09
11
September
November
2010
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
www.tatravagonka.com
Prebierka
RŽD
Shimmns ŽS Cargo
Investičné akcie
AKTUALITY
Vagonár November 2010
„Modrák“ je na svete!
RAL5017 je špecifické označenie pre „prevádzkovú modrú“ farbu. Takúto farbu si ako
vrchný náter vybral zákazník TransKontajner pre sériovú produkciu 6-nápravového
kontajnerového vagóna s označením Model 13-9851, u nás vedeného pod typovým
označením Sggmrss 90´.
Náš „modrák“, aj keď s malým
časovým sklzom oproti pôvodnému
plánu, bol v dňoch 25. a 26. októbra
2010 predstavený zástupcovi oddelenia CTA (centrum technického auditu) RŽD (ruské štátne železnice).
Pán (Gospodin) Vladimír Vasiljevič
Asriyants pricestoval až z ďalekej
Moskvy, aby preveril fyzicky pri
vagóne dodržanie, resp. splnenie
všetkých technických podmienok
a predpisov (techničeskije uslovia)
daných pri schvaľovaní vagóna.
Prvý deň sme zástupcovi RŽD
poukazovali výrobné priestory u nás
v Poprade, kde si námatkovo preveroval aj kvalitu zváracieho procesu,
identifikáciu materiálu a polotovarov,
delenie materiálu a pod. Práve páliacimi strojmi (plazmou a laserom)
bol veľmi nadšený, najmä kvalitou
rezov dielcov, ktoré z týchto strojov
vypadávali. Prehliadkou výroby
podvozkov, podskupín vagónov
a kostier náhodne vybraných liniek,
sme dorazili až na preberaciu koľaj.
Tam p. Asrianynts mal možnosť
vidieť všetky druhy vagónov, ktoré
v súčasnosti vyrábame. Zodpovedali
sme mu na množstvo otázok, ktoré
s nimi súviseli a vymenili sme si aj
mnoho poznatkov ohľadom krytých
a výsypných vagónov. V diskusii
o stave ruského koľajového prie-
2
myslu, ako aj technickom pokroku
a inováciách v európskom priemysle
tohto druhu, sme následne pokračovali aj s generálnym riaditeľom
našej spoločnosti. Bola to zaujímavá
debata technického rázu, miestami
odľahčená humorom so spomienkami na minulé časy, ktoré nás spájali
pred rokom 1989. Z celého dialógu
vyplynulo, že 21 rokov predsa len
urobilo svoje smerom k dobrému,
ako v technickom rozvoji, tak aj
v rozvoji (ľudskej) spoločnosti.
Druhý deň sme začali naplno pracovať. V našej trebišovskej prevádzkarni, v ktorej, ako sme už v minulých
článkoch informovali, bola zrekonštruovaná preväzovňa s 2 kanálmi
a koľajami so širokým rozchodom,
bolo všetko pripravené, aby sme si
prešli všetky pracoviská linky. So
zástupcom RŽD sme prechádzali od
pracovísk výroby dielcov cez výrobu
podskupín a kostier až ku kompletnému vagónu. Pán Asriyants preveroval montáž, námatkovo vizuálne
kontroloval aj niektoré stehy a kvalitu zvarových spojov, dokonca
jeden náhodne vybraný zvar určil aj
na skúšku magnetickou metódou
a jeden, ktorý zhodou okolností
patril ku povinne kontrolovaným
zvarom, nechal otestovať pracovníkmi ÚRK pomocou ultrazvuku. Zvary
absolútne vyhoveli a so spokojnosťou na tvári sme dorazili až k „finálu“,
teda prvému modrému vagóniku
s automatickým spriahadlom*, vyrobenému v Trebišove. Pán Asriyants
ho detailne skontroloval zo všetkých
strán, zvrchu aj zospodu. Následne
sme vykonali skúšku brzdy, presunuli ho prípravkom pre meranie
obrysu a vagón sme aj odvážili.
Keďže spokojnosť s predstavenými
procesmi a produktmi bola veľká,
odobrali sme sa do zasadačky, kde
bola prebierka podpisom sprievodných protokolov ku vagónu formálne
potvrdená. Tomu, samozrejme, predchádzala ešte previerka výstupnej
dokumentácie. Obsah aj forma bola
preddefinovaná ruskou stranou a
podstatne sa líši od tej, na ktorú sme
zvyknutí pri ostatných zákazníkoch.
Dokumentáciu v ďalšom kroku musí
potvrdiť ešte aj zákazník, spoločnosť
TransKontajner, ktorého oficiálnu
prebierku vagónov predpokladáme
v 48. kalendárnom týždni.
Na úspešnej prebierke prvého
„ruského vozňa“ sa podieľalo mnoho ľudí. Nielen výrobní robotníci, ktorí vagón montovali, zvárali, natierali,
merali, nielen ich nadriadení, majstri
a vedúci stredísk, ktorí ich prácu koordinovali a kontrolovali, nielen technológovia, ktorí sa snažili vyrovnať sa
AKTUALITY
Vagonár November 2010
počas nábehu s problémami, ktoré
sa vyskytli pri výrobe, pretože postupy sú síce vopred definované, ale
niekedy je prax zložitejšia a zradnejšia ako teória. Najmä v prvotnej fáze
to boli konštruktéri, ktorí viac ako rok
a pol vagón navrhovali, konštruovali,
kreslili, prejednávali s ruskou stranou
schvaľovanie jednotlivých konštrukčných uzlov a materiálov, ako aj
v konečnom dôsledku schvaľovanie
celého vagóna pre zabezpečenie
certifikátu, a tým možné spustenie
výroby vagóna. Taktiež obchodníci
(predaj a nákup) pracovali na dotiahnutí zmlúv do konečnej podoby, ich
uzavretí, na obstarávaní materiálov,
vyhľadávaní nových dodávateľov,
z ktorých podstatná väčšina pôsobí
východne od našej krajiny, pretože
materiály, z ktorých je vagón zmontovaný, podliehajú ruským normám.
Im všetkým patrí veľká vďaka za to,
s čím sa dokázali popasovať napriek
tomu všetkému nepoznanému a inému štýlu práce, ako sme boli zvyknutí a naučení s prácou so zákazníkmi
a schvaľovacími úradmi v západnej
Európe. O to ťažšie to pre nich bolo,
že ich nemal kto učiť, čas tlačil a oni
dokázali, že potenciál našich ľudí je
často nadpriemerný.
Prvé „ruské vagóny“ sú teda na
svete, a napriek tomu, že nejde vždy
všetko hladko, ako by sme si všetci
predstavovali, naše odhodlanie
a trpezlivosť pracovať na kvalitnom
výsledku a popasovať sa s niektorými čiastkovými neúspechmi, je o to
väčšie.
Na záver pre tých čitateľov, ktorých
zaujímajú aj technické informácie
o vozni, ich uvádzame, keďže sú odHmotnosť prázdneho vozňa:
lišné od nášho európskeho modelu
90-stopového vozňa.
Poznámka *: V štátoch SNŠ sú
koľajové vozidlá vybavené len automatickým spriahadlom na rozdiel
od európskych, ktoré sú vybavené
závitovým spriahadlom a nárazníkmi.
Ing. Stanislava Hrubaľová
projektový manažér
32 ±3 % t
Ložná hmotnosť:
106 t
Hmotnosť naloženého vozňa:
141 t
Max. hmotnosť na nápravu:
Podvozok:
23,5 t
Model 18-9771, 2 GOST 9246-2004
Výška od temena koľajnice
po os automat. spriahadla:
1 060 mm
Max. rýchlosť:
120 km/h
Rozchod:
Dĺžka cez automatické spriahadlá:
Vzdialenosť otočných čapov:
Šírka vozňa:
1 520 mm
29 526 mm
2 x 12 025 mm
2 259 mm
3
AKTUALITY
Vagonár November 2010
AKTUALITY
Vagonár November 2010
Investície 2010
Objem investovaných
prostriedkov výrobných
závodov priamo závisí od
požiadaviek zákazníkov na
množstvo, sortiment
a kvalitu výrobkov.
