Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke
Služby
Preambula
Vysoká škola múzických umení v Bratislave ako verejný obstarávateľ v súlade s § 6 ods. 1
písm. d), a v súlade s § 99 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásilo verejné obstarávanie
postupom podprahovej zákazky na služby na predmet zákazky: Rekonštrukcia sociálnych
zariadení na prízemí objektu na Zochovej ulici v Bratislave.
Súťažné podklady sú vypracované v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o VO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“).
Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Verejný obstarávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Podprahová metóda VO – Práce
Kód CPV:
Predmet zákazky: Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí objektu na Zochovej
ulici v Bratislave
1. Výzva
2. Súťažné podklady
2013
1
Výzva
k výberu poskytovateľa služby - podprahová zákazka
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1Názov organizácie. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
IČO:
00397431
Sídlo organizácie: Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Tel:
02/59301451
e-mail:
[email protected]
2. Typ zmluvy:
2.1 Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka medzi
verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
2.2 Názov zákazky: Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí objektu na Zochovej
ulici v Bratislave
2.3 Stručný opis predmetu zákazky
2.3.1. Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu sociálnych
zariadení na prízemí objektu Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len VŠMU) na
Zochovej ulici č. 1. Podrobná špecifikácie je súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu
zákazky a v Projektovej dokumentácii.
2.3.2 Kód CPV:
45300000-0 stavebno inštalačné práce
45330000-9 kanalizačné a sanitačné práce
45400000-1 kompletizačné (dokončovacie práce)
45421141-4 montáž priečok
45431000-7 dláždenie a obkladanie
3. Miesto poskytnutia služby:
3.1 VŠMU, Bratislava, Zochova ul. 1
4. Možnosť predloženia ponuky:
4.1 Uchádzač svoju ponuku predloží na celý predmet zákazky.
5. Variantné riešenie:
5.1 Neumožňuje sa.
6. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác
6.1 Najneskôr do 10.9.2013.
7. Poskytnutie súťažných podkladov:
7.1 Súťažné podklady sú prílohou výzvy.
7.2 Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa súťaže doručí písomnú žiadosť o súťažné
podklady na adresu verejného obstarávateľa najneskôr do 17. 6. 2013 do 15,00hod. v listinnej
podobe, e-mailom alebo faxom, v slovenskom jazyku. Zo žiadosti o súťažné podklady musí
byť zrejmé, čo sa žiada (pre nezameniteľnú identifikáciu doporučuje sa uviesť buď názov
2
súťaže, alebo jednoznačnú identifikáciu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania ako
bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania), ďalej musí obsahovať identifikačné údaje
žiadateľa (celý názov a adresu sídla), v prípade inej poštovej doručovacej adresy ako je sídlo
žiadateľa, musí obsahovať aj túto adresu.
Doporučuje sa uviesť v nej aj meno, tel. a emailový kontakt kontaktnej osoby za žiadateľa.
7.3 V prípade, že bude v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, požaduje sa zároveň aj
predloženie prekladu do štátneho/slovenského jazyka.
7.4 Na doručenie, je rozhodujúci termín doručenia žiadosti na predmetnú adresu. V prípade
osobného doručovania alebo doručenia prostredníctvom kuriéra je možné na doručenie využiť
vrátnicu školy na predmetnej adrese, prístupnú z verejného priestranstva počas pracovných
hodín v pracovných dňoch na kontaktnom mieste, alebo odovzdať priamo referentovi pre
verejné obstarávanie. V prípade požiadavky na osobné prevzatie súťažných podkladov je
možný termín prevzatia nutné vopred dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne jeden
pracovný deň vopred pred zamýšľaným termínom. Za dohodu nie je možné považovať len
jednostrannú požiadavku žiadateľa. Súťažné podklady budú poskytované v súlade so
zákonom. Súťažné podklady budú zverejnené aj na internetovej stránke
verejného
obstarávateľa – www.vsmu.sk – verejné obstarávanie.
Kontaktná osoba:
Darina Ambrozyová, referent pre VO
Telefón: 02/59301451
e-mail: [email protected]
7.5 Žiadosť o účasť pošlú aj uchádzači, ktorým bola zaslaná výzva.
8. Úhrada za súťažné podklady:
8.1 Nevyžaduje sa.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
9.1 deň:1. mesiac: júl rok: 2013 hodina: do 12.00 hod.
