ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre
Súkromnú strednú umeleckú školu
v Hodruši-Hámroch
Pre učebné odbory
8545 2 zlatník a klenotník
a
24852 rytec kovov,
zameranie: 02 nástroje a znaky
September 2011
Vypracované na základe dokumentov schválených ministerstvom školstva SR:
CD- 2006-5896/13005-1: 093 a 10556/1986-221
ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Súkromná stredná umelecká škola HodrušaHámre, Kýslá 214, 966 61
8545 2 zlatník a klenotník
24852 rytec kovov,
zameranie: 02 nástroje a znaky
Názov a adresa školy
Kód a názvy študijných odborov
stredné odborné vzdelanie
ISCED 3 C
3 roky
Denná
Slovenský
Súkromná
30.august 2011
SSUŠ Hodruša-Hámre, Kyslá 214
01. september 2011
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia ŠkVP
Miesto vydania
Platnosť ŠkVP
Kontakty pre komunikáciu so školou:
Sekretariát:
tel./fax: +421 45 6844 491, mob.: +421 915 880 020
e-mail: [email protected]
Internát:
tel.: +421 45 6844 490,mob.: +421 918 718 351
Zborovňa:
mob.: +421 918 718 352
Zriaďovateľ:
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálková 2968/22, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 700 1098, fax: +421 41 700 1097
e-mail: [email protected]
Hodruša-Hámre 30.08.2011
.................................................... .....................................
RNDr. Peter Michálik
zriaďovateľ
Riaditeľ školy
(podpis a pečiatka)
(podpis a pečiatka)
Školský vzdelávací program pre učebný odbor
8545 2 zlatník a klenotník
Platí od 1. septembra 2011 začínajúc 1. ročníkom.
I. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO ODBORU
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Základné údaje
Dĺžka vzdelávania a prípravy :
3 roky
Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie do učebné- - úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
ho odboru:
- preukázanie požadovaných vstupných vedomostí a
zručností formou talentovej skúšky
- zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia vzdelávania a záverečná skúška
prípravy
Doklad o dosiahnutom vzdelaní
Poskytnutý stupeň vzdelania
výučný list
- stredné odborné vzdelanie
- ISCED 3 C
Pracovné uplatnenie absolventa:
práca v zlatníckych prevádzkach, výroba a opravy zlatníckych výrobkov
8 501 4 umeleckoremeselné práce
8233600 výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov, zameranie:
8233601 zlatníctvo a strieborníctvo
8233602 umelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233603 plošné a plastické rytie kovov
Nadväzná odborná príprava:
2. Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy
- Všeobecné vzdelávanie: vytvára predpoklady na rozvoj osobnosti v nadväznosti na vedomosti získané na základnej škole, je založené na orientácii životnej adaptability žiakov, na vytváranie ich harmonických postojov k životnému prostrediu, k ľuďom, k sebe samým, na kvalite človeka vzhľadom na jeho uplatnenie v demokratickej spoločnosti založenej na humanizme, žiak získava potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti v ústnom aj písomnom
styku, znalosť slovenskej a významnej svetovej literatúry, znalosť dejín slovenského národa
a svetového dejinného diania, znalosť zvoleného cudzieho jazyka, ktorá mu umožní komunikáciu v bežných situáciách a pohotové a správne dorozumievanie v profesionálnej komunikatívnej situácii, znalosť základných zákonov psychológie, sociológie, fyziológie, medziľudskej
komunikácie, vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby, znalosť základného učiva
stredoškolskej matematiky a základov prírodných vied.
-
Odborné vzdelávanie: zhotovovanie a opravovanie šperkov a klenotov z drahých kovov,
kombinovanie drahých kovov s rôznymi materiálmi, príprava a vsádzanie kameňov, vyhotovovanie šperkov a klenotov podľa predlôh, vzorov a vlastných návrhov.
3. Zdravotné požiadavky na uchádzača
- Pri zaraďovaní do učebného odboru zlatník a klenotník z hľadiska zdravotného stavu uchádzača nie je žiaduce funkčné postihnutie horných končatín vedúce k poruchám jemnej motoriky a koordinácie, potenie rúk.
- Pri výbere do odboru prekážajú chronické a alergické ochorenia kože, najmä rúk, lakťových
oblastí, precitlivenosť na mechanické, chemické a kovové dráždidlá; chronické a alergické
ochorenia dýchacích orgánov, recidivujúce zápaly horných a dolných dýchacích ciest
i s ľahkou poruchou funkcie
- Prekážajú nervové choroby, najmä ochorenia sprevádzané poruchami pohybových funkcií
a koordinácií a poruchy zraku, ak nie je centrálna ostrosť zraku aspoň jedného oka 5/5 a JČ 1
s prípadnou korekciou okuliarmi bez astigmatickej zložky vyššej ako 0,5 CD.
- Odbor je vhodný aj pre mladistvých so zmenenou pracovnou schopnosťou (poruchy sluchu,
epilepsia, postihnutie dolných končatín, postihnutie chrbtice ľahšieho charakteru).
- Do učebného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a na
prihláške potvrdil dorastový lekár. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti je potrebné odporúčanie posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia.
4. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
- Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
vychádzať z platných právnych predpisov – zákonov, vykonávacích vládnych nariadení, vyhlášok a noriem. Výklad musí smerovať od všeobecného ku konkrétnemu, t.j. špecifickému
pre učebný odbor.
- V priestoroch určených na vyučovanie žiakov treba podľa platných predpisov vytvoriť podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- Nácvik a precvičovanie činností, ktoré zodpovedajú prácam zakázaným mladistvým príslušným rezortným zoznamom, môžu žiaci vykonávať pri výučbe len v rozsahu určenom učebnými osnovami. Ak to vyžaduje charakter činností, určí učebná osnova z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce podmienky, za ktorých sa môže výučba žiakov
uskutočňovať.
- Pod základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:
1. dôkladné oboznámenie s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
s protipožiarnymi predpismi a s technologickými postupmi,
2. používanie technického vystrojenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym
predpisom,
3. používanie osobných ochranných prostriedkov podľa platných predpisov,
4. vykonávanie stanoveného dozoru.
- Dozor vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania žiakov na ich pracovisku. V prípade, že osoba poverená vedením praktického vyučovania neobsiahne zrakovo všetky pracovné miesta, musí žiakov sústavne kontrolovať.
- Stály dozor predpokladá trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania
žiakov na ich pracovisku.
- Priamy dozor vyžaduje trvalú prítomnosť osoby poverenej vedením praktického vyučovania
žiakov na ich pracovisku. Všetky pracovné miesta musí osoba poverená priamym dozorom
zrakovo obsiahnuť z takého miesta a vzdialenosti, aby mohla popredchádzajúcej inštruktáži
bezprostredne zasiahnuť v prípade porušenia bezpečnostných predpisov a pracovných pokynov pri ohrození zdravia.
II. PROFIL ABSOLVENTA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Celková charakteristika absolventa
-
všeobecné vzdelanie:
- absolvent má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovacie schopnosti v ústnom aj písomnom
styku, znalosť slovenskej a významnej svetovej literatúry,
- znalosť dejín slovenského národa a svetového dejinného diania,
- znalosť zvoleného cudzieho jazyka, ktorá mu umožní komunikáciu v bežných situáciách
a pohotové a správne dorozumievanie v profesionálnej komunikatívnej situácii,
- znalosť základných zákonov psychológie, sociológie, fyziológie, medziľudskej komunikácie, vývoja ľudskej spoločnosti a spoločenskej výroby,
- znalosť základného učiva stredoškolskej matematiky a základov prírodných vied,
- znalosť základnej terminológie informačných technológií, znalosť architektúry a obsluhy
počítača, jeho prídavných zariadení a ovládania niektorých bežných typov aplikácií na základnej používateľskej úrovni
-
odborné vzdelanie:
- absolvent sa vie zorientovať v zadaných pracovných úlohách pomocou výrobnej dokumentácie a chápe určený pracovný postup, prípadne vie samostatne stanoviť konkrétny
pracovný postup a pripraviť materiál podľa zadanej úlohy, vie stanoviť a kontrolovať
hmotnosť drahých kovov a zlatníckych výrobkov,
- ovláda spôsoby spracovávania drahých kovov strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním,
stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov; vie používať strojové zariadenia používané v zlatníckej výrobe, lisovať výlisky, valcovať, ťahať, žíhať, taviť a odlievať drahé
kovy,
- absolvent je schopný určiť technologický postup a organizáciu práce pri individuálnej zákazkovej výrobe, zhotoviť jednoduchý zlatnícky výrobok, aj zložité a umelecky náročné
výrobky, zhotoviť šperk alebo klenot podľa vzoru alebo návrhu, vsádzať šperkové kamene, vyhotoviť povrchovú úpravu výrobkov,
- absolvent ovláda bežné opravy zlatníckeho tovaru a zložité opravy šperkov a klenotov, vie
zhodnotiť kvalitu svojej vlastnej práce a hospodárne využívať materiály a energiu
-
uplatnenie a ďalší rozvoj absolventa:
- absolvent je kvalifikovaný na prácu v zlatníckych prevádzkach, kde sa môže uplatniť pri
výrobe a opravách zlatníckych výrobkov,
- absolvent má možnosť zvýšenia kvalifikácie a dosiahnutia úplného stredoškolského vzdelania absolvovaním študijného odboru 8 501 4 umeleckoremeselné práce
- 8233600 výtvarné spracovanie kovov a drahých kameňov, zameranie:
8233601 zlatníctvo a strieborníctvo
8233602 umelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233603 plošné a plastické rytie kovov
2. Absolvent učebného odboru spĺňa tieto požiadavky
2.1
V oblasti všeobecného vzdelania
Jazykové vzdelanie:
Absolvent má:
- vedieť riešiť jednoduché komunikačné situácie, zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu
komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie, používať vhodné výrazové
prostriedky, reagovať na vopred nenacvičenú situáciu, vyjadrovať vhodným spôsobom svoj
úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne či písomne požadovanú informáciu
všeobecného alebo odborného charakteru, hovoriť krátko a súvislo na danú tému, vedieť používať postupy a jazykové prostriedky štýlu oznamovacieho, konverzačného, prakticky odborného a rokovacieho (administratívneho),
- usilovať sa pri ústnom a písomnom prejave o dodržanie jazykových noriem, výstižné, logicky
správne a bohaté vyjadrovanie, má ovládať základné – najfrekventovanejšie lexikálne
a gramatické prostriedky, rozumieť aj zložitejším a menej frekventovaným lexikálnym
a gramatickým javom, hoci ich sám nepoužíva,
- vedieť získavať informácie z prečítaného a vypočutého textu, vedieť text zaradiť do niektorého z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho výstavbe, vedieť spracovať výpisky z textu
a primerane ho reprodukovať a interpretovať, vyhľadávať informácie všeobecného
a odborného charakteru, pracovať s príručkami,
- chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, rozdiely medzi spisovným
jazykom a ostatnými útvarmi národného jazyka, snažiť sa spisovne vyjadrovať v situáciách,
ktoré si to vyžadujú,
- chápať prínos literatúry a priameho umeleckého zážitku pre život človeka, chápať literatúru
ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a vzťahu človeka k nej,
- vedieť texty nielen reprodukovať, ale aj vystihnúť hlavnú tému a ideu jednotlivých diel, vedieť ich interpretovať, vyjadriť vlastný zážitok z umeleckých diel, klasifikovať literárne dielo
podľa základného druhu a žánru
- znalosť zvoleného cudzieho jazyka, pozná zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, základné spôsoby tvorby slov, vybrané morfologické a syntaktické javy,
- vybrané javy z oblasti štylistiky,
- slovnú zásobu zvoleného cudzieho jazyka včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vie používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach
a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom, vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje.
Spoločenskovedné vzdelanie:
Absolvent má:
- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a prospešnosť
získavania nových vedomostí a zručností po celý čas svojho života,
- mať základné schopnosti a sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi, prakticky uplatňovať
pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
- uvedomiť si význam zodpovednej voľby životného partnera, zodpovedného manželstva
a rodičovstva,
- mať základné vedomosti o rovnosti rás, národov a etnických skupín, vedomosti o potrebe
náboženskej tolerancie, uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva,
ochotne rešpektovať práva iných ľudí,
- poznať základné historické fakty o našej štátnosti, chápať potrebu medzinárodnej spolupráce
a začlenenia SR do európskych a svetových štruktúr,
- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti, mať základné návyky a praktiky
správania občana demokratického štátu, mať predpoklady na zodpovedné aktívne občianske
konanie,
- chápať potrebu zodpovedného mravného rozhodovania, chápať postavenie človeka vo svete
a uvedomovať si zodpovednosť človeka za svet a ľudskú civilizáciu, byť ochotný riadiť sa
všeobecne uznávanými zásadami a normami, ktoré ľudská spoločnosť kodifikovala,
- v praxi uplatňovať ekologické zásady vzťahu človeka k životnému prostrediu, byť iniciatívny
v ochrane prírody, historických a kultúrnych pamiatok,
- tvorivo riešiť osobné a spoločenské problémy,
- mať pozitívnu hodnotovú orientáciu, prejavovať zmysel pre zodpovedné humánne konanie.
Matematicko-prírodovedné vzdelanie:
Absolvent má:
- rozumieť matematickej terminológii a symbolike a správne ju interpretovať a používať
z nariadení, zákonov, návodov, vyhlášok a matematiky, rozumieť základným matematickým
pojmom a vzťahom medzi nimi, obsahom základných definícii a viet,
- vyhľadávať, hodnotiť, triediť a používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy
používané pri riešení úloh z praxe,
- ovládať základné poznatky o číselných oboroch výrazoch, mocninách, rovniciach, nerovniciach, funkciách, planimetrii a geometrii, orientovať sa v grafickom vyjadrení funkčnej závislosti, robiť numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom, používať algoritmy v riešení algebraických i geometrických úloh,
- vedieť previesť reálny problém na matematickú úlohu, vedieť aplikovať matematické poznatky pri riešení úloh z odbornej, hospodárskej a inej praxe,
- poznať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, riešiť jednoduché problémové situácie
z oblasti prírodných vied, hľadať a nachádzať potrebné informácie na ich zvládnutie ,
- ovládať jednoduché laboratórne techniky, vykonávať fyzikálne a chemické práce podľa písomných návodov,
- zaradiť prírodovedné poznatky do systému a používať správnu terminológiu a symboliku,
- pracovať s jednoduchými fyzikálnymi vzťahmi a chemickými rovnicami, príslušnými jednotkami a uplatniť tieto vedomosti pri riešení úloh,
-
2.2
poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve aj v každodennom živote
a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,
aplikovať získané poznatky v občianskom živote aj v odbornej praxi
ovládať základnú terminológiu z oblasti počítačových systémov, poznať základné programové vybavenie a základné technické vybavenie počítača, všeobecne platné princípy z oblasti
počítačových systémov, chápe základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača, ovláda
obsluhu počítača a vie pracovať s jednoduchými funkciami aplikačného programu potrebného
pre výkon povolania, má ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, vie si vytvárať ucelený prehľad o bežných informačných zdrojoch, ktoré
sú dôležité pre jeho orientáciu v každodennom živote a identifikovať informačné zdroje potrebné pre výkon povolania.
V oblasti odborného vzdelania
Požadované vedomosti
Absolvent má:
- poznať dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti, prejavy jej hmotnej kultúry, chápať
vzájomnú nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia a v rámci nich pôsobiacich estetických zákonitostí v rôznych oblastiach až po súčasnosť,
- vedomosti o dobových umeleckých názoroch a technikách na stvárnenie daného umeleckoremeselného predmetu,
- znalosť základnej terminológie svojho odboru a vie ju na primeranej úrovni používať,
- predpoklady na uplatnenie svojich vlastných návrhov a predlôh v rámci samostatnej alebo
sériovej realizácie,
- používať technologickú, technickú a obrazovú dokumentáciu, orientovať sa v súvisiacich
technických normách a terminológii,
- poznať spôsoby a techniky zobrazovania predmetov, živej a neživej prírody, poznať kánony
zobrazovania ľudskej postavy,
- potrebné poznatky z oblasti aplikácie výpočtovej techniky,
- poznatky zo základov ekonomiky a orientáciu v problematike malého podnikania,
- poznať predpisy o hygiene a bezpečnosti práce, predpisy protipožiarnej ochrany,
- orientovať sa v základných vzťahoch svojho odboru k životnému prostrediu a v zásadách jeho
ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi,
- dopĺňať a rozvíjať si odborné vzdelanie.
Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- na primeranej úrovni ovládať primárne a pomocné techniky a technológie,
- skladovať, pripravovať a ošetrovať používané materiály,
- používať nástroje, stroje a zariadenia používané v zlatníckej výrobe, ovláda údržbu technického zariadenia, nástrojov a pomôcok,
- posúdiť chyby výrobkov, zhodnotiť fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti surovín
a základných hmôt, posúdiť kvalitu vlastnej práce,
- spracovávať drahé kovy strihaním, rezaním, pilovaním, ohýbaním, stáčaním a vytĺkaním plechov do vypuklých tvarov, lisovať výlisky, valcovať, ťahať, žíhať, taviť a odlievať drahé kovy,
-
ovláda technologické postupy a vie ich aplikovať na jednotlivé typy zlatníckych a klenotníckych výrobkov,
zhotoviť šperk alebo klenot podľa vzoru alebo návrhu,
vsádzať šperkové kamene a iné tradičné materiály používané ako šperkové kamene
vyhotoviť povrchovú úpravu výrobkov,
hospodárne zaobchádzať s materiálom a energiami,
čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály na výkresoch, nakresliť jednotlivé druhy výrobkov,
tvoriť technologickú, technickú a obrazovú dokumentáciu,
pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
- schopnosťou vyjadrovať sa ústne v rôznych situáciách, vyjadrovať sa písomne, čitateľne
spracovávať rôzne materiály jednoduchšieho charakteru vysvetľovať a znázorňovať bežné
poznatky komplexnejšieho charakteru, využívať informácie získané čítaním písomných materiálov,
- schopnosťou získavať a využívať informačné zdroje smerujúce k zdokonaľovaniu
a formovaniu jeho pracovného a mimopracovného života, aktívneho produktívneho samoriadeného učenia, postojov, rozhodovania a výkonnosti,
- má predpoklady na formovanie a využívanie svojich osobných schopností ako je sústredenie,
dobrá psychická a fyzická kondícia, pozitívne sebapozorovanie, oceňovanie druhých, rešpekt
k právu a právam, vzťah k nejednoznačnosti, holistické vnímanie, vizualita, empatia, budovanie dôvery, oceňovanie estetičnosti, postoj k rôznym druhom ideológie, etické súdy,
- schopnosťou rozvíjať tvorivé myslenie, podieľať sa na vytýčení cieľov zameraných na zdokonaľovanie osobnostného rastu, učenia, rozhodovania, sebapoznania a sebamotivácie,
- schopnosťou pracovať s inými ľuďmi a prostredím vôbec, aktívne sa podieľať na vytváraní
základných medziľudských vzťahov, prijímať a niesť osobnú zodpovednosť pri plnení úloh,
formovať sebareguláciu a sebarozvoj, reagovať na špecifické situácie a regulovať ich,
- schopnosťou zvoliť si postupy k objasňovaniu a riešeniu problémov, ktoré sú vyvolané viacerými faktormi a existujú možnosti ich viacerých riešení,
- schopnosťou zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať najvhodnejšie informácie na objasnenie problému a stanovenie rôznych možností jeho riešenia,
- má predpoklady na identifikovanie informácií o súčasných a budúcich potrebách trhu práce
a podniku, zhromažďovanie, analyzovanie, triedenie a interpretovanie týchto informácií
a údajov,
- má predpoklady na plánovanie, riadenie, realizovanie a hodnotenie vlastnej práce a práce
iných, chápe prácu ako sebarealizáciu,
- schopnosťou účelne a ekonomicky reagovať na zmenu modelov v zamestnaní, v štruktúre
podniku, myslieť v pojmoch zisku,
- schopnosťou rozpoznávať a regulovať vzájomný vzťah, princíp vzájomného prepojenia
a záujmy pracovného kolektívu, prispôsobovať svoje schopnosti pri ukončovaní a plnení
úloh, rozvíjať tvorivosť a zodpovednosť aj v oblasti životného prostredia,
- má predpoklady na holistické chápanie vlastných schopností a možností,
- má predpoklady na správne reagovanie v krízových situáciách, odhaľovanie a riešenie problémov, rozlišovanie reality a predvídanie dôsledkov,
-
-
-
rozpoznáva zásady konštruktívnej kritiky, vie primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od
druhých,
schopnosťou rozpoznávať vlastné chyby a rýchle ich uznať, vedieť sa učiť, permanentne sa
vzdelávať a zdokonaľovať,
schopnosťou myslieť perspektívne a mať dobrú intuíciu, byť tolerantný a rešpektovať individuálne rozdiely,
rozvíja v sebe schopnosť sebakontroly emócií a schopnosť pracovať aj v stresových situáciách, vytvárať si návyk ovládať sa a dosiahnuť všeobecnú kultúrnu úroveň,
má predpoklady na vnímanie a osvojovanie si poznatkov potrebných k politickému
a sociálnemu konaniu, ktoré vedie k efektívnej účasti na demokratickom rozhodovacom procese na všetkých úrovniach: učenia sa, sociálnych postojov, rozhodovania a výkonu,
rozumie systémovej (globálnej) podstate sveta,
uvedomuje si a rešpektuje, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,
pozná a rešpektuje, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,
vie prijímať a uznávať aj iné pohľady na svet,
uvedomuje si a vie pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy v súčasnom svete,
chápe globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom,
chápe problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania
a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,
uvedomuje si a vie sa orientovať v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja,
etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu,
chápe pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť a vie ich aplikovať v globálnom
kontexte.
III. KOMPETENCIE (PROFIL) ABSOLVENTA
Skupina učebných odborov: 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
3.1
Celková charakteristika absolventa
Absolventi skupiny učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná výrova II sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odbore. Absolventi sú odborne pripravení pre výkon činnosti pri
výrobe umeleckých predmetov, úžitkovej umeleckej tvorby, v službách v kultúre a pri oprave
historických predmetov úžitkového charakteru s používaní rôznorodých prírodných materiálov
a pôvodných remeselných techník, ktoré si vyžadujú stredné odborné vzdelanie v odboroch
s umeleckým zameraním . Ovládajú práce s ručnými a mechanizovanými nástrojmi , príslušnú
techniku, pracovné postupy, vedia podľa príslušných predpisov narábať s umeleckými dielami
pri zhotovovaní kópii slohového a historického artefaktu, opravovať ich pôvodnými remeselnými
technikami .Sú schopní sa uplatniť najmä v stredných a malých podnikoch, v umeleckých prevádzkach službách obyvateľstvu, kultúry a v samostatnom podnikaní. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo v umeleckých, prírodovedeckých, technických
a technologických predmetoch a praktickej príprave, v ktorej sa aplikuje získané učivo
pri samostatných praktických činnostiach.
Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov stredných odborných učilíšť a vykonaním maturitnej skúšky. Svoje vedomosti a schopnosti uplatnenia si môžu absolventi tiež vylepšiť v rozšírení rečovej gramotnosti . Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:
3.2 Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3C
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí.
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové
kompetencie:
a)
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov
a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život,
ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy
a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi
úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako
generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku
sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj zo znevýhodnených sociálnych skupín.
Absolvent má:
-
rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,
komunikovať zreteľne a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,
formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne
a jazykovo správne,
zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,
ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa
potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,
chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie
a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť,
spracovávať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,
dodržiavať jazykové a štylistické normy,
používať odbornú terminológiu a symboliku,
vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,
využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,
ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,
b)
ovládať užívateľské operácie na počítači na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre celoživotné vzdelávanie,
rozvíjať svoju tvorivosť,
využívať informačné zdroje poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe.
Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej
na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie
a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje
regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských
vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať
sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské
práva a slobody.
Absolvent má:
c)
posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania
a správania sa v rôznych situáciách,
vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,
určovať
vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch
a osobnostnom raste,
stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany
iných ľudí, prijímať rady a kritiky,
plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania
sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,
overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného
cieľa v pracovnom kolektíve,
pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,
mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si
vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy,
predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať
návrhy druhých,
prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do
spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na
životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad
v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod. Sú to teda
schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na
vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote
a povolaní.
Absolvent má:
-
-
využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty problému,
pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu,
navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,
uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových operácií,
zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných
riešení,
vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,
spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.
d)
Podnikateľské spôsobilosti
-
Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom
nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské
výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak.
Absolvent má:
-
-
-
mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným
pracovným podmienkam,
využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,
sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho
učenia zo strany iných ľudí,
poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,
mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome
a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojími predstavami
a reálnymi predpokladmi,
interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania,
vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,
využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti
vzdelávania,
primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné ciele,
vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky,
poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých,
poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,
e)
poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,
identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),
robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia,
chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového
prostredia, svojími predpokladmi a ďalšími možnosťami.
Spôsobilosť využívať informačné technológie
Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom,
internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom
čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie
a výkonnosť v práci.
Absolvent má:
f)
ovládať počítač, poznať jeho základné časti a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,
pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,
pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre
výkon povolania,
ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,
komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online a offline komunikácie,
vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,
ovládať základy grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť v praktickom
živote,
evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným
informáciám a byť mediálne gramotný.
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Sú to spôsobilosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj
osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom
prispievajú k životu a práci spoločnosti založenej na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju
štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi a rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia,
asertivita, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.
Absolvent má:
-
rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni,
rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné
a vzájomne sa dopĺňajú,
-
konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo
verejnom záujme,
dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať
k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou
k identite druhých,
zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
rešpektovať rôzne názory na svet,
chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja,
uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život
a spoluzodpovednosť pri ochrane života a zdravia iných,
uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom
a svetovom kontexte,
podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah,
orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových
a náboženských konfliktov, terorizmu,
pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom
kontexte.
3 .3 Všeobecné kompetencie
Absolvent má:
-
rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie,
v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať vedomostí o tvarosloví,
pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka,
odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby,
používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie,
orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská,
vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede,
vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika),
vyjadrovať sa vecne správne, jasne a zrozumiteľne,
rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar,
posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu,
orientovať sa v rôznych literárnych smeroch,
porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach,
naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,
odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore,
vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu,
samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim
pristupovať,
mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu,
-
-
komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,
vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných všeobecných
a odborných tém ústnym a písomným prejavom,
zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku,
pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu, využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí,
pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií,
chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov a jazykových oblastí.
mať prehľad o knižniciach a ich službách.
využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách,
ktoré súvisia s prírodovednou
logicky uvažovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy,
pozorovať a skúmať prírodu, robiť experimenty a merania, spracovávať a vyhodnocovať
získané údaje,
porozumieť základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode, zdôvodniť nevyhnutnosť udržateľného rozvoja,
posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na živé organizmy.
vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami,
popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky,
vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím,
vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou,
charakterizovať etiku práce,
využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického
a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania,
konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,
využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia
s matematikou,
numericky počítať, používať a premieňať matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka, hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.),
orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov,
diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať.
osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia,
osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela,
chápať otázky vzniku civilizačných porúch zdravia a princípy primárnej a sekundárnej prevencie,
osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu,
zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu,
hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť,
vedieť uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových schopností,
preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu,
vedieť uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri vykonávaní športovej činnosti.
3.4 Odborné kompetencie
a)
Požadované vedomosti
Absolvent má:
b)
ovládať a používať odbornú terminológiu svojho odboru,
poznať dejinné súvislosti vývoja ľudskej spoločnosti, prejavy jej hmotnej kultúry,
chápať vzájomnú nadväznosť jednotlivých vývojových etáp umenia a v rámci ich pôsobiacich estetických zákonitostí v rôznych oblastiach až po súčasnosť,
mať vedomosti o dobových umeleckých názoroch a technikách na stvárnenie
a tvorbu daného umelecko-remeselného predmetu,
mať znalosť základnej terminológie svojho odboru a vie ju na primeranej úrovni
používať,
mať znalosti o základnej terminológii a aktivitách audiovizuálnej a mediálnej oblasti,
mať predpoklady na uplatnenie svojich vlastných návrhov a predlôh v rámci samostatnej
alebo sériovej realizácie,
na primeranej úrovni ovládať primárne a pomocné techniky a technológie, nástroje, stroje
a zariadenia svojho odboru,
používať technologickú, technickú a obrazovú dokumentáciu, orientovať sa v súvisiacich
technických normách a terminológii,
poznať kánon ľudskej postavy, spôsoby a techniky jej zobrazovania, ako aj predmety živej
a neživej prírody,
mať potrebné poznatky z oblasti aplikácie výpočtovej techniky,
pripravovať a ošetrovať používané materiály, posúdiť chyby výrobkov, zhodnotiť fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti surovín a základných hmôt,
mať poznatky zo základov ekonomiky, orientovať sa v problematike malého podnikania,
oboznámiť sa s predpismi o hygiene a bezpečnosti práce, protipožiarnej ochrany,
orientovať sa v základných vzťahoch svojho odboru k životnému prostrediu a v zásadách
jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi,
dopĺňať a rozvíjať si odborné vzdelanie.
Požadované zručnosti
Absolvent vie:
-
na primeranej úrovni ovládať primárne a pomocné techniky a technológie,
skladovať, pripravovať a ošetrovať používané materiály,
používať nástroje, stroje a zariadenia používané v danej výrobe, ovláda údržbu technického
zariadenia, nástrojov a pomôcok,
posúdiť chyby výrobkov, zhodnotiť fyzikálne, mechanické a technologické vlastnosti surovín a základných hmôt, posúdiť kvalitu vlastnej práce,
spracovávať jednotlivé materiály,
ovláda technologické postupy a vie ich aplikovať na jednotlivé typy výrobkov,
zhotoviť artefakt podľa vzoru alebo návrhu,
vyhotoviť povrchovú úpravu výrobkov,
vyhotoviť dobový umelecký výrobok podľa zaužívaných remeselných techník hospodárne
zaobchádzať s materiálom a energiami,
-
c)
čítať technické výkresy, zobrazovať a označovať materiály na výkresoch, nakresliť jednotlivé druhy výrobkov,
tvoriť technologickú, technickú a obrazovú dokumentáciu,
pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou.
IV. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁNY
Skupina učebných odborov: 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
Cieľové zložky vzdelávania
Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom
programe1
Celkový
počet hodín
za štúdium
Všeobecné vzdelávanie
22,5
720
Odborné vzdelávanie
61,5
1968
Disponibilné hodiny
15
480
CELKOM
99
3168
Minimálny počet týždenných vyučovacích hodín
vo vzdelávacom programe
Celkový
počet hodín
za štúdium
VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE
22,5
720
Jazyk a komunikácia
• slovenský jazyk a literatúra
• prvý cudzí jazyk
• druhý cudzí jazyk
12,5
400
2
64
• ekológia
• fyzika
• chémia
• biológia
Matematika a práca s informáciami
1
32
• matematika
• informatika
Zdravie a pohyb
1
32
6
192
61,5
1968
Ekonomické vzdelávanie
3
96
Umelecké vzdelávanie
3
96
Vzdelávanie o surovinách a materiáloch
2
64
Technické a technologické vzdelávanie
6
192
47,5
1520
Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí
Človek, hodnoty a spoločnosť
• etická výchova/náboženská výchova
• občianska náuka
Človek a príroda
• telesná výchova
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Praktická príprava
Disponibilné hodiny
15
480
SPOLU
99
3168
Účelové kurzy/učivo
Ochrana života a zdravia
Telovýchovno-výcvikový kurz
Záverečná skúška
1
Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3 – ročné učebné odbory:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním
(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom
pre spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov,
v ktorých budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú
nevyhnutné minimum. V školských vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.
Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne
33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín, maximálne 105 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za
štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom
školských učebných plánov). Časová rezerva (7 týždňov) sa využije na opakovanie
a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď.
a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej skúšky.
Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy.
Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická/náboženská výchova a občianska náuka. Predmety etická výchova/náboženská výchova
sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, minimálne v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku.
Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky, podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa
v učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v
ročníku. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet pre žiakov, ktorí budú pokračovať v nadstavbovom štúdiu minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v ročníku.
Škola, ktorá nemá v prechodnom období 8. rokov, najneskôr do školského roku 2017 2019, podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre 2. cudzí
jazyk do disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a môže ju využiť na posilnenie týždenných vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru
štúdia za kľúčové. Ak sa škola rozhodne v prechodnom období zaviesť druhý cudzí jazyk,
je povinná začať s jeho výučbou s účinnosťou od 1. ročníka podľa nového učebného plánu.
Vyššie ročníky dokončia výchovno-vzdelávací proces podľa pôvodných učebných plánov.
Po uplynutí prechodného obdobia musia všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu 2. cudzích jazykov.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická/náboženská výchova a občianska náuka. Predmety etická výchova/náboženská výchova
sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. Predmet občianska náuka je klasifikovaný.
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty
a spoločnosť“ predmet náboženská výchova - náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa)
a občianska náuka. Predmet náboženstvo je klasifikovaný. Predmet etická výchova môže
škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Predmet občianska náuka je klasifikovaný.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety ekológia, fyzika, chémia
a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa jeden
z predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Predmet telesná výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových
celkov.
Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520
hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre kvalitnú realizáciu
vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických
zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu
žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej
výchovy je stanovený platnou legislatívou.
Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole.
O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy
a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu,
ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na záverečné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie
štúdium. Ďalej umožňujú efektívne využitie medzipredmetových vzťahov na vyššej úrovni.
Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom
pláne. Disponibilné hodiny v učebných odboroch sa môžu využiť pre všeobecné vzdelávanie aj pre odborné vzdelávanie.
Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných
škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú
v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka
raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch. Samostatný kurz je organizovaný v 3.
ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce školy.
Účelové kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku alebo
v rámci odborného výcviku, ak konkrétny kurz priamo súvisí s obsahom učiva predmetu
odborný výcvik.
Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
UČEBNÝ PLÁN
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín
v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
12
2
11
2
7
2
30
6
2
1
2
1
2
-
6
2
1
1
1
1
-
1
1
2
1
2
1
1
1
4
2
1
2
2
1
6
Odborné predmety
ekonomika
technické kreslenie
odborné kreslenie a modelovanie f)
výtvarná príprava f)
dejiny umenia a remesla
materiály
technológia
odborný výcvik
22
2
2
2
2
2
12
23
2
1
1
1
3
15
27
1,5
2
1
1
1
3
17,5
72
1,5
2
4
4
4
4
8
44,5
Spolu
34
34
34
102
Nepovinné predmety g)
4
4
4
12
konverzácia v cudzom jazyku
športové hry
2
2
2
2
2
2
6
6
Všeobecnovzdelávacie predmety
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk a), b)
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova/náboženská
výchova c)
občianska náuka
dejepis
Človek a príroda
chémia
ekológia
Matematika a práca s informáciami
matematika
informatika a), d)
Zdravia a pohyb
telesná výchova e)
ochrana človeka a prírody h)
Platí od 1. septembra 2011 začínajúc 1. ročníkom.
Poznámky:
a) Trieda sa môže deliť na skupiny v zmysle platných predpisov.
b) Vyučujú sa (dva, tri) z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský alebo španielsky.
c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov, alebo rozhodnutia ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení
žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
d) Predmet má charakter cvičení.
e) V predmete telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v odpoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v prvom alebo druhom ročníku v rozsahu 30 hodín.
f) Predmet možno spájať do viachodinových celkov.
g) Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried
a ročníkov pri dodržaní Smerníc. Z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety
sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
h) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo „Ochrana
človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2.
ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. Kurz je súčasťou plánu práce
školy.
i) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom pláne
v jednotlivých ročníkoch úpravy až do 10% celkového počtu týždenných vyučovacích hodín.
Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet, alebo do skupiny povinných predmetov zaradiť nový povinný predmet.
j) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do
výšky 30% v každom ročníku, zaradením nových poznatkov vyplývajúcich z aktuálneho
rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, regiónu, alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná
predmetová komisia.
k) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie,
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou
výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade
s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí
s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.
l)
Vyučujúci zaradia do jednotlivých predmetov podľa ich charakteru učivo z bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, zo starostlivosti o životné prostredie, z požiarnej ochrany,
z hygieny práce, ekológie a environmentálnej výchovy.
m) Výučba v trojročných učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov,
v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov.
n) Ďalšie špecifické otázky, upozornenia, vysvetlenia a pod. podľa príslušného odboru a formy
štúdia, napríklad zabezpečovanie vodičských kurzov, exkurzií, kurzov, výletov a pod. (doplniť podľa potreby).
ZOZNAM SCHVAĽOVACÍCH DOLOŽIEK
- všeobecnovzdelávacích predmetov
Názov predmetu
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
matematika
chémia
etická výchova
náboženská výchova
informatika
telesná výchova
Číslo schvaľovacej doložky
6168/1990-2
7002/90-20
2085/1993-32
3-367/1995-152
11629/1986-221
CD-2005-17803/31868-4:092
1252/1996-15
podľa cirkvi
862/2000-4
1340/2002-4
Platnosť od
1.9.1990
1.9.1990
1.9.1993
1.9.1996
1.9.1987
1.9.2005
1.9.1997
Číslo schvaľovacej doložky
927/1990-20
2708/1999-42
Platnosť od
1.9.1991
1.9.1999
- predmety ako súčasť povinných predmetov
Názov predmetu
Číslo schvaľovacej doložky
ochrana človeka a prírody
916/2002
Platnosť od
1.9.2002
- odborných predmetov
Názov predmetu
ekonomika
technické kreslenie
odborné kreslenie a modelovanie
výtvarná príprava
dejiny umenia a remesla
materiály
technológia
odborný výcvik
Platnosť od
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
- nepovinných predmetov
Názov predmetu
konverzácia v cudzom jazyku
športové hry
Číslo schvaľovacej doložky
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
1.9.2000
1.9.2002
V. PEDAGOGICKÁ
DOKUMENTÁCIA
8545 2 zlatník a klenotník
Platí od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom.
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
EKONOMIKA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
V predmete ekonomika sa žiaci zoznámia so základnými ekonomickými pojmami, pôsobením
trhu a trhového mechanizmu a právnymi formami podnikania.
Učivo umožní žiakom poznávať výrobu z jej ekonomickej stránky a uvedie ich do ekonomického
myslenia. Poskytne žiakom základné vedomosti o hospodárení podniku a jeho vzťahu k okoliu
v podmienkach trhovej ekonomiky.
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu vedú žiakov k efektívnemu a racionálnemu hospodáreniu
v prospech spoločnosti, podniku, jednotlivca, k ekonomickej zodpovednosti za výsledky práce a
k podnikaniu pri rešpektovaní požiadaviek na ochranu životného prostredia a bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci.
Svojou náplňou spolu s obsahovým okruhom odborných predmetov napomáha vytvárať zdravé
profesijné sebavedomie potrebné pre uplatnenie absolventa na trhu práce.
2. Rozpis učiva
3. ročník
( 1,5 hodiny týždenne, spolu 49,5 hodín )
1. Základné ekonomické pojmy
1.1 Ekonómia, ekonomika
1.2 Potreby, členenie potrieb, uspokojovanie potrieb, statky, služby
1.3 Výroba, výrobné faktory
1.4 Tovar, peniaze
1.5 Základné ekonomické otázky, typy ekonomík
2. Trh a trhový mechanizmus
2.1 Trh, subjekty trhu, formy trhov
2.2 Dopyt, ponuka, rovnovážna cena
2.3 Konkurencia
Počet hodín
4
4
3. Právne formy podnikania
7
3.1 Podnik, vznik a založenie podniku, zrušenie a zánik podniku
3.2 Druhy podnikov z hľadiska veľkosti, predmetu činnosti, organizačno-právnej formy
3.3 Živnosti, druhy živností
3.4 Obchodné spoločnosti
3.5 Družstvá
4. Výrobná činnosť
12,5
4.1 Výrobný proces, organizácia výrobného procesu
4.2 Výrobný program, plán výroby, výrobná kapacita
4.3 Zásoby a zásobovacia činnosť
4.4 Určenie potrieb materiálu - normy, nákup, skladovanie, evidencia, inventarizácia zásob
4.5 Investičná činnosť podniku - majetok podniku, členenie
4.6 Investičný majetok, obstarávanie, oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie
4.7 Odbytová činnosť podniku - marketing, marketingová stratégia, marketingové nástroje
4.8 Kontrola
5. Ekonomická stránka činnosti podniku
7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Náklady podniku, členenie nákladov, znižovanie nákladov
Výnosy podniku, členenie výnosov, zvyšovanie výnosov
Hospodársky výsledok podniku - zisk, strata
Použitie hospodárskeho výsledku
Financovanie podniku, zdroje financovania - vlastné, cudzie
6. Personálna činnosť podniku
7
6.1 Vznik a skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, dovolenka na zotavenie, pracovné
podmienky
6.2 Hmotná zodpovednosť
6.3 Odmeňovanie pracovníkov, mzda, mzdové formy
6.4 Sociálne zabezpečenie pracovníkov - zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie
pracovníkov
7. Podnik a jeho vzťah k okoliu
7.1 Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
7.2 Finančné inštitúcie
7.3 Vzťahy podniku k finančným inštitúciám
7.4 Platobný styk
7.5 Štátny rozpočet
7.6 Daňová sústava
7.7 Vzťah podniku k životnému prostrediu
8
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNICKÉ KRESLENIE
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Charakteristika predmetu
Cieľom predmetu technické kreslenie je viesť žiakov k presnosti, rozvíjať ich priestorovú predstavivosť, zručnosť pri zostrojovaní a čítaní jednoduchých a stredne zložitých technických výkresov.
Žiaci sa oboznámia so základmi normalizácie, kótovania, axonometrie, pravouhlého premietania,
rezov, spojovacích súčiastok, spojov a naučia sa zhotovovať výrobné výkresy.
Obsah tematických celkov je zameraný na praktickú činnosť v odbore, nadväzuje na vedomosti
a zručnosti žiakov získané v základnej škole v matematike, geometrii, rysovaní a výtvarnej výchove. Svojím obsahom a požiadavkami na precíznu prácu prispieva k rozvoju estetického cítenia
žiakov.
1. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod
8
1.1 Význam technického kreslenia v odbore, pomôcky na kreslenie, kresliace materiály
1.2 Technika rysovania – kreslenie v zošite, na rysovacej doske
1.3 Čítanie výkresov a technickej dokumentácie
2. Normalizácia v technickom kreslení
2.1 Význam normalizácie, druhy noriem
2.2 Druhy a formáty technických výkresov
2.3 Mierky, druhy čiar
2.4 Technické písmo
8
3. Kótovanie
3.1 Kótovacie čiary, písanie kót
3.2 Kótovanie polomerov, oblúkov
6
4. Axonometria
Základný princíp izometrického a kosouhlého premietania
5
5. Pravouhlé premietanie
5.1 Pravouhlé premietanie na šesť priemetní
5.2 Premietanie základných hranatých geometrických telies
5.3 Premietanie rotačných telies
5.4 Premietanie zložených telies
5.5 Prerušovanie, prerušovacie čiary
5.6 Kreslenie náčrtov
6. Rezy
6.1 Význam rezu, šrafovanie
6.2 Vypĺňanie tenkých plôch v reze
6.3 Rezné roviny
6.4 Grafické označenie rezných plôch
6.5 Rezy a prierezy zakreslené do obrazu
12
8
6.6 Kreslenie náčrtov so zameraním na rezy
7. Spojovacie súčiastky a spoje
7.1 Kreslenie vonkajších a vnútorných závitov
7.2 Kreslenie a kótovanie skrutiek a matíc
7.3 Nákres skrutkového spoja
7.4 Kreslenie a kótovanie základných druhov konštrukčných spojov
7.5 Kreslenie kolíkového spoja
8. Výrobné výkresy
8.1 Technika kreslenia dielenských náčrtov
8.2 Charakteristika zostavy výrobného výkresu
8.3 Spracovanie výkresu jednoduchého výrobku z odboru
9
10
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
ODBORNÉ KRESLENIE A MODELOVANIE
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Cieľom predmetu je oboznámiť žiakov so špecifickou problematikou zlatníckych a klenotníckych
prác, ornamentikou a tvarmi historických zlatníckych a klenotníckych výrobkov a na tomto základe rozvíjať ich tvorivé myslenie a estetické cítenie priamo späté s materiálom.
Žiaci spoznávajú a osvojujú si historickú ornamentiku, tvarovú výstavbu zlatníckych a klenotníckych prác, lepšie spoznávajú zákonitosti tvorby. Na základe štúdií historických prác rozvíjajú
vlastnú tvorivú aktivitu a samostatné navrhovanie vlastných zlatníckych a klenotníckych prác.
Predmet nadväzuje na predmety výtvarná príprava, dejiny umenia a remesla, technológia, materiály a odborný výcvik.
2. Rozpis učiva
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod do odborného kreslenia
1.1 Základné výtvarné vyjadrovacie prostriedky
1.2 Lineárna kresba – štruktúry textúry
1.3 Objemová kresba
1.4 Materiálové štúdie
2. Štúdie zlatníckych výrobkov
2.1 Študijné kresby zlatníckych výrobkov z rôznych slohových období
2.2 Štúdie slohových výzdobných motívov
2.3 Štúdie funkčných detailov
Počet hodín
6
10
3. Návrhové kreslenie
10
3.1 Navrhovanie jednoduchých druhov šperkov (prívesok, náušnice, prsteň, manžetový
gombík)
3.2 Návrhy šperkov – využitie slohových výzdobných prvkov
3.3 Návrhy šperkov - využitie štylizácie rastlinných motívov
4. Polročná práca
5. Štúdie zlatníckych výrobkov
5.1 Študijné kresby zložitých výrobkov z rôznych slohových období
5.2 Štúdie slohových výzdobných motívov
5.3 Štúdie funkčných detailov
6
16
6. Návrhové kreslenie
12
6.1 Navrhovanie jednoduchej súpravy šperkov z plechu (prívesok, náušnice, prsteň)
6.2 Navrhovanie jednoduchej súpravy šperkov z drôtu
6.3 Navrhovanie zložitejších šperkov
7. Koncoročná práca
6
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Štúdie klenotníckych výrobkov
1.1 Študijné kresby klenotníckych výrobkov z rôznych slohových období
1.2 Štúdie slohových výzdobných motívov
1.3 Štúdie funkčných detailov
12
2. Navrhovanie zložitých druhov šperkov
15
2.1 Zložité druhy šperkov – brošňa, granátový šperk, zložitý prsteň, klenot, náramok
2.2 Použitie rastlinných štúdií (štylizácia a výtvarné spracovanie) pri navrhovaní šperkov
2.3 Využitie živočíšnych motívov pri navrhovaní šperkov
2.4 Šperky vyrábané najdôležitejšími výrobnými technikami
3. Polročná práca
4. Navrhovanie súpravy šperkov so základným výzdobným motívom
4.1 Súprava šperkov so štylizovaným rastlinným motívom
4.2 Súprava šperkov s využitím geometrických tvarov
4.3 Súprava šperkov s využitím organických tvarov
4.4 Súprava šperkov s využitím živočíšneho motívu
5. Koncoročná práca
6
27
6
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
VÝTVARNÁ PRÍPRAVA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Charakteristika predmetu
Cieľom odborného predmetu výtvarná príprava je osvojenie základov výtvarného vyjadrovania
a zobrazovania technikami kresby, maľby a modelovania a rozvíjanie výtvarného myslenia
a cítenia žiakov. Predmet rozvíja výtvarné zručnosti a predstavivosť žiakov, usmerňuje a cibrí ich
vkus.
Žiaci sa učia vecne a realisticky zachytávať videnú skutočnosť technikami kresby, maľby
a modelovania a zároveň sa učia pretvoriť videnú skutočnosť do štylizovanej podoby.
1. Rozpis učiva
1.ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Vyjadrovacie a výrazové prostriedky
Kresliarske materiály
Bod, línia
Škvrna
Plocha
Tvar
Priestor
Svetlo a tieň
Počet hodín
10
2. Tieňovaná kresba
22
2.1 Zásady a druhy tieňovania – kresba ceruzkou, perom, rudkou, uhľom. Vyjadrenie svetelných javov na modeloch (svetlo, polotieň, tieň vlastný a vrhnutý)
2.2 Tieňovanie plastického objemu - študijné kresby prírodných motívov (kvety, ovocie, zelenina, ulity a pod.) Študijné kresby zátiší z prírodných motívov
2.3 Tieňovanie plastického objemu – mäkký model (stuha, šnúra, drapéria)
2.4 Praktické precvičovanie tieňovanej kresby na jednoduchých dekoratívnych prácach a
zátišiach
3. Perspektívne zobrazovanie
18
3.1 Zákonitosti perspektívneho zobrazovania, vizovanie
3.2 Študijné kresby perspektívneho zobrazovania kubických telies, zátišia z kubických telies
a zachytenie svetelných javov na modeloch
3.3 Študijné kresby perspektívneho zobrazovania rotačných telies, zátišia z rotačných telies
a zachytenie svetelných javov na modeloch
3.4 Aplikácia poznatkov o perspektíve – študijné kresby zátiší z kubických, rotačných
a zložitejšie tvarovaných úžitkových predmetov
3.5 Aplikácia poznatkov o perspektíve – zobrazenie interiéru a exteriéru
4. Základy maľby
16
4.1 Teória farieb – zloženie a druhy farieb, delenie farieb, farebná harmónia. Farba
z fyzikálneho hľadiska; psychologické pôsobenie farieb
4.2 Zásady postupu pri práci s farbou – suchý a vlhký podklad, rozmývanie a miešanie farieb
4.3 Plošná maľba založená na kontraste farieb a tvarov
4.4 Modelovanie objemu farbou – objemová maľba
4.5 Praktické precvičovanie základných maliarskych techník – akvarel, tempera, lavírovanie, pastel (rastlinné motívy, prírodniny, zátišia z tvrdých a mäkkých modelov)
2.ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Písmo a jeho využitie
7
1.1 Historický vývoj písma. Konštruované písmo. Nácvik písma, lineárne a plošné písmo
1.2 Umiestnenie písma na plochu. Riadkový nápis
1.3 Kompozícia písma – iniciálky, monogram
2. Úvod do modelovania
2.1 Úvod do modelovania, modelovacie hmoty, pomôcky. Hygiena práce
2.2 Modelovanie geometrických telies
2.3 Modelovanie reliefu – štúdie prírodných motívov
2.4 Modelovanie reliefu – ornament, písmo
9
3. Štylizácia, ornament
9
3.1 Prostriedky výstavby kompozície – rytmus, symetria a asymetria, kontrast, rovnováha
a nerovnováha, proporcie
3.2 Štylizácia – princípy, zákonitosti, použitie, význam
3.3 Ornament –princíp ornamentu, ornamentálne prvky, zákonitosti tvorby ornamentu
3.4 Štylizácia prírodných tvarov – rastlinné motívy
3.5 Štylizácia vecného a živočíšneho motívu – farebná kompozícia
4. Modelovanie
4.1 Modelovanie kompozícií – prírodné tvary
4.2 Modelovanie živočíšneho motívu
8
3.ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Aplikovaná kresba a maľba
1.1 Kompozičné cvičenia so zmenenou mierkou
1.2 Posuny vecne naštudovaných tvarov
1.3 Abstrahovanie a štylizácia vecne naštudovaných tvarov
8
2. Modelovanie
2.1 Plastické štúdie tvarov
2.2 Štylizácia naštudovaných tvarov
7
3. Anatomické štúdie
3.1 Proporcie ľudského tela, kánony zobrazovania figúry
3.2 Štúdie skeletu – lebka
3.3 Štúdie anatomických detailov – ruky, nohy, detaily hlavy
9
3.4 Štúdie hlavy
4. Modelovanie anatomických detailov
4.1 Plastické štúdie anatomických detailov (ruka, ucho, oko)
4.2 Plastická štúdia lebky
9
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
DEJINY UMENIA A REMESLA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Charakteristika predmetu
Predmet poskytuje žiakom na primeranej úrovni vedomosti o vývoji výtvarného umenia od praveku po súčasnosť a o špecifikách umelecko-remeselného spracovania drahých kovov v historických slohových obdobiach, ktoré im umožnia pochopiť vzťahy medzi umením a remeslom.
Cieľom predmetu je rozvíjať estetické a výtvarné cítenie a vkus žiakov, pestovať ich aktívny záujem o výtvarné umenie a uvedomelý vzťah ku kultúrnym hodnotám, priblížiť im ich povolanie po
umeleckej stránke, objasňovať im spoločenské a kultúrne poslanie odboru.
Obsah predmetu umožňuje žiakom širší pohľad na súvislosť rozvoja umeleckých remesiel
s historickým vývinom spoločnosti.
1. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod
14
1.1 Vznik a vývoj umenia. Význam poznania vývoja výtvarného umenia a vývoja remesla
pre estetickú výchovu žiakov
1.2 Vzťah umenia a remesla
1.3 Súvislosť dejín umenia so všeobecnými dejinami
1.4 Druhy výtvarného prejavu – základná odborná terminológia
1.4.1 Architektúra – druhy, architektonické články
1.4.2 Sochárstvo – druhy plastiky, sochárske techniky a materiály
1.4.3 Maliarstvo – maliarske odbory, materiály a techniky
1.4.4 Grafika, grafické techniky
1.4.5 Šperkárstvo – historické zlatnícke techniky
1.5 Periodizácia dejín umenia
2. Pravek
2.1 Výtvarná tvorba v dobe kamennej. Paleolit. Neolit
2.2 Výtvarná tvorba v dobe kovovej. Bronzová doba. Železná doba
2.3 Prehistorické umenie a remeslá
8
3. Starovek
30
3.1 Výtvarné kultúry blízkeho východu
3.1.1 Egyptské umenie starej, strednej a novej ríše, egyptské šperkárstvo
3.1.2 Kultúra Mezopotámie a Prednej Ázie
3.2 Výtvarná kultúra antického sveta
3.2.1 Egejská kultúra (Kréta, Mykény)
3.2.2 Grécke umenie archaickej, klasickej a helenistickej doby, grécke šperkárstvo
3.2.3 Etruská kultúra
3.2.4 Rímske umenie v období republiky a cisárstva, rímske šperkárstvo
3.2.5 Umenie a šperk kresťanskej antiky
4. Umenie raného stredoveku
14
4.1 Východoeurópske umenie stredoveku – Byzantská kultúra 6.-15. storočia, byzantské
šperkárstvo
4.2 Západoeurópske umenie raného stredoveku – kultúra doby predkarolínskej, karolínskej
a otónskej
4.3 Románske umenie
4.3.1 Slohové prvky, znaky románskej architektúry, sochárstva a maliarstva
4.3.2 Európske, české a slovenské románske umenie, románske šperkárstvo
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Umenie gotického obdobia
20
1.1 Slohové znaky gotickej architektúry, pamiatky
1.2 Gotické maliarstvo a sochárstvo
1.3 Európske umenie v dobe ranej, vrcholnej a neskorej gotiky
1.4 České umenie gotickej doby přemyslovskej, luxemburskej a jagelonskej. Slovenské gotické umenie
1.5 Gotické šperkárstvo a umelecké remeslá
2. Umenie renesančného obdobia
2.1 Vznik renesančného umenia
2.2 Slohové znaky renesančnej architektúry, pamiatky
2.3 Renesančné maliarstvo a sochárstvo
2.4 Talianske umenie ranej a vrcholnej renesancie
2.5 Renesančné umenie v zaalpských krajinách, česká a slovenská renesancia
2.6 Renesančné šperkárstvo a umelecké remeslá
22
3. Umenie obdobia baroka a rokoka
3.1 Podmienky vzniku barokového a rokokového umenia
3.2 Slohové znaky barokovej architektúry, pamiatky
3.3 Barokové maliarstvo a sochárstvo
3.4 Európske barokové umenie
3.5 České a slovenské barokové umenie
3.6 Výtvarné umenie rokoka
3.7 Barokové šperkárstvo a klenotníctvo
24
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Umenie obdobia klasicizmu
1.1 Podmienky vzniku
1.2 Klasicistická architektúra, maliarstvo, sochárstvo
1.3 Hlavní predstavitelia výtvarného umenia
1.4 Šperkárstvo klasicizmu
10
2. Umenie 19. storočia
2.1 Hlavné umelecké smery a školy: empír, romantizmus, počiatky realizmu
2.2 Hlavní predstavitelia výtvarného umenia
2.3 Realizmus
2.4 Impresionizmus
2.5 Šperk a bižutéria 19. storočia
16
3. Ďalšie smery výtvarného umenia v 19. a 20. storočia
24
3.1 Secesia
3.1.1 Secesná architektúra
3.1.2 Secesné maliarstvo a sochárstvo
3.1.3 Umelecké remeslá, secesné šperkárstvo
3.2 Neoimpresionizmus, postimpresionizmus, expresionizmus, kubizmus, konštruktivizmus,
futurizmus, surrealizmus, fauvizmus, abstraktné umenie
4. Výtvarné umenie v Čechách a na Slovensku
4.1 Architektúra, pamiatky
4.2 Maliarstvo a sochárstvo
16
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
MATERIÁLY
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti o druhoch materiálov používaných v zlatníctve
a klenotníctve, o ich výskyte, vlastnostiach a použití. Učiteľ vedie žiakov k správnemu
a hospodárnemu zaobchádzaniu s jednotlivými druhmi materiálov pri skladovaní a spracovaní.
Súčasťou vyučovania sú exkurzie do závodov a prevádzok, v ktorých sa materiály získavajú, vyrábajú a upravujú.
Obsah predmetu nadväzuje na vedomosti žiakov získané na základnej škole v predmetoch prírodopis, fyzika a chémia. Obsah predmetu úzko súvisí aj s predmetmi technológia a odborný výcvik, s ktorými utvára základ odborného vzdelania.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod
1.1 Materiály používané v zlatníckej praxi
1.2 Bezpečnosť a hygiena práce pri spracovávaní materiálov
Počet hodín
2
2. Základné materiály používané pri zhotovovaní šperkov
2.1 Prehľad materiálov – podrobné členenie na skupiny a ich charakteristika
2.2 Kovy
2.3 Vlastnosti kovov – fyzikálne, mechanické, technologické, chemické
3. Železo
3.1 Rozdelenie železa
3.2 Surové železo. Stručný prehľad výroby surového železa
3.3 Oceľ
3.3.1 Charakteristika
3.3.2 Stručný prehľad výroby ocelí
3.3.3 Značenie ocelí
3.3.4 Použitie ocelí
8
10
4. Neželezné kovy a ich zliatiny
4.1 Rozdelenie neželezných kovov
4.2 Meď a jej zliatiny, vlastnosti a použitie
4.3 Zinok, cín, olovo a ich zliatiny, vlastnosti a použitie
4.4 Nikel, chróm, ortuť, kadmium, hliník, titán, ich zliatiny, vlastnosti a použitie
5
5. Drahé kovy
5.1 Zlato – vlastnosti zlata, spôsob získavania, náleziská, použitie
5.2 Striebro – vlastnosti, rudy, spôsob získavania, náleziská, použitie
5.3 Platina – vlastnosti, výroba, použitie
5.4 Platinové kovy – vlastnosti a použitie
9
6. Zliatiny drahých kovov
6.1 Druhy zliatin a ich vlastnosti, dôvody zlievania, použitie, výroba zliatin
6.2 Zákonité rýdzosti
9
6.3 Výroba spájok drahých kovov, vlastnosti spájok
7. Zmiešavanie drahých kovov
7.1 Výpočty obsahov drahých kovov v zliatinách
7.1.1 Znižovanie rýdzosti zliatin
7.1.2 Zlepšovanie rýdzosti zliatin
7.2 Výpočty rýdzosti podľa tabuliek
7.3 Staré označenie rýdzosti a ich prepočet
9
8. Nekovové materiály
8.1 Rozdelenie nekovových materiálov – podľa pôvodu a podľa využitia
8.2 Charakteristika jednotlivých skupín nekovových materiálov
9
9. Pomocné látky
9.1 Guma
9.2 Sadra
9.3 Brúsiace a leštiace materiály a prostriedky
9.4 Čistiace a odmasťovacie prostriedky
9.5 Tmely, lepidlá a vosky
9.6 Materiály na povrchovú úpravu
5
2. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Kamene používané v zlatníctve
1.1 Rozdelenie šperkových kameňov
1.2 Chemické vlastnosti
1.3 Kryštalografia
1.4 Fyzikálne vlastnosti
1.5 Optické vlastnosti
1.6 Opisy šperkových kameňov a ich použitie
1.7 Rozoznávanie šperkových kameňov podľa vlastností
1.8 Ochrana šperkových kameňov pred žiarom
1.9 Ochrana šperkových kameňov pred kyselinami
25
2. Výroba umelých kameňov
2.1 Syntetické kamene
2.2 Imitácie (sklo, dublety)
3
3. Ďalšie tradičné materiály používané ako šperkové kamene
Perly, jantár, koral a iné
5
3. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1. Skúšanie zliatin drahých kovov
1.1 Skúšanie na kameni
1.2 Skúšanie zlata v ohni
1.3 Chemické skúšanie striebra
10
2. Získavanie drahých kovov z odpadov
5
2.1 Získavanie drahých kovov zo stolového a zemného odpadu, z pilín, splaškov, starých
pokovovacích kúpeľov
2.2 Chemické a hutnícke spracovanie odpadov
2.3 Neutralizácia odpadových vôd a vyčerpaných zvyškov kúpeľov (likvidácia jedov)
3. Puncovníctvo
3.1 História dozoru nad výrobou šperkov
3.2 Puncový zákon
14
4. Hospodárenie s drahými kovmi
4.1 Predpisy o hospodárení
4.2 Straty a stratové normy
4.3 Dozor pri spracovaní drahých kovov
4.4 Evidencia drahých kovov
4
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Predmet technológia poskytuje žiakom vedomosti o pracovných činnostiach, princípoch
a postupoch najčastejšie využívaných v zlatníctve a klenotníctve.
Výchovno-vzdelávacími cieľmi predmetu je sprostredkovať žiakom vedomosti o rôznych pracovných metódach a ich technickým zdôvodnením a vysvetlením, oboznámiť žiakov
s technologickými postupmi výroby šperkov zlatníckou i klenotníckou technikou,
s najvýhodnejšími spôsobmi spracovania drahých kovov s využitím primeraného strojového zariadenia. Žiaci sa majú oboznámiť s funkciami pracovného náradia, pomôcok, nástrojov
a zariadení a ich bežnou údržbou. Majú sa naučiť teoreticky ovládať príslušné výrobné postupy
a techniky.
Obsah predmetu je syntézou teoretického a praktického vyučovania a výrazne prispieva
k odbornej kvalifikácii absolventa.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
1. Úvod
1.1 Úloha a význam technológie; prierez výučbou predmetu
1.2 Náčrt historického vývoja odboru
1.3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
2. Zlatnícka dielňa
2.1 Zariadenie a účelnosť dielne
2.2 Nástroje, náradie, pomôcky
2.3 Strojové zariadenia využívané v zlatníckej dielni
2.4 Racionalizácia práce
3. Základy ručného spracovania kovov
3.1 Meranie a orysovanie
3.1.1 Meradlá a pomôcky
3.1.2 Zásady pri meraní
3.2 Strihanie
3.2.1 Podstata a účel strihania
3.2.2 Druhy nožníc
3.3 Vyrovnávanie
3.3.1 Vyrovnávanie plechu a drôtu
3.3.2 Vyrovnávanie za tepla a za studena
3.4 Rezanie
3.4.1 Podstata a účel rezania
3.4.2 Práca s lupienkovou pílkou
3.5 Vŕtanie
3.5.1 Druhy vrtákov a vŕtačiek; údržba nástrojov a pomôcok
3.5.2 Zásady pri vŕtaní
3.6 Pilovanie
3.6.1 Podstata a účel pilovania
3.6.2 Druhy pilníkov; starostlivosť o pilníky
Počet hodín
4
4
58
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.6.3 Práca s pilníkom
Obrusovanie (šmirgľovanie). Spôsob a účel práce
Leštenie
3.8.1 Druhy pást a kotúčov
3.8.2 Spôsoby leštenia
Valcovanie, ťahanie a žíhanie materiálu
3.9.1 Druhy valcov
3.9.2 Valcovanie plechov a drôtov
3.9.3 Ťahanie drôtov
3.9.4 Druhy prievlakov
3.9.5 Žíhanie plechov a drôtov
3.9.6 Zásady a bezpečnosť pri práci
Stáčanie a ohýbanie drôtov
3.10.1 Príprava materiálu
3.10.2 Používanie náradia a pomôcok
3.10.3 Natáčanie drôtov
Spájkovanie
3.11.1 Mäkké a tvrdé spájovanie
3.11.2 Druhy spájok; požiadavky na výber spájky
3.11.3 Nástroje, pomôcky a materiály
3.11.4 Chyby pri spájkovaní
Ohýbanie
3.12.1 Ohýbanie do hrán
3.12.2 Použitie a postup práce
3.12.3 Najčastejšie chyby
3.12.4 Prenášanie výkresov
3.12.5 Rozvinutie plášťa
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Výrobné postupy jednoduchých výrobkov
1. Výroba príveskov a záveskov
1.1 Prenášanie tvaru na materiál
1.2 Rozvinutie plášťa
1.3 Ušká a kontraušká, ich druhy
2. Výroba jednoduchých prsteňov
2.1 Druhy prsteňa a jeho časti
2.2 Druhy obrúčok
2.3 Zhotovovanie obrúčok
2.4 Zostavovanie prsteňov
2.5 Prsteňové miery
2.6 Chyby pri zostavovaní prsteňov
2
18
2.7 Zostavovanie obrúb na kamene
2.7.1 Druhy obrúb
2.7.2 Výroba rovných obrúb
2.7.3 Výroba zúžených (kónických) obrúb
2.7.4 Výroba dvojitých (zdvojených) obrúb
2.7.5 Výroba ozdobne prerezávanej obruby
2.7.6 Výroba obruby (tzv. šatonu) vyrezávanej s príchytkami
2.7.7 Spôsoby uchytenia kameňa
2.7.8 Najčastejšie chyby
3. Výroba náušníc
3.1 Druhy náušníc
3.2 Druhy uzáverov a ich použitie
3.2.1 Výroba uzáverov s pevným a s pohyblivým háčikom
3.2.2 Výroba skrutkového a hladkého uzáveru
3.2.3 Uzávery náušníc do neprepichnutých ušných lalôčikov
3.2.4 Uzávery na kreolových náušniciach
3.3 Zhotovovanie závitov. Rezanie vnútorných a vonkajších závitov
3.4 Vytĺkanie plechu do vypuklých tvarov
3.4.1 Tvarovanie v oceľovej forme
3.4.2 Tvarovanie na olove a na dreve
3.4.3 Tvarovanie tepaním
3.4.4 Postup pri tvarovaní a vyrovnávaní; používanie nástrojov a prípravkov
3.5 Spájkovanie dutých predmetov
3.6 Výroba rúrok
22
4. Výroba retiazok
4.1 Základné druhy reťazoviny
4.2 Ručná a strojová výroba reťazoviny
4.3 Výroba dutých retiazok
4.4 Uzávery retiazok
6
5. Výroba manžetových gombíkov
5.1 Druhy uzáverov a ich výroba
5.2 Technika jemného spájkovania
5
6. Výroba brošní
6.1 Druhy uzáverov
6.2 Výroba háčikov a ich poistiek
6.3 Výroba ihiel
4
7. Výroba náramkov
7.1 Druhy náramkov a ich výroba
7.2 Článkované náramky, spôsob montáže
7.3 Základné druhy uzáverov
7.4 Výroba uzáverov
7.5 Druhy poistiek
9
7.6 Lisovanie a razenie
7.6.1 Druhy lisov
7.6.2 Raznice, lisovacie nástroje a ich použitie
7.6.3 Bezpečnosť práce
3. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Zložité výrobné postupy
1. Výroba brošní
1.1 Druhy uzáverov
1.2 Spôsob výroby
2. Granátová technika
2.1 Obrubová technika
2.2 Zrnková technika
2.3 Nitíková technika
2.4 Nové spôsoby vsádzania
4
10
3. Výroba zložitých prsteňov
3.1 Výroba barokového prsteňa
3.2 Druhy reverzov hlavy prsteňa
3.3 Zhotovovanie bíz
6
4. Lisovanie a razenie
4.1 Druhy lisov
4.2 Nástroje a ich použitie
4.3 Bezpečnosť práce
4
5. Výroba náramkov
5.1 Druhy náramkov
5.2 Článkované náramky – výroba, spôsob montáže
5.3 Zhotovenie uzáverov a poistiek
6
6. Technika odlievania
6.1 Tavenie a odlievanie
6.2 Spôsoby odlievania
6.3 Druhy foriem
6.4 Odlievanie do sadry, sépie, piesku a strateného vosku
7. Klenotnícka technika
7.1 Výroba klenotov
10
4
7.2 Výroba solitéru
7.3 Výroba karmazírunku
8. Kamene v zlatníckej praxi
8.1 Tvary kameňov
8.2 Druhy výbrusov
8.3 Vsádzanie kameňov
8.4 Konečné úpravy
8.5 Špeciálne techniky
9. Opravy šperkov
9.1 Zisťovanie chýb
9.2 Opravy jednotlivých druhov šperkov
9.3 Výroba náhradných častí
9.4 Zhotovovanie kópií
10
4
10. Povrchové úpravy šperkov
10.1 Brúsenie a leštenie
10.2 Leštenie tlakom a lapidovanie
10.3 Pieskovanie
5
11. Komplexná práca
11.1 Zásady navrhovania
11.2 Technologická dokumentácia
3
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
ODBORNÝ VÝCVIK
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
8545 2 zlatník a klenotník
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Na odbornom výcviku žiaci získavajú manuálne zručnosti a návyky potrebné na vykonávanie
remesla, učia sa spracovávať drahé kovy, vyrábať jednoduché aj zložité zlatnícke
a klenotnícke výrobky a zároveň sa musia naučiť rešpektovať predpisy o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci.
Majster vedie žiakov na odbornom výcviku k osvojeniu správnych pracovných návykov, precíznosti práce a zodpovednosti.
