Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke
Tovar
Preambula
Vysoká škola múzických umení v Bratislave ako verejný obstarávateľ v súlade s § 6 ods. 1
písm. d), a v súlade s § 99 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie
postupom podprahovej zákazky na Tovary na predmet zákazky: Počítačové zostavy a
príslušenstvo.
Súťažné podklady sú vypracované v súlade so zákonom č. 25 / 2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“).
Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Verejný obstarávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Podprahová metóda VO – Tovary
Kód CPV:
30213000-5
30213100-6
30237200-1
30237410-6
30237460-1
30231000-7
30231300-0
30231310-3
Osobné počítače
Prenosné počítače
Príslušenstvo počítačov
Počítačová myš
Počítačové klávesnice
Počítačové monitory a konzoly
Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
Ploché displeje
Predmet zákazky: Osobné a prenosné počítače s príslušenstvom.
1. Výzva
2. Súťažné podklady
2013
1
Výzva
k výberu poskytovateľa služby - podprahová zákazka
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1Názov organizácie. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
IČO:
00397431
Sídlo organizácie: Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Tel:
02/59301451
e-mail:
[email protected]
2. Typ zmluvy:
2.1 Na predmet zákazky bude uzavretá Rámcová dohoda podľa Obchodného zákonníka medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
2.2 Názov predmetu zákazky: Počítačové zostavy a príslušenstvo.
2.3 Stručný opis obstarávanej služby
2.3.1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa osobných a prenosných počítačov
s príslušenstvom pre VŠMU v Bratislave (ďalej len VŠMU) a jej fakúlt.
Podrobná špecifikácie je súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
2.3.2 Kód CPV:
30213000-5
30213100-6
30237200-1
30237410-6
30237460-1
30231000-7
30231300-0
30231310-3
Osobné počítače
Prenosné počítače
Príslušenstvo počítačov
Počítačová myš
Počítačové klávesnice
Počítačové monitory a konzoly
Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
Ploché displeje
3. Miesto dodania:
3.1 VŠMU Bratislava, Zochova 1
4. Možnosť predloženia ponuky:
4.1 Uchádzač môže svoju ponuku predložiť na celý predmet zákazky
5. Variantné riešenie:
5.1 Neumožňuje sa.
6. Predpokladaný termín poskytovania služby
6.1 Priebežne na obdobie 24 mesiacov.
7. Poskytnutie súťažných podkladov:
7.1 Súťažné podklady a ich prílohy sú prílohou výzvy.
2
7.2 Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa súťaže doručí písomnú žiadosť o súťažné
podklady na adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 4.4. 2013 do 15,00hod. v listinnej
podobe, e-mailom alebo faxom, v slovenskom jazyku. Zo žiadosti o súťažné podklady musí
byť zrejmé, čo sa žiada (pre nezameniteľnú identifikáciu doporučuje sa uviesť buď názov
súťaže, alebo jednoznačnú identifikáciu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ako
bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania), ďalej musí obsahovať identifikačné údaje
žiadateľa (celý názov a adresu sídla), v prípade inej poštovej doručovacej adresy ako je sídlo
žiadateľa, musí obsahovať aj túto adresu.
Doporučuje sa uviesť v nej aj meno, tel. a emailový kontakt kontaktnej osoby za žiadateľa.
7.3 V prípade, že bude v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa zároveň aj
predloženie prekladu do štátneho/slovenského jazyka.
7.4 Na doručenie, je rozhodujúci termín doručenia žiadosti na predmetnú adresu. V prípade
osobného doručovania alebo doručenia prostredníctvom kuriéra je možné na doručenie využiť
vrátnicu školy na predmetnej adrese, prístupnú z verejného priestranstva počas pracovných
hodín v pracovných dňoch na kontaktnom mieste, alebo odovzdať priamo referentovi pre
verejné obstarávanie. V prípade požiadavky na osobné prevzatie súťažných podkladov je
možný termín prevzatia nutné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne jeden
pracovný deň vopred pred zamýšľaným termínom. Za dohodu nie je možné považovať len
jednostrannú požiadavku žiadateľa. Súťažné podklady budú poskytované v súlade so
zákonom. Súťažné podklady budú zverejnené aj na internetovej stránke
verejného
obstarávateľa – www.vsmu.sk – verejné obstarávanie.
Kontaktná osoba:
Darina Ambrozyová, referent pre VO
Telefón: 02/59301451
e-mail: [email protected]
7.5 Žiadosť o účasť pošlú aj uchádzači, ktorým bola zaslaná výzva.
8. Úhrada za súťažné podklady:
8.1 Nevyžaduje sa.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
9.1 deň:15. mesiac: apríl rok: 2013 hodina: do 12.00 hod.
9.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava.
Pri osobnom doručení pracovňa referenta pre verejné obstarávanie, II. poschodie,
v pracovnej dobe: Po – Št. 7.00 - 15,00 hod, Pi. 7.00 - 12,00 hod., tak, aby boli
doručené
na
vyššie
uvedenú
adresu
v lehote
na
predkladanie
ponúk.
9.3 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Otváranie obálok s ponukami:
10.1 deň: 15. mesiac: apríl rok: 2013 hodina: 13.00 hod.
10.2 Vysoká škola múzických
I. poschodie - zasadačka rektora.
umení
v Bratislave,
Ventúrska
3,
Bratislava,
10.3 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otváranie časti ponúk
označených ako "OSTATNÉ" je neverejné v súlade s § 41ods. 1 zákona o VO .
Otváranie častí ponuk, označených ako "KRITÉRIA" bude vykonané len vo vzťahu k
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase písomne oznámenom
uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
3
11.Obhliadka
Nie.
