Názov predmetu: Strojníctvo
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 1. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je vytváranie všeobecného technického základu odborného technického vzdelania.
Kladením základov všeobecného technického myslenia sa vytvárajú schopnosti praktickej aplikácie
teoretických poznatkov a rozvíja sa samostatné technické myslenie. Cieľové vedomosti spočívajú
v získaní prehľadu o strojových súčiastkach a mechanizmoch, ich funkcii, princípe činnosti a použití.
Cieľové zručnosti sú charakterizované správnym používaním STN, tabuliek, technickej literatúry,
ktoré podporuje ovládanie technického názvoslovia.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. SPOJE A SPOJOVÉ SÚČIASTKY
Druhy spojov
Skrutky a skrutkové spoje
Základné pojmy, skrutky
Druhy závitov a ich použitie
Riešenie závitov podľa tabuliek
Druhy skrutiek
Matice a podložky
Poistenie skrutiek a matíc
Výber matíc a podložiek podľa STN
Pohybové skrutky
Zverné spoje
Klinové spoje
Perové spoje
Pružné spoje
Kolíkové spoje
Čapové spoje
Nerozoberateľné spoje
Nitové spoje
Zvarové spoje
Spájkované spoje
Lepené spoje
.
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
J. Doleček – Z. Holoubek – Strojníctvo pre 1. ročník SOU, Alfa 1989
Názov predmetu: Strojárska technológia
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 1. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je získanie informácií o výrobe, vlastnostiach a spracovaní technických materiálov, ktoré
úzko súvisia s opracovaním materiálov a podstatnou mierou pôsobia na voľbu rezných pomerov.
S rovnakým cieľom sa žiaci oboznamujú s technológiami spracovania materiálov na polovýrobky.
Cieľové zručnosti umožňujú žiakom určiť základné vlastnosti materiálu uvedeného v technickej
dokumentácii a podľa potreby vyhľadať podrobné údaje v technických tabuľkách, alebo iných
databázových súboroch.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. VLASTNOSTI TECHNICKÝCH MATERIÁLOV
Fyzikálne vlastnosti materiálov
Chemické vlastnosti materiálov
Mechanické vlastnosti materiálov
Technologické vlastnosti materiálov
II. SKÚŠKY VLASTNOSTÍ MATERIÁLOV
Skúšky mechanických vlastností
Skúšky technologických vlastností
Deštruktívne skúšky materiálov
Nedeštruktívne skúšky materiálov
III. KOVOVÉ TECHNICKÉ MATERIÁLY
Rozdelenie kovových materiálov
Výroba a vlastnosti ocelí
Označovanie ocelí
Zliatiny železa na odliatky, ich výroba a označovanie
Neželezné kovy, ich vlastnosti a použitie
Spekané materiály
Materiály so špeciálnymi vlastnosťami
IV. NEKOVOVÉ TECHNICKÉ MATERIÁLY
Plastická hmota
Technická guma
Drevo
Technické sklo a keramika
V. ZÁKLADY METALOGRAFIE A TEPELN0HO SPRACOVANIA
Štruktúrne zložky ocelí
Štruktúrne zložky liatín
Tepelný cyklus
Druhy tepelného spracovania
Vplyv tepelného spracovania na technologické vlastnosti materiálov
VI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY
Princíp korózie
Korózia kovov
Korózia nekovov
Ochrana proti korózii
.
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
O. Bothe – Strojárska technológia I. pre strojárske učebné odbory, Alfa 1987
O. Bothe – Strojárska technológia II. pre strojárske učebné odbory, Alfa 1985
Ing. Ľudovít Nagy – Strojárska technológia I. pre SOŠ strojnícke, TERRA, Bratislava 2001
Názov predmetu: Technológia
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 1. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je poskytnúť žiakom v oblasti strojového obrábania vedomosti spočívajúce v poznaní
fyzikálnej podstaty procesu trieskového obrábania, správnej voľby rezných pomerov pre rôzne
materiály obrobku pri obrábaní rôznymi nástrojmi, v znalosti technológie jednotlivých spôsobov
obrábania a základných druhov práv pri sústružení, frézované, brúsení..
