NÁVOD NA MONTÁŽ
zvodidlového systému
KREMSBARRIER 1 RH2K
na mostných konštrukciách
prešlo skúškou pod a EN 1317-2:
úrove zachytenia:
úrove intenzity nárazu:
pracovná šírka:
H2
B
W4
Výroba a predaj:
voestalpine Straßensicherheit GmbH
Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria
Tel.: +43/50304/14-670
Fax: +43/50304/54-628
E-mail: [email protected]
ID: LSTMC106
Stav k 07/2010
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 2 zo 13
Obsah
Bezpe nostné pokyny ............................................................................................................................. 3
Používanie v súlade s ur ením ............................................................................................................... 3
Technický popis zvodidlového systému .................................................................................................. 3
Preprava .................................................................................................................................................. 4
Požiadavky na montáž ............................................................................................................................ 4
Vhodné podložie pre montáž (stavebná konštrukcia) ............................................................................. 5
Montáž zvodidlového systému pod a typových listov C106/2 a C106/3 a C106/4 ................................. 6
1.
Ukotvenie ................................................................................................................................. 6
2.
Osadenie st pikov V140 s pätnou doskou ............................................................................... 6
3.
Montáž príchytiek na upevnenie výplní zábradlia.................................................................... 7
4.
Montáž pomocnej zvodnice S1................................................................................................ 7
5.
Montáž dištan ných dielov S1 ................................................................................................. 8
6.
Montáž ažnej ty e Ø 32 ......................................................................................................... 9
7.
Montáž výplne (zábradlia) ....................................................................................................... 9
8.
Montáž zvodnice S1 .............................................................................................................. 10
9.
Lícovacie prvky ...................................................................................................................... 10
10.
ahovacie momenty skrutkových spojov ............................................................................. 11
11.
Dilata ná škára v oblasti prechodu cez jazdnú dráhu ........................................................... 11
12.
Kontrola zhody ....................................................................................................................... 12
13.
Upratanie staveniska ............................................................................................................. 12
Oprava zvodidlového systému .............................................................................................................. 12
Trvanlivos protikoróznej ochrany ......................................................................................................... 12
Inšpekcia a údržba ................................................................................................................................ 13
Recyklácia / likvidácia odpadu............................................................................................................... 13
Príloha 1 .......................................................................................................................Typový list C106/2
Príloha 2 ....................................................................................................................... Typový list C106/3
Príloha 3 ....................................................................................................................... Typový list C106/4
Príloha 4 .................................................................................................................... Typový list TSM 220
Príloha 5 ............................................. Kusovník KREMSBARRIER 1 RH2K na mostných konštrukciách
Príloha 6 ..................................................................... EU-prehlásenie zhody KREMSBARRIER 1 RH2K
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 3 zo 13
Bezpe nostné pokyny
Pretože práce na zvodidlových systémoch treba klasifikova ako zvláš nebezpe né,
smú sa vykonáva len pod doh adom a pod a pokynov príslušne zaškolených
odborných pracovníkov.
Tento návod na montáž po íta s doh adom a inštruktážou zo strany odborne
zaškolených pracovníkov.
Montážny personál musí nosi osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pod a
smernice EÚ 89/686/EHS a národných predpisov.
Používanie v súlade s ur ením
Zvodidlové systémy majú za úlohu zadrža automobily, ktoré sa odchýlia od jazdnej
dráhy, a presmerova ich tak, aby sa minimalizovali následky pre cestujúcich vo
vozidle a iné osoby alebo objekty hodné ochrany.
Upozornenie: Používanie zvodidlových systémov sa má zásadne nariadi len
tam, kde sa v prípade odchýlenia vozidiel z jazdnej dráhy pre
vozidlo a cestujúcich vo vozidle a pre iné osoby alebo objekty
hodné ochrany dajú o akáva nepriaznivejšie následky než
v prípade nárazu do zvodidlového systému.
Technický popis zvodidlového systému
prešlo skúškou pod a EN 1317-2
úrove zachytenia
H2
úrove intenzity nárazu / ASI
B / 1,2
pracovná šírka
W4 / 1,1 m
testovaná d žka systému
57,00 m
rozmery systému
šírka systému
510 mm
výška systému
1 105 mm
bka vrtu
170 mm
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 4 zo 13
Preprava
Pri preprave konštruk ných dielov zvodidlového systému venujte pozornos
nasledujúcim bodom:
Náklad musí by riadne zabezpe ený.