12. Podmienky financovania predmetu zákazky :
12.1 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej
doručenia verejnému obstarávateľovi bankovým prevodom na účet poskytovateľa
uvedený v objednávke na základe odsúhlasenej faktúry. Faktúra musí spĺňať náležitosti
daňového dokladu.
12.2 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
13.1. Osobné postavenie uchádzač preukáže:
13.1.1 dokladom o oprávnení podnikať v oblasti podľa predmetu zákazky alebo overenou
kópiou potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre VO. V prípade
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov uchádzač predloží aj doklad o oprávnení
podnikať – úradne overenú kópiu k návrhu zmluvy.
13.2. Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:
13.2.1 zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru za posledné 3 roky (20102012), ktorých zmluvná cena s DPH je minimálne 20 000,- €. Zoznam zmlúv bude obsahovať
dátum (termíny dodania predmetu zákazky), názov, adresu, kontakt na odberateľa, zmluvnú
cenu. Tento zoznam uchádzač doplní potvrdeniami o uspokojivom vykonaní služieb
s uvedením cien, miest a lehôt poskytovaných služieb, ich zhodnotenia podľa obchodných
podmienok odberateľom, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti požaduje z hľadiska preukázania schopnosti
uchádzača
plniť
predmet
zákazky
požadovaný
verejným
obstarávateľom
a
skúseností s dodávkami predmetu zákazky v potrebnom rozsahu.
13.2.2 Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy (%), ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
v subdodávke s uvedením subdodávateľa – obchodné meno, adresa, kontaktná osoba,
kontakt, popisom dodávok zabezpečovaných v subdodávke a písomný súhlas subdodávateľa –
/prísľub, zmluva/.
Verejný obstarávateľ podmienku vyžaduje pre dodržanie kvality požadovaných tovarov.
13.3 Finančnú a ekonomickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
13.3.1 Potvrdením banky, alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač za posledné tri roky
/2010, 2011 a 2012/ vykazuje trvale kreditné zostatky, že je schopný plniť svoje finančné
záväzky, ktorým môže byť aj prísľub tejto banky o poskytnutí úveru. V prípade poskytnutého
úveru vyjadrenie banky, že uchádzač nie je v omeškaní so splátkami úveru.
Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku z
dôvodu zistenia solventnosti
uchádzača, keďže preddavok ani zálohu neposkytuje.
13.4 Všetky požadované doklady a dokumenty budú predložené ako originály alebo overené
kópie týchto dokumentov a nebudú staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
4
Ak niektorý z požadovaných dokladov nebude súčasťou ponuky, alebo nebude originál,
resp. overená kópia, táto ponuka bude zo súťaže vylúčená.
13.5 Uchádzač môže v časti „Ostatné“ použiť § 32 a zaslať namiesto dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti len čestné vyhlásenie (príloha č. 1) k súťažným podkladom.
14. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
14.1 Deň: 19. mesiac: máj rok : 2013
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
15.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazaností ponúk. Zmluva je predmetom
rokovania s úspešným uchádzačom.
15.2 Verejný obstarávateľ žiada všetkých uchádzačov aby venovali zvýšenú pozornosť zákonu
NR SR 28/2013 Z.z., ktorým bol novelizovaný zákon o verejnom obstarávaní 25/2006 Z.z.,
pretože aj povinnosti uchádzačov sú nové, novým spôsobom sa predkladajú ponuky a aj
otváranie ponúk prebieha novým spôsobom.
15.3 Úspešný uchádzač je povinný verejnému obstarávateľovi poskytnúť riadnu súčinnosť na
uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá v lehote viazanosti ponúk. Ak úspešný uchádzač
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý skončil druhý v poradí nesplní povinnosti voči verejnému obstarávateľovi tak,
aby zmluva mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Uchádzač, ktorý skončil ako tretí v poradí je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa , keď
bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
15.4 V revíznych postupoch podľa štvrtej hlavy zákona o verejnom obstarávaní verejný
obstarávateľa uchádzač postupuje v súlade s § 136 a následne § 140 ods. 1.
17. Podmienky súťaže:
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v
plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
17.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu predmetu zákazky podľa
svojich finančných možností.
17.3 Z dôvodu predchádzania sporom z nedorozumenia, ktoré môžu mať za následok
vylúčenie ponuky uchádzača zo súťaže, verejný obstarávateľ doporučuje, aby
predložená ponuka v obálke (nie obálka) bola previazaná a opečiatkovaná pečiatkou
uchádzača a podpísaná uchádzačom tak, aby boli zviazané jednotlivé listy ponuky
(okrem príp. obrazovej časti), tvorila jeden nerozoberateľný celok počas manipulácie.
17.5 Každý uchádzač môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za
seba, alebo ako jeden z členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom
mene predloží ponuku do súťaže, nemôže súčasne predložiť inú ponuku ako člen skupiny.
V prípade, že ponuku predloží skupina, verejný obstarávateľ bude vyžadovať od skupiny
5
vytvorenie právnej subjektivity z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v prípade, že jej ponuka bude
prijatá.
17.6 Predpokladaná hodnota zákazky je určená výhradne na základe priemeru vynakladania
finančných prostriedkov na tento predmet zákazky za obdobie predchádzajúcich troch
rokov. Objem požiadaviek na dodávku tovaru bude determinovaný schválenými
projektmi,
hospodárskou a ekonomickou situáciou.
Za správnosť metódy verejného obstarávania
Darina Ambrozyová - reg. č. G0059-026-2001
6
Verejný obstarávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Podprahová metóda VO – tovary
Predmet zákazky: Osobné a prenosné počítače s príslušenstvom
Súťažné podklady
2013
7
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1
Pokyny pre uchádzačov
Časť I.
Všeobecné informácie
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
Časť III.
Príprava ponuky
Časť IV.