9.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava.
Pri osobnom doručení pracovňa referenta pre verejné obstarávanie, II. poschodie,
v pracovnej dobe: Po – Št. 7.00 - 15,00 hod, Pi. 7.00 - 12,00 hod., tak, aby boli
doručené
na
vyššie
uvedenú
adresu
v lehote
na
predkladanie
ponúk.
9.3 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Otváranie obálok s ponukami:
10.1 deň: 1. mesiac: júl rok: 2013 hodina: 13.00 hod.
10.2 Vysoká škola múzických
I. poschodie - zasadačka rektora.
umení
v Bratislave,
Ventúrska
3,
Bratislava,
10.3 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť
oprávnení zástupcovia uchádzača. Na rokovaní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie.
19.4 Uchádzač /fyzická osoba/, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
/právnická osoba/, sa preukáže na rokovaní preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení
podnikať, poverená osoba občianskym preukazom a splnomocnením na zastupovanie
doloženým dokladom o oprávnení podnikať, z ktorého je zrejmý štatutárny zástupca, alebo
notárom overeným splnomocnením.
3
11.Obhliadka
Záujemci majú možnosť oboznámiť sa s miestom dodania predmetu zákazky, ktorými sú
priestory toaliet na prízemí budovy VŠMU na Zochovej ul. č. 1 v Bratislave, špecifikované
v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Obhliadka sa uskutoční dňa 19. 6. 2013 so začiatkom o 10.00 hod. na vrátnici
budovy VŠMU.
Obhliadku povedie: Ing. Helena Kádasiová
Ing. Ján Habaj, tel.: 02/59301449
Darina Ambrozyová, tel.: 02/59301451
12. Podmienky financovania predmetu zákazky :
12.1 Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej
doručenia verejnému obstarávateľovi bankovým prevodom na účet poskytovateľa
uvedený v objednávke na základe odsúhlasenej faktúry. Faktúra musí spĺňať náležitosti
daňového dokladu.
12.2 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR.
12.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si zádržnú sumu 10 % bez
DPH z každej fakturovanej čiastky, ktorá bude vyúčtovaná a vyplatená až po riadnom ukončení
stavebných prác bez vád a nedorobkov.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
13.1. Osobné postavenie uchádzač preukáže:
13.1.1 dokladom o oprávnení podnikať v oblasti stavebných prác podľa predmetu zákazky
alebo overenou kópiou potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre
VO. V prípade potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov uchádzač predloží aj doklad o
oprávnení podnikať – úradne overenú kópiu k návrhu zmluvy.
13.2. Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže:
13.2.1 zoznamom zmlúv (minimálne tri) rovnakého alebo podobného charakteru za posledné 3
roky (2010-2012), ktorých zmluvná cena je minimálne 20 000,- €, Zoznam zmlúv bude
obsahovať dátum (termíny realizovaných stavebných prác), názov, adresu, kontakt na
odberateľa, zmluvnú cenu. Tento zoznam uchádzač doplní potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní služieb s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, ich zhodnotenia
podľa obchodných podmienok odberateľom, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti požaduje z hľadiska preukázania skúseností
a schopnosti plniť predmet zákazky v potrebnom rozsahu a kvality podľa predmetu zákazky.
13.2.2 Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy (%), ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
v subdodávke s uvedením subdodávateľa – obchodné meno, adresa, kontaktná osoba,
kontakt, popisom stavebných prác zabezpečovaných v subdodávke a písomný súhlas
subdodávateľa – /prísľub, zmluva/.
4
Verejný obstarávateľ podmienku vyžaduje pre dodržanie kvality stavebných prác a prípadných
reklamácií.
13.3 Finančnú a ekonomickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
13.3.1 Potvrdením banky, alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač za posledné tri roky
/2010, 2011 a 2012/ je schopný plniť svoje finančné záväzky, ktorým môže byť aj prísľub tejto
banky o poskytnutí úveru. V prípade poskytnutého úveru vyjadrenie banky, že uchádzač nie je
v omeškaní so splátkami úveru.
Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku z
dôvodu zistenia solventnosti
uchádzača, keďže preddavok ani zálohu neposkytuje.
