ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
BOJUJEME
3 PROTI RAKOVINE
3
ČÍSLO
Nov ’10
Pozor na
výživu u onkologických
pacientov
Nedostatok výživy
znižuje imunitu a
účinnosť liekov.
Prevencia
TIPY
VÝŽIVA
VÝŽ
VÝ
ÝŽI
ŽIVA
ŽIVA
PREVENCIA
S pojmom prevencia sa spája aj
zdravý životný štýl.
Ovocie, zelenina – prevencia a liečba
rakoviny
Z hľadiska ochrany pred nádorovým
ochorením je dôležité konzumovať
rôzne druhy zeleniny a ovocia.
Nová metóda
diagnostiky
ochorení krčka maternice
Enterosorbcia
v onkológii
Kancerogénne látky chemického pôvodu sú nedobrovoľnou súčasťou
nášho každodenného života.
KLASICKÁ A ALTERNATÍVNA
MEDICÍNA
Komplexnosťť pozna
poznania
aniia môže
môôže priniesť
liečbe.
nové úspechy
úspechyvv prevencii a liečbe
FOTO: ISTOCK
Rakovine krčka
maternice sa dá
predísť pravidelnými prehliadkami a špičkovými
diagnostickými
metódami.
■ Inzercia
Klinická výživa – silnejší v boji s ochorením
*Potravina na osobitné výživové účely – Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.
Spôsob používania a ďalšie info na obaloch a webových stránkach.
Nutricia inzercia Novycas_3_Banner.indd 1
10/29/10 11:09 AM
2 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Boj s rakovinou má veľa podôb. To preto, lebo ako ľudstvo máme
rôzne možnosti – ľudské či materiálne.
ODPORÚČAME
Pozitívna budúcnosť
N
aša „západná“ medicína sa usiluje o liečbu
na základe dôkazov a k
tomuto trendu sa dnes
pridáva aj expandujúca Čína so svojou „východnou“ medicínou.
Európa chce využiť svoj potenciál novej
ekonomiky založenej na znalostiach,
kde vedecké bádanie je jej neoddeliteľnou súčasťou. Snahou je vytvoriť a prepojiť onkologické centrá majúce špičkovú vedu a kliniku s farmaceutickým
priemyslom, ktoré pretavia vedomosti do inovácií v molekulárnej medicíne
pre lepšiu prevenciu a liečbu onkologického pacienta.
„Finančná
kríza ovplyvnila postoj
vlád a ich
ochotu investovať do
vedy.“
Charita a alternatívna medicína
1
Na podporu výskumu vznikajú charitatívne organizácie, za všetky menujme anglickú Wellcome Trust, ktorá
prispieva ročne 0,7 mld. € na výskum
zdravia alebo Cancer Research UK s 0,5
mld. € na výskum iba v onkológii. Trendom v USA je vznik centier komplementárnej a alternatívnej medicíny pre onkologických pacientov, kde sa vedecky
skúmajú účinky týchto postupov.
Verme, že komplexnosť poznania prinesie nové úspechy v prevencii, liečbe a
následnej starostlivosti o onkologického
pacienta, čo je cieľom novej integratívnej
onkológie.
2
Veda v číslach
Je známe, že náklady na zavedenie
nového liečiva sa pohybujú na
úrovni 1 mld. €. Finančná kríza ovplyvnila postoj vlád a ich ochotu investovať
do vedy. Napríklad vláda Veľkej Británie
poskytne na najbližšie 4 roky 5,3 mld. €,
z toho 2/3 súťažným spôsobom. Írska
vláda na 5-ročné obdobie potvrdila sumu 2,8 mld. €, z toho 1/3 formou grantov. Na Slovensku je 3-ročný plán vo výške 1,3 mld. €, pričom 55 % tvoria zdroje
európskych fondov a grantová agentúra
APVV spravuje 5 % prostriedkov. Ľudia
sa však nespoliehajú iba na vlády.
RNDr. Ján Sedlák,
DrSc.,
riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie SAV
STRANA 4
Doc. MUDr. Jozef
Mardiak, CSc.
Primár Internej kliniky
Národného onkologického ústavu v Bratislave; Predseda Slovenskej Onkologickej Spoločnosti
„Pozor na výživu
u onkologických pacientov!“
We make our readers succeed!
BOJUJEME PROTI RAKOVINE
4. NOVEMBRA 2010
Projektový manažér: Mgr. Daša Erhardtová
Tel.: 02/592 04 014
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Radoslav Kolek
Redaktor: Elena Dravecká
Editor: Darina Dubovská
Foto: Istockphoto
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 4. november 2010
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný
redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
PREVENTÍVNE ONKOLOGICKÉ PREHLIADKY
ORGÁN
DRUH VYŠETRENIA
VEK
INTERVALY VYŠETRENÍ
*
Krčok maternice
gynekologické vyšetrenie, cytológia
od 20
23-64
raz do roka
2x v ročnom intervale; ak je cytológia negatívna, nasledujúca
kontrola v 3-ročných intervaloch
Prsník
samovyšetrovanie,
vyšetrovanie lekárom, mamografia,
prípadne sonografia
od 20
20 - 40
40 - 50
po 50
raz mesačne
každé dva roky
základné vyšetrenie, potom každé tri roky
raz do roka
Hrubé črevo
vyšetrenie cez konečník, hemokult, endoskopia***
po 40
po 50
raz do roka
ročne do dvoch normálnych nálezov, potom každé dva roky
Koža
samovyšetrovanie kože, prezretie celej kože lekárom
u osôb s mnohopočetnými materskými znamienkami
od 20
20 - 40
raz mesačne
každé tri roky raz do roka
Prostata
vyšetrenie prostaty cez konečník, PSA****
po 40
prispôsobiť riziku rakoviny
Ústna dutina
samovyšetrovanie
od 20
raz mesačne
Hltan, hrtan
vyšetrenie lekárom vrátane laryngoskopie, najmä u fajčiarov
po 40
raz do roka
Semenníky
samovyšetrovanie
od 15
raz mesačne
* prípadne už od dosiahnutia pohlavnej zrelosti, ***odporúča sa pre rizikové skupiny, ****prostatický špecifický antigén
ZDROJ: LIGA PROTI RAKOVINE
4 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ANET
TIP
1
INŠPIRÁCIA
Pozor na výživu
u onkologických pacientov!