Predkladanie ponúk
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Časť VI.
Uzavretie zmluvy
A.2
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
B.1
Opis predmetu obstarávania
B.2
Spôsob určenia ceny
B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
8
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Tel:
e-mail:
IČO:
IČ DPH :
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
02/59301451
[email protected]
00397 431
SK2020845200
2. Predmet zákazky :
2.1 Predmetom zákazky je výber dodávateľa
osobných a prenosných počítačov
s príslušenstvom pre VŠMU v Bratislave (ďalej len VŠMU) a jej fakúlt.
Podrobná špecifikácie je súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
2.3.2 Kód CPV:
30213000-5
30213100-6
30237200-1
30237410-6
30237460-1
30231000-7
30231300-0
30231310-3
Osobné počítače
Prenosné počítače
Príslušenstvo počítačov
Počítačová myš
Počítačové klávesnice
Počítačové monitory a konzoly
Zobrazovacie jednotky (obrazovky)
Ploché displeje
3. Komplexnosť dodávky:
3.1 Uchádzač môže svoju ponuku predložiť na celý predmet zákazky.
4. Zdroj finančných prostriedkov:
4.1Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
5. Typ zmluvy:
5.1 Rámcová dohoda uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie požadovaného predmetu
zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, B.3
Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky a B.2 spôsob určenia ceny.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
6.1 VŠMU Bratislava, Zochova 1
6.2 Predpokladaný termín
Priebežne 24 mesiacov.
7. Variantné riešenie
7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie
8. Platnosť ponuky
8.1Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:
9
Deň: 19. Mesiac: Máj. rok: 2013
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi:
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou ( listinná podoba, e- mail, fax alebo ich
kombináciou) v slovenskom jazyku.
9.2 Pri čo najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich
obsah alebo podanými elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu
podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v listinnej forme najneskôr do 3 dní odo
dňa odoslania tejto informácie, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a
informácie doručenej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná forma.
10. Vysvetľovanie podmienok súťaže
10.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, podmienky určené vo výzve alebo
v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie
priamo u zodpovednej osoby na adrese verejného obstarávateľa uvedenej vo výzve a v týchto
súťažných podkladoch
Kontaktná osoba:
Darina Ambrozyová
Telefón: 02/59301451
e-mail: [email protected]
10.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa považuje
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 5.4.2013 do
12,00 hod.
11. Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky
Nie.
Časť III.
Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky
12.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
prekladom do slovenského jazyka /štátneho jazyka/. To sa netýka dokladov
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom
jazyku.
13. Obsah ponuky
10
13.1. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale a v ňom v dvoch častiach tak, aby
obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť (samostatná obálka) týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na hodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú
časť (samostatná obálka) ponuky, označenú slovom „Ostatné“, aby bola zabezpečná
neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné sprístupnenie.
13.2 V časti ponuky označenej ako „Ostatné“ (samostatná obálka) uchádzač predloží
13.2.1 vvyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v ponuke,
13.2.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže,
13.2.3 Osobné postavenie uchádzač preukáže dokladom o oprávnení podnikať v oblasti podľa
predmetu zákazky alebo overenou kópiou potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov,
ktorý vedie Úrad pre VO. V prípade potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov uchádzač
predloží aj doklad o oprávnení podnikať – úradne overenú kópiu k návrhu zmluvy.
13.2.4 Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:
13.2.4.1 zoznamom zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru za posledné 3 roky (20102012), ktorých zmluvná cena s DPH je minimálne 20 000,- €. Zoznam zmlúv bude obsahovať
dátum (termíny dodania predmetu zákazky), názov, adresu, kontakt na odberateľa, zmluvnú
cenu. Tento zoznam uchádzač doplní potvrdeniami o uspokojivom vykonaní služieb
s uvedením cien, miest a lehôt poskytovaných služieb, ich zhodnotenia podľa obchodných
podmienok odberateľom, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti požaduje z hľadiska preukázania schopnosti
uchádzača
plniť
predmet
zákazky
požadovaný
verejným
obstarávateľom
a
skúseností s dodávkami predmetu zákazky v potrebnom rozsahu.
13.2.4.2 Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy (%), ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
v subdodávke s uvedením subdodávateľa – obchodné meno, adresa, kontaktná osoba,
kontakt, popisom dodávok zabezpečovaných v subdodávke a písomný súhlas subdodávateľa –
/prísľub, zmluva/.
Verejný obstarávateľ podmienku vyžaduje pre dodržanie kvality požadovaných služieb.
13.2.5 Finančnú a ekonomickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
Potvrdením banky, alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač za posledné tri roky
/2010, 2011 a 2012/ vykazuje trvale kreditné zostatky, že je schopný plniť svoje finančné
záväzky, ktorým môže byť aj prísľub tejto banky o poskytnutí úveru. V prípade poskytnutého
úveru vyjadrenie banky, že uchádzač nie je v omeškaní so splátkami úveru.
Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku z
dôvodu zistenia solventnosti
uchádzača, keďže preddavok ani zálohu neposkytuje.
13.2.6 Návrh Rámcovej dohody – vyplnený okrem ceny – s odvolávkou na cenu ako je uvedená
v časti „Kritériá“
13.3 V časti ponuky označenej ako „Kritériá“ predloží návrh na plnenie kritérií hodnotenia ponúk
(samostatná obálka) – tabuľku „Určenie ceny za predmet zákazky“
13.3.1 V súvislosti s uplatňovaním novely zákona o verejnom obstarávaní č. 58/2011 Z.z
verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v listinnej podobe a tiež v digitálnej
11
forme na CD alebo DVD nosičoch v strojovo čitateľnom formáte, ktorý vloží do obalu
s označením „Kritériá“. Uchádzač zabezpečí nečitateľnosť údajov, ktoré nesmú byť
zverejnené v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov a ktoré sú predmetom
obchodného tajomstva (predmetom obchodného tajomstva nemôže byť cena diela).