13.4 Všetky požadované doklady a dokumenty budú predložené ako originály alebo overené
kópie týchto dokumentov a nebudú staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Ak niektorý z požadovaných dokladov nebude súčasťou ponuky, alebo nebude originál,
resp. overená kópia, alebo nebude spĺňať podmienky účasti požadované verejným
obstarávateľom, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je najnižšia cena za celý
predmet zákazky podľa oceneného výkazu výmer.
14.1 Cena za celý predmet zákazky
váha 100 bodov.
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
15.1 Deň: 31. mesiac: júl rok : 2013
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazaností ponúk. Zmluva je predmetom
rokovania s úspešným uchádzačom.
17. Podmienky súťaže:
17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v
plnej výške bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
17.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu predmetu zákazky podľa
svojich finančných možností.
17.3 Z dôvodu predchádzania sporom z nedorozumenia, ktoré môžu mať za následok vylúčenie
ponuky
uchádzača
zo
súťaže,
verejný
obstarávateľ
doporučuje,
aby
predložená ponuka v obálke (nie obálka) bola previazaná a opečiatkovaná pečiatkou
uchádzača a podpísaná uchádzačom tak, aby boli zviazané jednotlivé listy ponuky
(okrem príp. obrazovej časti), tvorila jeden nerozoberateľný celok počas manipulácie.
17.4 Každý uchádzač môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba,
alebo ako jeden z členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo svojom mene
predloží ponuku do súťaže, nemôže súčasne predložiť inú ponuku ako člen skupiny. V prípade,
že ponuku predloží skupina, verejný obstarávateľ bude vyžadovať od skupiny vytvorenie právnej
subjektivity z dôvodu riadneho plnenia zmluvy v prípade, že jej ponuka bude prijatá.
Za správnosť metódy verejného obstarávania
Darina Ambrozyová - reg. č. G0059-026-2001
5
Verejný obstarávateľ: Vysoká škola múzických umení v Bratislave,
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Podprahová metóda VO – služby
Predmet zákazky: Rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí objektu na Zochovej
ul. č. 1 v Bratislave
Súťažné podklady
2013
6
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1
Pokyny pre uchádzačov
Časť I.
Všeobecné informácie
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
Časť III.
Príprava ponuky
Časť IV.
Predkladanie ponúk
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Časť VI.
Uzavretie zmluvy
A.2
Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
B.1
Opis predmetu obstarávania
B.2
Spôsob určenia ceny
B.3
Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania
7
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Tel:
e-mail:
IČO:
IČ DPH :
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
02/59301451
[email protected]
00397 431
SK2020845200
2. Predmet zákazky :
2.1 Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukcii sociálnych
zariadení v prízemí objektu Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej len VŠMU) na
Zochovej ulici č. 1. Podrobná špecifikácie je súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu
zákazky a v Projektovej dokumentácii.
2.3.2 Kód CPV:
45300000-0 stavebno inštalačné práce
45330000-9 kanalizačné a sanitačné práce
45400000-1 kompletizačné (dokončovacie práce)
45421141-4 montáž priečok
45431000-7 dláždenie a obkladanie
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1 VŠMU, Bratislava, Zochova ul. 1
3. Komplexnosť dodávky:
3.1 Uchádzač svoju ponuku predloží na celý predmet zákazky.
4. Zdroj finančných prostriedkov:
4.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR.
4.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si zádržnú sumu 10 % z bez
DPH z každej fakturovanej čiastky, ktorá bude vyúčtovaná a vyplatená až po
riadnom ukončení stavebných prác bez vád a nedorobkov.
5. Typ zmluvy:
5.1 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č.
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie požadovaného predmetu
zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky a B.2 spôsob určenia ceny.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
6.1 VŠMU, Bratislava, Zochova 1
6.2 Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác
Najneskôr do 10.9.2013.
8
7. Variantné riešenie
7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
8. Platnosť ponuky
8.1Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do:
Deň: 31. Mesiac: júl rok: 2013
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi:
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou (listinná podoba, e- mail, fax)
v slovenskom jazyku.
9.2 Pri poskytnutí informácií napr. telefonicky, faxom a pod., tieto informácie
sa doručia aj v listinnej podobe, odoslanej v deň odoslania informácie elektronickými
prostriedkami.
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a
informácie doručenej v listinnej podobe je rozhodujúca listinná forma.
