E - Z P R AVO D A J
A S O C I AC E
PROFIVČELAŘŮ
ROK 2014
ZE
Tibor Jókay, autor
ROK 2014
Leden
ŘÍJEN
V průběhu únorového semináře v Nasavrkách jsme vyslechli zajímavou přednášku
o alternativách výnosů v hospodaření včelích farem. Pojednávala o sběru pylu a
obchodování s ním. Přednáška zaujala všechny přítomné farmáře, a tak jsme
dohodli, že přítel Tibor Jókay – autor přednášky (viz foto výše) – připraví pro náš
zpravodaj písemnou a rozšířenou verzi a my se o ni podělíme se všemi čtenáři.
Aktuální je hlavně po letošní sezoně, kdy bylo nanejvýše prozíravé, mít v zásobě
alternativní program farmy.
Zber obnôžkového peľu –
dizertifikačný prvok výnosov z včelárenia
Vzostupný trend extrémnych výkyvov počasia
vnáša tak ako do celej poľnohospodárskej výroby
tak i do oboru včelárstva zvýšenú mieru rizika výpadky produkcie. Obzvlášť sa stávajú ohrozenými
výnosy z krátkych a intenzívnych znášok:
v južných oblastiach Slovenska hlavne agát. No
chladné a daždivé počasie neprospieva ani jednej
včelej pastve, nech je to už repka, malina či medovica. Preto ekonomický orientovaný včelár premýšľa, skúša, ako výpadok z ušlých znášok kompenzovať niečím iným z produkcie včelstva – čo
jemu pomôže prežiť a včelstvu neublíži. Diverzifikuje, znižuje mieru rizika neúspechu, stavia sa na
viacero nôh.
Produkčný rok, ktorý je práve za nami obzvlášť
potvrdil opodstatnenosť tejto koncepcie. Včeláriť
sa bude čím ďalej – tým ťažšie. Udržať sa nad hladinou si bude vyžadovať stále väčší fortieľ, rozvážny ekonomický prístup a vytrvalosť. Včelstvá nie
sú strojčeky na med a výnosy z včelárenia to nie je
malá násobilka, ako si to myslí mnoho čerstvých
absolventov včelárskych škôl. Zvládnuť sociálne
spoločenstvo počítajúce cez 50 tisíc rovnako konajúcich a neoblomne tvrdohlavých chrobáčikov
– to chce znalosť a fortieľ.
ODBER PEĽU A VČELSTVO
Včelí peľ, obzvlášť vo forme keď prešiel mliečnym
kvasením v bunkách zásobných plástov (perga) sa
nazýva i včelí chlieb. Včelstvo z neho čerpá všetky , hlavne minerálne látky a vitamíny pre svoj
život. Energiu vo forme glycidov mu dodáva med.
Včelstvo ročne na uspokojenie svojich biologických potrieb spotrebuje 40 – 60 kg peľu hovoria
výskumy.
Neochudobňuje včelár odberom časti tohto objemu biológiu včelstva ? Neohrozuje, neobmedzuje
jeho rozvoj, zdravotný stav ?
V pohľade na tento problém sú v prevahe dva prístupy:
Etický, ktorý uplatní už stredne skúsený včelár
znalý pomerov miestnej včelej pastvy a biológie
rozvoja včelstva v rôznych časových obdobiach
produkčného roka . Keď treba uvoľní peľochyt,
keď treba prikŕmi. Neosadzuje peľochyt na mrzákov, aby ich ešte viac dokatoval, lebo je znalý
a vie, že včelstvo nie je ani strojček na odsypávanie peľu. Osadenie peľochytu na nezrelé včelstvo
zabrzdí biologický rozvoj včelstva a behom krátkej
doby môže spôsobiť jeho úplný kolaps. Preto je
(Pokračování na straně 2)
STRANA 2
ZE VČELAŘSKÉ PRAXE
E - ZPRAVODAJ
nektáru).