13.3.2 Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí so zverejnením údajov, tak
ako sú na CD alebo DVD poskytnuté.
13.4 Všetky požadované doklady a dokumenty budú predložené ako originály alebo overené
kópie týchto dokumentov a nebudú staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Predložené dokumenty budú podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
13.5 Uchádzač môže v časti „Ostatné“ použiť § 32 a zaslať namiesto dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti len čestné vyhlásenie (príloha č. 1) k súťažným podkladom.
13.6 Ak niektorý z požadovaných dokladov nebude súčasťou ponuky, alebo nebude
originál alebo overená kópia tohto dokumentu, nebude spĺňať podmienky účasti v podprahových
postupoch zadávania zákazky bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena je maximálna.
14.2
Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách (€).
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
14.3.2 sadzba DPH a výška DPH
14.3.3 navrhovaná cena vrátane DPH
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
14.5 Uchádzač spracuje ponukovú cenu, podľa jednotlivých častí a hodnotiacich kritérií do
priloženej tabuľky.
15. Vyhotovenie ponuky
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača, perom s nezmazateľným atramentom. Musí byť podpísaná uchádzačom alebo
osobou oprávnenou podpisovať právne záväzné dokumenty v mene uchádzača. Všetky strany
ponuky okrem nepozmenenej tlačovej literatúry /prospekty a pod./ budú parafované osobou
alebo osobami podpisujúcimi ponuku. Všetky strany ponuky uchádzač očísluje.
15.2 Uchádzač môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
12
16. Označenie obalov ponúk
16.1 Uchádzač predloží ponuku v dvoch častiach tak, aby obsahovala osobitne oddelenú
a uzavretú časť „Ostatné“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť „Kritériá“ a obe vložené do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
16.2.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
16.2.2 adresu uchádzača, /uvedie sa obchodné meno alebo názov a adresa sídla alebo
miesta podnikania uchádzača./
16.2.3 označenie „Podprahová súťaž - neotvárať!“
16.2.4 označenie heslom podprahovej súťaže „Počítačové zostavy a príslušenstvo“
17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk:
deň: 15. mesiac: apríl rok: 2013 hodina: 12.00 hod.
17.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Pri osobnom doručení – referent pre Verejné obstarávanie, II. poschodie, m.č. 202.
Pri doručení prostredníctvom Pošty, dňom podania tak, aby boli doručené na vyššie
uvedenú adresu v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že uchádzač predloží
ponuku prostredníctvom poštovej zásielky je rozhodujúci termín doručenia verejnému
obstarávateľovi, pri osobnom doručení ponuky uchádzačom vydá verejný obstarávateľ
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia
ponuky.
17.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.1.
18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu
verejného obstarávateľa podľa bodu 17.1 a doručením novej ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a na adresu podľa bodu 17.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
19. Otváranie ponúk
19.1 Deň: 15. mesiac: apríl rok: 2013 hodina: 13.00 hod.
Miesto: Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Bratislava, zasadačka rektora – I. poschodie.
Ulica:
Ventúrska
3
19.2 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na tomto otváraní ponúk bude
otvorená časť ponuky označená ako "OSTATNÉ". Otváranie tejto časti ponúk je neverejné
v súlade s § 41 ods. 1 zákona o VO. Otváranie častí ponúk, označených ako "KRITÉRIA" bude
vykonané len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase písomne
oznámenom uchádzačom.
13
19.3 Na otváraní ponúk označených ako "KRITÉRIA" sa môžu zúčastniť oprávnení
zástupcovia uchádzača. Na rokovaní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na
jeho zastupovanie.
19.4 Uchádzač /fyzická osoba/, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
/právnická osoba/, sa preukáže na rokovaní preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení
podnikať,
poverená
osoba
občianskym
preukazom
a
splnomocnením
na
zastupovanie doloženým dokladom o oprávnení podnikať, z ktorého je zrejmý štatutárny
zástupca, alebo notárom overeným splnomocnením.
19.4 Na otváraní obálok za účasti uchádzačov podľa bodov 19.2 až 19.3 sa všetkým
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených verejným
obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
19.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania časti ponúk označených ako
„Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk
a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk tejto časti.
20. Preskúmanie ponúk
20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
20.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 13,
20.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných
podkladoch.
20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže
vylúčené.
20.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
21. Mena a vyhodnotenie ponúk
21.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách .
22. Hodnotenie ponúk
22.1 Vyhodnotenie ponúk komisia vykoná v dvoch častiach. Vyhodnocovanie časti ponúk
„Ostatné“ je neverejné a komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti, doplnených častí
ponuky, vyhodnotení podaných vysvetlení a rozhodne o vylúčení uchádzačov s uvedením
dôvodu ich vylúčenia.
22.2 Čast „Kritériá“ bude vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených
vo výzve a spôsobom určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia.
Časť VI.
Uzavretie zmluvy
23. Oznámenie o úspešnosti ponúk
14
23.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a výzva na
rokovanie o návrhu zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli hodnotené bude
doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s odôvodnením a poradím, na ktorom sa
umiestnili .
24. Uzavretie zmluvy
24.1 Rámcová dohoda je predmetom rokovania s úspešným uchádzačom
uzatvorená v lehote viazanosti ponúk, najneskôr do: Deň: 19. mesiac: máj rok : 2013
a bude
24.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzača.
15
A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
1.
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je konečná cena. Konečná cena je
tvorená súčtom všetkých položiek uvedených v tabuľke „Určenie ceny za predmet zákazky –
Príloha č. 2 súťažných podkladov.
