NÁVOD NA MONTÁŽ
zvodidlového systému
KREMSBARRIER 1 RN2C
pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
prešlo skúškou pod a EN 1317-2:
úrove zachytenia:
úrove intenzity nárazu:
úrove pracovnej šírky:
N2
A
W5
Výroba a predaj:
voestalpine Straßensicherheit GmbH
Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria
Tel.: +43/50304/14-670
Fax: +43/50304/54-628
E-mail: [email protected]
ID: LSTME112
Stav k 06/2010
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 2 zo 10
Obsah
Bezpe nostné pokyny ................................................................................................ 3
Používanie v súlade s ur ením ................................................................................... 3
Technický popis zvodidlového systému ...................................................................... 3
Preprava ..................................................................................................................... 4
Požiadavky na montáž ............................................................................................... 4
Vhodné podložie pre montáž ...................................................................................... 5
Montáž zvodidlového systému pod a typových listov E112/2 a E112/3 ...................... 6
1.
Zarážanie st pikov C100×60 .......................................................................... 6
2.
Montáž zvodnice S1L .................................................................................... 6
3.
Lícovacie prvky .............................................................................................. 8
4.
ahovacie momenty skrutkových spojov ..................................................... 8
5.
Kontrola zhody............................................................................................... 8
6.
Upratanie staveniska ..................................................................................... 9
Oprava zvodidlového systému.................................................................................... 9
Trvanlivos protikoróznej ochrany ............................................................................... 9
Inšpekcia a údržba ................................................................................................... 10
Recyklácia/likvidácia odpadu .................................................................................... 10
Príloha 1 .......................................................................................... Typový list E112/2
Príloha 2 .......................................................................................... Typový list E112/3
Príloha 3 .............................................................. Kusovník KREMSBARRIER 1 RN2C
Príloha 4 ......................................... EU-prehlásenie zhody KREMSBARRIER 1 RN2C
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 3 zo 10
Bezpe nostné pokyny
Pretože práce na zvodidlových systémoch treba klasifikova ako zvláš nebezpe né,
smú sa vykonáva len pod doh adom a pod a pokynov príslušne zaškolených
odborných pracovníkov.
Tento návod na montáž po íta s doh adom a inštruktážou zo strany odborne
zaškolených pracovníkov.
Montážny personál musí nosi osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) pod a
smernice EÚ 89/686/EHS a národných predpisov.
Používanie v súlade s ur ením
Zvodidlové systémy majú za úlohu zadrža automobily, ktoré sa odchýlia od jazdnej
dráhy, a presmerova ich tak, aby sa minimalizovali následky pre cestujúcich vo
vozidle a iné osoby alebo objekty hodné ochrany.
Upozornenie: Používanie zvodidlových systémov sa má zásadne nariadi len
tam, kde sa v prípade odchýlenia vozidiel z jazdnej dráhy pre
vozidlo a cestujúcich vo vozidle a pre iné osoby alebo objekty
hodné ochrany dajú o akáva nepriaznivejšie následky než
v prípade nárazu do zvodidlového systému.
Technický popis zvodidlového systému
prešlo skúškou pod a EN 1317-2
úrove zachytenia
N2
úrove intenzity nárazu / ASI
A / 0,8
trieda oblasti pôsobenia
W5 / 1,4 m
testovaná d žka systému
54,00 m
rozmery systému
šírka systému
134 mm
výška systému
750 mm
bka zat kania st pikov
870 mm
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 4 zo 10
Preprava
Pri preprave konštruk ných dielov zvodidlového systému venujte pozornos
nasledujúcim bodom:
Náklad musí by riadne zabezpe ený.
Po komunikáciách, ktoré boli posypané rozmrazovacou so ou, sa konštruk né
diely môžu prepravova len v nákladných automobiloch uzavretých plachtami.
Zabrá te kontaktu s iným agresívnym prepravovaným nákladom (napr.
zvyškami chemikálií na ložnej ploche).
