______________________________________________________________________________
KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA
na 4-ročné štúdium 6317 M obchodná akadémia
pre žiakov 9. ročníka ZŠ na školský rok 2015/2016
V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov riaditeľka školy stanovuje kritériá na prijatie žiakov do 1. ročníka študijného odboru 6317 M obchodná akadémia štvorročné štúdium na šk. rok 2015/2016.
1. Informácie pre uchádzačov
•
•
•
•
•
•
•
počet prijímaných žiakov - 2 triedy, do ktorých je možné prijať maximálne 60 žiakov,
prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka ZŠ,
všetci žiaci budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a matematiky,
prijímacie skúšky zo SLJ nebudú robiť žiaci, ktorí z celoslovenského testovania žiakov 2015 (MONITOR) dosiahli v predmete
slovenský jazyk úspešnosť najmenej 90 %, započíta sa im plný počet bodov za prijímacie skúšky z daného predmetu,
prijímacie skúšky z MAT nebudú robiť žiaci, ktorí z celoslovenského testovania žiakov 2015 (MONITOR) dosiahli v predmete
matematika úspešnosť najmenej 90 %, započíta sa im plný počet bodov za prijímacie skúšky z daného predmetu,
termín prijímacích skúšok: 11. máj 2015 (pondelok) – 1. termín, 14. máj 2015 (štvrtok) – 2. termín
pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie.
2. Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) splnil podmienky prijímacieho konania
b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b)
2. Kritériá rozhodujúce o prijatí žiaka na OA
b) výsledky zo ZŠ (vstupné body)
b) výsledky z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka (MONITOR 2015)
c) výsledky prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky
Pre výpočet vstupných bodov sú rozhodujúce známky výročného vysvedčenia 8. ročníka ZŠ a polročného vysvedčenia z 9. ročníka ZŠ.
Body sa vypočítajú z predmetov slovenský jazyk (SLJ), matematika (MAT), cudzí jazyk (CJ - ak mali žiaci v ZŠ dva cudzie jazyky, do
výpočtu bodov sa im započítajú obidva), dejepis (DEJ), zemepis (ZEM), prírodopis (PRI), fyzika (FYZ) a chémia (CHE) a výsledky z
celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka zo SLJ a MAT v roku 2015 (MONITOR).
Tabuľka č. 1
Priemer známok zo ZŠ
od-do (bez výchov)
1,00 - 1,10
1,11 - 1,20
1,21 - 1,30
1,31 - 1,40
1,41 - 1,50
1,51 - 1,60
1,61 - 1,70
1,71 - 1,80
1,81 - 1,90
1,91 - 2,00
2,01 - 2,10
2,11 – 2,20
2,21 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 – 2,50
2,51 – 2,60
2,61 – 2,70
2,71 – 2,80
2,81 – 2,90
2,91 – 3,00
3,01 a viac
Body
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Tabuľka č. 2
% úspešnosti
MONITOR 2015
100
95 – 99
90 – 94
85 – 89
80 – 84
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
45 – 49
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29
20 – 24
15 – 19
10 – 14
5–9
0–4
Body SJL
Body MAT
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vstupné body
Žiak môže dosiahnuť nasledovné počty bodov za výsledky zo ZŠ (tabuľka č. 1 a 2):
•
•
•
•
priemerný prospech na konci 8. ročníka ZŠ
priemerný prospech na polroku 9. ročníka ZŠ
výsledky celoslovenského testovania 2015 (MONITOR) zo slovenského jazyka
výsledky celoslovenského testovania 2015 (MONITOR) z matematiky
POČET VSTUPNÝCH BODOV CELKOM
20 bodov
20 bodov
20 bodov
20 bodov
80 bodov
Prijímacie skúšky
Žiakom, ktorí na základe výsledku z celoslovenského testovania 2015 (MONITOR) nebudú robiť prijímacie skúšky, sa započíta plný
počet bodov z prijímacích skúšok.
•
•
za výsledky z prijímacej skúšky zo SJL
za výsledky z prijímacej skúšky z MAT
30 bodov
30 bodov
POČET BODOV Z PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
60 bodov
Za úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo SLJ sa považuje dosiahnutie min. 10 bodov.
Za úspešné vykonanie prijímacej skúšky z MAT sa považuje dosiahnutie min. 10 bodov.
Pri určovaní poradia pre prijatie na štúdium sa sčítajú body, ktoré žiak dosiahol. Maximálny počet bodov je 140, t. j. 40 bodov za
študijné výsledky na ZŠ, 40 bodov za celoslovenské testovanie zo SLJ a MAT (MONITOR) a 60 bodov za prijímacie skúšky zo
slovenského jazyka a matematiky.
Uchádzači, ktorí boli úspešní v 8. alebo 9. ročníku (1. – 3. miesto) na okresnej úrovni olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský
jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 5 bodov z každého predmetu.
Uchádzači, ktorí boli úspešní v 8. alebo 9. ročníku (1. – 3. miesto) na krajskej a vyšších úrovniach olympiády z predmetov – cudzí jazyk,
slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 10 bodov z každého predmetu.
(K prihláške musí byť priložená fotokópia diplomu, potvrdenia a pod.)
V prípade rovnosti bodov u žiakov budú uprednostnení žiaci v tejto postupnosti:
•
•
•
•
•
žiak so zmenenou pracovnou schopnosťou (doklad musí byť doložený pri prihláške),
žiak s lepším prospechom zo SJL na ZŠ za 8. a 9. ročník,
žiak s lepším prospechom z MAT na ZŠ za 8. a 9. ročník,
žiak, ktorý nemal zníženú známku zo správania počas štúdia na ZŠ,
v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia.
3. Záverečné ustanovenia:
•
•
•
•
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr do 15. mája 2015 (piatok) na www.oadmj.sk a na vstupných
dverách do budovy školy, prípadne si ich môžu uchádzači overiť telefonicky po zadaní prideleného kódu, ktorý bol žiakovi
zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky.
Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium po vyhodnotení prijímacieho konania bude zaslané doporučenou poštou zákonnému
zástupcovi žiaka najneskôr do troch dní po uskutočnení 2. termínu prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov do 1.
ročníka na šk. rok 2015/2016 bude dňa 25. mája 2015 (pondelok) v čase od 8,00 h do 16,00 h. Zákonný zástupca žiaka
prinesie so sebou originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak
zapísaný! Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v SŠ, je
neplatné!
Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradovníka za predpokladu, že jeho
zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
Kritériá boli schválené na pedagogickej rade 12. novembra 2014 a v Rade školy 28. januára 2015.
Ing. Jitka Konáriková
riaditeľka školy
Download

Kritéria prijímacieho konania