2.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého konečná cena v € bez DPH za predmet zákazky je
zo všetkých predkložených ponúk najnižšia a teda získa najlepšie bodové hodnotenie od
všetkých členov hodnotiacej komisie.
3.
Ponuky hodnotí komisia menovaná štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa.
Všetci členovia komisie hodnotia samostatne, ich body sa zrátajú a určí sa poradie.
4. Hodnotiace kritérium – najnižšia cena
5. Hodnotenie kritérií prebieha:
100 bodov
5.1 Maximálny počet bodov komisia pridelí ponuke s najnižšou cenou bez DPH. Ostatné
ponuky budú obodované ako pomer najnižšej ceny a hodnotenej ponuky prenásobený
maximálnym počtom bodov a zaokrúhlený na 1desatinné miesto.
B.1 Opis predmetu zákazky
1. Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa osobných a prenosných počítačov
pre VŠMU v Bratislave (ďalej len VŠMU) a jej fakúlt:
VŠMU – rektorát, Bratislava, Ventúrska 3
VŠMU – Hudobná a tanečná fakulta, Bratislava, Zochova 1
VŠMU – Filmová a televízna fakulta – Bratislava, Svoradova 2
VŠMU - Divadelná fakulta – Bratislava, Svoradova 4 alebo Zochova 1
2. Verejný obstarávateľ požaduje ocenenie nasledovných tovarov:
2.1 Bežný notebook pre kancelárske využitie
Notebook - minimálne CPU s výkonom dávajúcim skóre 3069 poľa PassMark, 15.6 "LED
1366x768 antireflexná, RAM 4GB, HDD 500GB 7200 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0,
Webkamera, HDMI, USB 3.0, čítačka odtlačkov prstov, 6 článková batéria, Windows 8 Pre 64bit - predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
2.1 Notebook pre grafické práce
Notebook - CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 7724 poľa PassMark, 15.6 "LED
1920x1080 IPS ComfyView, 8GB RAM, grafická karta 2GB, HDD 1TB 5400 otáčok, Blu-ray
combo, WiFi, Bluetooth 4.0, Webkamera 1.3 Mpx, HDMI, Windows 8 64-bit
2.3 Počítače pre kancelársku prácu
Počítač – CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 3914 poľa PassMark , RAM 4GB DDR3,
Integrovaná grafika , HDD 500GB 7200 otáčok, DVD napaľovačka, DVI, klávesnica, myš,
Windows 8 Pre 64-bit - predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
2.4 Počítač pre náročné grafické práce
Počítač CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 9631 poľa PassMark, RAM 16GB DDR3,
procesor grafiky minimálne s výkonom dávajúcim skóre 4515 poľa PassMark, 3GB, HDD
2000GB 7200 otáčok, Beats Audio, Blu-Ray, čítačka pamäťových kariet, USB 3.0, HDMI,
klávesnica, myš, Windows 7 Home Premium 64bit
Monitory
16
2.5 Monitory kancelárske
LCD monitor, 24“, kontrast dynamický 50000000:1, jas 250cd/m2, doba odozvy 5ms GTG,
rozlíšenie minimálne 1920x1080, vstupy DVI, HDMI, VGA
LCD 23“ ,kontrast typický 1000:1, kontrast dynamický 1000000:1,jas 250cd/m2, doba odozvy
5ms, 1920x1080, vstupy DVI, DisplayPort, VGA
2.6 Monitor pre náročnejšie grafické práce
27" LED LCD s vysokým rozlišemím 2560x1440, 27-inch IPS, kontrast dynamický 3000000
Tlačiarne:
2.7 HP LaserJet Pro M1536dnf A4
Základné funkcie zariadenia: tlačiareň, Kopírka, Skener, Fax; Technológia tlače: Laserová,
monochrom, duplex; Max. rozmer papieru: A4; Max. rýchlosť tlače (mono): 25 str./min.;
Kapacita: 8000 str./mies.; Podporované tlačové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5; Rozlíšenie
horizontálne (mono): 600 dpi; Rozlíšenie vertikálne (mono): 600 dpi; Gramáž papiera: 60-236
g/m2; Rozhranie: 1x USB 2.0, 1 x RJ45 (sieťová karta); Inštalované príslušenstvo: ADF
(Automatický podávač dokumentov) kapacita 35 listov, duplexový
3. Okrem toho dodanie ďalších PC zostáv, príslušenstva a komponentov na základe
objednávok jednotlivých fakúlt VŠMU, ktoré dnes verejný obstarávateľ nemôže definovať.
4. Dodacia lehota maximálne 2 dni od obdržania objednávky.
B.2 Spôsob určenia ceny
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná
zmluvná cena za predmet zákazky bude maximálna.
2. Ceny budú vyjadrené v Eurách (€).
3. Cena bude uvedená za celý predmet zákazky, podľa jednotlivých častí a v členení:
- samostatne cena bez DPH
- sadzba a suma DPH
- cena vrátane DPH.
4. Uchádzačom navrhovaná cena bude rozpísaná na jednotlivé zostavy a vpísaná do tabuľky.
5. Ceny sú uvedené vrátane dodania predmetu zákazky na miesto určenia.
6. Tabuľka „Určenie ceny za predmet zákazky – Príloha č. 2 súťažných podkladov.
17
Špecifikácia
JC
bez
DPH
DPH
Cena
S DPH
.
