Kritériá prijímacieho konania v študijnom
odbore 6323 K hotelová akadémia
pre školský rok 2013/2014
V súlade s § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po
prerokovaní Radou školy a pedagogickou radou dňa 24.01.2013
stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania:
1. Žiaci, ktorí sa uchádzajú o štúdium v 5-ročnom študijnom odbore
Hotelová akadémia (ďalej HA) sa zúčastnia prijímacieho konania dňa
13. mája 2013 (1. termín) a 16. mája 2013 (2. termín) o 8,00 hodine
v SOŠ, Farského 9 v Bratislave.
2. Prijímacie skúšky budú pozostávať z jazyka slovenského a literatúry a
cudzieho jazyka (anglický jazyk / nemecký jazyk) formou testu.
3. Uchádzačovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť
prijímacích skúšok v stanovenom termíne, určí riaditeľ SŠ náhradný
termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na
prijímacích skúškach oznámi uchádzač alebo jeho zákonný zástupca
riaditeľovi SŠ najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.
4. Žiaci budú prijatí podľa poradia do počtu určeného schváleným
plánom výkonov na jednotlivé odbory na základe súčtu bodového
hodnotenia:
a) študijných výsledkov (priemerného prospechu známok - z 8.
ročníka koncoročné známky a 9. ročníka známky za 1. polrok) –
maximálny počet bodov 40
b) výsledkov Testovania 9-2013 – maximálny počet bodov 30
c) za prijímacie skúšky – maximálny počet bodov 30
d) dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie
prijatých žiakov
e) pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ, výsledky
Testovania 9-2013 a úspešnosť v olympiádach
f) ak žiak dosiahne z Testovania 9-2013 v každom predmete
samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý bez
prijímacej skúšky
g) za prospech v jednotlivých ročníkoch budú priznávané
nasledovné body:
1,00 – 1,50 40 bodov
1,51 – 2,00 30 bodov
2,01 – 2,70 20 bodov
2,71 – 3,20 10 bodov
3,21 – 3,50
5 bodov
3,51 – a viac 0 bodov
h) za výsledky v absolventskom testovaní žiakov 9. ročníka zo SJL
a MAT sa priznajú za každý predmet nasledovné body:
100% - 90% 30 bodov
89% – 70% 20 bodov
69% - 50% 10 bodov
49% - 30%
5 bodov
29% - 20%
2 body
19% - 0%
0 bodov
i) ak sa uchádzač nemohol zúčastniť Testovania žiakov 9. ročníka
ZŠ z objektívnych, osobitne zdravotných dôvodov a doklad
o tom priloží k prihláške, bodové hodnotenie sa určí podľa
známok zo SJL alebo MAT v 1. polroku 9. ročníka ZŠ podľa
tejto stupnice – známka zo SJL alebo MAT:
1
20 bodov
2
15 bodov
3
10 bodov
4
5 bodov
5
0 bodov
5. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SŠ sa uskutoční ihneď po
obdržaní rozhodnutia o prijatí na sekretariáte riaditeľa školy, 1.
poschodie SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava za prítomnosti
zákonného zástupcu žiaka uchádzača.
6. V prípade, že sa prijatý žiak nezapíše, alebo už zapísaný žiak zruší
zápis a zapíše sa na inú strednú školu, zoznam prijatých žiakov sa
bude automaticky posúvať a bude aktualizovaný na webovej stránke
školy.
7. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy
a na webovej stránke školy.
8. Žiakovi, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť prijímacích
skúšok v stanovenom termíne, určí riaditeľ SŠ náhradný termín
najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacích
skúškach oznámi žiak alebo jeho zákonný zástupca riaditeľovi SŠ
najneskôr v deň konania prijímacích skúšok.
V Bratislave 25.01.2013
Peter Ferenčík, v.r.
predseda Rady školy
PaedDr. Jozef H o r á k, v.r.
riaditeľ školy
Všeobecné ustanovenia:
1. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov budú
ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia
v zozname neprijatých uchádzačov.
2. V prípade, ak sa stanovené počty žiakov v jednotlivých učebných
a študijných odboroch nenaplnia v 1. kole, bude škola organizovať aj 2. kolo
prijímacieho konania.
3. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov
si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakom iný
odbor, prípadne inú školu.
4. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo
zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na
prihláške).
5. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať
s prihláškou žiadosť o individuálnu integráciu s príslušnými dokladmi –
vyjadrenie z CPPPaP o odporúčaní pokračovať vo vzdelávaní na zvolenej
strednej škole. Takémuto žiakovi bude umožnené vykonať prijímaciu
skúšku formou, akú odporučí CPPPaP. Individuálna integrácia neznamená
uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje
tak, ako ostatní žiaci.
6. Riaditeľ školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle §
67 a 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po
zohľadnení uvedených kritérií. Riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí
žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred termínom konania
prijímacích skúšok (do 30.04.2013) a o prijatí žiaka na základe prijímacej
skúšky do 20.05.2013.
7. Proti rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač
alebo zákonný zástupca uchádzača odvolať v lehote do 5 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia.
8. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na SOŠ sa uskutoční ihneď po
obdržaní rozhodnutia o prijatí žiaka na štúdium. Podrobnosti zápisu budú
uvedené v rozhodnutí o prijatí žiaka na štúdium.
9. Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný
zástupca. Na zápis zákonný zástupca prinesie zápisný lístok vydaný ZŠ,
rozhodnutie o prijatí a svoj preukaz totožnosti.
10. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok)
bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ a rozhodnutie,
ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači
v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie.
11. Neprijatým žiakom na iných školách, ktorí sa prihlásia do nenaplnených
učebných odborov bude riaditeľ školy priebežne vydávať rozhodnutie
o prijatí až do naplnenia plánovaného počtu žiakov v jednotlivých učebných
odboroch.
12. Prijatí uchádzači do učebných a študijných odborov musia úspešne ukončiť
deviaty ročník základnej školy, čo na začiatku školského roku 2013/2014
preukážu predložením vysvedčenia z tohto ročníka.
Kritériá pre prijímanie žiakov na SOŠ, Farského 9 v Bratislave boli prerokované
a schválené v pedagogickej rade dňa 24.01.2013.
V Bratislave 25.01.2013
Peter Ferenčík, v.r.
predseda Rady školy
PaedDr. Jozef H o r á k, v.r.
riaditeľ školy
Download

Kritériá prijímacieho konania