VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY
ÚSTAV RÓMSKYCH EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ V BANSKEJ BYSTRICI
INFORMÁCIE O MOŽNOSTI ACH ŠTÚDI A
na Úst ave ró msk ych euró psk ych št úd ií
VYSOKEJ Š KOLY ZDRAVOTNÍ CTVA A SOCIÁLNE J PRÁCE
SV. ALŽBETY
V AKADEMI CKOM ROKU 2013/20 14
PRE BAK ALÁRSK Y STUPEÒ Š TÚDIA
Výuèba prebieha na Ústave rómskych európskych štúdií
v budove bývalej ZŠ na Tatranskej 10 v Banskej Bystrici
www.ures.wbl.sk
www.vssvalzbety.sk
1
ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2013 / 2014
Druh Forma
Akreditácia
štúdia štúdia
Názov študijného programu
Miesto
Sociálna práca so zameraním
na rómsku komunitu
Banská Bystrica
Bc.
E
Dåžka štúdia
v semestroch
A
6
INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ
Študijný odbor
Termín
podania
prihlášok
Sociálna práca so zameraním  do 1.3.2013
 po 1.3.2013
na rómsku komunitu
Termín zaèatia
overovania
splnenia
podmienok
Poplatok za
prijímacie
konanie
Zápisné
Školné za
semester
jún - júl 2012
50 €
85 €
90 €
208 €
260 €
Podmienky prijatia pre uchádzaèov I. stupòa:
1. Stredoškolské vzdelanie ukonèené maturitnou skúškou.
2. Vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (zakúpi• v ŠEVT-e) obsahuje:
-
overená kópia maturitného vysvedèenia. Uchádzaèi, ktorí maturujú v školskom
roku 2012/2013 doložia maturitné vysvedèenie (overenú kópiu) a vysvedèenie
zo 4. roèníka - koncoroèné (neoverenú kópiu) dodatoène, najneskôr však v
deò urèený na zápis na štúdium (§ 58 ods. 1 zák. è. 455/2012 Z. z., ktorým sa
mení a dopåòa zák. è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších
predpisov). Bez predloženia maturitného vysvedèenia (overenej kópie)
nebude uchádzaè zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák. è. 455/2012 Z. z.,
ktorým sa mení a dopåòa zák. è. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov),
-
kópie koncoroèných vysvedèení za celé štúdium na strednej škole + výpis
známok s vyrátaným priemerom v prihláške,
-
životopis (podpísaný),
uchádzaè o externú formu štúdia doloží pod¾a § 58 ods. 3 písm.
vysokoškolského zákona potvrdenie o zamestnaní,
-
b)
doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie vkladom na úèet. Poplatok
za úhradu nákladov spojených so zabezpeèením prijímacieho konania na
2
vysokoškolské štúdium uchádzaè zaplatí vkladom na úèet VŠZaSP sv. Alžbety,
Bratislava èíslo: 2626748634/1100, variabilný symbol: RODNÉ ÈÍSLO,
-
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium v prihláške na
str. 2 (u uchádzaèov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle zákona
è. 131/2002 § 57 bod 4.)
-
neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná!
Všeobecné údaje o prijímacom konaní:
-
uchádzaè si môže poda• prihlášky na viac študijných programov (za každú
prihlášku platí poplatok za prijímacie konanie), prièom na jednej prihláške
možno uvies• len jeden študijný program,
-
vysoká škola si vyhradzuje právo neotvori• prvý roèník štúdia študijného
programu, na ktorý sa neprihlásil dostatoèný poèet uchádzaèov,
-
uchádzaèovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol
prijatý na štúdium nebude poplatok vrátený, poplatok nebude vrátený ani
uchádzaèom neprijatým na základe nekompletnej prihlášky,
-
zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ –
nevracia sa spä•.
Pozn.: V kolónke „Detašované pracovisko“ uvádzajte: Ústav rómskych európskych štúdií
Banská Bystrica.
