Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave
Tvorba textov
pre dištančné štúdium
Zborník príspevkov z vedeckého seminára
konaného 27. 1. 2011
kolektív autorov
Bratislava, 2011
Vedecký seminár na tému:
Tvorba textov pre dištančné štúdium
Vedecký garant:
prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. – rektorka VŠEMvs v Bratislave
Odborní garanti:
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. – prorektorka VŠEMvs v Bratislave
doc. Ing. Judita Tancošová, CSc. – prorektorka VŠEMvs v Bratislave
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – prorektor VŠEMvs v Bratislave
Rukopis neprešiel redakčnou ani jazykovou úpravou.
Za odbornú stránku publikácie zodpovedajú autori.
Vydala: crr.sk s.r.o, Staré Grunty 332
841 04 Bratislava, www.crr.sk
Bratislava, 2011
ISBN: 978-80-8137-000-7
Obsah
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.
Dištančné vysokoškolské vzdelávanie
7
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Mgr. Viera Ondrášková
Využiteľnosť študijných textov VŠEMvs pre dištančné štúdium
v programoch Verejná správa a Manažment malého
a stredného podnikania v regiónoch
11
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.
Metodické aspekty prípravy publikácie
„Praktikum z ekonómie“
23
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
E-learning ako významná forma a nástroj na uskutočňovanie
dištančného vzdelávania na vysokých školách
33
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
Tvorba textov pre dištančné štúdium
z predmetu Medzinárodné organizácie
43
doc. Ing. Valéria NINÁČOVÁ, CSc.
Prístup k tvorbe študijnej literatúry pre externé štúdium
55
Dištančné vysokoškolské vzdelávanie
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.
Abstrakt
Dištančné vzdelávanie predstavuje novú perspektívnu formu vzdelávania dospelých, ktorá nachádza čoraz väčšie uplatnenie aj vo vysokoškolskom štúdiu. Základom dištančného vzdelávania je
samostatné štúdium študenta, ktorý pritom využíva špeciálne študijné materiály a k tomu pripravený
podporný systém.
Kľúčové slová: Dištančné vzdelávanie, samostatné štúdium, podporný systém, špeciálne učebnice, počítače, internet, tútor, hodnotenie študentov
Dištančné vzdelávanie
Dištančné vzdelávanie, teda „vzdelávanie na diaľku“ je taký typ vzdelávania, pri ktorom učiteľ
a študent nemusia byť na tom istom mieste - komunikujú spolu „na diaľku“.
Je založené na samostatnom štúdiu frekventantov, ktorí:
•
dostávajú od učiteľa (tútora) materiály na štúdium,
•
majú možnosť s ním konzultovať (určitou formou vo vyhranenom čase),
•
priebežne mu môžu odovzdávať (posielať) dohodnuté výstupy (kontrolné testy, projekty,
eseje, seminárne práce...).
Dištančné vzdelávanie umožňuje študujúcemu učiť sa samostatne na základe inštrukčných materiálov
Technológie a média používané v dištančnom vzdelávaní sú na báze:
•
tlače (špeciálne učebnice, cvičebnice, príručky...),
•
zvuku (telefón, hlasová pošta, audiokazety...),
•
počítačov a prenosu dát ( internet, CD-ROM, videokonferencie...).
Dištančné vzdelávanie je teda multimediálna forma riadeného samostatného štúdia, ktorá
poskytuje:
•
nové vzdelávacie príležitosti a podporné vzdelávacie služby študentom;
•
obojstrannú rýchlu komunikáciu a kooperáciu medzi:
– študentom a pedagógom,
– študentom a vzdelávacou inštitúciou a – študentmi samotnými.
7
Hlavné výhody dištančného vzdelávania z pohľadu študenta:
•
študuje v čase, ktorý mu vyhovuje,
•
študuje na ľubovoľnom mieste, nemusí cestovať a dochádzať,
•
študovať môže popri zamestnaní,
•
určuje si vlastné tempo štúdia,
•
dostupnosť rôznych foriem učebných materiálov,
•
dostupnosť štúdia aj pre ľudí so špeciálnymi vzdelávacím potrebami (telesne postihnutých,
ľudí s poruchami učenia sa, ľudí s rôznymi štýlmi učenia),
•
výučba prebieha atraktívnou modernou formou,
•
pomáha študentom aj v získavaní skúseností s využívaním počítačov a Internetu,
•
kvalita kurzu nezávisí iba od kvality vyučujúceho, ale aj od kvality celého podporného systému vzdelávania,
•
pomáha študentom stať sa nezávislými a kriticky mysliacimi.
Hlavné výhody dištančného vzdelávania z pohľadu vysokej školy:
•
vzdelávať sa môže väčšia cieľová skupina študentov,
•
vytvára sa možnosť internacionalizácie štúdia,
•
štúdium možno organizovať aj pre menší počet účastníkov priebežne,
•
lektori môžu byť aj z iných inštitúcií alebo z iných krajín,
•
nie sú potrebné veľké priestory a následné vybavenie,
•
nižšie sú náklady na prevádzku.
Nevýhody dištančného vzdelávania z pohľadu študenta:
•
menšia intenzita sociálnych kontaktov,
•
u študenta sa predpokladá značná motivácia a disciplína aby bol úspešný,
•
možná je aj bezradnosť študenta pri niektorých častiach učiva,
•
vysoké nároky na zadelenie a intenzívne využitie času na štúdium,
•
spoliehanie sa, že systém platenia umožní získať diplom.
8
Nevýhody dištančného vzdelávania z pohľadu vysokej školy:
•
náročná tvorba výučbových programov, kvalitných študijných materiálov a celého podporného systému na samostatné štúdium (financie, čas),
•
nutné školenia pre celý tím tvorcov aj lektorov výučbových programov,
•
potreba koordinácie spolupráce tímu odborníkov, ktorí realizujú výučbový program,
•
veľká závislosť od počítačových technológií a ich bezporuchovej prevádzky.
Ťažiskom infraštruktúry dištančného vzdelávania je učiteľ (tútor), ktorý poskytuje študijnú podporu na základe nových praktík a zručností.
Jeho hlavnou úlohou je kontrolovať plnenie požadovaných úloh, hodnotiť samostatné práce študentov, oznamovať im výsledky, odpovedať na otázky, viesť prípadné konzultácie...
V dištančnom štúdiu sa neprednáša, je založené na využívaní študijných materiálov (študijné
texty, prezentácie a ďalšie študijné pomôcky), ktoré sú didakticky konštruované tak, aby uľahčovali
samostatné štúdium. Učivo je dávkované rovnomerne.
Vývoj dištančného vzdelávania
•
Dištančné vzdelávanie sa vyvíjalo postupne, tak ako sa vyvíjali média, ktoré sa využívajú na
jeho podporu.
•
Začínalo s učebným textom, ktorý dodnes predstavuje nezastupiteľnú učebnú pomôcku, študent si môže do nej robiť poznámky, podčiarkovať, zvýrazňovať najdôležitejšie časti a pod.
•
V súčasnosti sa dostávajú do popredia nové informačné a komunikačné technológie zastúpené internetom.
•
Začiatky dištančného vzdelávania siahajú do 19. storočia. Prvá zmienka o dištančnom vzdelávaní je z roku 1892 v katalógu Univerzity vo Wisconsine.
•
V súčasnosti má pravdepodobne z európskych krajín najrozvinutejší systém dištančného
vzdelávania Fínsko.
•
Na Slovensku bolo v máji 1996 pri STU zriadené Národné stredisko pre dištančné vzdelávanie a následne vznikla Slovenská sieť dištančného vzdelávania.
9
Hodnotenie študentov
•
dôležitý prvok vysokoškolského vzdelávania,
•
poskytuje VŠ informácie o efektívnosti výučby dištančného vzdelávania a podpore študentov,
•
musí mať jasné a zverejnené kritéria (študenti by mali byť informovaní aké metódy hodnotenia sa budú aplikovať, čo sa od nich bude očakávať),
•
musí sa vykonávať bezpečne a profesionálne tak, aby bolo možné overiť či študent vypracoval danú úlohu v stanovenom časovom limite samostatne,
•
musí vziať do úvahy všetky možné dôsledky skúšobného poriadku VŠ.
Literatúra
[1] Hennyeyová, K.: Dištančné štúdium – perspektívna forma vzdelávania [online]. Dostupné
na internete: http://www.slpk.sk/dizertacie/agrarni_perspektivy/hennyeyova.pdf [cit. 3.2.2011]
[2] Tetřevová, M.: Vzdelávanie v digitálnom svete: vybrané „e-pojmy“ a ich charakteristika. [online] Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib022/tetrev.htm [cit. 3.2.2011]
[3] Zlámalová, H.: Dištančné vzdelávanie a eLearning. U.J.A.K. Praha. 2008. 142 s. ISBN 978-8086723-74-7
[4] Prúcha, J., Míka, J.: Distanční studium v otázkach. Praha: NCDiV/CSVŠ. 2000. 39 s. ISBN8086302-16-4
Kontakt
doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc.
Katedra manažmentu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
e-mail: [email protected]
10
Využiteľnosť študijných textov VŠEMvs pre dištančné štúdium
v programoch Verejná správa a Manažment malého
a stredného podnikania v regiónoch
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Mgr. Viera Ondrášková
Úvod
Komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedecko-pedagogickým zamestnancom a študentom sú na VŠEMvs poskytované Akademickou knižnicou. Knižničný fond pozostáva z
domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov na úrovni zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom a vo fyzickej a digitalizovanej podobe.
Značnú časť knižničného fondu VŠEMvs tvoria vlastné študijné texty, t.j. také, ku ktorým VŠEMvs
vlastní alebo má k dispozícii autorské práva. Cieľom tohto príspevku je overiť vhodnosť vlastných
učebníc VŠEMvs pre účely ich využitia v rámci dištančného štúdia VŠEMvs v rozsahu komponentov
učebnice ovplyvniteľných autorom.
Prehľad literatúry
Študijné texty patria medzi popredné didaktické prostriedky, ktoré sú ešte stále najdôležitejšími
pomôckami študenta pri získavaní vedomostí, zručností aj postojov.1 Vysokoškolská učebnica je základná pomôcka študentov vo vyučovacom procese. V závislosti od formy vzdelávania môžeme vysokoškolské učebnice používať v tlačenej alebo elektronickej podobe ako multimediálne učebnice.2
Študijné texty pre dištančné štúdium v zásade nie sú iba učebnicami, poprípade učebnicami s
otázkami. Základný rozdiel spočíva v tom, že učebnica síce prináša všetky relevantné fakty, ale tie sú
v tradičnej - prezenčnej forme štúdia dopĺňané výkladom učiteľa, ktorý dokáže upriamiť pozornosť
študenta na konkrétne problémy. Kvalitné študijné texty pre dištančné štúdium musia byť schopné
učiteľa nahradiť a umožniť študentovi orientáciu v texte aj bez prítomnosti učiteľa.
Podstatou hodnotenia vhodnosti študijného textu pre účely dištančného štúdia vychádza zo zistenia, ktoré funkcie a v akej miere študijný text plní.
Podľa Nogovej a Bálinta je možné hodnotiť napríklad didaktické spracovanie učebnice podľa
kritérií:3
•
Úrovni študenta primerané štylistické spracovanie textu: Text má umožniť čítanie s porozumením.
•
Progresívne metódy sprístupňovania obsahu: Pri sprístupňovaní obsahu majú byť uplatnené primerane progresívne metódy, variabilné z hľadiska: názorných, logicko-myšlienkových
alebo praktických postupov.
1������������������������������������������������������������������������������������������������������������
NOGOVÁ, M. - BÁLINT, Ľ.: Hodnotenie kvality učebníc prostredníctvom systému kritérií In: Technológia vzdelávania, Vol 14, No 2, (2006). s. 3-9 ISSN 1338-1202
2
TEPLICKÁ, K.: Kvalitná vysokoškolská učebnica ako motivačný nástroj pre výučbu In: Technológia vzdelávania, Vol
18, No 7, (2010). s. 14-19 ISSN 1338-1202
3NOGOVÁ, M. - BÁLINT, Ľ.: Hodnotenie kvality učebníc prostredníctvom systému kritérií In: Technológia vzdelávania, Vol 14, No 2, (2006). s. 3-9 ISSN 1338-1202
11
•
Súlad obrazového materiálu s textom: Obrazový materiál má byť výstižný a korešpondovať
s textom.
•
Motivačná a estetická úroveň obrázkov: Obrázky majú mať vhodnú motivačnú a estetickú
úroveň.
Pre hodnotenie jednotlivých kritérií sa následne využije 8 alebo 5 bodová stupnica (viď tabuľka
č.1 a tabuľka č.2)
Tabuľka č. 1: Indikátory plnenia požiadaviek pre kritéria s maximálnym počtom bodov 8
Body
8
7
6
5
4
3
Indikátor plnenia požiadaviek daného kritéria
Požiadavky kritéria sú splnené - posudzovateľ súhlasí so spracovaním, pridelí plný
počet bodov.
Požiadavky kritéria sú splnené, ale posudzovateľ by navrhol iné riešenie niektorých
častí, ktoré by prispeli ku skvalitneniu.
Požiadavky kritéria sú splnené, vyskytuje sa ľahko odstrániteľný nedostatok, ktorý
neovplyvňuje celkovú kvalitu hodnoteného javu.
Hodnotený jav celkovo vyhovuje požiadavkám kritéria, má menšie nedostatky,
pričom ale prevažujú klady.
Hodnotený jav má viacero nedostatkov, ktoré znižujú hodnotu spracovania učiva,
celkove vyhovuje požiadavkám kritéria len priemerne. Klady a nedostatky sú
vyvážené.
Požiadavky kritéria sú len čiastočne splnené, vyskytujú sa aj väčšie nedostatky, len
časť je kvalitne spracovaná.
2
V spracovaní hodnoteného javu prevažujú nedostatky, len časť je kvalitne spracovaná.
1
Spracovanie hodnoteného javu len v malej miere vyhovuje danému kritériu, má príliš
veľa nedostatkov.
0
Hodnotený jav vôbec nevyhovuje požiadavkám kritéria.
Zdroj: Nogová, M. - Bálint, Ľ.: Hodnotenie kvality učebníc prostredníctvom systému kritérií
Tabuľka č. 2: Indikátory plnenia požiadaviek pre kritéria s maximálnym počtom bodov 5
Body
5
4
3
2
1
0
Indikátor plnenia požiadaviek daného kritéria
Požiadavky kritéria sú splnené - posudzovateľ súhlasí so spracovaním, pridelí plný
počet bodov.
Požiadavky kritéria sú splnené, vyskytuje sa ľahko odstrániteľný nedostatok, ktorý
neovplyvňuje celkovú kvalitu spracovaného učiva.
Hodnotený jav má viacero nedostatkov, ktoré znižujú hodnotu spracovania učiva,
celkove vyhovuje požiadavkám kritéria len priemerne.
Požiadavky kritéria sú len čiastočne splnené, vyskytujú sa aj väčšie nedostatky, čo
znižuje kvalitu spracovania učiva. Značná časť učiva by musela byť prepracovaná.
Spracovanie hodnoteného javu len v malej miere vyhovuje danému kritériu, má príliš
veľa nedostatkov.
Hodnotený jav vôbec nevyhovuje požiadavkám kritéria.
Zdroj: Nogová, M. - Bálint, Ľ.: Hodnotenie kvality učebníc prostredníctvom systému kritérií
12
V ponímaní podľa Průchu sú významnými funkciami študijného textu:4
vať:
•
Riadenie učenia a vyučovanie: učebnica je súčasne didaktickým prostriedkom, ktorý jednak
riadi učenie študenta (napr. pomocou otázok a úloh), jednak učiteľovo vyučovanie (napr.
tým, že udáva rozsah učiva vhodného pre určitú časovú jednotku výuky.
•
Funkcia organizačná (orientačná): učebnica užívateľa informuje o spôsoboch svojho využívania (napr. prostredníctvom registrov, či obsahu).
Aby vysokoškolská učebnica bola schopná plniť uvedené funkcie mala by mimo iného obsaho-
5
•
návod k práci s učebnicou (pre študentov, učiteľov),
•
predhovor (úvod do predmetu, ročníku),
•
explicitné vyjadrenie cieľov učenia,
•
odlíšenie úrovne učiva (základné - rozširujúce, povinné - nepovinné),
•
detailnú stimuláciu (podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme),
•
otázky a úlohy za jednotlivými témami,
•
námety pre mimoškolskú činnosť s využitím učiva,
•
prostriedky sebahodnotenia výkonu pre študentov,
•
výsledky úloh a cvičení (správne riešenia, odpovede...),
•
odkazy na iné zdroje informácií.
