Názov predmetu: Ekonomika
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: Ing. Želmíra Fábryová
Spôsob hodnotenia: písomné- test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Osvojenie potrebných základných vedomostí z ekonomiky, samostatnosť prejavu,
pohotovosť v myslení.
ANOTÁCIA PREDMETU
Prvý polrok:
1. Základné ekonomické pojmy / ekonomika, ekonómia, potreby, výroba, tovar, peniaze/.
2. Trh a trhový mechanizmus / ponuka, dopyt, trhová rovnováha, konkurencia/.
3. Právne formy podnikania / živnosti, obchodné spoločnosti, družstvo/.
4. Výrobná činnosť / výrobný program, výrobná kapacita, výrobok/.
Druhý polrok:
1. Majetok podniku /členenie majetku podniku, opotrebenie majetku, využívanie majetku,
inventúra a inventarizácia majetku/
2. Materiálové hospodárstvo podniku / zásoby, členenie zásob, norma spotreby materiálu
skladovanie zásob/
3. Odbytové činnosti / odbytové teórie, životný cyklus výrobku/
4. Ekonomická stránka činnosti podniku / náklady, výnosy/
5. Daňová sústava / základné daňové pojmy, priame dane, nepriame dane/
Podmienky k získaniu hodnotenia: 50 % ústna odpoveď, 50 % písomná práca
/100% - 90 % výborný, 89 %- 75 % chválitebný, 74 % - 50 % dobrý,
49 % - 30 % dostatočný, 29% - nedostatočný
Doporučená literatúra:
Ekonomika pre študijné odbory
Názov predmetu: Výroba pažieb
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Cieľo m vyučovacieho predmetu „Výroba pažieb“ je poskytnúť v oblasti výroby pažieb vedomosti
spočívajúce v poznaní fyzikálnej podstaty procesu obrábania dreva , správnej voľby rezných pomerov
a nástrojov pri výrobe pažby, v znalosti technológie jednotlivých spôsobov obrábania a základných druhov .
Cieľové vedomosti v oblasti ručného spracovania dreva spočívajú v znalosti požiadaviek na drevo pažby,
rozmery a časti pažby, druhy pažieb, spôsoby výroby pažieb, povrchové úpravy pažby
ANOTÁCIA PREDMETU
I. MECHANICKÁ ÚPRAVA POVRCHU DREVA
Hobľovanie
Pilovanie
Škrabanie
Brúsenie
Rytie
II. POVRCHOVÁ ÚPRAVA PAŽB Y
Fázy povrchovej úpravy
Suroviny na povrchovú úpravu
Zariadenia na povrchovú úpravu
Postup pri povrchovej úprave pažby
III. VÝROBA PAŽB Y
Ručná výroba
Strojová výroby – klasické stroje
Strojová výroba – programovo riadené stroje
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
Kříbek – Strelné zb rane I.
Kříbek – Strelné zb rane II.
Souček – Technologie I., II.
P. Vávra – J. Leinveber: St rojnícke tabuľky pre SOU, Alfa 1985
Názov predmetu: Technické kreslenie
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 1
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je sprostredkovať žiako m vedomosti o rô znych pracovných metódach a ich technický m
zdôvodnením a vysvetlením, oboznámiť žiakov s technologickými postupmi výroby šperkov zlatníckou
i klenotníckou technikou, s najvýhodnejšími spôsobmi spracovania drahých kovov s využitím primeraného
strojového zariadenia. Žiaci sa majú oboznámiť s funkciami pracovného náradia, pomôcok, nástrojov a zariadení
a ich bežnou údržbou. Majú sa naučiť teoreticky ovládať príslušné výrobné post upy a techniky.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. KRESLENIE ZÁKLADNÝCH STROJOVÝCH S ÚČIASTOK A SPOJOV
POMOCOU PROGRAMU AUTOCAD
Základné pojmy – pracovné prostredie Auto CADu
Obrazovkové nastavenie
Funkčné klávesy
Nastavenie kresliacich pomôcok – krok, raster, ortho
Kreslenie príkazov – výber objektov, príkaz vymaž
Kreslenie úsečky, krivky, mnohouholníka, obdĺžnika, kružnice, oblúka, elipsy, bodu, prstenca
Uchopenie módu – rýchle nastavenie, trvalé nastavenie
M odifikačné príkazy – posun, kopíruj, zrkadli, otoč, ekvidištanta, pole, zaobli, zraz hrany, orež,
predĺž, pretiahni, preruš, zoom