Prihlášky na štúdium zasielajte na adresu:
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Študijné oddelenie
Palackého 1
P.O. Box 104
810 00 Bratislava
Osobné odovzdanie prihlášky:
Ústav rómskych európskych štúdií, Tatranská 10, Banská Bystrica
alebo
Podate¾òa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája è. 1, Bratislava
3
SOCIÁLNA PRÁCA - charakteristika
Sociálna práca ako študijný odbor:
Sociálna práca je jednoodborové štúdium zamerané na prípravu profesionálov pre
oblas• sociálnej práce na všetkých úrovniach. Organizaène je èlenené na II. stupeò VŠ štúdia
– 4 semestre (Mgr.).
Štúdium
v
odbore Sociálna práca
pripravuje vysokoškolsky
vzdelaných, samostatných pracovníkov schopných zabezpeèova•, koordinova• a priamo
poskytova•
sociálnu
starostlivos•
odkázaných na sociálnu pomoc.
a sociálne služby pre všetky skupiny obyvate¾ov
Sociálna práca ako vedný odbor:
Sociálna práca je multidisciplinárnou oblas•ou vedeckého poznania, ktorá sa zaoberá
vedeckým poznávaním
sociálnych problémov – ich vznikom, príèinami, možnos•ami
riešenia, otázkou zodpovednosti obèana aj štátu, optimálnou mierou a formami pomoci pre
jednotlivca, skupinu èi komunitu.
Sociálna práca ako praktická oblas•:
Sociálna
práca
ako
každodenná
oblas• praktickej realizácie špeciálnymi
pracovnými metódami pomáha pri zvládaní takých sociálne problémových situácií obèanov,
akými sú: potreba realizácie rodinnej starostlivosti vrátane foriem náhradnej rodinnej
starostlivosti, pomoc pri riešení hmotnej núdze, pomoc a podpora zdravotne postihnutým
obèanom, pomoc a podpora obèanom vyššieho veku, pomoc a podpora nezamestnaným
obèanom,
práca s de•mi
s poruchami správania, práca s obèanmi v penitenciárnej
a postpenitenciárnej starostlivosti, práca so závislými obèanmi a podobne.
Študijný program je preto zameraný na získanie vedomostí a osvojenie zruèností,
ktoré oprávòujú absolventa štúdia: vykonáva• praktickú sociálnu prácu v inštitúciách,
organizova•, riadi• a zabezpeèova• rozvoj sociálnej práce zameranej najmä na nasledovné
úseky: sociálnu prevenciu, sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálnoprávnu ochranu,
pracova• v odborných multidisciplinárnych tímoch, podie¾a• sa na výskume v sociálnej
práci, sledova•, hodnoti• a navrhova• riešenia k závažným sociálno-patologickým javom v
spoloènosti ako je nezamestnanos•, chudoba, kriminalita a pod.
4
Obsah
štúdia pozostáva z teoretických prednášok,
prípravy zameranej na
psychológiu, filozofiu a etiku, pedagogiku, právo, sociológiu, ale tiež na vybraný okruh
informácií zo zdravotnícky orientovaných predmetov, ktoré tvoria
tzv. širší všeobecný
základ štúdia a odborné predmety zamerané na získanie potrebných vedomostí a zruèností z
oblasti sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a prevencie sociálnoprávnej ochrany,
plánovania a rozvoja sociálnej siete, organizácie a riadenia systému sociálnej pomoci
a zabezpeèovania sociálnej starostlivosti, teórie a metód sociálnej práce. Výuèba prebieha
formou prednášok, cvièení, seminárnych cvièení, kazuistických seminárov, výcvikov
základných sociálno-psychologických zruèností.
Banská Bystrica, 21. januára 2013
PhDr. Ladislav Fízik, PhD.
riadite¾ Ústavu rómskych európskych štúdií
Banská Bystrica
Vysoká škola si vyhradzuje právo zmien v èase pred ukonèením podania prihlášok na štúdium
v akademickom roku 2013/2014.
5
Download

vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. alžbety