Základným cieľom odborného výcviku je upevňovanie a prehlbovanie odborných vedomostí
osvojených vo výučbe teoretických odborných predmetov. Vedomosti získané na teoretickom
vyučovaní sú na odbornom výcviku aplikované v praxi a ďalej rozvíjané. Obe zložky vzájomne súvisia a dopĺňajú sa, preto je potrebná spolupráca učiteľov odborných predmetov
a majstrov odborného výcviku.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(12 hodín týždenne, spolu 396 hodín)
Počet hodín
1. Úvod.........................................................................................................................12
1.1 Základné ustanovanie právnych noriem o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
1.2 Oboznámenie s organizáciou SSUS s prihliadnutím na pracoviská so zvýšeným nebezpečenstvom úrazu. Oboznámenie s pracoviskom, organizáciou a obsahom odborného výcviku
1.3 Druhy ohrozenia pri práci a spôsoby ochrany pracovníkov. Zdroje a príčiny pracovných úrazov. Prvá pomoc
1.4 Protipožiarne opatrenia, pravidlá správania pri požiari, organizácia protipožiarnej služby
2. Základy ručného spracovania kovov..........................................................................120
2.1 Plošné meranie a orysovanie
2.1.1 Účel merania a orysovania, presnosť, nástroje na orysovanie a ich použitie
2.1.2 Postup pri orysovaní od hrany, od osových čiar a podľa šablón a predlôh
2.1.3 Príprava materiálu na orysovanie
2.2 Strihanie ručnými a pákovými nožnicami, priamkové a tvarové obrysy
2.3 Vyrovnávanie materiálu na oceľovej platni kladivom a drevenou kyjaničkou, držanie kladiva
a technika úderu
2.4 Základy rezania plechu
2.4.1 Orysovanie priamok, kriviek, geometrických tvarov
2.4.2 Kreslenie ornamentov a motívov
2.4.3 Spôsoby uchytávania materiálu
2.4.4 Príprava pílky
2.5 Vŕtanie kovov
2.5.1 Upínanie vrtáka, nastavenie vŕtačky, držanie výrobku
2.5.2 Zhotovenie kopijovitého vrtáčika
2.5.3 Technika ručného vŕtania
2.5.4 Vŕtanie otvorov do plechu
2.5.5 Ochranné pomôcky
2.6 Základy pilovania
2.6.1 Pilovanie do uhlov
2.6.2 Kontrola uholníkom
2.6.3 Pilovanie ihlovými pilníčkami
2.6.4 Vyrovnávanie a rozmeriavanie materiálu
2.6.5 Pilovanie hranatých a zaoblených tvarov ihlovými pilníčkami rôznych profilov
2.7 Obrusovanie rovných a zaoblených tvarov. Technika obrusovania
3. Ručné spracovanie kovov..........................................................................................120
3.1 Valcovanie, ťahanie a žíhanie materiálu
3.1.1 Valcovanie plechu a drôtu na presné rozmery
3.1.2 Ťahanie drôtu prievlakmi rôznych profilov na presný rozmer
3.1.3 Žíhanie
3.1.4 Ochranné pomôcky
3.2 Stáčanie a ohýbanie drôtu
3.2.1 Narovnávanie drôtu rôznymi spôsobmi
3.2.2 Ohýbanie ručné a pomocou prípravkov
3.2.3 Určenie rozvinutých dĺžok
3.2.4 Stáčanie podľa predlohy
3.2.5 Technika stáčania drôtu do oblúkov a zákrut
3.3 Základné spôsoby spájania
3.3.1 Očistenie spájaných plôch
3.3.2 Nitovanie
3.3.3 Tvrdé spájkovanie
3.3.4 Nanášanie spájky
3.3.5 Správne zahrievanie plameňom
3.3.6 Omorenie
3.3.7 Najčastejšie chyby vznikajúce pri tvrdom spájkovaní
3.3.8 Zhotovenie pracovného nástroja (pinzeta, fúkačka, liehový kahan)
3.4 Lícovanie a spájanie ohýbaného drôtu
3.4.1 Ohýbanie a zostavovanie rôznych symetrických obrazcov podľa predlohy
3.4.2 Zarovnanie na karborundovej brúske a obrusovanie
3.4.3 Zhotovenie trojrozmerného predmetu z plechu (orysovanie jeho siete, ohnutie
a zaspájkovanie do presného tvaru)
4. Jednoduché výrobné postupy.....................................................................................96
4.1 Výroba príveskov
4.1.1 Rozvinutie plášťa podľa výkresu, prekopírovanie
4.1.2 Vyrezanie, vytvorenie plastiky, lícovanie a zostavenie rôznych dielov do prívesku
4.1.3 Zhotovenie príveskových ušiek
5. Koncoročná práca.......................................................................................................48
2. ročník
(15 hodín týždenne, spolu 495 hodín)
1. Úvod
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (úvodná inštruktáž)
2. Základné výrobné postupy
2.1 Zostavenie jednoduchých obrúb na kamene
2.1.1 Lícovanie podľa tvaru kameňa
2.1.2 Obruby rovné
2.1.3 Stáčanie materiálu do kruhu na plocho
2.1.4 Obruby kónické
2.1.5 Obruby zdvojené
2.1.6 Rôzne spôsoby uchytenia
2.2 Zostavovanie vyrezávaných obrúb na kamene
2.2.1 Stáčanie obruby, vyrezávanie
2.2.2 Pilovanie prostredného dielu
2.2.3 Zostavenie, spájkovanie
2.3 Vytĺkanie plechu a zostavovanie dutých predmetov
2.3.1 Narysovanie a vyrezávanie tvaru
2.3.2 Vytĺkanie guľôčkovými vytĺkačkami do oceľových foriem a na olove
2.3.3 Vytĺkanie dvoch rovnakých tvarov a lícovanie
2.3.4 Zostavovanie, spájkovanie, opilovanie, obrusovanie
7
140
3. Lisovanie a spôsob spracovania výlisku
3.1 Rezanie plných a dutých predmetov, obrezávanie a vysekávanie na lise
3.2 Obtiahnutie a spájkovanie výlisku
52
4. Polročná práca
48
5. Jednoduché výrobné postupy
5.1 Výroba náušníc
5.1.1 Zhotovenie rôznych tvarov obrúb a ozdôb
5.1.2 Zhotovenie rúrky
5.1.3 Správne nalícovanie uzáverov
5.1.4 Zhotovenie balónikových uzáverov
5.1.5 rezanie závitov
5.2 Výroba jednoduchých prsteňov
5.2.1 Zhotovenie jednoduchej a špačkovanej obrúčky
5.2.2 Zhotovenie obrúčky s rázštepmi
200
5.2.3 Nalícovanie a prispájkovanie obruby
5.2.4 Vyrovnanie, pilovanie a obrúsenie
5.3 Výroba manžetových gombíkov
5.3.1 Stáčanie tenkých drôtikov podľa predlohy alebo výkresu; spájkovanie na plech
5.3.2 Montáž uzáverov manžetových gombíkov – retiazkový, karabinkový, lodičkový
5.4 Ručná výroba reťazovín
5.4.1 Príprava materiálu na rôzne druhy reťazovín
5.4.2 Natáčanie ušiek
5.4.3 Spôsoby zvesovania, spájkovania, preťahovania a pilovania retiazok
5.5 Výroba brošní
5.5.1 Zhotovenie tvaru podľa predlohy
5.5.2 Zhotovenie barokového, rúrkového a guľôčkového uzáveru
5.5.3 Zhotovenie obyčajného a posuvného háčika
5.5.4 Nalícovanie ihly a uzáveru
6. Koncoročná práca
48
3. ročník
(17,5 hodín týždenne, spolu 577,5 hodín)
1. Úvod
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (úvodná inštruktáž)
7
2. Zložité výrobné postupy
222
2.1 Výroba zložitých prsteňov
2.1.1 Zhotovenie obruby pre kameň; zhotovenie rôznych ozdôb
2.1.2 Postup práce pri zhotovení spodku prsteňa (bíza)
2.1.3 Stáčaný, vyrezávaný, prerezávaný spodok
2.1.4 Nameranie, stočenie a nalícovanie obrúčky a postranných ozdôb
2.2 Granátová technika
Montáž rôznych šperkov granátovou technikou – zrnkovou, obrubovou, nitovanou
2.3 Klenotnícka technika
2.3.1 Orysovanie, vyrezávanie a modelovanie tvaru
2.3.2 Vyrezávanie otvoru na kamene – ažúry, ozdobné rezy a lícovanie spojok
2.3.3 Montáž vyrezávaného spodku
2.4 Výroba náramkov
2.4.1 Rúrkový, článkový a dutý náramok
2.4.2 Zhotovenie jednotlivých článkov
2.4.3 Zhotovenie pohybového mechanizmu podľa tvaru náramku
2.4.4 Montáž zámku a poistiek
3. Polročná práca
60
4. Špeciálne techniky používané vo výrobe
4.1 Tavenie a odlievanie zliatin drahých kovov
4.1.1 Tavenie materiálu podľa množstva v miske alebo v tégliku
218
4.1.2 Odlievanie do oceľových foriem na plech a na drôt
4.1.3 Odlievanie do sépiových alebo sadrových foriem na tvarové odliatky
4.1.4 Opracovanie odliatku
4.2 Povrchové úpravy šperkov
4.2.1 Brúsenie a leštenie na kotúčoch
4.2.2 Umelé okysličovanie
4.3 Opravy šperkov
4.4 Jednoduché techniky vsádzania šperkových kameňov
5. Koncoročná práca
70,5
Školský vzdelávací program pre učebný odbor
24 85 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
Platí od 1. septembra 2011 začínajúc 1. ročníkom.
I. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO ODBORU
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
24852 rytec kovov,
zameranie: 02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Základné údaje
Dĺžka vzdelávania a prípravy :
3 roky
Učebný odbor je určený pre:
chlapcov a dievčatá
Podmienky na prijatie do učebné- - úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy
- prijímacie skúšky
ho odboru:
- zdravotná spôsobilosť uchádzača
Spôsob ukončenia vzdelávania a záverečná skúška
prípravy
Doklad o získanom stupni vzdelania
Doklad o získanej kvalifikácii
Poskytnutý stupeň vzdelania
Pracovné uplatnenie absolventa:
Nadväzná odborná príprava:
Vysvedčenie o záverečnej skúške
výučný list
- stredné odborné vzdelanie
- ISCED 3 C
Absolvent sa ako odborne kvalifikovaný pracovník môže
uplatniť v skupine povolaní so zameraním na výrobu,
montáž, obsluhu, opravy a údržbu strojov, skupín a podskupín strojov a technických zariadení
8 501 4 umeleckoremeselné práce
8233600 výtvarné spracovanie kovov a drahých
kameňov, zameranie:
8233601 zlatníctvo a strieborníctvo
8233602 umelecké zámočníctvo a kováčstvo
8233603 plošné a plastické rytie kovov
2. Popis vzdelávacieho programu
Cieľom strojárskych učebných odborov je vzdelávanie a výchova kvalifikovaných odborníkov pre všetky odvetvia národného hospodárstva, kde sa vyrábajú, opravujú a obsluhujú používajú stroje a technické zariadenia. Preto vzdelávací program a príprava žiakov pre uplatnenie sa,
má široký záber. Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie výrobných problémov ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach (v závislosti
od trhu práce), pre uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére a v službách.
V súčasnej dobe sa vzdelávacie aktivity realizujú v čoraz väčšej miere v automobilovej
výrobe a výrobe komponentov. Vzdelávanie v strojárstve má veľkú perspektívu aj vďaka množstvu iných príležitostí, keďže strojári sú žiadaní v rôznych odvetviach sektoroch hospodárstva.
Strojárom sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia. Informačné a komunikačné technológie, výroba a opravy automobilov, strojárenstvo, staviteľstvo, dizajnérstvo, elektronické počítačové systémy, elektrotechnika, obrábanie kovov, jemná mechanika, zámočníctvo, inštalatérstvo, údržba a
opravy strojov a zariadení či zlievačstvo. Skutočné široké perspektívy a množstvo príležitostí
čaká na absolventov stredných škôl so zameraním na strojárske odvetvie.
V odbornom vzdelaní absolvent pozná vlastnosti technických materiálov používaných v
strojárstve. Vie čítať technické výkresy a zhotoviť náčrty jednoduchých súčiastok a montážnych
zostáv. Vie stanoviť správny technologický postup a zvoliť optimálne pracovné podmienky pre
výrobný proces a presne definovať jednotlivé časti. Správne sa orientuje v príslušných technických normách a technických predpisoch. Je oboznámený so základnými spôsobmi spracovania
technických materiálov prostredníctvom vhodných nástrojov, strojov a zariadení. Vie správne
používať meradlá a ovláda vhodnosť merania pre dané pracovné postupy. Upravuje pracovné
pomery s ohľadom na optimálnu trvanlivosť nástrojov a ich výmeny. Vie opravovať, obsluhovať,
kontrolovať a udržiavať pracovné stroje, zariadenia a mechanizmy. Taktiež ovláda prácu s diagnostickými zariadeniami a servisno-informačnými prístrojmi. Pri práci s náradím pozná jeho
správne použitie, manipuláciu a ošetrovanie. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku.
Dodržiava zásady a predpisy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Je schopný podporovať podnikateľské aktivity smerujúce k trvalej prosperite podnikateľského subjektu. Získaná kvalifikácia sa potvrdí záverečnou skúškou a žiak získava výučný list.
Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy
výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie
programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.
3. Zdravotné požiadavky na uchádzača
Do učebných odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba môžu byť prijatí
len uchádzači nad pätnásť rokov veku s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške potvrdenie všeobecného lekára o schopnosti študovať
zvolený odbor podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o prijímaní na štúdium na stredné
školy.
4. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce
Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygieny práce a požiarna ochrana sú neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy.
V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov
vyžadovať.
V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov
vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov s predpismi
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s technickými predpismi a
technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení a používaním ochranných prostriedkov a dodržiavanie týchto predpisov
kontrolovať a vyžadovať.
Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť.
Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom.
5. Hodnotenie
Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, ktorou sa
zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie:
• diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov,
• prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby ďalšieho
vývoja žiakov,
• motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov,
• výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov,
• informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania,
• rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov,
• spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby.
ŠVP odporúča v rámci celého výchovno-vzdelávacieho procesu akceptovať tieto funkcie a na
základe nižšie uvedených kritérií využívať nasledovné formy hodnotenia:
1) podľa výkonu žiaka
a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov,
b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného
kritériá (norma, štandard),
c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka z jeho predchádzajúcim výkonom.
2) podľa cieľa vzdelávania
a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia (záverečná
skúška),
b) formatívne hodnotenie zabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom.
3) podľa času
a) priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia,
b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho
obdobia.
4) podľa informovanosti
a) formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň
pripraviť,
b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom
procese.
5) podľa činnosti
a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod. ,
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod.
6) podľa prostredia
a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi,
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z
praxe, inšpektor a pod.
Hodnotenie v OVP je založené na hodnotiacom štandarde. Je to súbor kritérií, organizačných a
metodických postupov na overovanie vzdelávacích výkonov – výkonových štandardov. Zisťuje,
či žiak predpísaný vzdelávací výstup zvládol. Hodnotiaci štandard zahŕňa:
• Kritériá hodnotenia zisťujú mieru realizácie plánovaných výsledkov, určujú, ako stanoviť dôkaz o tom, že učenie bolo ukončené a preukázané pre požadovaný výkonový štandard. Je dôležité aby kritériá hodnotenia boli definované na jeden výkon, aby boli konkrétne, jasné, stručné, zamerané buď na proces (činnosť) alebo na výsledok činnosti.
• Spôsoby a postupy hodnotenia môžu byť rôzne. Pre OVP odporúčame rozdeliť ich podľa nasledovných kritérií:
a) podľa počtu skúšaných žiakov
individuálne
skupinovo
frontálne
b) podľa časového zaradenia
priebežné skúšanie (skúša sa učivo jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín),
súhrnné skúšanie (skúša sa učivo tematického celku alebo učivo za celé klasifikačné obdobie),
c) podľa spôsobu vyjadrovania sa
ústne hodnotenie (otázka – odpoveď),
písomné hodnotenie (cieľový test, test voľných odpovedí, stanovenie (určenie
niečoho), prípadová štúdia, projekt, zistenie a pod.),
praktické hodnotenie (cvičenia, simulácie, projekty a pod.).
d) podľa vzdelávacích výstupov sa hodnotia kognitívne (rozumové) kompetencie napr.
pamäťové alebo aktuálne činnosti a praktické kompetencie (výrobok, proces, postup). Odporúčame zaviesť tzv. „Portfólio“ ako súbor dokumentov o rôznych aktivitách žiaka a jeho výsledkoch, ako aj o oblastiach jeho aktivít, činností a miery ich praktického zvládnutia. Je to súbor
dôkazov, ktoré umožňujú hodnotiť rozvoj kompetencií za určité obdobie. Pri hodnotení praktických kompetencií sa veľmi osvedčilo hodnotenie na základe „Referencií“ kompetentných osôb,
odborníkov alebo organizácií, ktoré vypovedajú o kvalite vedomostí, zručností a postojov. Rôzne
metódy hodnotenia praktických a kognitívnych kompetencií ukazuje nasledovná tabuľka.
Zoznam štandardných nástrojov hodnotenia
PRAKTICKÉ KOMPETENCIE
Praktické cvičenia
Simulované situácie
Úloha hrou
Ústne odpovede
Projekt
Zistenie
Prípadová štúdia
Zapisovanie do pracovnej knihy
Protokoly
Správy
Osobný rozhovor Dotazník
KOGNITÍVNE KOMPETENCIE
Ústna odpoveď (krátke, súvislé a obmedzené
odpovede, doplnenia)
Písomné odpovede (testy)
Projekt
Zistenie
Porovnanie
Prípadová štúdia
Školská práca
Úlohy a praktické cvičenia
Pri rozhodovaní o využití uvedených postupov platia tieto zásady:
praktické, ústne a písomné overovanie by sa malo používať vtedy, ak je možné overiť kompetencie na základe kritérií v určitom stanovenom čase,
písomné overovanie by sa malo použiť tam, kde sa dá predložiť vopred pripravený písomný
materiál,
portfólio by sa malo použiť vtedy, keď ide o priebežné hodnotenie a nie je možné hodnotiť
kompetencie podľa kritérií v stanovenom čase.
•
Organizačné a metodické pokyny sa týkajú všeobecne záväzných právnych predpisov, dokumentácie a pravidiel pre záverečné skúšky.
V oblasti OVP odporúčame systematické hodnotenie žiakov v kombinácií ústnej a písomnej formy, v praktickej príprave pestrú škálu praktických úloh a riešenie odborných problémových situácií.
II. KOMPETENCIE (PROFIL) ABSOLVENTA
Skupina učebných odborov: 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
1. Celková charakteristika absolventa
Absolvent učebného oboru je kvalifikovaný pracovník, ktorý sa môže uplatniť na rôznych postoch strojárskej výroby a v každej oblasti, kde sa vyrábajú, opravujú, používajú, diagnostikujú a
obsluhujú stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné stredné odborné vzdelanie.
Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch opráv a konštrukcie strojov a strojných zariadení. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingové orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom
je spokojnosť zákazníka. Absolventi sú pripravený tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov.
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať,
zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore, štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej
ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov,
opravách strojov a zariadení, ale i ďalších postoch strojárskej výroby. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní uplatniť pri výrobe, opravách, obsluhe a údržbe, strojov a zariadení, mechanizačných prostriedkov, v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na
ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného odboru. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne, v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností. Ďalší rozvoj absolventov je možný vzdelávaním v nadstavbovom štúdiu pre absolventov
stredných odborných učilíšť a vykonaním maturitnej skúšky.
Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami :
2. Kľúčové kompetencie
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na stupni ISCED 3C
smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých vzdelávacích oblastí. V
súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným
nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:
a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v
konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a
využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie
komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať
produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj zo znevýhodnených sociálnych skupín.
Absolvent má:
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,
- komunikovať zreteľne a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a
jazykovo správne,
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje,
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa
potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť,
- spracovávať bežné administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,
- dodržiavať jazykové a štylistické normy,
- používať odbornú terminológiu a symboliku,
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,
- ovládať užívateľské operácie na počítači na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre celoživotné vzdelávanie,
- rozvíjať svoju tvorivosť,
- využívať informačné zdroje poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe.
b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej
na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a
zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských
vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za
prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské
etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.