10. Vysvetľovanie podmienok súťaže
10.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, podmienky určené vo výzve alebo
v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie
priamo u zodpovednej osoby na adrese verejného obstarávateľa uvedenej vo výzve a v týchto
súťažných podkladoch
Kontaktná osoba:
Darina Ambrozyová
Telefón: 02/59301451
e-mail: [email protected]
10.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 10.1 sa považuje
požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme najneskôr do 20.6.2013 do
12,00 hod.
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Záujemci majú možnosť oboznámiť sa s miestom dodania predmetu zákazky, ktorými sú
priestory toaliet na prízemí budovy VŠMU na Zochovej ul. č. 1 v Bratislave, špecifikované
v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Obhliadka sa uskutoční dňa 19. 6. 2013 so začiatkom o 10.00 hod. na vrátnici
budovy VŠMU.
Obhliadku povedie: Ing. Helena Kádasiová
Ing. Ján Habaj, tel.: 02/59301449
Darina Ambrozyová, tel.: 02/59301451
Časť III.
Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky
9
12.1 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
prekladom do slovenského jazyka /štátneho jazyka/. To sa netýka dokladov
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom
jazyku.
13. Obsah ponuky
13.1. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale.
13.2 V ponuke uchádzač predloží:
13.2.1 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v
ponuke,
13.2.2 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže,
13.2.3 Osobné postavenie uchádzač preukáže:
13.2.3.1 dokladom o oprávnení podnikať v oblasti stavebných prác podľa predmetu zákazky
alebo overenou kópiou potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre
VO. V prípade potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov uchádzač predloží aj doklad o
oprávnení podnikať – úradne overenú kópiu k návrhu zmluvy o dielo.
13.2.4 Technickú a odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže
13.2.4.1 zoznamom zmlúv (minimálne tri) rovnakého alebo podobného charakteru za posledné
3 roky (2010-2012), ktorých zmluvná cena je minimálne 20 000,- €, Zoznam zmlúv bude
obsahovať dátum (termíny realizovaných stavebných prác), názov, adresu, kontakt na
odberateľa, zmluvnú cenu. Tento zoznam uchádzač doplní potvrdeniami o uspokojivom
vykonaní služieb s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, ich zhodnotenia
podľa obchodných podmienok odberateľom, ak odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie
je možné, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení.
Verejný obstarávateľ túto podmienku účasti požaduje z hľadiska preukázania skúseností
a schopnosti plniť predmet zákazky v potrebnom rozsahu a kvality podľa predmetu zákazky.
13.2.4.2 Uvedenie podielu plnenia zo zmluvy (%), ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť
v subdodávke s uvedením subdodávateľa – obchodné meno, adresa, kontaktná osoba,
kontakt, popisom stavebných prác zabezpečovaných v subdodávke a písomný súhlas
subdodávateľa – (prísľub, zmluva).
Verejný obstarávateľ podmienku vyžaduje pre dodržanie kvality stavebných prác a prípadných
reklamácií.
13.2.4.3 Podpísaný návrh zmluvy o dielo
13.2.4.4 Ocenený výkaz výmer.
13.2.5 Finančnú a ekonomickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
13.2.5.1 Potvrdením banky, alebo pobočky zahraničnej banky, že uchádzač za posledné tri
roky /2010, 2011 a 2012/ je schopný plniť svoje finančné záväzky, ktorým môže byť aj prísľub
tejto banky o poskytnutí úveru. V prípade poskytnutého úveru vyjadrenie banky, že uchádzač
nie je v omeškaní so splátkami úveru.
Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku z
dôvodu zistenia solventnosti
uchádzača, keďže preddavok ani zálohu neposkytuje.
10
13.3 Všetky požadované doklady a dokumenty budú predložené ako originály alebo overené
kópie týchto dokumentov a nebudú staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponuky.
Ak niektorý z požadovaných dokladov nebude súčasťou ponuky, alebo nebude originál,
resp. overená kópia, alebo nebude spĺňať podmienky účasti požadované verejným
obstarávateľom, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
13.5.3 V súvislosti s uplatňovaním novely zákona o verejnom obstarávaní č. 58/2011 Z.z
verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v listinnej podobe a tiež v digitálnej
forme na CD alebo DVD nosičoch v strojovo čitateľnom formáte.