VÝŽIVA
VÝ
Ý ŽI
ŽIVA
ŽIV
VA
■ Až u 35 % onkologických pacientov sa zistilo stredné alebo
vysoké riziko podvýživy! Uvedený údaj vyplynul z celoslovenského prieskumu nutričného
stavu pacientov vo viac ako 100
onkologických ambulanciách.
Podvýživa je príznakom onkologických ochorení, ale podieľať sa na
nej môže aj neadekvátny alebo nedostatočný príjem energeticky hodnotnej výživy s obsahom bielkovín a
ďalších živín potrebných pre správne fungovanie organizmu. Sledovalo sa nielen zloženie stravy pacientov, ale aj jej skutočný príjem, teda
či pacienti skonzumujú celú porciu
jedla, jeho časť, alebo prehltnú iba
pár lyžičiek. Ukázalo sa, že až 75 % z
nich nie je schopných prijať dostatočné množstvo biologicky hodnotDoc. MUDr. Jozef
Mardiak, CSc.
Primár Internej kliniky Národného onkologického ústavu
v Bratislave;
Predseda Slovenskej Onkologickej
Spoločnosti
nej stravy. Jej dlhodobý nedostatočný príjem u 35 % pacientov vyústil
až do podvýživy.
Nedostatok výživy – zníženie
imunity i účinnosti liekov
Organizmus pacienta, ktorý nie
je schopný prijímať dostatočné
množstvo živín, je nútený využívať svoje vlastné zásoby, a často aj
vlastné stavebné látky, ako je napríklad svalové tkanivo. Dochádza tak k veľkej strate bielkovín
a dôsledkom je zníženie imunity a pokles fyzickej sily. Podvýživa pri nádorovom ochorení veľmi
významne ovplyvňuje celkovú
prognózu ochorenia. Vedie k zníženej účinnosti liekov, napríklad
antibiotík, ktoré sa na bielkoviny
viažu. Asi u 45 % pacientov zvyšuje výskyt zdravotných komplikácií a nutnosť opakovaných operácií. Predlžuje sa tým ich pobyt
v nemocnici o 40 – 70 % a zvyšujú
sa náklady na liečbu. V terminálnych štádiách ochorenia sa môže
podieľať na znížení imunity a rozvoji infekčných komplikácií, často fatálnych.
Sledovanie príjmu potravy –
neoddeliteľná súčasť liečby
Mnohí pacienti sú podvyživení už
v čase stanovenia diagnózy, keď do
nemocnice prichádzajú a ich stav
sa pre odmietanie stravy pre bolesti i psychické utrpenie často ešte
zhorší. Sledovanie príjmu potravy
by preto malo byť rovnakou súčasťou chorobopisu ako záznamy o nameraných hodnotách krvného tlaku a teploty. Lekár by tak okamžite
pri vizite mal možnosť zistiť, že pacient si počas celého dňa nevložil do
úst ani sústo a primerane zakročiť –
v prípade potreby mu nasadiť klinickú výživu. Sledovanie príjmu potravy by malo byť neoddeliteľnou súčasťou liečby aj u pacientov v ambulantnej starostlivosti.
Účinná pomoc – klinická výživa
Výživa je zatiaľ v tieni základných
liečebných postupov protinádorovej liečby – operácií, chemoterapie,
ožarovania i biologickej liečby. Hoci klinická výživa by mohla účinne
podporiť uzdravovací proces niektorých pacientov, ktorí odmietajú prijímať potravu. Ide o oblasť doteraz
dosť nedocenenú a nie dostatočne
prebádanú. Prípravky klinickej výživy sú pacientom na Slovensku dostupné a po predpísaní odborným
lekárom uhrádzané zdravotnou poisťovňou.
Ako pohotovú okamžitú zásobu
živín nielen pre nemocničných pacientov, ale i pacientov v domácej
starostlivosti, možno využívať tekutú klinickú výživu určenú na popíjanie, tzv. sipping. ktorej výhodami sú vysoká biologická hodnota a
vyvážený pomer živín. Vďaka ľahkej
vstrebateľnosti minimalizuje nároky na trávenie.
Najlepšia voľba – protinádorová liečba podporená
nutričnou starostlivosťou
Pacient s dobrým stavom výživy sa
lepšie vyrovnáva s vedľajšími účinkami onkologickej liečby, je odolnejší
voči infekciám,znižuje sa u neho riziko pooperačných komplikácií. Ľahšie
sa u neho obnovuje tkanivo poškodené protinádorovou liečbou, je fyzicky
silnejší a sám sa cíti celkovo lepšie.
Doc. MUDr. JOZEF MARDIAK, CSc.
■ Inzercia
Neberte chudnutie na ľahkú váhu
Ak strácate počas liečby hmotnosť, zavolajte nám
a bezplatne sa poraďte s naším odborníkom
.sk
chorobe
zivav
www.vy
*Potravina na osobitné výživové účely – Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.
Spôsob používania a ďalšie info na obaloch a webových stránkach.
Nutricia inzercia Novycas_1_Telefon.indd 1
26.10.2010 14:00
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVEMBER · 5
INŠPIRÁCIA
Prudký pokles váhy varuje
■ Dostatok živín zvyšuje účinnosť liečby. Hodnotná výživa
zvyšuje kvalitu života pacientov.
Pomáha im zvládnuť náročnú
liečbu spojenú s chirurgickým
zákrokom, chemoterapiou, ožarovaním.
Stav výživy onkologického pacienta je veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim jeho uzdravenie.
Ako možno rozpoznať, či
je výživa pacienta dostatočná?