Bežný notebook pre kancelárske využitie
Notebook - minimálne CPU s výkonom dávajúcim skóre 3069 poľa
PassMark, 15.6 "LED 1366x768 antireflexná, RAM 4GB, HDD 500GB
7200 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, Webkamera, HDMI, USB 3.0,
čítačka odtlačkov prstov, 6 článková batéria, Windows 8 Pre 64-bit predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
Notebook pre grafické práce
Notebook - CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 7724 poľa
PassMark, 15.6 "LED 1920x1080 IPS ComfyView, 8GB RAM, grafická
karta 2GB, HDD 1TB 5400 otáčok, Blu-ray combo, WiFi, Bluetooth 4.0,
Webkamera 1.3 Mpx, HDMI, Windows 8 64-bit
Počítače pre kancelársku prácu
Počítač – CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 3914 poľa
PassMark , RAM 4GB DDR3, Integrovaná grafika , HDD 500GB 7200
otáčok, DVD napaľovačka, DVI, klávesnica, myš, Windows 8 Pre 64-bit predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
Počítač pre náročné grafické práce
Počítač CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 9631 poľa
PassMark, RAM 16GB DDR3, procesor grafiky minimálne s výkonom
dávajúcim skóre 4515 poľa PassMark, 3GB, HDD 2000GB 7200
otáčok, Beats Audio, Blu-Ray, čítačka pamäťových kariet, USB 3.0,
HDMI, klávesnica, myš, Windows 7 Home Premium 64bit
Monitory kancelárske
LCD monitor, 24“, kontrast dynamický 50000000:1, jas 250cd/m2,
doba odozvy 5ms GTG, rozlíšenie minimálne 1920x1080, vstupy DVI,
HDMI, VGA
LCD 23“ ,kontrast typický 1000:1, kontrast dynamický 1000000:1,jas
250cd/m2, doba odozvy 5ms, 1920x1080, vstupy DVI, DisplayPort,
VGA
Monitor pre náročnejšie grafické práce
27" LED LCD s vysokým rozlišemím 2560x1440, 27-inch IPS, kontrast
dynamický 3000000
Tlačiarne: HP LaserJet Pro M1536dnf A4
Základné funkcie zariadenia: tlačiareň, Kopírka, Skener, Fax;
Technológia tlače: Laserová, monochrom, duplex; Max. rozmer papieru:
A4; Max. rýchlosť tlače (mono): 25 str./min.; Kapacita: 8000 str./mies.;
Podporované tlačové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5; Rozlíšenie
horizontálne (mono): 600 dpi; Rozlíšenie vertikálne (mono): 600 dpi;
Gramáž papiera: 60-236 g/m2; Rozhranie: 1x USB 2.0, 1 x RJ45
(sieťová karta); Inštalované príslušenstvo: ADF (Automatický podávač
dokumentov) kapacita 35 listov, duplexový
Spolu
18
.
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Pokyny pre vypracovanie návrhu obchodných (zmluvných) podmienok predmetu zákazky.
Verejný obstarávatel' svoje obchodné podmienky uskutočňovania predmetu zákazky uviedol do
priložených obchodných zmluvných podmienok, ktoré budú tvoriť súčasť zmluvy.
Verejný obstarávatel' požaduje od uchádzača zaradit' do svojho návrhu obchodných podmienok
minimálne články a odseky, ktorých číslovanie môže uchádzač vo svojom návrhu upravit' podl'a
potreby, prípadne doplnit' ním navrhované také články a odseky, ktoré nebudú v rozpore
s verejným obstarávatel'om požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v sút'ažných
podkladoch a nebudú sa vymykat' obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali
verejného obstarávatel'a.
Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracované obchodné zmluvné podmienky do
svojho návrhu záväzných obchodných zmluvných podmienok a môže do svojho návrhu doplniť
len také obchodné podmienky, ktoré nie sú v rozpore s výzvou a týmito súťažnými podkladmi a
nevymykajú sa obvyklým zmluvným podmienkam.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, predložená ponuka vrátane návrhu obchodných
zmluvných podmienok musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny
uchádzačov alebo zástupcom člena skupiny uchádzačov, ktorý je oprávnený konať v mene
člena skupiny uchádzačov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj
v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto
úkonu.
Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykat' obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré
by znevýhodňovali verejného obstarávatel'a alebo predložená ponuka presiahne objem
pridelených finančných prostriedkov na poskytnutie služieb predmetu zákazky.
19
D. Obchodné podmienky
(návrh zmluvy)
Rámcová dohoda
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Sídlo:
Bratislava
Ulica:
Ventúrska 3
PSČ:
813 01
Telefón:
+4212 59301411
Fax.
+421254432579
IČO:
00397 431
IČ DPH:
SK2020845200
Bankové spojenie, číslo účtu : 7000241930/8180 Štátna pokladnica
Štatutárny orgán: Doc. Milan Rašla – rektor VŠMU
(ďalej len „ objednávateľ “)
Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
Ulica:
PSČ:
Telefón:
Fax:
IČO:
IČ DPH :
Bankové spojenie, číslo účtu :
Štatutárny orgán:
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o
verejnom obstarávaní“ /.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podprahovú metódu verejného
obstarávania –§ 99 citovaného zákona.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je dodanie osobných a presnosných počítačov s príslušenstvom pre
objednávateľa.
Podrobná špecifikácia je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
20
Článok 2
Cena
2.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena je maximálna.
Špecifikácia
JC
bez
DPH
DPH
Cena
S DPH
.
