r2  ?
Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.15: MECHANICKÁ PRÁCA
MENO A PRIEZVISKO:
5. Chlapec ťahá vozík s celkovou hmotnosťou 5 kg silou veľkosti F=10 N
po dráhe 20 m. Vektor sily zviera so smerom pohybu uhol 30o. Sily
pôsobiace proti pohybu vozíka majú celkovú veľkosť Fpp = 8 N.
TRIEDA:
1. Mechanická práca je fyzikálna veličina, ktorú vyjadrujeme:
a. súčinom sily pôsobiacej na teleso a dráhy, po ktorej sa teleso
premiestni,
b. súčinom sily pôsobiacej na teleso a rýchlosti, ktorou sa teleso
premiestňuje,
c. súčinom sily pôsobiacej na teleso v smere pohybu a rýchlosti,
ktorou sa teleso premiestňuje,
d. súčinom sily pôsobiacej na teleso v smere pohybu a dráhy, po
ktorej sa teleso premiestni.
2. Jednotkou mechanickej práce v sústave SI je ..... 1 ..... .
Jednotka mechanickej práce vyjadrená v základných jednotkách
sústavy SI je ..... 2 ..... .
3. Na obrázku je grafické vyjadrenie veľkosti pôsobiacej sily F po dráhe s.
Vykonaná práca je:
F
N
a.
b.
c.
d.
W =12 J,
W = 1 J,
14
W =7 J,
12
8
W =72 J.
4
0
2
4
6
8
s
m
4. Ak sila F zviera s trajektóriou pohybu telesa uhol , mechanickú prácu
koná:
a.
b.
c.
d.
zložka sily F rovnobežná s trajektóriou pohybu telesa,
zložka sily F kolmá na trajektóriu pohybu telesa,
F
Fpp

FG
smer pohybu
a. Chlapec ťahajúci vozík vykoná prácu:
a.
b.
c.
d.
W = -173,2 J,
W = 173,2 J,
W = 100 J,
W = 200 J.
b. Práca vykonaná silami pôsobiacimi proti pohybu je:
a.
b.
c.
d.
W = 100 J,
W = -160 J,
W = -173,2 J,
W = 173,2 J.
6. Drevená guľôčka hmotnosti 0,1 kg sa pohybuje po kružnici s obvodom
1 m (pozri obrázok). Práca vykonaná dostredivou silou pri pohybe
guľôčky je:
a.
b.
c.
d.
W = 1 J,
W = -1 J,
W = 0 J,
W = -0,1 J.
Fd
zložka sily F rovnobežná s telesom,
zložka sily F kolmá na teleso.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Mechanická_práca