TPV 01/2013
HAKOM
32-700 Bochnia, ul. Wygoda 69
zastúpená v Slovenskej republike
firmou
HAKOM s.r.o.
Československej armády 18, 036 01 Martin
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU (TPV)
Vypracoval Výskumný ústav dopravný, a.s.,
DECEMBER 2013
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
OBSAH
1 ÚVOD, PREDMET TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU .............................................................2
1.1 ÚVOD ..................................................................................................................................................................2
1.2 PREDMET TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU .................................................................................................2
1.3 SPRACOVANIE TPV.............................................................................................................................................4
1.4 DISTRIBÚCIA .......................................................................................................................................................4
2 SÚVISIACE PREDPISY ...................................................................................................................................4
2.1 SÚVISIACE A CITOVANÉ NORMY..........................................................................................................................4
2.2 SÚVISIACE A CITOVANÉ TECHNICKÉ A PRÁVNE PREDPISY ..................................................................................5
2.3 TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU (TPV) INÝCH TYPOV ZVODIDIEL ..................................................................6
3 ROZDIEL MEDZI ZVODIDLAMI STALPRODUKT A INÝMI OCEĽOVÝMI ZVODIDLAMI ..........7
4 NÁVRHOVÉ PARAMETRE ZVODIDLA ...................................................................................................10
5 POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPOV ZVODIDLA ..........................................................................................13
5.1 SPOLOČNÉ DIELCE PRE VŠETKY TYPY ZVODIDLA STALPRODUKT ......................................................................13
5.1.1 ZVODNICA......................................................................................................................................................13
5.1.2 ZAČIATOK A KONIEC ZVODIDLA .....................................................................................................................13
5.1.3 VÝŠKOVÉ ZMENY ...........................................................................................................................................14
5.2 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO SP-05/4 (N2W5)....................................................................................................14
5.3 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO SP-15W/4 (H2W5) ................................................................................................17
5.4 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO SP-06M/1 (N2W4) ................................................................................................20
5.5 OBOJSTRANNÉ ZVODIDLO SP-07/4 (H1W6)......................................................................................................23
5.6 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL S (N2W2, H1W3) .........................................................................26
5.7 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL S4 (N2W3, H1W4) ........................................................................29
5.8 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL ES (N2W2, H1W2) ........................................................................32
5.9 OBOJSTRANNÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL D (H2W5) ......................................................................................35
5.10 JEDNOSTRANNÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL H (H2W4) ..................................................................................38
5.11 ZÁSADY ÚPRAV VŠETKÝCH TYPOV ..................................................................................................................41
6 ZVODIDLO NA CESTÁCH ............................................................................................................................42
6.1 VÝŠKA ZVODIDLA A JEHO UMIESTNENIE V PRIEČNOM REZE ..............................................................................42
6.2 PLNÁ ÚČINNOSŤ A MINIMÁLNA DĹŽKA ZVODIDLA.............................................................................................46
6.3 ZVODIDLO NA VNÚTORNOM OKRAJI CIEST (NA KRAJNICI) .................................................................................47
6.3.1 ZVODIDLO PRED PREKÁŽKOU A MIESTOM NEBEZPEČENSTVA .........................................................................47
6.3.2 ZVODIDLO PRI TELEFÓNE NÚDZOVÉHO VOLANIA ...........................................................................................50
6.3.3 PRERUŠENIE ZVODIDLA ..................................................................................................................................50
6.3.4 ZVODIDLO PRI ODBOČOVACÍCH PRUHOCH ......................................................................................................51
6.4 ZVODIDLO V STREDNOM DELIACOM PÁSE .........................................................................................................51
6.4.1 ZÁSADY UMIESTŇOVANIA ZVODIDLA V STREDNOM DELIACOM PÁSE ............................................................51
6.4.2 ZVODIDLO PRI PREKÁŽKE V STREDNOM DELIACOM PÁSE ...............................................................................52
6.4.3 ZAČIATOK A KONIEC ZVODIDLA .....................................................................................................................55
6.4.4 PREJAZDY STREDNÝCH DELIACICH PÁSOV .....................................................................................................55
6.5 ZVODIDLO PRI PODPERÁCH PORTÁLOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZVISLÝCH DOPRAVNÝCH ZNAČIEK...........................55
7 PRECHOD ZVODIDIEL STALPRODUCT NA INÉ ZVODIDLÁ.............................................................55
7.1 PRECHOD MEDZI JEDNOTLIVÝMI TYPMI ZVODIDIEL STALPRODUCT ...................................................................55
7.2 PRECHOD NA OCEĽOVÉ ZVODIDLO INÉHO VÝROBCU .........................................................................................55
7.3 PRECHOD NA BETÓNOVÉ ZVODIDLO ..................................................................................................................56
8 OSADZOVANIE ZVODIDLA NA JESTVUJÚCE CESTY .........................................................................58
9 UPEVŇOVANIE DOPLNKOVÝCH KONŠTRUKCIÍ NA ZVODIDLO ...................................................58
10 PROTIKORÓZNA OCHRANA....................................................................................................................58
11 PROJEKTOVANIE, OSADZOVANIE A ÚDRŽBA...................................................................................58
12 ZNAČENIE JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV ZVODIDIEL ...........................................................59
1
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
1 Úvod, predmet technických podmienok výrobcu
1.1 Úvod
Oceľové zvodidla výrobcu STALPRODUKT S.A. patria medzi záchytné bezpečnostné zariadenia na
pozemných komunikáciách.
Predmetom týchto TPV sú cestné typy oceľových zvodidiel (pozri tabuľku 1), ktoré majú značku CE.
1.2 Predmet technických podmienok výrobcu
Predmetom týchto technický podmienok výrobcu (ďalej len „TPV“) je priestorové usporiadanie
cestných typov zvodidiel uvedených v tabuľke 1.
Tabuľka 1 - Predmet TPV
Č.
1.
Označenie
zvodidla
SP-05/4
Typ zvodnice
Stručný popis zvodidla
2.
SP-15W/4
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úroveň zachytenia N2 s
výškou zvodnice 0,75 m
nad vozovkou
3.
SP-06M/1
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úroveň zachytenia N2 s
výškou zvodnice 0,75 m nad
vozovkou
4.
SP-07/4
obojstranné oceľové zvodidlo
pre úroveň zachytenia H1 s
výškou zvodnice 0,75 m
nad vozovkou
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úroveň zachytenia N2 s
výškou zvodnice 0,75 m nad
vozovkou
2
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.
StalPro Rail s
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úrovne zachytenia H1, N2 s
výškou zvodnice 0,75 m
nad vozovkou
6.
StalPro Rail s4
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úrovne zachytenia H1, N2 s
výškou zvodnice 0,75 m
nad vozovkou
7.
StalPro Rail es
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úrovne zachytenia H1, N2 s
výškou zvodnice 0,75 m nad
vozovkou
8.
StalPro Rail d
obojstranné oceľové zvodidlo
pre úroveň zachytenia H2 s
výškou zvodnice 0,75 m
nad vozovkou
9.
StalPro Rail h
jednostranné oceľové zvodidlo
pre úroveň zachytenia H2 s
výškou zvodnice 0,75 m nad
vozovkou
Technické podmienky majú dve časti:
- Priestorové usporiadanie (vrátane návrhových parametrov a podmienok pre použitie).
- Návody na montáž (obsahujú konštrukčné usporiadanie jednotlivých typov zvodidiel,
postup ich montáže, protikoróznu ochranu) – táto časť je predkladaná výrobcom na vyžiadanie a nie je
predmetom prejednávania.
TPV platia pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II., III. triedy, miestne komunikácie v zmysle
STN 73 6101, STN 73 6110 a STN 73 6201.
3
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
1.3 Spracovanie TPV
Spracovateľom týchto TPV je Ing. Michal Kais – Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký diel 3323,
010 08 Žilina; tel. 00421/41/5686 148, e-mail: [email protected]
1.4 Distribúcia
Tieto TPV distribuuje záujemcom na požiadanie HAKOM, s.r.o. a sú uverejnené na webovej stránke
www.hakom.sk.
2 Súvisiace predpisy
2.1 Súvisiace a citované normy
STN EN ISO 1461
Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené
(03 8558)
ponorným žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy
(ISO 1461:2009)
STN 34 6461
Skúšobné metódy na stanovenie izolačného odporu tuhých
elektroizolačných materiálov
STN 73 0220
Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie
presnosti stavebných objektov
STN 73 1326
Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu
vody a chemických rozmrazovacích látok
STN 27 0143
Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba, opravy.
STN 73 6100
Názvoslovie pozemných komunikácií
STN 73 6101
Projektovanie ciest a diaľnic
STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikácií
STN 73 6200
Mostné názvoslovie
STN 73 6201
Projektovanie mostných objektov
STN 73 6102
Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
STN EN 13670
(73 2400)
STN EN 206-1
(73 2403)
STN EN 12767
(73 6052)
Zhotovovanie betónových konštrukcií.
Pasívna bezpečnosť nosných konštrukcií vybavenia pozemných
komunikácií. Požiadavky a skúšobné metódy.
STN EN 1991-1-7
(73 0035)
Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií.
Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia.
STN EN 1991-2
(73 6203)
Eurokód 1. Zaťaženie konštrukcií.
Časť 2: Zaťaženie mostov dopravou.
STN EN 1992-2
(73 6206)
Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií.
Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie.
Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda.
4
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
STN EN 1993-2
(73 6205)
Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií.
Časť 2: Oceľové mosty
STN EN 1994-2
(73 6207)
Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových
konštrukcií. Časť 2: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre mosty.
STN EN 1317-1
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 1: Terminológia a všeobecné kritériá na skúšobné metódy
STN EN 1317-2
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 2: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky
a skúšobné metódy pre zvodidlá vrátane zábradľových zvodidiel
STN EN 1317-3
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 3: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky
a skúšobné metódy pre tlmiace bezpečnostné zariadenia
STN P ENV 1317-4
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 4: Výkonnostné triedy, preberacie kritériá na nárazové skúšky
a skúšobné metódy na koncovky a priechodné prvky zvodidiel
STN EN 1317-5+A2
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných
bezpečnostných zariadení pre vozidlá
STN EN 1317-5+A2/AC
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných
bezpečnostných zariadení pre vozidlá
TNI CEN/TR 1317-6
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 6: Zadržiavacie systémy pre chodcov. Vodiace zábradlia
TNI CEN/TR 1317-8
(73 6030)
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách.
Časť 8: Záchytné bezpečnostné zariadenia redukujúce silu nárazu
pri kolíziách motocyklistov so zvodidlami
2.2 Súvisiace a citované technické a právne predpisy
[1] TP 01/2005 Zvodidlá na pozemných komunikáciách. Zaťaženie, stanovenie úrovne zachytenia na
PK, projektovanie individuálnych zvodidiel, MDPT SR: 2005;
[2] TP 02/2005 Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel, MDPT SR: 2005;
[3] TP 06/2010 Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách - Betónové
zvodidlo, MDPT SR: 2010;
[4] TP 3/2006 Dokumentácia stavieb ciest + Prílohy 1 – 14, MDPT SR: 2007;
[5] VL 4/2009 Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL 4 - Mosty, MDPT SR: 2009;
[6] VL 2/2003 Vzorové listy stavieb pozemných komunikácií. VL 2 - Teleso pozemných
komunikácií, MDPT SR: 2003;
[7] TP 05/2004 Protikorózna ochrana oceľových konštrukcií mostov, MDPT SR: 2004;
[8] Zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
[9] Vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných
výrobkov a systémy posudzovania parametrov;
[10] Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel, MV SR SD: 1990 *);
[11] Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
5
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
[12] Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
[13] Vyhláška FMV č. 35/1984 ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon);
[14] Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
[15] USM 1/2013 Podmienky použitia energeticky absorpčných koncoviek.
*) predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní pôvodu zvodidiel.
2.3 Technické podmienky výrobcu (TPV) iných typov zvodidiel
- TPV 01/2013 Betónové zvodidlá ZIPP, ZIPP Bratislava spol. s r. o,
- TPV 1/2013 Oceľové zvodidlá DUORAIL, VARIOGUARD a GATEGUARD, AGROZET
ZS, s.r.o. Brno, Česká republika,
- TPV 1/2012 OMO Oceľové zvodidlá, STAVBY OMO, s.r.o. Hranice, Česká republika
- TPV 02/SK/2013 Oceľové zvodidlá Birsta W2 SAFEROAD,
- TPV 01/SK/2013 Oceľové zvodidlá Mega Rail SAFEROAD,
- TPV EV04-12 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine,
- TPV 01/SK/2012/ KLS Oceľové zvodidlá KLS, KLS spol. s r.o. Bratislava, + dodatok č. 1/2012
- TPV DPS 01/2012 Betónové zvodidlo Doprastavu Bratislava
- TPV 167/SK/2011 Oceľové zvodidlá ArcelorMittal, + dodatok č. 1/2012,
- TPV 01/2011 OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ CAR, TRADETECH, spol. s r.o. Košice,
- TPV 01/2011 Betónové zvodidlá REBLOC, REBLOC Gmbh,
- TPV 1/2011 OMO Oceľové zvodidlá MS4/H2, Jaroslav Číhal - OMO,
- TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá ZSH2, Značky Plzeň,s.r.o. a Pražské silniční a vodohospodárske
stavby, a.s.,
- TPV 01/2010 Oceľové zvodidlá DAK, TRIMEN, s.r.o. Košice, + dodatok č. 1/2012,
- TPV 1/2010 Betónové zvodidlo SSŽ S97 EUROVIA CS,
- TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo VARIOGUARD RENA-NOVA,
- TPV 1/2010 Oceľové zvodidlo ZSODS1/H2 ODS - Dopravní stavby Ostrava, a.s.,
- TPV 1/2009 Betónové zvodidlo GMV - 120 Váhostav – SK – PREFA, s.r.o.,
- TPV Oceľové zvodidlo FRACASSO + dodatok č. 1/2012,
- TPV 1/2009 Otváracie zvodidlo S-A-B RENA-NOVA,
- TPV EV 03-08 Oceľové zvodidlo Voest-Alpine, + dodatok č. 1/2012,
- TPV 1/2008 Kotvené betónové zvodidlo MSK SKANSKA PREFA, a.s.,
- TPV 1/2008-DSUH Monolitické betónové zvodidlo SKANSKA DS, a.s., + dodatok č.1/2011,
- TP KLS Navrhovanie, osadzovanie a údržba cestných oceľových zvodidiel NH, MDPT SR:1998 *);
- TP KLS Cestné oceľové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikácie, MDPT SR: 2000*);
- TP RAVEN Cestné oceľové zvodidlo NH4 pre pozemné komunikácie, MDPT SR: 2001*).
*) predpisy sú neplatné a majú význam len ako informatívne dokumenty pri zisťovaní výrobcu zvodidiel.
Poznámka: Aktuálny zoznam TPV iných typov zvodidiel je zverejnený na internetovej stránke
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR), zoznam
uvedený v týchto TPV je aktuálny k termínu vypracovania týchto TPV.
6
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
3 Rozdiel medzi zvodidlami Stalprodukt a inými oceľovými zvodidlami
Pre investora, projektanta a pracovníkov údržby pozemných komunikácií môže byť potrebné poznať,
ako sa líšia zvodnice zvodidiel Stalprodukt od zvodníc iných oceľových zvodidiel a ako je možné
postupovať pri prechode zo zvodidiel Stalprodukt na oceľové zvodidlá iných výrobcov a dovozcov.
Na obr. 2 sú uvedené priečne rezy niektorých zvodníc oceľových zvodidiel známych v SR.
Oceľové zvodidlá Stalprodukt používajú tieto typy zvodníc (pozri obr. 1):
Zvodidlá typu SP-15W/4 používajú zvodnicu typu A výšky 306 mm s dĺžkou L= 4,30 m z plechu
hr. 3 mm.
Zvodidlá typu SP-05/4, SP-06M/1, SP-07/4, StalPro Rail s, StalPro Rail s4, StalPro Rail es
a StalPro Rail d používajú zvodnicu typu B výšky 304 mm s dĺžkou L= 4,30 m z plechu hr. 3 mm.
Zvodidlo StalPro Rail h používa zvodnicu typu B výšky 304 mm s dĺžkou L= 4,30 m z plechu
hr. 3 mm a zvodnicu 120x80 s dĺžkou 1,998 m a 3,998 m z plechu hr. 4 mm.
Ako ukazuje obr. 2, tieto zvodnice sa odlišujú od všetkých ostatných zvodníc a preto pre prechod
priamym napojením na odlišné oceľové zvodidlo je treba použiť špeciálny prechodový dielec
(prechody na iné zvodidlá pozri kapitolu 7).
7
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
STALPRODUKT
ZVODNICA TYPU A
TPV 01/2013
HAKOM
STALPRODUKT
ZVODNICA TYPU B
STALPRODUKT
ZVODNICA 120X80
Obrázok 1 - Priečne rezy zvodníc Stalprodukt
8
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 2 - Priečne rezy zvodníc rôznych oceľových zvodidiel
9
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
4 Návrhové parametre zvodidla
č.
Označenie
zvodidla
SP-05/4
1.
SP-15W/4
2.
SP-06M/1
3.
Tabuľka 2 - Návrhové parametre zvodidla
Úroveň Dynamický Pracovná
Použitie
zachytenia priehyb
šírka W
[m]
[m]
1,3
1,5
N2
Pre úroveň zachytenia N2
Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom
zvodidla aspoň 1,0 m podľa obr. 23.
Do stredných deliacich pásov sa zvodidlo
neosadzuje.
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 23.
N2
1,3
1,5
Pre úroveň zachytenia N2
Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom
zvodidla aspoň 1,0 m podľa obr. 23.
Do stredných deliacich pásov sa zvodidlo
neosadzuje.
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 23.
0,4
1,3
N2
Pre úroveň zachytenia N2
Výška obruby 0 mm.
Skúšané
Zvodidlo sa osadzuje na cesty do
bez
betónového základu. Spodná plocha pätnej
obrubníka
dosky stĺpika musí byť v úrovni horného
povrchu vozovky.
Do stredných deliacich pásov sa zvodidlo
neosadzuje.
SP-07/4
H1
1,7
1,8
StalPro Rail s
H1
0,8
0,9
4.
5.
Pri dodržaní podmienok v súlade s
TP 1/2005, článok 4.3.1 sa môže zvodidlo
osadiť aj na mostoch s bezrímsovým
zvrškom do nosnej konštrukcie mostu.
