Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Prijímacie konanie na Súkromnú spojenú školu European English School,
organizačnú zloţku Súkromné gymnázium , v študijnom odbore 7902 J 74 gymnázium bilingválne štúdium sa koná v súlade so zákonom č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len školský zákon), zákonom č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien
a doplnkov.
Článok 2
Predpoklady prijatia na vzdelávanie
Do prvého ročníka Súkromného gymnázia môţe byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto
podmienky:
a. úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a
1. splnil podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium v Prešove,
2. získal primárne vzdelanie alebo
b. úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a
1. splnil podmienky prijímacieho konania na Súkromné gymnázium v Prešove,
2. získal niţšie stredné vzdelanie.
Článok 3
Predmet prijímacej skúšky
1. Predmetom prijímacej skúšky v súlade s Profilovými predmetmi na prijímacie skúšky
na stredné školy pre prijímanie uchádzačov do prvého ročníka pre školský rok
2015/2016, ktoré určilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky, je overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a vedomostí
z učiva základnej školy.
2. Prijímacia skúška prebieha v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.
3. Forma prijímacej skúšky je písomná a ústna.
Prihlášky na štúdium a organizácia prijímacej skúšky
Článok 4
Prihlášky na štúdium
1. Krajský úrad v Prešove rozhodol o návrhu počtu tried prvého ročníka v školskom
roku 2015/2016 takto:
Súkromná spojená škola European English School, Solivarská 28, 080 05 Prešov,
organizačná zložka Súkromné gymnázium v študijnom odbore 7902 J 74
gymnázium – bilingválne štúdium: počet tried: 1
Riaditeľka Súkromného gymnázia, po vyjadrení Rady školy a so súhlasom Obvodného úradu,
odboru školstva v Prešove (číslo: ObU-PO-OS-3-2013/00567-5) určila, ţe do prvého ročníka
bilingválneho štúdia v školskom roku 2015/2016 prijme 30 ţiakov.
2. Prijímacia skúška sa koná 30. marca 2015.
3. Prijímacej skúške sa podrobia všetci uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú predpoklady
a podali si prihlášku na štúdium na strednej škole.
a. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi
základnej školy, ktorú ţiak navštevuje, do 20. februára 2015. Riaditeľ základnej školy
odošle prihlášku na Súkromné gymnázium v Prešove do 28. februára 2015.
b. Uchádzač, ktorý nie je ţiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na Súkromné
gymnázium v Prešove do 28. februára 2015. Jeho prospech uvedený v prihláške
potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval alebo k prihláške pripojí svoje
vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.
c. Pri podaní prihlášky na štúdium na strednú školu poštou rozhoduje dátum odoslania
na pečiatke pošty.
d. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.
5. Na prihláške na štúdium na strednú školu sa vyţadujú tieto osobné údaje:
a. meno a priezvisko, rodné číslo uchádzača o štúdium, vyučovací jazyk, štátne
občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti ţiaka, výchovno-vzdelávacie
výsledky ţiaka na základnej škole v súlade so zákonom č.324/2012 Z.z., výsledky
z predmetových olympiád,
b. meno a priezvisko, adresa a telefonický kontakt na zákonných zástupcov uchádzača.
6. Do prijímacieho konania budú zaradení len uchádzači, ktorých prihláška bude úplne
a správne vyplnená, potvrdená základnou školou a podaná v stanovenom termíne.
Článok 5
Harmonogram prijímacej skúšky
09.30
09.35
09.40-10.10
10.10-10.40
10.40-11.00
11.00-12.30
13.00
Otvorenie
Rozdelenie do skupín
Počúvanie s porozumením
Práca s textom
Prestávka, občerstvenie
Ústna časť
Vyhodnotenie
Kritériá pre prijatie na štúdium
Článok 6
Hodnotenie
Písomná časť
Písomná časť –test –pozostáva z overenia nadania potrebného na zvládnutie
bilingválneho vzdelávania. Maximálny počet bodov v teste je 100 bodov. Ţiak úspešne
vykonal prijímaciu skúšku, ak v teste získa minimálne 40 bodov.
Ústna časť
Ústna časť – rozhovor – na tému z učebníc anglického jazyka pre základné školy.
Ţiak môţe získať maximálne 20 bodov (5 bodov za slovnú zásobu, 5 bodov za gramatiku,
5 bodov za obsah, 5 bodov za plynulosť reči).
