Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Tovarnícka 1641, 955 01 Topoľčany
Kritériá
pre prijatie do 1. ročníka 4-ročného denného štúdia pre školský rok 2014/2015
Riaditeľstvo školy podľa zákona NR SR 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa
§62 až §68 o prijímaní na vzdelávanie na stredných školách zákona č. 245/2008 o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v znení zákona č. 324/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z.
zverejňuje nasledovné kritéria prijatia na štúdium do 1. ročníka:
I. Plán študijných odborov:
Kód
odboru
Názov odboru
Počet
tried
Počet
žiakov
Predmety
prijímacieho
konania
Termíny prijímacích skúšok
I. kolo
II. kolo
1. termín
2.termín
7661 M
sociálno-výchovný
pracovník
1
30
SJL, BIO
12.5.2014 15.5.2014
17.6.2014
7662 M
animátor voľného času
1
15
SJL, DEJ
12.5.2014
15.5.2014
17.6.2014
6324 M
manažment
regionálneho
cestovného ruchu
1
15
SJL,MAT
12.5.2014
15.5.2014
17.6.2014
II. Kritéria prijímania do študijných odborov:
• Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy.
• Na štúdium nemôže byť prijatý žiak s vážnymi poruchami učenia.
• Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete
najmenej 90 % je prijatý bez prijímacej skúšky.
• Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania.
Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom
(bez mena), zoradených podľa celkového počtu získaných bodov, a informáciu, či
uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne.
• V prípade rovnosti bodov rozhoduje o prijatí:
a) väčší počet bodov, ktoré uchádzač získal za prijímacie skúšky
b) väčší počet bodov, ktoré uchádzač získal za prospech zo ZŠ
c) väčší počet bodov dosiahnutých v súťažiach.
Uchádzači budú prijatí na základe :
•
výsledkov prijímacích skúšok
•
prospechu v základnej škole
•
výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ.
1. Prijímacie skúšky
maximálne 40 bodov
Predmet
Max. počet
bodov
Čas
(min.)
Forma
Slovenský
jazyk
20
60
písomná
Biológia
20
60
písomná
Dejepis
20
60
písomná
Matematika
20
60
písomná
2. Prospech zo základnej školy
maximálne 20 bodov
Počet bodov sa určí na základe súčtu známok na konci 8. ročníka a 1. polroku 9.ročníka takto:
Priemer
Body
Priemer
Body
1,000
20
1,000
20
1,125
19
1,125
19
1,250
18
1,250
18
1,375
17
1,375
17
1,500
16
1,500
16
1,625
15
1,625
15
1,750
14
1,750
14
1,875
13
1,875
13
2,000
12
2,000
12
2,125
10
2,125
10
2,250
8
2,250
8
2,375
6
2,375
6
2,500
4
2,500
4
2,625
2
2,625
2
2,750
1
2,750
1
3. Výsledky súťaži
maximálne 5 bodov
•
Umiestnenia na 1., 2. a 3. mieste v krajských, okresných školských súťažiach.
•
Kópiu diplomu potvrdenú školou je potrebné priložiť k prihláške.
III. Všeobecné ustanovenia
1. Každému prihlásenému uchádzačovi bude priradený číselný kód pre ochranu
osobných údajov pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania.
2. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi riaditeľka školy termín, miesto a
spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí.
3. Ak sa prijatý uchádzač nezapíše, rozhodnutie ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium
je neplatné.
4. Zakódovaný zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený 18.05.2014 na hlavnom
vchode do budovy školy a na internetovej stránke školy: www.ssos.sk
5. Proti rozhodnutiu riaditeľky školy o neprijatí
môže zákonný zástupca uchádzača
podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia zriaďovateľovi školy prostredníctvom
riaditeľky
školy do 15 dní od doručenia.
6. Uvedené kritéria pre prijímanie platia aj pre druhé kolo prijímacích skúšok 17.6. 2014.
Topoľčany 29.1.2014
Mgr. Eva Grmanová
riaditeľka školy
Prerokované v pedagogickej rade 29.1.2014
Prerokované v Rade školy 30.1.2014.
Download

Súkromná stredná odborná škola pedagogická, Tovarnícka 1641