Pre úroveň zachytenia H1
Stredné deliace pásy šírky najmenej
1,90 m.
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 25.
Pre úroveň zachytenia N2 a H1
Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom
zvodidla aspoň 1,0 m podľa obr. 23.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,00 m ako dve súbežné zvodidlá
podľa obr. 24.
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 23.
10
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
6.
StalPro Rail s4
H1
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
1,1
1,2
TPV 01/2013
HAKOM
Pre úroveň zachytenia N2 a H1
Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom
zvodidla aspoň 1,0 m podľa obr. 23.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,20 m ako dve súbežné zvodidlá
podľa obr. 24.
7.
StalPro Rail es
H1
0,7
0,8
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 23.
Pre úroveň zachytenia N2 a H1
Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom
zvodidla aspoň 1,0 m podľa obr. 23.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,00 m ako dve súbežné zvodidlá
podľa obr. 24.
8.
9.
StalPro Rail d
StalPro Rail h
H2
H2
1,2
1,1
1,5
1,3
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 23.
Pre úroveň zachytenia H2
Stredné deliace pásy šírky najmenej
1,90 m .
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 25.
Pre úroveň zachytenia H2
Krajnice ciest so šírkou krajnice za lícom
zvodidla aspoň 1,0 m podľa obr. 23.
V stredných deliacich pásoch šírky
najmenej 2,50 m ako dve súbežné zvodidlá
podľa obr. 24.
Zvodidlo je povolené kombinovať
s prejazdovým obrubníkom o výške do
70 mm podľa obr. 23.
a) Dynamický priehyb – podľa STN EN 1317-2 je maximálne bočné dynamické premiestnenie líca
zvodidla;
b) Pracovná šírka – podľa STN EN 1317-2 je vzdialenosť medzi lícom zvodidla pred nárazom a
maximálnou dynamickou polohou ktorejkoľvek hlavnej časti tohto systému.
c) Minimálna šírka stredného deliaceho pásu uvedená v stĺpci „Použitie“ je pre dve súbežné
jednostranné zvodidlá stanovená ako väčšia z hodnôt (pracovná šírka medzi lícami zvodidiel + 2x
vzdialenosť od spevnenia k lícu zvodidla) alebo (2x šírka zvodidla + 0,5 m vzdialenosť medzi
zvodidlami + 2x vzdialenosť od spevnenia k lícu zvodidla)
11
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
č.
položky
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Tabuľka 3 – Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej prekážky
Úroveň
Vzdialenosť líca zvodidla od pevnej
Názov zvodidla
zachytenia
prekážky [m]
1.
SP-05/4
N2
1,50
2.
SP-15W/4
N2
1,50
3.
SP-06M/1
N2
1,30
4.
SP-07/4
H1
1,80
N2
0,70
H1
0,90
N2
1,00
H1
1,20
N2
0,80
H1
0,80
5.
6.
7.
8.
9.
StalPro Rail s
StalPro Rail s4
StalPro Rail es
StalPro Rail d
StalPro Rail h
1.10*
H1
H2
1,50
N2
H1
H2
1,00*
1,10*
1,30*
* Hodnota stanovená odborným odhadom.
12
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5 Popis jednotlivých typov zvodidla
5.1 Spoločné dielce pre všetky typy zvodidla Stalprodukt
5.1.1 Zvodnica
Oceľové zvodidlá Stalprodukt používajú tri typy zvodníc.
Zvodnica typu A má tvar dvojvlny a vyrába sa z plechu hr. 3,0 mm. Zvodnica je vysoká 306 mm a
pôdorysnú šírku má 80 mm. Dĺžka zvodnice je 4,30 m, vzájomné spojenie zvodníc je po 4,00 m
8 skrutkami s polkruhovou hlavou M 16 x 25 (presah zvodníc v spoji je 300 mm, styk zvodníc je v
mieste zvodidlového stĺpika).
Zvodnica sa vyrába v polomeroch (konkávnych i konvexných): R0,5-2,5; R2,5; R5; R7,5; R10; R12,5;
R15; R17,5; R20; R22,5 a R25.
Zvodnica typu B má tvar dvojvlny a vyrába sa z plechu hr. 3,0 mm. Zvodnica je vysoká 304 mm a
pôdorysnú šírku má 75 mm. Dĺžka zvodnice je 4,30 m, vzájomné spojenie zvodníc je po 4,00 m
6 skrutkami s polkruhovou hlavou M 16 x 25 (presah zvodníc v spoji je 300 mm, styk zvodníc je v
mieste zvodidlového stĺpika).
Zvodnica sa vyrába v polomeroch (konkávnych i konvexných): R5, R10, R15, R20 a R25. Na žiadosť
zákazníka je možne vyrobiť aj iné polomery v rozmedzí R5 až R25.
Zvodnica typu A a zvodnica typu B je na jednom konci kalibrovaná, tzn. vytvarovaná tak, aby bolo
možné tento koniec priložiť z rubu (zozadu) na nekalibrovaný koniec ďalšej zvodnice a aby tak bolo
umožnené jednoduché zoskrutkovanie. Prierez zvodnice na kalibrovanom i nekalibrovanom konci je
rovnako vysoký i široký (kalibrácia spočíva vo vytvarovaní obidvoch vĺn).
Zvodnica 120x80 obdĺžnikového tvaru (120 mm x 80 mm) sa vyrába z plechu hr. 4,0 mm. Dĺžka
zvodnice je 1,998 m a 3,998 m. Vzájomné spojenie zvodníc sa vykonáva mimo stĺpikov
zoskrutkovaním zvodníc a spojovacieho profilu pomocou ôsmich skrutiek s polkruhovou hlavou
M 16 x 30. Spojovací profil v tvare C 105 mm x 68 mm x 23 mm z plechu hrúbky 4 mm, dĺžky
550 mm sa umiestňuje do vnútra zvodníc.
Pre zvodnicu 120x80 neexistujú žiadne štandardizované polomery avšak minimálny polomer zvodnice
(konkávny i konvexný) je 15 m.
5.1.2 Začiatok a koniec zvodidla
Začiatok a koniec zvodidla musí byť (z dôvodu únosnosti zvodidla a bezpečnosti premávky) vždy
opatrený výškovým nábehom so zapustením do zeme alebo koncovkou v súlade s predpisom [15].
Nábehy jednotlivých typov zvodidiel sú uvedené v čl. 5.2 až 5.4 a 5.6 až 5.10.
V prípade, že zvodidlo začína alebo končí v mieste, kde je cesta v záreze, môže byť výškový nábeh
nahradený zvodnicami osadenými vo výške bežného zvodidla s tým, že koniec alebo začiatok zvodidla
je zapustený do zárezového svahu.
V odôvodnených prípadoch (napr. pri pripojení, zjazde a križovatkách, v prípade, ak je začiatok
zvodidla prekrytý iným zvodidlom, na koncoch zvodidla pri smerovo rozdelených komunikáciách) je
dovolené použiť krátky výškový nábeh aj u tých typov, u ktorých existuje okrem krátkeho aj dlhý
nábeh.
13
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.1.3 Výškové zmeny
Výškové zmeny vo výške zvodidiel, ktoré sa môžu vyskytnúť napr. pri vzájomnom spojení zvodidiel
rôznej úrovne zachytenia a rôznej výšky (dve zvodidlá na ceste, medzi zvodidlom na moste a
zvodidlom na ceste alebo medzi oceľovým a betónovým zvodidlom) sa riešia sklonom zvodnice
cca 1 : 200, to je najviac 20 mm na dĺžku jednej zvodnice.
5.2 Jednostranné zvodidlo SP-05/4 (N2W5)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia N2 pozostáva zo sigma stĺpikov, zvodníc a držiakov zvodnice typu B
(pozri obr. 3).
Sigma Stĺpiky (ďalej len „stĺpik“) sa osadzujú v osovej vzdialenosti 4,0 m. Prierez stĺpika má tvar
„sigma“ 100 mm x 55 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 100 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu
hrúbky 4 mm. Dĺžka stĺpika je 1,90 m (1,20 m).
Zvodnica typu B (ďalej len „zvodnica“) - (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku držiaku zvodnice typu B
(v tvare otvoreného lichobežníka z plechu hrúbky 5 mm, s otvorom ø 18 mm) a súčasne k stĺpiku v
mieste vzájomného presahu zvodníc jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je
krycia obdĺžniková podložka M16, pod maticou kruhová podložka M16.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,180 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 4.
14
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO SP-05/4
LEGENDA:
1. ZVODNICA TYPU B
2. SIGMA STĹPIK
3. DRŽIAK ZVODNICE TYPU B
4. SKRUTKA M 16 X 40
Obrázok 3: Jednostranné oceľové zvodidlo SP-05/4
15
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 4: Výškový nábeh zvodidla SP-05/4
16
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.3 Jednostranné zvodidlo SP-15W/4 (H2W5)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia N2 pozostáva zo sigma stĺpikov, zvodníc a držiaku zvodnice typu A
(pozri obr. 5).
Sigma stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 4,0 m. Prierez stĺpika má tvar „sigma“
100 mm x 55 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 100 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu hrúbky 4 mm.
Dĺžka stĺpika je 1,90 m (1,20 m).