Zdvíhacie zariadenie musí by dimenzované pre maximálnu hmotnos balíka
2,5 t.
Upozornenie: Riadne zabezpe enie nákladu treba zaisti i pri preprave
pracovných nástrojov ur ených na montáž zvodidlových
systémov.
Požiadavky na montáž
Realiza ná (montážna) firma musí ma odbornú spôsobilos a všeobecnú kvalifikáciu
na realizáciu montážnych prác tohto typu.
Montážna firma musí ma technické vybavenie na odborné vykonanie montážnych
prác. K tomu okrem vozového parku prispôsobeného týmto prácam patria najmä
baranidlá dimenzované na potrebnú d žku st pikov s príslušne upravenými
nástavcami a vodidlami, v ta ky, nárazové skrutkova e, montážne t ne, meradlá at .
Montážna firma musí zabezpe
dodržanie všetkých montážnych inností pod a
príslušných národných a medzinárodných zákonov, smerníc, nariadení at . a v as
overi , i boli vydané potrebné povolenia.
Montážna firma pred za atím montáže musí:
zisti , i sa v priestore ukotvenia nenachádzajú asti konštruk ných inštala ných
prvkov potom ich patri ne zoh adni .
skontrolova vhodnos podložia pre montáž (triedu pôdy, dostato nú h bku pre
vrty, rovinnos podkladu at .).
vyzna
základné montážne osi pre montáž zvodidlového systému.
skontrolova ,
dodávate ovi.
riadne zabezpe
i dodávka materiálu je úplná, a výhrady obratom oznámi
stavenisko.
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 5 zo 10
Pri zistených odchýlkach musí by zadávate neodkladne písomne vyrozumený a
musí sa vyjasni prí ina odchýlok.
Ak konštruk né diely zvodidlových systémov treba na krátky as uskladni , musia sa
dodrža nasledujúce skladovacie podmienky:
Skladovacia plocha musí ma patri nú nosnos , musí by spevnená a zjazdná
pre nákladný automobil.
Pozinkované konštruk né diely sa nesmú skladova vo vysokej vlhkej tráve, v
kalužiach ani v blate.
Konštruk né diely dodané v balíkoch treba skladova
drevených hranoloch vo výške cca 150 mm nad zemou.
na podložných
Konštruk né diely treba skladova sklonené v miernom uhle, aby z nich mohla
odteka voda.
Treba sa vyhnú hromadeniu vlhkosti.
Pred prepravou treba odstráni fólie, aby konštruk né diely boli po as
prepravy pevne zaistené, v stabilnej polohe.
Skladovacie miesto
prostriedkov.
sa
nesmie
upravova
pomocou
rozmrazovacích
Treba zabráni dlhodobému vo nému skladovaniu zviazaných konštruk ných dielov v
balíkoch.
Vhodné podložie pre montáž
Podložie je vhodné pre montáž zvodidlového systému, ak sú splnené nasledujúce
podmienky:
Triedy pôdy 3, 4 a 5 pod a normy ÖNORM B 2205 a sypké pôdy, ktoré možno
zaradi do týchto tried pôdy
Stupe zhutnenia Dpr
97 %
Podložie pre montáž má vlastnosti vhodné na Zarážanie st pikov.
Pôdy použite né na Zarážanie st pikov sú pôdy triedy 1, 3, 4 a 5 pod a normy
ÖNORM B 2205 a sypké pôdy, ktoré možno zaradi do týchto tried pôdy
a ktoré neobsahujú ve ké kusy.
Upozornenie: Ak podložie pre montáž nemá vlastnosti vhodné na Zarážanie st pikov,
existuje možnos urobi vrty do potrebnej h bky, resp. naplánova prázdne
paženie vhodnej ve kosti, ktoré sa vyplní vhodným materiálom a zhutní.
