Obsah:
Úvod
6
1 Streľba v služobnej činnosti
7
1.1 Obsah pojmu streľba v služobnej činnosti
8
1.2 Miesto a úlohy streľby v služobnej činnosti
10
1.3 Faktory streľby z ručných strelných zbraní
10
1.3.1 Faktor Vis-sila
10
1.3.2 Faktor Celeratis-rýchlosť
15
1.3.3 Faktor Diligentia - presnosť
16
* 2 Rozdelenie zbraní a pojem „strelná zbraň"
18
2.1 Všeobecne používané rozdelenie strelných zbraní a pojem „strelná zbraň"
18
2.2 Rozdelenie zbraní a pojem strelnej zbrane podľa Zvláštnej komisie Rady ES
20
3 Ručné strelné zbrane a náboje do nich
21
3.1 Pištole v služobnej činnosti
21
3.1.1 Tendencie vo vývoji pištolí
21
3.1.2 Základná charakteristika a stručný prehľad pištolí, používaných v služobnej činnosti
30
3.1.3 Pištoľ vz. 82aPivz. 83
30
3.1.4 Pištoľ 9 mm vz. 75 ČZ
35
3.2 Revolvery v služobnej činnosti
39
3.2.1 Tendencia vo vývoji revolverov
39
3.2.3 Revolver Smith a Wesson
44
3.3 Ostatné ručné strelné zbrane
48
3.3.1 Samopaly v služobnej činnosti
3.3.1.1 Tendencie vo vývoji samopalov
48
48
3.3.1.2 Základná charakteristika a stručný prehľad samopalov používaných v bezpečnostnej praxi.... 51
3.3.1.3 Samopal vz. 61, 7,65 mm
55
3.3.2 Brokovnice v služobnej činnosti
57
3.3.2.1 Tendencie vo vývoji brokovníc
57
3.3.2.2 Základná charakteristika a stručný prehľad brokovníc používaných v bezpečnostnej praxi
59
3.3.2.3 Policajná brokovnica Winchester 1300
61
3.3.3 Útočné pušky v služobnej činnosti
3.3.3.1 Tendencie vo vývoji útočných pušiek
64
64
3.3.3.2 Základná charakteristika a stručný prehľad útočných pušiek, používaných v policajnej praxi... 66
3.3.3.3 Útočná puška- Samopal vz. 58
67
3
3.3.4 Odstreľovacie pušky v služobnej činnosti
71
3.3.4.1 Tendencie vo vývoji, základná charakteristika a stručný prehľad o používaných typoch
71
3.3.4.2 7,62 mm odstreľovacia samonabíjacia puška Dragúnov (SVD)
72
3.3.5. Tendencie vo vývoji dlhých ručných strelných zbraní
74
3.3.5.1 Tendencie vo vývoji, charakteristika, vlastnosti a technické údaje
74
3.3.5.2 7,62 mm univerzálny guľomet vz. 59.....
77
3.4 Náboje do ručných strelných zbraní
79
3.4.1 Konštrukcia hlavní a kaliber hlavne - strely
79
3.4.2 Malokalibrové a flobertové náboje
80
3.4.2.1 Malokalibrové náboje
80
3.4.2.2 Flobertové náboje
82
3.4.3 Pištoľové a revolverové náboje
83
3.4.3.1 Pištoľové náboje
83
3.4.3.2 Revolverové náboje
86
3.4.4 Brokové náboje
89
3.4.5 Guľové lovecké náboje a vojenské náboje
90
3.4..5.1 Guľové lovecké náboje
90
3.4.5.2 Vojenské guľové náboje
93
3.5 Balistika pri streľbe v služobnej činnosti
97
3.5.1 Výstrel
3.5.1.1
98
Fázy
výstrelu
a
sprievodné
javy
3.5.2 Prvky dráhy strely
3.5.3 Tvar
101
dráhy
strely
a
jej
význam
3.5.4 Rozptyl
102
103
4 Formy, metódy apolohypri streľbe v služobnej činnosti
105
4.1 Formy streľby v služobnej činnosti
105
4.1.1 Mierená streľba
105
4.1.2 Inštinktívna streľba od boku-vo výške pásu
106
4.1.3 Inštinktívna streľba vo výške očí
106
4.2 Metódy streľby v služobnej činnosti
4.2.1 Weaverova
4
99
metóda
-
107
Jack
Weaver,
šerif
Los
Angeles
107
4.2.2 Police Crouch
108
4.2.3 Podopieracia metóda - Fairbairnom
109
4.2.4 Metóda "Rock the Baby" - kolíska
109
4.2.5 Metóda FBI - Sasiova metóda
110
4.2.6 Metóda Massada Ayooba
111
4.2.7 Metóda Bodyguard
112
4.2.8 Metóda - vysoké puzdro
112
4.3 Polohy pri streľbe v služobnej činnosti a technika streľby
112
4.3.1 Streľba v stoji
113
4.3.2 Streľba v kľaku, na kolenách a v podrepe
116
4.3.3 Streľba v sede
119
4.3.4 Streľba v ľahu
'.
119
5 Prideľovanie, nosenie, ukladanie, zabezpečenie a ošetrovanie zbraní v obecnej polícii. 122
5.1 Prideľovanie služobných zbraní
122
5.2 Nosenie služobných zbraní
^
122
5.3 Ukladanie služobných zbraní
122
5.4 Ošetrovanie služobných zbraní
123
6 Chladné, úderné a kombinované zbrane
124
6.1 Chladné zbrane
124
6.2 Úderne a kombinované zbrane
136
6.3 Špeciálne obranné prostriedky
141
7 Pravidla streľby na strelnici
146
7.1 Zásady manipulácie so zbraňou
146
7.2 Osnovy strelieb
148
7.3 Činnosť riadiacich pracovníkov na strelnici
149
8 Psychologické aspekty a zát'ažové situácie pri streľbe v služobnej činnosti 151
8.1 Podmienky použitia ručných strelných zbraní
151
8.1.1 Vonkajšie podmienky obsahujú:
151
8.1.1.1 Právne podmienky
8.1.2 Vnútorné
podmienky
151
obsahujú:
(psychologicko-funkčný
stav)
8.2. Záťažové situácie pri streľbe v služobnej činnosti
152
152
8.2.1 Zát'ažové situácie pri streľbe v služobnej činnosti
152
8.2.2 Pripravenosť realizátora služobnej streľby k stretnutiu so záťažovou situáciou
158
8.2.3 Všeobecne platný proces obnovy psychickej rovnováhy realizátora služobnej streľby
160
8.3 Východiská z psychických záťaží pri streľbe v služobnej činnosti
8.3.1 Zameranie pomoci psychicky vyčerpanému zamestnancovi po použití ručnej strelnej zbrane
161
164
Vymedzenie základných pojmov.
166
Literatúra
171
5
ÚVOD
Služobná streľba sa začína pozdvihovať z empirických pravidiel na úroveň teórie,
vytvára si vlastný pojmový systém a začína ho zdokonaľovať vyšším abstrahovaním a vyššou
úrovňou systémovosti. V jej pojmovom systéme sú zhromažďované už poznané zákonitosti,
ktoré služobná streľba (najmä policajná streľba) využíva pri plnení spoločenskej funkcie,
ktorá jej bola určená spoločenskou objednávkou. A taktiež hypotetické predpoklady
existencie ďalších zákonitostí, ktoré majú byť v poznávacom a hodnotiacom procese
objasnené. Je potrebné zdôrazniť, že pojmový systém služobnej streľby nieje samoúčelný, ale
sa stáva logicky usporiadaným do vzájomných štrukturálnych a významovo ucelených väzieb.
Vytvára systém, ktorý sa neustále doplňuje a zdokonaľuje s rozvojom služobnej (policajnej)
streľby, teda jej teórie a praxe.
Služobná streľba sa rozvíjala, jej rozvoj smeroval k riešeniu praktických úloh, ktoré
prináša bezpečnostná prax. Vedecký predpoklad ďalšieho rozvoja služobnej streľby určujú
potreby bezpečnostnej praxe - spoločenská objednávka a v nej potreba, aby zamestnanec,
príslušník a policajt, t. j. realizátor služobnej streľby obstál v stretnutí s páchateľmi
v krízových situáciách (bezpečnostných situáciách) pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej
činnosti.