Zvodnica typu A (ďalej len „zvodnica“) - (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku držiaku zvodnice typu A
(v tvare U 200mm x 84 mm dĺžky 70 mm z plechu hrúbky 5 mm, s otvorom ø 18 mm) a súčasne k
stĺpiku v mieste vzájomného presahu zvodníc jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M10x40. Pod
hlavou je krycia obdĺžniková podložka M10, pod maticou kruhová podložka M10.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,180 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 6.
17
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO SP-15W/4
LEGENDA:
1. ZVODNICA TYPU A
2. SIGMA STĹPIK
3. DRŽIAK ZVODNICE TYPU A
4. SKRUTKA M 10 X 40
Obrázok 5: Jednostranné oceľové zvodidlo SP-15W/4
18
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 6: Výškový nábeh zvodidla SP-15W/4
19
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.4 Jednostranné zvodidlo SP-06M/1 (N2W4)
Zvodidlo SP-06M/1 je určené na osadenie do železobetónovej konštrukcie. To znamená, že sa musí
nosná konštrukcia vybetónovať do úrovne vozovky a k nej sa prikotví zvodidlo.
Zvodidlo pre úroveň zachytenia N2 pozostáva zo stĺpikov C140, dištančných dielov C120, zvodníc
typu B, držiaku zvodnice typu B, profilových pásov, pätných dosiek a kotvenia (pozri obr. 7).
Stĺpiky C140 (ďalej len „stĺpik“) sa osadzujú v osovej vzdialenosti 1,0 m (pozri obr. 9). Prierez
stĺpika C140 má tvar U 140 mm x 60 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 140 mm). Ide o ohýbaný
profil z plechu hrúbky 5 mm. Dĺžka stĺpika je 0,70 m.
Stĺpiky sú ukončené pätnou doskou 280 mm x 200 mm z plechu hrúbky 10 mm (16 mm na žiadosť
zákazníka)(pozri obr. 8). V pätnej doske sú 4 kruhové otvory ø 24,5 mm, ktoré umožňuje kotvenie
stĺpika do železobetónu pomocou 4 chemických kotiev HILTI HAS-E-F M16x125/20 (dĺžka kotvy
240 mm, ø kotvy 20 mm, trieda oceli 5.8), HVU M16x125 (chemická patróna), priemer vrtu je
18 mm a hĺbka vrtu je 125 mm.
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku držiaku zvodnice typu B (v tvare otvoreného
lichobežníka z plechu hrúbky 5 mm, s otvorom ø 18 mm) a súčasne k dištančnému dielu C120 v
mieste vzájomného presahu zvodníc jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je
krycia obdĺžniková podložka M16, pod maticou kruhová podložka M16.
Dištančný diel C120 sú v tvare U 120 mm x 60 mm dĺžky 180 mm z plechu hrúbky 5 mm. Dištančné
diely C120 sa priskrutkujú k stĺpikom dvomi 6- hranými skrutkami M10x25 s kruhovými podložkami
M10 a maticou M10, ktoré sa dávajú na vnútornú stranu stĺpika.
Profilový pás je v tvare pol oblúka (o polomere R60, pri uhle 70°) z plechu hr. 5mm - dl. 4140 mm.
Pás sa priskrutkuje zozadu k stĺpiku jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M16x40. Vzájomné
prepojenie pásov je dvomi skrutkami s polkruhovou hlavou M16x40 s kruhovými podložkami M16
a maticou M16 mimo stĺpika (vzájomný presah v spoji je 140 mm).
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,180 m.
20
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO SP-06M/1
LEGENDA:
1. ZVODNICA TYPU B
2. STĹPIK C140
3. DIŠTANČNÝ DIEL C120
4. PROFILOVÝ PÁS
5. DRŽIAK ZVODNICE TYPU B
6. SKRUTKA M16X40
7. KOTVENIE
Obrázok 7: Jednostranné zvodidlo SP-06M/1
Obrázok 8: Pätná doska pre jednostranné zvodidlo SP-06M/1
21
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 9: Jednostranné zvodidlo SP-06M/1
22
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.5 Obojstranné zvodidlo SP-07/4 (H1W6)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia H1 pozostáva zo sigma stĺpikov, zvodníc typu B, zdvojených
dištančných a spojovacích dielov (pozri obr. 10).
Sigma stĺpiky sa osadzujú v osovej vzdialenosti 4,0 m. Prierez stĺpika má tvar „sigma“
100 mm x 55 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 100 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu hrúbky 4 mm.
Dĺžka stĺpika je 1,90 m (1,50 m).
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku zdvojenému dištančnému dielu v mieste vzájomného
presahu zvodníc jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je krycia obdĺžniková
podložka M16, pod maticou kruhová podložka M16.
Zdvojený dištančný diel je z ohýbaného plechu hrúbky 3,0 mm. Dĺžka zdvojeného dištančného dielu
je 780 mm. Zdvojený dištančný diel sa priskrutkuje k spojovaciemu dielu tromi 6-hranými skrutkami
M16x25 s kruhovými podložkami M16 a maticami M16, ktoré sa dávajú na vnútornú stranu
spojovacieho diela.
Spojovací diel má tvar C 113 mm x 68 mm x 24 mm, hrúbky 4 mm sa priskrutkuje k stĺpiku dvomi
6-hranými skrutkami M10x25 s kruhovými podložkami M10 a maticami M10, ktoré sa dávajú na
vnútornú stranu stĺpika.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,810 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 11.
23
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
OBOJSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO SP-07/4
Obrázok 10: Obojstranné mostné zvodidlo SP-07/4
24
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 11: Výškový nábeh obojstranného zvodidla SP-07/4
25
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.6 Jednostranné zvodidlo StalPro Rail s (N2W2, H1W3)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia H1 pozostáva zo sigma stĺpikov StalPro a zvodníc typu B
(pozri obr. 12).
Sigma stĺpiky StalPro (ďalej len „stĺpik“) sa osadzujú v osovej vzdialenosti 2,0 m. Prierez stĺpika má
tvar „sigma“ 140 mm x 80 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 140 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu
hrúbky 4 mm. Dĺžka stĺpika je 1,65 m (1,20 m).
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku stĺpiku v mieste vzájomného presahu zvodníc jednou
skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je krycia obdĺžniková podložka M16, pod
maticou kruhová podložka M16.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,218 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 13.
26
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL S
LEGENDA:
1. ZVODNICA TYPU B
2. SIGMA STĹPIK STALPRO
3. OBDĹŽNIKOVÁ PODLOŽKA M16
Obrázok 12: Jednostranné zvodidlo StalPro Rail s
27
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 13: Výškový nábeh zvodidla StalPro Rail s
28
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.7 Jednostranné zvodidlo StalPro Rail s4 (N2W3, H1W4)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia H1 pozostáva zo stĺpikov StalPro sigma a zvodníc typu B
(pozri obr. 14).
Sigma stĺpiky StalPro sa osadzujú v osovej vzdialenosti 4,0 m. Prierez stĺpika má tvar „sigma“
140 mm x 80 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 140 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu hrúbky 4 mm.
Dĺžka stĺpika je 1,65 m (1,20 m).
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku stĺpiku v mieste vzájomného presahu zvodníc jednou
skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je krycia obdĺžniková podložka M16, pod
maticou kruhová podložka M16.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,218 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 15.
29
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL S4
LEGENDA:
1. ZVODNICA TYPU B
2. SIGMA STĹPIK STALPRO
3. OBDĹŽNIKOVÁ PODLOŽKA M16
Obrázok 14: Jednostranné zvodidlo StalPro Rail s4
30
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 15: Výškový nábeh zvodidla StalPro Rail s4
31
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.8 Jednostranné zvodidlo StalPro Rail es (N2W2, H1W2)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia H1 pozostáva zo sigma stĺpikov StalPro a zvodníc typu B
(pozri obr. 16).
Sigma stĺpiky StalPro sa osadzujú v osovej vzdialenosti 2,0 m. Prierez stĺpika má tvar „sigma“
140 mm x 80 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 140 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu hrúbky 4 mm.
Dĺžka stĺpika je 1,65 m (1,20m).
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku stĺpiku v mieste vzájomného presahu zvodníc jednou
skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou a maticou je krycia obdĺžniková podložka
M16.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,218 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 17.
32
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL ES
LEGENDA:
1. ZVODNICA TYPU B
2. SIGMA STĹPIK STALPRO
3. OBDĹŽNIKOVÁ PODLOŽKA M16
Obrázok 16: Jednostranné zvodidlo StalPro Rail es
33
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 17: Jednostranné zvodidlo StalPro Rail es
34
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.9 Obojstranné zvodidlo StalPro Rail d (H2W5)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia H2 pozostáva zo sigma stĺpikov StalPro, zvodníc typu B, zdvojených
dištančných a spojovacích dielov StalPro (pozri obr. 18).
Sigma stĺpiky StalPro sa osadzujú v osovej vzdialenosti 2,0 m. Prierez stĺpika má tvar „sigma“ 140
mm x 80 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 140 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu hrúbky 4 mm.
Dĺžka stĺpika je 1,65 m (1,20m).
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku zdvojenému dištančnému dielu v mieste vzájomného
presahu zvodníc jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je krycia obdĺžniková
podložka M16, pod maticou kruhová podložka M16.
Zdvojený dištančný diel StalPro je z ohýbaného plechu hrúbky 3,0mm. Dĺžka zdvojeného
dištančného dielu je 780 mm. Zdvojený dištančný diel sa prichytáva k spojovaciemu dielu dvomi 6hranými skrutkami M16x30. Pod hlavami oboch skrutiek je spoločná krycia obdĺžniková podložka
M16 s StalPro, pod maticami kruhové podložky M16.
