SPOJENÁ KATOLÍCKA ŠKOLA V NITRE
Informácia o štúdiu na gymnáziu
v školskom roku 2015/2016
Všeobecné štúdium - štvorročné a osemročné (kód 7902 J)
Riaditeľstvo Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Nitre oznamuje všetkým záujemcom, že v školskom
roku 2015/2016 so súhlasom zriaďovateľa otvára v budove na Farskej ulici č. 19 dve triedy
štvorročného a jednu triedu osemročného štúdia.
4 - ročné štúdium
A.
C h a r a k t e r i s t i k a
t r i e d
*
Pre žiakov 9. ročníka ZŠ otvárame dve triedy so zameraním na hodnotovú orientáciu, cudzie jazyky
a maximálnu diferenciáciu podľa záujmu vo vyšších ročníkoch v zmysle Školského vzdelávacieho programu
„Scientia et bonum“.
*
Prihlášky podávajú uchádzači na predpísanom tlačive prostredníctvom riaditeľa ZŠ. Na prihláške je nutné
uviesť termín skúšky (11. alebo 14. mája).
Základným cudzím jazykom je anglický jazyk, okrem neho si možno zvoliť nemecký alebo taliansky jazyk.
Vo vyšších ročníkoch si môže študent zvýšiť dotáciu daných cudzích jazykov alebo sa rozhodnúť pre
nepovinný tretí jazyk. Okrem domácich učiteľov pôsobia na gymnáziu i zahraniční lektori anglického
i nemeckého jazyka.
*
*
Možnosť špecializovať sa je zabezpečená bohatou ponukou voliteľných predmetov.
*
Povinnými predmetmi sú katolícke náboženstvo a kresťanská etika, ktoré tvoria základ kresťanskej
formácie študenta. Obidva predmety sú klasifikované, z katolíckeho náboženstva možno i maturovať.
* Do každej triedy prvého ročníka štvorročného štúdia prijmeme 30 žiakov (vrátane odvolaní).
B.
P r i j í m a c i e
s k ú š k y
a
p o d m i e n k y
p r i j a t i a
1. PRIJÍMACIE SKÚŠKY
a) Všetci uchádzači o štúdium na gymnáziu budú robiť 11. alebo 14. mája 2015 prijímacie skúšky z troch
predmetov:
1) Katolícke náboženstvo
2) Slovenský jazyk a literatúra
3) Matematika
b) Všetky tri oblasti pozostávajú z písomných testov na úrovni učiva 9. ročníka základnej školy.
c) Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní T9 dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť
najmenej 90 %, bude prijatý bez prijímacích skúšok.
2. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
a) Body za prijímacie skúšky:
•
•
•
Katolícke náboženstvo - max. 30 bodov / min. 8 bodov
Slovenský jazyk a literatúra – max. 30 bodov / min. 8 bodov
Matematika – max. 30 bodov / min. 8 bodov
b) Body za prospech na ZŠ
Do hodnotenia sa započítava priemer známok na konci 7. a 8. ročníka a na polroku 9. ročníka, známky
z výchovných predmetov sa nezapočítavajú.
Za prospech na ZŠ možno získať najviac 50 bodov.
Priemer známok
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00
nad 2,00
Body
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
c) Body za úspešnosť v celoslovenskom testovaní deviatakov ( T 9 )
Do hodnotenia sa započítavajú percentá úspešnosti zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.
Spolu možno získať najviac 50 bodov, pričom za každé percento úspešnosti nad 50 % sa v každom
predmete započíta 0,5 bodu.
3. Na základe súčtu bodov zo všetkých troch oblastí (bod 2 a,b,c) bude zostavené poradie uchádzačov, ktoré
je rozhodujúce pre prijatie na štvorročné štúdium. Maximálny počet bodov je 190.
4.
Všetci prijatí žiaci musia odovzdať na sekretariáte gymnázia zápisný lístok najneskôr do troch dní po
vyhlásení výsledkov. Nesplnenie tohto bodu bude považované za nezáujem o štúdium a miesto bude
obsadené ďalším uchádzačom podľa poradia.
8 – ročné štúdium
A.
C h a r a k t e r i s t i k a
t r i e d
*
Pre žiakov 5. ročníka ZŠ otvárame jednu triedu so zameraním na hodnotovú orientáciu, cudzie jazyky
a výraznú diferenciáciu podľa záujmu vo vyšších ročníkoch v zmysle Školského vzdelávacieho programu
„Scientia et bonum“.
*
Prihlášky podávajú uchádzači na predpísanom tlačive prostredníctvom riaditeľa ZŠ. Na prihláške je nutné
uviesť termín skúšky (11. alebo 14. mája).
*
Všetci študenti sa od prvého ročníka učia ako hlavný anglický jazyk, ako druhý nemecký jazyk. Okrem
domácich učiteľov pôsobia na gymnáziu i zahraniční lektori anglického i nemeckého jazyka.
* Možnosť špecializovať sa je zabezpečená bohatou ponukou voliteľných predmetov.