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 6 zo 10
Montáž zvodidlového systému pod a typových listov E112/2 a E112/3
Predmontáž konštruk ných dielov zvodidlového systému vo výrobnom závode nie je
nutná.
Pretože zvodidlový systém sa nepredpína, teplota okolia nie je pre montáž dôležitá.
1.
Zarážanie st pikov C100×60
St pik C100×60 s minimálnou d žkou 1 500 mm treba pomocou vhodného baranidla
zat
vo zvislej polohe do takej h bky podložia, aby sa horná hrana st pika
nachádzala vo výške 630 ± 40 mm nad vz ažnou rovinou. Otvorená strana profilu
st pika musí by na strane odvrátenej od jazdnej dráhy a profil otvoru musí by
umiestnený na hornom konci st pika (hlave st pika).
Baranidlo musí by vybavené nástavcom vhodným pre profil
C100×60, aby nemohlo dôjs k deformáciám, resp. poškodeniu
žiarového pozinkovania na hlave st pika. Vodidlo namontované
k baranidlu blízko hornej hrany zábradlia, upravené na profil
C100×60, má za úlohu zaisti presné umiestnenie st pika pri
zat kaní.
Základná osová vzdialenos st pikov je 3 000 mm.
Obrázek 1
Upozornenie:
V nástavci musí by drážka (pozri obr. 1),
aby profil st pika pri náraze bol opretý z oboch strán.
2.
Montáž zvodnice S1L
Zvodnice S1L s d žkou 6 320 mm musia na miesto napojenia z poh adu smeru jazdy
nadväzova tak, aby sa vozidlá o ne nemohli zachyti . K jazdnej dráhe obrátený
koniec zvodnice na mieste napojenia (horná as ) poznáte pod a otvoru Ø 9 mm.
Aby zvodnica na miesto napojenia nadväzovala, koniec zvodnice odvrátený od
jazdnej dráhy (spodná as ) je zahnutý.
Zvodnice sa priskrutkujú na os zvodníc jednak každých cca 3 000 mm sústredne na
mieste napojenia, jednak v strede zvodnice ku každému držadlu C100×60 pomocou
šes hrannej skrutky M10×30 FK 4.6 (pozri obr. 2 a 3).
Pozd žny otvor 25×18 mm sa musí nachádza na osi zvodnice presne pred
pozd žnym otvorom 12×30 mm v st piku C100×60. Šes hranná skrutka M10×30 FK
4.6 sa potom pretiahne s vopred nasadenou príložkou M10. Na vnútornú stranu
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 7 zo 10
st pika sa nasadí podložka 11 a šes hranná skrutka M10×30 FK 4.6 sa upevní
pomocou šes hrannej matice M10 FK 5.
Spoj dvoch zvodníc sa musí ešte priskrutkova pomocou šiestich skrutiek s plochou
gu atou hlavou M16×30 FK 6.8. Pri u ahovaní šes hranných matíc M16 FK 6 treba
dba na správne osadenie kvapkovej poistky proti pooto eniu hlavy skrutky v
pozd žnom otvore zvodnice.
Pod každú šes hrannú maticu M16 FK 5 treba vloži jednu podložku 40×18×4.
Výnimkou sú štyri excentricky umiestnené skrutky na spoji dvoch zvodníc, kde
namiesto podložiek 40×18×4 treba namontova dve bo né zosilnenia (pozri obr. 3).
Obrázok 2
Obrázok 3
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
3.
Strana 8 zo 10
Lícovacie prvky
Zvodidlové systémy by sa mali zásadne osadi tak, aby nebolo nutné použi lícovacie
prvky. Ak na základe miestnych podmienok treba použi lícovacie prvky, musia sa
bezpodmiene ne dodrža nasledujúce podmienky:
Pokia možno, dodrža základnú osovú vzdialenos st pikov.
Pri prerezaní pozd žnych prvkov dba na isté vykonanie rezu.