Spojovací diel StalPro má tvar C 153mm x 93 mm x 28 mm, hrúbky 4 mm sa priskrutkuje k stĺpiku
štyrmi 6-hranými skrutkami M16x30 s kruhovými podložkami M16 a maticami M16.
Zvodidlo má hornú hranu zvodnice 0,75 m nad priľahlou vozovkou (je to súčasne najvyššie miesto
zvodidla). Šírka zvodidla je 0,802 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 19.
35
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
OBOJSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL D
Obrázok 18: Obojstranné zvodidlo StalPro Rail d
36
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 19: Obojstranné zvodidlo StalPro Rail d
37
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.10 Jednostranné zvodidlo StalPro Rail h (H2W4)
Zvodidlo pre úroveň zachytenia H2 pozostáva zo sigma stĺpikov StalPro, zvodníc typu B,
jednoduchých dištančných dielov a spojovacích dielov StalPro (pozri obr. 20).
Sigma stĺpiky StalPro sa osadzujú v osovej vzdialenosti 2,0 m. Prierez stĺpika má tvar „sigma“
140 mm x 80 mm (kolmo na zvodnicu má šírku 140 mm). Ide o ohýbaný profil z plechu hrúbky
4 mm. Dĺžka stĺpika je 1,80 m (1,65 m; 1,20m).
Zvodnica typu B (pozri čl. 5.1.1) sa pripája ku jednoduchému dištančnému dielu StalPro v mieste
vzájomného presahu zvodníc jednou skrutkou s polkruhovou hlavou M 16 x 40. Pod hlavou je krycia
obdĺžniková podložka M16, pod maticou kruhová podložka M16.
Jednoduchý dištančný diel StalPro je z ohýbaného plechu hrúbky 3,0mm. Dĺžka jednoduchého
dištančného dielu StalPro je 480 mm. Dištančný diel StalPro sa priskrutkuje k spojovaciemu dielu
StalPro dvomi 6-hranými skrutkami M16x30. Pod hlavami oboch skrutiek je spoločná krycia
obdĺžniková podložka M16 StalPro, pod maticami kruhové podložky M16. Existuje ľavý a pravý
dištančný diel.
Spojovací diel StalPro má tvar C 153mm x 93 mm x 28 mm, hrúbky 4 mm sa priskrutkuje k stĺpiku
štyrmi 6-hranými skrutkami M16x30 s kruhovými podložkami M16 a maticami M16, ktoré sa dávajú
na vnútornú stranu stĺpika.
Zvodnica 120x80 (pozri čl. 5.1.1) sa pripája k stĺpiku jednou skrutkou s polkruhovou hlavou
M 16 x 110 s kruhovou podložkou a maticou M16.
Zvodidlo má hornú hranu spodnej zvodnice 0,75 m a hornú hranu hornej zvodnice 0,90 m nad
priľahlou vozovkou. Šírka zvodidla je 0,490 m.
Začiatok a koniec zvodidla sa opatrí výškovým nábehom podľa obr. 21.
38
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
JEDNOSTRANNÉ OCEĽOVÉ ZVODIDLO STALPRO RAIL H
Obrázok 20: Jednostranné zvodidlo StalPro Rail h
39
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Obrázok 21: Jednostranné zvodidlo StalPro Rail h
40
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
5.11 Zásady úprav všetkých typov
Je dovolené robiť iba také úpravy, ktoré nemajú dopad na nosný systém zvodidla. Z toho dôvodu sa
nedovoľuje na žiadnom mieste žiadneho typu prerušiť zvodnicu ani profilový pas zvodidla.
U cestných typov nie je dovolené iné ukončenie zvodidla, ako uvádzajú tieto TPV.
Výrobca vyrába aj zvodnice atypických dĺžok (skrátené zvodnice) na žiadosť zákazníka. Pokiaľ sa v
odôvodnených prípadoch vyskytne potreba inej dĺžky zvodnice než je typická dĺžka podľa týchto TPV
a atypickú dĺžku nie je možné z časových dôvodov objednať u výrobcu, je dovolené typickú zvodnicu
skrátiť na stavbe. Takéto skrátenie sa nemôže zhotoviť pálením ale iba rezaním. Na takto upravenom
konci je dovolené zhotoviť otvory pre spojenie dvoch zvodníc ale iba vŕtaním, nie pálením. Pre
zaistenie požadovanej životnosti zvodidla takto upravené konce zvodníc, hlavne rezané a vŕtané hrany,
je potrebné bezodkladne ochrániť proti korózii zinkovým náterovým podľa pokynov a odporúčaní
výrobcu náteru na povrchovú ochranu.
Pokiaľ nie je možné v odôvodnených prípadoch osadiť stĺpik zvodidla v pravidelných vzdialenostiach
podľa typu zvodidla (napr. z dôvodu existencie kanalizačnej šachty alebo uličného vpustu v
predpokladanom mieste stĺpika), osadí sa stĺpik do najbližšie možného miesta, ktoré umožňuje
zvodnica. V takom prípade sa musí osadiť doplnkový stĺpik v časti, kde je vzdialenosť väčšia, ako
pravidelná vzdialenosť stĺpikov tak, aby v žiadnom mieste zvodidla nebola vzájomná vzdialenosť
stĺpikov väčšia ako požaduje osadený typ zvodidla.
Pokiaľ nastane v odôvodnených prípadoch (lokálne vo výnimočných prípadoch) potreba skrátiť stĺpik,
je tak dovolené vykonať, avšak iba za podmienky, že také stĺpiky budú obetónované. Pokiaľ bude
stĺpik skrátený najviac o 0,50 m, musí byť zabetónovaný do základu pôdorysného rozmeru najmenej
0,4 x 0,4 m alebo kruhového prierezu s priemerom min. 0,45 m s minimálnou hĺbkou 0,70 m.
Minimálna dĺžka zabetónovanej časti stĺpika je 0,50 m. Najviac je možné skrátiť 3 stĺpiky idúce za
sebou a celkom najviac 4 stĺpiky na dĺžke zvodidla 60 m. Pri diaľniciach a rýchlostných cestách je
takáto úprava možná iba so súhlasom správcu komunikácie.
Zváranie komponentov zvodidiel nie je dovolené.
41
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
6 Zvodidlo na cestách
6.1 Výška zvodidla a jeho umiestnenie v priečnom reze
Výška zvodidla sa meria od horného okraja zvodnice, ktorý je v líci zvodidla a všeobecne platí, že
musí byť tak vysoko nad spevnením, alebo nad priľahlým terénom (podľa vzdialenosti líca zvodnice
od spevnenia), koľko uvádzajú obrázky 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18 a 20.
Výška jednostranných zvodidiel (pozri obr. 21) sa meria v hrane spevnenia, ak je líce zvodidla od
tejto hrany vzdialené 1,50 m a menej. Súčasne platí, že v mieste priľahlého terénu sa nesmie výška
zvodidla od predpísanej hodnoty líšiť o viac než 0,10 m. Pri vzdialenosti väčšej než 1,50 m sa výška
zvodidla meria priamo v líci zvodidla. Platí to pre zvodidlo umiestnené na krajnici aj v strednom
deliacom páse.
SP-05/4
SP-15W/4
StalPro Rail s
StalPro Rail s4
StalPro Rail es
StalPro Rail h
Obrázok 21: Výška jednostranných zvodidiel
Výška obojstranných zvodidiel (pozri obr.22) sa meria v hrane spevnenia, ak je líce zvodidla od tejto
hrany vzdialené 2,00 m a menej. Súčasne platí, že v mieste priľahlého terénu sa nesmie výška zvodidla
od predpísanej hodnoty líšiť o viac než 0,10 m. Pri vzdialenosti líca zvodidla od hrany spevnenia
väčšej než 2,00 m sa výška zvodidla meria priamo v jeho líci. Pri strednom deliacom páse s priečnym
42
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
sklonom sa môže obojstranné zvodidlo osadiť vtedy, ak je rozdiel výšok spevnených častí jazdných
pásov ≤ 250 mm. Ak je rozdiel väčší ako 250 mm, je potrebné do stredného deliaceho pásu osadiť dve
súbežné jednostranné zvodidlá.
SP-07/4
StalPro Rail d
Obrázok 22: Výška obojstranných zvodidiel
Prípustná výšková tolerancia pri osadzovaní zvodidla je ± 30 mm voči teoreticky správnej výške
zvodnice. Tolerancia pre smerové vedenie je ± 25 mm. Výškový a smerový priebeh zvodidla musí byť
plynulý.
Potrebné výškové zmeny zvodníc (pri spájaní zvodidiel v rôznou výškou zvodnice nad vozovkou) sa
riešia sklonom 1:200, t.j. najviac 20 mm na dĺžku 4 m .
Hodnoty výšky zvodidla neplatia pre lokálne nerovnosti.
Umiestnenie jednostranných zvodidiel v priečnom reze na krajnici uvádza obr. 23. Zvodidlo nesmie
žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (s výnimkou miestnych komunikácií).
Zvodidlo je dovolené kombinovať iba s obrubníkom výšky do 70 mm. Vzdialenosť zvodidla od hrany
takéhoto prejazdného obrubníka sa nestanovuje.