*
Povinnými predmetmi počas celého štúdia sú katolícke náboženstvo a etická výchova, resp. vo vyššom
stupni kresťanská etika, ktoré tvoria základ kresťanskej formácie študenta. Tieto predmety sú
klasifikované vo všetkých ročníkoch. Z katolíckeho náboženstva možno i maturovať.
*
Do triedy prvého ročníka osemročného štúdia prijmeme 30 žiakov (vrátane odvolaní).
B.
P r i j í m a c i e
s k ú š k y
1. Prijímacie skúšky sa konajú 11. mája a 14. mája. Na prihlášku treba uviesť termín skúšky.
2.
3.
Kritériá pre osemročné štúdium:
•
Prihlášky môžu podať výhradne žiaci 5. ročníka ZŠ.
•
Všetci včas prihlásení žiaci vrátane čistých jednotkárov budú konať písomné prijímacie
skúšky z troch predmetov: slovenský jazyk a literatúra, matematika a katolícke náboženstvo.
Bodové hodnotenie pozostáva zo 4 častí:
• slovenský jazyk a literatúra – max. 30 bodov / min. 8 bodov,
• matematika – max. 30 bodov / min. 8 bodov,
• katolícke náboženstvo - max. 30 bodov / min. 8 bodov,
• priemerný prospech dosiahnutý na ZŠ pri polročnom hodnotení v 5. ročníku a na konci
3. a 4. ročníka. Do priemeru sa nezapočítavajú známky z výchovných predmetov!
Bodové hodnotenie prospechu na ZŠ:
priemer
1,00
1,01-1,10
1,11-1,20
1,21-1,30
1,31-1,40
počet bodov
10 b
8b
6b
4b
2b
Priemer vyšší než 1,40 je bez bodového hodnotenia!
Maximálne bodové hodnotenie predstavuje teda 100 bodov.
Všeobecné pokyny
P o d m i e n k y
p r e
p r i j a t i e
n a
g y m n á z i u m
1. Úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zo všetkých predmetov (slovenský jazyk, matematika, katolícke
náboženstvo) – z každého predmetu aspoň na stanovené minimum bodov.
2. Poradie podľa súčtu dosiahnutých bodov.
3.
V prípade rovnosti bodov sa zohľadňuje:
o výsledok prijímacej skúšky z katolíckeho náboženstva,
o účasť na predmetových olympiádach a súťažiach,
o zdravotná spôsobilosť žiaka,
o navštevovanie cirkevnej základnej školy,
o angažovanosť v miestnych cirkevných spoločenstvách
s mládežou ...).
(spevokol,
miništrovanie,
práca
4. Nutnou podmienkou prijatia je písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou na gymnáziu, ako
i záväzok žiaka rešpektovať výchovnú líniu a školský poriadok!
5. V zmysle štatútu gymnázia prijíma zriaďovateľ Biskupský úrad v Nitre do každej prvej triedy troch
študentov, ktorí vyhoveli podmienkam prijatia, na základe vlastných kritérií.
6.
Odvolanie sa proti rozhodnutiu o neprijatí možno podať v zákonnej lehote na Diecézny školský úrad
v Nitre prostredníctvom riaditeľa gymnázia.
P o n u k a
•
•
•
•
•
a k t i v í t
g y m n á z i a
Stravovanie vo vlastnej školskej jedálni poskytujeme všetkým záujemcom z oboch foriem štúdia.
Pre študentov 4 a 5-ročného štúdia zo vzdialenejších oblastí poskytujeme ubytovanie v našom
školskom internáte podľa kapacitných možností. V prípade vyššieho záujmu sa uplatní výber podľa
vzdialenosti a dostupnosti trvalého bydliska.
Gymnázium má dlhoročnú spoluprácu s cisterciánmi v rakúskom Heiligenkreuzi. Každoročne
organizujeme spoločné projekty i výmenné pobyty študentov.
Gymnázium má dve moderné počítačové učebne s nepretržitým pripojením na internet, päť
multifunkčných učební, odborné učebne a laboratóriá, obnovené telocvičné objekty vrátane
posilňovne, školský bufet, knižnicu s klubovňou, školskú kaplnku.
Škola má vlastný študentský časopis, rozhlasové štúdio a spevokol, každoročne organizuje vlastné
kultúrne, spoločenské a zábavné akcie pre študentov.
V prípade záujmu môžete získať podrobnejšie informácie na sekretariáte školy
resp. na telefónnom čísle 037 / 652 66 21 alebo na internetovej stránke www.gcm.sk.
Deň otvorených dverí bude na našej škole 1. decembra 2014.
Vyprosujeme Vám všetkým hojnosť Božích milostí pri štúdiu i rozhodovaní a tešíme sa na Vás v spoločenstve
nášho gymnázia.
Mgr. Ing. Karol Žák, CSc. , v. r.
riaditeľ gymnázia
Download

Informácia o štúdiu na gymnáziu v školskom roku 2015/2016