Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.10: VOĽNÝ PÁD
MENO A PRIEZVISKO:
4. Teleso voľne padá 6 sekúnd a dopadne na Zem. Rýchlosť dopadu telesa
na Zem je:
TRIEDA:
a.
b.
c.
d.
1. Voľný pád je:
a.
b.
c.
d.
rovnomerný pohyb padajúceho telesa, pri ktorom na teleso
pôsobí iba tiažová sila,
rovnomerne zrýchlený pohyb padajúceho telesa, pri ktorom
na teleso pôsobí iba tiažová sila,
rovnomerne zrýchlený pohyb voľne padajúceho telesa vo
vzduchu,
rovnomerný pohyb voľne padajúceho telesa vo vzduchu.
Vektor tiažového zrýchlenia určuje na danom mieste zemského povrchu
..... 3 ..... smer.
3. Na obrázkoch sú znázornené grafické závislosti rýchlosti pohybu telesa
od času.
a.
c.
b.
40
30
20
10
v
m.s 1
v
m.s 1
30
20
15
10
5
20
10
1
0
2
3
t
s
0
1
2
3
t
s
b.
c.
v = 16 m.s-1,
v = 60 m.s-1.
80
60
a.
b.
c.
d.
d.
40
20
0
1
2
3
4
5
3
4
5
t
s
6. Dve telesá necháme súčasne voľne padať z výšky 5 m. Jedno teleso
má hmotnosť m1 = 1 kg a druhé hmotnosť m2 = 0,1 kg.
Vyberte správne tvrdenie:
a.
b.
c.
d.
Obidve telesá dopadnú na zem súčasne.
Teleso s hmotnosťou m1 dopadne na zem podstatne skôr.
Teleso s hmotnosťou m2 dopadne na zem skôr.
Teleso s hmotnosťou m1 dopadne na zem nepatrne skôr.
7. Teleso voľné padá z výšky 20 m. Na zem dopadne za čas:
0
1
2
3
t
s
Grafická závislosť rýchlosti od času pre voľný pád je znázornená na
obrázku:
a.
v = 180 m.s-1,
5. Na obrázkoch sú znázornené štyri grafické závislosti dráhy pohybu
s
telesa od času.
m
a.
b.
Voľný pád je znázornený 120
c.
grafom:
100
2. Zrýchlenie voľného pádu sa nazýva ..... 1 ..... a pre naše zemepisné
šírky v blízkosti povrchu Zeme je jeho veľkosť ..... 2 ..... .
v
m.s 1
v = 30 m.s-1,
a.
b.
c.
d.
t = 1,41 s,
t = 4 s,
t = 2 s,
t = 6 s.
Pri riešení úloh použite g=10m.s-2.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Voľný_pád