Podobne aj podľa Teplickej by každá kapitola vysokoškolskej učebnice mala obsahovať: poradové
číslo a názov kapitoly, poslanie a ciele kapitoly, kľúčové slová, úvod kapitoly, vlastný text rozdelený
do podkapitol, samohodnotiace otázky, aktivity, úlohy a prípadové štúdie, záver - zhrnutie kapitoly,
otázky na zopakovanie, testy, zoznam použitej literatúry, odpovede k úlohám, aktivitám a samohodnotiacim otázkam.6
Metódy výskumu
Keďže študijné texty VŠEMvs neboli špecificky navrhnuté pre účely dištančného štúdia, vychádzame z predpokladu, že sú z väčšej časti pre účely dištančného štúdia nevhodné. Za týmto účelom bol
realizovaný vyčerpávajúci výskum didaktickej vybavenosti študijných textov v rozsahu plnenia funkcií
riadenia vyučovania a orientácie. Základný súbor tvorilo 45 študijných textov vydaných na VŠEMvs
v rokoch 2005-2010.
Didaktická vybavenosť učebníc bola hodnotená podľa výskytu komponentov: návod k práci
s učebnicou - 15 bodov, ciele učenia -15 bodov, odlíšenie úrovne učiva (základné-rozširujúce, povinné
- nepovinné) - 10 bodov, detailná stimulácia študenta (podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme) 15 bodov, námety pre mimoškolskú činnosť s využitím učiva - 15 bodov, prostriedky sebahodnotenia
4
5
6
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. s. 277 ISBN: 80-7367-047-X
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. s. 278 ISBN: 80-7367-047-X
TEPLICKÁ, K.: Kvalitná vysokoškolská učebnica ako motivačný nástroj pre výučbu In: Technológia vzdelávania, Vol
18, No 7, (2010). s. 14-19 ISSN 1338-1202
13
výkonu študenta (úlohy so správnymi výsledkami, odkazy na iné zdroje informácií - 15 bodov, a to
tak, že každému z komponentov, ak bol učebnicou naplnený, bol pridelený príslušný počet bodov.
Následne bol vypočítaný koeficient didaktickej vybavenosti učebnice, ako percento dosiahnutého bodového hodnotenia z celkového hodnotenia -100 bodov.
Výsledky
Bolo zistené, že priemerná (aritmetický priemer) didaktická vybavenosť študijných textov činí
18% (SD=12,22, medián = 15). To znamená, že tieto študijné texty využívajú zvolené komponenty
menej ako z jednej pätiny. Konkrétne výsledky jednotlivých študijných textov sú v tabuľke č.1.
Návod k práci s učebnicou
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
Beňová,
Neubauerová
2005
0
0
0
15
0
0
15
30
Nástroje
ekonomiky
verejného
sektora
Neubauerová,
Beličková
2005
0
0
0
15
0
15
0
30
Úvod
do teórie
marketingu
Cibáková,
Bartáková,
Rózsa
2005
0
0
0
15
0
0
0
15
Úvod
do teórie
verejného
sektora
Beňová,
Cibáková,
Plavčan
2005
0
0
0
15
0
0
0
15
Cenové
stratégie
Michal Oláh
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Autor
Ekonomika
verejného
sektora
Názov
Rok vydania
Tabuľka č.1: Hodnotenie didaktickej vybavenosti študijných textov VŠEMvs
14
Autor
Rok vydania
Návod k práci s učebnicou
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
2006
0
0
0
15
0
0
0
15
EnvironmenVladimír
tálna
Zapletal
ekonómia
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Manažérstvo
rizík
a krízových
Filip, Šimák
situácií
vo verejnej
správe
2006
0
0
0
15
0
0
15
30
Podnikové
Mikuláš
hospodárstvo Sedlák
2006
0
0
0
15
0
15
0
30
Vybrané
kapitoly
obchodného
Válková,
práva so
Kaveschazameraním
nová
na obchodné
záväzkové
vzťahy
2006
0
0
0
0
0
0
0
0
Základy
ekonomiky
verejného
sektora
Cibáková,
Nináčová
2006
0
0
0
15
0
0
0
15
Základy teórie
Vincúrová,
verejných
Péliová
financií
2006
0
0
0
15
0
0
0
15
Názov
Strážovská,
Strážovská
Ekonomické
analýzy
15
Rok vydania
Návod k práci s učebnicou
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
0
0
0
15
0
0
0
15
Čejková,
Poisťovníctvo,
MartinoviÚvod do teórie
čová
2007
0
0
0
15
0
0
0
15
Regionálny
rozvoj
Ivanička,
a regionálna Ivaničková
politika
2007
0
0
0
0
0
0
15
15
Teória,
riadenie
a organizácia
verejnej
Marta
správy
Hamalová
1. časť
Teória verejnej
správy
2007
0
0
0
15
0
0
0
15
Úvod do
Sysáková,
teórie financií
Nináčová
a meny
2007
0
0
0
0
0
0
0
0
Všeobecná
ekonomická
teória
2007
0
0
0
15
0
0
0
15
2007
0
0
0
15
0
15
0
30
Autor
2007
Názov
Beličková,
Bukovová
Ekonomika
tretieho
sektora
Přívarová,
Martincová
Základy
Valéria
finančného
Nináčová
manažmentu
16
Rok vydania
Návod k práci s učebnicou
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
2007
0
0
0
0
0
0
0
0
Informačné
systémy
regiónov
a Verejne
správy
Praktikum
Kokles,
Grell
2008
0
0
0
15
0
15
0
30
Investičná
a inovačná
politika
Ignác Prno
2008
0
0
0
0
0
0
15
15
Poistný trh,
Vybrané
problémy
Čejková,
Nečas
2008
0
0
0
15
0
0
15
30
Projektový
manažment
Vladimír
Gozora
2008
0
0
0
15
0
0
0
15
Teória,
riadenie
Marta
a organizácia
Hamalová
VS, 2. časť
Organizácia VS
2008
0
0
0
15
0
0
15
30
Základy
správneho
práva
Peter
Škultéty
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
Finančná
kontrola
Oláh,
Šidelský,
Cibák
2009
0
0
0
15
0
0
15
30
Autor
Jozef
Polakovič
Názov
Základy
sociálnej
psychológie
17
Rok vydania
Návod k práci s učebnicou
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
Autor
Názov
Organizácia
Silvia
a manažment
Matúšová
inštitúcií EÚ
2009
0
0
0
15
0
0
15
30
Politológia I
Štefan
Volner
2009
0
0
0
0
0
0
0
0
Základy
pracovného
práva
Kuril
a kolektív
2009
0
0
0
0
0
0
15
15
Základy
ústavného
práva
Klaudia
Marczyova
2009
0
0
0
0
0
0
15
15
Ekonómia
životného
prostredia
Vladimír
Zapletal
2010
0
0
0
15
0
0
0
15
Hospodárska
Viliam
politika
Kováč
Európskej únie
2010
0
0
0
15
0
0
15
30
Komunálna
ekonomika
a politika
Hamalová,
Belajová
2010
0
0
0
15
0
0
0
15
Malé a stredStrážovská,
né podniky
Strážovská
Základy
2010
0
0
0
15
0
0
15
30
Metódy
a techniky
regionálnej
analýzy
2010
0
0
0
15
0
0
15
30
Gecíková,
Papcúnová
18
Rok vydania
Návod k práci s učebnicou
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
0
0
15
0
15
0
45
Základy práva Viera StrážEurópskej únie nická
2010
0
0
0
15
0
0
15
30
Ako písať
záverečnú
prácu,
metodická
príručka
VŠEMvs
Cibáková
a kolektív
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
Malé
a stredné
podnikanie
Daňková
a kolektív
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
Plánovanie
zdrojov na
riešenie
krízových
situácií
Novák a kolektív
2010
0
0
0
0
0
0
15
15
Politológia II
Štefan
Volner
2010
0
0
0
15
0
0
0
15
Regionálny
a mestský
marketing
Kristína
Viestová
2010
0
0
0
15
0
0
0
15
Autor
15
Názov
2010
Praktikum
z ekonómie
Táncošová
a kolektív
19
Ciele učenia
Odlíšenie úrovne učiva
(základné-rozširujúce, povinné nepovinné)
Detailná stimulácia
(podnety k zamysleniu, otázky a úlohy k téme)
Námety pre mimoškolskú činnosť
s využitím učiva
Prostriedky sebahodnotenia výkonu študenta
(úlohy so správnymi výsledkami)
Odkazy na iné zdroje informácií
Didaktická vybavenosť
%
2010
0
0
0
0
0
0
15
15
Štangová,
Hajduchová
2010
0
0
0
15
0
15
15
45
Autor
Návod k práci s učebnicou
Názov
Rok vydania
Účtovníctvo
Zásada
rovnakého
zaobchádzania pri výkone
závislej práce,
Cibák, Kuril
doplňujúci
text
k predmetu
Pracovné
právo
Na základe vyššie uvedených zistení je možné konštatovať, že študijné texty VŠEMvs nie sú pre
dištančnú formu štúdia vhodné.
20
Záver
V súlade s vykonaným výskumom navrhujeme vytvoriť tím poskytujúci poradenstvo autorom pri
tvorbe študijných textov pre dištančné štúdium. Didaktickú vybavenosť študijných textov je v budúcnosti vhodné:
•
upraviť interným predpisom,
•
hodnotiť pred tým, ako sú zadané do tlače,
•
dodržiavať aj v situácii, ak má študijný text viacero spoluautorov.
Po vydaní študijného textu je vhodné zaviesť:
•
hodnotenie názorov a postojov užívateľov,
•
hodnotenie dosiahnutých výsledkov a efektov.
V ďalšom výskume je nutné sa zamerať na náročnosť textov, konkrétne na otázku, či je možné
dopracovanie existujúcich študijných textov do podoby vhodnej pre využitie na dištančnom štúdiu.
V budúcnosti by sa náročnosť študijných textov mala merať pred ich vydaním a mala by zohľadniť
stupeň a ročník štúdia, pre ktorý sú určené, rovnako, ako počet pridelených kreditov.
Literatúra
[1]NOGOVÁ, M. - BÁLINT, Ľ.: Hodnotenie kvality učebníc prostredníctvom systému kritérií In:
Technológia vzdelávania, Vol 14, No 2, (2006). s. 3-9 ISSN 1338-1202
[2] PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. s.277 ISBN: 80-7367-047-X
[3] TEPLICKÁ, K.: Kvalitná vysokoškolská učebnica ako motivačný nástroj pre výučbu In: Technológia vzdelávania, Vol 18, No 7, (2010). s.14-19 ISSN 1338-1202
Kontakt
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD., Mgr. Viera Ondrášková
Katedra manažmentu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
e-mail: [email protected], [email protected]
21
22
Metodické aspekty prípravy publikácie „Praktikum z ekonómie“
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.
Abstrakt
Cieľom príspevku je podať metodický návod na spracovanie publikácií „Praktikum“, ktoré je určené pre študentov študujúcich dištančnou metódou. Učebná pomôcka je doplňujúcim študijným
materiálom k základnému učebnému textu z každého predmetu. Z hľadiska štruktúry publikácie zahŕňa jednotlivé časti, a to názov témy, najdôležitejšie tézy, zoznam literatúry, pomocou ktorej študent
naštuduje tému, kontrolné otázky, riešené úlohy, resp. príklady, zadania a úlohy na riešenie, testové
otázky a záverečné zhrnutie problematiky. Je to odporučenie a učebná pomôcka je len metodickým
návodom a pri spracovávaní je potrebné vychádzať zo špecifík každého jednotlivého predmetu.
Určenie Praktika z ekonómie
Praktikum z ekonómie je možné využiť jednak na seminároch na dennom štúdiu, ďalej na konzultáciách na externom štúdiu a je vhodnou učebnou pomôckou pre študentov študujúcich dištančnou
metódou. Zároveň je vhodnou metodickou pomôckou pre učiteľov, ktorí vedú semináre z predmetov
všeobecná ekonomická teória, mikroekonómia a makroekonómia.
Cieľ publikácie
Cieľom môžu byť rôzne aspekty a k tým hlavným je uľahčiť študentom zvládnuť základné ekonomické pojmy a súvislosti medzi nimi, pochopiť a precvičiť najdôležitejšie tézy, ktoré vytvárajú logiku
skúmaných mikroekonomických a makroekonomických problémov. Po preštudovaní literatúry a prediskutovaní problémov na seminároch je študent schopný:
•
samostatne vyriešiť kontrolné otázky a úlohy na riešenie,
•
zároveň zvládne základné ekonomické pojmy v jednotlivých témach,
•
pochopí ich súvislosti.
Tematická časť
Celé „Praktikum z ekonómie“ je členené na viaceré časti, ktoré logicky pokrývajú celú problematiku predmetu Všeobecná ekonomická teória (Mikroekonómia a Makroekonómia), ktorý je zaradený
ako povinný predmet v 1. stupni štúdia vo výmere 2/1 (2 hodiny prednášok a 1 hodina seminárov za
týždeň) v zimnom a letnom semestri. Publikácia obsahuje:
•
tézy na pochopenie základných pojmov a súvislostí s využitím povinnej a odporučenej literatúry;
•
vyriešenú úlohu, resp. príklad, ktorý učí študenta aký postup má pri ďalších úlohách zvoliť;
•
kontrolné otázky a úlohy na riešenie, ktoré dopĺňajú vedomosti študenta v téme a vedú ho
k samostatnému štúdiu;
•
prípadovú štúdiu alebo praktické riešenie problému;
23
•
zhrnutie problematiky, ktoré poukazuje na podstatné súvislosti v skúmanej tematickej oblasti.
V ďalšej časti príspevku ukážeme jednotlivé parciálne časti publikácie Praktikum z ekonómie.
Obsahová štruktúra Praktika z ekonómie
Učebná pomôcka zahŕňa dvanásť modulov, resp. tematických okruhov, pričom každý tematický
okruh je určený približne na dva týždne výučby (podľa náročnosti témy a zložitosti preberanej problematiky). Pre názornosť ukážeme časť prvého modulu s tematickým názvom a tézami v skrátenej
podobe a na konci príspevku ako prílohu zaraďujeme jeden celý vzorový modul. Za každou témou sú
tézy za nimi je číselné označenie literatúry, podľa ktorej to môžu študenti najlepšie naštudovať.
1
Predmet ekonómie a jej metodológia.
Základné problémy organizácie ekonomiky
I. Tézy a literatúra:
1.1. Vznik a vývoj ekonómie ako vedy (ekonomické myslenie antického Grécka a Ríma, merkantilizmus a fyziokratizmus, klasická ekonómia, neoklasická ekonómia, keynesovská ekonómia a jej
vývoj, monetarizmus, teória racionálnych očakávaní, teória strany ponuky, súčasné ekonomické
teórie). [literatúra 1, 2, 4]
1.2. Predmet skúmania ekonómie a metodológia (pôvod slova ekonómia, definícia ekonómie, výrobné faktory a ich rozdelenie, dva prístupy k ekonómii: pozitívna a normatívna, dve roviny skúmania ekonómie: mikroekonómia a makroekonómia, metodológia ekonómie a jej fázy, teoretické
a všeobecné metódy, omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní). [literatúra 5, 3, 6]
Po tézach nasleduje zoznam literatúry, ktorý najvýstižnejšie a širšom zábere ako je povinná literatúra, poukazuje na možnosť zvládnutia učiva. Závisí od študenta, po ktorom zdroji siahne a samozrejme základná učebná pomôcka zahŕňa celú šírku problematiky.
Literatúra:
1.Bucholz, T. G.: Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: Victoria Publishing, 1990.
2. Friedman, M.: Za vším hledej peníze. Praha: Grada Publishing, 1997.
3.LISÝ, J. A KOL.: Ekonómia v novej ekonomike. 2. doplnené vyd. Bratislava: IURA EDITION,
2007.
4.LISÝ, J. A KOL.: Dejiny ekonomických teórií. 3. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2003
5. Přívarová, M. - Martincová, M.: Všeobecná ekonomická teória.
6. SAMUELSON, P. A. – NORDHAUS,W. D.: Ekonómia. 16. vyd. Bratislava: Elita 2000.
Dôležité sú v každej téme kľúčové pojmy, t.j. pojmy, ktoré musí študent zvládnuť v preberanej
téme. Je nevyhnutné ich pochopiť z hľadiska celkovej logiky predmetu a postupnosti pri získavaní poznatkov. Len na základe pochopenia pojmom, môže študent zvládnuť logické súvislosti v jednotlivých
témach.
24
Kľúčové pojmy:
1.1. Merkantilizmus, fyziokratizmus, klasická a neoklasická ekonómia, keynesovská ekonómia, monetarizmus, teória racionálnych očakávaní, teória strany ponuky, alternatívne teoretické koncepcie.
1.2 Definícia ekonómie, mikroekonómia a makroekonómia, pozitívna a normatívna ekonómia, abstrakcia, analýza a syntéza, indukcia a dedukcia, fázy vedeckej metódy, ceteris paribus, post-hoc
klam, omyl kompozície, subjektivita, potreby.
Ďalšiu parciálnu časť tvorí Vzorová úloha, príklad, riešenie, ktorej cieľom je naznačiť ako je potrebné postupovať pri riešení úloh, resp. ukázať približne úroveň riešenia a celkovú náročnosť, ktorú
bude učiteľ vyžadovať.
