KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2014/15
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok
2014/2015
Na štúdium sa môžu prihlásiť žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorých riadne
vyplnené prihlášky na štúdium budú doručené riaditeľovi Obchodnej akadémie
Pezinok do 20. apríla. Do prvých ročníkov školského roka 2014/2015 prijímame
žiakov do týchto študijných odborov:
6317 M obchodná akadémia - 2 triedy (56 žiakov)
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - 1 trieda (28
žiakov)
V súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 22. mája 2008 a zákonom
SNR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom
znení, o zmene a doplnení zákona č. 365/2004 Z. z., zákonom Národnej rady
SR č. 52/1998 o ochrane osobných údajov, po prerokovaní v pedagogickej
rade,
určujem podmienky prijatia
na štúdium v Obchodnej akadémii, Myslenická 1, 902 01 Pezinok pre školský
rok 2014/2015 nasledovne:
A. Podmienkou prijatia uchádzača do prvého ročníka je:
1. riadne zaevidovaná prihláška na štúdium na strednej škole najneskôr do 2.
mája 2014;
2. umiestnenie na 1. až 56. mieste pre 6317 M a 1. až 28. mieste pre 6324 M
(zmenšenom o počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky) na základe:
2.1 dosiahnutého priemerného prospechu z povinných vyučovacích
predmetov určených rámcovým učebným plánom ZŠ;
2.2 výsledkov prijímacej skúšky;
2.3 dosiahnutých výsledkov v celoslovenskom testovaní žiakov 9.
ročníkov ZŠ;
3. uchádzač nie je žiakom inej strednej školy;
4. získanie nižšieho stredného vzdelania, doložené dokladom o úspešnom
Stránka 1
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2014/15
ukončení základnej školy na začiatku školského roka 2014/2015
B. Prijímanie bez prijímacej skúšky.
1. Bez prijímacej skúšky bude prijatý uchádzač, ktorý v celoslovenskom
testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy (Testovanie 9 - 2014) dosiahol
v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (v zmysle § 65
ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.).
2. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky v
zmysle platnej legislatívy najneskôr 10 dní pred termínom konania
prijímacích skúšok. V tomto termíne zverejní zoznam týchto uchádzačov
na výveske školy a na www.oapk.sk..
C. Prijímanie na základe výsledkov prijímacích skúšok.
1. Prijímacie skúšky na overenie vedomostí uchádzačov z profilových
predmetov (slovenský jazyk a literatúra a matematika) sa budú konať 12.
mája 2014 a 15. mája 2014. Uchádzač je v zmysle § 63 ods. 2 zákona č.
245/2008 Z. z. povinný uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky.
2. Bodovanie a zostavenie poradia prihlásených uchádzačov. Poradie sa
zostaví sčítaním bodov za prijímacie skúšky, bodov za výsledky zo ZŠ,
bodov za testovanie 9 - 2014 a bodov za umiestnenia na predmetových
olympiádach.
2.1. Výsledky prijímacích skúšok z profilových predmetov (SJL a
MAT). Prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a
matematiky - obsahujú úlohy, ktoré sú bodovo ohodnotené podľa
náročnosti. Uchádzač môže v súčte získať za každý predmet
maximálne 50 bodov, spolu za prijímacie skúšky 100 bodov.
Spôsob bodovania určí predmetová komisia slovenského jazyka a
matematiky a schvaľuje riaditeľ školy. Z každého predmetu
prijímacej skúšky (slovenský jazyk a literatúra, matematika) musí
uchádzač dosiahnuť stanovený minimálny počet bodov, inak
prijímaciu skúšku vykonal neúspešne! Uchádzači, ktorí prijímaciu
skúšku z niektorého z profilových predmetov vykonali neúspešne,
nemôžu byť prijatí na štúdium, bez ohľadu na celkový počet
získaných bodov.
2.2. Dosiahnuté študijné výsledky na konci 7., 8. ročníka a prvého
polroku 9. ročníka základnej školy. Z dosiahnutých študijných
Stránka 2
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2014/15
výsledkov sa vypočíta priemerný prospech, za ktorý budú
uchádzačovi pridelené body podľa vzorca body = (3 – Ø7,8,9)x25
(max. 50 bodov pre Ø=1,00; 0 bodov pre Ø≥3,00). Do priemerného
prospechu sa nezapočítava hodnotenie z predmetov: hudobná
výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, občianska výchova,
pracovné vyučovanie a správanie. Ak sa žiak učí dva cudzie jazyky,
započítava sa iba jeden - jazyk s lepším prospechom.