Samotné poznanie predmetu služobnej streľby je možné len poznaním praktickej
činnosti, vykonávanej všetkými orgánmi, podieľajúcimi sa na boji s trestnou činnosťou
v tomto určenom spoločenskom smere. Musíme si uvedomiť, že vedecké zovšeobecnenie sa
môže uskutočňovať až vtedy, keď zamestnanci a policajti podieľajúci sa na boji s trestnou
činnosťou sa v určitej miere už zmocnili skúmaných javov, že nadobudli praktické skúsenosti
na určitom stupni kvality a kvantity.
Teória služobnej streľby sa zaoberá zákonitosťami procesu, ktorý vzniká pri realizácii
streľby v bezpečnostnej situácii. Takýmto definovaním chceme naznačiť, že vedecká
subdisciplína o služobnej streľbe skúma, lepšie povedané má skúmať všetky (bezpečnostné)
zákonitosti, ktoré nastoľuje proces realizácie streľby v bezpečnostnej situácii, teda všade tam,
kde ide o proces využívania krajnej formy donucovacích prostriedkov - strelnej zbrane
v najširšom slova zmysle v rámci bezpečnostnej činnosti. Z takto široko chápaného predmetu
služobnej streľby vyplýva i vlastný systém oblastí, ktoré má skúmať.
Skriptá sú spracované ako základný študijný text pre študentov Fakulty špeciálneho
inžinierstva Žilinskej univerzity k získaniu vedomostí, intelektuálnych spôsobilostí, návykov
a zručností zo strelných zbraní a strelive používaných v služobných činnostiach. Učebné texty
je tiež možné využiť pri príprave zamestnancov obecnej polície a súkromných
bezpečnostných služieb, pri osobnej ochrane a pri ochrane osôb a majetku.
Pri spracovaní skrípt bol zvolený systémový, interdisciplinárny prístup. Vychádzali
sme z významu vyučovacieho predmetu „Náuka o zbraniach a strelive", ktorý je špecifickým
predmetom v systéme prípravy študentov. V skriptách je prezentovaná teória o zbraňových
systémoch používaných v bezpečnostnej praxi a teória služobnej streľby. Taktiež si
uvedomujeme, že predmet je iným vyučovacím predmetom v systéme prípravy
nenahraditeľný.
Na pripravenosti zamestnanca zo služobnej streľby je mnohokrát závislé splnenie úloh
vo výkone služby a v niektorých prípadoch pri riešení bezpečnostnej situácie i život
zamestnanca, ako i život zúčastnených a nezúčastnených osôb. Súčasná bezpečnostná prax
túto skutočnosť už mnohokrát potvrdila. Okrem iných skutočností, aby zamestnanec mal
dobré predpoklady pre vykonávanie služobnej činnosti, musí tiež poznať dokonale svoju
zbraň, starať sa o ňu, vedieť ju rýchlo a spoľahlivo ovládať a úspešne ju použiť v zmysle
zákona a etiky. Taktiež musí poznať zbraňový systém páchateľa a vedieť variabilné
vykonávať služobnú streľbu. Byť psychický na úrovni a schopný vnútiť ozbrojenému
konfliktu požadovaný smer vývoja, ktorý vedie k úspešnému zakončeniu služobného zákroku.
6
1 Streľba v služobnej činnosti
Na základe analýzy služobných záznamov, spisov o bezpečnostnej činnosti
zamestnancov môžeme usudzovať, že všetky služobné zákroky sú v podstate reálne
nebezpečné rizikové situácie, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu alebo ohrozeniu zdravia a
života zamestnancov ako i zúčastnených a nezúčastnených - náhodných osôb. Je nutné
rozlišovať riziko vzniku reálne nebezpečných situácií aj podľa zaradenia zamestnancov.
Percentuálne najvyššiemu riziku je vystavená skupina uniformovaných zamestnancov počas
priameho výkonu služby, potom skupina zamestnancov, vykonávajúcich detektívnu činnosť
a v poslednom rade sú to zamestnanci mimo priameho výkonu služby. Reálne nebezpečná
situácia - riziková situácia je stav, vznikajúci pri strete s páchateľom trestnej činnosti, ktorý
vyvoláva reálne nebezpečenstvo proti osobe zamestnanca alebo iných osôb. Výhoda je vždy
na strane páchateľa, ktorý sa rozhoduje o útoku, jeho spôsobe (výbere) postupu, výbere a
použití druhu zbrane (zbraňového systému), o časovom momente a o mieste vykonania. Tieto
skutočnosti poskytujú páchateľovi náskok, ktorý mu dáva mnohokrát psychickú a taktickú
výhodu.
Dostávame sa k jednému z najväčších problémov streľby pri služobnej činnosti a to je
správne zhodnotenie nebezpečnej - rizikovej situácie, najmä v časovej tiesni, správnej
identifikácii vzniku bojovej situácie, bez rozdielu, či sa vykonáva služobný zákrok
s prípravou alebo bez prípravy. V týchto prípadoch riešenia bezpečnostnej situácie situácie sa
neúmerne zvyšuje riziko omylu, čo môže následne vyvolať absolútne neadekvátne reakcie na
podnet, ktorý dáva páchateľ svojím správaním a konaním. V tomto je streľba pri služobnej
činnosti neporovnateľná so streľbou športového, bojového - combat alebo poľovníckeho
charakteru.
Analýza viac ako 1100 prípadov usmrtenia policajtov (najmä mestských polícií)
v USA poukazuje na nedostatky pri identifikácií reálneho nebezpečia - bojovej situácie alebo
dokonca na neschopnosť posúdenia nebezpečia - rizika pre ich život. Pritom všetci títo
policajti prešli streleckým výcvikom, tiež opakovanými kontrolnými streleckými cvičeniami
(avšak combat charakteru - poznámka autora), vysoké percento patrilo medzi výborných
športových strelcov, avšak na pováženie 60% policajtov (z analyzovaných prípadov) v
(bojových) nebezpečných - krízových situáciách nebolo schopných žiadnej obrannej reakcie,
teda, že nestačili vytiahnuť zbraň z puzdra. Len 27% policajtom sa podarilo zo služobnej
zbrane vystreliť a zo spoločenského hľadiska veľmi malému množstvu, 13% policajtov,
útočníka - páchateľa zranilo alebo usmrtilo.
Vo všetkých analyzovaných prípadoch chýbala adekvátnosť posúdenia
nebezpečenstva - rizikovej situácie (bojovej), ktorá nastala a nedodržali sa základné taktické
zásady v reálne nebezpečných situáciách. Môžeme konštatovať, že i napriek streleckému
výcviku a jeho výsledkom neboli pripravení na realizovanie služobnej streľby, že nespĺňali
požiadavky a nároky bezpečnostnej teórie a praxe. Pre názornosť uvediem konkrétne prípady,
ktoré podopierajú uvedené vývody:
• policajt pri prestrelke vyprázdňoval prázdne nábojnice z valca revolvera do ruky a potom
ich ukladal do vrecka, a až potom znova nabíjal svoju zbraň nábojmi - športový návyk zo
strelnice (prázdne nábojnice nemajú význam pre efektívnosť služobnej streľby, preto nás
pri streľbe nezaujímajú),
• policajt chcel proti páchateľovi, ktorý na neho mieril zbraňou, pripravenou ku streľbe a bol
rozhodnutý strieľať, použiť svoju zbraň, uloženú v podpažnom puzdre, k jeho usmrteniu
došlo pri vyťahovaní zbrane z puzdra. Neschopnosť rešpektovať zákonitosti v policajnej
streľbe, t. j. pochopenia, že nemôže zmeniť objektívnu skutočnosť a nemôže dosiahnuť
menší čas pri úkonoch, ako je vytiahnutie zbrane z puzdra a následný výstrel, než potrebuje
7
t
páchateľ na stisnutie spúšťa, čo znova poukazuje na nerešpektovanie teórie a praxe
služobnej streľby.
Streľba pri služobnej činnosti sa stáva otázkou života a smrti.