II. Vzorová úloha, príklad, riešenie:
Zadanie:
Aký je rozdiel v prístupoch k ekonomickému systému v učení Adama Smitha a Johna Maynarda
Keynesa?
Riešenie:
A. Smith vychádzal zo skutočnosti, že trh je schopný uspokojiť záujmy jednotlivcov a má tendenciu nastoľovať rovnováhu. To znamenalo, že trh bol vždy v rovnováhe a východisko bolo v Sayovom
zákone trhu (ponuka si automaticky vytvára dopyt, t.j. všetko, čo sa vyrobí sa aj odpredá). J. M. Keynes
vychádzal z toho, že trhové ekonomiky sú nestabilné a vznikajú dlhodobé krízy. Ich hlavnou príčinou
bol nízky efektívny dopyt a preto navrhoval stimuláciu agregátneho dopytu prostredníctvom verejných výdavkov (zásahmi štátu do ekonomiky).
Treťou parciálnou časťou sú Kontrolné otázky a úlohy na riešenie, resp. prípadové štúdie. Ktorá sa člení na štyri časti A. Kontrolné otázky, B. Úlohy na riešenie, C. Testové otázky a D. Prípadové
štúdie. Tu už musí študent, na základe individuálneho štúdia, resp. precvičení na seminároch, samostatne riešiť zadané úlohy. V tejto časti, v jednotlivých predmetoch, sa prejaví najväčšia variabilita,
pôjde o rozmanité úlohy, ktoré zohľadňujú špecifiká jednotlivých predmetov.
III.
Kontrolné otázky a úlohy na riešenie, resp. prípadové štúdie:
A. Kontrolné otázky:
1.Ktoré sú hlavné znaky merkantilizmu a čím sa odlišuje fyziokratizmus?
2. Poukážte na vznik a vývoj ekonómie ako vedy. Uveďte hlavných predstaviteľov jednotlivých myšlienkových prúdov vo vývoji ekonómie ako vedy a ktoré sú ich hlavné prínosy?
3.Nájdite a uveďte príklady na pozitívnu a normatívnu ekonómiu a na mikroekonómiu a makroekonómiu!
4.Nájdite príklady na omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní z bežného života!
25
B. Úlohy na riešenie:
1. Graficky znázornite hranicu produkčných možnosti, zakreslite bod X ležiaci nad hranicou, bo Y
ležiaci pod hranicou a Z ležiaci na hranici produkčných možnosti.
a). Vysvetlite, čo vyjadruje hranica produkčných možností.
b). Prečo má hranica produkčných možností vypuklý tvar?
c) Čo vyjadrujú body X, Y a Z?
2. Aký vplyv majú obrovské záplavy, ktoré postihnú krajinu na produkčné schopnosti ekonomiky?
Zakreslite túto situáciu a znázornite jej dôsledky na krivke hranice produkčných možností danej
krajiny!
C. Testové otázky:
1. Firma MINO dosiahla v roku 2009 stratu v objeme 150 000 €. Tento údaj patrí do:
a) pozitívnej ekonómie,
b) endogénnej ekonómie,
c) relatívnej ekonómie,
d) makroekonómie,
e) žiadna z odpovedí nie je správna
2. Adam Smith bol stúpencom koncepcie:
a) ktorá hlása nevyhnutnosť regulovania daní
b) hospodárskeho liberalizmu
c) protekcionizmu
d) štátnych zásahov
e) žiadna z odpovedí nie je správna
3. Mikroekonómia skúma:
a) správanie jednotlivých ekonomických subjektov, z ktorých sa skladá národné hospodárstvo
b) fungovanie ekonomiky ako celku
c) ciele firmy a postupy vedúce k maximalizácii ich zisku
d) racionálne správanie spotrebiteľov
e) žiadna z odpovedí nie je správna
D. Prípadové štúdie:
Francúzsky ekonóm Jean Babtiste Say (1767-1832) vo svojom diele Pojednanie o politickej ekonómii (Traité de l‘Economie Politique, 1803) vyslovil myšlienku, ktorá s tým úzko súvisí a odvodzuje
sa z nej tzv Sayov zákon: ... každý má záujem na úspechu všetkých, a že úspech jedného druhu priemyslu prispieva k úspechu všetkých ostatných. V skutočnosti, nech je akýkoľvek druh priemyslu, ktorý kto pestuje, talent, ktorý má, vždy pre ne človek nájde tým viac príležitosti na uplatnenie, čím viac
je obklopený ľuďmi, ktorí zarábajú ...“ (skrátený text)
Jean Babtiste Say.
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/hospodarsky-utlum-jak-z-nej-ven/
26
Každý modul končí Zhrnutím problematiky, čo je posledná parciálna časť v publikácii. Jej cieľom je ukázať študentovi podstatné poznatky a súvislosti (v skrátenej a zhutnenej forme), ktoré musí
zvládnuť. Opäť to závisí od špecifík jednotlivých predmetov a od toho, čo je základným cieľom predmetu, čo musí študent pochopiť a zvládnuť. Každá parciálna časť je logicky prepojená a postupne poukazuje na celkovú logiku predmetu, ukazuje logickú štruktúru jednotlivých tém, resp. modulov
IV. Zhrnutie problematiky
1. Vývoj ekonomického myslenia súvisí so vznikom ľudskej civilizácie. Strom života ekonómie sa
formoval od antického Grécka až po súčasnosť a zahŕňa veľký počet škôl a myšlienkových prúdov. Dal vzniknúť ekonómii ako samostatnej vede.
2. Ekonómia je veda, ktorá analyzuje a opisuje spôsob použitia vzácnych, obmedzených zdrojov
s alternatívnym použitím na výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu statkov.
3. Dve roviny skúmania sú mikroekonómia (analyzuje správanie jednotlivých trhových subjektov)
a makroekonómia (analyzuje hospodárstvo ako celok). Dva prístupy v ekonómii vyjadrujú vzťah
k ekonomickej realite: pozitívna a normatívna ekonómia).
4. Zmeny ekonomickej reality majú základ v metodológii a riešia sa vedeckou metódou, zahŕňajúcou jednotlivé fázy. Je potrebné dodržiavať podmienky ceteris paribus, nedopúšťať sa klamu post
hoc, omylu kompozície či dekompozície a uvedomovať si subjektívnosť v teórii aj praxi.
Záver
Na záver sa žiada pripomenúť, že publikáciu vytvoril autorský kolektív v zložení doc. Ing. M.
Hudáková, PhD., Ing. M. Fabuš, PhD., Ing. J. Rudolf, PhD., Mgr. M. Kohuťár pod vedením doc. Ing. J.
Táncošovej, CSc. ako jedna časť výstupu z riešenia výskumného projektu GA VŠEMvs číslo projektu
IGP 13/10 s názvom „Vytvorenie učebnej a metodickej pomôcky k predmetu Všeobecná ekonomická
teória a Makro a mikroekonómia s aplikáciou na dištančné štúdium – pilotný projekt dištančného
vzdelávania“.
Každé Praktikum musí zohľadňovať špecifiká predmetu a preto zvolená štruktúra je vhodná napr.
pre predmety Všeobecná ekonomická teória, Mikroekonómia a Makroekonómia. Každá časť praktika
môže zahŕňať aj iné úlohy, príklady, riešenia, prípadové štúdie a pod. a každý učiteľ najlepšie vie, čím
rozšíri poznanie študentov a ako ich motivuje k individuálnemu štúdiu. Praktikum bolo poskytnuté
študentom v elektronickej podobe a bolo využité (hlavne kontrolné otázky, testové otázky) pri písomnej skúške zo spomenutých predmetov. Už v tejto fáze môžeme konštatovať, že to prispelo k lepším
výsledkom v akademickom roku 2010/2011, predovšetkým na externom štúdiu.
Príloha:
Vzorový modul
27
1.Predmet ekonómie a jej metodológia.
Základné problémy organizácie ekonomiky
I.Tézy a literatúra:
1.1 Vznik a vývoj ekonómie ako vedy (ekonomické myslenie antického Grécka a Ríma,
merkantilizmus a fyziokratizmus, klasická ekonómia, neoklasická ekonómia, keynesovská
ekonómia a jej vývoj, monetarizmus, teória racionálnych očakávaní, teória strany ponuky,
súčasné ekonomické teórie). [literatúra 1, 2, 4]
1.2 Predmet skúmania ekonómie a metodológia (pôvod slova ekonómia, definícia ekonómie,
výrobné faktory a ich rozdelenie, dva prístupy k ekonómii: pozitívna a normatívna, dve roviny
skúmania ekonómie: mikroekonómia a makroekonómia, metodológia ekonómie a jej fázy,
teoretické a všeobecné metódy, omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní). [literatúra 5, 3,
6]
1.3 Tri hlavné úlohy organizácie ekonomiky (ekonomické a neekonomické potreby, čo vyrábať, ako
vyrábať a pre koho vyrábať, vzťah medzi inputmi a outputmi, členenie inputov a outputov, typy
ekonomík a riešenie troch hlavných otázok). [literatúra 3, 5, 6]
1.4 Ekonomické zákony – zákon vzácnosti a hranica produkčných možností, zákon klesajúcich
výnosov, zákon rastúcich relatívnych nákladov (alternatívne náklady a náklady obetovanej
príležitosti). [literatúra 3, 5, 6]
Literatúra:
1.Bucholz, T. G.: Živé myšlenky mrtvých ekonomů. Praha: Victoria Publishing, 1990.
2. Friedman, M.: Za vším hledej peníze. Praha: Grada Publishing, 1997.
3.LISÝ, J. A KOL.: Ekonómia v novej ekonomike. 2. doplnené vyd. Bratislava: IURA EDITION,
2007.
4.LISÝ, J. A KOL.: Dejiny ekonomických teórií. 3. vydanie. Bratislava: IURA EDITION, 2003.
5. Přívarová, M., Martincová, M: Všeobecná ekonomická teória.
6. SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonómia. 16. vyd. Bratislava: Elita 2000.
Kľúčové pojmy:
1.1 Merkantilizmus, fyziokratizmus, klasická a neoklasická ekonómia, keynesovská ekonómia,
monetarizmus, teória racionálnych očakávaní, teória strany ponuky, alternatívne teoretické
koncepcie.
1.2 Definícia ekonómie, mikroekonómia a makroekonómia, pozitívna a normatívna ekonómia,
abstrakcia, analýza a syntéza, indukcia a dedukcia, fázy vedeckej metódy, ceteris paribus, posthoc klam, omyl kompozície, subjektivita, potreby.
1.3 Ekonomické a neekonomické potreby, výrobné faktory – inputy, ekonomické statky – outputy,
typy ekonomiky, čo, ako a pre koho vyrábať.
1.4 Zákon vzácnosti a hranica produkčných možností, efektívna a neefektívna konomika, zákon
klesajúcich výnosov, zákon rastúcich relatívnych nákladov, alternatívne náklady a náklady
obetovanej príležitosti.
28
II. Vzorová úloha, príklad, riešenie:
Zadanie:
Aký je rozdiel v prístupoch k ekonomickému systému v učení Adama Smitha a Johna Maynarda
Keynesa ?
Riešenie:
A. Smith vychádzal zo skutočnosti, že trh je schopný uspokojiť záujmy jednotlivcov a má tendenciu
nastoľovať rovnováhu. To znamenalo, že trh bol vždy v rovnováhe a východisko bolo v Sayovom
zákone trhu (ponuka si automaticky vytvára dopyt, t.j. všetko, čo sa vyrobí sa aj odpredá). J. M. Keynes
vychádzal z toho, že trhové ekonomiky sú nestabilné a vznikajú dlhodobé krízy. Ich hlavnou príčinou
bol nízky efektívny dopyt a preto navrhoval stimuláciu agregátneho dopytu prostredníctvom verejných
výdavkov (zásahmi štátu do ekonomiky).
III. Kontrolné otázky a úlohy na riešenie, resp. prípadové
štúdie:
A. Kontrolné otázky:
1.Ktoré sú hlavné znaky merkantilizmu a čím sa odlišuje fyziokratizmus?
2.
Poukážte na vznik a vývoj ekonómie ako vedy. Uveďte hlavných predstaviteľov jednotlivých
myšlienkových prúdov vo vývoji ekonómie ako vedy a ktoré sú ich hlavné prínosy?
3.Nájdite a uveďte príklady na pozitívnu a normatívnu ekonómiu a na mikroekonómiu
a makroekonómiu!
4.Nájdite príklady na omyly a problémy v ekonomickom uvažovaní z bežného života!
5.
Vysvetlite riešenie triády ekonomických problémov v jednotlivých typoch ekonomík!
6.
Poukážte na význam základných ekonomických zákonov a ako ovplyvňujú limity rastu bohatstva
v spoločnosti?
7.
Aký je vzťah medzi zákonom vzácnosti a hranicou produkčných možností?
8.
Vysvetlite čo z poznania ekonomických zákonov vyplýva a uveďte príklady!
B. Úlohy na riešenie:
1. Graficky znázornite hranicu produkčných možnosti, zakreslite bod X ležiaci nad hranicou, bo Y
ležiaci pod hranicou a Z ležiaci na hranici produkčných možnosti.
a) Vysvetlite, čo vyjadruje hranica produkčných možností.
b) Prečo má hranica produkčných možností vypuklý tvar?
c) Čo vyjadrujú body X, Y a Z?
2.
Aký vplyv majú obrovské záplavy, ktoré postihnú krajinu na produkčné schopnosti ekonomiky?
Zakreslite túto situáciu a znázornite jej dôsledky na krivke hranice produkčných možností danej
krajiny!
3.Nakreslite strom života ekonómie podľa učebnice P. A. Samuelsona a W. D. Nordhausa a vysvetlite
jednotlivé vývojové stupne!
29
4.
Aký je rozdiel medzi pozitívnou a normatívnou ekonómiou? Uveďte, ktoré z tvrdení patrí do
pozitívnej alebo normatívnej ekonómie.
a) nižšie ceny cukru vedú k vyššej spotrebe cukru,
b) miera nezamestnanosti v danom roku prekročila 10 %-nú hranicu,
c) vláda vyčlenila 0,8 % HDP na riešenie záplav v krajine,
d) obmedzenie dovozu automobilov, zvýši zisky domácich výrobcov, a preto je žiaduce.
5.
Uveďte päť príkladov ekonomických javov, resp. problémov, ktoré sú predmetom skúmania
mikroekonómie a päť príkladov, ktoré sú predmetom skúmania makroekonómie.
1.
C. Testové otázky:
Firma MINO dosiahla v roku 2009 stratu v objeme 150 000 €. Tento údaj patrí do:
a) pozitívnej ekonómie,
b) endogénnej ekonómie,
c) relatívnej ekonómie,
d) makroekonómie,
e) žiadna z odpovedí nie je správna
2.
Adam Smith bol stúpencom koncepcie:
a) ktorá hlása nevyhnutnosť regulovania daní
b) hospodárskeho liberalizmu
c) protekcionizmu
d) štátnych zásahov
e) žiadna z odpovedí nie je správna
3.
Mikroekonómia skúma:
a) správanie jednotlivých ekonomických subjektov, z ktorých sa skladá národné hospodárstvo
b) fungovanie ekonomiky ako celku
c) ciele firmy a postupy vedúce k maximalizácii ich zisku
d) racionálne správanie spotrebiteľov
e) žiadna z odpovedí nie je správna
4.
Zákon vzácnosti odráža základný problém ekonómie:
a) vzájomný vzťah medzi inputmi a outputmi
b) nutnosť zaoberať sa vzácnymi vecami
c) vzácnosť a obmedzenosť zdrojov
d) časový a priestorový aspekt
e) žiadna z odpovedí nie je správna
30
5.
Efektívna ekonomika je tá, ktorá:
a) sa pohybuje na hranici produkčných možností a plne využíva svoje zdroje
b) vie vyrobiť a predať svoje výrobky čo najlacnejšie
c) môže produkovať väčšie množstvá všetkých statkov
d) produkuje všetky potrebné statky a služby
e) žiadna z odpovedí nie je správna
D. Prípadové štúdie:
Francúzsky ekonóm Jean Babtiste Say (1767-1832) vo svojom diele Pojednanie o politickej ekonómii
(Traité de l‘Economie Politique, 1803) vyslovil myšlienku, ktorá s tým úzko súvisí a odvodzuje sa z nej
tzv Sayov zákon: ... každý má záujem na úspechu všetkých, a že úspech jedného druhu priemyslu
prispieva k úspechu všetkých ostatných. V skutočnosti, nech je akýkoľvek druh priemyslu, ktorý kto
pestuje, talent, ktorý má, vždy pre ne človek nájde tým viac príležitosti na uplatnenie, čím viac je
obklopený ľuďmi, ktorí zarábajú ...“
Dôvod je jednoduchý: on je obklopený ľuďmi, ktorí zarábajú veľa veľmi rozmanitého tovaru a kupujú
tým, čo dostali za výrobu, to znamená peniazmi, pochádzajúcimi z predaja toho, čo vyrobili. Sayov
zákon zahŕňa zásadu, že v domácej ekonomike sa akýmkoľvek dovozom (importom) otvára priestor
pre vývoz (export). Pri zámernom zjednodušení možno povedať, že za dovážanú produkciu (zo
zahraničia nakupované tovary a služby) domáca ekonomika platí vývozom (predajom výrobkov
a služieb do zahraničia). Ak je vplyvom ochranárskeho opatrenia dovoz obmedzovaný, nevyhnutne
vzniká nerovnováha, s ktorou sa musí domáca ekonomika vyrovnať.