Absolvent má:
- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa v rôznych situáciách,
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje,
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej
orientácie a životných podmienok,
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany
iných ľudí, prijímať rady a kritiky,
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania
sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
- zmerať vlastnú činnosť na dodržiavaní osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného
cieľa v pracovnom kolektíve,
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť
si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy
Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spo-
ločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v
širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod. Sú to teda
schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na
vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a
povolaní.
Absolvent má:
- využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty problému,
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,
- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových
operácií,
- zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných riešení,
- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.
d) Podnikateľské spôsobilosti
Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú ľuďom
nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a podnikateľské
výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak.
Absolvent má:
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
- využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov
svojho učenia zo strany iných ľudí,
- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,
- mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a
zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi
predpokladmi,
- interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania,
- vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,
- využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj v
oblasti vzdelávania,
- primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný
potenciál a svoje odborné ciele,
- vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky,
- poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku
druhých,
- poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,
- poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,
- identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),
- robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia,
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového
prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.
e) Spôsobilosť využívať informačné technológie
Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom,
internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom
čase. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.
Absolvent má:
ovládať počítač, poznať jeho základné časti a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,
pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,
pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre
výkon povolania,
- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
- učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,
- komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online a offline
komunikácie,
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,
- ovládať základy grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť v praktickom živote,
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.
f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Sú to spôsobilosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj
osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom
prispievajú k životu a práci spoločnosti založenej na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju
štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi a rozvíjaniu vzájomného porozumenia si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia,
asertivita, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.
Absolvent má:
- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni,
- rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a
vzájomne sa dopĺňajú,
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj
vo verejnom záujme,
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká,
vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k
uplatňovaniu hodnôt demokracie,
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
- rešpektovať rôzne názory na svet,
- chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja,
- uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a spoluzodpovednosť pri ochrane života a zdravia iných,
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah,
- preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky,
- rozvíjať a utužovať postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita,
kresťanské tradície,
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu,
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom kontexte.
3. Všeobecné kompetencie
Absolvent má:
- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom
prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie,
- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať
vedomostí o tvarosloví,
- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka,
- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby,
- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie,
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská,
- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede,
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika),
- vyjadrovať sa vecne správne, jasne a zrozumiteľne,
- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar,
- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu,
- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch,
- porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach,
- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,
- odborne sa vyjadrovať o javoch vo svojom odbore,
- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu,
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k
nim pristupovať,
- mať prehľad o dennej tlači a tlači podľa svojho záujmu,
- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,
- vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných všeobecných
a odborných tém ústnym a písomným prejavom,
- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku,
- pracovať so základným cudzojazyčným textom vrátane základného odborného textu,
využívať text ako poznanie a prostriedok na skvalitnenie jazykových spôsobilostí,
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi
informácií,
- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných
národov a jazykových oblastí.
- mať prehľad o knižniciach a ich službách.
- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách,
ktoré súvisia s prírodovednou
- logicky uvažovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy,
- pozorovať a skúmať prírodu, robiť experimenty a merania, spracovávať a vyhodnocovať
získané údaje,
- porozumieť základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode, zdôvodniť nevyhnutnosť udržateľného rozvoja,
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na živé organizmy.
- vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami,
- popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky,
- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím,
- vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou,
- charakterizovať etiku práce,
- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania,
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,
- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia s matematikou,
- numericky počítať, používať a premieňať matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka,
hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.),
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky
vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať.
- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia,
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela,
- chápať otázky vzniku civilizačných porúch zdravia a princípy primárnej a sekundárnej
prevencie,
- osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu,
- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť
životného štýlu,
- hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť,
- vedieť uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových schopností,
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu,
- vedieť uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri vykonávaní športovej činnosti.
4. Odborné kompetencie
a) Požadované vedomosti
Absolvent má:
- poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,
schopnosť využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
- poznať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve,
- poznať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,
- zvládnuť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek,
- poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,
- poznať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a
výrobkov,
- poznať základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv
strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov,
- poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej
ekonomickej štruktúre podniku,
- poznať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením
živnosti,
- poznať základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,
- definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri
nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,
- vyjadriť a vedieť použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych
otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,
- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach,
- vedieť používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe,
- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,
- načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,
- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
- rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
- orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca
a rodiny,
- hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa
- plniť svoje finančné záväzky,
- zveľaďovať a chrániť svoj majetok.
b) Požadované zručnosti
Absolvent vie:
- s istotou ovládať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu
výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
- zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy
podľa STN,
- poznať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,
- ovládať technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem,
- ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s
použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,
- obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,
- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,
- vykonávať diagnostiku, údržbu a opravy strojov a zariadení,
- pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v
konkrétnom odbore a pracovať s internetom pre potreby danej činnosti v konkrétnom odbore,
- manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie,
- vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru,
- zaobchádzať s modernými diagnostickými zaradeniami,
- vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia,
- zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,
- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,
- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
- docieliť(zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,
- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb.
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
Absolvent sa vyznačuje:
• dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
• samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,
•
•
•
•
•
•
•
•
manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,
kreatívnym myslením,
schopnosťou integrácie a adaptability
organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,
prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,
vhodným sociálnym správaním a prejavmi,
sebadisciplínou a mobilitou,
potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.
III. RÁMCOVÝ UČEBN PLÁN
Skupina učebných odborov: 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
Rámcový učebný plán pre 3-ročné učebné odbory
9 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín)
Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory:
a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním (teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre
spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých budú
vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo modulov.
Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné minimum. V
školských vzdelávacích programoch sa môžu rozšíriť podľa potrieb odborov a zámerov školy z
kapacity disponibilných hodín.
b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké ciele
ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých
vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam žiakov so
zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné výsledky zodpovedali profilu
absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie
programy vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia.
c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 99 hodín, maximálne 105 hodín. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v
rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa
počíta priemer 32 týždňov, spresnenie počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová rezerva (7 týždňov) sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie
záverečnej skúšky.
d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.
e) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
f) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická/náboženská výchova a občianska náuka. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa
vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov.
g) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou
minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, minimálne v rozsahu 1 vyučovacej hodiny v 2. a 3. ročníku.
h) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský, španielsky,
podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho jazyka sa v
učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v ročníku.
Druhý cudzí jazyk sa vyučuje ako povinne voliteľný predmet pre žiakov, ktorí budú pokračovať v
nadstavbovom štúdiu minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v ročníku.
i) Škola, ktorá nemá v prechodnom období 8. rokov, najneskôr do školského roku 2017 2018, podmienky na výučbu druhého cudzieho jazyka z dôvodu nedostatku kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, môže presunúť vymedzenú časovú dotáciu pre 2. cudzí jazyk do
disponibilných hodín do časti všeobecné vzdelávanie a môže ju využiť na posilnenie týždenných
vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové. Ak sa
škola rozhodne v prechodnom období zaviesť druhý cudzí jazyk, je povinná začať s jeho výučbou
s účinnosťou od 1. ročníka podľa nového učebného plánu. Vyššie ročníky dokončia výchovno-
vzdelávací proces podľa pôvodných učebných plánov. Po uplynutí prechodného obdobia musia
všetky školy zabezpečiť žiakom výučbu 2. cudzích jazykov.
j) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a spoločnosť“ sú predmety etická/náboženská výchova a občianska náuka. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa
vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na
vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.
k) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek, hodnoty a
spoločnosť“ predmet náboženská výchova - náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa) a občianska náuka. Predmet etická výchova môže škola vyučovať v rámci voliteľných predmetov.
l) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety ekológia, fyzika, chémia
a biológia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa jeden z predmetov podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
m) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.
n) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova.
Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do
viachodinových celkov.
o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu minimálne 1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre
kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných
praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na praktických cvičeniach a
odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
p) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich
využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania. Disponibilné hodiny zohľadňujú záujmy žiakov, rodičov a potreby regiónu, ako aj personálne a priestorové podmienky školy. Disponibilné hodiny posilňujú profil žiakov, umožňujú dôkladnejšiu prípravu na záverečné skúšky a prijímacie konanie na ďalšie štúdium. Ďalej umožňujú efektívne
využitie medzipredmetových vzťahov
UČEBNÝ PLÁN
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
24 85 2 rytec kovov 02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
Kategórie a názvy vyučovacích predmetov
Počet týždenných vyučovacích hodín
v ročníku
1.
2.
3.
Spolu
12
2
11
2
7
2
30
6
2
1
2
1
2
-
6
2
1
1
1
1
-
1
1
2
1
2
1
1
1
4
2
1
2
2
1
6
22
2
2
2
2
2
27
1,5
2
2
1
3
17,5
72
1,5
2
4
2
4
4
2
2
6
44,5
Všeobecnovzdelávacie predmety
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk a), b)
Človek, hodnoty a spoločnosť
etická výchova/náboženská
výchova c)
občianska náuka
dejepis
Človek a príroda
fyzika
ekológia
Matematika a práca s informáciami
matematika
informatika a), d)
Zdravia a pohyb
telesná výchova e)
Odborné predmety
ekonomika
technické kreslenie
odborné kreslenie a modelovanie f)
výtvarná príprava f)
kreslenie rytín
dejiny umenia a remesla
materiály
technológia
rytie a sekanie kovov
odborný výcvik
12
23
2
2
1
3
15
Spolu
34
34
34
102
Nepovinné predmety g)
4
4
4
12
konverzácia v cudzom jazyku
športové hry
2
2
2
2
2
2
6
6
ochrana človeka a prírody h)
Platí od 1. septembra 2011 začínajúc 1. ročníkom.
Poznámky:
a) Trieda sa môže deliť na skupiny v zmysle platných predpisov.
b) Vyučujú sa (dva, tri) z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský alebo španielsky.
c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov, alebo rozhodnutia ich zákonných zástupcov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
d) Predmet má charakter cvičení.
e) V predmete telesná výchova možno vyučovať 1 hodinu týždenne aj v odpoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný
výchovno-výcvikový kurz v prvom alebo druhom ročníku v rozsahu 30 hodín.
f) Predmet možno spájať do viachodinových celkov.
g) Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried
a ročníkov pri dodržaní Smerníc. Z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.
h) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo „Ochrana
človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1.
a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. Kurz je súčasťou plánu
práce školy.
i) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom
pláne v jednotlivých ročníkoch úpravy až do 10% celkového počtu týždenných vyučovacích hodín. Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet, alebo do
skupiny povinných predmetov zaradiť nový povinný predmet.
j) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do
výšky 30% v každom ročníku, zaradením nových poznatkov vyplývajúcich z aktuálneho
rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu
práce, regiónu, alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná predmetová komisia.
k) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie,
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade
s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí
s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.
l)
Vyučujúci zaradia do jednotlivých predmetov podľa ich charakteru učivo z bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci, zo starostlivosti o životné prostredie, z požiarnej ochrany,
z hygieny práce, ekológie a environmentálnej výchovy.
m) Výučba v trojročných učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. ročníku v rozsahu 30 týždňov.
n) Ďalšie špecifické otázky, upozornenia, vysvetlenia a pod. podľa príslušného odboru
a formy štúdia, napríklad zabezpečovanie vodičských kurzov, exkurzií, kurzov, výletov
a pod. (doplniť podľa potreby).
ZOZNAM SCHVAĽOVACÍCH DOLOŽIEK
- všeobecnovzdelávacích predmetov
Názov predmetu
slovenský jazyk a literatúra
cudzí jazyk
občianska náuka
dejepis
matematika
fyzika
etická výchova
náboženská výchova
informatika
telesná výchova
Číslo schvaľovacej doložky
6168/1990-2
7002/90-20
2085/1993-32
3-367/1995-152
11629/1986-221
Platnosť od
1.9.1990
1.9.1990
1.9.1993
1.9.1996
1.9.1987
1252/1996-15
podľa cirkvi
862/2000-4
1340/2002-4
1.9.1997
Číslo schvaľovacej doložky
927/1990-20
2708/1999-42
Platnosť od
1.9.1991
1.9.1999
- predmety ako súčasť povinných predmetov
Názov predmetu
Číslo schvaľovacej doložky
ochrana človeka a prírody
916/2002
Platnosť od
1.9.2002
- odborných predmetov
Názov predmetu
ekonomika
technické kreslenie
odborné kreslenie a modelovanie
výtvarná príprava
kreslenie rytín
dejiny umenia a remesla
materiály
technológia
rytie a sekanie kovov
odborný výcvik
Platnosť od
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.2006
1.9.1987
1.9.2006
1.9.2006
1.9.1987
1.9.1987
1.9.1987
- nepovinných predmetov
Názov predmetu
konverzácia v cudzom jazyku
športové hry
Číslo schvaľovacej doložky
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
10556/1986-221
CD- 2006-5896/13005-1: 093
CD- 2006-5896/13005-1: 093
10556/1986-221
10556/1986-221
10556/1986-221
1.9.2000
1.9.2002
IV. PEDAGOGICKÁ DOKUMENTÁCIA
24 85 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
Platí od 1. septembra 2008 začínajúc 1. ročníkom.
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
EKONOMIKA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
24 85 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
V predmete ekonomika sa žiaci zoznámia so základnými ekonomickými pojmami, pôsobením
trhu a trhového mechanizmu a právnymi formami podnikania.
Učivo umožní žiakom poznávať výrobu z jej ekonomickej stránky a uvedie ich do ekonomického myslenia. Poskytne žiakom základné vedomosti o hospodárení podniku a jeho
vzťahu k okoliu v podmienkach trhovej ekonomiky.
Výchovno-vzdelávacie ciele predmetu vedú žiakov k efektívnemu a racionálnemu hospodáreniu v prospech spoločnosti, podniku, jednotlivca, k ekonomickej zodpovednosti za
výsledky práce a k podnikaniu pri rešpektovaní požiadaviek na ochranu životného prostredia a
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
Svojou náplňou spolu s obsahovým okruhom odborných predmetov napomáha vytvárať
zdravé profesijné sebavedomie potrebné pre uplatnenie absolventa na trhu práce.
2. Rozpis učiva
3. ročník
( 1,5 hodiny týždenne, spolu 45 hodín )
Počet hodín
1. Základné ekonomické pojmy ...........................................................................................
1.1 Ekonómia, ekonomika
1.2 Potreby, členenie potrieb, uspokojovanie potrieb, statky, služby
1.3 Výroba, výrobné faktory
1.4 Tovar, peniaze
1.5 Základné ekonomické otázky, typy ekonomík
4
2.
Trh a trhový mechanizmus ..............................................................................................4
2.1 Trh, subjekty trhu, formy trhov
2.2 Dopyt, ponuka, rovnovážna cena
2.3 Konkurencia
3.
Právne formy podnikania .................................................................................................6
3.1 Podnik, vznik a založenie podniku, zrušenie a zánik podniku
3.2 Druhy podnikov z hľadiska veľkosti, predmetu činnosti,
organizačno-právnej formy
3.3 Živnosti, druhy živností
3.4 Obchodné spoločnosti
3.5 Družstvá
4.
Výrobná činnosť ....................................................................................................................11
4.1 Výrobný proces, organizácia výrobného procesu
4.2 Výrobný program, plán výroby, výrobná kapacita
4.3 Zásoby a zásobovacia činnosť
4.4 Určenie potrieb materiálu - normy, nákup, skladovanie, evidencia, inventarizácia zásob
4.5 Investičná činnosť podniku - majetok podniku, členenie
4.6 Investičný majetok, obstarávanie, oceňovanie, opotrebenie, odpisovanie
4.7 Odbytová činnosť podniku - marketing, marketingová stratégia,
marketingové nástroje
4.8 Kontrola
5.
Ekonomická stránka činnosti podniku ...........................................................................6
5.1 Náklady podniku, členenie nákladov, znižovanie nákladov
5.2 Výnosy podniku, členenie výnosov, zvyšovanie výnosov
5.3 Hospodársky výsledok podniku - zisk, strata
5.4 Použitie hospodárskeho výsledku
5.5 Financovanie podniku, zdroje financovania - vlastné, cudzie
6. Personálna činnosť podniku ...............................................................................................6
6.1 Vznik a skončenie pracovného pomeru, pracovný čas, dovolenka na zotavenie, pracovné podmienky
6.2 Hmotná zodpovednosť
6.3 Odmeňovanie pracovníkov, mzda, mzdové formy
6.4 Sociálne zabezpečenie pracovníkov - zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie pracovníkov
7.
Podnik a jeho vzťah k okoliu ...........................................................................................8
7.1 Dodávateľsko-odberateľské vzťahy
7.2 Finančné inštitúcie
7.3 Vzťahy podniku k finančným inštitúciám
7.4 Platobný styk
7.5 Štátny rozpočet
7.6 Daňová sústava
7.7 Vzťah podniku k životnému prostrediu
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNICKÉ KRESLENIE
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
2485 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Cieľom predmetu technické kreslenie je viesť žiakov k presnosti, rozvíjať ich priestorovú
predstavivosť, zručnosť pri zostrojovaní a čítaní jednoduchých a stredne zložitých technických
výkresov.
Žiaci sa oboznámia so základmi normalizácie, kótovania, axonometrie, pravouhlého premietania, rezov, spojovacích súčiastok, spojov a naučia sa zhotovovať výrobné výkresy.
