Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.1: SILA A JEJ ZNÁZORNENIE
MENO A PRIEZVISKO:
TRIEDA:
1. Ak sa k sebe priťahujú dve zelektrizované telesá, ich vzájomné
pôsobenie je uskutočnené:
a.
b.
c.
d.
vplyvom trenia,
vzájomným dotykom telies,
prostredníctvom fyzikálneho poľa,
gravitáciou.
ako sa telesa deformujú a menia svoj pohybový stav,
veľkosť vzájomného pôsobenia telies,
silové pôsobenie na teleso,
vzájomné silové pôsobenie medzi telesami.
3. Na obrázku je znázornená sila F pôsobiaca na auto.
Dve telesá na seba navzájom pôsobia silami, ktoré sú ..... 1 ..... veľké
a majú ..... 2 ..... smer. Vo svojich účinkoch sa ..... 3 ..... , lebo každá
pôsobí na ..... 4 ..... teleso.
6. Meranie pružinovým silomerom sa zakladá na:
2. Pomocou fyzikálnej veličiny sila opisujeme:
a.
b.
c.
d.
5. Podľa 3. Newtonovho pohybového zákona:

F
a. priamej úmernosti predĺženia pružiny a zaveseného telesa,
b. priamej úmernosti počtu dielikov a pôsobiacej (meranej) sily,
c. na priamej úmernosti dĺžky pružiny a pôsobiacej sily,
priamej úmernosti predĺženia pružiny a pôsobiacej (meranej)
d.
sily.
7. Tuhosť pružiny silomeru na obrázku je:
a.
b.
c.
d.
k = 5 N.m-1,
k = 50 N.m-1,
k = 2 N.m-1,
k = 20 N.m-1.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
N1
Pre veľkosť sily F platí:
a.
b.
c.
d.
F = 7 N, v použitej mierke: 1 dielik ~ 10 N,
F = 14 N, v použitej mierke: 1 dielik ~ 2 N,
F = 14 N, v použitej mierke: 1 dielik ~ 1 N,
F = 140 N, v použitej mierke: 1 dielik ~ 10 N,
4. Smer vektora sily je daný:
a.
b.
c.
d.
dĺžkou úsečky,
krajnými bodmi úsečky,
vektorovou priamkou a šípkou,
začiatočným bodom vektora,
l  4 cm
F 2 N
8. Lopta v pokoji položená na stole sa správa ako
..... 1 ..... teleso, pretože účinky síl FG a F1 sa
navzájom ..... 2 ..... .
F1
Sila FG je ..... 3 ..... .
Sila F1 je ..... 4 ..... .
FG
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Sila_a_jej_znázornenie