Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec
Kritériá pre prijímacie konanie pre školský rok 2012/2013
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
riaditeľ školy stanovuje nasledovné podmienky pre prijímacie konanie:
Termíny konania:
1. termín prijímacích skúšok je 13. mája 2013 – pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú ako prvú
v poradí podania prihlášky na SŠ
2. termín prijímacích skúšok je 16. mája 2013 – pre žiakov ZŠ, ktorí majú školu uvedenú ako druhú
v poradí podania prihlášky na SŠ
3. termín prijímacích skúšok je 18. júna 2013 – pre žiakov ZŠ, ktorí neboli prijatí na SŠ v prvých
dvoch termínoch prvého kola
- Prijímacie skúšky musia absolvovať všetci žiaci ZŠ, ktorí sa prihlásili na študijné odbory. Na
základe dosiahnutého počtu bodov bude komisiou stanovené poradie, ktoré bude rozhodujúce pre
prijatie žiaka na školu. Prijímacie skúšky nemusí absolvovať žiak, ktorý v monitore v obidvoch
predmetoch dosiahol viac ako 90 %. Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené v deň konania
prijímacích skúšok v budove školy, v ktorej žiak absolvoval prijímacie skúšky.
Kód a názov odboru
2682 K mechanik počítačových
sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
6362 M kozmetička a vizážistka
6323 K hotelová akadémia
4210 M 04 agropodnikanie –
farmárstvo
4210 M 17 agropodnikanie –
chov koní a jazdectvo
6405 K pracovník marketingu –
cestovný ruch
6444 K čašník, servírka
8261 M propagačná grafika
Prijímacia
skúška/predmet
Počet
bodov za
predmet
Počet
bodov
Monitor
Počet
bodov za
priemer 8.
a 9. ročník
SJL/M
100/100
50/50
50/50
400
SJL/M
SJL/M
SJL/CUJ
SJL/Biológia
100/100
100/100
100/100
100/100
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
50/50
400
400
400
400
SJL/Biológia
100/100
50/50
50/50
400
SJL/M
100/100
50/50
50/50
400
SJL/M
Talentová
skúška
100/100
100
50/50
50/50
50/50
50/50
400
300
Bodovanie žiaka je stanovené nasledujúcim systémom:
Priemer zo ZŠ:
1,00 – 1,50 – 50 bodov
1,51 – 2,00 – 40 bodov
2,01 – 2,30 – 30 bodov
2,31 – 2,50 – 20 bodov
2,51 – 3,00 – 10 bodov
3,01 – 3,30 – 5 bodov
Celkový
počet bodov
Body za Monitor:
100 % - 90 % - 50 bodov
89,9 % - 70 % - 40 bodov
69,9 % - 60 % - 30 bodov
59,9 % - 40 % - 20 bodov
39,9 % - 30 % - 10 bodov
29,9 % - 20 % - 5 bodov
-
-
Počet bodov za prijímacie skúšky v stanovených predmetoch je v rozmedzí 0 – 100 bodov za
každý predmet.
Po ukončení prijímacích skúšok a ich zverejnení na budove školy, bude žiakom doručené písomné
rozhodnutie o prijatí, prípadne neprijatí do piatich dní. Zároveň bude stanovený aj termín pre
doručenie zápisných lístkov. V prípade, že zákonný zástupca neodovzdá v stanovenom termíne
zápisný lístok, alebo do stanoveného termínu neoznámi dôvod jeho neodovzdania, bude
rozhodnutie o prijatí žiaka na školu zrušené a poradie prijatia sa bude posúvať.
Uchádzači o učebné odbory budú prijatí bez prijímacích skúšok. Poradie uchádzačov bude
stanovené podľa vyššieho hodnotenia a dosiahnutých výsledkov zo ZŠ a Monitoru.
V prípade rovnosti bodov dosiahnutých v prijímacom konaní, bude rozhodovať lepší výsledok
žiaka zo ZŠ, a to v I. polroku 9. ročníka.
V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je pri zápise potrebné,
aby zákonný zástupca pri zápise predložil žiadosť o individuálnu integráciu žiaka spolu aj so
správou zo špeciálneho pedagogického, prípadne psychologického vyšetrenia.
Kritériá pre prijímacie skúšky boli prerokované na zasadnutí Pedagogickej rady dňa 26. 3. 2013 a na
zasadnutí Rady školy dňa 27. 3. 2013.
Lučenec, dňa 27. 3. 2013
PaedDr. Milan Šebian
riaditeľ školy
Download

663044 Stredná odborná škola, Zvolenská cesta 83, Lu?