Je vykonávaná za pohybu, rýchlo, na pohybujúceho sa páchateľa, ktorý vo väčšine
prípadov prvý strieľa, paľbu opätuje alebo ohrozuje životy a zdravie náhodných osôb,
rukojemníkov a svojich životných nepriateľov. Preto i teória a prax streľby pri služobnej
činnosti má vysoké a nekompromisné nároky na zbraň - strelné zbraňové systémy používané
v bezpečnostných činnostiach, ako i na odborné majstrovstvo, morálku a etiku realizátora zamestnanca. Samotný výstrel je akt vedomý, premyslený a nie je prejavom unáhlenosti,
alebo dokonca psychického zlyhania zamestnanca. Zamestnanec - profesionál musí vedieť,
kedy má vystreliť, za akých podmienok - súhrnu okolností, v ktorý čas - že niekedy situácia
vyžaduje okamžité a presné použitie strelnej zbrane s mierenou alebo inštinktívnou streľbou.
Iná zas vyčkávanie a vykonávanie iných taktických krokov, ktoré sledujú vytvorenie - výskyt
vhodnejších okolností, podmienok a časového okamžiku. Bez rozdielu, či je služobný zákrok
v bezpečnostnej situácií vykonávaný bez prípravy alebo s prípravou. Zamestnanec - realizátor
streľby je povinný vytvárať obrannú činnosť tak, aby tvorila koordinovaný a komplexný
systém, ktorý by umožňoval kontrolu priebehu stretnutia s ozbrojeným páchateľom, ako aj
jeho výsledok. Každému zamestnancovi - realizátorovi musí byť jasné, že nielen riskuje
vlastný život, ale i to, že ponesie v závislosti od prípadu (za zle vykonanú prácu - činnosť)
právnu a morálnu zodpovednosť. Zamestnanec, aby bol úspešný pri riešení bezpečnostnej
situácie ručnými strelnými zbraňami, musí zvládnuť inštinktívnu i mierenú streľbu, ktoré mu
spoločne dávajú (predpoklad) šancu prežiť stretnutia s ozbrojeným páchateľom a plniť
služobné úlohy v prospech spoločnosti.
1.1 Obsah pojmu streľba v služobnej činnosti
Definícia
Streľba v služobnej činnosti je ofenzívna a aktívna forma boja zamestnanca
(zamestnancov) pomocou ručnej strelnej zbrane proti ozbrojenému páchateľovi
(páchateľom), výnimočne proti neozbrojenému páchateľovi (páchateľom), ktorým
zamestnanec odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený
Trestným zákonom alebo odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu '
chránenému Trestným zákonom.
V pojme sa odzrkadľuje podstata systémového prístupu k streľbe v služobnej činnosti, j
kde len štúdium celého systému nám môže dať odpoveď a ukázať cesty, ako môže
zamestnanec obstáť v stretnutí s ozbrojeným páchateľom, proti organizovaným zločincom a
proti vnútornej a vonkajšej mafií. Práve dokonalé zvládnutie celej streľby v služobnej
činnosti nám dáva predpoklad pre maximálne efektívne výsledky v bezpečnostnej praxi. Len
zamestnanec, ktorý ovláda služobnú streľbu ako remeselník, má predpoklad, že bude účinný
proti protivníkovi - páchateľovi, ktorý má zbraň v ruke a vôľu strieľať - zabíjať (v mnohých
prípadoch páchateľova streľba smeruje do náhodných osôb, deti a pod). Tu platí pravidlo, že
zločinec má skoro vždy výhodu prvého ťahu - kroku, ktorý musí byť kompenzovaný
rýchlosťou, presnosťou a vysokou úrovňou tvorivého taktického myslenia a konania.
V streľbe pri služobnej činnosti si budeme všímať subjekt spoločenskej činnosti realizátora, aká osobnosť zamestnanca má predpoklad pre efektívne pôsobenie na páchateľa
pomocou jemu zverených prostriedkov. Tieto odpovede nájdeme rozpracované najmä v časti
o psychickej záťaži. Mnohé otázky nie sú rozpracované, hlavne ako má zamestnanec žiť
v kolektíve, v rodine a v spoločnosti po použití zbrane, keď mnohokrát jeho perfektná práca
nenachádza primerané ocenenie v pracovnom kolektíve a v celej spoločnosti.
Otázkami prostriedkov pôsobenia, podľa nášho názoru sa najviac zaoberali i
v minulosti a patrí medzi najlepšie rozpracované, napr. Ručné strelné zbrane v policajnej
8
praxi. „Ručnou strelnou zbraňou" rozumieme zbraň služobnú, osobnú, ale i zbraň, ktorej sa
zamestnanec zmocní v priebehu boja.
„Ozbrojeným páchateľom" rozumieme páchateľa, ktorý je vyzbrojený z hľadiska
trestného práva mečom, šurikenom, pištoľou, revolverom, puškou a pod. I v tejto oblasti je
potrebné hlbšie sa zaoberať správaním a konaním páchateľov a odpovedať, aký bude páchateľ
budúcnosti a aké sú možnosti identifikácie reálneho nebezpečia z jeho správania a konania.
V slovách „ofenzívna a aktívna forma boja" je zahrnutá požiadavka na formu a
spôsoby boja ako i na správame realizátora, ktoré nájdeme vo formách, metódach, taktických
doporučeniach a pod.
V bezpečnostnej situácii budeme hľadať odpoveď na vonkajšie a vnútorné podmienky
služobnej streľby, avšak v širšom slova zmysle socioštruktúry. Budeme hľadať odpoveď, aké
vzťahy vznikajú počas realizácie služobnej streľby.
Cieľ streľby v služobnej činnosti, ktorý je zvýraznený pojmom „úspešné zakončenie"
má vysokú humanistickú a demokratickú spoločenskú hodnotu, ktorá je presadzovaná ako
zásada v činnosti bezpečnostných služieb, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných
zborov a podobne v boji proti zločinu. Nepresadzuje sa filozofia zničenia, zlikvidovania
alebo usmrcovania páchateľa. Presadzuje sa i výchovný a preventívny charakter streľby, keď
je len na samom páchateľovi, či bude pri služobnom zákroku zranený alebo usmrtený alebo
splní požiadavky zamestnanca. Jedná sa hlavne o streľbu v nutnej obrane a krajnej núdzi.
„Úspešným ukončením" rozumieme taký stav, keď páchateľ prestane s činnosťou, pre ktorú
sme sa rozhodli použiť zbraň v zmysle zákona. Že páchateľ prestane s pohybom, s činnosťou
sa v konkrétnom prejave javí tak, že prestane ohrozovať zdravie alebo život občana,
náhodných osôb, prestane útočiť a odhodí zbraň.
Streľba v služobnej činnosti je odlišná od športovej, kde strelec stojí s pripravenou
zbraňou a strieľa na cieľ. Ale podstatne sa odlišuje i od combat (športová streľba), vojenskej
streľby, poľovníckej streľby a iných streleckých spoločenských činností, ktoré sa nedajú
vniesť do bezpečnostných služieb a aplikovať za služobnú streľbu. Príklad často používaný
v literatúre: „Predstavme si špičkového strelca samého v tmavej ulici alebo zbúranisku, kde
nevidí ...., dokáže zrovnať mieridlá? Bude mať ruky v správnom uhle, zbraň v smere cieľa,
zatají dych a bude plynulo spúšťať? Nie, skutočne a objektívne nie! Bude zbraň držať pevne,
zdvihne je do smeru nepriateľa a stlačí spúšť. Všetko vykoná inštinktívne. Úplne zabudne na
športový štýl, pretože také nervy nemá, aby zachoval športové návyky zo strelnice, keď je
prekvapený streľbou páchateľa". / Tento poznatok nám potvrdil i výskum, ktorý sme vykonali
v rokoch 1995 až 1996. Vzhľadom na to môžeme konštatovať, že zamestnanec nevycvičený
na nočnú streľbu nemôže byť úspešný a efektívny v služobnej streľbe v nočných
podmienkach - keď nemôže zrovnať mieridlá na zbrani pomocou očí.
