Žiadosť o reklamáciu produktov Topcom, Tristar
Adresa pre zaslanie, alebo osobné doručenie produktu:
LC Trading s.r.o., Bratislavská 45, 917 01 Trnava, Prevádzková doba: pondelok- piatok 9:00 – 17:00,
Email: [email protected], Telefón: 033/2933108
Informácie o reklamujúcom:
Meno a priezvisko (Spoločnosť):
Adresa:
Mesto, PSČ:
Vaše označenie reklamácie (iba ak reklamuje firma):
Telefón, email: (povinný údaj pre dodanie kuriérom)
…........................................................
…........................................................
…........................................................
…........................................................
…........................................................
Adresa pre doručenie vybavenej reklamácie:
(vyplniť iba ak sa nezhoduje s predchádzajúcou)
Telefonický kontakt pre kuriéra:
…........................................................
…........................................................
…........................................................
Názov produktu (označenie):
Názov produktu:
Sériové číslo:
…........................................................
…........................................................
Dátum predaja:
Číslo nákupného dokladu:
…........................................................
…........................................................
Obsah balenia:
…........................................................
…........................................................
…........................................................
…........................................................
Popis závady: …........................................................…........................................................
…........................................................…........................................................
…........................................................…........................................................
Doplňujúce informácie:
K reklamácii musí byť doložená kópia platného nákupného dokladu. Do servisu prosím nezasielajte orginály nákupných
dokladov, nakoľko dané dokumenty niesú servisom archivované a sú použité len počas reklamačného konania a následne
skartované.
V prípade odoslania nekompletného produktu do servisného strediska, LC Trading s.r.o. si vyhradzuje právo požiadať zákazníka o
poslanie ostatných komponentov a to na náklady reklamujúceho.
Výrobok odoslaný do servisného strediska musí byť adekvátne zabalený a zabezpečený proti poškodeniu (odporúča sa použitie
originálnych krabíc a výplne). Firma LC Trading nezodpovedá za poškodenie spôsobené neadekvátnym balením pre prepravu.
Chceme Vás tiež upozorniť, že niektoré reklamácie pre produkty Topcom a Tristar, ktoré nieje pre výrobcu rentabilné opravovať, môžu
byť v servise ukončené návrhom na dobropis (vrátenie peňazí) a prístroj bude v servise ekologicky zlikvidovaný, ak sa zákazník
nevyjadrí k oznámeniu servisu o neopraviteľnej reklamácii do 14 dní. Preto, sa prosím vopred informujte u svojho dodávateľa, či
akceptuje všeobecnú dohodu distribučného kanálu - Topcom(Tristar) o riešení reklamácií, nakoľko dobropis si musíte uplatniť u svojho
dodávateľa. Servis nevystavuje dobropisy na zákaznícke reklamácie iba vydáva návrh na ukončenie reklamácie dobropisom. Ak Váš
dodávateľ vyžaduje vrátenie neopraviteľnej reklamácie, prosím uveďte to do popisu závady a prístroj Vám v prípade neopravenej
závady bude vrátený s vyjadrením servisu o neodstrániteľnej závade.
Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že si prečítal uvedené informácie a tiež súhlasí so všeobecnými záručnými a reklamačnými
podmienkami spoločnosti http://www.lctrading.sk/reklamacny-poriadok.php a s nimi v celom rozsahu súhlasí.
Dátum, miesto:
…........................................................
Podpis, (pečiatka): …........................................................
Download

Žiadosť o reklamáciu produktov Topcom, Tristar