Jean Babtiste Say.
Zdroj: http://www.mesec.cz/clanky/hospodarsky-utlum-jak-z-nej-ven/
1.
IV. Zhrnutie problematiky
Vývoj ekonomického myslenia súvisí so vznikom ľudskej civilizácie. Strom života ekonómie
sa formoval od antického Grécka až po súčasnosť a zahŕňa veľký počet škôl a myšlienkových
prúdov. Dal vzniknúť ekonómii ako samostatnej vede.
2.
Ekonómia je veda, ktorá analyzuje a opisuje spôsob použitia vzácnych, obmedzených zdrojov
s alternatívnym použitím na výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu statkov.
3.
Dve roviny skúmania sú mikroekonómia (analyzuje správanie jednotlivých trhových subjektov)
a makroekonómia (analyzuje hospodárstvo ako celok). Dva prístupy v ekonómii vyjadrujú vzťah
k ekonomickej realite: (pozitívna a normatívna ekonómia).
4.
Zmeny ekonomickej reality majú základ v metodológii a riešia sa vedeckou metódou, zahŕňajúcou
jednotlivé fázy. Je potrebné dodržiavať podmienky ceteris paribus, nedopúšťať sa klamu post
hoc, omylu kompozície či dekompozície a uvedomovať si subjektívnosť v teórii aj praxi.
5.
Potreba je pociťovanie uvedomeného a neuvedomeného nedostatku, ktorá dáva do pohybu
ekonomickú aktivitu ľudí.
6.
Statok je výsledok ekonomickej aktivity slúži na uspokojenie potrieb. Členíme ich na voľné,
ktoré sú v neobmedzenom množstve a na ekonomické statky, ktoré prešli procesom výroby
a charakterizuje ich vzácnosť. Ekonomická vzácnosť vyplýva z obmedzenosti statkov a zároveň
z ich užitočnosti.
31
7.
Výrobné faktory sú pôda a prírodné zdroje, práca a kapitál, ktoré sú nevyhnutné pri výrobe.
Pôda a práca sú prvotné a kapitál je druhotný výrobný faktor. Ich použitie prináša výnos, resp.
dôchodok vlastníkovi. Mzda - dôchodok plynúci z práce, renta - dôchodok plynúci z pôdy
a dôchodok z kapitálu je zisk alebo úrok.
8.
Vznik peňažnej výmeny súvisí s rozvojom tovarovej výroby. Peniaze špecifický druh tovaru všeobecný ekvivalent. Funkcie peňazí sú prostriedok výmeny, miera hodnôt a meradlo cien
a uchovávateľ hodnôt.
9.
Základné ekonomický zákony pojednávajú o alokácii a efektívnej využiteľnosti výrobných
faktorov. Sú to zákon vzácnosti a alternatívne použitie výrobných faktorov, zákon klesajúcich
výnosov a zákon rastúcich relatívnych nákladov.
10.Každá ekonomika musí riešiť tri základné ekonomické problémy: čo vyrábať, ako vyrábať a pre
koho vyrábať.
11. Typy ekonomík sa historicky menili a sú to: zvyková ekonomika, založená princípe inštinkt, zvyk
a tradícia; príkazová ekonomika, založená na princípe príkazu z centra až po najnižší článok;
trhová ekonomika založená na princípe slobodnej trhovej ekonomiky a funguje na princípe
ziskov a strát, slobodného podnikania a prostredníctvom trhového mechanizmu; zmiešaná
ekonomika, v ktorej sa spájajú princípy trhu a príkazu.
Kontakt
doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.
katedra ekonómie a financií
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
e-mail: [email protected]
32
E-learning ako významná forma a nástroj
na uskutočňovanie dištančného vzdelávania na vysokých školách
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
Úvod
Technický pokrok, ktorý preniká celým civilizovaným svetom, sa dotýka aj relatívne konzervatívneho prostredia, akým je svet učiteľov a vyučovania. Nové technológie na báze počítačov a komunikačných sietí, ktoré boli predmetom vyučovania, sa ukázali ako vhodný nástroj a prostredie aj na
poskytovanie vzdelávania, ktoré súčasne menia metodiku a do istej miery aj obsah vyučovania. Napredujúci civilizačný a kultúrny pokrok sprevádzaný a podnecovaný aj technickým pokrokom prináša
do vysokoškolského vzdelávania nebývalú masovosť a neutíchajúci záujem o tento druh štúdia. Počet
študentov najmä na externom štúdiu kladie na metodiku a kvalitu vyučovania nároky nezvládnuteľné
tradičnými didaktickými metódami a existujúca vyučovacia kapacita nestačí poskytovať vzdelávanie
v doterajšej forme a dostupnosti. Dištančné vzdelávanie teda z ekonomických príčin a z dôvodu zvyšovania komfortu štúdia pre stále viac zaneprázdneného externého študenta je možným riešením rozporu medzi masou študentov a obmedzenými vyučovacími kapacitami vysokých škôl, sprístupňuje
vyučovací obsah na diaľku a poskytuje externému študentovi prístup k zdrojom poznatkov a sprievodným aktivitám podľa jeho vlastného rozvrhu. E-learning poskytuje dištančnému vzdelávaniu obsahovú a metodickú platformu, uskutočňuje vyučovanie prostredníctvom elektronických technológií
a informačných sietí. Do istej miere nahrádza bezprostrednú pedagogickú interakciu medzi študentom a učiteľom, alebo ju realizuje kvalitatívne iným spôsobom, keďže sa spolieha najmä na samoštúdium. E-learnig je možné používať aj v dennom štúdiu, no v tomto prípade je skôr audio-vizuálnym
doplnkom tradičného vyučovania.
Dištančné vzdelávanie a e-learning
Dištančné vzdelávanie charakterizuje Švec1 ako rozmanité formy systematicky organizovanej výučby na diaľku prostredníctvom korešpondencie a telekomunikačných médií. Kým v minulosti bola
korešpondenčná forma hlavnou formou, ktorej boli podriadené aj metódy, tak v súčasnosti je e-learning tak dominujúci, že dochádza až k stotožňovaniu e-learningu a dištančného vzdelávania. Klasická
forma dištančného vzdelávania, ktorá sa realizovala najmä poštovým stykom, zasielaním vyučovacích materiálov v papierovej forme je zatlačená do úzadia a nástup informačných a komunikačných
technológií priniesol aj nové metodické postupy vo vyučovaní a zmenu postavenia a vzťahov medzi
učiteľom a študentom.
K. Kopecký načrtáva pomerne jednoduché a zrozumiteľné vymedzenie pojmu e-learning v širšom a užšom slova zmysle. Pri širšom vymedzení2 využíva charakteristiku, ktorá za e-learning považuje aplikáciu nových multimediálnych technológií a internetu do vzdelávania za účelom zvýšenia
jeho kvality v dôsledku posilnenia prístupu k zdrojom, službám, k výmene informácií a k spolupráci.
V užšom vymedzení3 považuje za e-learning vzdelávanie uskutočňovaného prostredníctvom internetu. E-learning je teda vzdelávanie, ktoré poskytuje vyučovaciu látku, poznatky v elektronickej forme,
33
kontakt medzi učiteľom a študentom sa realizuje tiež v elektronickej podobe a v určitej miere aj kontrola výsledkov vyučovacieho procesu sa realizuje elektronicky. sa ktorá je k informáciám. Na uskladnenie a prenos vyučovacieho materiálu a komunikáciu medzi zúčastnenými stranami slúžia osobné
počítače a internet.
E-learning sa technicky aj metodicky člení na off line a on line formu. Off line znamená, že vyučovanie sa uskutočňuje na počítači, ktorý nie je pripojený k sieťovým komunikačným prostriedkom,
vyučovací materiál je uložený na dátových nosičoch, ktoré sú vložené do počítača, napr. CD, DVD,USB
kľúč. Študent podľa potreby aktivuje dátový nosič a učí sa informácie a poznatky na ňom uložené.
On line e-learning je v súčasnosti rozšírenejšou formou, pretože využíva počítačové siete. Realizuje sa synchrónnej a asynchrónnej forme. Synchrónny e-learning znamená, že účastník vzdelávania
je pripojený v reálnom čase do počítačovej siete (internet alebo intranet), aby mohol komunikovať
s učiteľom, alebo s ostatnými študentmi. Komunikácia v reálnom čase vkladá do vzdelávacieho procesu možnosť kooperácie a poskytuje do istej miery aj pocit osobnej obojstrannej komunikácie. Medzi
najpoužívanejšie druhy synchrónnej komunikácie pre potreby e-learningu patria4:
1. Audio a video konferencie. Táto technológia je v súčasnosti bežne prístupná. Najrozšírenejšie operačné systémy ponúkajú takéto riešenia ako súčasť programového vybavenia a existuje veľké
množstvo aplikácií, ktoré sú použiteľné na tieto účely, napr. populárna aplikácia Skype.
2. Okamžité správy (instant mesagges – rýchle textové správy cez internet). Komunikuje sa
prostredníctvom špeciálneho programu. Je to zvyčajne nenáročný softvér, ktorý umožňuje rýchlu komunikáciu v reálnom čase, a preto zobrazenie textových správ je okamžité. Používajú sa aplikácie ako
Microsoft Messenger, Ichat, Jabber, ICQ.
3. Spoločné aplikácie. Softvér tohto druhu umožňuje prístup, prácu a zobrazovanie na spoločnej
platforme. Účastníci platformy elektronickou komunikáciou kooperujú na spoločnej úlohe, napr. aplikácia Whiteboard slúži na písanie textu, kreslenie náčrtov do jedného dokumentu a popri tom aj na
komunikáciu medzi členmi pracovnej skupiny. Iné softvérové riešenia umožňujú spoločné používanie
pracovných plôch, teda možno vidieť aktuálne dianie na inom počítači.
Asynchrónny e-learning nevyžaduje časové zosúladenie účastníkov vzdelávania. Komunikácia
sa deje prostredníctvom diskusných fór, hromadnej e-mailovej korešpondencie, rôznych foriem virtuálnych násteniek a pod. Tejto forme síce chýba výhoda komunikácie v reálnom čase, nekladie však
zvýšené nároky na čas účastníkov, a tak môžu čítať, resp. reagovať na správy podľa svojich potrieb.
Viacerí autori, napr. Kopecký5 a Keogh6 členia e-learning do dvoch základných pohľadov:
a) e-learning ako vzdelávací proces – tento pohľad je charakteristický vnímaním e-learningu ako vyu-
žitia informačno-komunikačných technológií na zvýšenie efektívnosti tradičných postupov dištančného vzdelávania,
b) e-learning ako súbor nástrojov na podporu vzdelávacieho procesu – tento pohľad vníma
e-learning ako hardvérovú a softvérovú podporu. V rámci takéhoto pohľadu sa za súčasť e-learningu
vníma aj využitie vyučovacích CD-ROM a pod.
Na základe skúseností7 možno uvedené základné pohľady na e-learning doplniť o nasledujúce:
c) e-learning ako systém riadenia vzdelávania. Okrem vzdelávacieho obsahu zahŕňa e-learning aj
systém riadenia vzdelávacieho procesu (termíny, kritériá hodnotenia, následnosť aktivít a pod.).
34
d) e-learning ako platforma. Okrem samoštúdia má používateľ možnosť vstupovať do interakcie
s inými účastníkmi, tútormi. E-learning dáva priestor na spoluprácu, výmenu poznatkov a skúseností
a do istej miery napĺňa aj potrebu sociálnych kontaktov účastníkov vzdelávania.
e) e-learning 2.0. E-learning je súčasne vnímaný ako sociálna sieť s cieľom výmeny poznatkov,
skúseností, interakcie a možnosti spoluvytvárať vzdelávací obsah.
f) e-learning založený na sémantickom webe. Sémantický web je prístup k informáciám na webe,
ktorý rozširuje súčasný web o presné definovanie informácií, čo má význam pri počítačovom spracovávaní informácií. Tento prístup umožní superpresné vyhľadávanie na internete, dokonca bude vedieť
odpovedať aj na zložité otázky. Sémantický web teda umožní využiť celý obsah webovej stránky ako
zdroj presne štruktúrovaných informácií a celý obsah internetu sa tak stáva vzdelávacím obsahom.
Kopecký8 definuje najnovšie trendy elektronického vzdelávania v ôsmich hlavných prúdoch:
1. blended learning – trend, ktorý používa multimédiá, počítačové aplikácie v bežnom vzdelávaní. Vníma sa ako istý doplnok, ktorý zatraktívňuje vzdelávanie, ale výrazne neovplyvňuje používané postupy vo vzdelávacom procese. Je to zrejme najbežnejšia forma využitia nových technológií vo
vzdelávaní.
2. learning content management systems (LMCS) – nová generácia predovšetkým inštitucionálnych vzdelávacích technológií pre tvorcov vzdelávacích obsahov, ktoré sú určené na riadenie procesu
vzdelávania. Tieto systémy okrem vzdelávacieho obsahu umožňujú efektívne riadenia a organizáciu
vzdelávania, navyše väčšina týchto systémov automaticky administruje celý priebeh vzdelávania (hodnotenie, výsledky, atď.).
3. web collaboration a live e-learning – trend, ktorý sa snaží využiť internetové technológie a aplikácie na zabezpečenie spolupráce medzi účastníkmi vzdelávania vo forme virtuálnych tried, online
workshopov. V podstate ide o využitie foriem z prezenčných foriem vzdelávania a aplikáciu týchto
postupov do virtuálneho prostredia, pričom ide o výrazne modifikované postupy.
4. simulácie, edukačné hry, videá a „storytelling“ – virtuálne prostredie a počítačové technológie
umožňujú vytvoriť užívateľsky veľmi atraktívne aplikácie, ako sú napr. rôzne hry, simulácie a interaktívne aplikácie a pod. Tieto možnosti sú nielen atraktívne, ale podporujú tvorivý a súťaživý prístup,
zároveň však účastníci získavajú nové vedomosti a skúsenosti. Storytelling (rozprávanie príbehu) je
metóda budovania príbehu s otvoreným koncom, ktorá rozvíja tvorivé myslenie, spoluprácu a hľadanie inovatívnych postupov. Tieto postupy sa úspešne uplatňujú aj vo vzdelávaní dospelých.
5. training whitout trainers (úroveň 1) – ide o trend vo vzdelávaní, ktorý sa uskutočňuje bez samotných vzdelávateľov, teda iba medzi účastníkmi. Tento typ vzdelávania sa zameriava na vzájomné
zdieľanie vedomostí. Veľmi často má aj neformálnu podobu, napr. vo forme diskusných fór, ktoré sú
mimoriadne obľúbené pre ich dostupnosť a pomerne rýchle získanie informácií od ostat-ných účastníkov.
6. training whitout trainers (úroveň 2) – princíp rovnaký ako na úrovni 1, ale tu sa už používa
sofistikovanejší spôsob triedenia informácií a k dispozícii sú materiály v elektronickej podobe. Vhodným príkladom sú databázové systémy Európskej únie, ktoré archivujú množstvo dokumentov a publikácií vo viacerých jazykových mutáciách. Úspešnosť takýchto trendov vo vzdelávaní priamo závisí
od efektivity vyhľadávania, preto je mimoriadne dôležitá práca s informáciami, ich kategorizácia a ich
logická štruktúra.
35
7. e-knižnice – je to trend postupnej elektronizácie publikácií, ktoré sa takýmto spôsobom stávajú dostupnejšie. E-publikácie sú k dispozícii kedykoľvek a komukoľvek, kto má prístup k e-knižnici.
Takáto forma knižníc má nesporne množstvo výhod, spomeňme napr. nízke náklady na uchovávanie
dát, odpadá nutnosť využívania budov atď.
8. m-learning – je využívanie mobilných komunikačných technológií pre vzdelávanie. Ide v podstate o variáciu e-learningu, nakoľko ide o využívanie možností internetu cez mobilný telefón. Prirodzene, vzhľadom na technické a užívateľské limity mobilných technológií zatiaľ nie je možné využívať
všetky možnosti e-learningu. Predpokladáme však, že v dohľadnom čase sa podobné limity podarí
odstrániť. M-learning je mimoriadne zaujímavou alternatívou pre mladých ľudí, ktorí mobilné technológie radi používajú.