Uchádzač zabezpečí nečitateľnosť údajov, ktoré nesmú byť zverejnené v súvislosti so
zákonom o ochrane osobných údajov a ktoré sú predmetom obchodného tajomstva
(predmetom obchodného tajomstva nemôže byť cena diela).
13.3.2 Uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie, že súhlasí so zverejnením údajov, tak
ako sú na CD alebo DVD poskytnuté.
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Navrhovaná zmluvná cena je maximálna.
14.2 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách (€).
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty /ďalej len DPH/, navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
14.3.2 sadzba DPH a výška DPH
14.3.3 navrhovaná cena vrátane DPH
14.3.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
14.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
súčet všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom oceneného výkazu výmer a požiadaviek
podľa údajov predložených v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky, projektovej dokumentácie a požiadaviek KPÚ a bude zahrňovať všetky oprávnené
náklady uchádzača na realizáciu stavby, vrátane poplatkov za likvidáciu odpadov a poplatkov
mestu podľa VZN mesta Bratislavy.
14.5 Ak uchádzač po preštudovaní uvedenej projektovej dokumentácie a jej príloh a na
základe obhliadky miesta predmetu zákazky zistí nutnosť vykonať práce naviac, túto ocení a
zahrnie do ceny za celý predmet zákazky pod čiarou, bez nároku v čase realizácie navýšiť
jednotkovú cenu dodávky alebo položky výkazu výmer rozšíriť o práce naviac.
Súčasťou takto ocenenej ponuky bude prehlásenie uchádzača, že v ním navrhovanej
ponuke sú zahrnuté všetky náklady a práce naviac budú len tie, ktoré si objednávateľ
vyžiada mimo požadovaného predmetu zákazy v PD, výkaze výmer a v týchto súťažných
podkladoch.
15. Vyhotovenie ponuky
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača, perom s nezmazateľným atramentom. Musí byť podpísaná uchádzačom alebo
osobou oprávnenou podpisovať právne záväzné dokumenty v mene uchádzača. Všetky strany
ponuky okrem nepozmenenej tlačovej literatúry /prospekty a pod./ budú parafované osobou
alebo osobami podpisujúcimi ponuku. Všetky strany ponuky uchádzač očísluje.
11
15.2 Uchádzač môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku.
Časť IV.
Predkladanie ponúk
16. Označenie obalov ponúk
16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
16.2.1 adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
16.2.2 adresu uchádzača, /uvedie sa obchodné meno alebo názov a adresa sídla alebo
miesta podnikania uchádzača./
16.2.3 označenie „Podprahová súťaž - neotvárať!“
16.2.4 označenie heslom podprahovej súťaže „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“
17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk:
deň: 1. mesiac: júl rok: 2013 hodina: 12.00 hod.
17.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
Pri osobnom doručení – referent pre Verejné obstarávanie, II. poschodie, m.č. 202. Pri doručení
prostredníctvom Pošty, dňom podania tak, aby boli doručené na vyššie uvedenú adresu
v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom
poštovej zásielky je rozhodujúci termín doručenia verejnému obstarávateľovi, pri osobnom
doručení ponuky uchádzačom vydá verejný obstarávateľ uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí
s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky.
17.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.1.
18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej
osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného
obstarávateľa podľa bodu 17.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na
adresu podľa bodu 17.1.
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
19. Otváranie ponúk
19.1 Deň: 1. mesiac: júl rok: 2013 hodina: 13.00 hod.
Miesto: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Ulica: Ventúrska 3 Bratislava, zasadačka
rektora – I. poschodie.
12
19.2 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť
oprávnení zástupcovia uchádzača. Na rokovaní môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym
orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie.
19.4 Uchádzač /fyzická osoba/, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
/právnická osoba/, sa preukáže na rokovaní preukazom totožnosti a dokladom o oprávnení
podnikať, poverená osoba občianskym preukazom a splnomocnením na zastupovanie
doloženým dokladom o oprávnení podnikať, z ktorého je zrejmý štatutárny zástupca, alebo
notárom overeným splnomocnením.
19.4 Na otváraní obálok za účasti uchádzačov podľa bodov 19.2 až 19.3 sa všetkým
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, určených verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk.
20. Preskúmanie ponúk
20.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
20.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 13,
20.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných
podkladoch.
