Kritériá na prijatie žiakov do 1.ročníka päťročného
bilingválneho vzdelávacieho programu v Gymnáziu
Ľudovíta Štúra, Ul 1. mája č.170/2 v Trenčíne pre školský
rok 2013/2014.
Riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne (GĽŠ) v zmysle zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní
v pedagogickej rade dňa 24.1.2013 stanovuje kritériá na prijatie do 1.ročníka päťročného
vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania (7902 J 74 so zameraním na
bilingválne slovensko-francúzske štúdium) pre školský rok 2013/2014 nasledovným
spôsobom:
I.
V školskom roku 2013/2014 sa otvára jedna trieda 1.ročníka päťročného
denného štúdia v bilingválnej slovensko-francúzskej sekcii. Počet žiakov z 8. a 9.
ročníka ZŠ,, ktorých možno prijať je 26.
Všetci žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí budú mať riadne zaregistrovanú prihlášku na
tunajšej škole do 28. februára 2013, sú povinní vykonať písomnú prijímaciu
skúšku z testu na overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania žiakov
študovať v cudzom jazyku. Títo žiaci budú pozvaní na prijímaciu skúšku
pozvánkou zaslanou minimálne 5 dní pred konaním prijímacej skúšky na adresu
zákonného zástupcu žiaka uvedenú v prihláške.
Termín prijímacej skúšky:
II.
26. marec 2013 o 8:30 hod.
Kritériá pre prijatie žiakov na základe prijímace j skúšky:
Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka päťročného vzdelávacieho programu je:
1. Riadne zaregistrovaná prihláška na štúdium na strednej škole
do 28. februára 2013
2. Umiestnenie na 1. až 26. mieste na základe týchto kritérií:
A: výsledky písomnej prijímace j skúšky
Na prijímacej skúške môže žiak získať 60 bodov za písomný test overujúci špeciálne
schopnosti, zručnosti a nadanie študovať cudzie jazyky.
Kritériom na úspešné vykonanie prijímacej skúšky je získanie minimálne 30 bodov
z písomného testu overujúceho špeciálne schopnosti, zručnosti a nadanie.
B: celkový priemerný prospech na polročnom vysvedčení v 8. ročníku ( pre žiakov 8.
ročníka ) alebo na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ( pre žiakov 9. ročníka )
Za celkový prospech priemerný prospech žiak môže získať 40 bodov za priemerný
prospech 1, 00. Za každé zvýšenie priemerného prospechu o 0,01 sa odráta 0,1 bodu.
Po spočítaní bodov za úspešnú prijímaciu skúšku a celkový priemerný prospech sa
stanoví poradie úspešnosti uchádzačov podľa počtu získaných bodov.
V prípade rovnosti bodov u viacerých uchádzačov budú postupne uplatnené nasledovné
kritériá:
1. podľa § 67 ods.3 školského zákona č.245/2008 bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý
má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú
schopnosť. Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti uchádzač odovzdá spolu
s prihláškou.
2. úspešné umiestnenie ( 1. – 3. miesto ) v predmetových olympiádach z predmetov cudzie
jazyky, matematika, fyzika, chémia, prírodopis, zemepis v školskom roku 2012/13.
Umiestnenie musí byť doložené originálom alebo kópiou diplomu (osvedčenia
o umiestnení) potvrdenou riaditeľstvom ZŠ najneskôr 26.marca 2013 o 8:30 h na
riaditeľstve školy.
3. lepší prospech zo SJL a MAT na polročnom vysvedčení v 8. ročníku ZŠ ( pre žiakov 8.
ročníka ) alebo na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ ( pre žiakov 9. ročníka )
4. lepší celkový prospech zo základnej školy podľa bodu B
III.
V zmysle § 68 ods. 1 školského č.245/2008 zákona riaditeľ školy zverejní zoznam
uchádzačov na výveske školy a na www.glstn.sk
podľa výsledkov prijímacieho konania
najneskôr 29. marca 2013 o 15:00 hod. v nasledovnom členení:
a) prijatí na základe kritérií
b) úspešní absolventi skúšok, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta,
c) neúspešní absolventi skúšok, ktorí nesplnili kritériá prijímacích skúšok,
d) na skúškach sa nezúčastnili.
V súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov budú na zverejnenom zozname uvedené len číselné kódy pridelené uchádzačom.
V zmysle § 66 ods. 9 školského zákona č.245/2008 uchádzača, ktorý sa zo závažných
dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnom termíne (napr. vážne ochorenie –
doklad od lekára nesmie byť starší ako 3 dni), treba ospravedlniť najneskôr do 8,30 hod. v deň
konania prijímacej skúšky na riaditeľstve školy. O počet neprítomných uchádzačov bude
znížený počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne (najneskôr
v poslednom týždni augusta) sa výsledky zaradia medzi výsledky neprijatých žiakov pre
nedostatok miesta a z takto vytvoreného poradia bude prijatý potrebný počet najúspešnejších
uchádzačov v súlade so stanovenými kritériami.
Riaditeľ školy bezodkladne po vyhodnotení prijímacieho konania zašle zákonnému
zástupcovi uvedenému v prihláške príslušné rozhodnutie. Zákonným zástupcom prijatých
žiakov bude naviac doručená informácia o termíne zápisu prijatých uchádzačov o štúdium
a dotazník pre výber predmetu etická výchova, resp. náboženská výchova.
IV. Zápis prijatých uchádzačov:
Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na riaditeľstve
školy 23. apríla 2013 o 9:00 hod.
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu sa nemôže zákonný zástupca žiaka dostaviť na zápis, je
povinný túto skutočnosť oznámiť riaditeľovi školy a dohodnúť zápis v náhradnom termíne.
Zákonný zástupca prijatého uchádzača si prinesie so sebou rozhodnutie o prijatí na
štúdium, preukaz totožnosti, zápisný lístok a vyplnený dotazník.
Ak zákonný zástupca prijatého uchádzača o štúdium nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol
uchádzač prijatý na štúdium, bude neplatné podľa § 68 ods. 3 školského zákona. Uvoľnené
miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi, ktorý je v poradí medzi žiakmi neprijatými pre
nedostatok miesta.
Poznámka:
1. Naša škola neorganizuje a ani nikoho nepoverila organizovaním prípravných kurzov
na prijímacie skúšky
2. Štúdium v gymnáziu je bezplatné
3. Informácie o našej škole a prijímacích skúškach nájdete na internetovej stránke
www.glstn.sk
Mgr. Štefan Marcinek
riaditeľ školy
Download

Kritériá na prijatie žiakov do 1