Centrum voľného času
Farská 84/5 019 01 ILAVA
www.cvcilava.ic.cz
tel./fax.: 042 4465184
e-mail: [email protected]
Vyhodnotenie 20. ročníka okresnej súťaže v prednese slovenskej
povesti Šaliansky Maťko
V CVČ Ilava sa dňa: 15.1. 2013 konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko, ktorého hlavným usporiadateľom bol Obvodný úrad v Trenčíne.
Účasť: ZŠ Ilava Medňanská, ZŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, ZŠ CI Dubnica nad
Váhom, ZŠ sv. D. Savia Dubnica nad Váhom, ZŠ Mikušovce, ZŠ Ladce, ZŠ Košeca, ZŠ J.
Kráľa Nová Dubnica, ZŠ Horná Poruba, ZŠ Pavla Demitru Dubnica nad Váhom a ZŠ
Bolešov – spolu 11 základných škôl .
Súťaţe sa zúčastnilo celkom 25 recitátorov, 9 učiteľov a 9 členov poroty.
Školských kôl sa zúčastnilo celkom 165 súťaţiacich.
Porota hodnotiaca I. kategóriu:
Mgr. Elena Capáková Šlosiarová, ZŠ CI Dubnica nad Váhom, Mgr. Andrea Konáriková, ZŠ
s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, Mgr. Vladimíra Krajčiová, ZŠ Janka Kráľa N.
Dubnica.
Umiestnenie:
1. Alexandra Sláviková, ZŠ Ladce, Milo Urban – Povesť o dievčenskej skale,
2. Zuzana Ţivčicová, ZŠ Bolešov, J. C. Hronský – Kremnické tekvice,
3. Olívia Ištenešová, ZŠ CI Dubnica n/V, Š. Meliš – Cigánka.
Ďalší súťaţiaci :
Mária Farská, ZŠ P. Demitru Dubnica n/V, M. Husárik – Matej kráľ a pltníci,
Elena Vaňová, ZŠ Ilava, A. Marec – Povesť o jašteričkách,
Kristína Vrábliková, ZŠ Košeca, A. Marec- Draky v Demänovskej doline.
Hodnotenie poroty:
V textoch treba pouţívať viac priamej reči, prejavilo sa neprirodzené členenie vety, slabý
očný kontakt, tvrdé ľ, spodobovanie.
Porota hodnotiaca II. kategóriu:
Mgr .Magdaléna Kobzová - dôchodkyňa, PaedDr. Eva Gajdošová - ZŠ s MŠ Košeca, Mgr.
Anna Bajzová – CVČ Ilava.
Umiestnenie:
1. Martin Chromiak, ZŠ P. Demitru Dubnica n/V, J. Melicher – Najmladší hontiansky
richtár,
2. Janka Havránková, ZŠ CI Dubnica n/ V, Košková - Havranová ,
3. Lucia Mauerová, ZŠ J. Kráľa N. Dubnica, Vrlík, Mišák – Lesná ţienka z Vaţca.
Ďalší súťaţiaci:
Ivana Beňová, ZŠ Bolešov, J. C. Hronský – Zakopaný meč pod Zoborom,
Simona Čugová, ZŠ Horná Poruba, M. Ďuríčková – Otcovská rada,
Dária Vilma Letková, ZŠ Košeca, K. Koči – Verný kastelán,
Nina Melicherová, ZŠ Ladce, Vrlík, Mišák – Lesná ţienka z Vaţca,
Adam Nikodém, ZŠ sv. D. Savia Dubnica n/V, A. Marec – Kráľ medveď,
Barbora Pagáčová, ZŠ Mikušovce, Satan a Satanovo pliesko,
Michal Trúchlik, ZŠ Pod hájom Dubnica n/ Váhom, M. Kutáková, Opatovská – Trnava.
Hodnotenie poroty:
Porota odporúča viac pozornosti venovať:
-melódii oznamovacej vety, významovému členeniu vety, pauzám, nezvýraznenej reči
postáv, spodobovaniu, priamej reči, ktorá nebola dobre vyčlenená.
Porota hodnotiaca III. kategóriu:
Mgr. Lucia Siranová - ZŠ Mikušovce, Mgr. Helena Machová – ZŠ Ilava, Mgr. Marta
Samašová – dôchodkyňa.
Umiestnenie:
1. Simona Pohorelcová, ZŠ CI Dubnica n/Váhom, Helena Lisická – Sklenár
a čarodejnice,
2. Vanesa Čuríková, ZŠ Ladce, M. Húţevka – Smelá ţena,
3. Peter Mišún, ZŠ Pod hájom, O. Bartoš – Chlieb.
Ďalší súťaţiaci:
Branislav Bajzík, ZŠ Košeca, Povesť o Jánošíkovej pästi,
Juliana Hasidlová, ZŠ sv. D. Savia Dubnica n/V, M. Ďuríčková – Ţabia kráľovná,
Róbert Chromiak, ZŠ P. Demitru Dubnica n/V, M. Ďuríčková - Čert a mních,
Alexander Matejička, ZŠ Mikušovce, Morské oko,
Simona Mercellová, ZŠ J. Kráľa Nová Dca, Povesť o Omšenskej babe,
Denisa Koštialiková, ZŠ Ilava, Helena Lisická – Sklenár a čarodejnice.
Hodnotenie poroty:
-výber textu primeraný, v niektorých prípadoch je potrebné skrátiť text a dodrţať časový
limit, zlé spodobovanie, zlé významové a gramatické pauzy, viac priamej reči,
preafektovanosť v recitácii.
Víťazi z každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 13.2. 2013.
Víťazi získali ceny a diplomy, ktoré venoval Obvodný úrad v Trenčíne a CVČ Ilava.
Členkám poroty srdečne ďakujeme za prácu pri hodnotení súťažiacich.
Mgr. Anna Bajzová
riaditeľ CVČ
V Ilave 15.1.2013
Download

Centrum voľného času, Ilava