 Kľúčom k úspešnej produkcii je mať kondične
najprv potrebné byť úplne v rovine so znalosťastredne zrelé včelstvo v rozvoji, s prevahou
mi biológie včelstva, v pomeroch vlastnej včelej
otvoreného plodu. To si vyžaduje špecifické
pastvy, vedieť chovať silné a zdravé včelstvá a až
zásahy do plodiska včelstva. Možno mierne
následne citlivo a uvážene prikladať včelstvu
odlišné pri každom úľovom systéme. Určité
ďalšiu záťaž – peľochyt.
a spoločné je však jedno: každých 10 - 14 dní
Zhruba 10 ročná prax v zbere peľu (v začiatkoch
„osviežovať plodisko“. A to je síce zaujímavá
od 50, teraz od cca 150 včelstiev) v podmienkach
a skúsenosti produkujúca práca, kde sa rieši
včelej pastvy južného Pohronia mi dala skúsei množstvo neštandardných situácií. Pri stovnosť (pri porovnávaní sily – hlavne
ke peľochytov je to 1200 až 1400 zásahov nau zazimovaných včelstiev: cca 150 s peľochytmi
viac, lebo je občas potrebné riešiť i havarijné
a zhruba 200 bez peľochytov), že nasadenie peprípady v čase medzi štandardnými zásahmi.
ľochytu počas celej produkčnej sezóny biologic-  Systémový prístup „vo výrobe otvoreného
ky nepoškodzuje a neochudobňuje včelstvo.
plodu“ a jeho časová náročnosť sa rentuje vo
(Peľochyt nasadený od začiatku mája do stredu
výnosoch peľu, ktoré môže byť o 20 – 40 %
augusta.)
vyššie. Celú operáciu je potrebné zvládnuť
Za toto časové obdobie e včelstvo schopné vyi psychicky: od apríla do septembra je potreb(Pokračování ze strany 1)
Zvyšky znečisteného peľu poslúžia na skrmovanie skorej jary.
né byť pri vyšších počtoch včelstiev
produkovať zhruba 20 až 40 kg peľu s vlhkosťou
a peľochytov denne pri včelstvách
15 – 30 %. Ono sa to nesype len tak, včelár sa
musí okolo úľov s pelochytmi otočiť každý deň.
VČELÍ PEĽ – ZDROJ BIELKOVÍN
Je nutné ho odoberať každý deň, hlavne pri vlh- VITAMÍNOV A MINERÁLNYCH LÁTOK
kom počasí, lebo peľ je obzvlášť hygroskopický
PRE ČLOVEKA – IN NATUR
a náchylný na plesne. Denne odobrať, vyčistiť Užívanie včelieho peľu, ako lieku, či výživového
a zamraziť, alebo dať do sušičky.
doplnku v jeho rôznych formách siaha v Európe
len do obdobia posledných päťdesiat rokov, čo je
ČO UKÁŽE PEĽOCHYT ?
dosť prekvapujúce. Sú však i záznamy o tomto
 Denný spád peľu do zásobníkov elegantne produkte ako ľudskej požívatine i z obdobia staodzrkadľuje kondičný stav včelstva (pokles rého Egypta. Je však isté, že tieto samčie pohlavotvoreného plodu, rojovú náladu, včelstvo po
(Pokračování na straně 3)
vyrojení, problémy s matkou, pokles prínosu
ROK 2014
ZE VČELAŘSKÉ PRAXE
(Pokračování ze strany 2)
né bunky kvetov, ktoré lákajú včelu medonosnú
svojou vôňou a pestrosťou farieb a obdarujú ju
nektárom za službu ich prenosu pre oplodnenie
druhu, pokračovanie života sú nabité energiami,
ktoré sú vhodné a zužitkovateľné i pre ľudský
organizmus. A to všetko vo forme prírodnej –
„in natur“ , teda žiadna syntetika. V dnešnej
hektickej dobe, kedy finančné skupiny tlačia do
obchodných reťazcov kvantá falšovaných potra-
STRANA 3
Produkt, ktorý priekupník, či predajca na tržnici
kupuje od včelára za 9 – 10 eur (čo je neetické,
lebo výsledným hodnotiteľom je väčšinou jeden
z nás – včelár). Tento nový produkt sa dostáva
do povedomia spotrebiteľskej verejnosti
a záujem oň stúpa. Dovolím si tvrdiť, že je to
včelársky produkt budúcnosti. Cena za surový
mrazený obnôžkový peľ, ktorú ponúka novozámocký KOOPERT – okolo 5,0 eur/kg (dodával
som ho tam 3 roky) je pre tento nádherný produkt ponižujúca. Napriek tomu, ho tam slovenský včelár, individualista pohrávajúci sa len na
vlastnom piesočku dodáva, hoci vo veľkom –
jednotne by sa dal zhodnocovať za trojnásobnú
cenu. Toto je daň za náš individualizmus – nejednotnosť. Aké hodnoty potom odovzdáme novým nastupujúcim generáciám včelárov, keď už
teraz si tie najzákladnejšie nectíme ? I napriek
tomu, že pri súčasných trendoch vývoja ľudstva
na tejto planéte prognostici dávajú včele medonosnej nanajvýš 50 rokov. (Na straně 5 je přehledná tabulka).