20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné ponuky budú zo súťaže
vylúčené.
20.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
21. Vyhodnotenie ponúk
21.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách .
21.2 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo
výzve a spôsobom určeným v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia.
Časť VI.
Uzavretie zmluvy
23. Oznámenie o úspešnosti ponúk
23.1 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a výzva na
rokovanie o návrhu zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli hodnotené bude
doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s odôvodnením a poradím, na ktorom sa
umiestnili .
24. Uzavretie zmluvy
24.1 Zmluva o dielo je predmetom rokovania s úspešným uchádzačom
uzatvorená v lehote viazanosti ponúk, najneskôr do: Deň: 31. mesiac: júl rok : 2013
a bude
24.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzača.
13
A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Verejný obstarávateľ stanovil jediné hodnotiace kritérium, ktorým je najnižšia cena za celý
predmet zákazky podľa oceneného výkazu výmer.
Cena za celý predmet zákazky
váha 100 bodov.
2. Hodnotenie kritérií prebieha:
2.1 Maximálny počet bodov 100 za celý predmet zákazky komisia pridelí ponuke s najnižšou
cenou bez DPH. Ostatné ponuky budú obodované ako pomer najnižšej ceny a hodnotenej
ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov uvedeného kritéria a zaokrúhlený na
1desatinné miesto.
2.2 Ako víťazná ponuka bude prijatá tá, ktorá získa najväčší počet bodov za celý predmet
zákazky podľa oceneného výkazu výmer.
2.4 Ponuky hodnotí komisia menovaná štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa. Všetci
členovia komisie hodnotia samostatne, ich body sa zrátajú a určí sa poradie.
B.1 Opis predmetu zákazky
1. Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa stavebných prác na rekonštrukciu
sociálnych zariadení na prízemí objektu VŠMU na Zochovej ul. č.1 v Bratislave v rozsahu
predloženej projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer, rozhodnutia KPÚ Bratislava
a týchto súťažných podkladov.
2. Stavebné práce pozostávajú z vybúrania pôvodných deliacich priečok, vrátane keramického
obkladu a dlažby, odstránenia podveseného stropu a zariaďovacích predmetov, ďalej
vybudovanie nových priečok, realizácia obkladov, dlažieb a povrchových úprav stien a stropov,
realizácie zdravotechnickej inštalácie, elektroinštalácie, osadenie zariaďovacích predmetov
dverí a interiérových prvkov.
3. Prípravné práce ako aj celá rekonštrukcia budú prebiehať v letnom období počas prázdnin.
B.2 Spôsob určenia ceny
1. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov. Navrhovaná
zmluvná cena za predmet zákazky bude maximálna.
2. Ceny budú vyjadrené v Eurách (€).
3. Cena bude uvedená za celý predmet zákazky, podľa jednotlivých častí a v členení:
- samostatne cena bez DPH
- sadzba a suma DPH
- cena vrátane DPH.
4. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
súčet všetkých položiek, ktorý vychádza
z uchádzačom oceneného výkazu výmer a
požiadaviek podľa údajov predložených v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu
zákazky, projektovej dokumentácie a požiadaviek KPÚ a bude zahrňovať všetky oprávnené
14
náklady uchádzača na realizáciu stavby, vrátane poplatkov za likvidáciu odpadov a poplatkov
mestu podľa VZN mesta Bratislavy.
14.6 Ak uchádzač po preštudovaní uvedenej projektovej dokumentácie a jej príloh a na
základe obhliadky miesta predmetu zákazky zistí nutnosť vykonať práce naviac, túto ocení a
zahrnie do ceny za celý predmet zákazky pod čiarou, bez nároku v čase realizácie navýšiť
jednotkovú cenu dodávky alebo položky výkazu výmer rozšíriť o práce naviac.
Súčasťou takto ocenenej ponuky bude prehlásenie uchádzača, že v ním navrhovanej
ponuke sú zahrnuté všetky náklady a práce naviac budú len tie, ktoré si objednávateľ
vyžiada mimo požadovaného predmetu zákazy v PD, výkaze výmer a v týchto súťažných
podkladoch.
