Koncepčný zámer rozvoja školy
Rámec na obdobie 2010 -2014
Súkromné gymnázium, Gagarinova ul. č. 1, Topoľčany
PaedDr. Ingrid Paulovičová
riaditeľka školy
1. Charakteristika školy
Súkromné gymnázium, Gagarinova ul. č. 1, Topoľčany je „mladá“ škola (zaloţená v roku
2008 ). Ţiakom poskytuje
vzdelávanie so zameraním na podporu kritického myslenia,
presadzuje a realizuje humánno – tvorivé metódy vyučovania, podporuje prosociálne
správanie s ohľadom na prevenciu sociálno-patologických javov. Ţiaci sú vzdelávaní a
vychovávaní v princípoch humanizmu a tolerancie. Škola ako jedna z mála poskytuje
individuálny prístup k potrebám ţiakov – na škole pôsobí školský psychológ.
Profiláciu školy je moţné tematicky rozdeliť na niekoľko oblastí:
1. Jazykové a informačné kompetencie žiakov v integrujúcej sa Európe. Škola sa
zameriava na vyučovanie cudzích jazykov v bilingválnom štúdiu. Na škole sa kvalifikovane
vyučuje nemecký a anglický jazyk. Informačné kompetencie ţiakov rozvíjame výučbou
práce s IKT.
2. Prosociálne a komunikačné kompetencie žiakov. Pre dosiahnutie tohto cieľa vytvárame
v škole priateľské, bezpečné a neohrozujúce prostredie pre všetkých účastníkov výchovno vzdelávacieho procesu, humanisticky orientovanú výučbu - humanisticky orientovaných
pedagógov s maximálnou podporou individuálnych potrieb ţiakov. Učiteľ sa stáva partnerom,
sprievodcom ţiakov a buduje sa väčšia spoluzodpovednosť ţiakov za vlastné vzdelávanie.
3. Podpora tvorivého kritického myslenia žiakov. Rozvoj tvorivosti vo vyučovaní vyţaduje
tvorbu takých úloh, ktoré umoţnia ţiakovi voľnejšie narábať s osvojenými poznatkami,
vyuţívať ich v nových kontextoch, pri riešení nových neznámych problémov. Túto profiláciu
školy zabezpečujeme vyučovacími metódami rozvíjajúcimi kritické myslenie ţiakov- tvorivé
úlohya projektové vyučovanie
Východiskom pre tvorbu strategického plánu SG bola analýza súčasného stavu školy, jej
postavenie v regióne, vnútorné a vonkajšie podmienky školy, posúdenie silných a slabých
stránok, moţností a ohrození školy. Dôleţitými faktormi je aj vývoj hospodárskej a politickej
situácie v Slovenskej republike, stav financovania školstva a prebiehajúce reformy v školstve.
Dlhodobé priority školy
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sme vytýčili priority rozvoja školy, ktoré spočívajú
v plnení týchto úloh :
1 .Skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencii
ţiaka, na získavanie informačných, kognitívnych a komunikačných schopností v kaţdom
vyučovacom predmete a tieţ v mimoškolskej činnosti.
2. Systematicky pracovať na skvalitňovaní školských vzdelávacích programov pre jednotlivé
študijné odbory.
3. Zintenzívniť propagáciu a náborové aktivity školy v regióne i v rámci Slovenska a
prezentáciu školy na verejnosti.
4. Neustále dopĺňať materiálno-technické vybavenie učební modernými didaktickými
pomôckami.
5. Vyuţívať priestory školy na organizovanie rôznych foriem mimoškolskej činnosti.
6. Zabezpečiť a stabilizovať kvalifikovaný pedagogický kolektív a vytvárať mu dobré
podmienky na ďalšie vzdelávanie.
7. Zabezpečiť vyučovanie cudzích jazykov zahraničnými lektormi.
8. Spolupracovať so zahraničnou strednou školou z regiónu nemecky hovoriacich krajín.
9. Zabezpečiť financovanie školy okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu aj z iných
zdrojov.
Pre splnenie týchto cieľov bude škola sústreďovať svoju pozornosť hlavne na :
- špecifiká, moţnosti, potreby a záujmy ţiakov
-potreby rodičov ţiakov, ich ekonomické a sociálne podmienky
-základné školy a spoluprácu s ich výchovnými poradcami pri získavaní ţiakov pre štúdium
v našej škole
- spoluprácu s Úradom práce SVaR, s cirkevnými, kultúrnymi a športovými inštitúciami
-so vzdelávacími a poradenskými inštitúciami
Strategické ciele
1.