KEDY ZAČAŤ
A AKO POKRAČOVAŤ?
 So zberom peľu môže začať každý včelár, no
výsledky bude dosahovať iba ten, kto vie chovať silné a zdravé včelstvá a výchova matiek,
či výroba odložencov mu nerobí problémy.
 Zber peľu v čase a prácnosti viaže na seba
Sušička peľu s reguláciou teploty na 50 kg
zhruba tretinový pracovný čas včelára. Zbiesurového peľu .
rať peľ od 100 a viac včelstiev si vyžaduje každodennú prítomnosť a pozornosť včelára na
vín je toto nóvum – včelí peľ vo forme stráviteľvčelnici počas produkčnej sezóny zberu peľu.
nej pre ľudský organizmus tromfom v našich  Funkčnosť peľochytu musí byť 99 %- ná, perukách (pokým sa nezačne falšovať a vyrábať
ľochyt musí byť po stránke etickej primerane
priemyselne – napr. i pridávaním pilín, ako pri
šetrný a ohľaduplný k životným potrebám
mletom mäse pri jednej z posledných potravinových afér v našich hypermarketoch). Tento včelí produkt po stránke biologickej hádam obsažnejší a hodnotnejší ako med si postupne začne
nachádzať svoje miesto medzi novými stravovacími návykmi človeka.
TECHNOLÓGIA ZBERU
A RENTABILITA
Zhotovenie jedného skoro dokonalého peľochytového dna (osadzuje sa a vyberá bez nutnosti
dvíhania úľových nástavkov) vrátane materiálu
stojí 40 až 50 eur. Takého úľové dno je nutné
navyše ročne vyčistiť a skontrolovať jeho včelotesnosť. Všetky tieto činnosti je nutné premietnuť do výslednej ceny čistého a skladovateľného
produktu – kilogramu sušeného peľu.
Pelochyt s osadeny včelochodmy (trubičkami
na únik trúdov).
(Pokračování na stránce 4)
STRANA 4
ZE VČELAŘSKÉ PRAXE
E - ZPRAVODAJ
(Pokračování ze strany 3)
včelstva (parametre odberných otvorov, únikové cesty trúdov ako i rojovej matky).
 Prvé tri – štyri dni je pre lietavky problematické prijať „otrocké jarmo“ a chodiť domov
len cez otvory odbernej mriežky, pokúsia sa
nájsť každú škáru – len aby sa ľahšie dostali
domov. Po dvoch týždňoch však môžeme
otvoriť i očká na nástavkoch (pre prelet trúdov), lietavky pôjdu stále spodom cez peľochyt.
 Skúsenosti opísané v odbornej literatúre doporučujú pri nárazových znáškach (nad 3 – 5
kg nektáru denne) otvoriť peľochyty
a umožniť voľný priechod lietaviek v záujme
neobmedzenia denných prínosov nektáru.
Túto skutočnosť však nepotvrdila tohoročná
znáška za slnečnice, kde sa v prvej polovici
kvitnutia slnečnice denné prínosy pohybovali
pri 5 – 7 kg/deň a nebolo rozdielu
v celkových prínosoch medzi peľochytovými
včelstvami a včelstvami bez nich. (očká na
všetkých nástavkoch boli v oboch prípadoch
otvorené a to je dosť podstatná vec).
 Zber peľu je zvládnuteľný a rentabilný ak za
hodinu pracovného času viem včelár pozbierať peľ od 30 – 40 včelstiev a je vybavený
technológiou na denné vyčistenie, umiestnenie do sušičky či uskladnenie do mraziacich
boxov od 20 do 100 kg surového peľu.
(čistička, sušička, mrazničky, vyfukovačka)
Mrazený – surový, či sušený peľ musíme ve-
Slnečnica vo zvýšenej miere zodiera lietavky aj
pri zbere peľu.





Na liesku ešte neosadzujeme peľochyti, peľ
z neho ponehávame včelstvám k dobrému
rozbehnutiu plodovania.
dieť dlhodobo skladovať a ochrániť pred vijačkou – v opačnom prípade produkt znehodnotíme.
V časove strednodobom horizonte hodnotenia prínosov zo zberu obnôžkového peľu sa
ročný výnos zo zberu peľu pohybuje na úrovni jednej dobrej nektárovej znášky (cca 20
medu/včelstvo).
