Postup pri prijímaní na štúdium na stredné školy
Platí nový školský zákon – Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
1.
2.
3.
4.
Zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na štúdium na dve
stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy.
Prihláška, resp. prihlášky na štúdium na strednej škole sa podávajú riaditeľovi základnej
školy, ktorú žiak navštevuje.
Ak má žiak okrem toho záujem aj o školu, na ktorej sa konajú talentové skúšky, môže
podať ďalšie dve prihlášky.
Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde
alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, o štúdium ktorého sa uchádza.
Termíny podania prihlášok:
a) pre učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talentu (napr. umelecké školy) v termíne do 20. februára.
b) pre ostatné učebné a študijné odbory stredných škôl a pre osemročné gymnáziá
do 10. apríla.
c) ďalšiu prihlášku si môže uchádzač, alebo jeho zákonný zástupca podať priamo
na školy s nenaplneným počtom miest, v ktorých sa prijímacia skúška koná v treťom
úplnom júnovom týždni. Aj túto prihlášku potvrdí riaditeľ základnej školy.
5.
6.
Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá
uchádzačovi príslušná základná škola.
Termíny zverejnenia kritérií:
a) Do 1. februára zverejní na výveske školy dôležité informácie pri podávaní prihlášok tá
stredná škola, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych zručností, schopností alebo talentu.
b) Do 31. marca informácie týkajúce sa ostatných učebných a študijných odborov.
7.
Výchovný poradca sa stará najmä o komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými
školami. Žiakom poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky,
zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje o tom,
koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpečuje správne vyplnenie a zber
prihlášok na strednú školu.
Download

Postup pri prijímaní na štúdium na stredné školy