Včelárska prax u nás a v Nemecku; Preklad a komentár: MVDr. Martin Staroň, 2013
Kapitola 3
Hygiena včelstva
Hygienické podmienky v hniezde sú dôležité pre prežitie takmer všetkých zvierat. Rovnako aj pre
včelstvo: Mŕtve a choré včely sú rýchlo odstraňované zo včelstva alebo končia ako tzv. lezúce včely
obďaleč úľového letáča. Zabráni sa tak tomu, aby choré včely kalili v úli a aby nerozširovali vo včelstve
pôvodcov ochorení. Robotnice sú neustále zamestnané čistením vnútorného priestoru úľa a tiež
tmelením povrchu propolisom za účelom dezinfekcie.
Do takto včelami dobre vytvoreného hygienického systému zasahuje včelár výmenou plástov
a nadstavkov a tiež používaním včelárskeho náradia či kŕmidiel. Kto tu nedáva pozor na čistotu, škodí
nie len včelstvám, ale aj produkcii kvalitných potravín. Uvedené platí tiež pre zariadenia, ktoré sú
používané pri spracovaní včelích produktov. Pre dosiahnutie určitého hygienického štandardu sú
rôzne možnosti. Len v prípade výskytu moru včelieho plodu kedy je potrebné prevádzku asanovať
určuje príslušný veterinárny úrad (pozn. prekladateľa – naša regionálna veterinárna a potravinová
správa) prípadne poverený včelársky zdravotník (pozn. prekladateľa – u nás by to bol asistent
úradného veterinárneho lekára) spôsob čistenia a dezinfekcie1.
Zvonku farbou
Pre reklamu včelstiev a medu nenecháme úle z vonku ošumelé. Na náter by mali byť použité len
neškodné, netoxické a pokiaľ možno prírodné materiály. Aj keď sa vonkajšie plochy úľa nedostávajú
do priameho kontaktu s jeho vnútrom, môžu ich výpary ovplyvňovať včelie produkty a zdravie včiel.
Obzvlášť dôležitá je hygiena v okolí letáča, nakoľko je to miesto kde je veľký pohyb včiel. Normálne
silné včelstvo sa však o túto záležitosť stará samo!2
Znútra ohňom a lúhom
Vnútorný náter nie je potrebný, lebo ako už bolo spomenuté v nových úľoch sa o hygienu starajú
predovšetkým včely samotné. Avšak je potrebné dohliadnuť nad vyváženosťou pomeru medzi silou
včelstva a dostupným úľovým priestorom. Nadstavky, ktorými rozširujeme včelstvá, tak ako aj všetky
už použité časti úľa, by mali byť očistené oškrabaním a pokiaľ možno dezinfikované. Drevené
nadstavky sa jednoducho krátko opália3. Úľové časti môžeme tiež umyť v roztoku sódy alebo v
„Čistiacom prostriedku pre včelárstvo“ (pozn. prekladateľa – jedná sa o roztok zložený z Alkálii,
Tenzidov a Betainu. U nás nie je dostupný prípravok určený špeciálne na tieto účely). Pri nadstavkoch
z umelých hmôt ostáva len táto možnosť. Po prepuknutí ochorenia, predovšetkým AFB (moru
včelieho plodu) je najvhodnejšie použiť 2 až 5% lúh sodný.
Spodok upratať
Aj úľové dno si v normálnom prípade čistia včely sami. V slabších včelstvách alebo pri hlbokých dnách
ostáva napadané melivo bez povšimnutia. A samozrejme, včely nedokážu vyčistiť podložku pod sitom
zasieťovaného dna. Tu musí pomôcť včelár. Predovšetkým múmie vznikajúce pri zvápenatení plodu,
ktoré sú včelami odstraňované z plodového telesa, predstavujú aj na dne permanentný zdroj infekcie.
Ak nie sú odstránené, dostávajú sa spóry huby cirkuláciou vzduchu spätne do oblasti plodového
telesa. Pridružia sa aj ďalšie huby, ktoré poškodzujú nie len zdravie včiel ale aj kvalitu včelích
produktov4.
Kŕmidla dôkladne vyčistiť
Je jedno či je kŕmidlo integrované priamo v úľovom systéme, alebo je to nádoba vkladaná do úľa pri
kŕmení (pozn. prekladateľa – Nemci veľmi často používajú rôzne plastové nádoby vyplnené slamou
alebo korkovými štupľami, položené na vrchné latky v prázdnom nadstavku.) všetko musí byť
dôkladne vyčistené. Po prvé, tento priestor nepatrí z pohľadu včiel k priestoru včelstva. To znamená,
že tento priestor čistia veľmi slabo. Po druhé, zvyšky cukrových roztokov sú ideálnym miestom pre
kultiváciu rôznych baktérii a veľmi ľahko začínajú kvasiť. Zvyškové krmivo, musí byť preto čím skôr
odstránené.
Vyčistiť náradie
Najväčšie nebezpečenstvo predstavuje včelárske vypačovadlo, metlička alebo brko. Nimi sú ľahko
prenášaný pôvodcovia chorôb z jedného úľa do ďalšieho. Ich náležité očistenie a pravidelná obmena
patria neoddeliteľne k „Správnej včelárskej praxi“. Používaním samostatnej sady náradia pre každú
včelnicu môžeme prerušiť cestu prenosu infekcie z jednej včelnice na ďalšiu. Kto odchováva matky,
nesmie zabudnúť ani na chovné úliky a chovné rámiky. Nakoľko sú používané v sezóne len krátko,
často sa na ne pri dezinfekcii pozabudne5.