Bežný notebook pre kancelárske využitie
Notebook - minimálne CPU s výkonom dávajúcim skóre 3069 poľa
PassMark, 15.6 "LED 1366x768 antireflexná, RAM 4GB, HDD 500GB
7200 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0, Webkamera, HDMI, USB 3.0,
čítačka odtlačkov prstov, 6 článková batéria, Windows 8 Pre 64-bit predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
Notebook pre grafické práce
Notebook - CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 7724 poľa
PassMark, 15.6 "LED 1920x1080 IPS ComfyView, 8GB RAM, grafická
karta 2GB, HDD 1TB 5400 otáčok, Blu-ray combo, WiFi, Bluetooth 4.0,
Webkamera 1.3 Mpx, HDMI, Windows 8 64-bit
Počítače pre kancelársku prácu
Počítač – CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 3914 poľa
PassMark , RAM 4GB DDR3, Integrovaná grafika , HDD 500GB 7200
otáčok, DVD napaľovačka, DVI, klávesnica, myš, Windows 8 Pre 64-bit predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
Počítač pre náročné grafické práce
Počítač CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 9631 poľa
PassMark, RAM 16GB DDR3, procesor grafiky minimálne s výkonom
dávajúcim skóre 4515 poľa PassMark, 3GB, HDD 2000GB 7200
otáčok, Beats Audio, Blu-Ray, čítačka pamäťových kariet, USB 3.0,
HDMI, klávesnica, myš, Windows 7 Home Premium 64bit
Monitory kancelárske
LCD monitor, 24“, kontrast dynamický 50000000:1, jas 250cd/m2,
doba odozvy 5ms GTG, rozlíšenie minimálne 1920x1080, vstupy DVI,
HDMI, VGA
LCD 23“ ,kontrast typický 1000:1, kontrast dynamický 1000000:1,jas
250cd/m2, doba odozvy 5ms, 1920x1080, vstupy DVI, DisplayPort,
VGA
Monitor pre náročnejšie grafické práce
27" LED LCD s vysokým rozlišemím 2560x1440, 27-inch IPS, kontrast
dynamický 3000000
21
Tlačiarne: HP LaserJet Pro M1536dnf A4
Základné funkcie zariadenia: tlačiareň, Kopírka, Skener, Fax;
Technológia tlače: Laserová, monochrom, duplex; Max. rozmer papieru:
A4; Max. rýchlosť tlače (mono): 25 str./min.; Kapacita: 8000 str./mies.;
Podporované tlačové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5; Rozlíšenie
horizontálne (mono): 600 dpi; Rozlíšenie vertikálne (mono): 600 dpi;
Gramáž papiera: 60-236 g/m2; Rozhranie: 1x USB 2.0, 1 x RJ45
(sieťová karta); Inštalované príslušenstvo: ADF (Automatický podávač
dokumentov) kapacita 35 listov, duplexový
Spolu
2.3 Túto cenu považujú zmluvné strany za konečnú a definitívnu, pričom k jej zmene môže
dôjsť len formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok uvedených v článku 5
v bode 1.
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje na základe faktúry uhradiť dohodnutú cenu za riadne a včas
dodané tovary.
Článok 3
Dodávka tovarov a súčinnosť
3.1 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovary definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy a na základe
objednávok podľa dohodnutých podmienok, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.
3.2 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady dodaného tovaru na vlastné náklady v čo
najkratšom technicky možnom čase.
3.3
Ak dodávateľ zistí skryté prekážky, ktoré znemožňujú dodanie objednaných
tovarov podľa predmetu tejto zmluvy dohodnutým spôsobom, je povinný oznámiť to bez
zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu alternatívne riešenie.
3.5
Jednotlivé dodávky tovarov sa budú realizovať vždy na základe písomnej objednávky
objednávateľa a doručenej dodávateľovi min. 2 pracovné dni (doplní dodávateľ) pred
požadovaným termínom dodania.
3.6 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom pomoc a súčinnosť na zabezpečenie
plnenia zmluvných povinností alebo záväzkov, ktoré môžu vzniknúť pri plnení povinností
stanovených v tejto zmluve.
Článok 4
Platobné podmienky a fakturácia
4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti uvedená na faktúre poskytovateľa bude
30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra sa vystavuje na základe
podpísaných a odsúhlasených dodacích listov, ktoré budú prílohou k faktúre. Faktúra musí
obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.
4.2. Objednávateľ preddavok ani zálohu neposkytuje.
22
Článok 5
Možnosť a spôsob úpravy ceny
5.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že na opakované plnenie dodávaného tovaru bude cena tovaru
dojednaná pre každé opakované plnenie. Zmluvné strany počas trvania rámcovej dohody sú
povinné určovať cenu tovaru s ohľadom na vývoj cien porovnateľných tovarov na relevantnom
trhu, pričom ak sú ceny na trhu nižšie než cena určená touto rámcovou dohodou , alebo
spôsobom podľa tejto rámcovej dohody sa cena určí najviac v sume priemeru medzi tromi
najnižšími cenami na trhu.
5.2 V prípade ak objednávka bude vystavená na tovary iné, ako sú uvedené v prílohe č. 1
tejto rámcovej dohody, dodávateľ túto ocení a pošle na odsúhlasenie objednávateľovi za
dodržania podmienok uvedených v bode 5.1 tejto rámcovej dohody.
Článok 6
Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy
6.1 Odstúpiť od tejto zmluvy možno iba v prípade neplnenia povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy.
6.2 Odstúpením od zmluvy nezaniká právo
spôsobenej škody.
oprávnenej zmluvnej strany na náhradu
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť zmluvy môže skončiť:
6.3.1 uplynutím doby na ktorú bola dohodnutá,
6.3.1 písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy ku dňu uvedenému
v tejto dohode,
6.3.2 výpoveďou s 15 dňovou výpovednou dobou aj bez uvedenia dôvodu, kedykoľvek,
výpoveď je účinná doručením druhej zmluvnej strane.
Článok 7
Riešenie sporov a zmluvná pokuta
7.1 V prípade vzniknutých nedorozumení sa zmluvné strany dohodli, že vzájomné rozpory
budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a až v prípade nemožnosti dosiahnuť mimosúdnu
dohodu, je oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť sa na súd.
