Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
študijného odboru 6317 M obchodná akadémia
pre školský rok 2015/2016
Riaditeľ Obchodnej akadémie na Račianskej č. 107 v Bratislave podľa § 65 ods. 1, 2 zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy
a po vyjadrení rady školy stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka 4-ročného
denného štúdia študijného odboru 6317 M obchodná akadémia pre školský rok 2015/2016
nasledovne:
1. V školskom roku 2015/2016 sa otvárajú tri triedy 1. ročníka 4-ročného denného štúdia
obchodnej akadémie pre absolventov 9. ročníka ZŠ, do ktorých je možné prijať maximálne
93 žiakov.
2. Termín prijímacích skúšok 1. kola:
1. termín: 11. máj 2015
2. termín: 14. máj 2015
3. Pozvanie na prijímacie skúšky
Každý uchádzač, ktorý bude mať riadne zaevidovanú prihlášku na štúdium na strednej škole,
bude pozvaný na prijímaciu skúšku najmenej 5 dní pred termínom jej konania pozvánkou na
adresu zákonného zástupcu žiaka, ktorá je uvedená na prihláške žiaka na štúdium na
strednej škole.
4. Podmienky prijatia uchádzača s vykonaním prijímacej skúšky
Podmienkou prijatia uchádzača do 1. ročníka je:
a) riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole
b) uchádzač nie je žiakom inej strednej školy
c) umiestnenie na 1. až 93. mieste (zníženom o počet žiakov prijatých bez prijímacej
skúšky) podľa súčtu získaných bodov. Súčet bodov sa získa zrátaním:
•
•
•
•
•
výsledkov prijímacej skúšky – súčet dosiahnutých bodov z matematiky a súčet
dosiahnutých bodov zo slovenského jazyka a literatúry
výsledkov testovania žiakov 9. ročníka – dosiahnuté percento samostatne
z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry
dosiahnutého priemerného prospechu z povinných vyučovacích predmetov určených
rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích
predmetov s výchovným zameraním, na konci 2. polroka 8. ročníka a na konci 1.
polroka 9. ročníka
získanie nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b)
uchádzač nemal na vysvedčení v 2. polroku 8. ročníka a v 1. polroku 9. ročníka
zníženú známku zo správania na stupeň menej uspokojivé (3).
5. Podmienky prijatia uchádzača so zdravotným znevýhodnením
alebo so ŠVVP s vykonaním prijímacej skúšky
a) Zákonný zástupca uchádzača so zdravotným znevýhodnením je povinný pripojiť
k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy
a vzdelávania (§ 63 ods. 4 školského zákona).
b) Zákonný zástupca uchádzača so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je
povinný predložiť spolu s prihláškou písomné vyjadrenie a odporúčanie Centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centra špeciálnopedagogického poradenstva.
c) Odporúčame zákonnému zástupcovi žiaka zvážiť vhodnosť poskytovaného študijného
odboru 6317 M obchodná akadémia, ak je u žiaka diagnostikovaná dyskalkúlia.
d) Škola nemá bezbariérový prístup.
6. Podmienky prijatia uchádzača bez vykonania prijímacej skúšky
Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí tí uchádzači, ktorí
a) budú mať riadne zaevidovanú prihlášku na štúdium na strednej škole
b) nie sú žiakmi inej strednej školy
c) v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli v každom predmete samostatne
(matematika, slovenský jazyk a literatúra) úspešnosť najmenej 90 % (podľa § 65, ods. 4
školského zákona)
d) splnia podmienku získania nižšieho stredného vzdelania podľa § 16 ods. 3 písm. b)
Rozhodnutie o prijatí žiaka bez vykonania prijímacej skúšky riaditeľ školy odošle najneskôr 10
dní pred termínom konania 1. kola prijímacích skúšok.
7. Obsah prijímacích skúšok
Prijímacia skúška pozostáva z overenia vedomostí z predmetov podľa § 64 ods. 1 školského
zákona potrebných na zvládnutie príslušného odboru v rozsahu vzdelávacieho štandardu
Štátneho vzdelávacieho programu v základnej škole.
8. Postup pri prijímacích skúškach
Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa uskutočnia formou
testu. Písomná skúška pozostáva z dvoch častí:
•
•
slovenský jazyk a literatúra – test v trvaní 30 minút
matematika – test v trvaní 30 minút
9. Kritériá prijatia uchádzačov na základe prijímacej skúšky
Uchádzači o štúdium budú hodnotení na základe výsledkov:
a) prijímacej skúšky
Za prijímaciu skúšku môže uchádzač získať maximálne 200 bodov (z toho maximálne 100
bodov zo slovenského jazyka a literatúry a 100 bodov z matematiky).