Umiestnenie jednostranných zvodidiel v priečnom reze v strednom deliacom páse uvádza obr. 24.
Minimálna šírka stredného deliaceho pásu pri osadení dvoch súbežných zvodidiel je uvedená v tab. 2.
Platí zásada, že vzdialenosť medzi lícom zvodidla a prekážkou musí byť rovná aspoň pracovnej šírke
zvodidla uvedenej v tab. 3 pre danú úroveň zachytenia. Ak je prekážka nadimenzovaná na náraz
vozidiel podľa predpisu [1], napr. mostné piliere alebo základy portálov dopravného značenia,
je možné navrhnúť úroveň zachytenia N2. V ostatných prípadoch sa navrhuje úroveň zachytenia podľa
predpisu [1].
Vzdialenosť líca zvodidla všetkých typov od pevnej prekážky uvádza tab. 3.
Umiestnenie obojstranných zvodidiel v priečnom reze v strednom deliacom páse uvádza obr. 25. Pri
osadzovaní nesmú obojstranné zvodidlá žiadnou svojou časťou zasahovať do voľnej šírky cesty (ani
pri miestnych komunikáciách). Je dovolené ich kombinovať iba s obrubníkom výšky do 70 mm.
43
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
SP-05/4
SP-15W/4
SP-06M/1
StalPro Rail s
StalPro Rail s4
StalPro Rail es
StalPro Rail h
Obrázok 23: Jednostranné zvodidlá na krajnici
44
TPV 01/2013
HAKOM
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
DVE SÚBEŽNÉ ZVODIDLÁ BEZ PEVNÝCH
PREKÁŽOK
TPV 01/2013
HAKOM
VZDIALENOSŤ LÍCA ZVODIDLA OD
PEVNEJ PREKÁŽKY
StalPro Rail s
StalPro Rail s4
StalPro Rail es
DVE SÚBEŽNÉ ZVODIDLÁ BEZ PEVNÝCH
PREKÁŽOK
VZDIALENOSŤ LÍCA ZVODIDLA OD
PEVNEJ PREKÁŽKY
StalPro Rail h
Obrázok 24: Jednostranné zvodidlá v strednom deliacom páse
Obojstranné zvodidlá sa majú zásadne osadzovať do osi stredného deliaceho pásu. Krajnú polohu
podľa obr. 25, kde zvodidlo lícuje s hranicou voľnej šírky, je dovolené použiť iba v prípadoch
uvedených v platných technických normách (STN), napr. z dôvodov potrebného rozhľadu.
Pri osádzaní obojstranných zvodidiel v osi stredného deliaceho pásu musí byť dodržaná minimálna
vzdialenosť (viď dynamický priehyb tab. 2), aby obojstranné zvodidlo pri náraze vozidla nezasahovalo
do jazdného protismerné pásu ohraničeného vodiacim prúžkom (t.j. 0,5 m za deliacim pásom)
45
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
SP – 07/4
StalPro Rail d
Obrázok 25: Krajná poloha obojstranných zvodidiel v strednom deliacom páse
6.2 Plná účinnosť a minimálna dĺžka zvodidla
Všetky cestné typy zvodidla majú plnú účinnosť tam, kde majú predpísanú výšku podľa čl. 6.1.
To znamená, ak má byť v niektorom mieste osadené zvodidlo, musí tam byť (neprerušené) zvodidlo
plnej výšky a výškový nábeh je pred alebo za týmto miestom.
Minimálne dĺžky cestných typov uvádza tabuľka 4. Výškové nábehy sa do dĺžky zvodidla nepočítajú.
Číslo
položky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tabuľka 4 - Minimálna dĺžka zvodidla
Minimálna dĺžka zvodidla (m)
Názov zvodidla
dovolená rýchlosť
dovolená rýchlosť
≤ 80 km/h
> 80 km/h
40
60
SP-05/4
40
60
SP-15W/4
40
60
SP-06M/1
40
60
SP - 07/4
40
60
StalPro Rail s
40
60
StalPro Rail s4
40
60
StalPro Rail es
40
60
StalPro Rail h
40
60
StalPro Rail d
46
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
6.3 Zvodidlo na vnútornom okraji ciest (na krajnici)
6.3.1 Zvodidlo pred prekážkou a miestom nebezpečenstva
Či je treba zvodidlo pred prekážkou umiestiť, sa rozhodne na základe príslušných STN, požiadaviek
štátnych orgánov, prípadne iných odôvodnených požiadaviek. Požadovanú úroveň zachytenia zvodidla
určuje predpis [1]. Minimálna vzdialenosť líca zvodidla od prekážky je hodnota uvedená v tab. 3
(nesmie byť menšia).
Pri jednostranných zvodidlách rozhoduje navyše aj typ a vzdialenosť prekážky od líca zvodidla. Myslí
sa tým, že ak narazí vozidlo svojím podvozkom na niektoré z týchto zvodidiel po výškovom nábehu,
môže byť po zvodidle vedené ako po koľajnici až do prekážky (pozri obr. 26). To môže nastať ak je
prekážka vzdialená od líca zvodidla menej než 3 m a ak vystupuje súčasne nad terén viac než 0,40 m.
V takom prípade o vzdialenosti zvodidla pred prekážkou rozhoduje dovolená rýchlosť podľa
tabuľky 5. To však neplatí, ak sa príjmu opatrenia, také aby vozidlo svojím podvozkom nemohlo na
nábeh nabehnúť (osadením koncovky, odklonením nábehu, prekrytím nábehu atď.).
Naopak, ak vystupuje prekážka nad terén menej než 0,40 m alebo ak je vyššia, ale jej vzdialenosť od
líca zvodidla presahuje 3 m, k uvedenému efektu nemôže dôjsť a potom rozhoduje iba minimálna
dĺžka zvodidla podľa tabuľky 4.
Pri prekážke, ktorá vystupuje nad terén max. 0,20 m, sa zvodidlo neosadzuje.
Tabuľka 5: Minimálna dĺžka zvodidla pred prekážkou, ktorá vystupuje nad terén viac
ako 0,40 m a ktorá je vzdialená od líca prekážky najviac 3 m,
ak je zvodidlo zakončené výškovým nábehom
Dovolená rýchlosť
Dĺžka zvodidla pred
Označenie
zvodidla
(km/h)
prekážkou (m)
SP-05/4
< 60
28
SP-15W/4
SP-06M/1
60 – 90
60
StalPro Rail s
StalPro Rail s4
StalPro Rail es
> 90
100
StalPro Rail h
47
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Obrázok 26: Nebezpečenstvo nárazu vozidla do prekážky nabehnutím na výškový nábeh
Možnosť nárazu do prekážky alebo náraz do nebezpečného miesta tým, že vozidlo opustí vozovku
tesne pred zvodidlom (pozri obr. 27), sa rieši iba pri diaľniciach a rýchlostných komunikáciách
(s dovolenou rýchlosťou väčšou než 90 km/h), pokiaľ je za zvodidlom spevnená plocha, ktorá nie je
schopná zbrzdiť neovládané vozidlo. Riešenie spočíva v predĺžení zvodidla pred prekážkou až na
200 m, alebo vo vhodnej povrchovej či terénnej úprave.
Obrázok 27: Nebezpečenstvo nárazu vozidla do prekážky vybočením z vozovky pred zvodidlom,
ak je za zvodidlom spevnená plocha
Pri dlhej súvislej prekážke, ktorú nie je treba chrániť a ktorá je schopná presmerovať vozidlo (napr.
hladkým betónovým zárubným múrom), je nebezpečným miestom iba začiatok a pri cestách
smerovo nerozdelených i koniec prekážky. Pozdĺž samotnej steny sa potom zvodidlo neosadzuje a z
hľadiska celkovej dĺžky zvodidla sa dĺžka prekážky uvažuje ako nulová hodnota. Zvodidlo sa
v takomto prípade osadzuje podľa tabuľky 6.
48
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
CESTA SMEROVO
NEROZDELENÁ
Tabuľka 6: Dĺžka zvodidla pred prekážkou - prehľad riešení
TYP
TYP PREKÁŽKY
a>3m
a ≤3m
CESTY
CESTA SMEROVO
NEROZDELENÁ
CESTA SMEROVO
ROZDELENÁ
1.
CESTA SMEROVO
ROZDELENÁ
2.
Na cestách s dovolenou rýchlosťou nad 90 km/h, pokiaľ je medzera medzi koncom jedného a
začiatkom ďalšieho zvodidla menšia než 40 m, odporúča sa zvodidlo neprerušovať (takéto zvodidlá sa
navzájom spoja do súvislej bariéry bez prerušenia).
Pri odvodneniach a podobných miestach, kde je nebezpečenstvo pre posádku vozidla menšie než napr.
u mostov, je dovolené celkovú dĺžku zvodidla (vychádzajúcu z tab. 6) skrátiť, avšak minimálna dĺžka
zvodidla podľa tab. 4 musí byť zachovaná.
49
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
6.3.2 Zvodidlo pri telefóne núdzového volania
Podľa platných noriem nie je telefón núdzového volania prekážkou, pred ktorou sa má osadiť zvodidlo
z dôvodu ochrany prevádzky pred nárazom do nej.
Telefón núdzového volania sa chráni v prípade požiadavky správcu komunikácie najmä z dôvodu jeho
čiastočnej ochrany pred zničením.