Práca s hladinami – nastavenie, priradenie farby, typy čiar
Šrafovanie – kreslenie rezov a prierezov
Nastavenie kótovacieho štýlu, tolerancie, vypínanie titulného bloku, tvorba výrobných výkresov
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
P. Vávra – J. Leinveber: St rojnícke tabuľky pre SOU
Z. Ho loubek – J. Leinveber – J. Švercl: Technické kreslenie pre 1. a 2. ročník SOU, A lfa 1998
J. Terbajovský – P. Fedor: Technické kreslenie p re SPŠ, Alfa 1990
G. Omura: A UTOCA D 2006, SoftPress 2005
Názov predmetu: Technológia
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je poskytnúť žiakom v oblasti strojového obrábania vedomosti spočívajúce v poznaní
fyzikálnej podstaty procesu trieskového obrábania, správnej voľby rezných pomerov pre rôzne
materiály obrobku pri obrábaní rôznymi nástrojmi, v znalosti technológie jednotlivých spôsobov
obrábania a základných druhov práv pri sústružení, frézované, brúsení.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. OPTIKA NA ZBRANIACH
Pozorovacie ďalekohľady
Kolimátory
Elektrooptické prístroje
II. MONTÁŽ OPTICKÝCH ZAMERIAVAČOV A KOLIMÁTOROV
III. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY MONTÁŽE ZBRANÍ
IV. DRŽANIE A NOSENIE ZBRANÍ A STRELIVA
V. ÚČINOK STRELY V CIELI
Dostrel a nastreľovanie
VI. ZÁVADY ZBRANÍ
Bežné závady
Závady súvisiace s vnútornou balistikou
Funkčné závady
VII. SKÚŠANIE A OZNAČOVANIE ZBRANÍ
VIII. STRELIVO
Guľové a brokové náboje
Malikalibrové a flóbertové náboje
Nebezpečné strelivo
IX. NOVÉ TECHNÓGIE PRI VÝROBE ZBRANÍ
.
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
P. Vávra – J. Leinveber: Strojnícke tabuľky pre SOU, Alfa 1985
J. Švarg – J. Vojtík: Technológia ručného spracovania kovov, Alfa 1998
D. Driensky – J. Tomaides – P. Fúrik – T. Lehmannová: Strojové obrábanie, Alfa 1984
J. Kříbek: Střelné zbraně, I. a II. část
Názov predmetu: Strelné zbrane
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Cieľové vedomosti predmetu sú predovšetkým poznanie veličín a jednotiek, základných pojmov a
názvoslovia používaného v strelectve a poznanie konštrukcie a funkcie zbraní.
Cieľové zručnosti predmetu sú v schopnosti uplatniť teoretické poznatky pri opravách, montáži a renovácii strelných
zbraní.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. KONŠTRUKCIA ZBRANÍ
Výroba hlavne
Hlaveň guľatá
Hlaveň broková
Úsťové nadstavce
Uzávery
Bicí mechanizmus
Spúšťací mechanizmus
Poistný mechanizmus
Zásobovací mechanizmus
Vyťahovače, vyhadzovače
Mieridlá
II. KRÁTKE ZBRANE
Pištole
Revolvery
III. OVLÁDANIE A POUŽÍVANIE ZBRANÍ
Ovládanie zbraní
Používanie zbraní
IV. POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE Z TECHNICKÉHO ROZVOJA
Požiadavky konštrukčného riešenia
Požiadavky technologického riešenia.
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
P. Vávra – J. Leinveber: Strojnícke tabuľky pre SOU
J. Kříbek: Střelné zbraně, I. a II. část
Názov predmetu: Odborný výcvik - PUŠKÁR
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: VACHÁLEK Jozef
Spôsob hodnotenia: hodnotenie prác
Počet hodín: 62 - 80
Forma výučby: riadené samoštúdium, praktické cvičenia, prednášky
Ciel štúdia: Obsah špecifického vyučovacieho predmetu strelné zbrane a balistika nadväzuje na
obsah, ktorý žiaci získali v 2. a 3. ročníku, zameraného na vývoj zbraní od najstarších čias až po súčasnosť.
Zdokonalia sa v osvojovaní a pochopení základnej odbornej terminológie zbraní a ich systémov. Ďalej je učivo
zamerané na získanie poznatkov z rozdelenia zbraní podľa účelu používania a konštrukčného riešenia.
V odbornej oblasti balistika si žiaci osvoja teóriu strely od vývinu prechodom cez hlaveň až po cieľ.