Po komunikáciách, ktoré boli posypané rozmrazovacou so ou, sa konštruk né
diely môžu prepravova len v nákladných automobiloch uzavretých plachtami.
Zabrá te kontaktu s iným agresívnym prepravovaným nákladom (napr.
zvyškami chemikálií na ložnej ploche).
Zdvíhacie zariadenia musia by dimenzované pre maximálnu hmotnos balíka
2,5 t.
Upozornenie: Riadne zabezpe enie nákladu treba zaisti i pri preprave
pracovných nástrojov ur ených na montáž zvodidlových
systémov.
Požiadavky na montáž
Realiza ná (montážna) firma musí ma odbornú spôsobilos a všeobecnú kvalifikáciu
na realizáciu montážnych prác tohto typu.
Montážna firma musí ma technické vybavenie na odborné vykonanie montážnych
prác. K tomu okrem vozového parku prispôsobeného týmto prácam patria najmä
baranidlá dimenzované na potrebnú d žku st pikov s príslušne upravenými
nástavcami a vodidlami, v ta ky, nárazové skrutkova e, montážne t ne, meradlá at .
Montážna firma musí zabezpe
dodržanie všetkých montážnych inností pod a
príslušných národných a medzinárodných zákonov, smerníc, nariadení at . a v as
overi , i boli vydané potrebné povolenia.
Montážna firma pred za atím montáže musí:
zisti , i sa v priestore ukotvenia nenachádzajú asti konštruk ných inštala ných
prvkov a potom ich patri ne zoh adni .
skontrolova vhodnos podložia pre montáž (triedu pôdy, dostato nú h bku pre
vrty, rovinnos podkladuat .).
vyzna
základné montážne osi pre montáž zvodidlového systému.
skontrolova ,
dodávate ovi.
riadne zabezpe
i dodávka materiálu je úplná, a výhrady obratom oznámi
stavenisko.
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 5 zo 13
Pri zistených odchýlkach musí by zadávate neodkladne písomne vyrozumený a
musí sa vyjasni prí ina odchýlok.
Ak konštruk né diely zvodidlových systémov treba na krátky as uskladni , musia sa
dodrža nasledujúce skladovacie podmienky:
Skladovacia plocha musí ma patri nú nosnos , musí by spevnená a zjazdná
pre nákladný automobil.
Pozinkované konštruk né diely sa nesmú skladova vo vysokej vlhkej tráve, v
kalužiach ani v blate.
Konštruk né diely dodané v balíkoch treba skladova
drevených hranoloch vo výške cca 150 mm nad zemou.
na podložných
Konštruk né diely treba skladova sklonené v miernom uhle, aby z nich mohla
odteka voda.
Treba sa vyhnú hromadeniu vlhkosti.
Po as prepravy treba odstráni fólie, aby konštruk né diely boli v stabilnej
polohe pevne zaistené.
Skladovacie miesto
prostriedkov.
sa
nesmie
upravova
pomocou
rozmrazovacích
Treba zabráni dlhodobému vo nému skladovaniu zviazaných konštruk ných dielov v
balíkoch.
Vhodné podložie pre montáž (stavebná konštrukcia)
Sily ktoré vzniknú pri náraze vozidla, prechádzajú od zvodidlového systému a
samotného vozidla do podkladu (stavebnej konštrukcie). Tieto sily sú závislé aj od
usporiadania zádržného systému stavebnej konštrukcie.
Podložie je vhodné pre montáž zvodidlového systému, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
Je zaistené odvádzanie charakteristických síl
Pevnos betónu dosahuje min. hodnotu C25/30.
Armatúra sp a statické požiadavky.
Rovinnos povrchu v priestore ukotvenia:
maximálna odchýlka 5 mm na 0,50 m d žky nivela nej laty.
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 6 zo 13
Upozornenie:
Zvodidlový systém možno ukotvi aj na oce ové
konštrukcie, ak je zabezpe ené odvádzanie charakteristických síl v závislosti
od usporiadania. Konštrukciu ukotvenia zvodidlového systému na oce ovej
konštrukcii musí vždy odsúhlasi výrobca.
Montáž zvodidlového systému pod a typových listov C106/2 a C106/3 a C106/4
Predmontáž konštruk ných dielov zvodidlového systému vo výrobnom závode nie je
nutná.
Pretože zvodidlový systém sa nepredpína, teplota okolia nie je pre montáž dôležitá.