Vzdialenosť líca zvodidla od telefónu núdzového volania má byť minimálne 1 m. Zvodidlo sa pri
telefóne núdzového volania neprerušuje. Ak sa to však vyžaduje, tak sa zvodidlo preruší (pozri
obr. 28).
Ak sa zvodidlo zriaďuje iba z dôvodu telefónu núdzového volania (to znamená, že pred a za telefónom
núdzového volania nepokračuje), zvodidlo sa neprerušuje a osadí sa podľa tabuľky 6
(riešenie č. 4). Celková dĺžka zvodidla môže byť skrátená až na minimálnu dĺžku zvodidla uvedenú v
tabuľke 4.
Obrázok 28: Zvodidlo pri telefóne núdzového volania (smerovo rozdelená komunikácia)
6.3.3 Prerušenie zvodidla
Prerušením zvodidla sa myslí taká úprava zvodidla, ktorá zaistí v každom mieste cesty jeho plnú
účinnosť. Takým prerušením nie je ukončenie zvodidla pred odbočujúcou cestou a jeho opätovný
začiatok za ňou.
Ak má byť zvodidlo prerušené (napr. kvôli verejnej premávke chodcov alebo cyklistov), zhotoví sa
úprava podľa obr. 29. Táto úprava vychádza z požiadavky, aby v každom mieste bola zaistená úroveň
zachytenia, pre ktorú sa zvodidlo v tomto mieste zriaďuje.
Obrázok 29: Prerušenie zvodidla v mieste prechodu pre chodcov
50
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Pri pripojení vedľajšej cesty, účelovej komunikácie, pri zjazde na susedné pozemky apod. (ak tu musí
byť zvodidlo napr. z dôvodu vysokého násypu) sa postupuje podľa čl. 5.1.2, to znamená, že zvodidlo
musí byť vždy zakončené výškovým nábehom. Zvodidlo vrátane nábehov môže končiť rovnobežne s
cestou, alebo môže byť oblúkom zatiahnuté až na vedľajšiu cestu a tam ukončené výškovým nábehom
(pozri obr. 30).
Obrázok 30: Prerušenie zvodidla pri pripojení vedľajšej cesty
U protihlukových stenách v mieste únikovej cesty sa zvodidlo neprerušuje.
6.3.4 Zvodidlo pri odbočovacích pruhoch
Ak treba zvodidlo osadiť pri odbočovacom pruhu a v jazyku križovatky nie je prekážka, postupuje
sa úplne bežne podľa platných noriem a predpisov.
Ak je v jazyku križovatky prekážka, postupuje sa podľa článku 6.3.1. Ak je prekážka bližšia k
možnému začiatku zvodidla ako je potrebná dĺžka zvodidla pred prekážkou, treba použiť tlmič
nárazu, iný druh zvodidla, alebo navrhnúť kombináciu zvodidla so zemnou úpravou (násypom).
6.4 Zvodidlo v strednom deliacom páse
6.4.1 Zásady umiestňovania zvodidla v strednom deliacom páse
Do stredných deliacich pásov sa osádzajú zvodidlá obojstranné, alebo dve súbežné zvodidlá
jednostranné. V odôvodnených prípadoch, akým je napr. otázka rozhľadu, je možné obojstranné
zvodidlo odsunúť na nevyhnutnú dĺžku až k hranici voľnej šírky.
Pred súvislou prekážkou, ktorá je sama schopná zabrániť prejazdu vozidiel do protismeru
(napr. tak, že je táto prekážka nadimenzovaná na nárazové sily podľa predpisu [1]) prechádza
obojstranné zvodidlo do dvoch jednostranných. Pretože sa vozidlo nemôže dostať cez prekážku do
protismerného jazdného pruhu, je stanovená minimálna úroveň zachytenia N2 jednostranného
zvodidla okolo takej prekážky podľa predpisu [1].
51
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
6.4.2 Zvodidlo pri prekážke v strednom deliacom páse
Najbežnejšími prekážkami v strednom deliacom páse sú podpery mostov, portálové konštrukcie
dopravné značky, stĺpy verejného osvetlenia, prípadne iné konštrukcie cestného vybavenia. Podpery
mostov a portálov musia byť navrhnuté v súladu s ustanoveniami predpisu [1].
Zvodidlá netvoria dostatočnú ochranu týchto prekážok a osadzujú sa pozdĺž týchto prekážok iba z
dôvodu ochrany premávky na cestách pred nárazom do nich.
Ak sú v strednom deliacom páse stĺpy osvetlenia, tak vzdialenosť medzi lícom zvodidla a stĺpom
osvetlenia musí splňovať požiadavky podľa tab. 3. Podľa predpisu [1] pri cestách s dovolenou
rýchlosťou do 80 km/h (miestna rýchlostná cesta) musí byť v strednom deliacom páse dve súbežné
zvodidlá s úrovňou zachytenia min. H1 (StalPro Rail s, StalPro Rail s4, StalPro Rail es, StalPro Rail h)
a pri cestách s dovolenou rýchlosťou nad 80 km/h (diaľnice a rýchlostné cesty) musia byť v strednom
deliacom páse dve súbežné zvodidlá s úrovňou zachytenia min. H2 (StalPro Rail h) .
Situáciu v strednom deliacom páse pri cestách s dovolenou rýchlosťou nad 80 km/h (diaľnice a
rýchlostné cesty) ukazuje obr. 31.
Na obrázku 31 je vykreslený prechod z obojstranného zvodidla StalPro Rail d na dve jednostranné
zvodidlá StalPro Rail h okolo prekážky v strednom deliacom páse šírky 4 m.
Z tabuľky 3 je vidieť, že min. vzdialenosť medzi lícom zvodidla a prekážkou (pilierom) je pre úroveň
zachytenia N2 1,00 m. To znamená, že pri stredných deliacich pásoch šírky 4 m môže byť šírka piliera
najviac 1,00 m.
Situáciu v strednom deliacom páse pri cestách s dovolenou rýchlosťou do 80 km/h (miestne
rýchlostné cesty) ukazuje obr. 32.
Na obrázku 32 je vykreslený prechod z obojstranného zvodidla SP – 07/4 na dve jednostranné
zvodidlá StalPro Rail h okolo prekážky v strednom deliacom páse šírky 4 m.
Z tabuľky 3 je vidieť, že min. vzdialenosť medzi lícom zvodidla a prekážkou (pilierom) je pre úroveň
zachytenia N2 1,00 m. To znamená, že pri stredných deliacich pásoch šírky 4 m môže byť šírka piliera
najviac 1,00 m.
Medzi zvodnice obojstranných zvodidiel je dovolené umiestniť deformovateľné skrinky a iné obdobné
vybavenie a ďalej stĺpiky iba ľahkých dopravných značiek o priemere do 80 mm, alebo dreviny s
kmeňmi priemeru do 100 mm.
52
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Obrázok 31: Prechod z obojstranného zvodidla StalPro Rail d na dve jednostranné zvodidlá
StalPro Rail h okolo prekážky v strednom deliacom páse šírky 4 m
53
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Obrázok 32: Prechod z obojstranného zvodidla SP – 7/4 na dve jednostranné zvodidlá
StalPro Rail h okolo prekážky v strednom deliacom páse šírky 4 m
54
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
6.4.3 Začiatok a koniec zvodidla
Pre začiatok a koniec zvodidla v strednom deliacom páse platia rovnaké požiadavky ako pre zvodidlo
na krajnici podľa čl. 5.1.2.
6.4.4 Prejazdy stredných deliacich pásov
Na uzavretie prejazdov stredných deliacich pásov sa používa najčastejšie betónové zvodidlo
prefabrikované posuvné alebo otváracie oceľové zvodidlo.
Pri použití betónového zvodidla sa používajú dva spôsoby riešenia. S uhlopriečnym osadením
zvodidla a s priamym napojením oceľového zvodidla na betónové.
Pri uhlopriečnom osadení musí mať betónové zvodidlo aspoň takú dĺžku, aby v mieste plnej výšky
oceľového zvodidla bola plná výška betónového zvodidla. Je dovolené, aby sa betónové zvodidlo
dotýkalo oceľového zvodidla, medzera sa nepožaduje. Betónové zvodidlo musí splňovať požiadavky
predpisu [3] a musí mať úroveň zachytenia podľa predpisu [1]. V zelenom páse sa betónové zvodidlo
kladie na betónové prahy, na betónové panely osadené v mieste styku dielcov zvodidla, alebo na
súvislé spevnenie.
Pri priamom napojení oceľového zvodidla na zvodidlo betónové sa styk medzi zvodnicami a
betónovým dielcom prevádza zásadne skrutkovaný (podľa čl. 8.3).
6.5 Zvodidlo pri podperách portálových konštrukcií zvislých dopravných značiek
Okolo podpery portálu (alebo jeho základu), ktorá je nadimenzovaná podľa ustanovení predpisu [1] sa
osadí zvodidlo ako pred prekážkou podľa čl. 6.3.1 alebo 6.4.2 (chráni sa premávka na cestách pred
nárazom na portál, nie samotný portál).
7 Prechod zvodidiel Stalproduct na iné zvodidlá
7.1 Prechod medzi jednotlivými typmi zvodidiel Stalproduct
V prípade napojenia dvoch odlišných zvodníc Stalprodukt, výrobca ponúka prechodové dielce pre
vzájomný prechod.
Výškové zmeny medzi zvodidlami rôznych výšok sa zhotovia podľa čl. 5.1.3.
