Škola: Gymnázium
Tematický celok: SILA A POHYB
Test č.17: POTENCIÁLNA ENERGIA
MENO A PRIEZVISKO:
TRIEDA:
1. Potenciálnu energiu sústavy telies meriame prácou, ktorú vykonajú:
a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
trecie sily pri pohybu telies,
sily vzájomného pôsobenia telies,
sily vzájomného pôsobenia pri zmene ich vzájomnej polohy,
odporové sily pri pohybe telies.
2. Pri rovnomernom zdvíhaní telesa v tiažovom poli Zeme sa práca
spotrebovaná tiažovou silou:
a.
b.
c.
d.
5. Pomocou kladky je rovnomerným pohybom zdvíhané bremeno
s hmotnosťou 15 kg do výšky 1500 cm.
a. Práca tiažovej sily pri zdvíhaní bremena je:
a.
b.
c.
d.
prejaví v úbytku vnútornej energie telesa,
prejaví v prírastku vnútornej energie telesa,
a.
b.
c.
d.
prírastku potenciálnej energie tiažovej telesa,
úbytku potenciálnej energie tiažovej telesa,
prírastku vnútornej energie telesa,
úbytku vnútornej energie telesa.
4. Vo výške h je potenciálna energia tiažová Ep telesa s hmotnosťou m:
a. Ep = mgh, ak h je výška nad povrchom Zeme,
E = mgh, ak h je výška nad zvolenou nulovou hladinou
b. p
potenciálnej energie,
E = mgh, ak vo výške h je zvolená nulová hladina
c. p
potenciálnej energie,
d. Ep = mgh.
W = 225 kJ,
F
W = - 225 kJ.
W = 225 kJ,
W = -225 kJ,
FG
h
W = -225 J,
W = 225 J.
6. Potenciálna energia tiažová železnej gule s hmotnosťou 2 kg vzhľadom
k povrchu Zeme je 50 J. Guľa sa nachádza vo výške:
3. Pri voľnom páde telesa sa práca vykonaná tiažovou silou rovná:
a.
b.
c.
d.
W = -225 J,
b. Práca potrebná na zdvihnutie bremena je:
prejaví v úbytku potenciálnej energie tiažovej telesa,
prejaví v prírastku potenciálnej energie tiažovej telesa.
W = 225 J,
h = 2,5 m nad povrchom Zeme,
h = 0,4 m nad povrchom Zeme,
h = 0,25 m nad povrchom Zeme,
h = 4 m nad povrchom Zeme.
7. Potenciálnu energiu má sústava:
1.
2.
3.
4.
sústava atómov, ktoré na seba pôsobia väzbovými silami,
deformované teleso,
pružne deformované teleso,
akýchkoľvek molekúl.
Správne tvrdenia sú:
a.
b.
1. a 4.
2. a 4.
c.
d.
1., a 3.
2. a 3.
Autor: PaedDr. Jozef Beňuška, PhD.
r2  ?
Download

Test - Potenciálna_energia