• za úspešné vykonanie prijímacích skúšok sa považuje, ak uchádzač získa najmenej 30
bodov zo slovenského jazyka a literatúry a súčasne najmenej 30 bodov z matematiky
• za neúspešné vykonanie prijímacích skúšok sa považuje, ak uchádzač získa menej
ako 30 bodov zo slovenského jazyka a literatúry alebo menej ako 30 bodov
z matematiky
Riešenia úloh zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky sa neklasifikujú, akceptuje sa
len získaný počet bodov vyjadrený v bodoch za správne vypracovanie zadaných úloh.
b) prospech zo základnej školy
Počíta sa priemerný prospech zo základnej školy na konci 2. polroka 8. ročníka a na konci 1.
polroka 9. ročníka (priemer bude zaokrúhlený matematicky na jedno desatinné miesto).
V prípade, ak sa žiak učil na ZŠ dva cudzie jazyky, zarátava sa mu známka z toho cudzieho
jazyka, ktorý sa učil viac rokov. Ak sa učil dva cudzie jazyky rovnaký počet rokov, zarátava sa
mu známka z toho cudzieho jazyka, v ktorom dosiahol lepšie hodnotenie.
Za prospech môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.
Bodovanie je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Priemer
1,0
1,3
1,6
1,9
2,2
2,5
2,8
3,1
3,4
Body
100
88
76
64
52
40
28
16
4
Priemer
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
2,6
2,9
3,2
3,5 a viac
Body
96
84
72
60
48
36
24
12
0
Priemer
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,3
-
Body
92
80
68
56
44
32
20
8
-
c) celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
Výsledky, ktoré žiak dosiahol v celoštátnom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ v roku 2015 budú
vyjadrené bodmi samostatne z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Počet
dosiahnutých percent = počet dosiahnutých bodov.
10. Poradie uchádzačov na prijatie
Poradie prijatých uchádzačov bude vytvorené podľa stanovených kritérií a celkového počtu
získaných bodov uvedených v bode č. 9.
Na štúdium bude prijatých prvých 93 uchádzačov v poradí.
V prípade rovnakého počtu bodov na 93. a vyššom mieste bude uprednostnený uchádzač,
ktorý:
• má zmenenú pracovnú schopnosť a ktorý k prihláške pripojí rozhodnutie príslušnej
lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor
• dosiahol vyššie hodnotenie na prijímacej skúške z matematiky.
O prijatí uchádzačov na štúdium rozhodne riaditeľ školy na základe výsledkov prijímacieho
konania, ktorý na posúdenie predpokladov uchádzačov o štúdium zriaďuje prijímaciu komisiu
ako svoj poradný orgán. V zmysle § 68 ods. 1 školského zákona riaditeľ školy zverejní zoznam
prijatých a neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na
www.oarba.edupage.org a na hlavnom vchode budovy školy najneskôr do 18. mája 2015 do
15.00 h.
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zverejnený zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred
prideleným číselným kódom v nasledovnom členení:
a) prijatí absolventi skúšok na základe výsledkov prijímacej skúšky
b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta
c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacej skúšky
d) na prijímacej skúške sa nezúčastnili.
Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca
uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia (§ 68 ods. 4).
11. Ospravedlnenie neúčasti na prijímacej skúške
V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona, ak sa uchádzač nemôže zo závažných dôvodov
zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, zákonný zástupca uchádzača oznámi
dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy najneskôr do 8.00 h v deň konania prijímacej
skúšky, t. j. 11. mája 2015, respektíve 14. mája 2015, pričom potvrdenie od lekára nesmie
byť staršie ako 3 dni.
12. Zápis na štúdium
Zápis prijatého uchádzača na štúdium sa bude konať na riaditeľstve školy v dňoch
19. mája – 20. mája 2015 v čase od 7.00 do 18.00 h
V prípade, že zákonný zástupca žiaka sa nemôže z vážnych dôvodov v uvedený termín
dostaviť na zápis, je povinný oznámiť túto skutočnosť riaditeľovi strednej školy najneskôr
v deň konania zápisu a dohodnúť si zápis v náhradnom termíne v pracovných dňoch od 7.00
do 15.00 h.
Zápis prijatého uchádzača musí vykonať jeho zákonný zástupca, ktorý si prinesie so sebou
preukaz totožnosti a zápisný lístok vydaný základnou školou. Ak zákonný zástupca nezapíše
prijatého uchádzača do stanoveného alebo dohodnutého termínu, rozhodnutie, ktorým bol
uchádzač prijatý na štúdium na strednú školu je podľa § 68 ods. 3 školského zákona neplatné
a riaditeľka školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý nebol
prijatý pre nedostatok miesta.
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade
dňa 16. februára 2015 a v Rade školy pri OA dňa 24. februára 2015.
Bratislava 24. 02. 2015
Ing. Mydlová Mária
riaditeľka školy
Download

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2015/2016