1.
Ukotvenie
Každý st pik V140 s pätnou doskou treba ukotvi pomocou dvoch skrutiek do betónu
TSM B16×220 pod a typového listu TSM 220 (pozri prílohu).
Pri v taní otvorov pre páry kotiev sa odporú a používa v taciu šablónu, ktorá zaru í
presnú vzdialenos kotiev 240 mm.
Vrty treba urobi kolmo na montážnu plochu. H bka vrtu je 170 ± 3 mm. Stojan pre
ta ku s dorazom zaru í presné prevedenie vrtu.
Základná osová vzdialenos párov kotiev (= vzdialenos st pikov) je 1 900 mm.
2.
Osadenie st pikov V140 s pätnou doskou
Otvorená strana profilu st pika musí by na strane odvrátenej od jazdnej dráhy.
St piky V140 s pätnou doskou sa na páry kotiev musia nasadi tak, aby kotevné
skrutky boli vycentrované v pozd žnom otvore pätnej dosky. Na každý pár kotiev sa
nasadí zosilnenie pätnej dosky s otvormi Ø 22 mm na už osadené skrutky do betónu
TSM B16×220, ím sa zakryjú dlhé otvory v pätnej doske. Zosilnenie pätnej dosky –
a tým aj st pik – sa ur eným u ahovacím momentom pripevní ku každej skrutke
pomocou jednej podložky 40×18×4 a jednej šes hrannej matice M18 FK 8 (pozri obr.
1).
Pri bežných prie nych sklonoch -2,5 % až +6 % sa st pik musí namontova kolmo na
montážnu plochu (povrch rímsy, opornú stenu at .). Na pozd žny sklon montážnej
roviny sa neprihliada.
Treba však dba na rozdielnu výšku obrubníkov pod a národných predpisov.
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Obrázok 1
3.
Strana 7 zo 13
Obrázok 2
Montáž príchytiek na upevnenie výplní zábradlia
Aby sa výplne dali upevni k st pikom, na st piky V140 sa priskrutkujú dve rôzne
príchytky. Na za iatok po a z poh adu v smere jazdy sa medzi dva st piky namontujú
dve „príchytky na výpl na za iatku“, ktoré poznáte pod a dlhého otvoru 36×12 mm.
Na koniec po a sa namontujú dve „príchytky na výpl na konci“, ktoré poznáte pod a
otvoreného pozd žneho otvoru 40×12 mm.
Príchytky sa k st piku V140 priskrutkujú vo vzdialenosti 260, resp. 760 mm od jeho
hornej hrany: Skrutka s plochou gu atou hlavou M16×30 FK 6.8 sa prestr í z
vnútornej strany st pika cez pozd žny otvor 18×36 mm v st piku V140 a otvor Ø 18
mm v príchytke, nasadí sa jedna podložka 40×18×4 a pripevní sa pomocou jednej
šes hrannej matice M16 FK 6 (pozri obr. 1 a 2).
4.
Montáž pomocnej zvodnice S1
Pomocná zvodnica sa pripevní ku každému st piku pomocou fixa nej príložky:
Skrutka s plochou gu atou hlavou M10×25 FK 4.6 sa prestr í cez pozd žny otvor
fixa nej príložky a pozd žny otvor 30×12 mm v st piku a pripevní sa na vnútornú
stranu st pika pomocou jednej podložky 11 a jednej šes hrannej matice M10 FK 5.
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 8 zo 13
Pomocná zvodnica sa musí nasunú tak, aby jej príruby boli umiestnené medzi
fixa nou príložkou a st pikom (pozri obr. 2).
Pomocné zvodnice musia na miesto napojenia z poh adu smeru jazdy nadväzova
tak, aby sa vozidlá o ne nemohli zachyti . Koniec pomocnej zvodnice obrátený k
jazdnej dráhe na mieste napojenia (horná as ) poznáte pod a vyrazenej zna ky
zvodidlových systémov voestalpine. elo zvodnice sa musí umiestni cca 180 mm za
os st pikov v smere jazdy a priskrutkova pomocou troch skrutiek s plochou gu atou
hlavou M16×35 FK 4.6 s podložkou 40×18×4 a maticou M16 FK 5 (pozri obr. 1 a 2).
Pod každú šes hrannú maticu M16 treba vloži jednu podložku 40×18×4.