Vzťahy medzi tradičným a e-vzdelávaním
E-learning má za sebou nepríliš dlhú cestu rozvoja a nedokáže konkurovať tradičnému vzdelávaniu v plnom rozsahu. Nároky na vyzretosť, disciplinovanosť a motiváciu študenta ho predurčujú
najmä do vzdelávacích kurzov pre dospelých, do profesijného a podnikového vzdelávania, do doplnkového či pomocného vzdelávania. V prípade vysokoškolského vzdelávania je vhodným a užitočným
spestrením denného prezenčného štúdia a môže zohrávať významnú rolu v externom štúdiu, najmä jeho dištančnej forme. Preniesť celý vzdelávací proces do elektronickej podoby je možné a reálne
a niektoré vysoké školy na Slovensku takúto formu vyučovania už prevádzkujú (EF UMB v Banskej
Bystrici, FEaM SPU v Nitre, VŠM v Trenčíne), no dematerializovať a depersonalizovať celý pedagogický proces vysokoškolského vzdelávania na teritoriálne malom Slovensku a pri súčasnej lokalizácii
vysokých škôl však azda nie je úplne nevyhnutné. Sme toho názoru istý podiel vyučovacieho procesu
by mohol byť aj naďalej uskutočňovaný formou živých konzultácií, aby sa zachovala sociálna, komunikačná a osobná spriaznenosť medzi učiteľmi, študentmi a vysokou školou, ktorá by mala prispieť
k vyššej a pravdepodobne nenahraditeľnej kvalite vyučovacieho procesu. Rozdiely medzi tradičným
a dištančným štúdiom sú uvedené v tabuľke č. 1.
36
Tabuľka č. 1: Porovnanie tradičného a dištančného vzdelávania9
Vyučovacie zložky
Tradičné štúdium
Dištančné štúdium
Študent
- na relatívne rovnakej
vedomostnej úrovni
- na rovnakom mieste
- pod kontrolou
- rôznorodí
- „roztrúsení“
- relatívne nekontrolovaní
Údaje o študentoch
- nemusia byť komplikované
ani detailné
- sú veľmi dôležité pre distribúciu
materiálov, hodnotenie, motiváciu
Podpora študentov
- automaticky vo výučbe
- zriedka individuálne
- potreba špeciálnych podporných
služieb pre problematických
študujúcich a minimalizovanie
„odpadu“
- spôsob preklenutia vzdialenosti medzi
študujúcimi a inštitúciou
- spôsob riešenia riadiacich a časových
problémov
Zadania a skúšky
- ľudský faktor- ústne skúšky
- relatívne odolný proti
podvádzaniu
- zadanie na diaľku zvyšuje problém
spoľahlivosti hodnotenia
- podvádzanie je potenciálnym
problémom
Médiá/metódy
- základom je učenie tvárou
v tvár
- náročné na cvičenia
- existujú učebné návyky
- základom je sprostredkované učenie
- náročné na zdroje
- učebné návyky vo všeobecnosti
nemožno predpokladať
Predmety
- relatívne jednoduché
a s presne definovanými
postupmi
- nízke počiatočné náklady
a vysoké variabilné náklady
na jedného študujúceho
- so zložitejšou tvorbou, výrobou
a distribúciou a špeciálnymi funkciami
- vyššie počiatočné náklady a nižšie
variabilné náklady
Organizácia
a administratíva
- nenáročná administratíva,
väčšina zamestnancov sú
učitelia
- silná sieť administratívy zabezpečujúca
podporu študujúcim, záznamy
o študujúcich, vytváranie kurzov,
distribúcia
E-learning, ktorý je založený na samostatnom štúdiu, poskytuje atraktívnu formu vysokoškolského vzdelávania, má nízke náklady na štúdium, využíva a zdokonaľuje počítačové zručnosti a individualizuje tempo štúdia. Študent sa naučí orientovať v značnom množstve informácií, dokáže vyberať informácie, triediť ich, spracovávať a správne hodnotiť. Pri vhodnom využívaní hypertextových odkazov
a prepojení na vhodné webové stránky sa môže vyhnúť zdĺhavému hľadaniu a listovaniu v knihách.
Výhodou poskytovania informácií prostredníctvom internetu je možnosť ich neustálej aktualizácie.
Učebné texty prezentované elektronicky možno v porovnaní s klasickými ľahšie priebežne dopĺňať,
vylepšovať a prepracovávať. Počet študentov nie je bezprostredne viazaný na disponibilné vyučovacie
kapacity. Študent sa vzdeláva sám, bez účasti na pravidelnej výučbe, za technickej, materiálnej a ľud37
skej podpory vyučujúcich. E-learning stavia učiteľa do novej pozície poradcu a tvorcu multimediálných učebných pomôcok. Ak je táto forma vyučovania používaná aj v dennom štúdiu, učiteľ môže získať viac času na osobný kontakt so študentmi a na názorné vysvetľovanie. Študent má zasa k dispozícii
veľké množstvo informácií, ktoré si nemusí pamätať, ale musí s nimi kreatívne pracovať.
Vyučovací proces je odosobnený a aspoň spočiatku sú kladené značné nároky na adaptáciu učiteľa aj študenta. Väčšina aplikácií nemôže úplne nahradiť osobný kontakt učiteľa, študenta a študentov.
Učiteľ e-learningového predmetu nemá možnosť pracovať so sociálnou atmosférou, nemôže zaujať
živým a bezprostredným pedagogickým majstrovstvom a veľmi ťažko môže priamo motivovať. E-learning kladie oveľa vyššie požiadavky na sebadisciplínu a organizačné schopnosti používateľa ako tradičné vyučovanie. Prakticky orientované predmety s potrebou experimentovať a nadobudnúť zručnosti
sa touto formou vyučovať nedajú. Prekážky môžu spôsobiť aj technické problémy, napr. hardvérové
a softvérové vybavenie, dostupnosť pripojenia na internet, limitovaná prenosová kapacita a pod. Nie
sú vylúčené ani nezáujem zoznamovať sa s novými technológiami a nedôvera v nový spôsob vyučovania. Konkrétnu prax dištančného vzdelávania s podporou e-learningu ilustruje vložka č. 1.
Vložka č. 1: Dištančné vzdelávanie s podporou e-learningu na VŠM v Trenčíne10
Čo znamená študovať on-line
VŠM ponúka svojím študentom kvalitný a plnohodnotný on-line program s využitím moderných technológií, ktorý je 100% ekvivalentom dennej formy štúdia. V súčasnosti škola využíva
pre programy v slovenskom jazyku platformu „Bulletin Board“ (interne vyvinutá platforma) a pre
programy CityU of Seattle medzinárodne preferovanú platformu Blackboard.
Študent participuje niekoľkokrát do týždňa v tzv. „virtuálnej triede“, kde sa aktívne zapája do
diskusií so spolužiakmi a vyučujúcim. Našou snahou je vytvoriť vhodné podmienky na štúdium
a preto je povolených maximálne 15 študentov na triedu, čo poskytuje dostatočný priestor na interaktívne on-line vzdelávanie. Viaceré predmety sú obohatené okrem diskusií aj on-line videami,
prezentáciami, on-line testovaním, prípadne skype rozhovormi. Navyše webové rozhranie ponúka
možnosť sledovať si študijný plán a známky počas trimestrov a celého štúdia.
Väčšina predmetov má priebežné a záverečné skúšky, a to obvykle v piatom a desiatom týždni
trimestra, ktoré sa konajú priamo v budove školy. Keďže vieme, že mnohí naši študenti sú pracovne
vyťažení, snažíme sa o to, aby o dátumoch skúšok vedeli už počas prvého týždňa trimestra a aby
boli skúšky naplánované vo večerných hodinách. V prípade, že v období konania skúšky bude študent v zahraničí alebo sa z iných dôvodov nebude môcť skúšky zúčastniť, po dohode s vyučujúcim
je možné skúšku absolvovať v náhradnom termíne. V prípade dlhodobejšieho pobytu v zahraničí,
prípadne iných okolností, ktoré by prekážali v účasti na skúške, je možné za presne stanovených
podmienok a zabezpečení tzv. „proktora“ absolvovať skúšku aj mimo pôdy VŠM / CityU.
Študenti a učitelia v e-vyučovaní
Nároky na študenta v e-learningovom vzdelávaní sú podstatne odlišné než pri prezenčnom štúdiu. Študent musí plánovať, rozvrhnúť štúdium a ostatné aktivity tak, aby dodržal termíny skúšok,
odovzdávanie samostatných úloh či projektov. Počas vyučovacieho procesu je študent odkázaný sám
na seba a občasné elektronické konzultácie, absentuje autorita učiteľa a prirodzená kooperácia ale aj
konkurencia medzi spolužiakmi. V prezenčnom štúdiu sú motivujúcimi faktormi aj učiteľ a spolu38
žiaci, pri e-learningu musí byť študent viac aktívny a zodpovedný. Nevyhnutnosťou je vysoký stupeň
motivácie, schopnosť samostatne študovať, prebratie zodpovednosti za vlastný vzdelanostný rozvoj,
schopnosť organizácie a zadelenia vlastného času, prístup k technickému vybaveniu (počítač, softvér,
internet), kladný postoj k užívaniu techniky a zručnosť v používaní tejto techniky. Od účastníka on
line vzdelávania sa vyžaduje, aby bol dostatočne vysoko motivovaný, aktívny a schopný pracovať samostatne a v neposlednom rade musí byť ochotný a schopný prevziať zodpovednosť za svoje vlastné
štúdium. Princíp aktivity a uvedomelosti možno považovať za kľúčový, ako sa zhoduje väčšina autorov, napríklad Mojžíšek11, Skalka12 a Petlák13.
V dištančnom vzdelávaní sa učiteľ považuje z akéhosi dohliadateľa, tútora, konzultanta, školiteľa, či poradcu a pomocníka študentov. Učiteľ, ktorý je úspešný v prezenčnej výučbe, nemusí mať
schopnosti úspešného tútora v e-vyučovaní. Vo svojej úlohe sprostredkovateľa vzdelávania sa stáva
predovšetkým facilitátorom. Berge14 vymedzil štyri hlavné funkcie, ktoré musí plniť facilitátor alebo
inštruktor vzdelávania prostredníctvom elektronickej komunikácie:
1. Pedagogická funkcia. Úlohou je stanoviť jasné ciele diskusie, zachovať čo najviac flexibility, povzbudzovať účasť na diskusii, preferovať neautoritatívny štýl vedenia, zachovať objektivitu v posudzovaní príspevkov účastníkov, neklásť neprimerané nároky a povzbudzovať interakciu účastníkov medzi
sebou navzájom. K ďalším dôležitým pedagogickým funkciám učiteľa patrí zhrnutie záverov diskusie,
upriamenie pozornosti na rozličné názory, odporujúce si pohľady na daný problém a rozličné smerovania konverzácie, ktoré by mohli byť podnetmi pre ďalšiu diskusiu, používanie názorných príkladov
namiesto dlhých a komplikovaných myšlienok a vysvetľujúceho štýlu, používanie otvorených otázok
a odkazov na iné príspevky a dodržiavanie pravidelných intervalov v príprave účastníkov.
2. Sociálna funkcia. Úlohou je prejaviť pozitívny a povzbudzujúci postoj k účastníkom, ktorí sa
diskusie zúčastňujú len pasívne, podnecovať účastníkov, aby voľne vyjadrili svoj názor bez strachu
z neprimeranej kritiky alebo verejného zosmiešnenia, vyhýbať sa sarkazmu, povzbudzovanie účastníkov k vzájomnej komunikácii, stanovenie jasných pravidiel správania sa, zachovávanie pravidiel
slušnosti, usmerňovanie a povzbudzovanie interakcie medzi účastníkmi.
3. Organizačná a riadiaca funkcia. Úlohou je zostaviť zoznam všetkých účastníkov a zaslať ho
každému osobne, zapájať sa pravidelne do diskusie, odpovedať na príspevky podľa potreby v rámci konferencie alebo individuálne, zachovať proporcionálnosť vlastných príspevkov voči príspevkom
účastníkov, zachovávať prijateľné tempo diskusie tak, aby boli účastníci schopní priebežného sledovania bez rizika, že budú „zaplavení“ množstvom príspevkov (optimálne je, ak sa v diskusii objaví jeden rozsiahlejší príspevok denne), venovať pozornosť odbočeniu od hlavnej témy, snažiť sa dosiahnuť
rovnocennú účasť na diskusii zo strany všetkých účastníkov a vyžadovať spätnú väzbu od účastníkov
ohľadne spokojnosti s priebehom diskusie. Inštruktor by mal mať skrátka istú základňu skúsenosti
z tradičnej výučby.
4. Technická funkcia. Úlohou je využívať technickú podporu poskytovanú technickým oddelením alebo výpočtovým strediskom danej inštitúcie, zostaviť sprievodcu štúdiom, ktorý bude obsahovať aj odpovede na najčastejšie kladené otázky ohľadne technických problémov a eliminovať príliš
dlhé príspevky.
Medzi ďalšie úlohy tútora patrí15 povzbudzovať a podporovať odozvu študentov počas celej
doby výučby, pomôcť študentom stať sa nezávislým pri učení sa, motivovať k ďalšiemu štúdiu, pohotovo a vhodne reagovať na príspevky študentov do diskusií, na domáce práce a výsledky v testoch
39
a kvízoch, byť študentom k dispozícii v dohodnutom čase pre on line komunikáciu. Musí byť pripojený k on line predmetu aspoň päťkrát do týždňa, kontrolovať nové príspevky a vhodne ich komentovať,
hodnotiť samostatné práce a celkový priebeh štúdia, rozšíriť pochopenie študijného materiálu, zadávať
aktivizujúce úlohy, napomáhať pri riešení a podporovať kreatívne myslenie.
Skúšanie patrí zatiaľ medzi najchúlostivejšie zložky e-learningu. Objektívnosť a náročnosť skúšania významne ovplyvňuje dôveryhodnosť vzdelávacej inštitúcie, obzvlášť v dištančnom vzdelávaní
a e-learningu, kde zvyčajne nie je fyzicky prítomný examinátor. Aktuálnych možností je niekoľko.
Študenti skúšaní na diaľku dostanú vymedzený termín a prísne stanovené časové rozpätie, počas ktorého majú po vstupe do elektronického skúšobného systému vypracovať a odoslať odpovede na otázky,
potom sa prístup do skúšania zatvorí. Iný variant otvorene umožňuje používať učebnice, no podstata
skúšania spočíva v aplikácii naučených a prípadne „on line“ získaných poznatkov na praktickom príklade, termín a trvanie skúšky sú jednoznačne stanovené ako v predchádzajúcom prípade. V oboch
prípadoch je skúšku možné uskutočniť pod kontrolou webovej kamery. Tretia možnosť je skúška pod
dohľadom proktora, certifikovaného poverenca, ktorý dohliada na vypracovanie odpovedí a prípadných aplikácií, príkladov a pod. za vopred jednoznačne stanovených podmienok, aby sa vylúčila možnosť podvodu. Stále však zostáva možnosť uskutočniť skúšku pod priamym dohľadom učiteľa príslušného predmetu.
Technicko-metodická realizácia elektronického vyučovania
Systém na riadenie vyučovania (LMS - Learning Management System) je technologickou a metodickou bázou na zriadenie elektronického vzdelávania. Informačný a riadiaci systém poskytuje elektronický prístup k vyučovacej látke, zabezpečuje študijnú administratívu (evidencia študentov a ich
študijných výsledkov), udržiava zdroje potrebné na vzdelávacie aktivity, prezentovanie a aktualizáciu predmetov, slúži na overovanie vedomostí študentov, registruje výstupy zo vzdelávacích aktivít.
Umožňuje distribúciu vzdelávacieho obsahu, poskytuje nástroje na komunikáciu medzi účastníkmi
výučby, vrátane systému spätnej väzby a interaktívnych prístupov k študijným materiálom a nástroje
na riadenie a monitorovanie výučby a aktivít používateľov. Obsahuje podsystémy, napr. systémy pre
manažment predmetov (CMS), systémy pre manažment výučby (ELMS) a výučbové systémy pre manažment obsahu (LCMS).
Medzi najrozšírenejší LMS patrí Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), ktorý je určený na prevádzkovanie elektronického vyučovania. Moodle je voľne dostupný
softvér, ktorý sa neustále rozvíja. Pri zrode Moodle stál Martin Dougiamas, ktorý jeho vývoj riadi dodnes. Moodle používajú univerzity, stredné aj základné školy, neziskové organizácie, nezávislí učitelia
aj rodičia. Na skvalitňovaní Moodle sa tak zúčastňuje stále viac ľudí z celého sveta. Výučba v Moodle
prebieha v predmetoch, ktorých členenie aj obsah stanovuje učiteľ. Predmety môžu byť vnútorne rozdelené do menších celkov (tém alebo týždňov). Na podporu vyučovacích aktivít sú pre Moodle vyvíjané relatívne nezávislé moduly, z ktorých učiteľ skladá svoj predmet. Učenie sa v prostredí Moodle
spočíva v aktívnej účasti študentov na zadaných úlohách, prispievaní do diskusných fór, účasti na
hlasovaní, vyplňovaní testov, vypracovaní písomnej práce, štúdiu prednášok a pod. Úlohy je možné
hodnotiť, a tak motivovať študenta k aktívnej činnosti v predmete. Užívateľ systému môže používať
ľubovoľný operačný systém, napr. Windows, na prehliadanie jednotlivých kurzov je potrebný bežný
internetový prehliadač, napr. Internet Explorer, Mozila Firefox, Netscape.