Najcennejším uka zovateľom
podvýživy je neúmerný úbytok
hmotnosti pacienta za krátke časové obdobie. Čím väčšia je strata hmotnosti za krátky čas, tým
je problém závažnejší. Vážnym
znakom podvýživy pacienta je
MUDr. Milana
Šachlová, CSc.
et PhD.,
Masarykův onkologický ústav, Brno
Vedúca nutričného tímu
nemožnosť odkašľať si, slabá sila stisku ruky, zhoršené hojenie
rán alebo rozvoj preležanín.
Treba na jej diagnostikovanie použiť špeciálne
vyšetrovacie metódy?
Nie sú potrebné žiadne špeciálne
metódy. Dôležité je, že pacienta
v malnutrícii (teda s nedostatočnou výživou) môže diagnostikovať ktorýkoľvek lekár alebo poučená sestra.
Akú stratu hmotnosti pacienta treba považovať za
varovný signál?
Základným prejavom podvýživy je
pokles hmotnosti o 5 % za mesiac alebo 10 % za 6 mesiacov.
Čo znamená v nemocničnej
praxi rapídny úbytok hmotnosti pacienta, aké sú následky nedostatočnej výživy?
Pacienta, ktorý je podvyživený,
ohrozujú väčšmi komplikácie spôsobené infekciami, zhoršené hojenie rán, zvyšuje sa u neho riziko
preležanín a škodlivých účinkov
niektorých látok na organizmus po
podávanej chemoterapii a narastá
u neho tiež nebezpečenstvo pooperačných komplikácií. Liečba vyžaduje dlhšiu hospitalizáciu a zvyšuje sa riziko úmrtia.
Možno nádor vyhladovať?
Nie, nádor nemožno vyhladovať.
Nízky príjem živín oslabí pacientovu odolnosť a zhorší celkový
výsledok liečby; zhorší imunitné
funkcie. Nádor rastie neobmedzene ďalej.
Koľko fľaštičiek výživy by mal
pacient denne vypiť?
Jedna fľaštička Nutridrinku s objemom 200 ml obsahuje 300 kcal, čo
je asi 1/6 dennej energetickej dávky.
Obsah vitamínov v nej predstavuje približne 1/3 dennej dávky. Ak si
stav pacienta vyžaduje väčší príjem
živín, ako je pacient schopný vypiť,
je lepšie zvážiť zavedenie sondy a
podávať mu výživu priamo do žalúdka alebo tenkého čreva.
MUDr. MILANA ŠACHLOVÁ, CSc. et PhD.
■ Inzercia
Klinická výživa
Silnejší v boji
s ochorením
Ý
N
E
D
HRA
otného
v
ého zdra
z verejn
*Potravina na osobitné výživové účely – Dietetická potravina na osobitné medicínske účely.
Spôsob používania a ďalšie info na obaloch a webových stránkach.
Nutricia inzercia Novycas_2_Jednotka.indd 1
poistenia
www.vyzivavchorobe.sk
10/29/10 11:09 AM
6 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI
OLOČNOSTI
MEDIAPLANET
TIP MEDIAP
2
INŠPIRÁCIA
ZDRAVÝ
ZDR
DR
RAVÝ
VÝ
Ý
ŽIVOTNÝ ŠTÝL
V SKRATKE
ZNÍŽENIE RIZIKA RAKOVINY sa dá dosiahnuť
rozmanitou energeticky vyváženou stravou,
bohatou na ovocie a zeleninu.
FOTO: LIGA PROTI RAKOVINE
S prevenciou sa spája
aj zdravý životný štýl
■ Rakovina je ochorenie spôsobené nekontrolovaným rastom
určitej skupiny buniek. Všeobecne môžeme povedať, že pri každom type buniek, ktorý existuje v
ľudskom tele, môže dôjsť k rakovinovému bujneniu.
V Európskej únii patrí Slovensko
medzi krajiny s najvyššou úmrtnosťou na onkologické a srdcovo-cievne ochorenia. V posledných rokoch
na ňu u nás ochorie až 25-tisíc ľudí,
z toho 7-tisíc mužov a 5-tisíc žien na
ňu zomrie. Na základe rozdielov vo
výskyte rakoviny v rôznych regiónoch sveta sa dajú identifikovať rôzne rizikové faktory, pričom až 80 %
úmrtí na onkologické ochorenie je
dôsledkom životného štýlu. Medzi
najznámejšie rizikové faktory môžeme zaradiť – tabak, alkohol, nezdravá výživa a prejedanie sa, nadmerné slnenie, nedostatok pohybu,
stres, nízka sexuálna hygiena a iné.
Strava a pohyb
Pre naše zdravie a primárnu prevenciu rakoviny majú veľký význam
zdravá výživa a stravovacie návyky,
pohybová aktivita, spánok, pozitívne myslenie i zdravý spôsob života.
K nevhodným stravovacím návy-
kom môžeme zaradiť jednostrannú
výživu (málo pestrú), častú konzumáciu priemyselne pripravovaných
jedál a nápojov, rýchly a nepravidelný príjem stravy, nedostatočnú hygienu pri stravovaní. To všetko nepriaznivo ovplyvňuje zdravie a často spôsobuje obezitu.
Významné zníženie rizika rakoviny
sa dá dosiahnuť rozmanitou a energeticky vyváženou stravou, bohatou na
ovocie a zeleninu – zdroj protirakovinových látok. Rozhoduje tu nielen
samotné zloženie stravy, jej pestrosť,
ale aj konzumované, energeticky vyvážené množstvo.Dôležitá je aj pravidelnosť v stravovaní, technológia prípravy a skladovanie potravín.
V zdravej strave sa musia nachádzať:
■ makroelementy – bielkoviny,
sacharidy a tuky dodávajúce organizmu energiu a dôležité zložky pre
metabolizmus,
■ mikroelementy – vitamíny,
minerály, stopové prvky a rôzne
komplexné chemické zlúčeniny (fytochemikálie a určité druhy nenasýtených mastných kyselín – omega
3 aomega 6 polynenasýtené mastné
kyseliny vsprávnom pomere), vláknina, probiotiká a prebiotiká.