2.3. Dosiahnuté výsledky na celoplošnom testovaní deviatakov
„Testovanie 9 – 2014“. Body budú pridelené podľa vzorca: body=[
(%SJL)+(%MAT)]/4 (max. 50 bodov).
2.4. Za úspešné umiestnenie v celoštátnom, krajskom a okresnom
kole predmetových olympiád budú uchádzačovi pridelené body
podľa tabuľky. V prípade, ak uchádzač riešil viac predmetových
olympiád, budú body za umiestnenie sčítané. Úspešnosť v
predmetových olympiádach musí uchádzač preukázať diplomom
alebo oficiálnou výsledkovou listinou organizátora podujatia.
Body za olympiády
celoštátne kolo
1. miesto
20
2. miesto
15
3. miesto
10
krajské kolo
1. miesto
10
2. miesto
8
3. miesto
6
okresné kolo
1. miesto
2. miesto
3. miesto
6
4
2
2.5. Za zníženú známku zo správania v 7., 8. a 9. ročníku sa žiakovi
odráta 20 bodov.
3. Všetky získané body sa sčítajú a podľa ich súčtu sa zostaví osobitné
poradie pre uchádzačov odboru obchodná akadémia a pre uchádzačov
odboru manažment regionálneho cestovného ruchu. Výsledková listina
bude obsahovať celkový počet získaných bodov a informáciu o tom či
vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne a označením o
prijatí, resp. o neprijatí uchádzača.
4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť
prijímacej skúšky určí riaditeľ školy náhradný termín. Dôvod neúčasti musí
ospravedlniť zákonný zástupca najneskôr v deň konania skúšky. Doklad
od lekára nesmie byť starší ako 3 dni.
5. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží
spolu s prihláškou príslušné potvrdenie od lekára.
6. V prípade rovnosti súčtu bodov dostane prednosť uchádzač, ktorý bude
Stránka 3
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2014/15
spĺňať požiadavky v tomto poradí:
6.1. má zmenenú pracovnú schopnosť,
6.2. dosiahol lepšie výsledky v prijímacích skúškach,
6.3. dosiahol lepší celkový výsledok v celoslovenskom testovaní
žiakov deviateho ročníka základnej školy 2014 (Testovanie
9-2014),
6.4. dosiahol lepší priemerný prospech v koncoročnej klasifikácii v
siedmom, ôsmom ročníku a v prvom polroku deviateho
ročníka základnej školy
7. Riaditeľ školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho
konania najneskôr do troch pracovných dní odo dňa konania druhého
termínu prijímacej skúšky t.j. 20. mája 2014 vo vestibule školy a na
webovom sídle v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú osobné
údaje žiaka (meno a priezvisko) nahradené číselným kódom, ktorý bude
pridelený uchádzačovi.
D. Ďalšie informácie pre zákonných zástupcov
1. Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, sa oznámi termín, miesto a
spôsob zápisu na štúdium. Zápis prijatých uchádzačov na školu sa
vykoná na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola.
Pri zápise predloží zákonný zástupca zápisný lístok žiaka a svoj preukaz
totožnosti. Účasťou na zápise sa potvrdzuje záujem o štúdium na
Obchodnej akadémii Pezinok. Ak zákonný zástupca neuskutoční
zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca
platnosť. Na uvoľnené miesto vydá riaditeľ školy nové rozhodnutie o
prijatí ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorý splnil kritériá prijímacieho
konania.
2. Uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží
spolu s prihláškou aj potvrdenie od lekára.
3. Ak zákonný zástupca prijatého a zapísaného uchádzača svoj zápis zruší,
bude uvoľnené miesto ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi. Zrušenie
zápisu je nevratné - miesto sa okamžite obsadí ďalším uchádzačom v
poradí.
4.
Stránka 4
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2014/15
4. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže zákonný
zástupca uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia
rozhodnutia.
5. Na zjednodušenie komunikácie školy so zákonnými zástupcami
uchádzačov je žiaduce na prihláške uviesť telefónne číslo zákonného
zástupcu uchádzača.
Kritériá boli prerokované pedagogickou radou dňa 10.3.2014
Ing. Daniel Zoch
riaditeľ OA Pezinok
Stránka 5
Download

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA pre školský rok 2014/2015