Obsah tematických celkov je zameraný na praktickú činnosť v odbore, nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získané v základnej škole v matematike, geometrii, rysovaní a výtvarnej výchove. Svojím obsahom a požiadavkami na precíznu prácu prispieva k rozvoju estetického cítenia žiakov.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod.......................................................................................................................................8
Význam technického kreslenia v odbore, pomôcky na kreslenie, kresliace materiály
1.1 Technika rysovania – kreslenie v zošite, na rysovacej doske
1.2 Čítanie výkresov a technickej dokumentácie
2. Normalizácia v technickom kreslení ..................................................................................8
2.1 Význam normalizácie, druhy noriem
2.2 Druhy a formáty technických výkresov
2.3 Mierky, druhy čiar
2.4 Technické písmo
3. Kótovanie..............................................................................................................................6
3.1 Kótovacie čiary, písanie kót
3.2 Kótovanie polomerov, oblúkov
4. Axonometria .......................................................................................................................... 5
4.1 Základný princíp izometrického a kosouhlého premietania
5. Pravouhlé premietanie.........................................................................................................12
5.1 Pravouhlé premietanie na šesť priemetní
5.2 Premietanie základných hranatých geometrických telies
5.3 Premietanie rotačných telies
5.4 Premietanie zložených telies
5.5 Prerušovanie, prerušovacie čiary
5.6 Kreslenie náčrtov
6. Rezy.......................................................................................................................................8
6.1 Význam rezu, šrafovanie
6.2 Vypĺňanie tenkých plôch v reze
6.3 Rezné roviny
6.4 Grafické označenie rezných plôch
6.5 Rezy a prierezy zakreslené do obrazu
6.6 Kreslenie náčrtov so zameraním na rezy
7. Spojovacie súčiastky a spoje ................................................................................................9
7.1 Kreslenie vonkajších a vnútorných závitov
7.2 Kreslenie a kótovanie skrutiek a matíc
7.3 Nákres skrutkového spoja
7.4 Kreslenie a kótovanie základných druhov konštrukčných spojov
7.5 7.5 Kreslenie kolíkového spoja
8. Výrobné výkresy ................................................................................................................ 10
8.1 Technika kreslenia dielenských náčrtov
8.2 Charakteristika zostavy výrobného výkresu
8.3 Spracovanie výkresu jednoduchého výrobku z odboru
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
DEJINY UMENIA A REMESLA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
2485 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Predmet poskytuje žiakom na primeranej úrovni vedomosti o vývoji výtvarného umenia
od praveku po súčasnosť a o špecifikách umelecko-remeselného spracovania kovov v historických slohových obdobiach, ktoré im umožnia pochopiť vzťahy medzi umením a remeslom.
Cieľom predmetu je rozvíjať estetické a výtvarné cítenie a vkus žiakov, pestovať ich aktívny záujem o výtvarné umenie a uvedomelý vzťah ku kultúrnym hodnotám, priblížiť im ich
povolanie po umeleckej stránke, objasňovať im spoločenské a kultúrne poslanie odboru.
Obsah predmetu umožňuje žiakom širší pohľad na súvislosť rozvoja umeleckých remesiel s historickým vývinom spoločnosti.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod ..................................................................................................................................... 14
1.1 Vznik a vývoj umenia. Význam poznania vývoja výtvarného umenia a vývoja remesla
pre estetickú výchovu žiakov
1.2 Vzťah umenia a remesla
1.3 Súvislosť dejín umenia so všeobecnými dejinami
1.4 Druhy výtvarného prejavu – základná odborná terminológia
1.4.1 Architektúra – druhy, architektonické články
1.4.2 Sochárstvo – druhy plastiky, sochárske techniky a materiály
1.4.3 Maliarstvo – maliarske odbory, materiály a techniky
1.4.4 Grafika, grafické techniky
1.4.5 Umelecké remeslá
1.5 Periodizácia dejín umenia
2. Pravek ...................................................................................................................................8
2.1 Výtvarná tvorba v dobe kamennej. Paleolit. Neolit
2.2 Výtvarná tvorba v dobe kovovej. Bronzová doba. Železná doba
2.3 Prehistorické umenie a remeslá
3. Starovek ..............................................................................................................................30
3.1 Výtvarné kultúry blízkeho východu
3.1.1 Egyptské umenie starej, strednej a novej ríše, egyptské umelecké remeslá
3.1.2 Kultúra Mezopotámie a Prednej Ázie
3.2 Výtvarná kultúra antického sveta
3.2.1 Egejská kultúra (Kréta, Mykény)
3.2.2 Grécke umenie archaickej, klasickej a helenistickej doby, grécke umelecké remeslá
3.2.3 Etruská kultúra
3.2.4 Rímske umenie v období republiky a cisárstva, rímske umelecké remeslá
3.2.5 Umenie a umelecké remeslá kresťanskej antiky
4. Umenie raného stredoveku ................................................................................................14
4.1 Východoeurópske umenie stredoveku – Byzantská kultúra 6.-15. storočia, byzantské umelecké remeslá
4.2 Západoeurópske umenie raného stredoveku – kultúra doby predkarolínskej, karolínskej a otónskej
4.3 Románske umenie
4.3.1 Slohové prvky, znaky románskej architektúry, sochárstva a maliarstva
4.3.2 Európske, české a slovenské románske umenie, románske umelecké remeslá
2. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
Počet hodín
1.Umenie gotického obdobia....................................................................................................................10
1.1 Slohové znaky gotickej architektúry, pamiatky
1.2 Gotické maliarstvo a sochárstvo
1.3 Európske umenie v dobe ranej, vrcholnej a neskorej gotiky
1.4 České umenie gotickej doby přemyslovskej, luxemburskej a jagelonskej. Slovenské gotické umenie
1.5 Gotické umelecké remeslá
2. Umenie renesančného obdobia.........................................................................................11
2.1 Vznik renesančného umenia
2.2 Slohové znaky renesančnej architektúry, pamiatky
2.3 Renesančné maliarstvo a sochárstvo
2.4 Talianske umenie ranej a vrcholnej renesancie
2.5 Renesančné umenie v zaalpských krajinách, česká a slovenská renesancia
2.6 Renesančné umelecké remeslá
3. Umenie obdobia baroka a rokoka ....................................................................................12
3.1 Podmienky vzniku barokového a rokokového umenia
3.2 Slohové znaky barokovej architektúry, pamiatky
3.3 Barokové maliarstvo a sochárstvo
3.4 Európske barokové umenie
3.5 České a slovenské barokové umenie
3.6 Výtvarné umenie rokoka
3.7 Barokové umelecké remeslá
3. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín)
Počet hodín
1. Umenie obdobia klasicizmu ................................................................................................. 5
1.1 Podmienky vzniku
1.2 Klasicistická architektúra, maliarstvo, sochárstvo
1.3 Hlavní predstavitelia výtvarného umenia
1.4 Umelecké remeslá klasicizmu
2. Umenie 19. storočia .................................................................................................................8
2.1 Hlavné umelecké smery a školy: empír, romantizmus, počiatky realizmu
2.2 Hlavní predstavitelia výtvarného umenia
2.3 Realizmus
2.4 Impresionizmus
2.5 Umelecké remeslá 19. storočia
3. Ďalšie smery výtvarného umenia v 19. a 20. storočia .....................................................11
3.1 Secesia
3.1.1 Secesná architektúra
3.1.2 Secesné maliarstvo a sochárstvo
3.1.3 Secesné umelecké remeslá
3.2 Neoimpresionizmus, postimpresionizmus, expresionizmus, kubizmus, konštruktivizmus, futurizmus, surrealizmus, fauvizmus, abstraktné umenie
4. Výtvarné umenie v Čechách a na Slovensku ..........................................................................6
4.1 Architektúra, pamiatky
4.2 Maliarstvo a sochárstvo
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
2485 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Predmet technológia poskytuje žiakom vedomosti o pracovných činnostiach, princípoch
a postupoch najčastejšie využívaných v rytí kovov.
Výchovno-vzdelávacími cieľmi predmetu je sprostredkovať žiakom vedomosti o rôznych pracovných metódach a ich technickým zdôvodnením a vysvetlením, oboznámiť žiakov
s technologickými postupmi výroby ručným rytím a sekaním a s najvýhodnejšími spôsobmi
spracovania kovov s využitím vhodného strojového zariadenia. Žiaci sa majú oboznámiť s
funkciami pracovného náradia, pomôcok, nástrojov a zariadení a ich bežnou údržbou. Majú sa
naučiť teoreticky ovládať príslušné výrobné postupy a techniky.
Obsah predmetu je syntézou teoretického a praktického vyučovania a výrazne prispieva
k odbornej kvalifikácii absolventa.
2. Rozpis učiva
1. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod .................................................................................................................................................................................4
1.1 Význam vyučovacieho predmetu
1.2 Oboznámenie sa s obsahom vyučovacieho predmetu
1.3 Význam rytia kovov
1.4 Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci
2. Základy ručného spracovania kovov...........................................................................31
2.1 Meranie a orysovanie
2.1.1 Meradlá, spôsoby merania
2.1.2 Orysovanie, účel, nástroje
2.2 Pilovanie
2.2.1 Význam pilovania, druhy pilníkov a ich použitie
2.2.2 Kontrola plôch, nepodarky
2.3 Rezanie
2.3.1 Spôsoby rezania, druhy píl
2.3.2 Voľba pilového listu s ohľadom na materiál
2.4 Strihanie, sekanie, prebíjanie
2.4.1 Podstata strihania, druhy nožníc
2.4.2 Podstata sekania, druhy sekáčov
2.4.3 Podstata prebíjania, druhy priebojníkov a výsečníkov
2.5 Vŕtanie, zahlbovanie, vyhrubovanie a vystružovanie
2.5.1 Podstata vŕtania, druhz vrtákov
2.5.2 Podstata zahlbovania, druhy záhlbníkov, výhrubníkov a výstružníkov
2.5.3 Rezné podmienky, chladenie a mazanie nástrojov
2.6 Rezanie závitov
2.6.1 Spôsoby rezania závitov, nástroje
2.6.2 Rezné podmienky, nepodarky
2.7 Rovnanie a ohýbanie
2.7.1 Účel rovnania o ohýbania, spôsoby ohýbania materiálov, náradia
2.7.2 Výpočet rozvinutej dĺžky
2.7.3 Vinutie pružín
2.8 Pilovanie spojených a tvarových plôch
2.8.1 Účel a použitie, presné pilovanie
2.8.2 Kontrola a meranie pilovaných plôch
2.8.3 Zaškrabávanie, účel a použitie
2.9 Úprava nástrojov a náradia
2.9.1 Význam údržby nástrojov
2.9.2 Zámočnícka úprava a tepelné spracovanie
2.9.3 Brúsenie
2.10 Lepenie, zalievanie živicami, tmelenie
2.10.1 Význam a spôsoby lepenia
2.10.2 Význam a spôsoby zalievania
2.10.3 význam a spôsoby tmelenia
2.11 Spájkovanie
2.11.1 Význam spájkovania, náradie
2.11.2 Mäkké spájkovanie
2.11.3 Tvrdé spájkovanie
2.11.4 Spájkovanie ultrazvukom
3. Ručné rytie a sekanie kovov..........................................................................................31
3.1 Rytie
3.1.1 Zmenšovanie a zväčšovanie kresby, prenesenie kresby na materiál
3.1.2 Úprava ryteckého náradia
3.1.3 Základy rytia
3.1.4 Rytie vzorov a písma
3.2 Sekanie pri ryteckých prácach
3.2.1 Podstata sekania
3.2.2 Druhy ryteckých sekáčov
3.2.3 Základy sekania
3.2.4 Sekanie jednotlivých vzorov
3.3 Ostatné rytecké náradie – čakany
3.3.1 Podstata práce s čakanmi
3.3.2 Druhy čakanov
3.3.3 Základné práce s čakanmi
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
RYTIE A SEKANIE
KOVOV
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
2485 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Predmet rytie a sekanie poskytuje žiakom vedomosti o pracovných činnostiach, princípoch a postupoch najčastejšie využívaných pri rytí a sekaní kovov, výroby náradia a pomôcok
potrebných pre rytecké práce, použitie rydiel a ryteckých nástrojov, k znalosti technológie dokončujúcich prác a predpisov ochrany a bezpečnosti práce.
Výchovno-vzdelávacími cieľmi predmetu je sprostredkovať žiakom vedomosti o rôznych
pracovných metódach a ich technickým zdôvodnením a vysvetlením, oboznámiť žiakov s technologickými postupmi výroby ručným rytím a sekaním a s najvýhodnejšími spôsobmi spracovania kovov s využitím vhodného strojového zariadenia. Žiaci sa majú oboznámiť s funkciami
pracovného náradia, pomôcok, nástrojov a zariadení a ich bežnou údržbou. Majú sa naučiť teoreticky ovládať príslušné výrobné postupy a techniky.
Obsah predmetu je syntézou teoretického a praktického vyučovania a výrazne prispieva k
odbornej kvalifikácii absolventa.
2. Rozpis učiva
2. ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
Počet hodín
1. Úvod ..................................................................................................................................................................................3
1.1 Význam vyučovacieho predmetu
1.2 Oboznámenie sa s obsahom vyučovacieho predmetu
1.3 Bezpečnosť a hygiena práce
2. Teória obrábania..............................................................................................................12
2.1 Základy trieskového obrábania, geometria rezného klina nástroja
2.2 Základné operácie obrábania v ryteckých dielňach
2.2.1 Sústruženie, vŕtanie, brúsenie
2.2.2 Frézovanie, strojové rytie
2.3 Automatizácia obrábania
2.3.1 Výrobné linky
2.3.2 Číslicovo riadené obrábacie stroje
2.3.3 Obrábacie centrá
3. Výroba náradia a pomôcok ...........................................................................................16
3.1 Zhotovenie ryteckého náradia a pomôcok
3.2 Brúsenie fréz pre pantograf
3.3 Zhotovenie šablón
3.4 Druhy vodítok pre šablóny
4. Prenos vzorov na materiál a druhy rytín ......................................................................10
4.1 Spôsoby prenosu vzorov
4.2 Rozvrhovanie a spôsoby rytia písma
4.3 Druhy rytín a spôsoby ich zhotovenia
4.3.1 Plochorytina
4.3.2 Rytiny do výšky a do hĺbky
4.3.3 Plošná plastika, plastické rytiny
5. Zhotovenie jednotlivých druhov rytín ..........................................................................58
5.1 Plošné rytie
5.1.1 Iniciále, monogram
5.1.2 Rytie športových cien
5.1.3 Rytie zlatníckych výrobkov, cizelovanie
5.1.4 Rytie zbraní
5.2 Úprava povrchu a dokončovacie práce
5.3 Rytiny do výšky
5.3.1 Drevoryt, štočky
5.3.2 Kovové razítka
5.3.3 Knihárske a sekacie rytiny
3. ročník
(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín)
Počet hodín
1. Rytiny do výšky......................................................................................................................12
1.1 Oceľové značkovacie razidlá a čakany
1.2 Vypaľovadlá
2. Rytiny do hĺbky......................................................................................................................16
2.1 Písmo pre zarážanie
2.2 Pečate a suchá tlač
2.3 Nálepkové rytiny
3. Rytiny pre tlač z hĺbky..........................................................................................................7
3.1 Medirytina
3.2 Oceľorytina
4. Zhotovenie razníkov.........................................................................................................40
4.1 Razníky na odznaky
4.1.1 Zhotovenie matrice a protitlaku
4.1.2 Spôsoby razenia
4.1.3 Strižné nástroje
4.2 Rytie medailí, plakiet, mincí, rádov
4.3 Rytie razníkov pre zlatnícke výrobky
4.4 Dokončovacie a povrchové úpravy výrobkov
5. Rytie a sekanie foriem..........................................................................................................13
5.1 Forma na mydlo
5.2 Forma na sklo
5.3 Forma na potravinárske výrobky
5.4 Rytie nôt
6. Požiadavky plynúce z technického rozvoja.......................................................................2
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
KRESLENIE RYTÍN
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
2485 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Predmet kreslenie rytín poskytuje žiakom vedomosti o technickej lineárnej kresbe
o základoch štylizácie a vedie ich k vytváraniu vlastných návrhov nevyhnutne potrebných vo
svojej praxi. Cieľové vedomosti prispievajú k znalosti kreslenia základných druhov písma,
plastického ornamentu a šperku, štylizácie, plastickej anatómie a farebného ladenia.
Vyučovací predmet kreslenie rytín sa opiera o vedomosti a zručnosti žiakov získané na vyučovacom predmete technické kreslenie. Ďalej nadväzuje na vyučovacie predmetu odborné
kreslenie a modelovanie, rytie a sekanie kovov a odborný výcvik. Predmet spočíva
v komplexnom pohľade na výrobok s citom pre formu, tvar a výtvarnú zručnosť.
2. Rozpis učiva
2. ročník
(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín)
Počet hodín
1. Úvod ................................................................................................................................... .... 2
1.1 Význam predmetu
1.2 Estetika výtvarného prejavu
2. Lineárna kresba ...................................................................................................................24
2.1 Základné cviky uvoľňovania ruky
2.2 Šrafovanie priamkou a krivkou
2.3 Lineárny ornament
2.3.1 Tvarová funkčnosť ornamentu v rytine
2.3.2 Razenie ornamentálnych prvkov do pásu
2.3.3 Historický ornament
2.4 Písmo
2.4.1 Základné druhy písma
2.4.2 Konštrukcia písma, rozpa
l
2.4.3 Nápis, monogram, iniciála
2.4.4 Aplikovaná kresba (kompozícia písma ornamentu)
3. Tieňovaná kresba ..................................................................................................................20
3.1 Zásady a druhy tieňovania, kresliarske potreby
3.2 Pravidlá postupu pri štúdiu podľa priameho vzoru
3.2.1 Štúdie plytkého modelu (drapérie, stuha, šnúra)
3.2.2 Rozbor stavby modelu, rozvrhnutie plochy
4. Technická kresba ................................................................................................................10
4.1 Perspektívne zobrazenie
4.2 Perspektívna skratka, vizovanie
4.3 Proporčné a svetelné vzťahy na modeli (svetlo, polotieň, vlastný tieň, reflex, vrhnutý
tieň)
4.3.1 Perspektívne zobrazenie geometrických telies
4.3.2 Zobrazovanie úžitkových hranatých, rotačných a zložených (skupina telies) predmetov
5. Základy maľby .....................................................................................................................10
5.1 Teória farieb, zloženie a druhy
5.2 Zásady postupu pri práci s farbou, suchý a vlhký podklad
5.3 Rozmývanie farieb, modekácia objemu farbou
5.4 Maľba podľa priameho vzoru
5.4.1 Plastický ornament
5.4.2 Tvrdý model – skupina predmetov, zátišie
5.4.3 Prírodniny, rastlinné motívy
5.4.4 Štylizácia prírodných motívov
3. ročník
( 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín )
Počet hodín
1. Písmo ...................................................................................................................... 20
1.1 Zložité druhy písma
1.2 Slohové písmo
1.3 Písanie písma
2. Plastická anatómia ..............................................................................................................15
2.1 Štúdia ľudského tela
2.1.1 Stavba, zloženie a proporcie
2. 1.2 Kresba anatomických častí tela
2.1.3 Stavba hlavy – portrét
2.2 Figurálna kompozícia
2.2.1 Pohybové štúdie
2.2.2 Zásady figurálnej kompozície
2.3.2 Spojenie figúry a písma
2.2.4 Odznaky, plagáty, vignety
3. Návrhové kreslenie ...............................................................................................................25
3.1 Voľný výber tém
3.2 Využitie realistických štúdií
3.3 Samostatné návrhové kreslenie
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
FYZIKA
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
24 85 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet fyzika v učebných odboroch stredných odborných učilíšť je všeobecnovzdelávací predmet. Okrem všeobecnovzdelávacej funkcie plní aj prípravnú funkciu pre odbornú
zložku vzdelávania.