V oblasti vzdelávania a výchovy hlavným cieľom je vytvárať také podmienky, aby ţiaci
získavali a rozvíjali kľúčové kompetencie, potrebné pre uplatnenie v spoločnosti, v
pracovnom procese i v ţivote. Ide hlavne o rozvíjanie komunikačných schopností nielen
v materinskom jazyku, ale i v cudzom jazyku, rozvíjanie ústneho i písomného vyjadrovania,
vyuţívania IKT, matematickej gramotnosti, rozvíjanie podnikateľských schopnosti,
sociálneho cítenia, schopnosti začleniť sa do občianskeho ţivota a chápať a uznávať mravné
hodnoty.
Čiastkové ciele sú :
- rozvíjať jazykové i tvorivé zručnosti, ktorých výsledky prezentovať na súťaţiach a
mimoškolských akciách
- umoţniť vzdelávať sa ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom
sociálneho programu školy
- kultivovať svoju osobnosť, získavať pracovné návyky, vzbudiť záujem o sústavné
celoţivotné vzdelávanie, naučiť sa preberať zodpovednosť za svoje správanie i konanie
-pestovať v ţiakoch úctu k rodičom, k starším , k nadriadeným a iným autoritám, ku
kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám
-starať sa a chrániť svoje zdravie, ţivotné prostredie a výsledky práce ľudí
-rešpektovať etické a morálne hodnoty, ako aj práva a povinnosti a zásady spolunaţívania
občanov
-vytvárať podmienky pre protidrogovú prevenciu, potláčať prejavy neznášanlivosti
a šikanovania
- skvalitňovať rozpracovanie ŠkVP, aby absolventi bez problémov pokračovali vo
vysokoškolskom štúdiu, prípadne našli po ukončení strednej školy uplatnenie na trhu práce
-spolupracovať so všetkými inštitúciami a organizáciami, ktoré môţu byť nápomocní pri
plnení cieľov školy
2.
V oblasti vzťahu školy k rodičom, inštitúciám a verejnosti budeme intenzívne pracovať na
budovaní pozitívneho imidţu školy, čo je podmienené plnením týchto čiastkových cieľov:
-informovať verejnosť o aktivitách školy
-zverejniť na vlastnej webovej stránke ŠkVP pre jednotlivé študijné odbory
-zúčastňovať sa na burzách stredných škôl
-prezentovať na verejnosti úspechy ţiakov v predmetových olympiádach a v oblasti športu
-inovovať propagačný materiál školy
-aktualizovať a zatraktívniť webovú stránku školy
-zverejňovať ponuky študijných programov prostredníctvom internetu a regionálnych
masmédií
-zúčastňovať sa na spoločenských, kultúrnych, športových a iných podujatiach v rámci mesta,
okresu, kraja i republiky
-vypracovať stratégiu náboru ţiakov deviatych, ale aj niţších ročníkov ZŠ
3.
V rámci modernizácie materiálno-technického vybavenia školy je potrebné plniť tieto
čiastkové ciele :
-pokračovať v rekonštrukcii prenajatých priestorov
-dopĺňať a zveľaďovať školskú kniţnicu
-systematicky dopĺňať učebné pomôcky
-dbať na estetickú úpravu priestorov školy
4.
Vo vzťahu k zamestnancom v záujme stabilizovať kvalitný pedagogický zbor je potrebné
plniť tieto čiastkové ciele :
-vytvoriť systém a kritériá hodnotenia výkonov a kompetencií zamestnancov
-vypracovať a pravidelne vyhodnocovať program adaptačného vzdelávania začínajúcich
učiteľov
-vypracovať a sledovať plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania, vytvárať pre toto vhodné
podmienky a podporu
-do pracovného a organizačného poriadku zapracovať nové úlohy v súlade s platnou
legislatívnou úpravou
-vyuţívať všetky zákonné formy starostlivosti o zamestnancov
V Topoľčanoch dňa 02.09.2010
PaedDr. Ingrid Paulovičová
riaditeľka školy
Download

Koncepčný zámer rozvoja školy