Informácia výchovnej poradkyne k prijímaciemu konaniu na stredné školy
Harmonogram zberu informácií k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium
stredných škôl pre školský rok 2010/2011.
Do 1. 2. 2011 - riaditelia SŠ zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok na študijné a
učebné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky
Do 20. 2. 2011 - zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi školy /výchovnému poradcovi/ na učebné a
študijné odbory, ktoré vyžadujú talentové skúšky. Deň podpisu prihlášky výchovnej poradkyni Vám bude
oznámený cez žiakov, ktorá zašle prihlášky na SŠ.
/Bilingv. gymnáziá, Umelecké stredné školy, SPŠ odevná Svidník – niektoré odbory, Konzervatória, Športové
školy/
Do 28. 2. 2011 - odoslanie prihlášok /len tam, kde sa vyžadujú talentové skúšky!/ na SŠ
09. 03. 2011 - celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka
25. marec - 15. apríl 2011 - T a l e n t o v é
skúšky
Do 10. 4. 2011 - zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi školy /výchovnému poradcovi/ na ostatné
študijné a učebné odbory a osemročné gymnázium. Deň podpisu prihlášky výchovnej poradkyni Vám bude
oznámený cez žiakov, ktorá zašle prihlášky na SŠ.
Do 20. 4. 2011 - odoslanie prihlášok žiakov na SŠ.
09.05. – 12.05. 2011
21. 6. 2011
1. k o l o prijímacích skúšok ( vrátane osemročných gymnázií)
2. k o l o prijímacích skúšok
Stránky, kde sú informácie:
www.svsmi.sk
www.stredne-skoly.sk www.statpedu.sk
Čo by ste mali vedieť pred štartom na strednú školu?
1. Zákonný zástupca žiaka si prostredníctvom základnej školy môže podať dve prihlášky na
školu, kde sa vyžaduje talentová skúška a dve prihlášky na ostatné stredné školy (I. a II.
termín).
2. Všetky prihlášky pred odoslaním na strednú školu musia byť potvrdené ošetrujúcim
lekárom, podpísané zákonným zástupcom, žiakom, potvrdené základnou školou a podpísané
riaditeľom školy.
Pri podpisovaní prihlášok zákonným zástupcom u výchovnej poradkyne dostane každý žiak zápisný lístok, ktorý
použije na tej ktorej strednej škole.
Uchádzačovi, ktorý bude prijatý na štúdium, bude oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium
spolu s doručením rozhodnutia o prijatí .
Zápis prijatých uchádzačov, ktorým bude doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium škola, bude vykonaný na
základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Účasťou na zápise žiak potvrdí akceptáciu
rozhodnutia o prijatí na štúdium a záujem o štúdium na danej škole. Zápisný lístok si ponechá stredná škola
škola. Ak bude uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej škole, zruší
zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše.
Dôležité – zápisný lístok nestratiť, ZŠ môže vydať len jeden exemplár.
Konzultačné hodiny: streda 8.40 – 10.40 a
13.30 - 15.00hod
/ po vzájomnej dohode s rodičom aj v iné dni a hodiny /
Ing. Miroslava Adamicová
výchovná poradkyňa
Download

Informácia výchovnej poradkyne k prijímaciemu konaniu