40
Koncepcia a vývoj systému Moodle sú založené teórii vyučovania, ktorá sa označuje ako sociálno-konštruktivistická pedagogika. Je postavená na štyroch zásadách. Konštruktivizmus tvrdí, že ľudia si nové znalosti konštruujú, vytvárajú pri interakcii so svojím okolím. Všetky informácie získavané
zmyslami sa porovnávajú s doterajšími znalosťami a ak sú s naším mentálnym svetom kompatibilné,
môžu sa stať pre nás novým poznatkom. Znalosti sa upevňujú, ak sa úspešne používajú v prostredí,
v ktorom žijeme.
Konštrukcionizmus vychádza z toho, že učenie je vtedy efektívne, ak pri ňom tvoríme niečo pre
iných. Môže to byť čokoľvek od jednoduchej vety či oznámenia až po zložitejšie výtvory, akými sú
obraz, dom či softvér. Predložený text môžeme prečítať aj niekoľkokrát a napriek tomu jeho obsah do
zabudneme. Ak by sme však myšlienky, ktoré obsahuje, vysvetlili niekomu inému vlastnými slovami,
možno očakávať, že pochopenie bude hlbšie, pretože bolo lepšie začlenené do nášho myslenia. Študenti si preto robia počas prednášok poznámky, hoci ich už možno nikdy nebudú čítať.
Sociálny konštruktivizmus rozširuje predchádzajúce myšlienky na sociálnu skupinu, v ktorej sa
veci vytvárajú spoločne a pre všetkých, takže vzniká malá kultúra spoločných výtvorov so spoločnými
významami. Keď je jedinec zaradený do takejto skupiny, nepretržite sa učí, ako sa učiť to sociálnej
kooperácie a ako prispieť k učiacemu výkonu celej skupiny.
Za individuálne sa považuje správanie, pri ktorom sa človek snaží zostať objektívny a vecný, obraňuje svoje vlastné myšlienky a hľadá logické chyby v argumentácii oponenta. Vzťahové správanie je
empatickejší prístup pripúšťajúci subjektívne postoje, snaží sa počúvať a klásť otázky v snahe porozumieť názoru druhej strany. Cieľové správanie vzniká vtedy, keď človek vníma obe tieto možnosti prístupu a je schopný si jednu z nich vybrať ako vhodnú pre konkrétnu situáciu. Rozumná miera vzťahového správania je pri učení v skupine silným stimulom pre štúdium. Popri zbližovaní ľudí podporuje
hlbšiu reflexiu a skúmanie ich presvedčenia.
Záver
Vysoké školy sa venujú e-learningu z nevyhnutnosti, ale aj z potreby preberať a aplikovať nové
technologické trendy do vzdelávania z prestížnych dôvodov. Na jednej strane pôsobí tlak technického
pokroku, konkurenčný tlak vysokých škôl, potreba obslúžiť masy externých študentov a na druhej
strane sa objavuje odľudštenosť pedagogického pôsobenia, zdĺhavá adaptácia učiteľov aj študentov na
nové formy vyučovania a vhodnosť elektronického vzdelávania len pre určité, najmä neexperimentálne študijné programy. Pokrok v technológii vyučovania sa zrejme nedá zastaviť, no bude potrebné
sa v ňom pedagogicky účelne a zdrojovo ekonomicky orientovať tak, aby výsledný efekt zodpovedal
potrebám a možnostiam študentov a súčasne sa zachoval akademický obsah a akademická úroveň
výučby vrátane vysokých nárokov na absolvovania vysokoškolského štúdia.
41
Literatúra
[1] Švec, Š.: Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky. Bratislava: Iris, 2008. ISBN
978-80-89256-21-1, s. 101
[2] Kopecký, K.: E-learning (nejen) pro pedagogy. Olomouc: HANEX, 2006. ISBN 80-85783-50-9,
s. 6
[3] detto lit. č. 1, s. 8
[4] Frk, B.: E-learning a online vzdelávanie dospelých PEDAGOGIKA.SK, roč. 1, 2010. č. 2
[5] detto lit. č. 2
[6]KEOGH, K. M. a kol. : Otvorené a dištančné vzdelávanie, Slovenská sieť dištančného vzdelávania,
interný materiál, 1999
[7] detto lit. č. 4
[8] detto lit. č. 2
[9] Babinský, M.: Úvod do otvoreného a dištančného vzdelávania. Bratislava: Slovenská sieť dištančného vzdelávania. Interný materiál, nepublikované. 2001
[10]www.vsm.sk
[11]Mojžíšek, L.: Úvod do diferenciální didaktiky. Praha: SPN, 1989. s. 121.
[12]Skalka. J. et al.: Zásady pedagogiky dospělých. Praha: SPN,1989. ISBN 80-04-21636-6
[13]Petlák, E.: Všeobecná Didaktika. Bratislava: Iris, 1997. 270. ISBN 80-88778-49-2
[14]Berge, Z.: Facilitating Computer Conferencing, Recommendations from the Field. Educational
Technology 35/1. [online]. [cit. 2009-5-1] Dostupné na < http://faculty-web.at.northwestern.edu/
at/nielsen/demo%20annotations.pdf>, 1995
[15]detto lit. č. 4
Kontakt
prof. Ing. Štefan Slávik, CSc.
Katedra manažmentu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
e-mail: [email protected]
42
Tvorba textov pre dištančné štúdium
z predmetu Medzinárodné organizácie
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
Abstrakt
Príspevok je zameraný na modely spracovania informačných balíkov a kontrolných otázok pre
dištančnú formu štúdia na vysokej škole v predmete Medzinárodné organizácie. Upozorňuje na úlohy,
význam a vybrané aspekty fungovania medzinárodných organizácií (ako napríklad dôvody vzniku,
legislatíva, štruktúra, organizácia, manažment) a ich prepojenie s úlohami ústredných orgánov štátnej
správy na Slovensku v medzinárodných vzťahoch.
Kľúčové slová: Medzinárodné organizácie, medzinárodné režimy, medzinárodné právo, medzinárodné zmluvy a dohody, informačné balíky, dištančné štúdium predmetu
Úvod
Cieľom tvorby textov pre dištančné vzdelávanie z predmetu Medzinárodné organizácie na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je spracovanie vybraných tematických
celkov v zmysle informačného listu a syláb predmetu.
Tento predmet, v súčasnosti zaradený v študijnom programe v 2. ročníku magisterského štúdia,
môže nadviazať na viaceré predmety magisterského programu, predovšetkým na tie, ktoré položili
základy z ekonómie a manažmentu, verejnej správy a európskej integrácie (napr. predmety Hospodárska politika EÚ, Všeobecná ekonomická teória, Medzinárodný obchod, Právo EÚ, Integračné procesy
v Európe a pod.).
43
1. Zameranie textov dištančného štúdia z predmetu Medzinárodné
organizácie
Učebné texty pre predmet Medzinárodné organizácie majú v prvom rade reflektovať na kľúčový
cieľ predmetu.
Cieľ vyučovacieho predmetu Medzinárodné organizácie
Rozvinúť poznanie študentov o podstate, rozsahu, štruktúre a význame pôsobenia medzinárodných organizácií na svetovú, regionálnu ekonomiku, politiku, spoločnosť a verejnú správu.
Okrem tohto kľúčového cieľa majú texty pre dištančné vzdelávanie v uvedenom predmete reflektovať aj na špecifické ciele predmetu a plniť tieto úlohy:
a) vzbudiť záujem o predmet Medzinárodné organizácie,
b) poskytnúť vybrané relevantné informácie o systéme a kategorizácii medzinárodných organizácií
v kontexte globalizácie, medzinárodnej politiky a globálnej ekonomiky,
c) zdôrazniť skutočnosť, že od polovice 20. storočia až do súčasnosti sa medzinárodné organizácie
výrazne podieľajú na formovaní medzinárodného politického systému,
d) upozorniť, že formovanie, nárast počtu, vplyvu a významu medzinárodných kooperatívnych inštitúcií v medzinárodnej politike môže byť výraznejší ako vplyv a význam ktoréhokoľvek malého
alebo ekonomicky nerozvinutého štátu či skupiny štátov,
e) demonštrovať, že globalizačné, regionalizačné a fragmentačné procesy, ktoré sa objavujú v ekonomickej, politickej, sociálnej a kultúrnej oblasti, posilňujú potrebu organizácie medzinárodných
vzťahov na medzinárodnej a regionálnej úrovni.
Sylabus uvádza, že predmet Medzinárodné organizácie sa člení na 12 tematických celkov, ktoré
postupne reflektujú aj na špecifické ciele predmetu, uvedené vyššie. V dištančnom štúdiu je pochopiteľne potrebné rozčleniť jednotlivé tematické celky na viaceré prvky (informačné balíky), ktoré povedú
študentov k pochopeniu kľúčových pojmov, k hľadaniu vzťahov medzi nimi a identifikovaniu širšieho
kontextu, v ktorom svoje miesto majú historické a aktuálne skutočnosti vzťahujúce sa na medzinárodné organizácie, ich miesto v súčasných medzinárodných politických a ekonomických vzťahov a ich
fungovanie v regionálnom alebo globálnom meradle.
Texty pre dištančné vzdelávanie majú preto postupne a systematicky prinášať poznatky z uvedenej oblasti formou deskripcie (resp. definície) a explikácie podstaty a javov. Je žiaduce, aby tvorca textov viedol so študentom dialóg formou otázok a odpovedí. Napríklad pojem globalizácia v súvislosti
s medzinárodnými organizáciami je potrebné najprv definovať a následne formulovať kontrolné otázky vzťahujúce sa na podstatu, charakteristiku, a prejavy globalizácie. Príklad definície a kontrolných
otázok je uvedený v tab. 1.
44
Tabuľka č. 1
Čo je GLOBALIZÁCIA?
Možná definícia globalizácie:
Globalizácie je pokračujúci proces inštitucionalizácie vzájomnej závislosti uskutočňovaný na
základe intenzifikácie globálneho prepojovanie v politickej, ekonomickej, vojenskej a kultúrnej oblasti. Zahŕňa proces integrácie i fragmentácie, homogenizácie i diverzifikácie, globalizácie a lokalizácie.
Kontrolné otázky:
1. Čo je globalizácia?
2. Pre ktorú historickú etapu vývoja ľudstva je charakteristická globalizácia?
3. Uveďte prejavy globalizácie v globálnom, európskom a slovenskom meradle. Zamerajte sa na
oblasť ekonomiky, politiky, kolektívnej bezpečnosti a kultúry.
4. Pokúste sa vypracovať vlastnú definíciu globalizácie.
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 5, Novotný, A., 2004, s. 76-77
Rovnako dôležité je zdôrazniť, že medzinárodné vzťahy súčasnosti sa uskutočňujú v procese globalizácie. V dištančnom vzdelávaní je potrebné upozorniť na vzťah globalizácie a medzinárodných
vzťahov. Otázku možno prezentovať podobne, ako je uvedené v tab. 2
Tabuľka č. 2
GLOBALIZÁCIA a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Aký je vzťah globalizácie a medzinárodných vzťahov?
Z hľadiska medzinárodných vzťahov má globalizácia tieto hlavné charakteristiky:
a) Štát čoraz viac stráca monopol na medzinárodné vzťahy a musí súperiť s nadnárodnými činiteľmi (ako sú mnohonárodné korporácie, finančné inštitúcie, médiá, mimovládne organizácie).
b) Čoraz viac svetových problémov má globálnu dimenziu. Zvyšujúca sa vzájomná závislosť (interdependencia) vplýva na fungovanie tradičného modelu suverenity štátu.
c) Mení sa medzinárodný systém, ktorý už nemožno charakterizovať len ako jednoduché medzištátne vzťahy.
d) Rozširuje sa sféra medzinárodných vzťahov a ich nástroj diplomacia sa obohacuje o nové metódy a techniky.
e) Rastie význam nepriamej stratégie presadzovania skupinových záujmov, v ktorej sa využívajú
obchodné spojenia, podnikateľská činnosť, globálne operujúce finančné trhy, školstva, slobodná výmena informácií.
45
f)
Hospodárska sila má väčší vplyv a význam ako ostatné porovnateľné vzťahy.
g) Napreduje aj technologický vývoj a rastie úloha informácií.
Kontrolné otázky:
1. Uveďte hlavné charakteristiky globalizácie.
2. Čo predstavuje globálna dimenzia a interdependencia v medzinárodnom systéme?
3. Čo rozumieme pod nepriamou stratégiou presadzovania skupinových záujmov?
4. Uveďte príklad na konštatovanie v bode f).
5. Vysvetlite, čo znamená znižovanie monopolu štátu v medzinárodných vzťahoch.
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 6, Novotný, A., 2004, s. 77, Šmihula, D., 2005, s. 85, 89,
V prvom tematickom celku je potrebné zdôrazniť aj kontext, v ktorom sa uskutočňujú medzinárodné vzťahy formou politických, ekonomických, právnych, vojenských a iných vzťahov a stykov
a zdôrazniť, že na medzinárodnej politickej aréne pôsobia politické orgány štátov, vlád a rôznych organizácií. Variantom spracovania je text v tab. 3.
Tabuľka č. 3
MEDZINÁRODNÝ POLITICKÝ SYSTÉM a MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
Ako sa uskutočňujú medzinárodné vzťahy v medzinárodnom politickom systéme?
Medzinárodné vzťahy predstavujú špecifickú formu spoločenských vzťahov, ktoré sa realizujú
vo forme politických, ekonomických, právnych, vojenských a iných vzťahov a stykov, vo forme vojenských spojenectiev a vzájomných vzťahov medzi štátmi a skupinami štátov, medzi spoločenskými, ekonomickými a politickými organizáciami, predovšetkým medzi politickými orgánmi štátov,
vlád a rôznych organizácií, pôsobiacich na medzinárodnej aréne. Určujúci význam majú medzinárodné politické vzťahy (medzinárodná politika) a medzinárodné ekonomické vzťahy, medzinárodné právne vzťahy a medzinárodné vojenské vzťahy.
Kontrolné otázky:
1. Čo predstavujú medzinárodné vzťahy?
2. Uveďte príklady politických, ekonomických, právnych, vojenských a iných vzťahov.
3. Uveďte príklady vojenských spojenectiev v nedávnej minulosti a v súčasnosti.
4. Uveďte príklady ekonomických vzťahov medzi štátmi a skupinami štátov v súčasnosti.
5. Charakterizujte ekonomické vzťahy medzi štátmi a skupinami štátov.
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 8 - 10, Novotný, A., 2004, s. 153-154, Šmihula, D., 2005, s.
46
Uvedenými príkladmi sme chceli poukázať na možnosti tvorby učebných textov pre dištančné
vzdelávanie v predmete Medzinárodné organizácie. Naším cieľom bolo poukázať aj na možnosť
prenosu poznatkov, ktoré si študent osvojil v iných vyučovacích predmetov do predmetu Medzinárodné
organizácie, ako aj na bezprostredný súvis medzi dynamikou vývoja medzinárodných politických
a medzinárodných ekonomických vzťahov a globalizáciou.
2. Špecifické otázky v obsahu predmetu Medzinárodné organizácie
Niet pochýb o tom, že predmet Medzinárodné organizácie má vymedzený vlastný obsah, ktorý
sa v aplikačnej časti priebežne aktualizuje. Charakter predmetu vyžaduje, aby učebné texty podporovali proces učenia sa študenta tým, že prinesú nové poznatky k téme, upozornia na kvalitatívne nové
vzťahy a súvislosti v systéme medzinárodných organizácií.