Fajčenie
Jedna cigareta obsahuje až 4 000
škodlivých látok a aj napriek tomu
počet fajčiarov najmä v mladej populácii je alarmujúci. Fajčiari majú
9 – 10-násobné riziko rakoviny pľúc a
iných ochorení ako nefajčiari, u silných fajčiarov je toto riziko až 20-násobné.Narastá výskyt rakoviny pľúc u
pasívnych fajčiarov,t.j.u ľudí,ktorí sa
pohybujú v zadymenom prostredí.
Alkohol
Ďalší z rizikových faktorov, ktorý má
vplyv na naše zdravie, je alkohol. Alkohol je nápoj, droga a jed súčasne.
Ako nápoj obsahuje kalórie (ktoré sa
rýchlo spália, okrem piva), drogou, lebo mení náladu, a jedom, pretože vo
veľkých dávkach je toxický. Poškodzuje pečeň a má nepriaznivý vplyv
na nervové bunky v celom ľudskom
tele. Závislosť od alkoholu je jednou z
najnebezpečnejších závislostí s vplyvom na zdravie človeka – telesné aj
duševné, narúša sociálne vzťahy v rodine,ale aj v spoločnosti všeobecne.
Liga proti rakovine SR
■ Linka pomoci: 02/52 96 51 48 alebo
043/324 05 06.
LIGA PROTI RAKOVINE
www.lpr.sk
Centrá pomoci
Ligy proti rakovine
■ Liga proti rakovine otvorila a
prevádzkuje na Slovensku už tri
Centrá pomoci od októbra 2008 v
Bratislave na Brestovej ul. č. 6, od
mája 2009 v Košiciach na Paulínyho ul. č. 63 a od septembra 2010 aj
na Kukučínovej ul. č. 2 v Martine.
■ Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého
cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických
pacientov, zároveň sú však určené
aj zdravej verejnosti.
■ Onkologickí pacienti v nich
majú možnosť zlepšovať svoj zdravotný stav prostredníctvom fyzioterapeutických služieb, poradenstvo odborníkov im pomáha
ľahšie zvládať závažné ochorenie,
nájdu v nich ľudí s podobným životným osudom a môžu sa spoločne stretávať pri záujmových aktivitách, tráviť príjemne voľný čas a
aspoň čiastočne zabudnúť na chorobu. Všetky služby centier pomoci sú bezplatné.
■ Odborné poradenstvo existuje aj vo forme Linky pomoci, kde
nájdu pacienti a ich blízki radu a
pomoc telefonicky na t. č. 02/52 96
51 48 a na t. č. 043/324 05 06, ale aj
osobne, v priestoroch Centra pomoci v Bratislave i Martine. K dispozícii sú lekári – onkológovia,
psychológ a sociálne sestry. Ďalšou možnosťou je poradenstvo na
www.lpr.sk/poradna.
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NET
TIP
NOVEM
NOVEMBER · 7
3
POHĽAD ODBORNÍKA
Ovocie, zelenina –
prevencia a liečba rakoviny
CHR
CHRÁŇME
HR
R ÁŇM
ÁŇ
Ň E SA
SA
OVOCÍM
■ Nádorové ochorenie patrí
spolu s niektorými ďalšími civilizačnými chorobami k ochoreniam s najväčšou úmrtnosťou
na Slovensku. K najdôležitejším
rizikovým faktorom vzniku rakoviny patria fajčenie, strava, nedostatočná fyzická aktivita, nadmerná konzumácia alkoholu.
nosť ochranných látok, organizmus
ich zväčša nedokáže v plnej miere
využiť. Konzumácia rôznych druhov ovocia a zeleniny sa vďaka ich
účinným látkam spája s ochranou
pred určitými typmi rakoviny. Sú
to napríklad cesnak, paradajka alebo zelená listová zelenina (napr. kel,
brokolica).
The European Code Against Cancer
odporúča okrem iného preventívne zvyšovať denný príjem ovocia
a zeleniny a dbať na ich pestrosť.
Denná odporúčaná dávka je 500
g ovocia a zeleniny rozdelená na
niekoľko porcií. Podľa odborníkov
je ideálne zjesť 2 až 4 porcie ovocia
(jedna porcia je jeden kus stredne
veľkého ovocia alebo pol šálky bobuľovitého ovocia, resp. pol šálky
ovocného džúsu). Zelenina má byť
v jedálnom lístku denne zastúpená
3 až 5 porciami (jedna porcia je šálka čerstvej zeleniny alebo pol šálky varenej zeleniny). Z ovocia tre-
Detoxikačné šťavy
RNDr. Katarína
Kozics, PhD.,
vedecká pracovníčka, oddelenie
mutagenézy a karcinogenézy,
Ústav experimentálnej onkológie
SAV
Odšťavené ovocie už odpradávna slúži ako liečivý prostriedok.
Ovocné elixíry prečisťujú telo,
zbavujú ho odpadových toxických
látok. Čerstvé ovocie a šťavy z neho
sú bohatým zdrojom vitamínu C,
ale aj vlákniny. Vláknina, ktorá sa
nachádza prevažne v obilninách,
koreňoch, hľuzách, strukovinách,
ale aj v ovocí a zelenine, chráni človeka pred rakovinou čriev.
Treba myslieť dopredu
ba preferovať menej sladké druhy
(napr. grapefruity, zelené jablká).
Chráňme sa ovocím
Ovocie a zelenina sú hlavnými potravinovými zdrojmi vitamínov,
minerálnych látok a fytonutrientov.
Fytonutrienty sú rastlinné ochranné látky, často druhovo špecifické,
čo znamená, že každý druh zeleniny, resp. ovocia má svoje špecifické
ochranné látky. Z hľadiska ochrany
pred nádorovým ochorením je dôležité konzumovať rôzne druhy zeleniny a ovocia, pretože jednotlivé
fytonutrienty vo svojej prirodzenej
forme pôsobia komplexne a sú pre
náš organizmus v plnej miere využiteľné. Na druhej strane treba pripomenúť, že syntetickým multiprípravkom (rôznym multivitamínom) chýba prirodzená komplex-
Rakovina je komplexné ochorenie.