B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Pokyny pre vypracovanie návrhu obchodných (zmluvných) podmienok predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ svoje obchodné podmienky uskutočňovania predmetu zákazky uviedol do
priložených obchodných zmluvných podmienok, ktoré budú tvoriť súčasť zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zaradiť do svojho návrhu obchodných podmienok
minimálne články a odseky, ktorých číslovanie môže uchádzač vo svojom návrhu upraviť podľa
potreby, prípadne doplniť ním navrhované také články a odseky, ktoré nebudú v rozpore s
verejným obstarávateľom požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v súťažných
podkladoch a nebudú sa vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali
verejného obstarávateľa.
Uchádzač preberie verejným obstarávateľom vypracované obchodné zmluvné podmienky do
svojho návrhu záväzných obchodných zmluvných podmienok a môže do svojho návrhu doplniť
len také obchodné podmienky, ktoré nie sú v rozpore s výzvou a týmito súťažnými podkladmi a
nevymykajú sa obvyklým zmluvným podmienkam.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, predložená ponuka vrátane návrhu obchodných
zmluvných podmienok musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny
uchádzačov alebo zástupcom člena skupiny uchádzačov, ktorý je oprávnený konať v mene
člena skupiny uchádzačov v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj
v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje k takémuto
úkonu.
Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy budú vymykat' obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré
by znevýhodňovali verejného obstarávatel'a alebo predložená ponuka presiahne objem
pridelených finančných prostriedkov na realizovanie stavebných prác predmetu zákazky.
15
D. Obchodné podmienky
(návrh zmluvy)
Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)
Zmluvné strany
Objednávateľ
Názov:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Sídlo:
Bratislava
Ulica:
Ventúrska 3
PSČ:
813 01
Telefón:
+4212 59301411
Fax.
+421254432579
IČO:
00397 431
IČ DPH:
SK2020845200
Bankové spojenie, číslo účtu : 7000241930/8180 Štátna pokladnica
Štatutárny orgán: doc. Milan Rašla – rektor VŠMU
(ďalej len „ objednávateľ “)
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Ulica:
PSČ:
Telefón:
Fax:
IČO:
IČ DPH :
Bankové spojenie, číslo účtu :
Štatutárny orgán:
Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „Zákon o
verejnom obstarávaní“ /.
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil podprahovú metódu verejného
obstarávania –§ 99 citovaného zákona.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je rekonštrukcia sociálnych zariadení VŠMU na Zochovej ulici
v Bratislave v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej Ateliérom architektúry a designu,
16
Bogár Králik Urban, Panská 13, 811 01 Bratislava, výkazu výmer a rozhodnutia KPÚ Bratislava
– staré mesto.
Článok 2.
Čas plnenia
2. 1Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
2.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od platnosti zmluvy
2.1.2 začatie prác (doplní zhotoviteľ na základe dohody )
2.1.3 ukončenie prác najneskôr do 10. septembra 2013
2.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác.
2.2. Ak zhotoviteľ mešká s plnením podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať
náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva
zostáva v platnosti.
2.3 V prípade zastavenia prác zo strany objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa
stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
Článok 3.
Cena
3.1 Cena za stavebné práce je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena je maximálna a vychádza z ocenenia všetkých položiek výkazu
výmer, ktorý je neoddeliteľnou prílohou č. 1 k tejto zmluve, z projektovej dokumentácie,
požiadaviek KPÚ Bratislava a zo súťažných podkladov:
Cena za celý predmet zákazky .......................................................................€ bez DPH
Sadzba a cena DPH
Cena celkom
Slovom:
3.2. Túto cenu považujú zmluvné strany za konečnú a definitívnu, pričom k jej zmene môže
dôjsť len formou písomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok uvedených v článku 3.5.
3.3 Objednávateľ sa zaväzuje na základe faktúry uhradiť dohodnutú cenu za riadne a včas
odovzdané stavebné práce.
3.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si zádržnú sumu 10 % z bez
DPH z každej fakturovanej čiastky, ktorá bude vyúčtovaná a vyplatená až po
riadnom ukončení stavebných prác bez vád a nedorobkov.
3.5 K zmene ceny môže dôjsť:
3.5.1 v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
3.5.2 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa,
2.5.3 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze
výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,
3.5. 4 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
3.6 Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa zhotoviteľ
17
domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe
uzavretého dodatku k zmluve. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy,
ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na
základe rozpočtu. V tomto prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny
zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.