Dištančné štúdium predmetu je postavené na vymedzení kľúčových informácií, ktoré si študent
má osvojiť prostredníctvom učebných textov. Z tohto hľadiska je preto potrebné, aby učebné texty
boli spracované rámcovo, prehľadne a systémovo a jednotlivé informačné bloky v zmysle tematických
celkov:
a) zaviedli nové pojmy (napr. globalizácia, regionalizácia, fragmentácia, medzinárodné vzťahy a kolektívna bezpečnosť, superveľmoc, doktrína),
b) opierali sa o historické fakty (napr. Berlínska kríza a vznik NATO, studená vojna),
c) poskytli interpretáciu nedávnych a aktuálnych javov a procesov na medzinárodnej politickej scéne (napr. pristúpenie Slovenskej republiky do NATO, EÚ),
d) zdôvodnili otázku legitimity vzniku medzinárodných organizácií, ich kategorizáciu, zameranie,
fungovanie, kritériá členstva, procesné pravidlá rokovaní, prijímanie vlastných strategických
dokumentov a koncepcií pre jednotlivé oblasti činnosti, implementačné nástroje dosahovania
spoločných cieľov, kontrolné mechanizmy medzinárodného spoločenstva a členských štátov či
národných reprezentantov,
e) upozornili na osobitosti a správnosť označovania subjektov medzinárodného práva (napr. diferenciácia pojmov Svätá stolica a Vatikán, resp. Vatikánsky mestský štát),
f) zdôraznili globálne a regionálne dosahy medzinárodných organizácií na vývoj svetovej ekonomiky (napr. dosah Marshallovho plánu, ukončenie bretton-woodskeho systému),
g) identifikovali originálne riadiace štruktúry globálnych medzinárodných organizácií (napr. systém
riadenia OSN, organizácie systému OSN), resp. hierarchiu riadiacich orgánov medzinárodných
finančných inštitúcií (napríklad rada guvernérov, rada riaditeľov, prezident banky), ktoré sa viac
menej celosvetovo rozšírili a zaužívali,
h) upozornili na dimenziu medzinárodného práva, medzinárodných zmlúv a princípov ich tvorby (napr. Lisabonská reformná zmluva Európskej únie), ako aj na uplatňovanie diplomatického
a konzulárneho práva v činnosti medzinárodných organizácií,
i)
zvýraznili, že medzinárodné zmluvy majú plniť funkciu garanta medzinárodnej rovnováhy, kolektívnej bezpečnosti, kolektívnej obrany a spravodlivosti (napr. Washingtonská deklarácia Organizácie severoatlantickej zmluvy, Medzinárodný súdny tribunál pre bývalú Juhosláviu),
47
j)
identifikovali najvýznamnejšie univerzálne a regionálne medzinárodné organizácie, mimovládne
organizácie (napr. OSN, EÚ, OPEC) a diferencovali medzi medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými režimami (napr. GATT, NAFTA),
k) prepojili poznatky predmetu s predmetom Verejná správa, keďže členstvo Slovenskej republiky
v medzinárodných organizáciách vykonávajú a sledujú určené vnútroštátne orgány pre medzinárodné styky, ktoré z hľadiska medzinárodného práva majú reprezentatívnu funkciu (napr. pôsobenie prezidenta SR, vlády a predsedu vlády SR, členov vlády SR, osobitne ministra zahraničných
vecí SR, stálych a dočasných diplomatických orgánov, aktérov preventívnej a verejnej diplomacie),
l)
zdôraznili, že legislatíva SR obsahuje viaceré zákonné úpravy medzinárodných vzťahov a členstva
SR v medzinárodných organizáciách (napr. Všeobecná dohoda o výsadách a imunitách Rady
Európy, 43/2000 Z.z., Dohovor o OECD, 141/2001 Z. z., Severoatlantická zmluva, 301/2004 Z. z.,
a pod.),
m) upozornili, že súčasťou medzinárodných politických a ekonomických vzťahov sú medzinárodné
rokovanie, ktoré majú svoje procesné pravidlá,
n) reagovali na aktuálny vývoj situácie na medzinárodnej politickej a ekonomickej scéne.
Z naznačeného rámca predmetu Medzinárodné organizácie vyplýva, že učebné texty pre dištančné vzdelávanie reflektujú vymedzený teoretický rámec predmetu, široké vymedzenie problematiky,
bohatý pojmový aparát a prepojenie na viaceré vedné disciplíny (napr. ekonómia, manažment, právo, teória štátu a práva, verejná správa). Z tohto hľadiska predstavuje najvýznamnejšiu úlohu učiteľa
(tútora) sprostredkovanie základného pojmového aparátu a poznatkového systému študentov. Ďalšou úlohou učebných textov v aplikačnej časti je upozorniť na fungovanie globálnych, regionálnych,
nadregionálnych a nadštátnych zoskupení, ktoré operujú v oblasti medzinárodných politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a obranných vzťahov. V tejto časti predmetu si študent osvojuje
poznatky, nachádza vzťahy a súvislosti o zameraní, cieľoch, fungovaní a operáciách najvýznamnejších
medzinárodných organizácií a o medzinárodných režimoch.
Predložené návrhy spracovania tematických celkov predmetu formou informačných blokov
a kontrolných otázok sa dotýkajú kľúčových pojmov a charakteristík medzinárodného práva, medzinárodných organizácií, medzinárodných režimov, medzinárodných rokovaní a medzinárodných
zmlúv. Sú uvedené v tab. 4 až 9.
48
Tabuľka č. 4: Medzinárodné právo
MEDZINÁRODNÉ PRÁVO
Medzinárodné právo predstavuje súhrn zákonných noriem, postupov a inštitúcií, ktoré upravujú vzťahy medzi suverénnymi štátmi, resp. štátmi a medzinárodnými organizáciami a medzinárodnými organizáciami navzájom, teda vzťahy medzi subjektmi medzinárodných vzťahov.
a) Vymedzuje sféru autority každého štátu. Každý štát má vlastnú jurisdikciu na svojom vlastnom
území určenom hranicami svojho územia.
b) Určuje spôsoby vzájomných vzťahov medzi štátmi pomocou medzivládnych organizácií (napr.
OSN, ekonomické inštitúcie, vojenské zmluvy).
c) Vytyčuje hlavné ciele, ktoré majú byť dosiahnuté (predovšetkým mier, uznávanie ľudských
práv) a na základe toho zakazuje všetko, čo je v rozpore s týmito cieľmi (agresia, porušovanie
ľudských práv, odmietanie práva národov na vlastné rozhodovanie).
Kontrolné otázky:
1. Čo predstavuje medzinárodné právo?
2. Čo je jurisdikcia štátu?
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 12 - 13, Novotný, A., 2004, s. 150
Tabuľka č. 5: Medzinárodné organizácie
MEDZINÁRODNÉ ORGANIZÁCIE
Medzinárodné organizácie predstavujú špecifickú, relatívne novú entitu v medzinárodných
vzťahoch. Zdôrazňujú sa tieto aspekty a charakteristiky medzinárodných organizácií:
a) Medzinárodné organizácie sú inštitúcie, ktoré sú založené na formálnom systéme pravidiel
a cieľov, majú administratívny aparát a formálne a materiálne skutočnosti – štatút, fyzické vybavenie, sídlo, vlastných zamestnancov, finančné prostriedky, hierarchiu riadenia, orgány (sekretariát, zhromaždenie zástupcov), atď.
b) Predstavujú formálnu kontinuálnu štruktúru, ktorá je vytvorená na základe dohody medzi
členmi, a to buď vládnymi alebo mimovládnymi zástupcami, z minimálne dvoch suverénnych
štátov s cieľom dosiahnuť spoločný záujem členov.
c) Predstavujú zoskupenie štátov, ktoré vzniklo na základe multilaterálnej medzinárodnoprávnej
zmluvy a ktoré má vlastné orgány a kompetencie. Toto zoskupenie vytvárajú najmenej dva
štáty a zameriava sa na spoluprácu v politickej a/alebo ekonomickej, bezpečnostnej a kultúrnej
oblasti.
d) Sú subjektmi medzinárodného práva, majú vlastnú organizačnú štruktúru, pôsobia navonok
a dovnútra organizácie a štáty ich poverili jednať v ich mene v určitých oblastiach.
49
e) Medzinárodná organizácia sa chápe ako združenie štátov, ktoré vzniklo na základe právneho
aktu (medzinárodnej zmluvy), ktorým bolo zriadené, trvalo vykonáva určité úlohy pre členské
štáty, a to vo vlastnom mene a vlastnými orgánmi. Medzinárodná organizácia požíva niektoré
aspekty medzinárodnoprávnej subjektivity.
Kontrolné otázky:
1. Vysvetlite, ako sa definujú medzinárodné organizácie v medzinárodných vzťahoch.
2. Uveďte najvýznamnejšie charakteristiky medzinárodných organizácií.
3. Uveďte, na základe ktorých právnych aktov vstupujú štáty do medzinárodných organizácií.
Zdroj: Waisová, Š., 2008, s. 20-21
Tabuľka č. 6: Členenie medzinárodných organizácií
ČLENENIE MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ
Základné členenie delí medzinárodné organizácie na
A. medzivládne organizácie, tvorené zástupcami národných vlád, podporujú dobrovoľnú spoluprácu medzi vládami a nemajú vlastnú rozhodovaciu právomoc ani moc nad svojimi členmi. Môžu mať univerzálny, regionálny, špecializovaný alebo viacúčelový charakter. Z hľadiska
štruktúry a stratégie rešpektujú princípy spolupráce, združovania a harmonizácie. Výnimku
tvorí Európska únia, v ktorej sa členské štáty rozhodli namiesto jednoduchej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu vytvoriť systém rozhodovania fungujúci nad úrovňou jednotlivých
štátov.
B. z hľadiska zamerania sa medzinárodné organizácie členia na
1. univerzálne, ktoré sledujú hlavné ciele všetkých štátov (napr. OSN),
a) zameriavajú sa na rozvoj a rozvojovú pomoc (napr. FAO, WHO, UNIDO ako organizácie v systéme OSN),
b) na ochranu a rozvoj ľudského potenciálu (napr. UNESCO, UNICEF),
c) pôsobia v oblasti medzinárodného práva (Napr. Medzinárodný súdny dvor, Medzinárodný trestný súd),
d) pôsobia v oblasti kontroly zbrojenia a odzbrojenia (napr. Medzinárodná agentúra pre
atómovú energiu, Organizácia pre zákaz chemických zbraní),
e) riešia technické a odborné otázky (napr. v oblasti dopravy, telekomunikácií, meteorológie),
f) zaoberajú sa problematikou svetového obchodu, financií a investícií (napr. OECD,
Skupina Svetovej banky, Medzinárodný menový fond, Svetová obchodná organizácia),
50
2. regionálne organizácie (napr. OPEC, Liga arabských štátov, Organizácia amerických štátov, Africká únia),
3. mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v medzinárodnom meradle alebo sa skladajú
z mimovládnych národných organizácií.
4. nadnárodné korporácie a spoločnosti sú ekonomické korporácie, ktoré uskutočňujú svoje
aktivity vo viacerých štátoch, ich ciele nie sú realizovateľné len v jednom štáte, pôsobia
v ekonomickej oblasti a väčšina ich aktivít je nepolitická, avšak majú veľkú ekonomickú
moc porovnateľnú so štátmi.
Kontrolné otázky:
1. Uveďte členenie medzivládnych medzinárodných organizácií.
2. Zdôvodnite, do ktorej skupiny v členení medzinárodných organizácií je možné začleniť
NATO.
3. Čím sa odlišuje Európska únia od iných medzivládnych medzinárodných organizácií? Čím sa
odlišuje od iných integračných zoskupení.
Zdroj: Matúšová, S., 2009, s. 10, Novotný, A., 2004, s. 149-150, Šmihula, D., 2005, s. 97
Tabuľka č. 7: Medzinárodné režimy
MEDZINÁRODNÉ REŽIMY
Medzinárodné režimy predstavujú neustále sa formujúci súbor pravidiel, noriem a rozhodovacích procesov, ktoré určujú správanie štátov a ostatných aktérov medzinárodných vzťahov v určitom
politickom priestore. Sú výsledkom rokovaní v systéme spolupráce a sústreďujú sa na vymedzený
okruh problémov. Režimy sú trvalé usporiadania pravidiel medzi aktérmi medzinárodných vzťahov, ktoré regulujú správanie a očakávania v určitom politickom priestore. Nie sú charakterizované formálnymi štruktúrami, jasným rozdelením právomocí, právnym postavením a nemôžu konať
samé od seba. Viažu sa na všeobecné dohody (napr. GATT, NAFTA), na medzinárodné dohody
(napr. medzinárodné menové usporiadanie z Bretton Woods z roku 1944), na navrhnuté formálne
dohody (napr. európsky koncert mocností 1815-1823), alebo na historický jav (napr. uvoľňovanie
napätia v Európe v 70. rokoch 20. stor.).
Kontrolné otázky:
1. Čo predstavujú medzinárodné režimy?
2. Uveďte, v čom sa odlišujú medzinárodné režimy a medzinárodné organizácie.
3. Charakterizujte bretton-woodsky systém ako medzinárodnú dohodu.
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 14, Novotný, A., 2004, s. 152, Waisová, Š., 2008, s. 28
51
Tabuľka č. 8: Medzinárodné rokovania
MEDZINÁRODNÉ ROKOVANIA
Medzinárodné rokovania predstavujú nevyhnutnú a integrálnu súčasť zahraničnej politiky
všetkých štátov a dôležitú súčasť ich vzájomných vzťahov. Predstavujú jednu z foriem komunikácie,
ktorou sa hľadá riešenie problémov alebo vzniknutých konfliktov prostredníctvom dohody. Môžu
vyústiť do kladných, záporných alebo žiadnych riešení. Historicky sa vyvinuli z posolstiev alebo
jednorazových misií. Okruh rokovaní zahŕňal v minulosti najmä zahranično-politické a obchodné
otázky, v súčasnosti pokrýva aj otázky ekonomické, sociálne, humanitárne, životného prostredia,
dopravy, práva a podobne.
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 15, Novotný, A., 2004, s. 152
Tabuľka č. 9: Medzinárodné zmluvy
MEDZINÁRODNÉ ZMLUVY
Medzinárodné zmluvy sú spravidla písané dohodnutia a dohody medzi subjektmi medzinárodného práva, ktoré zakladajú, menia alebo rušia ich vzájomné záväzky podľa medzinárodného
práva. Súhlas s medzinárodnou zmluvou možno vyjadriť podpisom, výmenou listín tvoriacich
zmluvu, ratifikáciou, jej prijatím, schválením, prístupom k nej alebo inak dohodnutým spôsobom.
Medzinárodná zmluva musí byť registrovaná v Sekretariáte OSN.
Kontrolné otázky:
1. Môžu byť medzinárodné zmluvy nepísané?
2. Kto môže uzatvárať medzinárodné zmluvy.
3. Ako sa vyjadruje súhlas s medzinárodnou zmluvou?
4. Uveďte dôvody, prečo medzinárodné zmluvy musia byť registrované v Sekretariáte OSN.
Zdroj: Matúšová, S., 2010, s. 16, Novotný, A., 2004, s. 154 – 155.
Záver
Prezentované návrhy spracovania informačných boxov a kontrolných otázok v predmete Medzinárodné organizácie reflektujú na potreby dištančnej formy vysokoškolského štúdia. Samozrejme je
potrebné, aby v učebných textoch boli spracované aj doplňujúce informácie, aktuálne informácie zo
života medzinárodných organizácií z hľadiska vývoja na svetovej politickej, ekonomickej, vojenskej,
kultúrnej a civilnej oblasti.
Učebné texty pre dištančné štúdium je potrebné tiež doplniť štatistickými a výkonovými ukazovateľmi vzťahujúcimi sa k činnosti, cieľom a dosiahnutým výsledkom, oživiť najznámejšími reprezentantmi medzinárodných organizácií (napr. predseda Európskej rady, generálny tajomník OSN, prezident Svetovej banky a pod.). Veľký význam majú výňatky zo zakladateľských dokumentov, ako sú
charty, zakladajúce listiny, štatúty a organizačne poriadky medzinárodných organizácií, ktoré vhodne
dopĺňajú základné informácie.
52
Študenti majú byť schopní porozumieť medzinárodnému systému a globálnemu kontextu fungovania medzinárodných organizácií, ich univerzálnemu, transkontinentálnemu či kontinentálnemu
a regionálnemu charakteru a dosahu, ktorý vyvíjajú na svetové spoločenstvo. Tvorba seminárnych
prác predstavuje priestor na to, aby preukázali, že porozumeli organizácii, manažmentu a legislatívnych základom pôsobenia medzinárodných organizácií súčasnosti.
Literatúra
[1] Azud, J.: Medzinárodné právo. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV. 1998. ISBN: 80-224-07534, 454 s.
[2] Friedman, G.: Nasledujúcich 100 rokov. Prognóza na 21. storočie. Bratislava: Ikar. 2009. ISBN
978-80-551-2041-6, 296 s.
[3] Ivanička, K.: Synergia kreativity, invencie a inovácie v sociálno-ekonomickom rozvoji Slovenska, s. 15-45. In: Ivanička, Koloman a kol.: Kreativita, invencia, inovácia. Stimulátory rastu,
prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Národné centrum európskch a globálnych štúdií. Bratislava:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Vyd. Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3, 362 s.
[4] Matúšová, S.: Ľudské zdroje vo vedomostnej spoločnosti, In: Ivanička, Koloman a kol.: Kreativita, invencia, inovácia. Stimulátor rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR, Národné centrum
európskych a globálnych štúdií SR. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo
EKONÓM, 2009. s. 324-340, ISBN 978-80-225-2761-3, 362 s.
[5] Matúšová, S.: Medzinárodné organizácie, rkp., Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. 200 s.
[6] Matúšová, S.: Organizácia a manažment inštitúcií EÚ. Vysoká škola ekonómie a manažmentu
verejnej správy v Bratislave. Bratislava: Merkury s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89143-90-0, 140 s.