Aby sme zabránili jej vzniku, iba
konzumácia zeleniny a ovocia nestačí. Ak však skombinujeme viacero faktorov zdravého životného
štýlu, ak sa vzdáme fajčenia, zaradíme do životosprávy pravidelný
pohyb, budeme mať dostatok spánku atď., zvýši sa naša šanca vyhnúť
sa nielen tomuto ochoreniu, ale aj
ďalším civilizačným chorobám.
■ Inzercia
Nadácia Výskum rakoviny ďakuje všetkým, ktorí prispeli na zakúpenie
úpenie dôležitých
dôležit
žitých prístrojov
prístr
pre výskum, diagnostiku a terapiu nádorových ochorení.
Vaša pomoc znamená nádej!
Podujatia Nadácie Výskum rakoviny v decembri 2010:
Na svätého Mikuláša – nedeľa 5. decembra 2010 o 15.00 hod. – Hlavné námestie Bratislava
Vianočný spev pre život s Veľkým zborom donských kozákov – nedeľa 19. decembra 2010
o 16.30 hod. – Veľký evanjelický kostol Bratislava
Nadácia Výskum rakoviny
Vlárska 7
833 91 Bratislava 37
www.nvr.sk
nukleofektor
pyrosekvenátor
pyrose
p
ekvenátor
kv
Číslo účtu: 167534012/0200, VÚB Bratislava
IČO: 31782582
8 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
EXPERT PANEL
MUDr. Ladislav Masák, CSc.,
primár kliniky gynekologickej onkológie OÚSA
Ing. Marián Fillo
www.slobodavockovani.sk
Kolektív inžinierov
výživy pre Barny´s
Otázka 1:
Čo považujete za hlavnú
príčinu vzniku rakoviny
krčka maternice?
Ľudský papilomavírus (HPV)
sa dokázal u 99,7 % karcinómov
krčka maternice, čo je nespochybniteľný fakt, že tento vírus spôsobuje rakovinu krčka maternice. V
medicíne nemáme tak často zistenú príčinu ochorenia v takom vysokom percente ako v tomto prípade. Ďalšími faktormi, ktoré spolupôsobia pri vzniku rakoviny krčka
maternice, sú časté striedanie sexuálnych partnerov, fajčenie, užívanie hormonálnej antikoncepcie
a poruchy imunitného systému.
Vo väčšine (ale nie u všetkých) prípadov rakoviny krčka maternice
(RKM) bol ako príčina stanovený HPV
(Human Papilloma Virus). Ide o vírus
prenášaný zväčša len pohlavným stykom.90 % nákaz HPV však pominie do
2 rokov aj bez liečby a bez prejavenia sa
príznakov choroby. HPV má vyše 100
rôznych typov (niektoré zdroje udávajú až 200) a iba 30 z nich spôsobuje
RKM. Okrem HPV k vzniku RKM prispievajú: fajčenie, hormonálna antikoncepcia,nákaza chlamýdiami,málo
ovocia a zeleniny v strave,stres,nadváha,oslabená imunita či rodinná história RKM.Používanie kondómov znižuje riziko nákazy HPV o 70 %.
Hlavnou príčinou rakoviny krčka
maternice (RKM) je oslabená imunita,v dôsledku čoho sa môžu nekontrolovateľne rozmnožovať ľudské papilomavírusy (HPV).Každý z nás môže mať
nejaký z 200 druhov papilomavírusov,
ale iba 30 z nich je príčinou RKM.Vírusy HPV sa prenášajú pri pohlavnom
styku alebo pri intímnom kontakte
s kožou v oblasti vonkajších pohlavných orgánov.To znamená,že k ďalším
príčinám patria sexuálna promiskuita, zlá hygiena, ale aj užívanie hormonálnej antikoncepcie, fajčenie, časté
užívanie antibiotík,premnožené chlamýdie, kvasinka Candida albicans, biopsie či iné invazívne vyšetrenia.
Otázka 2:
Na koľko percent považujete očkovaciu látku
proti HPV za bezpečnú a
účinnú.
Obe očkovacie látky sú bezpečné. Bezpečnosť sa ťažko určuje v percentách. Vedľajšie účinky obidvoch
očkovacích látok sa nevymykajú z
bežných vedľajších účinkov všetkých
očkovacích látok, ktoré sa pichajú do
svalu.V súčasnosti neviem o žiadnom
úmrtí, ktoré by bolo v priamej súvislosti s očkovaním proti HPV.
Čo sa týka účinnosti očkovacích látok,
tak obidve očkovacie látky poskytujú
100 % ochranu pred vznikom pred rakovinového stavu a rakoviny, ktoré
spôsobuje HPV 16 a 18.Tieto dva vírusy sú zodpovedné za asi 70 % karcinómov.Aj zaočkovaná žena musí chodiť
na preventívne cytologické prehliadky, lebo môže byť infikovaná niektorým z tých typov HPV, proti ktorému
nie je očkovaná a ten pri neliečení
môže prejsť do rakoviny.
Po očkovaní proti HPV bolo iba v
USA hlásených cca 18 000 nežiaducich účinkov a 78 úmrtí, hlásených
je však len menej než 5 % skutočného počtu. Je to jedno z najnebezpečnejších očkovaní. Každoročné vyšetrenia sterov z krčka maternice
a prípadná liečba zabránia až 80 %
RKM a 99 % úmrtiam na RKM – oveľa viac, než dokáže očkovanie. Expertka na HPV Dr. Diane Harper
tvrdí, že ak účinok očkovania netrvá aspoň 15 rokov, nezabráni nijakej RKM. Zatiaľ je však preukázateľná účinnosť Cervarixu len 7,4 roka a Gardasilu/Silgardu iba 5 rokov,
a to len proti 5, resp. 2 zo spolu 30 typov HPV spôsobujúcich RKM.