Streľba v služobnej činnosti má svoje špecifikum v tom, že zamestnanec sám alebo
v skupine bojuje proti ozbrojenému páchateľovi alebo skupine páchateľov, kde dochádza
k bezprostrednému vzájomnému kontaktu. Nie vždy je známe, koľko protivníkov je do
vzťahu zapojených, či medzi osobami sa nachádza nezainteresovaná osoba (priateľ, náhodný
chodec, dieťa na ihrisku a pod) alebo zainteresovaná osoba (rukojemník, unesené dieťa,
rodinný príslušník páchateľa a pod). V mnohých prípadoch sa vyskytuje rozdielnosť
v zbraňových systémoch (páchateľ má účinnejší systém). Proti zamestnancovi je ozbrojený
páchateľ, ale často proti nemu pôsobia vonkajšie podmienky - priestorové, poveternostné,
fyzikálne, technické, sociálne, časové, a jeho psychologicky - funkčný stav.
'/Boger, J.: Combat tréning pre prežitie. Nemecko, 1996.
9
1.2 Miesto a úlohy streľby v služobnej činnosti
Jej význam, miesto a úlohy pre rozvoj osobnosti zamestnanca je daný špecifickým
obsahom. Dáva zamestnancovi možnosť odhaľovať vysoko špecifickú časť objektívnej
skutočnosti a ukazuje na objektívne zákonitosti, platné pri realizácií streľby v služobnej
činnosti. Spolu stým umožňuje rozvíjať zamestnancove názory, postoje a presvedčenie,
formovať jeho hodnotovú orientáciu a ovplyvňuje morálne a vôľové vlastnosti jeho osobnosti.
Formuje aj jeho zručnosti a návyky a rozvíja schopnosti aktívneho a tvorivého pôsobenia na
vonkajšiu realitu, to je adekvátnemu správaniu a konaniu v situáciách ochrany, obrany života,
zdravia a majetku, ako i pri boji s trestnou činnosťou.
Streľba v služobnej činnosti je vysoko špecifická spoločenská činnosť, kde je potrebné
poznávať a rešpektovať špecifické zákonitosti a na základe tohoto poznávania rozvíjať teóriu
streľby v služobnej činnosti. Je založená na využívaní poznatkov, vedeckých zásad a metód
celého komplexu vied, najmä spoločenských, a to právnej i neprávnej povahy, prírodných a
technických.
Zvlášť významný je vzťah streľby v služobnej činnosti k vedeckým poznatkom, ktoré
sú obsahom predmetov odbornobezpečnostnej prípravy. Základ tohto vzťahu tvorí
predovšetkým teória a prax bezpečnostných služieb, / ktorá plní pre streľbu v služobnej
činnosti funkciu všeobecne poznávaciu, metodologickú a strategicky prognostickú.3/ Streľba
v služobnej činnosti je odvodená od týchto teórií, používa ich pojmový materiál a výskumné
poznatky. Súčasne sa práve v týchto praktických činnostiach spredmetňuje.
Teória a prax streľby v služobnej činnosti vyúsťuje do jednotlivých bezpečnostných
činností, ako réceptúrne pravidlá a vedecky fundované schémy praktickej činnosti realizátora
streľby. Predmet streľba v služobnej činnosti ako jeden z významných predmetov odbornej
prípravy zamestnancov civilnobezpečnostných služieb, obecnej polície v sebe integruje
vedomosti, spôsobilosti, návyky a zručnosti, upotrebiteľné vo všetkých bezpečnostných
situáciách a činnostiach.
1.3 Faktory streľby z ručných strelných zbraní
Aby mohla platiť zásada „Prvý zásah platí a rozhoduje boj",4/ treba aplikovať faktory,
nutné k úspešnej streľbe. Diligentia, Vis, Celeritas značí presnosť, silu a rýchlosť. Tieto
faktory vystupujú do popredia hlavne vo výkone služby pri použití zbrane. Len správna
kombinácia týchto faktorov vedie k úspešnej, účinnej streľbe. Pretože:
• Streľba výkonnou zbraňou, i keď sa jedná o rýchlu streľbu, nieje k ničomu, keď chýba jej
presnosť (Diligentia).
• Streľba presná a rýchla nie je príliš účinná, keď nemá výkonnú zbraň (Vis).
• Presná streľba výkonnou zbraňou nieje nám príliš platná, keď nestrieľame s dostatočnou
rýchlosťou (Celeritas)
1.3.1 Faktor Vis - sila
Bezpečnostná prax dokázala, že zbraň pre streľbu v služobnej činnosti musí mať
dostatočný „stop účinok," to znamená, že musí páchateľa poraziť a zneschopniť.
2
/ Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára uskutočneného dňa 23.11.1993. A PZ, Bratislava,
1994.
3
/ Zámer vypracovania projektu vedecko - výskumnej úlohy „Konštituovanie policajno - bezpečnostnej vedy."
APZ, Bratislava, 1995.
4
/ Hubner, R, S.: Prvý zásah platí. Nemecko, 1971.
10
Účinok streľby: Pri zásahu človeka, alebo zvieraťa ide o účinok ranivý, ktorý má tieto
zložky:
• Priebojný účinok (trvalá dutina),
• Trieštivý a trhavý účinok (dočasná dutina, trvalá dutina),
• Črepinový účinok,
^
• Účinok sekundárnych striel,
• Tepelný účinok.
Tieto účinky v skutočnosti môžu nastať v rôznych kombináciách a môžu tiež spôsobiť
jeden alebo viac možných následkov:
• Mechanické poškodenie časti organizmu (vrátane poškodenia hydrodynamického
pôsobenia),
• Traumatický šok,
• Porážajúci (zastavujúci) účinok),
• Následný alebo vedľajší účinok. Ktorýkoľvek z nich môže mať v prípade väčšieho rozsahu
za následok i ťažké zranenie alebo smrť.
„ Stop účinok" -porážajúci (zastavujúci) účinok je schopnosť strely bezprostredne po
zásahu zamedziť ďalšiu činnosť alebo pohyb človeka (zvieraťa). Tento účinok môže vzniknúť
dostatočne ťažkým traumatickým šokom v dôsledku:
• rozsiahlych devastácií tkanív,
• zásahom niektorej časti centrálnej nervovej sústavy,
• podráždením centrálnej nervovej sústavy i pri zranení, ktoré nemusia byť smrteľné.
Relatívna schopnosť strely vyvolávať porážajúci účinok (vo vzťahu k iným strelám) sa
udáva hodnotou R S P (Relatív Stopping Power). RSP = m. Vo. F. k, kde
m - hmotnosť strely (g),
Vo - počiatočná rýchlosť strely (m/s),
F - plocha priečneho priemeru strely (cm2),
k - empirický zistený koeficient (k=7-10).
Príklad RSP niektorých nábojov:
38 Speciál
30,8
45 ACP
60,0
7,65 mm Br.
10
9 mm K
16,2
9 mm Para - Luger
29,4
9 mm M
20,4
Podľa nášho názoru spodná hranica RSP začína na úrovni náboja 9 mm Kurz.
a) Zbrane pri streľbe v služobnej činnosti
Dokonalé zvládnutie zbrane nám umožňuje dosiahnuť maximálne výsledky
v služobnej praxi. Až pri majstrovskom zvládnutí streľby si jednotlivec uvedomí, akú bojovú
silu predstavuje pištoľ alebo revolver v rukách vycvičeného strelca. Je nad všetkými
zbraňami, ako je napr. nôž, boxer, palica, šuriken a pod. V boji zblízka je tu samopal
ideálnejší a účinnejší. Rešpektujeme i názor, ktorý dáva prednosť policajnej brokovnici.
Zo služobného hľadiska je však pištoľ alebo revolver ideálna zbraň v boji v domoch,
zastavaných priestoroch, lesných porastoch a najmä v noci. K týmto spôsobom boja musí byť
vycvičený každý strelec.
Ručná zbraň, spravidla pištoľ alebo revolver, ale v praxi (u PZ, ale v určitých štátoch i
mestská polícia) sa stretneme i s policajnou brokovnicou, samopalom, útočnou puškou,
odstreľovacou puškou, musí dávať zamestnancovi pocit istoty.