Za úspešnú účasť v celoslovenskej súťaţi v anglickom jazyku, organizovanú Súkromným
gymnáziom, Solivarská 28 v Prešove, bude pridelených 40 bodov.
Ţiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ – je ţiak, ktorý má
zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované špeciálne výchovno -vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení
(diagnostické centrum, reedukačné centrum, liečebno-výchovné sanatórium) na základe
rozhodnutia súdu (§ 2 písm. j) školského zákona).
Ţiakovi so ŠVVP bude pridelených 20 bodov.
Článok 7
Predmetové olympiády
1. Uchádzačovi budú pridelené body za úspešnú účasť v jednej z predmetových
olympiád, uvedených na prihláške na štúdium na strednú školu. V opodstatnených
prípadoch uchádzač môţe k prihláške pripojiť doklad (originál alebo overenú kópiu)
o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde.
2. Prijímacia komisia pridelí uchádzačovi o štúdium body len za niţšie uvedené
predmetové olympiády:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre,
matematická olympiáda,
fyzikálna olympiáda,
chemická olympiáda,
biologická olympiáda,
geografická olympiáda,
dejepisná olympiáda,
olympiáda v anglickom jazyku,
olympiáda v nemeckom jazyku,
olympiáda vo francúzskom jazyku,
olympiáda v ruskom jazyku,
ktoré sa konali v období od 1. septembra 2013 do 20.februára 2015.
3. Za úspešnú účasť v predmetových olympiádach a súťaţiach budú pridelené body
takto:
1. – 3. miesto v okresnom kole:
1. – 15. miesto v krajskom kole:
1. – 20. miesto v celoslovenskom (medzinárodnom) kole:
20 bodov
30 bodov
40 bodov.
Maximálny počet bodov, ktoré budú uchádzačovi pridelené za úspešnú účasť v predmetových
olympiádach a súťaţiach je 40 bodov.
Uchádzači, ktorí nie sú ţiakmi základnej školy a ktorí si podávajú prihlášku na štúdium
samostatne, priloţia k prihláške aj úradne osvedčené doklady o úspešnosti v predmetových
olympiádach.
Uchádzačovi bude pridelených za úspešnú účasť v predmetových olympiádach maximálne
40 bodov.
Článok 8
Výchovno - vzdelávacie výsledky
1. Uchádzačovi budú pridelené body za priemerný prospech z predmetov uvedených
v ods. 2 tohto článku za dve klasifikačné obdobia takto:
a) ţiakovi ôsmeho ročníka ZŠ za prospech na konci siedmeho ročníka a na polroku ôsmeho
ročníka,
b) ţiakovi deviateho ročníka ZŠ za prospech na konci ôsmeho ročníka a na polroku deviateho
ročníka.
2. Uchádzačovi o štúdium bude za jeho priemerný prospech za dve hodnotené
klasifikačné obdobia pridelený počet bodov takto:
a) s priemerným prospechom od 1,00 do 1,10
30 bodov,
b) s priemerným prospechom nad 1,10 do 1,20
25 bodov,
c) s priemerným prospechom nad 1,20 do 1,40
20 bodov,
d) s priemerným prospechom nad 1,40 do 1,60
15 bodov,
e) s priemerným prospechom nad 1,60 do 1,80
10 bodov,
f) s priemerným prospechom nad 1,80 do 2,00
5 bodov.
3. Uchádzačovi bude pridelených 30 bodov, ak v obidvoch klasifikačných obdobiach
podľa ods. 1 tohto článku bol ţiak klasifikovaný za správanie stupňom 1 – veľmi
dobré správanie.
4. Uchádzač o štúdium môţe získať za výchovno-vzdelávacie výsledky maximálne 60
bodov.
Článok 9
Rozhodovanie o prijatí
1. Riaditeľka školy rozhodne a odošle rozhodnutie o prijatí do prvého ročníka
v školskom roku 2015/ 2016 uchádzačom, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku
a v celkovom poradí uchádzačov sa umiestnia na 1.- 30. mieste.
2. Celkový počet bodov uchádzača sa vytvorí na základe súčtu bodov za prijímaciu
skúšku, predmetové olympiády a výchovno-vzdelávacie výsledky.
3. Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najniţší celkový
počet bodov.
4. Uchádzači s rovnakým počtom bodov, ktorí sa vo výslednom poradí umiestnili
nad a pod hranicou prijatia, budú zoradení podľa kritérií uvedených v článku 10.