Investície, okrem reakcie na požiadavky trhu, pomáhajú riešiť v podnikoch aj ďalšie záležitosti, ako
konkurencieschopnosť, pracovné
podmienky, legislatívne požiadavky,
napr.:
• úsporu nákladov v oblasti produktivity novými, progresívnejší-
mi technológiami,
• úsporu nákladov v oblasti energetiky,
• efektívnejšie systémy riadenia
(informatika),
• vybavenie pre meranie a vyhodnocovanie kvality,
• zlepšenie pracovných podmienok,
• nutnú obnovu hnuteľného a nehnuteľného majetku,
• ekologickú a požiarnu bezpečnosť.
Priložený graf zobrazuje reálny
objem vynaložených investícií
v posledných rokoch - po prudkom
náraste objemu investícií v r. 2008,
zameranom hlavne na zvýšenie
výrobnej kapacity závodu, klesajúci
trend pokračuje aj v tomto roku a je
odrazom súčasnej situácie na trhu.
Náš závod po dlhých rokoch bez
zásadných investícií má nedostatky
v týchto oblastiach, ktoré sa nedajú
vyriešiť naraz a musia sa rozložiť na
niekoľko rokov. Preto sú každoročne
požiadavky na investície roztriedené
podľa priority na daný rok a do realizácie sa zaraďuje iba priorita č. 1,
ktorá je prispôsobená odsúhlasenému finančnému objemu.
Plán na rok 2010 bol postavený
Prakovce – prvá etapa
Ubehlo niečo vyše roka, keď sa stal závod v Prakovciach členom skupiny strojárskych podnikov okolo spoločnosti TatravagónkA. Počas tohto obdobia prešiel závod rozsiahlou stavebnou a technologickou rekonštrukciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť konkurencieschopnú
výrobnú jednotku – kováčňu, schopnú vyrábať výkovky s tepelným spracovaním pre podniky
našej strojárskej skupiny a externých zákazníkov, vrátane vlastnej konštrukcie náradia a nástrojárne na výrobu zápustiek.
Najnáročnejšia a „najšpinavšia“
časť prác bola realizovaná vlastnými silami, skupinou údržbárov –
čistenie konštrukcií tlakovou vodou
(cca 74 000 m2), maľby a nátery
(cca 62 000 m2), demontáže
strojov, rozpaľovanie a búranie
prebytočných konštrukcií (do šrotu
šlo cca 480 ton), oprava dažďových zvodov, rozvody a prípojky
stlačeného vzduchu, oddelenie
priestoru nástrojárne plachtami
a v neposlednom rade výmena
blokov s 3 200 pružinami pod bucharmi - v hĺbke do 11 m v stiesnených priestoroch, pod betónovými
zotrvačníkovými kockami s hmotnosťou do 1 200 ton.
Ďalšie stavebné práce boli zamerané na rekonštrukciu podláh, stien
a striech, inštaláciu vykurovania
a osvetlenia hál, rekonštrukciu rozvodov vody, kanalizácie a plynu.
Opravou museli prejsť aj mostové
žeriavy, vymenili sa rolovacie vráta.
Z bývalého technologického vyba-
venia závodu ostali na pôvodnom
mieste iba 3 menšie kovacie linky
a CNC stroje v nástrojárni na cca
15 % výrobnej plochy, na 85 %
výrobnej plochy prebiehala rekonštrukcia - demontáž nepotrebných
strojov, presuny použiteľných
strojov, demontáže a inštalácie generálkovaných strojov a inštalácie
novej technológie. Srdcom kováčne sú dve bucharové linky s bucharmi 5 000 a 8 000 t (po GO),
v ktorých je na začiatku karuselová
ROČNÝ OBJEM INVESTÍCIÍ (MIL. €)
23,43
25
16,13
20
15
7,00
7,07
10
5
0
2007
2008
2009
2010
v tomto duchu, štruktúra realizovaných
investícií je 23 % stavebných a 77 %
technologických. Medzi najvýznamnejšie projekty patrí ukončenie rekonštrukcie páliarne na prevádzke 1, nová
presuvňa a rekonštrukcia koľají pre
široký rozchod v prevádzkarni Trebišov,
rekonštrukcia šatní pre ženy, rozšírenie
aplikácií SAP v Poprade i Trebišove,
automatické uťahovanie skrutiek dvojkolies na prevádzke 2, realizuje sa etylénová stanica, pripravujeme inštaláciu
odmasťovania a otryskávania rámov na
prevádzke 2 a zmiešavacie zariadenie
na povrchových úpravách v linke 2.
Ing. Pavol Kováč
vedúci odboru investícií
pec a za bucharom ostrihovací lis,
vo väčšej linke aj s predkovacím
bucharom 3 000 t. Závod využil
finančnú podporu EÚ v programe
konkurencieschopnosť a hospodársky rast na zakúpenie novej
technológie v objeme 2,3 mil. €,
kde sú zahrnuté karuselové pece,
komorová pec, linky na tepelné
spracovanie, píly na kov, otryskávacie zariadenie, CNC obrábacie
centrum, vybavenie laboratória
kvality, kompresory a pechovací hydraulický lis 3 000 t. Tieto
technológie sa postupne inštalujú
v priebehu tohto a budúceho roka.
Výrobný program závodu sa
okrem výkovkov môže rozšíriť
o výrobu železničných nárazníkov
a článkových pásov pre špeciálne stroje. Linka nárazníkov je už
navrhnutá, jej základom je spomínaný hydraulický lis 3 000 t, ku
ktorému je potrebné doplňujúce
technologické vybavenie – lisovacie nástroje, indukčný ohrev,
odstraňovač okují, manipulačné
zariadenia a elektronické riadenie
linky.
Závod zamestnáva v súčasnosti
65 pracovníkov. V máji získal štatút
sociálneho podniku, kde je 53 zamestnancov (80 %), ktorým je
štátom refundovaná časť mzdy. Od
novembra začal s účasťou vo vzdelávacom programe zamestnancov,
v ktorom využíva možnosť krytia
časti nákladov na vzdelávanie pracovníkov z európskych fondov.
Po roku existencie môžeme konštatovať, že prvá rozvojová etapa
sa končí stavebnou a technologickou rekonštrukciou závodu, oživením nosných technologických
liniek a vyváženým personálnym
obsadením, pri maximálnej finančnej podpore skupiny a využití
možností podpory štátu a fondov
EÚ. V druhej fáze sa dokompletuje
technologické vybavenie, personál
potrebný k nárastu výroby a závod
musí preukázať to, na čo bol predurčený – konkurencieschopnosť,
rast výroby a plánovaný prínos pre
skupinu.
Ing. Pavol Kováč
vedúci odboru investícií
nka
žíhacia li
hala pred rekonštrukciou
4
... po
rekon
štrukc
ii
ka 5 000 t
bucharová lin rukciou
št
n
pred reko
... po rekon
štrukcii
bucharová linka 8 000 t
pred rekonštrukciou
... po rek
onštrukc
ii
5
AKTUALITY
Vagonár November 2010
So Shimmnsami
nekončíme...
V súčasnosti dobieha
výroba vagóna Shimmns
pre rakúske železnice
ÖBB, no napriek tomu sa
s týmto typom vagóna
nelúčime. Ďalšie 4-nápravové vagóny Shimmns budeme vyrábať pre Železničnú spoločnosť Cargo
(SK). V mesiaci november
sme vyrobili prvý vagón
tohto typu, v decembri
plánujeme 5 ďalších
kusov a začiatkom roka
2011 začneme naplno
s jeho sériovou výrobou.
Tieto vagóny sú v súčasnosti na
trhu žiadané, pretože sú určené na
prepravu zvitkov tenkého oceľového
plechu, ktoré vyžadujú ochranu
pred poveternostnými vplyvmi. Pre
zvitky plechov je na vozni vytvorených 5 lôžok, ktoré pomocou preklopných a šírkovo nastaviteľných
klaníc poskytujú ochranu prepravovaných zvitkov proti nárazom. Zároveň umožňujú väčšiu variabilitu pri
nakládke zvitkov rôznych veľkostí
a priemeru, s možnosťou efektívneho využitia ložnej hmotnosti vozňa.
Zvitky sú chránené posuvnou
plachtou, ktorá je podopieraná
ľahkými sklolaminátovými tyčami.
Modrá farba plachty s výrazným bielym logom spoločnosti ZSSK Cargo
spolu s adresou web stránky zviditeľňuje aj samotného prepravcu, čo
spoločnosť používa ako reklamnú
plochu na propagáciu firmy.