Fixa ná príložka musí by na osi st pikov oto ená pozd žnou stranou nadol a
šes hrannú maticu M10 FK 5 treba utiahnu .
5.
Montáž dištan ných dielov S1
Vždy dva dištan né diely sa pod a obr. 3 musia v
závislosti od smeru jazdy (pozri šípku) vloži do seba.
Oba gu até otvory Ø 18 mm na st piku a pozd žny
otvor 18×30 mm na traverze ochranného zvodidla
musia by v zhodnej polohe.
Obrázok 3
Dva dištan né diely sa pripevnia pomocou dvoch
skrutiek s plochou gu atou hlavou M16×40 FK 6.8,
ktoré sa prestr ia cez pozd žne otvory 18×36 mm na
prednej strane st pika V140 a v zhodnej polohe
umiestnené otvory Ø 18 mm dištan ných dielov, z
ktorých každý sa pripevní pomocou jednej podložky
40×18×4 a jednej šes hrannej matice M16 FK 6 k
vnútornej strane tlmi a (pozri obr. 3).
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
6.
Strana 9 zo 13
Montáž ažnej ty e Ø 32
ažná ty Ø 32 sa priskrutkuje ku každému st piku V140 pomocou príchytky v tvare
U M20 FK 8.8: Príchytka v tvare U sa nasunie na ažnú ty , medzi ažnú ty a st pik
sa vloží príložka GEWI (110×50×6 mm) a zastr í sa do páru pozd žnych otvorov
22×30 mm na st piku V140. Na vnútornú stranu st pika sa opä nasunie príložka
GEWI a každá príchytka v tvare U sa pripevní pomocou dvoch šes hranných matíc
M20 FK 8 (pozri obr. 4 a 5).
Obrázok 5
Obrázok 4
ažnú ty Ø 32 treba tupo prirazi a spoji pomocou 140
mm dlhej spojky. Spojka musí by umiestnená centricky
nad spojom ažných ty í. Priebežne treba kontrolova
minimálnu viazaciu d žku ažných ty í na spojke
(65 mm). Aby sa zabezpe ila poloha spojky, zaistí sa z
oboch strán jednou maticou (pozri obr. 5).
ahovací moment týchto poistných matíc treba zvoli tak, aby sa už nedali uvo ni
rukou.
ažná ty , spojka i poistná matica majú avoto ivý závit.
7.
Montáž výplne (zábradlia)
Pretože mostné zábradlie asto predstavuje dekora ný prvok mosta, kladú sa na
zvláštne optické požiadavky.
V praxi sa pri rôznych výplniach zábradlia ukázalo vhodné použitie rámov zo
zváraných L profilov 25×40×3 (pozri obr. 2).
Používané výplne musia sp
tieto požiadavky:
Ak slúžia ako zvodidlový systém a zárove
národné predpisy pre zábradlie.
ako zábradlie, musia sp
Montáž musí by možná v štyroch definovaných bodoch (príchytkách).
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 10 zo 13
V prípade nárazu vozidla musí by zaru ené jednostranné uvo nenie výplne
pri otvorenom pozd žnom otvore „príchytky na výpl na konci“.
Jednotlivé diely výplne sa pri náraze vozidla nesmú úplne uvo ni .
Konštruk né diely sa musia prispôsobi teplotne podmieneným pohybom v
oblasti dilata nej škáry.
Každá výpl musí by na st piku navyše zabezpe ená príslušne dimenzovaným
lankovým uzlom v oblasti hornej „príchytky na výpl na za iatku“.
8.
Montáž zvodnice S1
Zvodnice S1 musia na miesto napojenia z poh adu smeru jazdy nadväzova tak, aby
sa vozidlá o ne nemohli zachyti (pozri obr. 1). K jazdnej dráhe obrátený koniec
zvodnice na mieste napojenia (horná as ) poznáte pod a otvoru Ø 9 mm.
Aby zvodnica na miesto napojenia nadväzovala, koniec zvodnice odvrátený od
jazdnej dráhy (spodná as ) je zahnutý.
Zvodnice sa priskrutkujú na os zvodníc k dištan ným dielom (každých cca 1 900 mm)
pomocou skrutky s plochou gu atou hlavou M16×40 FK 6.8 (pozri obr. 3).
Spoj dvoch zvodníc sa musí navyše priskrutkova pomocou šiestich skrutiek s
plochou gu atou hlavou M16×30 FK 6.8. Pri u ahovaní šes hranných matíc M16 FK 6
treba dba na správne osadenie kvapkovej poistky proti pooto eniu hlavy skrutky v
pozd žnych otvoroch zvodnice.
