Výchovný poradca: Mgr.Radomila Serenčešová
Konzultačné hodiny : pondelok 13.45-14.45
Vážení rodičia,
všetky aktuálne informácie o stredných školách, prijímacích skúškach, dôležitých
termínoch, voľných miestach na stredných školách a podobne nájdete na stránke:
www.svspn.sk.
Harmonogram
zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok
2015/2016
Gestor
Úloha
SŠ
Riaditeľ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na
študijné a učebné odbory, ktoré vyţadujú overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo talent, tieto kritériá sa zverejnia aj na web stránkach ŠVS (za celé
Slovensko).
(talentové)
ZZ
Zákonný zástupca ţiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné
odbory, ktoré vyţadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
ZŠ
Odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory, ktoré vyţadujú
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
ZŠ
Celoslovenské testovanie ţiakov deviatych ročníkov ZŠ
Termín
do
1.2.2015
do
20.2.2015
do 28.2.2015
15.4.2015
NT 21.4.2015
SŠ
Zverejní kritéria na netalentové odbory.
SŠ
Talentové skúšky
ZZ
Zákonný zástupca ţiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a
učebné odbory (okrem odborov, na ktoré sa vyţaduje overenie špeciálnych
schopností, zručností alebo talentu).
do 10.4.2015
ZŠ
Riaditeľ zašle prihlášky ţiakov na SŠ vrátane osemročných gymnázií.
do 20.4.2015
SŠ
1. kolo prijímacích skúšok (vrátane osemročných gymnázií)
SŠ
Zverejní konanie druhého kola
SŠ
2. kolo prijímacích skúšok.
do 31.3.2015
25.3.-15.4.2015
11.5. a 14.5.2015
do 6.6.2015
16.6.2015
Vysvetlivky skratiek:
ZZ – zákonný zástupca
ZŠ – základná škola
SŠ – stredná škola
NT – náhradný termín
Prihlášky a zápisné lístky na stredné školy
Ţiak si môţe podať 4 prihlášky.
Dve prihlášky na školy, ktoré si vyţadujú overenie špeciálnych schopností talentovou skúškou a ak neuspel, tak dve
prihlášky na klasické stredné školy, bez overenia špeciálnych schopností talentovou skúškou. Prihlášky na stredné školy
budú vytlačené výchovnou poradkyňou kaţdému deviatakovi/piatakovi našej školy.
Termín prevzatia zápisných lístkov u výchovnej poradkyne bude zverejnený v ţiackych kniţkách ţiakov deviateho/piateho
ročníka.
Rodič po prevzatí prihlášky pôjde k ošetrujúcemu lekárovi dieťaťa.
Lekár potvrdí na prihlášku, či je dieťa spôsobilé a schopné z hľadiska zdravotného stavu zvládnuť štúdium na zvolenej
strednej škole.
Lekárom potvrdenú prihlášku podpíše aj zákonný zástupca aj ţiak. Rodič alebo ţiak prinesie prihlášky výchovnej poradkyni
/PROSÍM DODRŢAŤ TERMÍN / a tá ich hromadne odošle na príslušné stredné školy do určeného termínu.
Zápisný lístok slúţi dieťaťu na zápis na strednú školu. Po prevzatí zápisného lístka u výchovnej poradkyne si zápisný lístok
rodič doma dobre uschová. Na základe písomného rozhodnutia (zaslaného príslušnou strednou školou poštou) o prijatí
dieťaťa na strednú školu, rodič v deň zápisu vezme zápisný lístok a dostaví sa s ním na zápis v deň, ktorý určí stredná škola,
na ktorú bol ţiak prijatý.
Pokiaľ bolo dieťa prijaté na obidve školy, na ktoré si podalo prihlášky, musí sa rozhodnúť a zapísať sa iba na jednu.
(POZOR: Škola vydáva len jeden zápisný lístok!)
Prijatie ţiaka na štúdium na SŠ je zároveň podmienené úspešným ukončením štúdia na ZŠ.
Download

Výchovný poradca