Ing. Stanislava Hrubaľová
projektový manažér
6
Vagonár November 2010
November a december
v znamení externých
auditov
V posledných dňoch trochu utíchlo napätie a rozruch, ktorý mnohí spájajú s každým externým auditom. Po krátkej odmlke sa však opäť blíži niekoľko previerok
zo strany certifikačných spoločností.
Dnes niekoľko údajov o tej najbližšej –
v 48. kalendárnom týždni.
Pôjde o výrobkové audity v zmysle TSI predpisov,
zamerané ako na podvozky, tak aj na vagóny. Zámerne
neuvádzam konkrétne typy, pretože portfólio a presný
program auditu ešte bude spresnený. Audit bude vykonaný v dňoch 29. 11. – 2. 12. 2010 zástupcami VÚŽ Praha
(Výzkumný ústav železniční, a. s.) a v tejto chvíli vieme
povedať, že bude zameraný minimálne na tieto oblasti:
• proces získavania zákazníkov a ponukové konanie,
• návrh a vývoj výrobku,
• riadenie zmien,
Parameter
podvozok
hmotnosť prázdneho vozňa
hmotnosť loženého vozňa
dĺžka vozňa cez nárazníky
rázvor vozňa
max. ložná šírka medzi klanicami
nárazníky
ťah. hák
záv. spriahadlo
brzda
brzdové klátiky
max. priemer zvitku: lôžko 1 a 5
max. priemer zvitku: lôžko 2 a 4
max. priemer zvitku: lôžko 3
max. hmotnosť zvitku: lôžko 1 a 5
max. hmotnosť zvitku: lôžko 2 a 4
max. hmotnosť zvitku: lôžko 3
prestavenie klaníc
obloženie lôžok
kladky vo vozíkoch
AKTUALITY
• technická príprava výroby,
• nakupovanie a práca s dodávateľmi,
• výrobný proces
- identifikácia materiálu v skladoch,
- identifikácia materiálu, dielcov a rozpracovanej výroby
priamo na dielňach,
- dodržiavanie technologických postupov vo výrobe,
- kontrola kvality a záznamy z kontroly priamo vo výrobe,
- starostlivosť o stroje a zariadenia,
- kalibrácia meradiel a prístrojov,
- riadenie nezhodného výrobku a izolácia nezhodných
produktov v uzamykateľných priestoroch;
• analýza chýb, resp. nezhôd zistených v procesoch,
• kvalifikácia personálu.
Toľko k plánovanému najbližšiemu externému auditu.
Formou internej pošty všetkých zainteresovaných budem
informovať o detailnom harmonograme a obsahovej
stránke tohto auditu.
Ing. Miroslav Tomas
zmocnenec pre kvalitu
Shimmns ZSSKC
Y25Ls1-K (22,5t)
21,5 t
90 t
12 040 mm
7 000 mm
2 030 mm
kat. C, zdvih 105 mm, dĺžka 620 mm
1 000 kN
850 kN
DAKO: DK-GP-A, 1x12“
Cosid 810 (alt. Jurid 816M)
2 250 mm
1 900 mm
2 480 mm
37 t
25 t
40 t
rastrovaním (ručne)
guma hr. 10 mm
plastové a kovové
7
KVALITA
Vagonár November 2010
TRVALÉ ZLEPŠOVANIE
Hoci sa to zdá dosť vzdialené prirovnanie, v skutočnosti skrýva veľmi veľkú pravdu. Napriek rôznym
klišé – ktoré v živote tu a tam zažívame – dôležitý je
výsledok a cesty k nemu môžu viesť rôzne.
Z pohľadu moderných výrobných systémov je práve táto
súčasť vrcholne dôležitá. Dokonca môžeme povedať,
že práve trvalé zlepšovanie znamená rozhranie medzi
úspešnou a menej úspešnou firmou najmä v prostredí
tvrdej konkurencie. Sú prípady, keď firma nemá vyslovene „za rohom“ konkurenta, a to niekedy u zamestnancov vytvára dojem, že ide iba o zbytočné reči, pretože
napriek „teóriám“ prax je presne to čo robia, presnejšie
nerobia. Vstupujú tu aj kultúrne a pseudokultúrne faktory. S príkladom kultúrnych faktorov budeme pracovať o
trochu ďalej, ale pseudokultúrny faktor si uveďme hneď.
Vo všeobecnosti platí, že len tam prichádza úspech, kde
je snaha o jeho hľadanie. Z procesného pohľadu hovoríme, že za každým zlepšením vo firmách stojí harmonický
súlad dvoch faktorov. Odborné znalosti firmy, ktoré stoja
na dlhodobej skúsenosti vo svojom odbore a vhodným
spôsobom doplnené moderné metódy. Štúdie popredných svetových inštitútov ukázali, že v 21. storočí bude
úspech firiem až na 90 % závisieť od úrovne znalostí ľudí.
Vžil sa pre to už aj názov – znalostná ekonomika. V tomto
prípade sú na tom horšie firmy, ktoré síce nemali problém nakúpiť nové, moderné technológie, ale nedokázali
ich zodpovedajúcim, t. j. moderným spôsobom implementovať do svojich procesov. Toto je tiež jeden z výstupov stratégie nemenovanej automobilky – zlepšenie
nemôže automaticky nastať iba zaobstaraním si nových
technológií – ide totiž len o nové nástroje, t. j. predpoklady pozitívnej zmeny, ktoré však samé osebe predstavujú
iba stránku metódy. Ak sa tento proces nedoplní modifikáciou riadenia procesov na úrovni nových nástrojov
– nie iba bezduchým zapojením nových vecí do zásuvky – t. j. ľudskej stránky zlepšovateľského procesu, tak
vytúžený efekt nenastane ale náklady sa zvýšia. Vidno
to napríklad na firmách, kde drvivá väčšina zamestnancov má síce vynikajúce znalosti vo svojom odbore, ale už
desiatky rokov robia tú istú prácu. Nech príde čokoľvek,
vždy sa zachovajú tak, že „novinky“ masovo odignorujú. Ak je takýto „káder“ pracovníkov doplnený mladými
absolventmi vysokých škôl, ktorí však nikdy nevideli iný
spôsob fungovania firmy, tak hoci sú mladí, veľmi rýchlo
„zapadnú“ do takýchto koľají. Ak firma navyše investuje
do nových technológií vznikne naozaj dojem, že inak to
ani nejde. Lenže toto „inak to nejde“ znamená vždy vyššie náklady. A to už je v dnešnej dobe dôležitý faktor.
Nech už je to tak alebo onak, skutočne zavedená prax
trvalého zlepšovania je vždy pre firmu prínos – samozrejme, finančný.
8
Na margo pripomeňme, že povinnosť trvalého zlepšovania platí pre každú firmu, ktorá má už „základnú“ certifikáciu ISO 9001:2008. Teraz však nechajme normy
stranou a pozrime sa bližšie na to, prečo práve Japonci
kladú obrovský dôraz práve na trvalé zlepšovanie. Začnime s materiálom, ktorý na vysvetlenie tohto dôležitého
prvku na LEAN Summite 2010 v Birminghame pripravil
Takaši Tanaka z Toyota QV System, Inc.:
Vysvetlime si obrázok. Ako vidno, ukazujú sa tu kultúrne
rozdiely, ktoré jednoducho existujú a pôsobia.
Človek západnej kultúry, t. j. celkovo človek bielej rasy
stojí v podstate za všetkými objavmi, ktoré dostali tento
svet tam, kde sme. Človek žltej rasy má však oveľa vyvinutejší spôsob, ako doviesť do dokonalosti to, čo vymysleli iní. V prostredí našej kultúry už podvedome kladieme
dôraz na to, že niečo dokážeme naozaj tvorivo vymyslieť (na obrázku „think“). Veľmi často – a, bohužiaľ, už aj
v prostredí tej istej firmy – už nás veľmi nezaujíma, ako
to vyrobiť („do“). A tu zároveň predpokladáme, že všetko
končí. A reklamácie u zákazníka? Tak to už naozaj nech
rieši „niekto iný“.
Človek východnej kultúry síce nemusí vec naozaj vymyslieť, ale do detailov prepracoval realizáciu – preto je
v druhom riadku veľkosť „think“ a „do“ obrátená. Navyše,
realizáciou produktu vec nekončí, ale všetko sa opako-
Vagonár November 2010
KVALITA
Je jedno, akú farbu má mačka, hlavná vec, že chytá myši!
vane vyhodnotí a overí nanovo. Kedy? Jednoducho vždy.