11
Požiadavky na RSP (Relatív Stopping Power) nám určujú i požiadavky na služobnú
pištoľ alebo revolver, (samopal, útočnú pušku a policajnú brokovnicu), služobná ručná strelná
zbraň (pištoľ, revolver) musí mať dostatočný kaliber, musí sa dobre držať a ľahko ovládať.
Požiadavky na služobnú pištoľ alebo revolver: hlaveň s dĺžkou 3-5 palcov (7 až 13
cm), kaliber min. 9 mm, avšak s dostatočne silnou muníciou, ešte na 50 m musia mať strely
energiu najmenej 10 mkg (100J), mieridlá hrubšie - už muška, umožňujúca mierenie za šera,
zbraň pripravená k streľbe, puzdra, pažba a mieridlá musia vyhotovovať požiadavke rýchleho
tasenia.
V súčasnosti sa javí náboj 7,65 mm Br. pre služobné účely (obranné účely), či už pre
pištoľ alebo samopal menej účinný, lebo jeho výkon nepostačuje požiadavkám (nemá
dostatočný zastavujúci účinok). Na druhej strane, podľa nášho názoru, je nevhodné používať
zbrane vysoko účinné (napr. .44 Magnum, .45,Keith). Služobná ručná strelná zbraň, pištoľ
alebo revolver je určená k boju od 0 do 25 m, ale dobrý strelec zasiahne aj na vzdialenosť 50
m i viac. Údaje o tom, koľko energie treba k vyradeniu protivníka zboja, sa rozchádzajú
v rozsahu 8 až 16 mkg (80 - 160J).
Podľa spôsobu nosenia sa zbrane delia do dvoch kategórií, t.j. nosené skryto,
nazývané vreckové a nosené verejne v služobnom puzdre. Vreckové zbrane majú byť ľahšie a
menšie rozmerom, aby mohli byť nosené stále a nepozorovane. Nevýhodou bude kratšia
hlaveň, kratšia zámerná a menšia istota streľby na väčšie vzdialenosti. Dĺžka hlavne priaznivo
ovplyvňuje istotu streľby na väčšiu vzdialenosť. Vreckové zbrane sú často s dvojpalcovou
hlavňou (50,8 mm), kde strelec pre udržanie istoty streľby má mať zabezpečený výcvik 1 krát
do týždňa. Priaznivé pôsobenie dĺžky hlavne môže sledovať i z údajov o náboji 9 mm Luger
(Parabellum), ktorý pri streľbe z hlavne 12,5 cm má počiatočnú rýchlosť strely Vo -320 m/s a
z hlavne 26 cm má počiatočnú rýchlosť strely Vo - 435 m/s.
Zamestnanec nosí zbraň v službe najmä s nábojom v nábojovej komore hlavne a
spusteným kohútom v prednej polohe. Prvá rana sa strieľa revolverovým spôsobom,
pretláčaním odporu pružiny kohútika, čo pre vycvičeného strelca nemá žiadnu nevýhodu. Je
potrebné zdôrazniť jednu výhodu, že väčší odpor spúšte znemožňuje náhodný výstrel. Pri
mierenej streľbe kohút napneme do zadnej polohy.
Pažba musí umožňovať inštinktívnu streľbu od boku, má mať zodpovedajúci uhol
k hlavni, dobre vyplňovať ruku strelca, aby nedovoľovala zbrani pohyb do boku. Spúšť by
mala byť rozšírená, aby ju prstom našiel.
b) Náboje pri streľbe v služobnej činností
Užívateľ zbrane musí dobre poznať vlastnosti svojej zbrane, ale i streliva, reakciu na
rôzne vzdialenosti, aký má stop účinok, či pri zásahu ihneď vyradí z činnosti protivníka,
prestreli automobilové dvere, bytové dvere, priečinky - steny a pod. Pre škodlivý účinok je
rozhodujúce, či strela zostane v tele a odovzdá celú svoju energiu cieľu alebo prejde telo a
odovzdá energiu čiastočne. Rozhoduje tiež zadržanie strely kosťou alebo deformácia kosti
strelou.
Životu nebezpečné môže byť u človeka každé zranenie strelou, ktorá poruší kosť alebo
vnikne do tela do hĺbky vyše 5 cm. Počiatočná energia strely je teoretická najvyššia
dosiahnutá pohybová energia strely, ktorá sa predpokladá v okamihu opustenia hlavne.
Určujeme ju výpočtom z počiatočnej rýchlosti strely Vo a hmotnosti strely.
Eo = 1/2 m x Vo (J), kde m = p/g,
p = hmotnosť v g alebo kg,
g = zrýchlenie zemské,
V- rýchlosť strely v m/s,
E = energia J (alebo kgm).
12
Eo - počiatočná energia,
Ex - energia spotrebovaná na dráhe strely,
Es - energia spotrebovaná k vykonaniu práce v cieli,
Ez - energia zostatková, ktorú má po spustení cieľa,
Ed - energia spotrebovaná k deformácii,
Et - tepelné straty vplyvom trenia pri priechode strely,
EU - účinná energia využitá k deštrukcii cieľa.
Eo = Ex + Es + Ez
Es = Ed + Et + Eu
Olovená strela sa ľahko deformuje na rozdiel od plášťovej, ktorá ľahšie preniká telom.
Avšak pri roztrieštení na kostiach i plášťová môže mať podobný účinok olovenej. Čisté
olovené strely majú nízku prieraznosť materiálu krytu. Preto sa pri kalibroch .357 a .44
Magnum používajú strely čiastočne plášťové s oceľovým jadrom a olovenou náplňou. U
pištolí sa presadzuje väčšinou celoplášťové strelivo, aby sa zabránilo poruchám pri nabíjaní.
Pri zisťovaní účinnosti streliva u pištolí a revolverov sa berie do úvahy vzdialenosť 50 m.
Kritériá pre stanovenie kvality streliva sú:
Kaliber, tvar strely, jej hmotnosť, materiálna skladba, Vo strely, Eo strely a perforácia v cieli.
Pri posudzovaní zbraní a streliva z hľadiska dostatočnosti zastavujúceho účinku sa
v súčasnosti ustaľuje názor, že skoro ideálny náboj má:
• olovenú strelu, čiastočne plášťovú,
• hmotnosť strely 13 gr (200 grainov),
• dostatočne silnú náplň, ktorá by umožňovala energiu Eo najmenej 35 mkg (350 J),
• kaliber 9 mm a viac,
• počiatočnú rýchlosť strely Vo 300 m/sek, môže byť i mierne pod.
Strelivo s týmito parametrami je schopné odovzdať skoro všetku svoju energiu cieľu.
Avšak zabúda sa na jednu z hlavných požiadaviek streliva v služobnej streľbe, a to je
jeho priebojnosť. Ideálna hodnota by sa mala pohybovať okolo 45 cm v balistickej želatíne.
Minimálna hodnota priebojnosti je 20 cm. Ďalej by mala mať strela také schopnosti, ako sú
deformovanie sa a udržať sa v celku. Schopnosť deformovania má byť do hríbového tvaru
s čelným priemerom .do dvoch (2) priemerov kalibra strely. Samozrejme, že sa má i po
deformácii udržať V celku a udržať si maximum pôvodnej hmotnosti. Len takáto strela je
schopná vytvárať dostatočne veľkú trvalú dutinu. Prikláňame sa k tomu, že náboj 9 mm Luger
- Parabelľum je vyhovujúci u pištoľového a samopalového systému. Pre revolvery je to .38
Special.
V USA je dosť rozšírený názor, že strelivo s Vo 261 m/sek., Eo 500 J (50 mkg) pri
hmotnosti strely 14,6 gr. z olova s plochou hlavou strely, že to je to pravé strelivo.
[ Dokumentujú to tým, že napriek pomerne malej rýchlosti stačí jeden zásah pre vyradenie
i cieľa. Veľa policajtov v USA nabíja svoje revolvery Magnum dvoma nábojmi .38 Special a
\ dvoma nábojmi .357 Magnum. Časté sú náboje .45 ACP, .44, .38 Super Automatic. Pre
f. použitie pištolí a revolverov v USA sa doporučujú: - veľké kalibre .44 Magnum, .44 Keith,
I .45 Colt, .45 ACP, .45 Keith, - stredný kaliber .357 Magnum, .357 Keith, .38 Super Polica,
\ .38 SaW, .38 Special, .38 Colt, - slabý kaliber 9 mm Luger (Parabellum), 9 mm Kurz, kde
l náboj 9 mm Luger považujú ako spodnú hranicu.