Rez vies tak, aby piliny nepadali na žiarovo pozinkované, resp. ochrannou
vrstvou ošetrené konštruk né diely (nebezpe enstvo externej hrdze, resp.
poškodenia ochrannej vrstvy).
Hrany rezu o isti a reznú plochu pod a EN ISO 1461 ochráni pred koróziou
zinkovou farbou.
Profil otvoru pri bo nej strane lícovacieho prvku musí zodpoveda
továrenskému vyhotoveniu a vzdialenosti okrajov otvorov nesmú by menšie
než pri továrenskom vyhotovení.
Rezanie plame om je pri montážnych innostiach zakázané!
4.
U ahovacie momenty skrutkových spojov
Závit/trieda pevnosti
min.
ahovacie momenty
max.
M10 / 4.6
10 Nm
17 Nm
M16 / 6.8
35 Nm
150 Nm
Pri u ahovaní týchto neplánovane nepredpätých skrutkových spojov v rozsahu hore
uvedených u ahovacích momentov dbajte na mieste zovretia na maximálne plošné
priloženie.
5.
Kontrola zhody
Po as montáže priebežne a pri výstupnej kontrole kontrolujte:
správne zoradenie a priskrutkovanie konštruk ných dielov
vertikálnu vzdialenos medzi hornou hranou zvodidla, resp. ažnej ty e, a
vz ažnou rovinou
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 9 zo 10
horizontálnu vzdialenos medzi prednou hranou traverzy ochranného zvodidla
a základnou montážnou osou
spojité vedenie línie pozd žnych prvkov (traverzy ochranného zvodidla, ažné
ty e)
Pri odchýlkach mimo povolenej tolerancie treba vykona
opatrenia.
príslušné nápravné
Po ukon ení montážnych prác sa správnos vykonania montáže skontroluje pod a
Návodu na montáž formou prevzatia vykonaných prác a stav sa zdokumentuje v
preberacom protokole.
6.
Upratanie staveniska
Všetok zvyškový materiál (aj spojovací materiál), baliaci materiál ako drevené
hranoly, debni ky od skrutiek, fólie, baliace pásky at . a iný odpad odvezte.
Stavenisko opus te až po jeho vyzametaní.
Oprava zvodidlového systému
Všetky konštruk né diely, ktoré po nehode vykazujú mechanické poškodenia, resp.
deformácie, treba nahradi novými konštruk nými dielmi. Pri montáži týchto dielov sa
ria te návodom na montáž.
Pri oprave zvodidlového systému sa zásadne musí používa nový spojovací materiál.
Trvanlivos protikoróznej ochrany
Konštruk né diely zvodidlových systémov sa s oh adom na životnos /dobu ochrany
žiarovo zinkujú pod a EN ISO 1461.
Ochranná doba pre zinkové po ahy je definovaná v EN ISO 14713 a závisí najmä od
hrúbky vrstvy. Všeobecne možno predpoklada , že k úbytku zinkovej vrstvy
dochádza plošne. Na základe známej makroklimatickej korózie sa na komunikáciách
kategórie C4 dá predpoklada ro ný úbytok zinku v rozsahu 2,1 až 4,2 µm za rok. Z
toho vyplýva pre zinok s hrúbkou minimálne 70 µm, vypo ítanou pod a EN ISO 1461,
ochranná doba minimálne 15 rokov.
Upozornenie:
Vyššie uvedeným spôsobom vypo ítaná ochranná doba
platí len pre makroklimatickú koróziu. Mikroklimatické
zvláštnosti môžu vies ku skráteniu ochrannej doby.
Návod na montáž KB 1 RN2C pre pôdy vhodné k zarážaniu st pikov
Strana 10 zo 10
Inšpekcia a údržba
Zvodidlové systémy voestalpine Straßensicherheit GmbH sú bezúdržbové.
V rámci prebiehajúcich kontrolných jázd údržby vozoviek, minimálne aspo raz
ro ne a hlavne po skon ení zimného obdobia, treba zvodidlový systém skontrolova
vizuálne. Pritom okrem iného treba venova
pozornos
zdeformovaným
konštruk ným dielom a správnemu priskrutkovaniu.