Údaje o bezpečnosti a účinnosti
vakcín závisia od toho, do akej miery inštitúciu financuje farmaceutická firma. Existujú však aj štúdie, ktoré uvádzajú katastrofálne nežiaduce
účinky (strata vedomia, lymfadenopatia, autoimunitné ochorenia... až
smrť), ktoré sa dostávajú do povedomia až teraz i keď sa vakcíny aplikujú dievčatám už niekoľko rokov. Očkovacie vakcíny sú len proti typom
HPV-16 alebo 18, ktoré sú zodpovedné v súčasnosti za približne 70 % karcinómov krčka maternice.A čo ostatné onkogénne HPV typy? A navyše
vedia doktori, do akého organizmu s
akým imunitným systémom sa vakcína očkuje?
■ Inzercia
Jedného dňa sa medicína stane prevenciou chorôb a nie liečbou ...
InoCell
výsledok 20-ročnej výskumnej a vedeckej práce
Odporúčame užívať: pri genetickej predispozícii na rôzne typy onkologických ochorení, v priebehu onkologickej liečby (pred, počas
a po chemoterapii a rádioterapii).
Užívaním InoCellu: sa obmedzuje tvorba nových ciev, v nádorovej bunke sa zastavuje prísun živín a prestáva rásť, sa vyvolá apoptóza (smrť
nádorovej bunky) - dôsledku čoho nádorová bunka zaniká.
Žiadajte v lekárňach
0800 125 139
www.barnys.sk
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
NOVEMBER · 9
NOVINKY
Nová metóda diagnostiky
ochorení krčka maternice
■ Rakovine krčka maternice sa
dá predísť pravidelnými prehliadkami a špičkovými diagnostickými metódami,“ informujú v rozhovore renomovaní odborníci v
odbore patológia na Slovensku
doc. MUDr. Dušan Daniš, CSc.,
MUDr. Henrieta Šidlová, PhD. a
MUDr. Katarína Beráková.
V čom spočíva diagnostická
práca patológov?
Cytopathos je súkromná spoločnosť, ktorá sa venuje bioptickej a
cytologickej diagnostike. Našou
úlohou je vyšetriť každú vzorku,
ktorá sa pacientovi odobrala, pričom väčšina vzoriek sa k nám dostane práve pre podozrenie na malígne ochorenie.
V poslednom čase sa veľa
hovorí o rakovinovom ochorení krčka maternice. Kedy
by žena mala vyhľadať doktora? Ako sa dá predísť rozšíreniu rakoviny krčka maternice?
Každá žena má podľa zákona právo na preventívnu prehliadku zahrňujúcu cytologické vyšetrenie
krčka maternice. Kľúčovú úlohu
zohrávajú práve laboratóriá patológie, ktoré tento skríning musia robiť kvalitne, t. j. že by mal existovať
určitý štandardný postup v spracovaní materiálu a v diagnostike. Vyvinuli sme aktivity smerom k MZ
SR, aby sa štandardné pracovné postupy uvádzali do právnej formy.
Aké sú najnovšie trendy v
hodnotení cytologických
náterov?
Doteraz sa materiál z krčka maternice vyšetroval klasickým sterom
a náterom na sklíčko urobeným
gynekológom. V súčasnosti začíname rutinne zavádzať iný spôsob
transferu buniek na sklíčko, tzv.
liquid based cytológiu (LBC), keď
gynekológ urobí ster, ale materiál
vloží do špeciálnej odberovej nádobky.
jeme 30 – 40 % vyšetrení (vo svete sa odporúča 10 %). Pacientka má
právo želať si, aby jej materiál diagnostikovali na kvalitnom pracovisku.
MUDr. Katarína
Beráková,
vedúca úseku cytologickej diagnostiky
Uhrádza toto vyšetrenie
poisťovňa?
Zatiaľ ho poisťovňa neuhrádza.
Keďže táto metóda je technicky mimoriadne náročná, náklady sú vyššie. V snahe finančne sprístupniť
túto metódu čo najväčšiemu počtu
pacientok urobíme všetko pre to,
aby konečná cena bola čo najnižšia.
Aké sú výhody tejto metódy?
Bunky sa v špeciálnom transportnom médiu lepšie uchovajú, nátery sú prehľadnejšie a lepšie hodnotiteľné. Materiál možno uchovávať v transportnej nádobe jeden rok, takže pacientka nemusí
v prípade nutnosti ďalších vyšetrení absolvovať opakovaný odber
ako doteraz. LBC tak zvyšuje komfort pre pacienta aj lekára. Treba
si uvedomiť, že LBC nie je liečebná, ale diagnostická metóda. Zdôrazňujeme, aby každá žena v reprodukčnom veku chodila pravidelne na gynekologické prehliadky, pri ktorých sa môže zachytiť
predrakovinové štádium ochorenia krčku maternice. Pri výbere typu automatu na spracovanie
LBC sme zohľadnili kompatibilitu
s ďalšími diagnostickými metódami (detekcia HPV), na ktoré máme akreditáciu.
Aké sú vaše doterajšie skúsenosti s touto metódou?
Praktické. Dlhodobo podliehame
externej kontrole kvality. Cytologické preparáty zahraničných audítorov spracované metódou LBC
hodnotíme už roky s výbornými
výsledkami.
Akú úlohu zohráva pri diagnostike ľudský faktor?
Rozhodujúcu! Na našom pracovisku sa preto v prvom rade zameriavame na kvalitu práce, ktorá je zabezpečená veľmi prísnou vnútornou kontrolou kvality. Tá spočíva
v opakovanom hodnotení negatívnych nálezov – tzv. reskríning.
Na našom pracovisku reskrínu-
BUNKOVÝ STER spracovaný metódou
Liquid Based Cytology.
FOTO: PAVOL GOMOLČÁK
■ Inzercia
ELENA DRAVECKÁ
[email protected]
10 · NOVEMBER
ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIA
Enterosorbcia v onkológii
■ Podľa Medzinárodnej agentúry
pre výskum rakoviny v Lyone 80 –
90 % zhubných novotvarov v organizme je spôsobených rôznymi
faktormi týkajúcimi sa znečisteného prostredia a stravy.