ŕ
Bezpečnostná prax i v USA bola nútená používať pištole pre náboj 9 mm Luger, kde
r sa stále vyvíjal tlak na zvýšenie jeho faktoru sily. Tieto požiadavky policajnej praxe v USA
: viedli k vývoju nových nábojov 10 MM Auto a SaW. Stali sa obľúbenými a rýchlo života
í schopnými pre obranu. Najlepšie na tieto požiadavky reagovali výrobcovia zbraní Glock, Sig:' Sauer, Beretta, ktorí sa presadili na americkom trhu. Preto v súčasnosti medzi teoretickou
13
základňou a praxou je rozšírený názor, že najvýhodnejší náboj pre policajnú prax je 40 Sa
5
W. /
6
Nasledujúce tabuľky ukazujú stručný prehľad základných údajov zbraní a streliva. /
Pištole
| Pi ¥2. 82
jKaliber v u
9 M, 82 vz.
ľw nJS
Pi V2.85
9
9
41
9 Br.k.
800
980
1000
1120
800
[celková dĺžka
v m
172
206
203
210
172
|
210/
185
[Výška v H
128
138
140
138
127
|
137/
127
[Šírka v m
35
33
38
36
36
36/
33,5
Dĺžka hlavne
v w
97
11.43
97
113/
93
128
160,5
120
j
160
153
draž.
6
128
6 dr.
[Stúpanie
[
240
250
250
250
240
450
[Kapacita zásob, i
12
15
15
15
12
10
Odpor kohútika 1
20/50
18/45
15/50
25/65
20/50
22/35
M, v*. 82
Para
(Luger)
Para
(Luger)
Para
(Luger)
6
5
/ Porovnaj Húbner, F.,S.: Prvý zásah platí. Nemecko, 1971.
/ Porovnaj Žuk, A., B.: Revolvery a pištole. Naše vojsko, Praha, 1989.
6 dr.
13
| poiyg-.
i
4
é
114
1020/
875
Yýwt, počet
[polí
Typ náboja
14
9
AT 84
liteotnosť v g
Dĺžka záternej
v n
i
6
PÍVZ.PS
ČZ 83
93 Para M.
002 ARROW
Brovning Actionl
kurz _ |
Strelivo
7,65 mm Browning
7,65 mm Luger
9 mm Makarov
9 mm Luger
10 mm Auto
10 mm Auto
.41 Action Expres
.38 Special
.357 Magnum
.44 Magnum
.45 ACP
.45 Colt
.45 W. Magnum
Hmotnosť Vo m/s
4,7
6,0
6,1
8,0
12,9
10,8
13
20,2
10,2
15,6
14,9
16,2
14,9
305
355
339
353
340
364
330
230
319
411
254
262
426
Priebojnosť Strela
Priemer
jedľového
mm
dreva
plášť
219
7,85
plášť
378
7,85
plášť
345 12 cm
9,25
plášť
9,02
505 22 cm
751
plášť
10,16
plášť
720
10,16
plášť
708
10,42
270 13 cm
olovo
9,12
540 25 cm
poloplášť
9,12
1318 28 cm
poloplášť
10,97
plášť
481 10 cm
11,51
556
poloplášť
11,58
1352
poloplášť
11,48
EoJ
1.3.2 Faktor Celeratis - rýchlosť
Nemôžeme povedať, že rýchlosť ovplyvňuje hlavne spôsob nosenia a tasenia zbrane.
Tento faktor zahrňuje tiež požiadavky rýchlosti na:
* reakciu na vonkajšie vplyvy,
* rýchlosť tvorenia,
* rýchlosť menenia polôh,
* rýchlosť premiestňovania,
* prenášanie mierenia z jedného cieľa na druhý a spúšťanie (tieto požiadavky sú popísané
v technikách streľby a taktike služobnej streľby).
Aby sme mohli rýchlo boj rozhodnúť, nosíme zbraň spôsobom, ktorý nám umožňuje
najrýchlejšie použitie. V službe nemá zamestnanec vždy nabitú zbraň v ruke, ale väčšinou
v puzdre. Toto pravidlo stavia požiadavku na puzdro pre rýchle tasenie a pištoľ s dvojcinnou
spúšťou, ktorá nám umožňuje okamžité začatie streľby.
Zbraň má byť nosená v puzdre, ktoré je pre daný typ a umožňuje rýchle vytiahnutie.
Celkove má spĺňať puzdro nasledujúce požiadavky: chrániť zbraň pred nečistotami, držať ju
v pohotovosti, nesmie umožňovať stratu alebo odcudzenie, dobré nosenie, umožňovať
okamžité vytiahnutie a vsunutie zbrane, pevné a dobrá technická kvalita.
Rozdiel je medzi puzdrami pre skryté nosenie a služobnými puzdrami pre nosenie na
opasku - neskryté. Spôsob nosenia a tvar puzdra by mali umožňovať dosiahnuť požiadavku
rýchlosti na optimálny čas vytiahnutia zbrane do 1,5 sekundy, ktorý umožňuje prežiť v boji
s ozbrojeným páchateľom. Rôzne puzdra umožňujú i natrénovanému strelcovi dosiahnuť
rôzny čas na vytiahnutie. Čas potrebný na tasenie sa dá pravidelným nácvikom skrátiť.
Nácvik sa začína na sucho, pomalé tempo s postupným zrýchľovaním. K nácviku bez
nábojov sa treba stále vracať. Ukazovák, spúšťový prst prichádza na spúšť až keď zbraň
začína smerovať na cieľ. Mnoho puzdier pre rýchle vytiahnutie je upravených tak, že
dovoľujú položiť prst na spúšť až vtedy, keď zbraň puzdro opustila, čo plne vychádza
z bezpečnosti práce so zbraňami.
Najvýhodnejšie sa ukazujú puzdra pre skryté nosenie na remeni vľavo, ktoré dovoľujú
dosiahnuť najkratšie časy pri tasení. Siahnutie k ľavej strane pravou rukou je menej nápadné,
ako klasické siahnutie pod plecom do podpažného puzdra. Ľavú ruku využijeme na pridržanie
kabáta. U príslušníkov FBI bolo typické nosenie zbrane na remeni vzadu za pravou bedrovou
kosťou. Podľa všetkého, tento spôsob umožňuje najrýchlejšie vytiahnutie, keď je ruka pri tele.
15
Obľuba podpažných puzdier rýchlo klesá, lebo nedovoľujú rýchle vytiahnutie ako otvorené
remeňové puzdro a automaticky vyvoláva rýchlu reakciu u nepriateľa.
Pre dosiahnutie skrytého nosenia i pri rôznom módnom oblečení, polokošieľ sa
rozširujú vnútorné puzdra, ktoré sa nosia na tele pod remeňom alebo medzi košeľou a
remeňom, kde vyčnieva len pažba.
Počas služby v uniforme zamestnanci vo väčšine bezpečnostných zborov nosia zbrane
v uzatvorenom puzdre na opasku. Mnohokrát, sú vyrábané tak, že zvýrazňujú požiadavky
ochrany zbrane a menej vychádzajú v ústrety požiadavke rýchleho tasenia. V mnohých
krajinách sa stretneme s tým, že zamestnanec tento nedostatok kompenzujú nosením druhej
skrytej obrannej zbrane, tzv. pomocníka. Najrýchlejšie tasenie umožňuje revolverové puzdro,
nosenie nízko na silnejšej strane. V súčasnosti idú do popredia puzdra na opasku, tzv. vysoké
puzdro, ktoré majú dobre rozloženú hmotnosť a majú veľké výhody pri rýchlom pohybe
zamestnanca. Jednotlivé puzdra umožňujú dosahovať rôzny čas pri tasení, ktorý sa pohybuje
v rozmedzí 0,5 sekundy do 2,7 sekundy.
