STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Jána Bocatia
Bocatiova 1, Košice 040 01, Tel. : 055/63 234 75, Fax : 055/63 371 28
www.sosbocatiuske.sk
e-mail : [email protected]
F2-30/2008
Strana 1z 1
KRITÉRIA
pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka pre školský rok 2013/2014
Riaditeľ školy v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní po prerokovaní
v pedagogickej rade školy dňa 28.01.2013 určuje kritéria prijatia uchádzačov do 1. ročníka
takto:
1. Prijímacie skúšky sa konajú v dvoch termínoch :
13. mája 2013 (pondelok)
16. mája 2013 (štvrtok)
2. Plánovaný počet tried a prijatých žiakov do 1. ročníka je :
študijný odbor s maturitou :
7 tried
triedy - 6341 M škola podnikania – catering - 15 žiakov
triedy - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu - 15 žiakov
triedy - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
- zameranie letuška/steward - 15 žiakov
1 trieda - 6323 K
hotelová akadémia - 30 žiakov
1 trieda - 6444 K
čašník, servírka - 30 žiakov
1 trieda - 6445 K
kuchár - 30 žiakov
½ triedy - 6442 K
obchodný pracovník - 15 žiakov
a)
½
½
½
b) učebný odbor 3-ročný :
3 triedy
1 trieda - 6445 H
kuchár - 20 žiakov
1 trieda - 6444 H
čašník, servírka - 20 žiakov
½ triedy - 6460 H predavač - 10 žiakov
½ triedy - 6451 H aranžér - 10 žiakov
3. Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov.
4. Na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu uchádzača prihlásený študijný
respektíve učebný odbor bude možné zmeniť aj po odoslaní prihlášky základnou
školou do 26. apríla 2013
5. Uchádzači prihlásení do 1 ročníka študijného odboru Manažment regionálneho
cestného ruchu – zameranie letuška, steward budú prijatí na základe týchto kritérií bez
prijímacích skúšok:
- študijný priemer známok zo 6. – 9. ročníka do 2,00 a výsledky Testovania 9/2013
- bez zníženej známky zo správania
- jazykové predpoklady (cudzí jazyk)
- dobrý zdravotný stav
- uchádzači budú pozvaní na pohovor
-26. Ostatní uchádzači, ktorí podali prihlášku do 1. ročníka našej školy, budú prijatí na
základe študijných výsledkov zo základnej školy a výsledkov Testovania 9 (SJL, MAT)
bez prijímacích skúšok.
7. Žiak, ktorý mal počas štúdia na ZŠ v niektorom z ročníkov 6 až 9 zníženú známku zo
správania na stupeň 4 – neuspokojivé, nebude na školu prijatý. V študijnom odbore
manažment RCR – zameranie letuška, steward bez zníženej známky zo správania.
8. V prípade, že si štúdium žiaka vyžaduje individuálnu integráciu, je rodič (zákonný
zástupca) povinný osobne predložiť potrebné doklady k prijímaciemu konaniu –
aktívny záver zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a žiadosť o individuálnu
integráciu. (Neplatí pre odbor manažment RCR – zameranie letuška, steward )
9. Poradie uchádzačov na jednotlivé odbory sa určí podľa súčtu bodov získaných za
prospech na základnej škole a za dosiahnuté výsledky z testov v Testovaní 9.
Bodové hodnotenie:
- za priemerný prospech zo ZŠ
max. 200 bodov
- za Testovanie 9/2013 - výsledky testov max. 100 bodov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
spolu 300 bodov
10. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje :
a) lepší priemerný prospech známok z 9. ročníka ZŠ
b) menší súčet známok zo SJL a MAT v 9. ročníku ZŠ
c) lepšie umiestnenie v predmetovej olympiáde (MAT) a súťaži (SJL)
d) znížená pracovná schopnosť žiaka
11. Uchádzači budú prijímaní na základe umiestnenia podľa takto získaného počtu bodov.
12. Prijatí budú tí uchádzači, ktorí sa umiestnili do 30 miesta v prihlásenom odbore.
Tieto kritériá platia od 28.01.2013 pre prijímanie uchádzačov so základným vzdelaním
na denné štúdium v školskom roku 2013/2014.
V Košiciach 28.01. 2013
Mgr. Ján Miglec
riaditeľ školy
Download

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Jána Bocatia