Podľa tej istej agentúry je úmrtnosť
na rakovinu žalúdka zapríčinená
vodou a potravinami s vysokým
obsahom kancerogénov od 6 do 43 na
100 000 obyvateľov za rok. Kancerogénne látky chemického pôvodu sú
nedobrovoľnou súčasťou nášho každodenného života: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) a oxid dusíka pri spaľovaní zemného plynu,
formaldehyd a živice nachádzajúce
sa v plastoch, dusičnany a zlúčeniny
ortuti uvoľňujúce sa pri vyprážaní
pokrmov a mnohé iné, vrátane pesticídov a herbicídov.
Gélové absorbenty
Nie všetky kancerogény alebo toxíny dokážu však bunky imunitného systému alebo vláknina pohltiť.
Aj preto sa od r. 1996 začali úspešne
používať absorbenty vo forme suspenzií alebo gélu, ktoré pri vnútornom použití dokázali pohlcovať
nielen toxické látky vonkajšieho
pôvodu, ale aj produkty nedokonalého metabolizmu v tenkom čreve. Medzi najefektívnejšie enterosorbenty (pohlcovače škodlivín)
patrí „Enterosgel“ (v SR známy pod
názvom Sanogel) pre podstatne
vyššiu aktivitu pohlcovania oproti ostatným, napr. vlákninovým
absorbentom, no hlavne jeho šetrným pôsobením na sliznicu čriev
(pri klinických testoch sa toxické
alebo dráždivé účinky nezistili ani
pri dlhodobom užívaní) a tiež jeho
mimoriadnu schopnosť absorbovať
baktérie a vírusy v črevách a zabezpečiť ich dokonalé vylúčenie z organizmu.
Ďalší spôsob prevencie
Viaceré vlastnosti tohto detoxikačného gélu naviedli vedcov na možnosť používania nielen pri preven-
cii onkologických ochorení na zníženie zhubného pôsobenia kancerogénov, ale hlavne pri rádio- a
chemoterapii, keď je organizmus
nadmerne zaplavený odumretými
bunkami a ich toxínmi. Klinické
výsledky preukázali celkové zlepšenie stavu pacientov, rýchlejšiu normalizáciu ich krvných a imunologických parametrov už po 10 dňoch
užívania. Aj keď v prípade onkologických ochorení platí pravidlo, že
chorobu je ľahšie zastaviť, ako liečiť, najlepšou prevenciou proti rakovine sú pravidelné dýchacie cvičenia, racionálna strava, zvýšenie
protistresovej tolerancie a prečistenie organizmu detoxikačným gélom minimálne 2x ročne.
MUDr. ALEXANDER FESENKO
www.noe.sk
■ Inzercia
Masívne zlepšenie prirodzenej imunity,
vlastná imunita je omnoho agresívnejšia
ako akákoľvek chemoterapia.
Masívny protinádorový účinok.
Liečenie alergií, ekzémov a iných
autoimunitných ochorení.
Liečenie reumatických chorôb.
Liečenie metabolických porúch.
Liečenie chorôb vnútorných orgánov.
Špeciálna diagnostika, na základe ktorej sa
vyrába prípravok pre každého individuálne.
je výsledkom prelomového výskumu biologických vlastností proteínových komplexov prvkov vzácnych zemín
a prvkov zo skupiny drahých a platinových kovov. Deficity týchto
esenciálnych látok v ľudskom organizme spôsobujú rôzne ťažké
choroby, okrem iných, napr. aj zlyhávanie imunity pri nádorových
ochoreniach.
tel. 0905 - 609801
www.hippokratin.sk
NOVEMBER · 11
INŠPIRÁCIA
VITAMÍN B17
STREDOM ZÁUJMU
ONKOLOGICKÉHO
VÝSKUMU
Výživový do
plnok
100%% prírodný príp
100
prípravok priaznivo pôsobí:
bí:
y na zvýšenie obranyschopnosti organizmu
zmu
y na hladinu cukru a tuku v krvi, krvný tlak
y na pružnosť a priechodnosť ciev, zrážanlivosť
osť krvi
krrvi
■ Každý rok na svete umierajú desiatky miliónov ľudí na následky rakovinových ochorení. Ľudia už desaťročia hľadajú
účinné lieky proti tejto zákernej
chorobe. Najnovšie výskumy
ukazujú, že liek na rakovinu
treba hľadať v prírode.
Čo spôsobuje rakovinu
V poslednom čase sa stále častejšie objavujú teórie, podľa
ktorých je primárnou príčinou
vzniku rakoviny nesprávne zloženie stravy, ktoré spôsobuje
nedostatok prírodných látok na
báze vitamínov a minerálov v
tele človeka. Samozrejme, činnosti ako fajčenie, konzumácia
alkoholu alebo škodlivé slnečné žiarenie môžu spôsobiť mutáciu zdravého tkaniva, podľa niektorých odborníkov sú to
však len „iskry“, ktoré sú schopné rakovinu podnietiť a vyvolať.
Čo však v takomto prípade v tele človeka chýba, je látka, ktorá
pôsobí ako prírodná „poistka“.
Zázračná látka
Ide o látku, ktorú v poslednom
storočí z nášho jedálneho lístku vytláčali upravované a konzervované potraviny vo veľkej miere prispievajúce k zvýšenému výskytu zákerných
ochorení vo vyspelých krajinách. Touto látkou je vitamín
B17 alebo laetril. Už roky sa vedie široká diskusia o antikarcinogénnej sile tejto zázračnej „zlúčeniny“. Laetril okrem
iného obsahuje aj molekulu
látky amygdalín. Ten môžeme nájsť vo viac ako 1 200 rastlinách, predovšetkým však v
jadrách marhúľ a mandliach.
Ďalším zdrojom tejto látky sú
i jadrá rôznych druhov ovocia
ako jablká, hrušky, čerešne,
slivky, pomaranče, ale tiež lesné ovocie, maliny alebo strukoviny.
dieloch biochemickej výbavy nádorových a zdravých
buniek. Zistilo sa, že zdravé
bunky obsahují enzým nazvaný rhodanáza a nádorové
bunky zase enzým beta-glukosidáza, ktorý, ako sa zistilo, možno použiť práve na ich
zničenie. Vitamín B17 neobsahuje totiž voľný, ale viazaný kyanid, ktorý sa uvoľňuje
pri kontakte s enzýmom beta-glukosidáza. A práve marhuľové jadierka kyanid obsahujú. Pri ich požití viazaný
kyanid zaútočí na zdravé aj
nádorové bunky. Zdravé bunky sa „ukryjú“ za rhodanázu, ktorá kyanid priamo rozkladá. Nádorové bunky však
rhodanázu neobsahujú, naopak, ich beta-glukosidáza
aktivuje kyanidové nálože a
tak dochádza k likvidácii nádorových buniek.
Ako vitamín B17 funguje
S výskumom rakoviny pribúdali aj informácie o roz-
ELENA DRAVECKÁ
Príslušníci ázijského národa Hunza, ktorý žije na pomedzí pakistansko-indických hraníc, sa dožívajú vysokého veku. Tento kmeň žije v absolútnom súlade s prírodou a jeho členovia
sa dožívajú v pohode a zdraví viac ako 100 rokov. Ženy vo veku 50
až 60 rokov majú nádherně vyhladenú a pevnú pleť a Hunzovia
bežne vyzerajú mladšie o 25 rokov! Pri hlbšom skúmaní ich života
sa zistilo, že v tomto národe nikto neumiera na rakovinu. Hunzovia
netrpeli ani takými bežnými ochoreniami, ako sú vysoký krvný tlak,
artritída, cukrovka, tuberkulóza, žlčníkové problémy, zápcha a senná nádcha. Hlavnou časťou ich jedálneho lístka pritom sú marhule,
ktorým sa v tejto klíme veľmi darí, ale ešte viac než samotné ovocie
si Hunzovia cenia jadrá z kôstok marhúľ, kde sa práve vyskytuje vitamín B17. Vedci sú presvedčení, že dlhovekosť a ideálne
zdravie týchto ľudí sú dôsledkom príjmu vitamínu B17.
Účinné látky:
VITAMÍN B17 – LAETRIL
obsiahnutý v marhuľových jadierkach
BETAGLUKÁN
obsiahnutý v hlive ustricovitej a reishi
Objednávky na dobierku:
na dobierku::
TEREZIA COMPANY
P.O.BOX 15, 946 51 Nesvady
Tel.: 035 769 25 28
e-mail: [email protected]
g@ g
ŽIADAJTE V LE KÁRŇACH
ÁRŇA
Á
RŇ
Ň AC H
AKCIA 3+1 ZADARMO
B17 – revolúcia
v liečbe rakoviny?
www.vitaminb17.sk
Po zaslaní tohto kupónu na adresu:
TEREZIA COMPANY, s.r.o.,
P. O. BOX 15, 946 51 Nesvady,
SR dostanete k nákupu 3 ks
B17 APRICARC 1ks naviac
ZADARMO.
Ponuka platí do 30. 11. 2010.
KUPÓN
KUPÓ
ÓN
Cena 1 ks B17 APRICARC
č.7KUK573
je 12,59 € + poštovné.
Pri objednávke nad 50€ je poštovné ZADARMO.
[email protected]
APRICOT 7KUK573 68x268SK.indd 1
10/25/10 12:31 PM
CENOVÁ PONUKA,
KTORÁ SA NEBUDE
OPAKOVAŤ
NOTEBOOK
,6
15
“
320 GB HDD
•LENOVOG565
• AMD Athlon II Neo X2 P340
• 15,6" LED HD • 2 GB RAM • 320 GB HDD • WiFi
• webkamera • numerická klávesnica • 6 cell batéria
2 GB RAM
399
P LAT Í L E N 3. - 9. 11. 2010
A L E B O D O V Y P R E DA N I A Z Á S O B
FULL HD LCD TELEVÍZOR
82
cm
• LC32FH500EV
• doba odozvy 6,5 ms • jas 400 cd/m2
• A.V.C. (automatická regulácia hlasitosti)
• prehráva JPG, MP3 a DiVX (USB terminál)
• reproduktory 2 x 10 W • 2 x HDMI
MPEG 2/4 TUNER
329
OKAY NÁJDETE V TAKMER 120 PREDAJNIACH V SR, ČR, AT
• BARDEJOV, Duklianska ul. (oproti Lidlu) • DUNAJSKÁ STREDA, Galantská cesta (oproti Hypernove) • HLOHOVEC, Nitrianska (pri Kauflande) • KOMÁRNO, Bratislavská cesta (pri Hypernove) • KOŠICE, Napájadlá (pri Tescu) • KOŠICE, Študentská 1 • LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ, ul. Kamenné pole (pri Tescu) • MARTIN, Obchodné centrum TURIEC 1A • MICHALOVCE, Sobranecká cesta 5 (pri Tescu) • NITRA, B. Slančíkovej–Timravy 1 • NITRA, Dolnočermánska ulica • NOVÉ ZÁMKY, Bitúnkova 12
• PARTIZÁNSKE, Nitrianska cesta, (pri Tescu) • PIEŠŤANY, N. Teslu (pri Tescu) • POPRAD, Moyzesova (pri Kauflande) • POPRAD, Svitská cesta 3 (pri Tescu) • PRIEVIDZA, Nedožerská cesta (pri Hypernove) • PÚCHOV, Okružná (pri Tescu) • ROŽŇAVA,
Sídlisko Juh (pri Bille) • RUŽOMBEROK, Bystrická cesta (pri Kauflande) • TOPOĽČANY, Jesenského 2183 • TRENČÍN, Belá (pri Tescu) • TRNAVA, Hospodárska 53 • ZVOLEN, Hronská (vedľa Kauflandu) • ŽILINA, Kamenná cesta 3
• ŽILINA, Košická (pri Tescu).
zelená linka po - pia 0800 116 529 [email protected] www.okaysk.eu
Download

KLASICKÁ A ALTERNATÍVNA MEDICÍNA