Za nácvik rýchleho tasenia zodpovedá zamestnanec. V našej praxi nie je možné
upustiť od výcviku v zmysle osvedčenej požiadavky na rýchlosť. Mnohokrát strelec, ktorý
potrebuje dlhší čas k vytiahnutiu zbrane, býva z boja vyradený prv, než stačí vytiahnuť zbraň.
1.3.3 Faktor Diligentia - presnosť
Presnosť je ovplyvnená okrem kvalít zbrane a streliva najviac technikou, taktikou a
bojovou morálkou strelca - zamestnanca. Zle vycvičený zamestnanec má predpoklad pri
streľbe páchateľa k prepadnutiu panike, ktorá má v konečnom dôsledku neschopnosť
opätovania streľby alebo neefektívnosť použitia zbrane. Tiež si musíme uvedomiť, že rovnaký
cieľ poskytujeme páchateľovi, či ideme dopredu alebo utekáme späť. Rýchlosť a útočnosť
streľby musí byť spojená s pohybom vpred v pokrčenej siluete a do strán v uhlopriečkach.
Pohybujúci strelec má demoralizujúci účinok na páchateľa. Súčasťou požiadaviek je dôvera
vo vlastné schopnosti a vo vlastnú zbraň a jej účinnosť. Dôveru vo vlastné schopnosti
zamestnanca sa buduje na hodinách vycvičovania za rôzneho osvetlenia, rôznych polôh,
skrytím alebo bez neho, jednou rukou alebo oboma, za pohybu, na pohyblivé ciele
v obmedzenom čase.
Služobná streľba má byť inštinktívna a automatizovaná, aby napnuté nervy
vzáťažových situáciách nezhoršovali presnosť - t. j. výsledok streľby. Výcvik má byť
zameraný na rozvoj streleckého inštinktu, zamestnanec má bezvadné ovládať zbraň, vedieť
bezchybne s ňou manipulovať v noci, s jednou rukou a pod. Nesmie prepadať panike, zabúdať
záver v zadnej polohe, natiahnuť záver, odistiť zbraň alebo nezasunúť riadne zásobník.
Požiadavku presnosti na veľkú vzdialenosť môžeme splniť len mierenou streľbou. Pri
vzrušených nervoch máme predpoklad pre zrovnanie cieľnika a mušky len streľbou
obojručne. Mierenú streľbu ľavou alebo pravou rukou použijeme len pri zranení jednej z rúk a
snažíme sa využiť oporu. K splneniu požiadavky rýchlosti ale hlavne presnosti je rozhodujúca
správnosť výberu metódy streľby a polohy, ktoré vychádzajú zo vzdialenosti a spôsobu boja.
Na bojovej morálke závisí strelecké umenie a jeho efektívnosť. Proti páchateľovi
(zločincovi), ktorý strieľa, má zamestnanec možnosť strieľať rýchlejšie, presnejšie a
taktickejšie. Sebazáchova musí dať povel k inštinktívnemu vytiahnutiu zbrane a bez
morálnych zábran v zmysle zákona použiť zbraň. Vychádzame z toho, že ozbrojený páchateľ
nemá žiadne zábrany a snaží sa využiť všetky výhody, ktoré mu dáva moment prekvapenia.
Morálne zábrany pri použití zbrane proti ozbrojenému zločincovi znamenajú ohrozenie
zdravia a života vlastného alebo iných osôb. Veľká ohľaduplnosť tu nemá opodstatnenie a
vedie nás k ohrozeniu života. Pri prekvapení páchateľa na mieste činu výzva môže byť
použitá len z poza krytu a keď sme pripravení komunikovať s páchateľom i pomocou strelnej
zbrane v prípade jeho útoku na nás. Prekvapený páchateľ po psychickom zlyhaní väčšinou
16
začne ihneď strieľať. Zamestnanec musí mať vôľu čo najskôr vyradiť páchateľa z boja a pred
stretom so zločincom vedieť, do čoho ide, i to že v prípade chýb už nebude mať v živote
možnosť ich napraviť. Za nácvik presnosti streľby a jej aplikáciu v praxi zodpovedá
zamestnanec, zamestnávateľ zodpovedá za vytvorenie podmienok na výcvik v streľbe.
17
2 Rozdelenie zbraní a pojem „strelná zbraň"
2.1 Všeobecne používané rozdelenie strelných zbraní a pojem „strelná zbraň"
Strelná zbraň je stroj alebo zariadenie určené k usmrcovaniu osôb a zvierat alebo
k ničeniu objektov na diaľku vrhnutym telesom (strelou) alebo predmetom konštrukčne
odvodeným, ktorých strelu uvádza do pohybu okamžité uvoľnenie nahromadenej energie.
Ručná - ktorú spravidla môže nosiť a ovládať pri streľbe jedna osoba.7
Zbrane môžeme rozdeľovať podľa rôznych hľadísk:
a) Podľa zdroja hnacej energie strely na:
• mechanické - využívajú akumulovanú alebo transformovanú energiu ľudských svalov
(luk, kuša, prak),
• plynové - využívajú energiu vzduchu alebo iného plynu mechanický stlačeného alebo
vytlačeného (fúkačky, vzduchovky, vetrovky a plynovky),
• palné - pracujú na základe okamžitého uvoľnenia chemickej energie strelného prachu
alebo len nárazovej zmesi a jej premenou v energiu mechanickú a tepelnú (pištoľ).
b) Podľa určenia strelnej zbrane na:
• lovecké (poľovné) - slúžia pri výkone poľovníctva, k loveniu, k odstrelu zvierat, ktoré sa
ďalej delia na:
- palné, jednoranovky, opakovačky, samonabíjacie, guľovnice, brokovnice, kombinované,
flóbertky, malokalibrovky a pod,
chladné, rezné, bodné a pod.
• športové - sú určené k streľbe na pevný alebo pohyblivý terč pri športových podujatiach
rôzneho charakteru,
• obranné - používajú sa pre účely obrany osobnosti alebo majetku (pištoľ, brokovnica a
pod.).
c) Podľa spôsobu nabíjania a používania streliva na:
• predovky - tlejákové, kolieskové , kresadlové, perkusné (obr. č. 1 - 4)
• zadovky - pištole, pušky, jednoranovky, opakovačky a pod.
d) Podľa spôsobu ovládania pri streľbe na:
• krátke - hlaveň do 30 cm alebo celkom do 60 cm (Sa vz. 61)
• dlhé- (Savz. 58).
e) Podľa stupňa automatizácie mechanizmu - nabíjanie je zabezpečené samočinnou
funkčnosťou záveru pomocou tlaku sparných plynov alebo stlačených plynov:
• automatické - samočinné (plnoautomatické) - spúšťové ústrojenstvo umožňuje streľbu
dávkami (Sa vz. 61 - streľba dávkami),
• poloautomatické - samonabíjacie - spúšťové ústrojenstvo dovoľuje streľbu len
jednotlivými ranami (Pi vz. 82),
• neautomatické:
- jednoranové - náboj alebo strela sa vkladá ručne a jednotlivo do nábojovej komory (puška
Krnka 1869),
- opakovacie - náboj sa zasúva do nábojovej komory ručnou manipuláciou so záverom
z nábojovej schránky (puška Mannlicher 1889).
f) Podľa uzamknutia záveru palnej zbrane na:
• neuzamknuté - (Pi vz. 80),
• čiastočne uzamknutá - (Berreta F 92),
• uzamknuté - (Pi vz. 75).
7
/ Porovnaj Adam, R.: Colts, Revolver und Pistolen eine Waffenkunde. Xenos Verlagsgesellschaft, mbh,
Hamburg.