Hranica prijatia je určená počtom prijímaných ţiakov (článok 4). Ostatní uchádzači
s rovnakým počtom bodov budú vo výslednom poradí umiestnení podľa abecedy.
5. V prípade, ţe medzi prijatými uchádzačmi sa v priebehu prijímacieho konania uvoľní
miesto (napríklad z dôvodu neúčasti na zápise a zákonný zástupca uchádzača oznámi,
ţe prijatý uchádzač nenastúpi), riaditeľka školy v rámci odvolacieho konania prijme
uchádzača, ktorý vykonal prijímaciu skúšku úspešne a je v celkovom poradí
neprijatých uchádzačov najvyššie umiestnený, jeho a zákonný zástupca podal
odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí.
6. Uchádzačom spolu s odoslaným rozhodnutím o prijatí škola oznámi termín, miesto
a spôsob zápisu na štúdium.
7. Ak sa uchádzač (zákonný zástupca) nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač
prijatý na štúdium v Súkromnom gymnáziu, je neplatné.
8. Zapísaným uchádzačom škola oznámi termín a spôsob preukázania priemerného
študijného prospechu z vyučovacích predmetov na konci školského roka 2014/2015
v súlade s článkom 2 tohto interného riadiaceho aktu. V prípade, ţe priemerný
prospech je horší ako 2,00, rozhodnutie o prijatí uchádzača je neplatné.
Článok 10
Určenie poradia uchádzačov s rovnakým počtom bodov nad a pod hranicou prijatia
Pri rovnosti bodov budú uprednostnení uchádzači s touto prioritou:
a) uchádzači so zdravotným znevýhodnením (pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného
lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania),
b) vyšší počet bodov z písomnej prijímacej skúšky,
c) vyšší počet bodov za úspešnú účasť v predmetových olympiádach,
e) úspešná účasť v predmetovej olympiáde vyššej úrovne (medzinárodná, celoslovenská,
krajská),
f) ţiak deviateho ročníka základnej školy,
h) ţiak deviateho ročníka základnej školy, ktorý sa uţ opakovane zúčastnil prijímacích skúšok
na Súkromné gymnázium v Prešove,
i) lepší priemerný prospech v predmete prvý cudzí jazyk,
j) lepší priemerný prospech v predmete matematika,
k) lepší priemerný prospech v predmete slovenský jazyk a literatúra.
Článok 11
Celkový počet bodov
Uchádzač o štúdium môţe získať v prijímacom konaní na Súkromné gymnázium
v Prešove maximálne 260 bodov.
Z jednotlivých hodnotených častí uchádzač môţe získať
a) 100 bodov za test,
b) 20 bodov za ústnu časť
c) 40 bodov za účasť v súťaţi v anglickom jazyku organizovanú Súkromným
gymnáziom v Prešove
d) 60 bodov za priemerný prospech za posledné dve klasifikačné obdobia,
e) 40 bodov za predmetové olympiády.
(3) Druhý termín prijímacích skúšok sa nebude konať. Uchádzači, ktorí sa zo závaţných
dôvodov nemôţu zúčastniť na prijímacej skúške, sú povinní predloţiť riaditeľovi školy
doklady o neúčasti na prijímacej skúške najneskôr v deň prijímacej skúšky. Závaţné dôvody,
ktoré riaditeľ školy uzná, sú:
a) práceneschopnosť doloţená lekárskym potvrdením,
b) štúdium uchádzača v zahraničí v tomto školskom roku doloţené potvrdením školy, ktorú
navštevuje (notársky overený doklad a preklad dokladu v slovenskom jazyku).
Článok 12
Zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky a prijímacieho konania, zápis žiaka
na štúdium
1. Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa osobných identifikačných
kódov na výveske školy a webovskej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho
konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky,
t.j. najneskôr vo štvrtok 2. apríla 2015.
2. Rozhodnutia o prijatí (neprijatí) budú zákonným zástupcom uchádzačov zaslané
poštou.
3. Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, ţe uchádzač nie je ţiakom inej
strednej školy.
4. Zákonný zástupca ţiaka vykoná písomne zápis na základe platného rozhodnutia
o prijatí 14. apríla 2015 v čase od 9,00 –do 17,00 h.
5. Zákonný zástupca uchádzača podpíše zmluvu o zabezpečení vzdelávania v deň zápisu
so zriaďovateľom školy.
Download

kritéria pre prijímanie žiakov do 1. ročníka