Obmedzujúci účinok pôsobenia peľochytu
znižujúcej prínos nektáru intuitívne odhadujem na 10 – 10 % max.
Snovať však veľké plány po ľubivej prednáške
učiteľa včelárstva (plnej obrázkov a grafov),
či v ruke s čerstvým diplomom zo včelárskej
školy je jedna vec a byť úspešný trebárs
i v zbere obnôžkového peľu vo vlastnej praxi
je vec druhá.
Veľmi podstatné je prežiť všetko i „na vlastnej
koži“
Ono je pravdou, „že včelstvo vám spraví všetko (skutočne udivujúce výkony) – len ho musíte na to pripraviť. A to je dosť podstatná
vec, lebo včelstvo nefunguje mechanicky
a podľa ľudskej logiky. A to si nestačí len prečítať, to treba zažiť.
PRÍKLAD
INVESTIČNEJ NÁKLADOVOSTI
DO TECHNICKÉHO VYBAVENIA
NA ZBER, SPRACOVANIE
(Pokračování na straně 5)
ROK 2014
ZE VČELAŘSKÉ PRAXE
STRANA 5
(Pokračování ze strany 4)
A USKLADNENIE
PRIEMERNEJ ROČNEJ PRODUKCIE
OBNÔŽKOVÉHO PEĽU
OD 50 VČELSTIEV
Peľochytové dno
40,0 €/ks x 50
2 000,0 €
Čistička surového peľu roštová – vybraná
1 ks
850,0 €
Sušička na 100 kg surového peľu
1 ks
3 800,0 €
Mraziace boxy na uskladnenie 1 000 kg peľu
5 ks x 200 kg = 5 x 500 €/ks
2 500,0 €
Čistička sušeného peľu – vejárka
1 ks
250,0 €
8 800, 0 €
Látka
Sú to nemalé investície, nedajú sa zrealizovať
z roka na rok. Ich návratnosť pri produkcii 15 –
20 kg sušeného peľu/včelstvo/rok a predajnej
cene peľu len 9 – 10 €/kg je jeden až dva roky.
V akom obore a pri akom produkte to dnes dosiahnete v kratšom časovom horizonte? A navyše
– je to včelársky produkt budúcnosti. Nenechajme si ho ukradnúť .
Ing. Tibor JÓKAY
ukážková včelnica
Slovenského zväzu včelárov
Želiezovce
Obsah v 100 g peľu
Denná spotreba človeka
mg
mg
A
150 – 500
0,9
B1 (thiamin)
0,5 – 1,5
1
B2 (riboflavin)
0,5 – 1,9
1,7
4–8
1,7
0,7 – 5
10
B6 (pyridoxin)
0,3 – 0,9
2
B7 (H, biotin)
0,5 – 0,7
0,3
B9 (kyselina listová)
0,04 – 0,5
0,4
B12 (cyabicibakanub)
stopy
0,006
C
5 – 20
60
D
stopy
0,01
E
2 – 30
20
K
VITAMÍNY
B3 (kyselin. nikotínová, niacin)
B5 (kyselina pantothenová)
Iba v plástovom peli
0,08
MINERÁLNE LÁTKY
Draslík
400 – 6300
4000
Fosfor
210 – 1000
700
Síra
160 – 1000
neuvádza sa
Horčík
20 – 1000
400
stopy
0,15
Jód
0,1 -1,7
0,9
Sodík
0,2 – 1400
1500
Vápnik
Meď
30 – 2900
1000
Zinok
2,5 – 21
15
Železo
5 - 760
18
Asociace
profesionálních
včelařů
z. s.
Adresa:
Včelařské centrum
Československé armády 184
435 11 Lom u Mostu
Mobil:
602 43 43 44
605 31 57 55
E-mail:
[email protected]
www.vcelifarmy.cz
Max Kuntzsch:
Včelařské
otázky
(Nemoci a nepřátelé včel)
Hniloba je důsledek
udržování slabého
včelstva. Nalezl jsem
ji v jednom úlu. Potěšilo mě, že jsem ji
rozeznal a zároveň
jsem byl ohromen, že
pronikla do mého
včelína. Večer jsem
ucpal česno
a vysířil včelstvo.
Celý obsah jsem
vymetl do bedničky
a i s dílem spálil. Úl
jsem vyčistil a vytřel
důkladně kyselinou
karbonovou. Potom
jsem úl vyvětral
a pozdě v létě opět
osadil včelstvem. Byl
to jediný případ,
který mě stihl.