Z procesného pohľadu musíme zdôrazniť – čo asi naozaj
nikoho neprekvapí – že dokonalý proces neexistuje. Dokonalý stav dokonca ani nemusíme byť schopní za celý
svoj život dosiahnuť či zistiť. Preto je hľadanie dokonalého procesu iteračný – donekonečna sa opakujúci proces – teda proces trvalého zlepšovania. Je to prirodzený
proces, ktorý robíme všetci dennodenne. Predstavte si,
že by ste si napríklad cestu autom do práce „odjazdili“
len prvý raz, a viac by ste „neboli ochotní“ sa prispôsobovať okamžitému stavu na ceste. Ako by to vyzeralo?
A v tom to práve je. Aj keď sa vyrába tá istá vec, musí sa
jej venovať tá istá pozornosť. Nikto nejazdí autom „popamäti“. Ak má byť predvídateľný výsledok, tak sa to jednoducho ani inak nedá.
Takže – čo sme vlastne chceli povedať? Všeobecné zásady dnes pozná každý. Málokto však vie, ako ich efektívne „zakomponovať“ do organizmu tej-ktorej firmy. Ak
by sme siahli po príklade u nás – bude to napríklad PSM
report. Cieľom nie je pridávať zbytočnú agendu navyše.
Cieľom je, aby každý – ak už raz musí riešiť problém, ktorého príčinu chceme odstrániť navrhol také riešenie, aby
príčinu naozaj odstránil. O to ide v celej agende PSM
reportov. Navrhujte také riešenie, aby ste druhý raz nemuseli prechádzať celým procesom. A vtedy začneme
všetci rozumieť podstate toho, čo sa volá trvalé zlepšovanie.
Ak už hovoríme o trvalom zlepšovaní, nemôžeme vynechať japonské slovo „kaizen“. V slovníku nájdete významový preklad ako „zmena k lepšiemu“, „zlepšovanie“
či „trvalé zlepšovanie“. Ak ide o metódu, tá sa začína
s existenciou tzv. „krúžkov kvality“, t. j. skupinovým riešením výrobných problémov na mieste ich nálezu – vo
výrobe – za povinnej účasti všetkých odborných subjektov (výroba, technológia, konštrukcia, zásobovanie...),
ale rozsah ktorých siaha ďaleko za bežne ponímaný
výkon „kontroly“ vo výrobe. Trvalé zlepšovanie sa takto
stáva procesom, ktorý svojim účinkom siaha ďaleko za
bežný význam slova zlepšovanie. Je to zároveň proces,
ktorý – ak sa k nemu pristupuje správne – humanizuje
pracovné prostredie, eliminuje ťažkú prácu (mentálnu aj
fyzickú) a učí ľudí, ako realizovať rýchle experimenty používaním moderných, vedeckých metód a ako sa naučiť
vidieť a odstraňovať plytvanie v procesoch firmy.
Kaizen, t. j. trvalé zlepšovanie je však veľmi často nesprávne chápané. Podstatou je, že musí ísť o celoplošné
– aj keď postupné zlepšovanie všetkých procesov firmy,
nie iba izolovaných „ostrovčekov“. Toto je totiž zbytočná
námaha – rýchle, jednorazové úspechy rýchlo vyniknú
a rýchlo zapadnú. Dôležité je zodvihnúť úroveň všetkých
procesov – t. j. celej firmy, výrobných ako aj administratívnych procesov rovnako. Preto takto orientované výrobné
a riadiace procesy sa orientujú na to, aby sa zlepšil celý
systém.
Ako na kreslenom vtipe – vynikajúci, vysoko nadpriemerný jednotlivec sa nájde v ľubovoľnej firme. Vyhráva však
tá firma, ktorá má zohraný kolektív, t. j. vysoko efektívne
a flexibilné procesy. V nej sú víťazi všetci.
Keď sme sa dostali až tu, zhrňme si všeobecné zásady
sformulované ako 3 východiskové princípy kaizenu:
Proces a výsledok – orientácia iba na výsledok nie je
dostatočná.
Systémové myslenie – vždy sa musí brať do úvahy tzv.
„veľký obraz“. Hranie sa na „svojom piesočku“ je krajne
neželaný stav.
Neobviňovanie – hľadanie vinníka prináša ako reakciu
„vyviňovanie“ sa, čo konzumuje energiu na dokazovanie
a obhajovanie namiesto hľadania príčiny problému. Práve preto hľadáme „majiteľa problému“ a nie „vinníka“.
Čo chceme dosiahnuť? Začať používať vlastnú hlavu. Ak
začneme sami hľadať príčiny problémov, začneme aj nachádzať spôsoby, ako ich odstrániť, a teda natrvalo zlepšiť ten či onen proces. Keďže nežijeme v ideálnom svete,
nemôžeme sa spoľahnúť, že dnešné riešenie je navždy.
Preto musíme veci trvalo overovať a korigovať. A to je ten
svet trvalého zlepšovania. Môžeme zvoliť rôzne prístupy
k novým metódam, ale zlepšenie musí nastať. Ak nenastane, určite sme niečo nepochopili...
Ing. Vladimír Laubert
vedúci oddelenia
procesného inžinierstva
9
KVALITA
Vagonár November 2010
KVALITA
Vagonár November 2010
Deštruktívne skúšky materiálov
Pre zaistenie prevádzkovej bezpečnosti výrobkov je
potrebné vykonávať deštruktívne skúšky použitých
základných materiálov a zvarových spojov. Mechanická skúšobňa vykonáva skúšanie kovových materiálov: plechov, hutných polotovarov, výkovkov, odliatkov a zvarových spojov deštruktívnym spôsobom
pri vstupe do podniku pre potreby výroby a technológie.
Deštruktívne skúšky sú podstatne drahšie a náročnejšie na technické vybavenie ako skúšky
nedeštruktívne. Pri deštruktívnych skúškach totiž
dochádza k porušeniu skúšaného materiálu.
Základné deštruktívne skúšky
vykonávanÉ v mechanickej
skúšobni:
Skúška ťahová
Skúška vrubovej húževnatosti
Skúška ohybom
Skúška tvrdosti podľa Brinella, Vickersa, Rockwella
Makroskopická kontrola zvaru
Chemický rozbor materiálu
1.1.4 Skúška tvrdosti vo zvare
podľa Vickersa
Obr. 4:
Oblasti merania tvrdosti
vo zvarovom
spoji
Skúška spočíva vo vtlačení diamantového vnikajúceho
telesa v tvare pravidelného štvorbokého ihlana, daným vrcholovým uhlom medzi protiľahlými stenami, do
skúšobného telesa pod daným zaťažením F, pôsobiacim
v kolmom smere po stanovenú dobu. Hodnota je daná
dĺžkou uhlopriečky vtlačku, ktorý ostane po odľahčení
zaťaženia.
1.1.1 Skúška ťahom zvarového spoja
Obr. 1:
Skúšobná tyč
na skúšku
ťahom
Princíp skúšky spočíva v roztrhnutí skúšobnej tyče a vyhodnotení jej napäťových a deformačných charakteristík.
Hodnotiace veličiny:
• Rm – medza pevnosti
• Re – medza sklzu
• A – ťažnosť
1.1.2 Skúška vrubovej húževnatosti
Obr. 2:
Usporiadanie
skúšobnej
tyče, podpier
a opôr
Často sa označuje aj ako skúška rázom v ohybe
na Charpyho kyvadlovom kladive. Princíp skúšky
spočíva v tom, že skúšobné teleso s vrubom je
umiestnené v podpere a na stenu vzorky odvrátenú
od vrubu je vedený v mieste vrubu úder kyvadlovým
kladivom. Účelom skúšky je zistiť rázovú prácu, ktorá
je potrebná na zlomenie skúšobnej vzorky a udáva
sa v Jouloch (J).
Skúšobné zariadenia používané v mechanickej skúšobni:
Trhací stroj
40 kN pre
skúšku ťahom
a ohybom
Spektrolab – na
zistenie chemického zloženia
materiálu
1.1.3 Skúška ohybom
Cieľom skúšky je zistiť deformačnú schopnosť kovu
namáhaného statickým ohybom pri izbovej teplote
(20 °C). Lámavosť sa posudzuje podľa veľkosti stupňa ohybu, ktorý skúšobná tyč znesie bez porušenia.