Pod každú šes hrannú maticu M16 FK 6 treba vloži jednu podložku 40×18×4.
Výnimkou sú štyri excentricky umiestnené skrutky na spoji dvoch zvodníc, kde
namiesto podložiek 40×18×4 treba namontova dve bo né zosilnenia (pozri obr. 2).
9.
Lícovacie prvky
Zvodidlové systémy by sa mali zásadne osadi tak, aby nebolo nutné použi lícovacie
prvky. Ak na základe miestnych podmienok treba použi lícovacie prvky, musia sa
bezpodmiene ne dodrža nasledujúce podmienky:
Pokia možno, dodrža základnú osovú vzdialenos st pikov.
Pri prerezaní pozd žnych prvkov dba na isté vykonanie rezu.
Rez vies tak, aby piliny nepadali na žiarovo pozinkované, resp. ochrannou
vrstvou ošetrené konštruk né diely (nebezpe enstvo externej hrdze, resp.
poškodenia ochrannej vrstvy).
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 11 zo 13
Hrany rezu o isti a reznú plochu pod a EN ISO 1461 ochráni pred koróziou
zinkovou farbou.
Profil otvoru pri bo nej strane lícovacieho prvku musí zodpoveda
továrenskému vyhotoveniu a vzdialenosti okrajov otvorov nesmú by menšie
než pri továrenskom vyhotovení.
Rezanie plame om je pri montážnych innostiach zakázané!
10. U ahovacie momenty skrutkových spojov
Závit/trieda pevnosti
min.
ahovacie momenty
max.
M10 / 4.6
10 Nm
17 Nm
M16 / 6.8
35 Nm
150 Nm
M18 / 8.8
80 Nm
330 Nm
M20 / 8.8
150 Nm
460 Nm
Pri u ahovaní týchto neplánovane nepredpätých skrutkových spojov v rozsahu hore
uvedených u ahovacích momentov dbajte na mieste zovretia na maximálne plošné
priloženie.
11. Dilata ná škára v oblasti prechodu cez jazdnú dráhu
Dilata ná škára umož uje zachytáva
konštrukcie.
teplotne podmienené pohyby mostnej
Vytvorenie dilata nej škáry v zvodidlovom systéme je závislé od funk nosti
zádržného systému a pred ženia, ktoré treba zoh adni (napr. ±100 mm). Musí by
odsúhlasené výrobca.
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 12 zo 13
12. Kontrola zhody
Po as montáže priebežne a pri výstupnej kontrole kontrolujte:
správne zoradenie a priskrutkovanie konštruk ných dielov
vertikálnu vzdialenos medzi hornou hranou zvodidla, resp. ažnej ty e, a
vz ažnou rovinou
horizontálnu vzdialenos medzi prednou hranou traverzy ochranného zvodidla
a základnou montážnou osou
spojité vedenie línie pozd žnych prvkov (traverzy ochranného zvodidla, ažné
ty e)
Pri odchýlkach mimo povolenej tolerancie treba vykona
opatrenia.
príslušné nápravné
Po ukon ení montážnych prác sa správnos vykonania montáže skontroluje pod a
Návodu na montáž formou prevzatia vykonaných prác a stav sa zdokumentuje v
preberacom protokole.
13. Upratanie staveniska
Všetok zvyškový materiál (aj spojovací materiál), baliaci materiál ako drevené
hranoly, debni ky od skrutiek, fólie, baliace pásky at . a iný odpad odvezte.
Stavenisko opus te až po jeho vyzametaní.
Oprava zvodidlového systému
Všetky konštruk né diely, ktoré po nehode vykazujú mechanické poškodenia, resp.
deformácie, treba nahradi novými konštruk nými dielmi. Pri montáži týchto dielov sa
ria te návodom na montáž.
Pri oprave zvodidlového systému sa zásadne musí používa nový spojovací materiál.
Trvanlivos protikoróznej ochrany
Konštruk né diely zvodidlových systémov sa s oh adom na životnos /dobu ochrany
žiarovo zinkujú pod a EN ISO 1461.