[7]Yearbook of Slovakia´s Foreign Policy 2009. Research Center of the Slovak Foreign Policy Association. Academia Electronic Press, s.r.o., ISBN 978-80-89356-13-6, 262 s.
[8] Lysák, L.: Medzinárodné organizácie. Bratislava: Vydavateľstvo Ekonóm, 2001. ISBN 80-2251506-X
[9] Novotný, A.: Slovník medzinárodných vzťahov. Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2004. ISBN
80-89169-01-5, 336 s.
[10]Šmihula, D.: Štát a medzinárodný systém. História a súčasnosť. Bratislava: Veda – Vydavateľstvo SAV, 2005. ISBN 80-224-0866-2, 144 s.
[11]Viedenský dohovor o zmluvnom práve (1969), zákon č. 15/1988 Zb.
[12]Waisová, Š.: Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380
-109-0, 255 s.
Kontakt
PhDr. Silvia Matúšová, CSc.
Katedra verejnej správy
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
e-mail: [email protected], [email protected]
53
54
Prístup k tvorbe študijnej literatúry pre externé štúdium
doc. Ing. Valéria NINÁČOVÁ, CSc.
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá problematikou tvorby študijnej literatúry pre dištančné štúdium. Inovatívny prístup premieta autor v návrhu na spracovanie súboru študijnej literatúry pre jednotlivé učebné
predmety. Tieto by vhodným spôsobom doplňovali základné učebné texty a učebnice. Súčasne by
obohatili možnosti individuálneho štúdia najmä študentov dištančnej formy štúdia a boli prínosom
pre skvalitnenie vzdelávacieho procesu a prípravu absolventov štúdia pre manažérsku prax.
Kľúčové slova: študijná literatúra, základné a doplnkové zložky súboru študijnej literatúry
Úvod
Skutočnosť, že štúdium verejnej správy a regionálneho rozvoja je v porovnaní s inými študijnými a vednými odbormi vo vysokoškolskom vzdelávacom systéme SR „mladou vedeckou disciplínou“,
položila pred VŠEMVS pri jej vzniku náročné úlohy. Ťažiskom bola voľba vhodnej obsahovej štruktúry študijného programu v odbore verejná správa a regionálny rozvoj pre zabezpečenie vzdelávacieho
procesu v dennej a externej forme štúdia. Vhodnosť zvoleného modelu štruktúry štúdia, postavenom
na súbore povinných a povinne voliteľných predmetov, potvrdili dve skutočnosti. Narastajúci počet
študentov osobitne externého štúdia a získanie akreditácie nielen pre bakalárske, ale aj magisterské
štúdium.
Trvalé dosahovanie požadovaného celospoločenského prínosu vzdelávacieho procesu ako aj
jeho prínosu pre samotného študenta, orientovalo pozornosť školy nielen na vytvorenie vhodných
podmienok personálneho a priestorového zabezpečenia štúdia, ale aj zabezpečenia študentov základnou študijnou literatúrou. Objektívna požiadavka trvalej aktualizácie predmetu štúdia vyplývajúca
z postavenia verejnej správy v ekonomike SR a požiadavka prehĺbenia formy dištančného štúdia, vyvoláva aj potrebu v oblasti publikačnej činnosti.
1. Zdôvodnenie potreby a predpoklady zmeny
v publikačnej činnosti
Tvorba učebných textov pre potreby vysokoškolského vzdelávania je vo všeobecnosti podriadená
predmetu štúdia. Na VŠEMVS je zabezpečovaná od r. 2004 v súlade s obsahovým zameraním povinných a voliteľných predmetov študijných odborov Verejná správa a regionálny rozvoj a Ekonomika
a manažment podniku. Tomu zodpovedala aj aktivita učiteľov školy pri tvorbe základných učebných
textov pre jednotlivé učebné predmety. Sú využívané ako základná študijná literatúra pre študentov
denného a externého štúdia.
Osobitosti formy externého štúdia a denného štúdia vyplývajú zo zvolených metód vzdelávania.
Externá forma štúdia využíva konzultácie v kombinácii s vyššou náročnosťou na individuálne štúdium. Tým sa zásadne odlišuje od využívaných nástrojov vyučovacích metód dennej formy štúdia.
Tieto rozdiely sú dôvodom k hľadaniu odpovede na otázky – akým spôsobom podporiť individuálne
55
štúdium externých študentov pôsobiacich priamo v praxi manažmentu subjektov verejného sektora
a mimo tohto sektora. Aktuálnosť zodpovedania na túto otázku vyplýva z dvoch základných skutočnosti:
•
požiadavky prehĺbenia, a tým skvalitnenia obsahového zamerania vzdelávacieho procesu
v jednotlivých študijných odboroch bakalárskeho a magisterského štúdia
•
požiadavky zrýchlenia, a tým aj zjednodušenia prístupu študentov, osobitne študentov externej formy štúdia na detašovaných pracoviskách školy, k odbornej literatúre rozšírením
ponuky ďalších druhov študijných materiálov v elektronickej podobe.
Aktuálnosť týchto požiadaviek zvyšuje nároky na výkonnosť (pracovné zaťaženie) učiteľov našej vysokej školy v smere prípravy a následnej tvorby ďalších druhov študijných materiálov. Jedným
z pilierov tejto výkonnosti musí byť splnenie podmienok profilácie vysokoškolského učiteľa v zmysle
zákona o vysokých školách, dlhoročné skúsenosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania podopreté znalosťami praxe a znalosťou vzájomnej previazanosti konkrétneho učebného predmetu na ďalšie
učebné predmety študijného odboru. Rast výkonnosti každého učiteľa musí byť súčasne zabezpečený
vhodným pracovným prostredím, minimálne vybavené počítačom, napojeným na informačný systém
školy a internet. Zjednodušila by sa komunikácia učiteľa so študentmi a s pracoviskami školy. Súčasne
by sa vyriešili existujúce obmedzenia sekretárskej práce katedier – prepisovanie rôznych materiálov,
ktoré vyplývajú z povinnosti plnenie úloh učiteľa v oblasti vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti.
Prínos a úspešnosť absolvovania zvoleného študijného odboru v rámci študijného programu
VŠEMVS pre študenta, najmä študenta externej formy, závisí nielen od priamej účasti na konzultáciách zabezpečovaných skúsenými učiteľmi, ale aj od ich schopnosti osvojiť si príslušné učivo z povinnej
odbornej literatúry. Za tým účelom bol vzdelávací proces od vzniku vysokej školy sprevádzaný postupným spracovávaním odborných učebných textov pre jednotlivé učebné predmety. Pri ich tvorbe
bola rešpektovaná nielen vecná správnosť a previazanosť učiva na stav rozpracovania príslušnej vednej
disciplíny, ale tiež požiadavka primeranej stručnosti spracovania obsahu učiva príslušného predmetu.
Súčasne je študent v záujme čo najlepšieho osvojenia si konkrétnej problematiky, informovaný o odporúčanej odbornej literatúre. Táto však nie vo všetkých predmetoch umožňuje poznanie aktuálnych
ekonomických problémov a manažérskej praxe vo verejnej správe. Predpokladá sa jej dostupnosť na
knižnom trhu odbornej literatúry. To však často neplatí pre miesta dislokovaných pracovísk školy
externého štúdia. Tým sa súčasne zužujú možnosti týchto študentov pre prehĺbenie odborných poznatkov a tiež ich aktualizácia v rámci individuálneho štúdia. Pritom práve širšia znalosť konkrétnej
problematiky, získaná štúdiom týchto odborných prameňov, je potrebná nielen pre úspešné zvládnutie semestrálnej skúšky, ale najmä pri spracovaní záverečných prác.
Určité riešenie v tomto smere môže priniesť zmena prístupu v publikačnej činnosti v zmysle dlhodobých zámerov VŠEMVS v „oblasti zabezpečenia štúdia kvalitnou a aktuálnou študijnou literatúrou“ pre potreby skvalitnenie vzdelávacieho procesu. Východiskom riešenia v uvedenom smere by
bolo rozšírenie publikačnej činnosti formou postupného spracovania súboru študijných materiálov
v nadväznosti na vyučovacie metódy, ktoré sa využívajú vo vysokoškolskom vzdelávaní. Ich uplatnenie, a tým aj rozsah študijných materiálov môže byť diferencovaný v závislosti od toho, či ide o dennú
formu štúdia (prednášky, cvičenia, semináre vrátane individuálneho štúdia) alebo externú dištančnú
formu štúdia (konzultácie vrátane vysokej náročnosti na individuálne štúdium pri príprave na semestrálne skúšky a spracovanie záverečných prác.
56
2. Metódy vzdelávania – faktor voľby koncepcie študijnej literatúry
Všeobecne známe sú tri základné skupiny vyučovacích metód vo vysokoškolskom vzdelávaní –
expozičné, fixačné a klasifikačné. Niektoré odborné pramene uvádzajú ako samostatnú tiež metódu
motivačnú. Vzdelávací proces v jednotlivých študijných odboroch Verejná správa a regionálny rozvoj, Ekonomika a manažment podniku na VŠEMVS je zabezpečovaný voľbou využívania viacerých
vyučovacích metód. Tieto sú diferencované v závislosti od toho či ide o dennú alebo externú formu
štúdia, ktorá je postavená na aktualizácii obsahu učiva a príkladoch z praxe. Preto ju chápeme ako
súčasť expozičnej metódy.
Expozičné metódy využíva vysokoškolský učiteľ na sprostredkovanie učiva študentom, ktoré trvale aktualizuje a pre zvýšenie jeho príťažlivosti uvádza príklady z praxe. Pre sprostredkovanie učiva
príslušného predmetu využíva prednášku alebo iný variant monologického vystúpenia napr. konzultáciu, ktorá pripúšťa aj dialóg so študentom.
Na upevnenie a prehĺbenie znalostí získaných sprostredkovaním učiva sa obvykle využívajú fixačné metódy prostredníctvom seminára alebo cvičenia. Tieto umožňujú zopakovanie učiva, pričom
učiteľ vyžaduje aktivitu študenta. Tá je viazaná na splnenie úlohy, ktorú zadáva učiteľ jednotlivým študentom alebo skupine študentov. Využitie fixačnej metódy môže byť tiež vhodne doplnené pochvalou,
či dosiahnutým výsledkom priebežného hodnotenia aktivity študenta.
Pochopenie a upevnenie znalosti štúdia pri uplatňovaní metódy problémového vyučovania môžu
napomôcť vhodne spracované prípadové štúdie (skrátenej podoby), ktorými sú poverení obvykle skupiny študentov v rámci seminára.
Klasifikačné metódy sa využívajú za účelom preverenia a celkového zhodnotenia zvládnutia učiva vyplývajúceho z obsahového zamerania konkrétneho učebného predmetu. Uplatňujú sa formou
skúšky, ale aj zohľadnenia výsledkov priebežného hodnotenia aktivity študenta.
Základnou expozičnou metódou je na VŠEMVS prednáška a na ňu nadväzujúci seminár alebo
cvičenie. Tieto charakterizujú pravidelnosť priameho kontaktu so študentom dennej formy štúdia,
a tým aj lepšie podmienky pre úspešné zvládnutie príslušného učiva na skúške v nadväznosti na zvolenú klasifikačnú metódu (ústna, písomná skúška v podobe otvorených otázok alebo testu, kombinácia
písomnej a ústnej skúšky). Využitie uvedených metód vo vzdelávacom procese je podložené pomerne
stručne spracovaným obsahom učiva v učebných textoch, vydávaných VŠEMVS k jednotlivým učebným predmetom a tiež odporúčanou odbornou literatúrou. Tvoria základ študijných materiálov. Ich
nedostatkom je obvykle absencia aktualizácie učiva príslušného predmetu a často i osvojenia postupu
ako uplatniť manažérske metódy v praxi.
Sprostredkovanie učiva povinných a povinne voliteľných predmetov v externej forme štúdia je
konzultácia. Časový fond konzultácie je obvykle stanovený v závislosti od prideleného počtu kreditov
príslušného predmetu. V porovnaní s časovým fondom výučby na dennom štúdiu je výrazne skrátený.
Z toho vyplývajú súčasne 2 skutočnosti. Konzultácia súčasne nahradzuje možnosťou dialógu s učiteľom seminár, či cvičenie. Vyvoláva záujem študenta o učivo konkrétneho učebného predmetu, potrebu
aktualizácie problematiky a súčasne tým prispieva k rozhodnutiu študenta pri výbere záverečnej práce
a ku skvalitneniu jej spracovania. Konzultácia nemôže v plnom rozsahu nahradiť pravidelné prednášky a ďalšie aktívne formy dennej formy štúdia. Preto je nevyhnutné v dištančnej forme externého
štúdia položiť dôraz na individuálne štúdium študentov. Táto skutočnosť zdôvodňuje potrebu zaoberať sa vytvorením lepších podmienok pre individuálne štúdium, uplatnením novej koncepcie v oblasti
57
publikačnej činnosti školy. Táto by mohla vychádzať z postupnej prípravy širšie koncipovaného súboru študijných materiálov pre jednotlivé učebné predmety bakalárskeho a magisterského štúdia.
Súbor študijných materiálov pre potreby prehĺbenia individuálneho štúdia a súčasne skvalitnenie
prípravy študentov na priebežné (semestrálne) a záverečné zhodnotenie vysokoškolského štúdia, by
mal zahrnovať okrem základnej študijnej literatúru(v súčasnosti predpisovanej študentom) aj doplnkovú študijnú literatúru viacerých druhov v nadväznosti na uplatňované vyučovacie metódy.
Návrh druhov doplnkovej študijnej literatúry:
a)Praktikum ku každému učebnému predmetu.
Nenahradzuje základné učebné texty. Svojim obsahom môže byť určitým „manuálom“ pri priebežnom osvojovaní si učiva daného predmetu. Upozorní študenta na potrebu preštudovania ďalších
druhov študijných materiálov. Obsahom praktika by mali byť tiež otázky a autokorekčné testy . Na
tvorbe praktika by sa mali podieľať gestori príslušného učebného predmetu a učitelia, ktorí sa podieľajú na zabezpečovaní vyučovacieho procesu.
b)Prehľad študijných materiálov
Mal by zahrnovať súbor vybraných statí z odporúčanej domácej aj zahraničnej literatúry, preklady článkov zo zahraničnej literatúry, vhodné pasáže z novelizovaných právnych noriem, aktuálne
štatistické údaje, upozornenia na aktuálne dokumenty hospodárskej politiky štátu a dokumenty prijaté na úrovni EÚ. Prehľad by mal upozorniť tiež na najnovšie resp. vybrané state publikované v dostupných odborných časopisoch. Prínosom Prehľadu ku konkrétnemu učebnému predmetu by bola
možnosť každoročnej aktualizácie učiva príslušného predmetu, lepšia pripravenosť pre spracovanie
záverečných prác a súčasne lepšia pripravenosť absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia pre
manažérsku prax.
Na obsahovom stvárnení prehľadu pomocných študijných materiálov by sa mali podieľať hlavne
odborní asistenti a asistenti príslušnej katedry vysokej školy pod vedením gestorov alebo starších skúsených učiteľov.
c) Prípadové štúdie k jednotlivým učebným predmetom.
Konkretizujú zvolený aktuálny ekonomický problém. Tento môže byť konfrontovaný s poznatkami ekonomickej teórie alebo poskytovať rôzne pohľady na riešenie určitého –zvoleného ekonomického problému z pohľadu manažérskej práce. Prínosom ich spracovania v rôznych podmienkach
pôsobenia subjektov verejnej správy alebo podnikov by bolo preukázanie využívania teoretických poznatkov, získaných štúdiom v manažérskej praxi.
Na spracovaní prípadových štúdií by sa mali zúčastňovať všetci interní a externí učitelia, ktorá sa
podieľajú na vzdelávacom procese príslušnej katedry.
Forma sprístupnenia doplnkovej študijnej literatúry by sa mala stať súčasťou informačného systému školy.
58
Záver
Cieľom príspevku bolo naznačiť jednu z možných ciest realizácie dlhodobých zámerov VŠEMvs
v oblasti publikačnej činnosti v prospech skvalitnenia vzdelávacieho procesu študentov.
Literatúra:
[1.] Mojžíšek, L.: Vyučovací metódy. Praha SPN, 1988
[2.] Kováčová, E. - Matušovič, M.: K vybraných problémom vzdelávania v oblasti verejnej
správy Zborník príspevkov z vedeckého seminára „rozvoj akademického vzdelávania pre potreby
verejnej správy“ Bratislava: Merkury s.r.o., 2008. ISBN 978-80-89143-68-9
Kontakt
doc. Ing. Valéria Nináčová, CSc.
Katedra ekonómie a financií
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Železničná 14, 821 07 Bratislava
e-mail: [email protected]
59
60
61
Tvorba textov pre dištančné štúdium
Zborník príspevkov z vedeckého seminára
konaného 27. 1. 2011
kolektív autorov
ISBN 978-80-8137-000-7
9 788081 370007
Download

tvorbatextovdv.pdf