Poslaním vyučovania fyziky v učebných odboroch stredných odborných učilíšť je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať javy,
deje a zákonitosti reálneho sveta (sú podstatné pre utváranie fyzikálneho, a spolu s poznatkami
z iných prírodovedných predmetov aj prírodovedného obrazu sveta).
Žiaci sú vedení k správnemu pochopeniu fyzikálnych pojmov, zákonov, princípov
a teórií, ktoré tvoria základ fyzikálneho poznania.. Aplikácia fyzikálnych poznatkov sa realizuje formou riešenia úloh, poukázaním na využitie fyziky vo vede, technike a občianskom živote.
Z hľadiska funkcie fyziky ako prípravného predmetu sa akcentujú aplikácie fyziky v odbornej
zložke vzdelávania a v praxi odboru. Vyučovanie poskytuje i súbor praktických zručností pre
jednoduché fyzikálne merania, ich spracovanie a vyhodnotenie. Ďalej poskytuje osvojenie si
stratégie a postupov, ktoré umožňujú riešenie problémov aj v bežnom živote.
2. Rozpis učiva
1. ročník
( 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín )
Počet hodín
1. Fyzikálne veličiny a jednotky ........................................................................................... 5
1.1 Obsah a význam fyziky, hmota a jej formy (1)
1.2 Štruktúra látok, fyzikálne veličiny (1)
1.3 Sústava SI - jednotky (1)
Cvičenie: Určenie neznámej látky pomocou hustoty (2)
2. Mechanika ....................................................................................................................... 17
2.1 Kinematika pohybov (6)
2.1.1 Teleso, hmotný bod, vzťažná sústava, dráha. (2)
2.1.2 Rýchlosť, zrýchlenie. Rovnomerný a nerovnomerný pohyb hmotného
bodu. Rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici. (2)
Cvičenie: Overenie závislosti zrýchlenia pohybujúceho sa telesa od jeho hmotnosti
a pôsobiacej sily (2)
2.2 Dynamika pohybov (3)
2.2.1 Vzájomné pôsobenie telies. (1)
2.2.2 Sila. Newtonove pohybové zákony. (1)
2.2.3 Dostredivá a odstredivá sila (1)
2.3 Mechanická práca, výkon, energia (4)
2.3.1 Mechanická práca (1)
2.3.2 Výkon. Účinnosť. (1)
2.3.3 Kinetická a potenciálna energia (1)
2.3.4 Zákon zachovania mechanickej energie (1)
2.4 Gravitačné pole (3)
2.4.1 Gravitačné pole, Newtonov gravitačný zákon (1)
2.4.2 Gravitačná a tiažová sila, tiaž telesa (1)
2.4.3 Gravitačné zrýchlenie (1)
3.
Molekulová fyzika a termodynamika ...........................................................................11
3.1 Základné poznatky z termiky a termodynamiky (5)
3.1.1 Kinetická teória látok (1)
3.1.2 Modely stavby látok v rozličných skupenstvách (1)
3.1.3 Vnútorná energia telesa a spôsoby jej zmeny (1)
3.1.4 Teplo (1)
3.1.5 Termodynamická teplota (1)
3.2 Štruktúra a vlastnosti látok (5)
3.2.1 Kryštalické a amorfné látky (1)
3.2.2 Deformácia pevného telesa (1)
3.2.3 Teplotná dĺžkmová a objemová rozťažnosť látok (1)
3.2.4 Teplotná rozťažnosť v praxi (2)
2. ročník
(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín)
1.
Elektrina a magnetizmus ............................................................................................23
1.1 Elektrické pole (6)
1.1.1 Elektrický náboj (1)
1.1.2 Silové pôsobenie elektrických nábojov (1)
1.1.3 Coulombov zákon (1)
1.1.4 Elektrické pole, intenzita, potenciál elektrického poľa (1)
1.1.5 Elektrické napätie (1)
1.1.6 Kapacita vodiča, kondenzátor (1)
1.2 Elektrický prúd (6)
1.2.1 Elektrický prúd (1)
1.2.2 Elektromotorické napätie zdroja (1)
1.2.3 Elektrický odpor vodiča (1)
1.2.4 Ohmov zákon (1)
1.2.5 Spájanie spotrebičov (1)
1.2.6 Práca a výkon elektrického prúdu (1)
1.3 Magnetické pole (4)
1.3.1 Magnetické pole stáleho magnetu a vodiča s prúdom (1)
1.3.2 Magnetická indukcia (1)
1.3.3 Elektromagnetická indukcia (1)
1.3.4 Magnetický tok (1)
INŠTITÚT VZDELÁVANIA
A STAROSTLIVOSTI
UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
ODBORNÝ VÝCVIK
Učebný odbor:
Forma, spôsob
a organizovanie štúdia:
24 85 2 rytec kovov
02 nástroje a znaky
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vo vyučovacom predmete odborná prax získavajú žiaci základnú manuálnu zručnosť,
ktorá im umožňuje overovať si získané teoretické vedomosti osvojené na vyučovaní teoretických odborných vyučovacích predmetov. Žiaci sa naučia používať pracovné pomôcky, náradie, stroje, manipulovať s materiálom a spracovať ho.
Výchovno-vzdelávacie ciele spočívajú predovšetkým vo vytváraní jednoty teória- prax, v spojení praktických vedomostí a činností. Odborná prax formuje aj morálne vlastnosti žiakov,
ako napr. dobrý vzťah k produktívnej práci, k zvolenému povolaniu a pod., zároveň sa žiaci
musia naučiť rešpektovať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Majster vedie žiakov na odbornej praxi k osvojeniu pracovných návykov, precíznosti práce a
zodpovednosti, upevňovanie a prehlbovanie odborných vedomostí osvojených vo výučbe teoretických odborných predmetov. Vedomosti získané na teoretickom vyučovaní sú na odbornej
praxi aplikované v praxi a ďalej rozvíjané. Obe zložky vzájomne súvisia a dopĺňajú sa, preto
je potrebná spolupráca učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej praxe.
Obsah vyučovacieho predmetu odborná prax v 1. ročníku tvorí tematické celky zamerané tak,
aby si žiaci osvojili základnú zručnosť v ručnom spracovaní kovov a pri ručnom rytí a sekaní.
Žiaci 2. ročníka sa oboznámia so základmi strojového obrábania a rozšíria si svoje vedomosti
a zručnosti pri plošnom rytí a sekaní vzorov vrátane ich povrchových úprav. V 3. ročníku si
žiaci prehlbujú zručnosti pri zhotovovaní rytín do výšky a do hĺbky. Jednotlivé súčasti náradia
a pomôcok potrebné pre rytie a sekanie kovov si žiaci zhotovujú priebežne počas celého obdobia odbornej praxe tak, ako ich potrebujú k svojej práci.
2. ROZPIS UČIVA
1. ročník
( 12 hodín týždenne, spolu 396 hodín )
TÉMA
POČET HODÍN
1. ÚVOD ................................................................................................................................. 12
1.1 Oboznámenie sa s odborom rytec kovov.........................................................................2
1.2 Bezpečnosť práce a hygiena na pracovisku ....................................................................4
1.3 Oboznámenie sa so školským poriadkom.......................................................................2
1.4 Najčastejšie zdroje úrazu, prvá pomoc pri úraze.............................................................1
1.5 Pridelenie náradia............................................................................................................1
1.6 Organizácia praktických cvičení.....................................................................................2
2. ZÁKLADY RUČNÉHO SPRACOVANIA KOVOV.....................................................168
2.1 Meranie a orysovanie....................................................................................................24
2.1.1. Účel a spôsoby merania a orysovanie...................................................................2
2.1.2. Príprava materiálu na orysovanie..........................................................................2
2.1.3 Oboznámenie sa s meradlami a pomôckami..........................................................8
2.1.4 Rysovanie kolmíc, kružníc, oblúkov......................................................................6
- 106 -
2.1.5 Rysovanie kolmíc, kružníc podľa návrhu.............................................................6
2.2 Pilovanie rovných plôch...............................................................................................24
2.2.1 Význam pilovania..................................................................................................6
2.2.2 Upínanie obrábaného materiálu do zveráka, pilovanie pilníkmi rôznej
zrnitosti..............................................................................................................12
2.2.3 Pilovanie rovín priečne a pozdĺžne........................................................................6
2.3 Ručné a strojové rezanie kovov...................................................................................12
2.3.1 Význam rezania kovov a používané nástroje ........................................................5
2.3.2 Upínanie materiálu.................................................................................................1
2.3.3 Oboznámenie sa strojovou rámovou kotúčovou pílou...........................................6
2.4 Strihanie........................................................................................................................24
2.4.1 Oboznámenie s používaním ručných nožníc, strihanie ručnými nožnicami........12
2.4.2 Oboznámenie s pužívaním strojovej nožnice.......................................................12
2.5 Vŕtanie...........................................................................................................................12
2.5.1 Účel vŕtania. Druhy vrtákov...................................................................................6
2.5.2 Vŕtanie priechodových dier, upínanie obrobkov....................................................6
2.6 Rezanie závitov.............................................................................................................12
2.6.1 Rezanie vonkajších závitov. Nástroje na rezanie vonkajších závitov...................6
2.6.2 Rezanie vnútorných závitov..................................................................................6
2.7 Vyrovnávanie a ohýbanie..............................................................................................12
2.7.1 Účel vyrovnávania a ohýbania, náradie, pomôcky. Ohýbanie plechu pomocou
ohýbačky...........................................................................................................12
2.8 Úprava a ostrenie nástrojov a náradia...........................................................................12
2.8.1 Brúsenie a ostrenie ryteckého náradia - rydlá, sekáče..........................................12
2.9 Spájkovanie...................................................................................................................36
2.9.1 Oboznámenie s druhmi spájok, tavív a ich funkcie..........................................6
2.9.2
Zdroje
ohrevu................................................................................................6
2.9.3
Príprava
povrchu
materiálu
na
spájkovanie....................................................6
2.9.4
Mäkké
spájkovanie........................................................................................6
2.9.5
Tvrdé
spájkovanie........................................................................................12
- 107 -
3.
RUČNÉ
RYTIE
A
SEKANIE
KOVOV.....................................................................................162
• 3.1 Úprava náradia a tvary rydiel...............................................................................66
3.1.1
Rozdelenie
tvarov
rydiel................................................................................6
3.1.2
Úprava
držadiel.............................................................................................6
3.1.3
Brúsenie
a
leštenie
plôšok
rydiel...................................................................6
3.1.4 Ostrenie rydiel..............................................................................................6
3.1.5
Zhotovenie
ryteckého
kladivka
pilovanie...................................................12
3.1.6
Zhotovenie
ryteckého
kladivka
meranie......................................................6
3.1.7
Zhotovenie
ryteckého
kladivka
brúsenie.....................................................6
3.1.8
Zhotovenie
ryteckého
kladivka
kalenie.......................................................6
3.1.9
Zhotovenie
rukoväte
ku
kladivku.................................................................12
• 3.2 Zmenšovanie, zväčšovanie kresby, prenesenie kresby na materiál..........................6
3.2.1
Príprava
materiálu.
Vyrovnávanie,
leštenie....................................................1
3.2.2 Natmelenie materiálu...................................................................................1
3.2.3
Prekreslenie
vzoru
na
materiál......................................................................4
•
3.3 Rytie vzorov........................................................................................................18
3.3.1 Rytie pásových
rov....................18
•
zväčšených
a
zmenšených
ornamentov,
vzo-
3.4 Rytie paličkového a písaného písma....................................................................30
3.4.1 Prekreslenie, rozdelenie písma.....................................................................6
3.4.2
Štúdie
najbežnejších
druhov
písma................................................................6
3.4.3
Rozpísanie
písmov
do
riadkov........................................................................6
3.4.4
Rytie
paličkového
písma
jednoduchý
text..................................................12
•
3.5 Druhy sekáčov a ich úrpava..................................................................................12
3.5.1
Zhotovenie
čov.......................................................................................6
3.5.2
Brúsenie
čov...........................................................................................6
- 108 -
sekáseká-
4.
TEPELNÉ
SPRACOVANIE
KOVOV........................................................................................24
• 4.1 Vykonávanie ryteckého náradia..........................................................................18
•
4.2. Kalenie a popúšťanie...........................................................................................6
5.SEKANIE
JEDNODUCHÝCH
VZOROV....................................................................................30
• 5.1 Príprava materiálu................................................................................................2
•
5.3. Prekopírovanie alebo prekreslenie materiálu......................................................4
•
5.4. Sekanie vzoru.....................................................................................................24
2. ročník
( 15 hodín týždenne, 495 hodín denne)
TÉMA
1.BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA
• 1.1 Dodržiavanie bezpečnosti pri praktických cvičeniach
•
1.2 Hygiena práce
POČET HODÍN
2
1
1
2.ZÁKLADY STROJOVÉHO OBRÁBANIA
60
• 2.1 Oboznámenie sa s obrábacími strojmi. Vŕtačka, brúska
4
•
2.2 Bezpečnostné predpisy
6
•
2.3 Praktická práca na strojoch
18
•
2.4 Nastavenie a údržba
2
•
2.5 Oboznámenie sa s obrábacími strojmi. Fréza, pantograf
4
•
2.6 Bezpečnostné predpisy
6
•
2.7 Praktická práca na strojoch.(fréza, pantograf)
18
•
2.8 Nastavenie a údržba
2
3. PLOŠNÉ RYTIE A SEKANIE
223
• 3.1 Príprava materiálu. Strihanie, brúsenie, leštenie
- 109 -
6
•
3.2 Prenesenie kresby na materiál. Rastlinný motív - tabutierka
6
•
3.3 Vlastná práca. Plošné rytie
30
•
3.4 Povrchová úprava
6
•
3.5 Príprava materiálu na rytie monogramov
6
•
3.6 Prenesenie kresby na materiál
6
•
3.7 Rytie pásových ornamentov na monogram
30
•
3.8 Vlastná práca. Plošné rytie
30
•
3.9 Navrhovanie monogramov - písmenká
12
•
Rytie monogramov
30
•
Príprava materiálu na sekanie jednoduchých vzorov
6
•
Prenesenie kresby na materiál jednoduchý vzor
6
•
Vlastná práca. Sekanie
47
•
Konečná úprava
2
4.ZHOTOVENIE JEDNOTLIVÝCH DRUHOV RYTÍN
210
• 4.1 SUCHÁ TLAČ
4.1.1 Príprava a spracovanie materiálu
4.1.2 Negatívne prekreslenie
4.1.3 Vlastné práce
4.1.4 Zhotovenie protitlaku
4.1.5 Kontrolné odtlačky
•
70
6
6
40
6
12
4.2 MEDIRYTINA
70
4.2.1 Príprava materiálu, leštenie
4.2.2 Kreslenie návrhu, prenesenie kresby
4.2.3 Vlastná práca s ryteckým náradím
4.2.4 Leštenie, tlač
6
12
42
10
• 4.3 PLOŠNÁ PLASTIKA
70
4.3.1 Príprava, opracovanie materiálu
4.3.2 Prenesenie kresby podľa predlohy
4.3.3 Vlastná práca s ryteckým náradím -sekáče
4.3.4 Vlastná práca s ryteckým náradím - ihlové pilníky
4.3.5 Záverečné úpravy rytiny
- 110 -
6
6
18
30
10
3.ročník
( 17,5 hodín denne, 577,5 hodín týždenne )
TÉMA
POČET HODÍN
1. ÚVOD
7
• 1.1 Bezpečnosť práce a hygiena na pracovisku. N ajčastejšie zdroje úrazu, prvá
pomoc
5
•
1.2 Pridelenie náradia
2
2. ZHOTOVENIE RYTÍN DO VÝŠKY
175
• 2.1 ZNAČKOVACIE RAZIDLÁ
2.1.1 Príprava materiálu
2.1.2 Vlastnosti ocele
2.1.3 Praktická časť
2.1.4 Vlastná práca
•
84
7
7
14
56
2.2 VYPALOVADLO
91
2.2.1 Príprava materiálu a jeho opracovanie.
2.2.2 Kreslenie vzoru na materiál.
2.2.3 Vlastná práca
2.2.4 Vypylovanie otlačku do dreva.
7
7
70
7
3. ZHOTOVENIE RYTÍN DO HĹBKY
167
• 3.1 SUCHÁ TLAČ
3.1.1 Príprava a opracovanie materiálu
3.1.2 Negatívne prekreslenie
3.1.3 Vlastné práce
3.1.4 Zhotovenie protitlaku
•
77
7
7
49
14
3.2 VÝROBA PEČATE
90
3.2.1 Voľba a príprava materiálu
3.2.2 Negatívne prekreslenie
3.2.3 Vlastná práca
3.2.4 Konečná úprava
7
7
70
6
4. ZHOTOVENIE RAZNÍKOV A FORIEM
228,5
• 4.1 PLASTICKÝ ODZNAK
- 111 -
119
4.1.1 Príprava materiálu
4.1.2 Kreslenie návrhu
4.1.3 Negatívne prekreslenie
4.1.4 Vlastná práca
4.1.5 Kalenie raznice. Lisovanie
4.1.6 Výroba odznaku z otlačku
•
7
14
7
70
7
14
4.2 RYTIE PLAKIET
109,5
4.2.1 Príprava, opracovanie materiálu
4.2.2 Negatívne prekreslenie podľa návrhu
4.2.3 Vlastné práce (vyrobiť šablónu )
4.2.4 Vlastné práce (vyrobiť raznicu za pomoci šablóny )
4.2.5 Kalenie a lisovanie
- 112 -
7
7
46,5
35
14
Download

−kVP 8545 2 Zlatník a klenotník 2485 2 02 rytec kovov