Ochranná doba pre zinkové po ahy je definovaná v EN ISO 14713 a závisí najmä od
hrúbky vrstvy. Všeobecne možno predpoklada , že k úbytku zinkovej vrstvy
dochádza plošne. Na základe známej makroklimatickej korózie sa na komunikáciách
Návod na montáž KB 1 RH2K na mostných konštrukciách
Strana 13 zo 13
kategórie C4 dá predpoklada ro ný úbytok zinku v rozsahu 2,1 až 4,2 µm za rok. Z
toho vyplýva pre zinok s hrúbkou minimálne 70 µm, vypo ítanou pod a EN ISO 1461,
ochranná doba minimálne 15 rokov.
Upozornenie:
Vyššie uvedeným spôsobom vypo ítaná ochranná doba
platí len pre makroklimatickú koróziu. Mikroklimatické
zvláštnosti môžu vies ku skráteniu ochrannej doby.
Inšpekcia a údržba
Zvodidlové systémy voestalpine Straßensicherheit GmbH sú bezúdržbové.
V rámci prebiehajúcich kontrolných jázd údržby vozoviek, minimálne aspo raz
ro ne a hlavne po skon ení zimného obdobia, treba zvodidlový systém skontrolova
vizuálne. Pritom okrem iného treba venova
pozornos
zdeformovaným
konštruk ným dielom a správnemu priskrutkovaniu.
Recyklácia / likvidácia odpadu
Demontované zvodidlové systémy, resp. v rámci opravy vymenené konštruk né
diely, treba likvidova pod a zákonných predpisov a da do recyklovaného odpadu.
Konštruk né diely zvodidlových systémov voestalpine Straßensicherheit GmbH sú
100%-ne recyklovate né.
Baliaci materiál a iný odpad treba recyklova , resp. likvidova pod a zákonných
predpisov.
Pri výrobe zvodidlových systémov voestalpine Straßensicherheit GmbH sa
nepoužívajú toxické i nebezpe né materiály.
ZVODNICA
ZVODNICA
ZVODNICA
ZVODNICA
SKRUTKA DO BETÓNU TSM B16 x 220
Návod na osadenie
Typový list TSM 220
1. Vyv tanie otvoru:
Ve kos matice 13mm
tanie musí by prevedené kolmo k montážnemu povrchu.
- Priemer v tania 16mm
Skrutka do Betónu
- H bka v tania 170 ± 3mm
TSM B16 x 220
D žka kotvy 220mm
H bka v tania 170±3mm
Lepiaci tmel
Priemer v tania 16mm
Vyv tanie otvoru
01/2012
- Kontrola h bky v tania
- Vy istenie vyv taného otvoru
Pozn. Použitie stojanu na v ta ku pri v taní u ah í presné
tanie otvorov.
2. Osadenie kotvy:
Nanies lepiaci tmel Chemofast CF-T 415 V do vyv taného otvoru
a zaskrutkova kotviacu skrutku až do konca metrického závitu.
(Lepiaci tmel pri tom musí vystupova z vyv taného otvoru).
Odstráni nadbyto ný lepiaci tmel vystúpený z otvoru. Výdatnos
jednej náplne kartúše lepiaceho tmelu je cca. 33 ks kotiev.
Pri nanášaní lepiaceho tmelu je nevyhnutné dodržiava pokyny
uvedené na kartúši.
Pozn. pre aplikáciu kartúše je nevyhnutné použi správnu ve kos pištole.