3.7. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude
nasledovný:
3.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej rozpočet)
bude zhotoviteľom ocenená, schválená objednávateľom a v prípade potreby aj projektantom,
3.7.2 v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu,
ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov
k rozpočtu a cenu spolu,
- rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
- položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,
- položkovite odpočet ceny menej prác,
- ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty) objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
3.8 Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytli v rozpočte, bude používať ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) menej práce budú odpočítané podľa rozpočtu.
3.9 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom
objednávateľ ich odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní
od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude
podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov.
V návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie posledne dohodnutú cenu s označením, kde
bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom.
V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce
podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla
dodatku.
Článok 4.
Platobné podmienky a fakturácia
4.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.
4.2 Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr na základe skutočne vykonaných prác,
premeraných a podpísaných objednávateľom, mesačne.
4.3 Dohodnutá splatnosť priebežných mesačných faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
4.4 Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu
a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným
spôsobom.
4.5 Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a budú predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh
k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú
faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej
faktúry.
18
Článok 5.
Dodacie podmienky
5. 1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru po dobu
trvania stavebných prác a dobu potrebnú na vypratanie týchto priestorov.
5.2 Realizácia
5.2.1 zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte
ani iných osôb pohybujúcich sa mimo priestorov, kde stavebné úpravy budú prebiehať,
5.2.2 zhotoviteľ je povinný v priestoroch stavebných úprav udržiavať poriadok a čistotu a je
povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,
5.2.3 po termíne odovzdania prác môže zhotoviteľ ponechať v priestoroch, kde stavebné práce
prebiehali len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov,
s ktorými objednávateľ dodávku prevzal,
5.2.4 zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa
zmluvy, pričom rešpektuje a dodržiava právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú činnosť,
najmä právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
5.2.5 zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa,
5.2.6 materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované
certifikátmi technických požiadaviek na výrobky a posudzovaní zhody,
5.2.7 zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
Článok 6.
Odovzdanie a prevzatie diela
6. 1 Zástupca objednávateľa bude osobne dohliadať na priebeh prác súvisiacich s plnením
zmluvných záväzkov zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať stavebné
práce v prípade, že tieto vykazujú vady a nedostatky a to až do okamihu ich úplného
odstránenia, pričom doba, v ktorej budú zistené vady a nedostatky odstraňované nemá vplyv na
zmluvne dohodnutý termín plnenia.
Článok 7.
Zodpovednosť za vady a záruky
7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu
minimálne 2 roky.
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vadné plnenia, ktoré sa zistia v priebehu dvoch rokov od
prevzatia stavebných prác budú bezplatne odstránené.
7.3 V prípade vzniknutých nedorozumení sa zmluvné strany dohodli, že vzájomné rozpory budú
prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a až v prípade nemožnosti dosiahnuť mimosúdnu
dohodu, je oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť sa na súd.
7.4 Pri riešení sporov sa bude vychádzať zo súťažných podkladov, ich príloh a z tejto zmluvy.
Článok 8.
Zmluvné pokuty
19
8.1 Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bode 2.1 je zhotoviteľ povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neodovzdanej časti za každý
deň omeškania.
8.2 V prípade, že objednávateľ nezaplatí niektorú zo splátok ceny včas alebo v dohodnutej
výške, zhotoviteľ nebude žiadať úrok z omeškania, ak úhrada mešká menej ako 30 dní. Inak
zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, až
do dňa pripísania dlžnej sumy na účet dodávateľa.
Článok 9.
Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov
9.1 Od zmluvy je možné odstúpenie v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl.
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce .
9.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne.
9.3 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na
plnenie a tiež v prípade, keď zhotoviteľ neprimerane navyšuje cenu diela.
9.4 Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa
zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
Článok 10.
Záverečné ustanovenia
10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády SR .
10.2 Zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
10.3 V prípade, že by sa niektoré z ustanovení zmluvy stali neúčinnými, zvyšná časť zmluvy
ostáva nedotknutá.
10.4 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území
Slovenskej republiky.
10.5 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá
zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili,
na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.
Príloha č. 1:
Ocenený výkaz výmer
XI.
Podpisy zástupcov zmluvných strán
20
V Bratislave, dňa
Zhotoviteľ
Objednávateľ 1
21
Download

Výzva na predkladanie ponúk v podprahovej zákazke