Podrobnejšie sa oboznámia s jednotlivými fázami letu náboja a vlastnosťami zameriavacej techniky.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. ZÁVADY ZBRANÍ, ÚRADNÉ SKÚŠKY ZBRANÍ
10 hodín
bežné závady súvisiace s použitím zbrane
rozdelenie skúšok, skúšobné metódy, meranie súčiastok zbraní
tormentácia – tlaková skúška, nastreľovanie zbrani
II. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ ŠPORT. A LOVECKÝCH ZBRANÍ
7 - 10 hodín
vzduchovky a plynovky, malorážky , funkcia súčiastok
guľovnice, samočinné pušky, pištole, revolvery, kombinované zbrane
III. NASTAVENIE JEDNOTLIVÝCH MECHANIZMOV A ČASTÍ ZBRANÍ
7 - 10 hodín
nastavenie vzduchových a plynových zbraní
nastavenie guľových a brokových zbraní
nastavenie samočinných zbraní, revolverov a pištolí
IV. POUŽÍVANIE ŠPEC. NÁRADIA NA MONT. VŠETKÝCH DRUHOV ZBRANÍ 7 - 10 hodín
náradie na montáž systémov, náradie na pažbenie
náradie na tlakové skúšanie a nastreľovanie zbraní, úpravy náradia
V. ZÁKLADNÁ ÚDRŽBA ZBRANÍ
7 - 10 hodín
údržba zbraní pri používaní , údržba zbraní pri skladovaní
VI. MONTÁŽ ZBRANÍ ZO SÚČ. VYROBENÝCH NA SÚSTR. A FRÉZOVAČKE 7 – 10 hodín
kontrola a oprava súčiastok pred montážou, montáž zbraní a ich uvedenie do funkcie
používanie jednotlivých druhov spájkovania, zásady pri pažbovaní
montáž puškohľadov
VII. RENOVÁCIA ZBRANÍ VRÁTANE POVRCHOVÝCH ÚPRAV
7 – 10 hodín
renovácia mechanizmu zbraní , renovácia hlavní
renovácia pažieb , renovácia povrchových ochrán
renovácia optických zariadení
VIII. ŠPECIFICKÉ UČIVO
10 hodín
súborná práca
Podmienky k získaniu hodnotenia:
Pravidelná aktívna účasť
Absolvovanie predpísaných hodín praxe
Odovzdanie kontrolných prác
Doporučená literatúra:
J.Švagr – J. Vojtík
: Technológia ručného spracovania kovov
Ing. František Souček : Technológia I. PUŠKÁR ,
Jan Kríbek
: Strelné zbrane
Názov predmetu: Kontrola a meranie súčiastok zbraní
Predmet: povinný
Zaradenie v učebnom pláne: 3. ročník
Vyučujúci: Ing. Takáč Viliam
Spôsob hodnotenia: písomné - test, ústne
Počet hodnotení: 2
Forma výučby: riadené samoštúdium
Cieľ štúdia: Je poskytnúť žiakom v oblasti strojového obrábania vedomosti spočívajúce v poznaní
fyzikálnej podstaty procesu trieskového obrábania, správnej voľby rezných pomerov pre rôzne
materiály obrobku pri obrábaní rôznymi nástrojmi, v znalosti technológie jednotlivých spôsobov
obrábania a základných druhov práv pri sústružení, frézované, brúsení.
ANOTÁCIA PREDMETU
I. ZÁSADY SPRÁVNEHO MERANIA A SPRACOVANIE VÝSLEDKOV MERANIA
II. MERANIE ROZMEROV
Meranie a kontrola dĺžkových rozmerov
Posuvné meradlo, mikrometre, ZRM, kalibre, odchýlkomery, passameter, passimeter
Dĺžkové meranie priame
Dĺžkové meranie nepriame
III. MERANIE UHLOV
Metódy merania uhlov, druhy meradiel
Meranie uhlov
Meranie vodorovnej a zvislej polohy
IV. MERANIE TVAROV
Meranie priamosti, rovinnosti, kruhovitosti, valcovitosti, hádzania, hlučnosti a chvenia
III. MERANIE AKOSTI POVRCHU
Metódy merania akosti povrchu a meradlá
Meranie akosti povrchu
III. MERANIE A KONTROLA VYBRANÝCH SÚČIASTOK ZBRANÍ
Meranie a kontrola hlavní
Meranie a kontrola pružín
Meranie a kontrola úderníka
Podmienky k získaniu hodnotenia: Študent musí absolvovať všetky zadané testy a ústne skúšanie.
Doporučená literatúra:
P. Vávra – J. Leinveber: Strojnícke tabuľky pre SOU, Alfa 1985
M. Martinák: Kontrola a meranie pre 3. roč. a 4. roč., Alfa 1988
Download

ŠPZ puškár 3. ročník