Pri skúške sa skúšobná tyč ohýba pomalým tlakom
tŕňom so zaokrúhleným koncom až do okamihu,
kým na vonkajšej (ťahanej) strane tyče nevznikne
trhlina alebo do predpísaného uhla.
Výsledok skúšky vyhovuje, ak sa za predpísaných
podmienok uhla neporuší celistvosť materiálu,
t. j. ak nevzniknú trhliny.
10
Obr. 3: Princíp skúšky ohybom - lámavosti
Tvrdomer
pre meranie
tvrdosti
Trhací stroj
1000 kN pre
skúšku ťahom
a ohybom
Charpyho kladivo na skúšku vrubovej
húževnatosti
11
Z ARCHÍVU
Vagonár November 2010
DÁVNO
ZABUDNUTÉ...?
Archívy. Majú
svoju zvláštnu
neopakovateľnú
atmosféru. Sú
nemým svedkom
udalostí a akosi
podvedome v nás
vzbudzujú takmer
pietne pocity.
Jednoducho
to, čo v sebe
ukrývajú, je už
dávno za nami.
Mŕtve, zabudnuté.
Stačí vziať do ruky
zaprášenú kroniku
a v okamihu sa začína
dobrodružné putovanie
v čase, ktorý nám
pripomína, akí sme boli
a v mnohom naznačuje,
akí budeme. Nuž teda
vitajte na dobrodružnej
výprave do minulosti.
Píše sa rok 1988...
12
Z ARCHÍVU
Vagonár November 2010
Začali podľa vzoru brigád komunistickej práce v ZSSR
Pred 30 rokmi medzi prvými
Technická príprava výroby kotlových vagónov
Dvadsaťpäť vagónov
v tomto roku
Na základe rozhodnutia vedenia
štátneho podniku bola delimitovaná výroba kotlových vagónov do
Vagónky Poprad. Predtým ich vyrábal koncernový podnik Vagónka
Studénka. Ešte v roku 1987 začali
pracovníci odboru konštrukcie
s prípravou konštrukčnej dokumentácie. V ďalšej etape prípravy
na prácu konštruktérov nadviazali
pracovníci odboru technickej prípravy výroby.
Do konca roka z montážnej linky
strediska 6171 odíde dvadsaťpäť
vagónov typu Zas. Tento nádrž-
kový vagón má jednotný chrbtičníkový spodok s rázvorom 7,6 m,
podvozky Y 25 Rs, brzdu DAKO
s rozvádzačom, odklopnú brzdársku plošinu, spodnú výpusť s koncovými ventilmi, ktoré sú ovládané
zo zeme. Hliníkový kotol 41 m3,
ktorého výrobcom je Ferox Děčín,
je upevnený na spodok pomocou
sediel. Konštrukcia vagóna bola
odvedená od podobných typov
vyrábaných vo Vagónke Studénka.
Budú sa používať na prepravu
kvapalných uhľovodíkov (benzín,
nafta, petrolej).
Koncom tohto roku si pripomíname jeden z dôležitých medzníkov
v rozvoji pracovnej iniciatívy – tridsiate
výročie vzniku prvých brigád socialistickej práce. Kolektívy, ktoré vtedy
vznikali boli, poväčšine malé, ale o to
väčšia bola ich chuť do práce a elán,
s ktorým začínali. Vysoká konkrétnosť
a neformálnosť boli skutočne charakteristickými črtami prvých záväzkov. Jeden z prvých kolektívov BSP
založili robotníci v dielni na obrábanie
kovov – František Zacher, Severín
Griglák, Juraj Klinec a Jozef Konečný (na snímke). Veľkú úlohu pri
zrode myšlienky založiť kolektív BSP
zohrala tlač, v ktorej sa objavovali
prvé skúsenosti z činnosti podobných kolektívov v Sovietskom zväze.
Od myšlienky bol len krôčik k jej
realizácii. Za vedúceho kolektívu si robotníci zvolili Františka Zachera a pre
rok 1959 prijali prvý socialistický
záväzok. Základnými cieľmi záväzku
bolo čo najvyššie plnenie úloh v kvalite i kvantite, dosahovanie vysokej
produktivity práce, prevzatie strojov
do socialistickej opatery, zvyšovanie
kvalifikácie, práca podľa technických
a technologických noriem, podávanie
zlepšovacích návrhov, rozširovanie
nových pracovných metód.
Výsledky, ktoré dosahovali, boli
výborné. Takmer 140-percentné
plnenie plánu sa pre členov socialistickej úderky, ako sa nazvali na
počiatku činnosti, stalo postupne
samozrejmosťou. Slovo nepodarok
z ich slovníka vymizlo. Vysoké plnenie
plánu nesmelo byť na úkor kvality či
hospodárnosti. Na konto úspechov
si v prvom roku činnosti pripisovali
prvé tisíce korún z podaných a realizovaných zlepšovacích návrhov.
Pre svojich spolupracovníkov sa
stali vzorom a mnohí sa neskôr
rozhodli nasledovať ich príklad. Za
tridsať rokov sa hnutie rozrástlo do
rozmerov na úrovni masovosti. Dnes
v ich šľapajách pokračuje viac ako
180 kolektívov, ktorých ročný prínos
presahuje čiastku 7,5 milióna korún.
Mnohé sa od čias založenia prvej
brigády socialistickej práce zmenilo.
Ale jedno by malo pre tieto kolektívy
ostať v platnosti navždy. Konkrétnou
prácou a činmi pomáhať rozvoju podniku a našej socialistickej vlasti.
-k- /25. 11. 1988/
-jm, tg, sk- /27. 10. 1988/
Konečnou fázou
v linke podvozkov na
stredisku 5151 je spúšťanie. Od jeho kvality
a plynulosti závisí
rovnomerné plnenie
úloh prevádzkarne.
Fotoobjetktív Márie
Petrovičovej zachytil
Jána Vnenčáka, Andreja Monku a Mariána
Krasničana pri realizácii tejto operácie.
O tom, že ústretové plánovanie sa dá aj v našom podniku premeniť na realitu, nás v závere októbra presvedčil kolektív pracovníkov prevádzkarne II – výroba podvozkov. Pri prerokovaní plánu na výrobných poradách a v kolektívoch
sa v spolupráci so straníckou i odborovou organizáciou rozhodli, že prijmú ústretový plán. V roku 1989 vyrobia 9 200
podvozkov Y 25 Rs, z čoho ústretovosť predstavuje o 100 podvozkov viac. To však nie je všetko. Zamysleli sa aj nad
organizáciou podvozkárne i organizáciou práce a navrhujú zmenu. Podstatou reorganizácie je zlúčenie stredísk
5131 a 5141 do jedného strediska, ktoré bude zabezpečovať takmer celý sortiment výroby dielcov pre podvozky.
-r- /11. 11. 1988/
13
AKTUALITY
Vagonár November 2010
Oslovujeme vás s komplexnou ponukou vendingových služieb, nakoľko sme presvedčení,
že spoločnosť Kávomaty, s. r. o. predstavuje jednu z popredných spoločností v tejto oblasti.
INFO
Vagonár November 2010
SV. MIKULÁŠ 2010
Dovoľte na úvod predstavenie našej spoločnosti :
Kontaktné miesta:
Zvolen
tel.: 045/533 03 12
fax: 045/540 17 66
Kežmarok
tel.: 052/452 48 84
fax: 052/452 22 24
16,0 %
14,0 %
12,0 %
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
X.
09
Košice
tel.: 055/729 75 44
fax: 055/729 75 45
Humenné
tel.: 057/772 18 82
fax: 057/388 47 20
Program zahŕňa:
1 ks kávovar Nautilus
480ks Julius Meinl kapsulí
6 ks Julius Meinl štandardných kávových šálok
1 ks odvápňovacia emulzia
XII.
09
I.
10
II.
10
III.
10
IV.
10
V.
10
VI.
10
VII. VIII.
10 10
IX.
10
X.
