Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č. 9: DRUHÝ POHYBOVÝ ZÁKON
MENO A PRIEZVISKO:
TRIEDA:
1. V dynamike je pohybový stav telesa určený:
a.
b.
c.
d.
hmotnosťou telesa a jeho zrýchlením,
zrýchlením pohybu telesa a jeho rýchlosťou,
zrýchlením a časom pohybu,
rýchlosťou telesa a jeho hmotnosťou.
2. Každá zmena hybnosti telesa je vyvolaná ..... 1 ..... .
Zmena hybnosti telesa závisí od ..... 2 ..... a ..... 3 ..... .
Podľa 2. pohybového zákona pre výslednú silu pôsobiacu na teleso platí,
že sa rovná ..... 4 ..... ..... 5 ..... a ..... 6 ..... , za ktorý sila na teleso
pôsobila.
3. Zrýchlenie pohybu telesa a je:
a.
b.
c.
d.
priamo úmerné sile F, ktorá na teleso pôsobí,
nepriamo úmerné sile F, ktorá na teleso pôsobí,
nezávislé od pôsobiacej sily F na teleso,
Fpp
a.
b.
c.
d.
Fv
rovnomerný so zrýchlením a = 0 m.s-2,
rovnomerne zrýchlený so zrýchlením a = 1,11 m.s-2,
rovnomerne zrýchlený so zrýchlením a = 0,9 m.s-2,
rovnomerne zrýchlený so zrýchlením a = 0,0011 m.s-2,
Fm
rovnomerný so zrýchlením a = 0 m.s-2,
rovnomerne zrýchlený so zrýchlením a = 1,5 m.s-2,
rovnomerne zrýchlený so zrýchlením a = 0,66 m.s-2,
rovnomerne zrýchlený so zrýchlením a = 2,66 m.s-2,
6. Cyklista s celkovou hmotnosťou 90 kg sa pohybuje rovnomerne
zrýchleným pohybom tak, že jeho rýchlosť narastá s časom – pozri graf.
Pohyb cyklistu spôsobuje výsledná sila veľkosti:
v
m.s -1
a.
b.
c.
d.
Fv = 180 N,
40
Fv = 4500 N,
Fv = 18 N,
30
Fv = 450 N.
20
dané súčinom sily F, ktorá na teleso pôsobí, a hmotnosti telesa.
4. Na automobil s celkovou hmotnosťou m = 1800 kg pôsobí výsledná sila
veľkosti Fv =2 kN. Pohyb automobilu je:
a.
b.
c.
d.
5. Na automobil s celkovou hmotnosťou 3000 kg pôsobí v smere pohybu
ťažná sila motora Fm = 5000 N a sily pôsobiace proti jeho pohybu majú
veľkosť Fpp = 3000 N. Pohyb automobilu je:
10
0
2
4
6
8
t
s
7. Na automobil s hmotnosťou 2000 kg pôsobia sily proti pohybu celkovej
veľkosti 1 kN. Ak sa má automobil pohybovať so zrýchlením 0,5 m.s-2,
musí naň v smere pohybu pôsobiť motor automobilu silou:
a.
b.
c.
d.
Fm = 5000 N,
Fm = 500 N,
Fm = 1000 N,
Fm = 2000 N.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
Download

Test - Druhý_pohybový_zákon