STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 2, 040 01 Košice
Sp. zn. 112/13
Rozhodnutie o prijímacom konaní
pre školský rok 2014/2015
Riaditeľ školy v zmysle zákona č. 245/2008 Zb. Školský zákon, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, určuje tieto podmienky prijatia:
Na denné štúdium v školskom roku 2014
2014/2015
/2015 budú uchádzači prijatí
až do celkového plánovaného počtu novoprijatých žiakov.
Poradie jednotlivých uchádzačov bude stanovené
stanovené podľa výsledkov prijímacích skúšok
a podľa kritérií uvedených v bode II.
I. Všeobecné údaje pre školský rok 2014/2015
Celkový plánovaný počet novoprijatých žiakov: 150
Plánovaný počet tried: 5
Predbežný plán tried v jednotlivých študijných odboroch:
2381 M 13 strojárstvo – grafické systémy
2381 M 04 strojárstvo – dopravné zariadenia
3920 M polytechnika (pilot, letuška, steward)
3916 M životné prostredie
1 trieda
1/2 triedy
2 triedy
1/2 triedy
30 žiakov
15 žiakov
60 žiakov
15 žiakov
2413 K mechanik strojov a zariadení
1/2 triedy
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 1/2 triedy
15 žiakov
15 žiakov
Spolu:
150 žiakov
5 tried
Pozn.: Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov
v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.
II. Kritériá hodnotenia
Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory bude určené podľa bodového zisku:
a) za výsledky prijímacích skúšok: MAT – max. 100 bodov; SJL – max. 100 bodov.
b) za výsledky MONITOR-u – max. 100 bodov (2 x 50 bodov)
Percento úspešnosti v MONITOR-e bude prenesené na počet dosiahnutých bodov
(zaokrúhlený na celé čísla nahor).
c) za priemerný prospech v 6.-9. ročníku – max. 50 bodov
Priemerný prospech sa vypočítava z celkového súčtu známok na konci 6., 7., 8. a 1. polrok
9. ročníka ZŠ. Nezapočítavajú sa známky z výchovných a nepovinných predmetov.
d) za úspechy v olympiádach v okresnom, krajskom alebo celoštátnom kole spolu max. 150
bodov.
účasť
Okresné, resp. regionálne kolo
50 bodov
Krajské kolo
100 bodov
Celoštátne kolo
150 bodov
Preferenčné body za úspechy v olympiádach budú pridelené len po predložení hodnoverného
dokladu, t.j. diplomu alebo výsledkovej listiny.
Ústredňa:
Sekretariát/Fax:
Zástupcovia:
+421/55/622 88 75
+421/55/622 88 76
+421/55/622 03 82
Web. stránka:
E-mail:
www.priemyslovka.sk
[email protected]
Štátna pokladnica Bratislava
č. ú.: 7000187137/8180
IČO: 00161772
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 2, 040 01 Košice
III. Ostatné
a) Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho
ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%. Všetci
ostatní uchádzači o štúdium sa musia zúčastniť prijímacej skúšky.
b) Prijímacie skúšky pre všetky študijné odbory, okrem odboru 3916 M životné prostredie, budú
z predmetov SJL a MAT. Pre odbor 3916 M životné prostredie budú prijímacie skúšky
z predmetov Biológia, Chémia a SJL.
c) Po vykonaní prijímacích skúšok, škola zverejní zoznam všetkých uchádzačov a ich dosiahnuté
výsledky pod číselným kódom, ktorý bude žiakovi vopred pridelený.
d) Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí prihláseného žiaka s termínom zápisu bude odoslané
poštou zákonnému zástupcovi žiaka. Uchádzač môže podať odvolanie proti rozhodnutiu do 15
dní odo dňa doručenia prostredníctvom riaditeľa Strednej priemyselnej školy na Košický
samosprávny kraj, odbor školstva.
e) Uchádzačom, ktorí neboli prijatí pre nedostatok miesta, budú podľa poradia v bodovom zisku
ponúknuté voľné miesta po žiakoch, ktorí sa nezapísali, až do naplnenia plánovaného stavu.
f) V prípade, že plánovaný počet žiakov nebude naplnený, riaditeľ školy, po prejednaní
v pedagogickej rade, vypíše 2. kolo prijímacieho konania. V prípade jeho konania sa ho môžu
zúčastniť aj žiaci, ktorí neboli prijatí v 1. kole. Termín 2. kola bude zverejnený najneskôr do
06.06.2014.
g) Ak sa do študijného odboru nezapíše minimálne 8 žiakov, riaditeľ školy si vyhradzuje právo
daný študijný odbor neotvoriť. Prihláseným uchádzačom bude následne ponúknutý iný študijný
odbor.
h) Prijatie žiaka na školu je právoplatné až zápisom žiaka na Strednú priemyselnú školu (zápis
vykonáva v stanovených termínoch osobne zákonný zástupca žiaka na sekretariáte školy).
i) V prípade rovnosti bodov určia poradie žiakov pomocné kritériá
1. úspechy v olympiádach
2. priemerný prospech na ZŠ (6-9. ročník)
3. zmenená pracovná schopnosť v zmysle Vyhlášky č. 145/1996 potvrdená lekárom
4. znížená známka zo správania (6-9. ročník)
5. vyšší bodový zisk z MONITOR-u.
j) Prijatie žiakov s rôznym stupňom integrácie a žiakov so zmenenou pracovnou schopnosťou je
podmienené vyjadrením riaditeľa školy.
Ing. Michal BAĽO, v.r.
riaditeľ školy
Ústredňa:
Sekretariát/Fax:
Zástupcovia:
+421/55/622 88 75
+421/55/622 88 76
+421/55/622 03 82
Web. stránka:
E-mail:
www.priemyslovka.sk
[email protected]
Štátna pokladnica Bratislava
č. ú.: 7000187137/8180
IČO: 00161772
Download

Rozhodnutie o prijímacom konaní pre školský rok 2014/2015