10
akciová spoločnosť
ALKOHOL OKTÓBER 2010
z DPH
e
b
€
8
5
na: 3 0 € bez DPH
e
c
á
n
ž
Be
na: 20 € bez DPH
e
c
á
v
o
i
33
Akc
le: 0,
s
p
a
k
a
Cen
Ponúkame
4 druhy kávových kapsulí:
Mokka – silné espresso – doporučená dávka vody 50 ml
Kleiner Brauner espresso – doporučená dávka vody 100 ml
Melange – sú určené pre prípravu mliečnych káv ako cappuccino a latte.
Melange Decafeine - bezkofeínová kapsula
2 druhy čajových kapsulí:
Čaj – ovocný
Čaj – čierny
1 druh čokoládových kapsulí
Záznamy o požitiach alkoholických nápojov
zistených v októbri 2010
Dobrý svätý Mikuláš,
mnohým deťom dary dáš,
drobné rôzne sladkosti,
spravíš veľa radosti.
Štedrý svätý Mikuláš
s radosťou Ťa čakáme,
Meno:
8. decembra 2010
o 17.00 hod.
v popradskej Aréne.
kom tejto ochutnávky má byť výber vhodného poskytovateľa
nápojových automatov v areáli podniku. Preto Vás chceme
požiadať o spoluprácu pri ohodnotení kvality týchto nápojov
a o navrátenie vyplneného dotazníka s Vašim postrehom.
Ďakujeme za spoluprácu.
Ing. Milan Handzuš, vedúci odboru OČ
Dátum:
5. 10. 2010
Ivan A.
externý pracovník fm.
Petramont
13. 10. 2010
Miloš Č.
fm EBA
19. 10. 2010
Tomáš Š.
NS 80130
František L. NS 45170
20. 10. 2010
23. 10. 2010
Peter T.
28. 10. 2010
NS 41211
mg/l:
0,18
opakovaná sk. 0,15
0,16
opakovaná sk. 0,09
0,10
opakovaná sk. 0,04
0,33
0,68
vnášanie alkoholu
do podniku
JAZYKOVÉ OKIENKO
O kultúrny zážitok sa postará
SLOVENSKY ANGLICKY
Spišské divadlo s rozprávkou
a stromček zažne sám svätý Mikuláš.
Cena lístka je 1 €. Záujem o lístky pre vaše deťúrence (do 15 rokov)
hláste svojim ekonómkam najneskôr do 1. decembra 2010.
Distribúcia bude prebiehať 3. – 7. decembra 2010.
Ak v spoločnosti pracujú obaja rodičia, právo kúpiť lístok má iba jeden z rodičov.
Lístok, si prosím, ponechajte, balíčky budú vydávané na základe jeho odovzdania.
Zmena programu vyhradená.
Vážení spolupracovníci,
Prevádzka:
Miroslav M. NS 44220
Viac informácií poskytnú ekonómky strediska.
za účelom vylepšenia ponúkaných produktov od spoločností prevádzkujúcich nápojové automaty pre vás pripravujeme verejnú, bezplatnú ochutnávku jednotlivých nápojov od
spoločností ASO WENDING a KÁVOMATY. Ochutnávka sa
uskutoční dňa 8. 12. 2010 v čase od 12.00 do 15.00 hod.
v priestoroch HALY č. 4 Lode č. 1 – str. 43 290. Výsled-
XI.
09
výrobní pracovníci
www.kavomaty.sk
Štart. balíček No. 1 – Nautilus
Firma PALGAST, s. r. o. oznamuje
zamestnancom spoločnosti TATRAVAGÓNKA, že modré stravné lístky z roku 2010
môžu použiť na objednanie
obeda do 31. 12. 2010
a na nákup v bufete do 31. 1. 2011.
Palgast, s. r. o.
14
% podiel chýbajúcich zamestnancov
na celkový počet zamestnancov
august 2010
18,0 %
• Spoločnosť Kávomaty, s. r. o. sa profesionálne zaoberá od roku 1993 predajom, prenájmom a prevádzkovaním nápojových automatov, kávovarov a automatov na občerstvenie. Celý komplex služieb, vrátane zásobovania surovinami a technickým servisom zabezpečuje prostredníctvom 6-ich pobočiek na Slovensku.
• K našim obchodným partnerom patria významné montážne a výrobné závody, bankové inštitúcie, siete čerpacích staníc
Slovnaft a OMV, štátne, verejnoprávne, spoločenské a iné inštitúcie.
• Naša komplexná distribučná sieť dokáže zásobiť zákazníkov v rámci celého Slovenska. Kvalitu dodaných surovín garantujeme zavedeným systémom HACCP. Spoločnosť je certifikovaná podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2001 pre
oblasť: predaj, servis, prevádzkovanie, distribúcia surovín.
Bratislava
tel.: 02/43 41 28 90
fax: 02/43 41 28 89
Trenčín
tel.: 032/658 50 06
fax: 032/658 57 93
VÝVOJ PN
politika
vláda
voliť
politics
NEMECKY
RUSKY
die Politik
политика
government die Regierung
to vote
kandidoto candidate
vať
podporoto support
vať
правительство
wählen
голосовать
kandidieren
баллотироваться
unterstüzen
поддерживать
volič
voter
der Wähler
избиратель
prieskum
(opinion)
poll
die Erforschung
опрос
primátor
mayor
der
Bürgermeister
мэр
väčšina
majority
die Mehrheit
большинство
15
ZDRAVOTNÉ OKIENKO
Vagonár November 2010
Osteoporóza alebo „tichý zlodej kostí“ patrí medzi spoločensky
najzávažnejšie ochorenie pohybového aparátu. Problematika
osteoporózy sa dostáva do popredia nielen pre závažné zdravotné následky, ale aj pre socioekonomické dopady. V roku
2050 sa vo svete očakáva až 4,5 mil. zlomenín krčka stehnovej
kosti v dôsledku tohto ochorenia a táto zlomenina je na 7. mieste najčastejších príčin úmrti hospitalizovaných pacientov v SR.
ochorenia, porucha funkcie obličiek,
ochorenia žalúdka, čriev, pečene
a žlčníka, chronické zápalové choroby (reumatoidná artritída, chronická
obštrukčná pľúcna choroba), stav
po transplantáciách. Vznik osteoporózy môžu podporovať aj niektoré
lieky, napríklad hormóny nadobličiek
(kortikoidy) a štítnej žľazy, lieky na
úpravu krvnej zrážanlivosti, chemoterapia pri onkologických ochoreniach, lieky proti kŕčom a pod.
Liečba
16
Príčiny
Každá kosť je živé tkanivo, ktoré
sa počas života neustále obmieňa.
Prebiehajú v nej dva úzko spojené
procesy – odbúravanie a novotvorba. Vo fáze rastu a dospievania prevažuje novotvorba kosti, po 35. roku
života začína prevažovať odbúravanie. Kostná hmota postupne ubúda
a keď sa jej množstvo zníži pod
normálnu hranicu, hovoríme o osteoporóze, čiže preriednutí kosti.
Osteoporóza sa delí na tzv. senilnú
a postmenopauzálnu, kedy hlavným
vyvolávajúcim faktorom je pokles
hladiny hormónov – estrogénov.
V určitom stupni rednutia sa kosť
stáva veľmi krehkou a ľahko sa
láme, aj bez zjavného úrazového
procesu, kedy stačí kýchnutie alebo
zakašľanie.
Presná príčina osteoporózy nie je
úplne známa. Hlavným rizikovým
faktorom je vek a menopauza, ďalej
sú to genetické faktory – vysoké
riziko pre dcéry matiek s osteoporózou, typ postavy – najviac sú
ohrozené nízke, chudé blondíny, naopak obézne ženy zriedka trpia na
osteoporózu. Patria sem aj faktory
životného štýlu – výživa (nedostatočný prívod vápnika, horčíka, vitamínu
D a stopových prvkov, nadmerný
prívod fosforu, sodíka a živočíšnych
bielkovín), nadmerná konzumácia
alkoholu a kofeínu, fajčenie, nedostatok pohybu, v tejto súvislosti sú
najviac ohrození dlhodobo chorí, pripútaní na lôžko, napr. po mozgových
príhodách. U žien je to predčasná
menopauza, endokrinologické
ĽUDIA MEDZI NAMI
Jazdec na dvoch
kolesách...
Osteoporóza
Čo je osteoporóza?