7.2 Prechod na oceľové zvodidlo iného výrobcu
Vzhľadom na to, že sa zvodnice jednotlivých výrobcov (ich tvar a výška) sú rozdielne,
nepredpokladá sa ich priame napojenie. Spojenie sa navrhuje vzájomným presahom
výškových nábehov tak, aby v každom mieste bola plná výška obidvoch zvodidiel.
Priame napojenie sa môže použiť iba vtedy, ak je výška hornej hrany zvodníc obidvoch zvodidiel
rovnaká a rozdiel úrovní zachytenie ja maximálne o jednu triedu. V prípade takéhoto napojenia je
nutné dielensky vyrobiť prechodový diel. Takýto prechodový diel môže vyrobiť iba výrobca jedného
zo zvodidiel, ktoré majú byť spojené. Také riešenie je možné iba so súhlasom oboch výrobcov.
55
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Priame napojenie nie je možné so zvodidlom, ktoré nemá určenú úroveň zachytenia.
Takýmito zvodidlami sú zvodidlá, ktoré boli osadené pred účinnosťou noriem STN EN 1317
a neboli podrobené bariérovým skúškam.
7.3 Prechod na betónové zvodidlo
Prechod sa zhotoví presahom výškových nábehov obidvoch zvodidiel tak, aby oproti sebe boli plné
výšky obidvoch zvodidiel. Medzi zvodidlami nemusí byť medzera, môžu sa vzájomne dotýkať.
Prechod sa môže zhotoviť aj priamym napojením. Podmienkou je, aby únosnosť styku bola rovnaká,
ako je vzájomné spojenie zvodníc.
Dielec betónového zvodidla, na ktorý sa koncovka pripevní skrutkami, musí mať odpovedajúce
vystuženie. Prechod je atypický, pretože je závislý od šírky betónového zvodidla v mieste styku.
Pre priame napojenie sa nepoužívajú betónové prechodové dielce so styčníkovým plechom. Príklad
priameho napojenia na betónové zvodidlo je na obrázku 33.
V oblasti pred napojením oceľového zvodidla (ak je úroveň zachytenia nižšia o dve a viac úrovní ako
betónového zvodidla) na betónové, sa stĺpiky oceľového zvodidla zahustia.
Prvý stĺpik oceľového zvodidla sa osadí do vzdialenosti max. 1,0 m od čela prechodového dielca
betónového zvodidla. V oblasti dlhej 8,0 m sa osadia stĺpiky vo vzdialenosti 1,0 m. V nasledujúcej
oblasti dlhej 8,0 m sa osadia stĺpiky vo vzdialenosti 2,0 m.
Pre osadzovanie stĺpikov vo vzdialenostiach po 1,0 m alebo po 2,0 m, dodá výrobca zvodnicu, ktorá
umožňuje osadzovanie stĺpikov v daných rozostupoch.
Potom nasleduje zvodidlo so stĺpikmi vo vzdialenosti podľa použitého typu zvodidla.
V prechodových oblastiach sa nestanovuje iná úroveň zachytenia, zahustenie stĺpikov je urobené z
konštrukčného hľadiska.
56
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
Obrázok 33: Príklad priameho napojenia oceľového zvodidla STALPRO na betónové zvodidlo
57
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
8 Osadzovanie zvodidla na jestvujúce cesty
Pokiaľ šírka nespevnenej krajnice na jestvujúcej ceste odpovedá STN 73 6101 (1,5 m), postupuje sa
podľa týchto TP.
Pokiaľ je nespevnená krajnica užšia, postupuje sa individuálne po dohode s príslušným cestným
správnym úradom. Odporúča sa, aby hrana koruny cesty (ak ide o osadzovanie zvodidla na ceste v
násype) bola za lícom zvodidla aspoň 0,75 m. Vzdialenosť stĺpikov nie je dovolené meniť.
9 Upevňovanie doplnkových konštrukcií na zvodidlo
Na stĺpiku, na zvodnici a na dištančný diel je dovolené upevňovať odrazky, kilometrovníky, nástavce
pre smerové stĺpiky a clony proti oslneniu (avšak nesmú mať žiadny stužovací prvok, ktorý by
spevňoval zvodidlo). V prípade, že tieto predmety budú z mäkkých, ohybných materiálov, je
dovolené, aby presahovali lícnu plochu zvodidla až o 50 mm.
10 Protikorózna ochrana
Protikorózna ochrana zvodidla musí splňovať požiadavky objednávateľa.
Všetky konštrukčné diely sa žiarovo zinkujú. Vlastnosti a metódy skúšania povlaku zinku sú
definované v STN EN ISO 1461. Prípadné dodatočné nátery niektorých komponentov sa robia na
základe požiadaviek objednávateľa.
Protikorózna ochrana oceľových častí zvodidiel na mostoch musí byť v súlade s predpisom [7].
11 Projektovanie, osadzovanie a údržba
Rozsah projektovej dokumentácie zvodidiel musí byť v súlade s predpisom [4].
V stupni DSZ (dokumentácia stavebného zámeru) a DÚR (dokumentácia na územné rozhodnutie) sa
uvádza len úroveň zachytenia zvodidla a príp. druh zvodidla: oceľové alebo betónové, ak má táto
skutočnosť vplyv na rozsah stavby.
V stupni DSP (dokumentácia na stavebné povolenie) sa uvádza úroveň zachytenia zvodidla a druh
zvodidla: oceľové alebo betónové. Do vzorových priečnych rezov (pozemnej komunikácie, mosta,
oporných múrov a pod.) sa uvedie tvar zvodidla, avšak bez názvu výrobku (napr. – „oceľové zvodidlo
s úrovňou zachytenia N2“, „betónové zvodidlo s úrovňou zachytenia H3 osadené na betónové prahy“
a pod.) s uvedením požadovanej pracovnej šírky (alebo vzdialenosti k prekážke), ak je to potrebné
vzhľadom na umiestnenie prekážky v priečnom reze komunikácie.
V stupni DRS (dokumentácia na realizáciu stavby), ktorá je súčasťou DP (dokumentácia na ponuku) a
slúži na predloženie ponuky aj na realizáciu stavby, sa musia uviesť potrebné priečne rezy so
zakresleným konkrétnym zvodidlom a príslušná úroveň zachytenia. Ďalej sa musí uviesť dĺžka
58
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
TPV 01/2013
HAKOM
zvodidla, vrátane dĺžky koncových výškových nábehov, smerových odklonov, prechodov na zvodidlá
iných typov, riešenie dilatácie, kotvenie zvodidiel a požiadavky na kvalitu a hrúbku povrchovej
ochrany.
V stupni DVP (dokumentácia na vykonanie prác) sa rieši osadenie konkrétneho typu zvodidla, ktorý
vyplynul zo záverov výberového konania a vypracovávajú a upresňujú sa potrebné detaily v rozsahu,
ktorý si vyžaduje samotné osadzovanie zvodidiel a jeho kontrola na konkrétnej stavbe.
Skladovanie všetkých častí zvodidla má byť také, aby nedošlo k trvalému poškodeniu.
Údržbu zvodidiel zabezpečuje správca komunikácie počas celej doby používania zvodidla, aby
zvodidlo malo zachované smerové a výškové vedenie podľa projektovanej geometrie. Pri poškodení
zvodidiel nárazom posúdi správca rozsah a spôsob potrebných opráv, alebo výmeny.
Zvodidlá uvedené v týchto TPV montuje a zabudovává do stavby firma Hakom s.r.o., alebo iná,
firmou Hakom s.r.o., poverená (schválená) firma.
12 Značenie jednotlivých komponentov zvodidiel
Zvodnice, profilové pásy, stĺpiky, distančné diely sú vybavené identifikačnou značkou výrobcu ,
číselnou značkou a značkou akosti oceli podľa obrázku 34.
59
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
ZVODNICA TYPU B
PROFILOVÝ PÁS
SIGMA STĹPIK
LEGENDA:
1.
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
ZVODNICA TYPU A
JEDNODUCHÝ
DIŠTANČNÝ DIEL
TPV 01/2013
HAKOM
ZVODNICA 120X80
ZDVOJENÝ DIŠTANČNÝ DIEL
SIGMA STĹPIK STALPRO
STĹPIK C140
Číselná značka kde:
- xx číslo týždňa
- yy číslo roku
2.
Identifikačná značka zvodidiel Stalprodukt
(vyhotovená prerazením)
3.
Značenie akosti ocele.
V prípade zvodnice typu B sa značka uvádza iba
ak akosť ocele je iná ako S235JR.
Obrázok 34: Značenie komponentov zvodidiel StalPro
60
OCEĽOVÉ ZVODIDLÁ
STALPRODUKT
PRIESTOROVÉ USPORIADANIE
Názov:
Oceľové zvodidla Stalprodukt
Vydal:
Hakom s.r.o.
TPV 01/2013
HAKOM
Vypracoval: Ing. Michal Kais – Výskumný ústav dopravný, a.s.,
Veľký diel 3323, 010 08 Žilina; tel. 00421/41/5686 148, e-mail: [email protected]
Kontakt:
Hakom s.r.o.
Československej armády 18
036 01 Martin
Slovenská republika
Tel.: +421/43/422 0031
Fax: 043/422 0035
E-mail : [email protected]
Internet : www.hakom.sk
61
Download

TPV Stalprodukt cestne