Nanesenie lepiaceho
tmelu
Zaskrutkovanie
skrutky do betónu
ZVODNICA
Kusovník
KREMSBARRIER 1 RH2K
Záchytné bezpe nostné zariadenie
so spodnou ochranou proti prejazdu - mosty / okraj
Požiadavky na pole s 3.80 m d žky
Kus
1
Názov dielu
Hmotnos
[kg]
íslo výkresu
Materiál /
Triede
46,50
30-011.3800-
S355JO
zvodnica S1 3,80m
Protikorózna ochrana
pod a EN ISO 1461
2
zosilnenie okrajov zvodnice
0,78
30-001.1807E
S235JR
pod a EN ISO 1461
4
dištan ny diel S1
3,51
30-001.1360D
S235JR
pod a EN ISO 1461
2
V140-st pik K/G 1010 0%
23,74
30-001.2770D
S235JR/ S355JO
pod a EN ISO 1461
2
zesílení patní desky
0,69
30-100.2732E
S235JR
pod a EN ISO 1461
1
pomocná zvodnica 3,80m
28,79
30-001.1830D
S235JR
pod a EN ISO 1461
S235JR
pod a EN ISO 1461
2
0,5
svírací p íložka pomocné svodnice
ty tiahla 32 - 8,00m
0,12
30-001.1832E
52,48
30-101.8000D
2
U-strme M20-8.8 U
0,42
30-101.0901E
4
matica M20-8
0,06
ISO 4032
0,22
30-101.1808E
4
íložka - Gewi
BSt 500 S pod a EN ISO 1461
8.8
pod a EN ISO 10684
8
pod a EN ISO 10684
S235JR
pod a EN ISO 1461
2
íchytka pro výpl na konci
0,18
30-001.2771E
S235JR
pod a EN ISO 1461
2
íchytka pro výpl na za átku
0,18
30-001.2772E
S235JR
pod a EN ISO 1461
2
výpl zábradlí
6,72
Skizze
S235JR
pod a EN ISO 1461
1
matica M32 pre ty tiahla
0,48
30-101.0905E
S355J2
pod a EN ISO 1461
S355J2
pod a EN ISO 1461
0,5
spojovacia matica pre ty tiahla
1,31
30-101.0904E
23
matica M16-6
0,03
ISO 4032
17
spojovacie skrutk M16x30
0,08
30-100.0990E
6
pod a EN ISO 10684
5.6
pod a EN ISO 10684
6
spojovacie skrutk M16x40
0,10
30-100.0990E
5.6
pod a EN ISO 10684
23
podložka 40x18x4
0,03
30-001.0995E
100HV
pod a EN ISO 10684
2
spojovacie skrutk M10x25
0,03
DIN 603
4.6
pod a EN ISO 10684
10
matica M10-5
0,01
ISO 4034
5
pod a EN ISO 10684
8
šes .hr.skrutky M10x25-4.6
0,02
ISO 4018
4.6
pod a EN ISO 10684
10
podložka 11
0,00
ISO 7091
100HV
pod a EN ISO 1461
4
TOGE - TSM B16x220
0,32
TOGE
4
matica M18-8
0,04
ISO 4032
Hmotnos na bm:
49,66
10.9
8
TOGE-KORR
pod a EN ISO 10684
kg/bm
Dodate né diely pre konstrukcie dilatacií
Kus
1
Názov dielu
zvodnica S1 3,80 ± 100
Hmotnos
[kg]
57,92
30-001.4080B
íslo výkresu
Materiál /
Protikorózna ochrana
Triede
S355JO pod a EN ISO 1461
1
pomocná zvodnica 3,80 ± 100
32,94
30-001.4090C
S235JR
pod a EN ISO 1461
1
tension rod 32 +-100
18,26
30-101.4070D
S355JO
pod a EN ISO 1461
01/2012
Prehlásenie o zhode EU podla smernice
pre stavebné výrobky 89/106/EWG
Výrobcca
voestallpine Straßensicherrheit Gmb
bH
Schmidhüttenstraße 5
A-3500 Krems/Do
onau
prehlasuje, že výrobo
ok
týmto p
KREM
MSBARRIIER 1 RH
H2K
pre mo
ostné ko
onštrukc ie
zodpovvedá ustan
noveniam, ktoré sú uvvedené vo vyššie vyz
značenýchh predpisoc
ch,
vrátane
e všetkých zmien, pla
atných v ča
ase vystav
venia tohto osvedčen ia.
Certifikkačný úrad:
TÜV SÜ
ÜD SZA Ös
sterreich
Technis
sche Prüf-G
GmbH
Arsenall, Objekt 20
07
A-1030 Wien
Č. certiifikačného úradu:
0531
e o zhode:
Č. EU vvyhlásenie
0174 - CPD
C
- 2010
Výkonn
nostná tried
da:
úroveň zachytenia
a:
úroveň prudkosti nárazu:
n
úroveň pracovnej šírky:
dynamický priehyb:
Upozorrnenie pre použitie:
m „KB 1 RH
H2K pre m
mostné
Systém
konštru
ukcie“ je je
ednostrannne pôsobia
aci,
kotvený
ý zadržiava
ací systém vozidiel, pre
p
použitie
e na mosto
och.
Príslušné normy:
EN 1317 časť 1, 2 a 5
EN 100
025 časť 1 a 2
EN ISO
O 1461
vedenie
e spoločno
osti (Kurt Schwarzlmü
S
üller)
H2
B
W4
1,08m
technický riaditeľ (Chhristian Mad
der)
Download

KB1RH2K-most-Montazny