Vagonár November 2010
Cieľom liečby osteoporózy je zabrániť vzniku zlomeniny, lebo v tomto
štádiu je už zle liečiteľná. Najlepšou
liečbou je teda prevencia, zameraná
na odstránenie vyššie uvedených
príčin. Lieky proti osteoporóze
môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvá skupina brzdí
odbúravanie kostí (vápnik, vitamín D,
kalcitonín, bisfosfonáty…). Do druhej
skupiny patria lieky, ktoré podporujú
novotvorbu kostí. Liečba by mala byť
aplikovaná dlhšie ako päť rokov. Odporúčané denné dávky vápnika sú
rôzne podľa veku, alarmujúce je, že
priemerný príjem vápnika potravou
u detí a dospelých osôb do 65 rokov
je len polovičný v porovnaní s odporučeným množstvom, u starších
ľudí dokonca len štvrtinový. Prevenciu je potrebné robiť hlavne medzi
mladou generáciou - budúcimi
osteoporotikmi, ktorí väčšinu svojho
života presedia, či už v škole alebo
doma pred počítačom a televízorom,
konzumujúc všeličo okrem zdravej
mliečnej stravy.
MUDr. Michaela Kadurová
lekárka NZZ Tatravagónka
vagónka ako prevádzPán Martin Čižmár pracuje v spoločnosti Tatra
založený kolega sa ale
kový elektrikár už od roku 1998. Športovo
i kolesami – bicyklu.
aktívne najviac venuje svojej láske s dvom
to športu naplno,
Práca a rodina mu nedovoľuje venovať sa tomu
4 preteky zo 14, aby
no i napriek tomu mu stačilo absolvovať iba
vaných cyklistov
sa umiestnil na 164. mieste z 1 250 zaregistro
na Slovensku.
veku. Prvý vlastný
„Bicyklovať som sa naučil ako každý už v útlom
lovaniu som však
Bicyk
horský bicykel som si však kúpil až v 18-tich.
dozadu. V perokov
m
neprepadol úplne, to prišlo až nejakých sede
horskému
verný
som
siaľ
dáloch som mal nohy aj celé dni. Dopo
y.
zmen
é
drobn
bicyklu firmy Giant, ktorý už podstúpil
pretek bol Horal
Súťažiť som začal pred štyrmi rokmi. Môj prvý
tická skúsecyklis
veľká
Prvá
.
2007 (Horský maratón) vo Svite
ky cyklistabuľ
do
al
zapís
sa
som
kom
nosť. Už týmto prvým prete
rok na
za
kov
prete
14
má
ktorá
,
séria
a
tov CMS - cyklomaratónsk
zatiaľ
som
nie
a
tý
žena
už
som
e
Keďž
Slovensku i v zahraničí.
“
okolí.
v
tu
len
kov
prete
sa
em
stňuj
zúča
v vžiadnom klube,
To, že za všetkým je nutné hľadať peniaze, platí
aj v tomto prípade.
„Je to dosť finančne náročný šport. Keďže nie
som registrovaný v žiadnom cykloklube, štartovné si musím zaplatiť sám. Snažím sa stať
členom nejakého klubu alebo aspoň získať
sponzora, no to je hudba budúcnosti, dúfam,
nie veľmi vzdialenej. Keby sa mi to podarilo, výsledky by boli omnoho lepšie.“
Nepriaznivá finančná situácia, nedostatok voľné
ndoko
a
ia
urenc
konk
ca
ho času, čoraz viac rastú
ca ani zlé počasie pána Čižmára neodrádza.
„Ak vás cyklistika chytí za srdce tak ako mňa, tak
iv žiadnom prípade nemôže byť sezónnou zálež
je
nie
e,
nelej
Keď
y.
hobb
očné
celor
tosťou. Je to
u
veľká fujavica alebo na ceste/v lese meter sneh
elke
a silný mráz, a zároveň sa nevenujem manž
“
a synovi, tak ma nájdete na „biku“ alebo vo „fitku
, kde je konkurencia
rokov
39
do
na spiningu. Súťažím v kategórii od 18
. Niekedy som mal
forme
vo
avať
najväčšia, a preto je nutnosťou sa udrži
náš malý Samko)
aj
rok
dný
posle
(a
chuť to zabaliť, ale keďže manželka
v cieli, musel som sa tam
bola so mnou vždy ako veľký fanda a čakala ma
ukázať! (-:“
V okolí Popradu poznám
„Ročne mám v nohách v priemere 12 000 km.
či kameň, alebo koreň
každú skrytú cestičku, nezalepenú dieru na ceste
ch. Sú tu úžasné prestromu v lese. Najviac sa dokážem „vyšalieť“ v Tatrá
kde môžem trénovať silu,
výšenia, ale aj mierne stúpania či strmé zjazdy,
vytrvalosť i rýchlosť. No najmä pevnú vôľu.“
šie sa umiestniť veľkého
Cieľ p. Čižmára je jasný: zúčastniť a čo najlep
ergut Trophy – Bad
amm
cyklomaratónskeho preteku v rakúskom Salzk
ať veľa šťastných
popri
mu
len
Goisern – Austria a mne už neostáva nič iné,
kilometrov.
(zj)
17
Vagonár November 2010
=Y¼KRGQHQ SRQXND7R\RW\SUH]DPHVWQDQFRY
Stretnutie
jubilantov
Už tradične si VZO OZ KOVO v spolupráci s vedením akciovej spoločnosti TATRAVAGÓNKA pozýva svojich zamestnancov, ktorí v danom
období dosiahli buď pracovné,
alebo životné jubileum, prípadne
odišli do dôchodku alebo boli ocenení za darovanie krvi. Spoločné
posedenie so zamestnancami,
ktorí v priebehu druhého polroka
2010 dosiahli niektoré z uvedených
jubileí, sa uskutočnilo samostatne
v Poprade a samostatne v Trebišove. Tam boli ocenení zamestnanci,
ktorí dosiahli jubileá počas celého
roka. Akt odovzdania ďakovných
listov a následný príhovor k jubilantom previedli v Poprade Ing. Jozef
Ondruš výrobný riaditeľ akciovej
spoločnosti. V Trebišove to bol generálny riaditeľ akciovej spoločnosti
Ing. Peter Macala.
$\JR
=DPHVWQDQHFN£]ĀDYDȡ
$\JRXĽRGŹPRGHO997L7HUUDGY
=DSODĤWHSRORYLFXWHUD]D]Y\ĠQ¹SRORYLFXRURNEH]QDY¼ĠHQLD
<DULV
=DPHVWQDQHFN£]ĀDYDȡ
Ján Oravec
OZ KOVO
<DULVXĽRGŹO997L'UHDPGY
=DSODĤWHSRORYLFXWHUD]D]Y\ĠQ¹SRORYLFXRURNEH]QDY¼ĠHQLD
=OLDWLQRY¨GLVN\NROLHV]LPQ¨SQHXPDWLN\]DGDUPR
$XULV
=DPHVWQDQHFN£]ĀDYDȡ
$XULVXĽRGŹO'XDO997L7HUUD&RROGY
=DSODĤWHSRORYLFXWHUD]D]Y\ĠQ¹SRORYLFXRURNEH]QDY¼ĠHQLD
1RY£&RUROOD
=DPHVWQDQHFN£]ĀDYDȡ
&RUROODXĽRGŹO'XDO997L7HUUD&RROGY
=DSODĤWHSRORYLFXWHUD]D]Y\ĠQ¹SRORYLFXRURNEH]QDY¼ĠHQLD
9HUVR
=DPHVWQDQHFN£]ĀDYDȡ
9HUVRXĽRGŹO9DOYHPDWLF7HUUD
Futbalová liga – TATRAVAGÓNKA
Po úspešnom zvládnutí a vydarení troch ročníkov futbalovej ligy v spoločnosti TATRAVAGÓNKA sú v plnom
prúde prípravy štvrtého ročníka tejto súťaže, ktorá mala
medzi zamestnancami priaznivý ohlas. Súťaž sa bude
odohrávať v novo zrekonštruovanej telocvični Strednej
odbornej školy technickej, čo zapríčinilo aj posun začiatku ligy. Prihlášky za jednotlivé úseky alebo prevádzky, linky, prípadne strediská bolo potrebné doručiť na
sekretariát VZO OZ KOVO v termíne do 16. novembra,
kedy bolo naplánované stretnutie zástupcov jednotlivých
mužstiev, na ktorom bol aj schválený štatút ligy. Veríme,
že aj napriek pracovnému vyťaženiu si zamestnanci spoločnosti TATRAVAGÓNKA nájdu spoločnú chvíľku na
športové vyžitie a oddych a prídu minimálne povzbudiť
svojich kolegov. Prvenstvo z predchádzajúceho ročníka
budú obhajovať pracovníci z Prevádzky III.
