Stredná odborná škola, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014
Denné štúdium
Prijímacie konanie sa riadi Zákonom NR SR č. 245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Plán výkonov pre štvorročné študijné odbory
na školský rok 2013/2014
V zmysle pokynov zriaďovateľa riaditeľ školy určuje presný počet žiakov v danom odbore na základe reálneho
záujmu. Celkový počet schválených tried je šesť a počet žiakov 180.
3447 K
2682 K
3778 K
3792 K
6405 K
grafik digitálnych médií
mechanik počítačových sietí
technik informačných a telekomunikačných technológií
poštový manipulant
pracovník marketingu mobilného operátora
Kritériá prijatia na štvorročné študijné odbory
na SOŠ, Tajovského 30, Banská Bystrica
Žiaci budú prijatí podľa určeného poradia.
Z prihlásených žiakov bude na základe získaného počtu bodov zostavené poradie:
Zložky hodnotenia pre stanovenie poradia uchádzača sú nasledovné:
- celkový priemer známok z koncoročného vysvedčenia 8. ročníka
- celkový priemer známok z polročného vysvedčenia 9. ročníka
- výsledky celoslovenského testovania deviatakov (SJL)
- výsledky celoslovenského testovania deviatakov (MAT)
- výsledky testov prijímacieho konania z matematiky
- výsledky testov prijímacieho konania zo slovenského jazyka
- prihlásenie sa na dva študijné odbory na našej škole
Najvyšší možný počet získaných bodov je 85.
(max. 10 bodov)
(max. 10 bodov)
(max. 10 bodov)
(max. 10 bodov)
(max. 20 bodov)
(max. 20 bodov)
(5 bodov)
Termín prijímacích skúšok:
1. termín - pondelok, dňa 13. mája 2013 o 7.45 hod.
2. termín - štvrtok, dňa 16. mája 2013 o 7.45 hod.
V prípade rovnakého počtu získaných bodov u viacerých prihlásených žiakov rozhodne o poradí výsledok
prijímacieho konania z matematiky, slovenského jazyka.
Písomné prijímacie skúšky sa konajú zo:
1. slovenského jazyka a literatúry
2. matematiky
Bez vykonania prijímacích skúšok bude riaditeľ školy prijímať žiakov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov
9. ročníka ZŠ dosiahli v každom predmete samostatne (slovenský jazyk a literatúra a matematika) úspešnosť
najmenej 90%. Títo žiaci budú prijatí na štúdium podľa § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a
vzdelávaní bez ohľadu na počet získaných bodov.
Podrobné informácie o prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom o štúdium najneskôr do piatich dní pred
termínom ich konania (podľa § 66 ods. 8). Na prijímacie konanie si uchádzači musia priniesť platný občiansky
preukaz, resp. rodný list.
Počas prijímacieho konania nesmú opustiť budovu školy a nesmú používať mobilné telefóny.
Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený na webovej stránke školy.
Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca a prijatý uchádzač na riaditeľstve
školy. Zákonný zástupca prinesie na zápis zápisný lístok vydaný ZŠ, rozhodnutie o prijatí žiaka a svoj preukaz
totožnosti.
Ak sa niektorý z prijatých uchádzačov nezapíše na štúdium v určenom termíne, bude prijatý ďalší uchádzač
podľa zostaveného poradia.
a) Tabuľka hodnotenia za výsledky na ZŠ
Hodnotenie v bodoch za koncoročné vysvedčenie
8. ročníka
Do priemeru 1,80
- 10 bodov
Nad priemer 1,81 do 2,00
- 9 bodov
Nad priemer 2,01 do 2,30
- 8 bodov
Nad priemer 2,31 do 2,50
- 7 bodov
Nad priemer 2,51 do 2,60
- 6 bodov
Nad priemer 2,61 do 2,70
- 5 bodov
Nad priemer 2,71 do 2,75
- 3 bodov
Nad priemer 2,76 do 2,80
- 2 bodov
Nad 2,81
- 0 bodov
Hodnotenie v bodoch za polročné vysvedčenie 9.
ročníka
Do priemeru 1,80
- 10 bodov
Nad priemer 1,81 do 2,00
- 9 bodov
Nad priemer 2,01 do 2,30
- 8 bodov
Nad priemer 2,31 do 2,50
- 7 bodov
Nad priemer 2,51 do 2,60
- 6 bodov
Nad priemer 2,61 do 2,70
- 5 bodov
Nad priemer 2,71 do 2,75
- 3 bodov
Nad priemer 2,76 do 2,80
- 2 bodov
Nad 2,81
- 0 bodov
b) Tabuľka hodnotenia z výsledkov celoslovenského testovania deviatakov zo slovenského jazyka
a literatúry a matematiky
Pozn. (napr. SJL - 30% - 3 body, MAT - 40% - 4 body)
90,01 - 100%
80,01 - 90,00%
70,01 - 80,00%
60,01 - 70,00%
50,01 - 60,00%
40,01 - 50,00%
30,01 - 40,00%
25,01 - 30,00%
20,01 - 25,00%
15,01 - 20,00%
0,00 - 15,00%
- 10 b.
- 9 b.
- 8 b.
- 7 b.
- 6 b.
- 5 b.
- 4 b.
- 3 b.
- 2 b.
- 1 b.
- 0 b.
Pozn. - Body za 8., 9. roč. a celoslovenské testovanie platia vo všetkých odboroch SOŠ rovnako
c)
Bodové hodnotenie za prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
max 20 bodov
d) Bodové hodnotenie za prijímacie skúšky z matematiky
max 20 bodov
e) Bodové hodnotenie pre žiakov, ktorí si vybrali dva študijné odbory na našej škole
5 bodov
Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka Strednej odbornej školy, Tajovského 30, Banská Bystrica pre
školský rok 2013/2014 boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 5.3.2013.
V Banskej Bystrici 5. 3. 2013
Ing. Štefan Balogh
riaditeľ školy
Download

Stredná odborná škola, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica