1
Kritériá pre prijímacie pokračovanie na Gymnáziu v Trebišove pre školský rok
2015/2016
Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium, sekcia anglicko slovenská
Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s
vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách v znení zmien a
doplnkov vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 268/2011 Z.z.
1. Podmienky prijímacieho konania
Riaditeľka gymnázia po prerokovaní v pedagogickej rade školy, po vyjadrení rady školy a so súhlasom
zriaďovateľa určila počet žiakov, ktorých je možné prijať v školskom roku 2015/2016.
Do jednej triedy môžeme prijať 30 žiakov.
Súčasťou prijímacieho konania je prijímacia skúška, ktorá sa bude konať 25.marca 2015 v budove
Gymnázia, Komenského 32, 075 01 Trebišov.
Prijímacej skúšky sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí:
 získali primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) a v
školskom roku 2014/2015 navštevujú 8. ročník vzdelávacieho programu základnej školy,
 žiaci, ktorí v školskom roku 2014/2015 navštevujú 9. ročník vzdelávacieho programu základnej
školy
1.1. Prijímaciu skúšku absolvujú všetci uchádzači o štúdium, ktorí spĺňajú predpoklady
uvedené v bode 1. a ktorých prihláška bude na Gymnázium, Komenského 32, 075 01 Trebišov doručená
do 27. februára 2015.
1.2. Predmetom prijímacej skúšky je overenie špeciálnych schopností a zručností pre
štúdium v cudzom jazyku.
Skúška prebieha v slovenskom jazyku, vedomosti z anglického jazyka sa neoverujú.
Forma prijímacej skúšky je písomná.
2. Kritéria pre prijatie na štúdium
2.1. Základným kritériom pre prijatie je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Na prijímacej skúške žiak môže získať 60 bodov za písomný test overujúci špeciálne schopnosti,
zručnosti a nadanie študovať cudzie jazyky.
2.2. Výchovno . vzdelávacie výsledky
Žiak za toto kritérium môže získať spolu 40 bodov.( tabuľka č.1 a tabuľka č.2)
Kritérium
Maximálny počet bodov
Priemerný prospech –polrok 8. ročníka alebo polrok 9.ročníka
20
Profilové predmety –polrok 8. ročníka alebo polrok 9.ročníka
20
Spolu
40
2
Pridelenie bodov za priemerný prospech za I. polrok 8. ročníka alebo za 1. polrok 9.ročníka:
tabuľka č.1
Rozpätie bodov
Počet bodov
1,00 – 1,10
20
1,11 – 1,20
18
1,21 – 1,30
16
1,31 – 1,40
14
1,41 – 1,50
12
1,51 – 1,60
10
1,61 – 1,70
8
1,71 – 1,80
6
1,81 – 1,90
4
1,91 – 2,00
2
2,01 a viac
0
Známky z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk za I.polrok 8. ročníka
alebo za I. polrok 9. ročníka:
tabuľka č.2
Klasifikácia
Počet bodov
1
10
2
5
3
0
2.3. Predmetové olympiády a súťaže
Za účasť na predmetových olympiádach a iných súťažiach na II. stupni ZŠ vyhlasovaných MŠVVaŠ SR
pridelíme body takto:
Do úvahy berieme iba dva najlepšie výsledky žiaka na predmetových olympiádach, t.j. výsledky,
za ktoré žiak dosiahne najvyššie počty bodov.
Kolo súťaže
1. –3. miesto na okresnom kole
2. –5. miesto na krajskom kole
1. miesto na krajskom kole
1. miesto na slovenskom kole
Počet bodov
5
10
15
20
2.4. Vzhľadom na to, že prijímacieho konania sa zúčastňujú žiaci 8.a 9.ročníka ZŠ, výsledky celoplošného
testovania deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky sa v prijímacom konaní nezohľadňujú.
3. Rozhodnutie o prijatí.
Riaditeľka školy prijme do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 uchádzačov, ktorí boli klasifikovaní
zo správania stupňom 1 - veľmi dobré a úspešne vykonajú prijímaciu skúšku a v celkovom poradí
uchádzačov sa umiestnia na 1. - 30. mieste.
3.1 Celkové poradie uchádzačov určuje súčet bodov:
a) z úspešne vykonanej prijímacej skúšky
b) získaných na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov
c) získaných za predmetové olympiády
3
Uchádzači budú zoradení do výsledného poradia od najvyššieho po najnižší celkový počet bodov.
3.2 V prípade rovnosti bodov výsledné poradie určujú nasledovné pomocné kritériá v uvedenom poradí
-potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti žiaka odovzdané spolu s prihláškou žiaka,
- vyšší počet bodov dosiahnutý pri prijímacej skúške,
- lepšie študijné výsledky v predmete cudzí jazyk za klasifikačné obdobia podľa bodu 2.2
4. Záverečné ustanovenia:
Riaditeľka školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a web stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.
Rozhodnutie o prijatí (neprijatí) bude zákonným zástupcom uchádzačov zaslané poštou v zmysle
správneho poriadku. Zároveň im bude doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov a
dotazník, v ktorom prijatý uchádzač vyznačí výber z predmetov etická/náboženská výchova a záujem
o štúdium druhého cudzieho jazyka ( nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk).
Ak sa uchádzač o štúdium na zápis v uvedenom termíne nedostaví, rozhodnutie, ktorým bol na
štúdium prijatý, je neplatné a riaditeľka školy uvoľnené miesto ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý
nasleduje v poradí medzi uchádzačmi neprijatými pre nedostatok miesta.
Prijímacie skúšky sa konajú len v jednom termíne 25.03.2015. Uchádzači, ktorí sa ho zo závažných dôvodov nemôžu zúčastniť, sú povinní predložiť riaditeľke školy doklady o príčine neúčasti najneskôr 25.03.2015 do 8.00 hod.
Všetky potrebné informácie k samotnému priebehu prijímacieho konania dostane každý prihlásený uchádzač spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku.
5. Dôležité termíny pre prijímaciu skúšku na Gymnáziu v Trebišove – bilingválne štúdium
Do 1.2.2015 - zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky Gymnáziom v Trebišove,
Do 20.2.2015 – zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ,
Do 27.2.2015 – riaditeľ ZŠ odosiela prihlášku na gymnázium,
Do 13.3.2015– riaditeľka gymnázia pošle uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku.
Do 25.3.2015 – zákonný zástupca doručí riaditeľke gymnázia potvrdenia o umiestnení žiaka na
predmetových olympiádach a súťažiach na II. stupni ZŠ vyhlasovaných MŠ SR
25.3.2015 - termín prijímacej skúšky pre uchádzačov
Kritériá prijímacieho konania boli prerokované a schválené v Pedagogickej rade pri Gymnáziu, Komenského 32, Trebišov.
Schválené pedagogickou radou
V Trebišove dňa 26.1.2015
Prerokované radou školy
V Trebišove dňa 26.1.2015
Riaditeľka školy:
Mgr. Mária Kašaiová
Download

kritéria pre bilingválne štúdium 2015/2016