Ján Oravec
OZ KOVO
18
$YHQVLV
=DPHVWQDQHFN£]ĀDYDȡ
$YHQVLVVHGDQXĽRGŹ''%XVLQHVV1DYL
Ţ=Y¼KRGQHQ FHQRY SRQXNDVDY]ĤDKXMHQDY\EUDQ¨VNODGRY¨YR]LGO SRGýDDNWX OQ\FKSODWQ¼FKFHQQ¬NRYPRGHORY$\JR<DULV
$XULV&RUROOD9HUVR$YHQVLVNWRU¨V¹XYHGHQ¨QDZZZWR\RWDVNDMHSODWQ XYĠHWN¼FKDXWRUL]RYDQ¼FKSDUWQHURY7R\RWD
Ţ0RĽQRVĤY¼KRGQ¨KRƪQDQFRYDQLDV7R\RWD)LQDQFLDO6HUYLFHV6ORYDNLDYLDFLQIRUP FL¬XDXWRUL]RYDQ¼FKSUHGDMFRY7R\RWD
Ţ3RQXNDSODW¬SULSUHY]DW¬YR]LGODGR
Ţ1DXSODWQHQLH]Y¼KRGQHQHMFHQRYHMSRQXN\QDNRQNU¨WQHYR]LGO XDXWRUL]RYDQ¼FKSDUWQHURY7R\RWDWUHEDSUHGORĽLĤ
WHQWROHW NDSRWYUGHQLHR]DPHVWQDQ¬
3RQXNDƪQDQFRYDQLDQDSRORYLFHSODW¬LEDYSU¬SDGHƪQDQFRYDQLDSURVWUHGQ¬FWYRP
VSRORÌQRVWL7R\RWD)LQDQFLDO6HUYLFHV6ORYDNLD
%UDWLVODYD $872*5$1' D V 9DMQRUVN ZZZDXWRJUDQGVN 33& 7HDP SOXV V U R (LQVWHLQRYD ZZZSSFWR\RWDVN $:) 6ORYDNLD V U R
Zľava vám bude odpočítaná po predložení zamestnaneckého preukazu. Predajňa je lokalizovaná medzi TESCOM a BAUMAXOM.
0LHURY XOLFDZZZDZIVN%DQVN£%\VWULFD$872&$5%%VUR=YROHQVN FHVWDFZZZWR\RWDEEVN+RUQ£6WUHGD99$872VSROVUR
%UDWLVODYVN ZZZYYDXWRVN
.RP£UQR
7DUJHW
.RP UQR
Kontakt na
predajcu:
0903 900
800, 0903
906
998. V U R 0HGHUÌVN ZZZWR\RWDWDUJHWVN .RģLFH $872/8; .2ğ,&( VSRO V U R
&LQWRU¬QVNDZZZWR\RWDNRVLFHVN1LWUD$872&(175801LWUDVUR&KUHQRYVN ZZZWR\RWDQLWUDVN3RSUDG$872./8%DV7HSOLFN FHVWD
Poprad, AUTOKLUB,3UHģRY
a. s., Teplická
ZZZDXWRNOXESSVN
3. $XWR cesta
VSRO V1,Uwww.autoklub-pp.sk
R 'XNOLDQVND 3UHĠRY ZZZSNDXWRHX 7UHQϯQ 99 $872 VSRO V U R %UDWLVODYVN ZZZYYDXWRVNĿLOLQD$7DV'OK ZZZWR\RWD]LOLQDVN
RELAX
V mesiaci december
2010 oslavujú:
Závod Poprad
50 rokov sa dožívajú:
Marián ARPAŠ str. 48120
Štefan BEBKO str. 42120
Stanislav PACIGA str. 41150
Peter PAĽONDER str. 21110
Ing. Milan PÁLKA str. 11120
Ján ŠVIRLOCH str. 21110
Vagonár November 2010
Krížovka
Autor:
František
Cvengroš
50 rokov sa dožívajú:
Jozef BRINDA str. 53120
Štefan VALYI str. 46210
55 rokov sa dožíva:
Mária KOMOROVSKÁ str. 31110
20 rokov v spoločnosti pracuje:
Vincent HMURCIK-SOLAR str. 40120
bojový
pokrik
2. þasĢ strýko, po
tajniþky nemecky
žrć
na voze
zákruty
(nár.)
lapaji
(expr.)
švajþ. nár.
hrdina
Terézia
(dom.)
obsievaĢ
zodieraj
nadšená
nieþim
zas
Závod TREBIŠOV:
þistidlo
na okná
arzén
opalok
Đad,
po þesky
60 rokov sa dožíva:
Ján LACKO str. 43910
30 rokov v spoločnosti pracuje:
Štefan SULITKA str. 21110
1. þasĢ
tajniþky
hudobné
dielo
kĚmil
25 rokov v spoločnosti pracujú:
Ján BENDÍK str. 21110
Peter DURLÁK str. 41211
Ján FILIP str. 41111
Ján FEREČÍK str. 41111
Vladimír GÁLIK str. 41140
Jozef GARČALA str. 42211
František GRICH str. 43710
Štefan HALČIN str. 41150
Pavol JAKUBČO str. 43720
Helena KARABINOVÁ str. 42910
Ján KNIŽKA str. 41111
Vincent MAJERČÁK str. 43730
Peter MALATIN str. 41214
Rudolf PIKOVSKÝ str. 42120
Peter RUŠIN str. 41161
Jozef SEKERÁK str. 43110
Pavol SEMEŇÁK str. 42321
Ján SKOKAN-JURČO str. 41150
Peter SUCHÝ str. 21110
Martin ŠIFRA str. 42323
Peter ŠEFČÍK str. 42340
otvorený,
po angl.
obdobie
55 rokov sa dožívajú:
Ing. Dušan KREJSA str. 43790
Ing. Vladimír ILAVSKÝ str. 47120
Jozef JURČO str. 47120
25 rokov v spoločnosti pracuje:
Peter PÍCHA str. 47140
nadol
8. decembra v popradskej Aréne ... dokončenie v tajničke.
zátylok,
záhlavie
moc
rekreaþné
stredisko
spevohra
samica
capa
druh huby
pohyb
kyvadla
len tak, nasýtený
zdanlivo uhĐovodík
išli,
po þesky
ženské
meno
Zolov
román
neodsekol
pera,
po þesky
klesá
opravovĖa
lodí
rýpaním
odstránila
mandĐa
(lek.)
indiánski
þarodejníci
a kĖazi
takáto
tieto
nádor
meno
Rapiþovej
torón,
po þesky
ohýna
predložka
menší
psík
je zaĐúbený
(pren.
expr.)
svoji
splavuj
šúchal,
drhol
dar
druh sovy
Institute of
Radio
Engineers
naše
vydavateĐstvo
zavádzali,
miatli
za
oblieva
vriacou
vodou
mäkké
tkaniny
bývalý
košický
herec
obchodná
akadémia
rímskych
49
Tajnička z minulého čísla:
... sa bude konať INNOTRANS
už po deviatykrát
Odmenu 16 € získava:
Justína Franková, stredisko 24110.
Odmenu 9 € získava:
Zdeno Pomorský, stredisko 44240.
Výhru si môžete prevziať u Zuzany
Janečkovej na 5. poschodí v administratívnej budove.
TAJNIČKA KRÍŽOVKY:
...............................................................................
................................................................................
...............................................................................
MENO: ...............................................................
STREDISKO: ....................................................
Mesačník zamestnancov
spoločnosti TATRAVAGÓNKA Poprad • Ročník IX.
Vydáva:
TATRAVAGÓNKA a. s. Poprad
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Náklad: 2 400 ks
Šéfredaktorka: Bc. Zuzana Janečková
Korektúra: Ing. Stanislava Hrubaľová,
Ing. Rastislav Magera, Ing. Martin Weisenpacher
Redakcia:
Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad
Tel.: +421 52 711 2339
[email protected]
Nakladateľ, prepress a tlač:
PRO GRUP, s. r. o.
Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves
Download

Shimmns ŽS Cargo Investičné akcie