ANOTÁCIA PREDMETU
I. ZÁKLADY RUČNÉHO SPRACOVANIA KOVOV
Plošné meranie a orysovanie
Meranie dĺžok – posuvné meradlo
Meranie dĺžok - mikrometer
Meranie uhlov
Ručné a strojové rezanie kovov
Strihanie, sekanie, prebíjanie materiálu
Pilovanie, druhy pilníkov, materiál pilníkov
Pilovanie rovinných plôch, spojených a tvarových
Rovnanie a ohýbanie
Vŕtanie dier
Ručné rezanie závitov
Ručné brúsenie a ostrenie nástrojov
II. LÍCOVANIE A PRESNÉ MERANIE
Lícovanie – základné pojmy
Druhy uložení, stupne presnosti
Určovanie tolerancií – výpočet medzných rozmerov a tolerancie
Kalibre a presné meradlá
III. ZÁKLADY TRIESKOVÉHO OBRÁBANIA
Vznik a druhy triesok
Rezný klin nástroja
Geometria rezného klinu
Materiály na výrobu nástrojov
Základné pohyby, združené pohyby
Rezné podmienky, určovanie, výpočet
Princíp upínania nástrojov a obrobkov
Chladenie a mazanie
IV. ZÁKLADY STROJOVÉHO OBRÁBANIA
Sústruženie – základné druhy sústruhov, hlavné časti, ich funkcia
Druhy sústružníckych nožov, ich geometria
Upínanie nožov a obrobkov
Sústruženie čelných plôch, voľba rezných podmienok
Navŕtavanie – nástroje, postup, príčiny zlomenia nástroja
Sústruženie vonkajších valcových plôch – hrubovanie, hladenie
Sústruženie priebežných a osadených hriadeľov
Frézovanie – základné druhy frézovačiek, hlavné časti, ich funkcia
Druhy nástrojov a ich upínanie
Rezné podmienky, voľba, výpočet
Upínanie obrobkov
Frézovanie rovinných valcovou a čelnou frézou
Frézovanie pravouhlých plôch a osadených plôch
Brúsenie –základné druhy brúsok, hlavné časti, ich funkcia
Výroba, orovnávanie a vyváženie brúsnych kotúčov
Upínanie kotúčov a obrobkov na brúskach
Brúsenie rovinných plôch
Brúsenie hranola
Brúsenie vonkajších valcových plôch
.
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
P. Vávra – J. Leinveber: Strojnícke tabuľky pre SOU, Alfa 1985
J. Švarg – J. Vojtík: Technológia ručného spracovania kovov, Alfa 1998
D. Driensky – J. Tomaides – P. Fúrik – T. Lehmannová: Strojové obrábanie, Alfa 1984
Názov predmetu: Technické kreslenie
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 1. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je rozvíjať u žiakov priestorovú predstavivosť, presnosť pri práci, dôslednosť a schopnosť
vytvárať a čítať technické výkresy. Poznať požiadavky normy na vyhotovenie výkresov. Podnecovať
ich aktívny záujem o technické kreslenie a vytvárať kladný vzťah k technike a technickému dedičstvu
ako aj motivovať k vlastnému navrhovaniu a konštruovaniu výrobkov. Obsah predmetu umožňuje
žiakom širší pohľad na zákonitosti a súvislosti rozvoja techniky a strojárstva .
ANOTÁCIA PREDMETU
I. NORMALIZÁCIA V TECHNICKOM KRESLENÍ
Technické výkresy, úprava výkresových listov
Druhy a hrúbky čiar
Mierky zobrazenia
Normalizované písmo
Názorné zobrazenie v 3D
Pravouhlé premietanie na priemetne
Premietanie rozličných telies
Kreslenie rezov a prierezov
Kreslenie prienikov
Zobrazovanie pretvorených súčiastok
II. KRESLENIE NÁČRTOV
Význam technických náčrtov
Pravidlá pre kreslenie náčrtov
III. KÓTOVANIE NA STROJNÍCKYCH VÝKRESOCH
Základné pojmy a pravidlá kótovania
Spôsoby kótovania
Kótovanie priemerov a polomerov
Kótovanie uhlov a oblúkov
Kótovanie dier a ich rozstupov
Kótovanie šikmých konštrukčných prvkov
IV. PREDPISOVANIE PRESNOSTI ROZMEROV
Tolerovanie rozmerov, základné pojmy
Lícovacie sústavy a druhy uložení
Predpisovanie číselných medzných odchýlok
Tolerovanie dĺžok, rozstupov, priemerov, uhlov a netolerované rozmery
V. TOLERANCIE GEOMETRICKÉHO TVARU A POLOHY
Odchýlky geometrického tvaru a polohy
Tolerančná značka a jej umiestnenie
VI. PREDPISOVANIE AKOSTI POVRCHU, ÚPLNÉ KÓTOVANIE SÚČIASTOK
Parametre drsnosti povrchu a číselné hodnoty, význam značky a jej umiestnenie
Kreslenie a kótovanie rotačných, hranatých súčiastok
.