Korektury a grafika:
Mgr. Petr Prokeš
STRANA 6
LEGISLATIVA
E-ZPRAVODAJ
Světlo světa spatřil další návrh
vyhlášky o veterinárních požadavcích
Dostali jsme k diskusi další návrh vyhlášky o veterinárních
požadavcích na chov včel. Tentokrát je z dílny Českého svazu
včelařů,
respektive
z pera
MVDr. Bohumila Pantůčka.
než samotné včely.“
Dále Sklenar popisuje znaky, které
vedou ke zjištění nemoci a jeho návod na další postup: „Já v podobném
případě včelstvo i s dílem spálím a
úl, je-li ještě k čemu, řádně horkým,
silným roztokem sody vymyji a poJe bezesporu na první pohled vidět, tom uvnitř benzinovou lampou vyže jej tvořil odborník, ale – musím pálím. Je-li však úl starý, užiji jej
říci znovu „ale“ – má jeden velký ne- jako topivo v domácnosti.“
dostatek, není v něm stanovena jasná vymahatelnost. Návrh se týká jen
RYCHLE A BEZ ÚŘADU
těch, co jsou na oboru včelařství zá- Dnes problém šíření nebezpečných
vislí obchodně a živí se jím jako far- nemocí stojí na jiné úrovni. Hlavní
máři nebo v souběhu pracovních potíž bude mimo jiné také
úvazků. Vůbec se nedotýká největší ve převčelení některých území u nás,
masy včelařů (ostatně jako žádná potom v neznalosti a nezájmu včelalegislativní opatření). Bohužel, cestu řů. Ti očekávají, že „to za ně někdo
z tohoto problému nezná asi nikdo. bude řešit“. Je to také otázka stáří
Řešení chceme hledat na našem se- úlů, ale i zmíněný pořádek/
mináři v Brně.
nepořádek na stanovišti včelstev, na
včelnicích a ve včelínech. Bohužel,
PŘEDCHŮDCI TO VĚDĚLI
velkou roli ve všem hraje fenomén
S nemocemi včel se včelařský svět dneška – peníze. Různá vyšetření,
potýká od doby, kdy včelu přenesl opatření, ale i likvidace nemocí či
z přírody do jím připravených obyd- včelstev podléhají jejich vlivu. Potom
lí. Od doby, kdy začal včelu pozoro- není divu, že se vymýšlejí nová a dalvat a zjišťovat její životní procesy, ší vyšetření a opatření, která umožní
objevil také její nemoci, k jejichž ší- peníze čerpat.
ření výrazně přispěl. Často se obrací- Mnohokráte jsme navrhovali, aby
me k našim předchůdcům a vždy namísto složitých vymýšlení postupů
s úžasem zjišťujeme, že to, co jsme se tvůrci inspirovali zkušenostmi ze
právě objevili, oni již dávno věděli.
sousedních zemí. Pokud si prohlédKdyž se obrátím k mému oblíbené- neme mapu starých ohnisek moru
mu autorovi Quidu Sklenarovi, tak včelího plodu, nebo i tu nejnovější
v knize Moje včelí matička se dozví- digitální, zjistíme, že korespondují
dám o všech problémech včel, které s místy, která označujeme za bohatě
jsou aktuální i dnes. V kapitole Ne- zavčelená. Vědecké pohledy a názory
přátelé včel je všechny popisuje. Na- nechám odborníkům, ale jako včelař
jdeme tam pojednání o myších, se přikláním k názoru Quida Sklenavosách, mravencích, parazitech, po- ra (ostatně jako více mých kolegů),
tom o těch mnohem nebezpečněj- že je nutno jednat rychle, metodou
ších, neviditelných – bacilech. Pou- kremace. Hledat bez povyku zdroj,
žijme jím publikovaná slova: ale jednat bez úřadu. Za tato slova
„Nejlepším ochranným prostředkem budu určitě pranýřován, tak raději
je čistota. Vnikne-li tento nepřítel do hned prozradím zdroj nápadu. Jsou
včelína, potom jest nejjistějším pro- jím němečtí včelaři, se situací ohledstředkem krematorium – smrt že- ně výskytu moru jsou na tom lépe,
hem. Doporučované prostředky pro- alespoň úředně. Kdo jsi bez viny,
ti hnilobě plodu (dříve nerozlišovali hoď kamenem!
mor a hnilobu – pozn. red.) mají za
Petr TÁBORSKÝ
úkol léčit měšec majitele prostředků,
farmář na vejminku
Download

E-ZPRAVODAJ ASOCIACE PROFIVČELAŘŮ