7.2 Pri riešení sporov sa bude vychádzať zo súťažných podkladov, ich príloh a z tejto zmluvy.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
8.1 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa postupuje podľa
ustanovení zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
8.2 Žiadna zo zmluvných strán nemá právo postúpiť alebo previesť práva a povinnosti
23
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany.
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je dohodnutá na dobu 24 mesiacov odo dňa jej
podpisu oboma zmluvnými stranami.
8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane
v budúcnosti neplatným, alebo bude za neplatné vyhlásené súdom alebo iným
kompetentným orgánom, nestane sa tým neplatná celá zmluva, ale ostatné ustanovenia zmluvy
zostávajú naďalej v platnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú také ustanovenia nahradiť inými,
ktoré najvhodnejšie budú reprezentovať ich vôľu a zachovávať zmysel tejto zmluvy a účel, za
ktorým bola uzavretá.
8.3 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že táto bola
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani
za nápadne nevýhodných podmienok.
8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
8.5 Zmenu alebo doplnenie obsahu tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou
očíslovaného dodatku.
8.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR .
V Bratislave, dňa
za poskytovateľa
za objednávateľa
24
Príloha č. 1 k súťažným podkladom
Obchodné meno uchádzača, adresa sídla uchádzača, IČO, DIČO, kontaktná osoba, tel. číslo
Verejný obstarávateľ
Adresa sídla
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
podľa § 32 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Hore uvedený a dole podpísaný uchádzač čestne vyhlasujem, že týmto čestným vyhlásením
potvrdzujem a preukazujem splnenie podmienok účasti tak, ako ich stanovil verejný
obstarávateľ, pričom ak budem úspešný uchádzač doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti predložím podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom ako určí verejný obstarávateľ. Doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti sú ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.
Predložením tohto čestného vyhlásenia sa zaväzujem, že ich predložím po výzve verejným
obstarávateľom na ich predloženie do 5 dní odo dňa doručenia tejto výzvy.
Som si vedomý, že nepredloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti naplňuje
porušenie podstaty § 32 a má za následok vylúčenie uchádzača z predmetných postupov
zadávania zákazky.
V ..................................2013
(popis a pečiatka)
....................................................................
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
Obchodný názov
Sídlo
Poznámka: Ak má záujemca alebo uchádzač úmysel použiť § 32 a zaslať namiesto dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti len čestné vyhlásenie musí použiť uvedenú formuláciu textu.
25
Príloha č. 1 k RD
1 Bežný notebook pre kancelárske využitie
Notebook - minimálne CPU s výkonom dávajúcim skóre 3069 poľa PassMark, 15.6 "LED
1366x768 antireflexná, RAM 4GB, HDD 500GB 7200 otáčok, DVD, WiFi, Bluetooth 4.0,
Webkamera, HDMI, USB 3.0, čítačka odtlačkov prstov, 6 článková batéria, Windows 8 Pre 64bit - predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
2. Notebook pre grafické práce
Notebook - CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 7724 poľa PassMark, 15.6 "LED
1920x1080 IPS ComfyView, 8GB RAM, grafická karta 2GB, HDD 1TB 5400 otáčok, Blu-ray
combo, WiFi, Bluetooth 4.0, Webkamera 1.3 Mpx, HDMI, Windows 8 64-bit
3. Počítače pre kancelársku prácu
Počítač – CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 3914 poľa PassMark , RAM 4GB DDR3,
Integrovaná grafika , HDD 500GB 7200 otáčok, DVD napaľovačka, DVI, klávesnica, myš,
Windows 8 Pre 64-bit - predinštalované Windows 7 Professional 64-bit
4. Počítač pre náročné grafické práce
Počítač CPU minimálne s výkonom dávajúcim skóre 9631 poľa PassMark, RAM 16GB DDR3,
procesor grafiky minimálne s výkonom dávajúcim skóre 4515 poľa PassMark, 3GB, HDD
2000GB 7200 otáčok, Beats Audio, Blu-Ray, čítačka pamäťových kariet, USB 3.0, HDMI,
klávesnica, myš, Windows 7 Home Premium 64bit
Monitory
5. Monitory kancelárske
LCD monitor, 24“, kontrast dynamický 50000000:1, jas 250cd/m2, doba odozvy 5ms GTG,
rozlíšenie minimálne 1920x1080, vstupy DVI, HDMI, VGA
6. LCD 23“ ,kontrast typický 1000:1, kontrast dynamický 1000000:1,jas 250cd/m2, doba
odozvy 5ms, 1920x1080, vstupy DVI, DisplayPort, VGA
7. Monitor pre náročnejšie grafické práce
27" LED LCD s vysokým rozlišemím 2560x1440, 27-inch IPS, kontrast dynamický 3000000
Tlačiarne:
8. HP LaserJet Pro M1536dnf A4
Základné funkcie zariadenia: tlačiareň, Kopírka, Skener, Fax; Technológia tlače: Laserová,
monochrom, duplex; Max. rozmer papieru: A4; Max. rýchlosť tlače (mono): 25 str./min.;
Kapacita: 8000 str./mies.; Podporované tlačové jazyky: HP PCL 6, HP PCL 5; Rozlíšenie
horizontálne (mono): 600 dpi; Rozlíšenie vertikálne (mono): 600 dpi; Gramáž papiera: 60-236
g/m2; Rozhranie: 1x USB 2.0, 1 x RJ45 (sieťová karta); Inštalované príslušenstvo: ADF
(Automatický podávač dokumentov) kapacita 35 listov, duplexový
9. Okrem toho dodanie ďalších PC zostáv, príslušenstva a komponentov na základe
objednávok jednotlivých fakúlt VŠMU, ktoré dnes verejný obstarávateľ nemôže definovať.
26
Download

1 30213000-5 Osobné počítače 30213100-6 Prenosné