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
P. Vávra – J. Leinveber: Strojnícke tabuľky pre SOU
Z. Holoubek – J. Leinveber – J. Švercl: Technické kreslenie pre 1. a 2. ročník SOU, Alfa 1998
J. Terbajovský – P. Fedor: Technické kreslenie pre SPŠ, Alfa 1990
Názov predmetu: Odborný výcvik - Obrábač kovov 2433 H
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 1. ročník
Vyučujúci: Bordáč Jozef, Bc. Franko Marian, Haviernik Jozef
Spôsob hodnotenia: písomné- test, ústne
Počet hodín: 40 -60
Forma výučby: riadené samoštúdium, praktické cvičenia, prednášky
Ciel štúdia: Odborný výcvik je zameraný na získanie praktických skúsenosti a zručností žiakov pri ručnom
a strojovom spracovávaní kovov. Preberá sa základné učivo strojového obrábania kovov, ktorého obsahom je
praktická činnosť – práca na strojoch. Žiaci odboru obrábač kovov sú pripravovaní tak, aby sa mohli uplatniť
pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie ako aj pri obsluhe CNC
strojov. Absolvent je schopný vykonávať prácu sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním, či už podľa
výkresov, alebo bez výkresovej dokumentácie, len podľa vzoriek podľa požiadaviek zákazníka.
ANOTÁCIA PREDMETU
Prvý polrok :
I. ZÁKLADY RUČNÉHO SPRACOVANIA KOVOV
plošné meranie, orysovanie, delenie materiálu, pilovanie,
rovnanie a ohýbanie, vŕtanie a zahlbovanie,
vyhrubovanie a vystružovanie, ručné rezanie závitov, ručné brúsenie,
II. ZÁKLADY STROJOVÉHO OBRÁBANIA NA SÚSTRUHU
druhy sústruhov, sústružnícke nástroje a spôsoby ich upínania a ostrenia,
upínanie obrobkov, používanie meradiel,
určenie a nastavenia rezných pomerov, odber skúšobnej triesky,
sústruženie čelných a vonkajších valcových plôch,
sústruženie vnútorných valcových plôch,
vŕtanie s vyhrubovaním a vystružovaním na sústruhu
5 - 10 hodín
15 - 20 hodín
Druhý polrok :
III. ZÁKLADY STROJOVÉHO OBRÁBANIA NA FRÉZOVAČKE
15 - 20 hodín
druhy frézovačiek, druhy fréz a ich upínanie a spôsoby ich ostrenia,
určenie a nastavenie rezných pomerov, odber skúšobnej triesky,
frézovanie rovinných a pravouhlých plôch,
frézovanie osadených plôch,
IV. ZÁKLADY STROJOVÉHO OBRÁBANIA NA ROV. A ROT. BRÚSKACH 5 - 10 hodín
oboznámenie sa s brúskami, spôsoby upevňovania kotúčov a materiálu,
určenie a nastavenie rezných pomerov, odber skúšobnej triesky,
brúsenie jednoduchých rovinných plôch,
brúsenie jednoduchých valcových plôch
Podmienky k získaniu hodnotenia:
Pravidelná aktívna účasť
Absolvovanie predpísaných hodín praxe
Odovzdanie kontrolných prác
Odporučená literatúra:
J.Švagr – J. Vojtík
: Technológia ručného spracovania kovov
B.Janiš – K. Raftl
: Technológia I – Sústružník
Josef Vach
: Technológia I – Frézár
Jiří Outrata
: Technológia I – Brusič
P. Vávra, J. Leinveber
: Strojnícke tabuľky pre SOU
Download

ŠPZ puškár 1. ročník