Tak sa to robí
Mechanická očista
Z nadstavkov a náradia, pomocou špachtle alebo vypačovadla a tvrdej kefky, pravidelne
odstraňujeme voskové a propolisové zvyšky. K očisteniu povrchov postačuje voda. Chemické čistiace
prostriedky nesmú škodiť včelám ani znečisťovať včelie produkty.
Výhody:
• Vhodné pre väčšinu materiálov
• Zvyšuje účinnosť po nej nasledujúcej dezinfekcie
Nevýhody:
• Vyššia náročnosť na potrebu práce
• Nedostupnosť zárodkov v prasklinách a v hlbších štruktúrach dreva
Plynový horák
Plynové horáky vytvárajú teplotu okolo 2 000 °C a preto sa výborne hodia na dezinfekciu drevených
povrchov, ktoré majú byť jemne opálené.
Výhody:
• Vhodné pre drevo a kovové materiály
• Vhodné pre sanáciu AFB (preventívna dezinfekcia)
Nevýhody:
• Menej vhodné pre povrchy s náterom
• Nevhodné pre umelé hmoty
Vysokotlakový čistič
Čističe bežne dostupné v obchodnej sieti vytvárajú prúd vody s tlakom 140 bar. Lepší čistiaci efekt
dosiahneme prívodom teplej prípadne horúcej vody. Trojpercentný roztok sódy účinkuje navyše
dezinfekčne.
Výhody:
• Vhodné pre väčšinu materiálov
• Dezinfekčný účinok pri použití 3% roztoku sódy
Nevýhody:
• Silné navlhčenie materiálu
• Nevhodné pre sanáciu AFB (preventívna dezinfekcia)
Hydroxid sodný:
Hydroxid je silne leptavá látka. Pre veľké riziko úrazu je potrebné použiť ochranné okuliare, rukavice
na prácu s chemickými látkami, zásteru a gumené čižmy. Hydroxid rozpúšťame vždy najprv v studenej
vode a až následne zohrievame. Pre prípravu 2% roztoku hydroxidu sodného rozpustíme 1kg a pre
5% roztok 2,5 kg hydroxidu v 50 l vody. Predmety buď okefujeme teplým roztokom alebo ich do
roztoku ponoríme, následne opláchneme vodou. Pred vyliatím roztoku do kanalizácie, je potrebné
hydroxid neutralizovať kyselinou octovou (približne na pH 7). To musí byť odkontrolované napríklad
Lakmusovým papierikom (pH 1-10).
Výhody:
• Vhodné pre väčšinu materiálov
• Vhodné pre sanáciu AFB (preventívna dezinfekcia)
Nevýhody:
• Vysoké riziko úrazu pri práci s horúcim hydroxidom
• Treba mať na mysli ochranu životného prostredia pri likvidácii roztoku hydroxidu
Checklist k „Správnej včelárskej praxi“
OTÁZKA - na vašej včelnici:
Úle a zariadenia sú bezpečné pre potraviny ?
Farby použité na nátery sú ekologické ?
Úle a zariadenia sú pravidelne čistené ?
Úle a náradie sú dezinfikované, obzvlášť v prípade výskytu ochorenia ?
Prostriedky použité na čistenie a dezinfekciu sú pre včely neškodné a bezpečné pre
potraviny?
Pri práci s hydroxidom dodržiavame zásady ochrany zdravia a ochrany životného
prostredia?
Zdroj: Ritter. W.: Hygiene am Bienenvolk, ADIZ, 2013, 47, 2, 10-11
Preklad: Staroň M.
áno nie
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐
☐
☐
☐
KOMENTÁR
Ad 1:
Asistent úradného veterinárneho lekára u nás nenariaďuje žiadne opatrenia, táto
kompetencia prináleží výlučne úradnému veterinárnemu lekárovi.
Ad 2:
Letáč úľov je vhodné po prelete včiel, v čase keď včely nelietajú, očistiť 2% roztokom
hydroxidu sodného. V roztoku namočíme kartáč a očistíme ním letáč. Po pol hodine úkon
zopakujeme čistou vodou.
Ad 3:
Dezinfekcia drevených nadstavkov v podmienkach slovenského včelárenia nie je
dostatočná. Nemeckí včelári vyraďujú nadstavky vďaka ich konštrukčnej jednoduchosti skôr a preto
sa spoliehajú na nechemickú cestu dezinfekcie. Náš včelár si v tejto otázke musí urobiť vlastnú
kalkuláciu, či investuje do skoršej obmeny úľov alebo do pravidelnej chemickej dezinfekcie. Okrem
chemickej dezinfekcie prichádza v úvahu aj fyzikálna dezinfekcia pôsobením tepla – parafínovanie
nadstavkov.
Ad 4:
Aspekt zasieťovaného dna je v našom včelárstve často podceňovaný. Veľa včelárov využíva
zasieťované dná z dôvodu vetrania pri premiestňovaní včelstiev alebo z dôvodu jednoduchého
liečenia. Niektorí včelári aj pre pravidelnú diagnostiku infestácie včelstva varroózou. V letnom období
je v týchto úľoch prítomná podložka, na ktorej sa zachytáva melivo. Priestor je od včiel oddelený
a nemôžu ho aktívne čistiť. Vzniká vynikajúce prostredie nie len pre plesne ale aj vijačku či kožiara.
Včelár preto nesmie zabúdať na pravidelné čistenie podložiek.
Ad 5:
Chovatelia matiek, ktorí chovajú matky na komerčný predaj by nemali zabúdať aj na
povinné vyšetrenia vzoriek meliva a mŕtvoliek včiel podľa kritérií uvedených každoročne v aktuálnom
„Programe eradikácie moru včelieho plodu“. Program je známi približne v marci daného
kalendárneho roku a vydáva ho Štátna veterinárna a potravinová správa SR.
Download

3. Kapitola: Hygiena včelstva - ponyfarma.pavcina