Recyklácia/likvidácia odpadu
Demontované zvodidlové systémy, resp. v rámci opravy vymenené konštruk né
diely, treba likvidova pod a zákonných predpisov a da do recyklovaného odpadu.
Konštruk né diely zvodidlových systémov voestalpine Straßensicherheit GmbH sú
100%-ne recyklovate né.
Baliaci materiál a iný odpad treba recyklova , resp. likvidova pod a zákonných
predpisov.
Pri výrobe zvodidlových systémov voestalpine Straßensicherheit GmbH sa
nepoužívajú toxické i nebezpe né materiály.
ZVODNICA
ZVODNICA
ZVODNICA
Kusovník
KREMSBARRIER 1 RN2C
Zádržný systém pro okraj silnice
s beranitelným podložím
Požiadavky na pole s 3.80 m d žky
Kus
Názov dielu
Hmotnos
[kg]
íslo výkresu
Materiál /
Triede
Protikorózna ochrana
1
zvodnica S1 L 6,00m
47,45
30-010.6000C
S355JO
pod a EN ISO 1461
2
C100x60-st pik 1500
11,61
30-001.2715D
S355JO
pod a EN ISO 1461
2
podložka 40x18x4
0,03
30-001.0995E
100HV
pod a EN ISO 10684
6
spojovacie skrutk M16x30
0,08
30-100.0990E
6.8
pod a EN ISO 10684
6
matica M16-6
0,03
ISO 4032
6
pod a EN ISO 10684
2
spojovacie skrutk M10x30-4.6Mu
0,04
ISO 4016
6.8
pod a EN ISO 10684
2
podložka 11
0,00
ISO 7091
100HV
pod a EN ISO 10684
2
krycia príložka M10
0,20
30-003.1326E
S235JR
pod a EN ISO 1461
4
zosilnenie okrajov zvodnice
0,78
30-001.1807E
S235JR
pod aEN ISO 1461
Hmotnos na bm:
12,50
kg/bm
01/2012
Prehlásenie o zhode EU podla smernice
pre stavebné výrobky 89/106/EWG
Výrobcca
voestallpine Straßensicherrheit Gmb
bH
Schmidhüttenstraße 5
A-3500 Krems/Do
onau
prehlasuje, že výrobo
ok
týmto p
KREM
MSBARRIIER 1 RN
N2C
pre ba
aranitelné podložžia
zodpovvedá ustan
noveniam, ktoré sú uvvedené vo vyššie vyz
značenýchh predpisoc
ch,
vrátane
e všetkých zmien, pla
atných v ča
ase vystav
venia tohto osvedčen ia.
Certifikkačný úrad:
TÜV SÜ
ÜD SZA Ös
sterreich
Technis
sche Prüf-G
GmbH
Arsenall, Objekt 20
07
A-1030 Wien
Č. certiifikačného úradu:
0531
a o zhode:
Č. EU vvyhlásenia
0034 - CPD
C
- 2010
Výkonn
nostná tried
da:
úroveň zachytenia
a:
úroveň prudkosti nárazu:
n
úroveň pracovnej šírky:
dynamický priehyb:
Upozorrnenie pre použitie:
m „KB 1 RN
N2C pre baaranitelné
é
Systém
podložia“ je jednostranne ppôsobiaci,
ný zadržiav
vací systém
m zvozidie
el, pre
baranen
použitie
e na cestác
ch.
Príslušné normy:
EN 1317 časť 1, 2 a 5
EN 100
025 časť 1 a 2
EN ISO
O 1461
vedenie
e spoločno
osti (Kurt Schwarzlmü
S
üller)
N2
A
W5
1,3m
m
technický riaditeľ (Chhristian Mad
der)
Download

KB1RN2C-cesty-montazny