18
g) Podľa pohonu funkčného mechanizmu, to je na s využitím:
• ľudskej sily - (puška - vzduchovka),
• impulzu výstrelu - (pištoľ),
• impulzu odobratých plynov - (guľomet),
• iného zdroja.
h) Podľa počtu hlavní na:
• jednohlavňové,
• viachlavňové.
i) Podľa vývrtu hlavne na:
• s hladkým vývrtom - brokovnice, ťlóbertky, plynové, narkotizačné,
• s polygónovým - zvláštny typ drážkovaného vývrtu, pravidelný mnohouholník (rotačné
kovanie hlavne), (Pi vz. 82),
• s drážkovaným - skosený (Glock), - klasický (Pi vz. 75).
j) Podľa účelu a konštrukcie palnej zbrane na
• flóbertky,
• malokalibrovky,
• pištole,
• revolvery,
• pušky: vojenské, odstreľovacie, útočné (karabíny), guľovnice - poľovné pušky,
• samopaly: malé, veľké,
• brokovnice: lovecké, policajné a vojenské,
• elektromagnetické,
• kombinované,
• granátomety,
• narkotizačné,
• dištančné,
• signálne a pod.8/
k) Ďalšie typy zbraní:
• Taser - ručná zbraň, vystreľujúca na krátke vzdialenosti dva vodiče, ktorými je privedený
elektrický prúd o vysokom napätí,
• Akustická zbraň - využíva účinok ultrazvuku alebo infrazvuku na centrálnu nervovú
sústavu,
• Časticová zbraň - ktorá ničí cieľ vysokou koncentráciou vyžiarenej energie a tepelnými
účinkami,
• Laserová zbraň - konštruovaná na princípe laseru, účinný prvok je laserový lúč,
• Elektromagnetická zbraň - ručná alebo iná, využívajúca mikrovlné žiarenie svetelného
(lúča) záblesku s vysokou intenzitou alebo stroboskopický efekt a jeho účinok na
centrálnu nervovú sústavu človeka.
7 Porovnaj Adam, R.: Colts, Revolver und Pistolen eine Waffenkunde. Xenos Verlagsgesellschaft, mbh,
Hamburg.
19
2.2 Rozdelenie zbraní a pojem strelnej zbrane podľa Zvláštnej komisie Rady ES
Zvláštna komisia Európskeho spoločenstva, ktorá má za úlohu vypracovať návrh na
jednotnú právnu úpravu Rady Európskeho spoločenstva pre kontrolu nadobúdania a
používania zbraní, vykonala nasledovnú kategorizáciu zbraní:
• strelné zbrane,
• chladné zbrane s viac ako 1 ostrím - bodáky, dýky, vyskakovacie nože, kordy, vrhacie
nože,
• úderné zbrane - kyjaky, boxery, obušky,
• praky.
Strelné zbrane - každý predmet, ktorý je zhotovený alebo upravený tak, že môže
slúžiť ako zbraň, z ktorej je možné vystreliť broky, jednotnú strelu alebo škodlivú tekutinu
alebo plyn a podobnú látku, prostredníctvom hnacej náplne, tlaku plynu alebo tlaku vzduchu
alebo iného hnacieho prostriedku a zodpovedá niektorej uvedenej skupine zbraní:
a) automatické zbrane,
b) krátke poloautomatické, opakovacie alebo jednoranové zbrane,
c) poloautomatické a opakovacie dlhé zbrane,
d) dlhé jednoranové najmenej s jednou drážkovanou hlavňou,
e) poloautomatické a opakovacie s hladkou hlavňou,
f) prenosné raketomety,
g) každá zbraň alebo zariadenie, určené k vrhaniu jedov, omamných, dráždivých látok alebo
látok ohrozujúcich zdravie,
h) plameňomety s útočným a obranným účinkom,
i) dlhé jednoranové zbrane s j ednou hlavňou,
j) dlhé plynovky,
k) krátke plynovky,
1) dlhé vzduchovky a vetrovky,
m) krátke vzduchovky a vetrovky,
n) mechanické strelné zbrane.
Predpisom nepodliehajú predmety, ktoré:
• sú trvalo neupotrebiteľné,
• nepodliehajú kontrole pre malú účinnosť,
• sú poplašné, signálne, záchranárske, na usmrcovanie dobytky, harpúny, pokiaľ môžu byť
použité len na tieto účely,
• boli vyrobené pred rokom 1871 alebo podľa modelu vyrobeného pred rokom 1871.
Právnej úprave podliehajú ďalej predmety:
a) pohonné ústrojenstvo, rám, hlaveň alebo valec každého predmetu písm. a) až n),
b) všetko strelivo, ktoré možno vystreliť z predmetu a) až f), i), j), k), n) a každá látka alebo
zlúčenina, ktorú možno vystreliť z predmetu g),
c) zameriavacie ďalekohľady so svetlometom a infračervené zameriavacie ďalekohľady,
pokiaľ sú určené k montáži na niektorý uvedený predmet,
d) tlmiče zvuku výstrelu určené k týmto predmetom,
e) všetky granáty, bomby a ostatné strely, ktoré obsahujú výbušné alebo zápalné látky.
20
3 Ručné strelné zbrane a náboje do nich
3.1 Pištole v služobnej činnosti
3.1.1 Tendencie vo vývoji pištolí
Pištoľ - jednoranová (jednohlavňová alebo viachlavňová), opakovacia alebo
samonabíjacia, plynová alebo strelná palná krátky zbraň, ktorá má pre každú hlaveň len jednu
nábojovú komoru.
História pištolí sa začala písať pomerne nedávno, v polovici 16. storočia, keď objavili
malé pušky, dovoľujúce streľbu jednou rukou. Nabíjanie sa vykonáva cez ústie hlavne spredu
a odpaľujú sa priložením žeravého knôtu k prachu v hlavni. Hlaveň bola vybavená pažbou a
zápalnou zámkou tzv. zapaľovacou sústavou (obr. č. 1).
Začiatok 16. Storočia umožnil výrobu zbraní s kolieskovou zámkou. Zámku tvorí
oceľové a na povrchu ozubené koliesko, ku ktorému sa pritláča pyrit, upevnený v pohyblivom
škripci. Po natiahnutí kľúčom sa pri spustení koliesko otočí, vykreše iskru, ktorá zapáli prach,
nasypaný na panvičke (obr. č. 1).
Na začiatku 17. Storočia vzniká nová zapaľovacia sústava, tzv. kresadlová zámka.
Pyrit alebo krešúci kameň (pazúrik) upevnený v kohútiku narazí po spustení na ocieľku a
vykreše iskry padajúce na panvičku s prachom (obr. č. 2).
Koniec 18. storočia sa zaznamenal objavom výbušnej ortuti a chlorečnanu draselného,
ktorý značne ovplyvnil vývoj zbraní (schopnosť vznietenia úderom alebo nápichom). Vznikli
prvé zápalky, ktorých vrcholom bola v tom období medená čiapočková zápalka. Panvičku
nahradil šikmý otvor (piston), na ktorý sa nasadila zápalka s nárazovou látkou, nanesenou na
dne. Kohútik miskového tvaru narazil po opustení na zápalku, kde priebeh vznetu a spôsob
nabíjania bol rovnaký, ako pri starších typoch predoviek (obr. č. 3). Drážkovaná hlaveň a
nábojová komora (otáčajúci sa valec), do ktorých bolo možné vložiť náboj zozadu, boli
činitele najviac ovplyvňujúce rozvoj pištolí. Požiadavky na presnosť, dostrel, smrtiaci účinok
a kompaktnosť boli považované v tejto dobe za dostačujúce. Boj zblízka robil z pištole tejto
úrovne len jednorázovo použiteľnú zbraň, čo nútilo hľadať cesty k zvýšeniu rýchlosti streľby
z pištolí.
Vznikli pištole s otáčavým zväzkom hlavní, ktoré nemohli konkurovať revolverom.
Ich rozvoj nepokračoval a ani sa nerozšírili. Ďalším základom pre rozvoj pištolí bolo
vyrobenie jednotného náboja. Tento vynález, t. j. spojenie strely, strelného prachu a zápalky
do jedného celku umožnil vznik a rozvoj úplne nových konštrukcií krátkych palných
(strelných) zbraní - samonabíjacích pištolí.
Zmena nastala nasledovnými činiteľmi:
• zdokonalilo sa zloženie pištoľových mechanizmov,
• zväčšovala sa kompaktnosť,
• zväčšovala sa účinnosť a spoľahlivosť.
Presunutá pružina sa začala umiestňovať nie len nad hlavňou, ale i pod hlavňou a
okolo hlavne, čo umožnilo zväčšovať kapacitu zásobníkov a znižovať výšku pištolí.
Konštruktéri začali používať systém s kohútikom, bicie ústrojenstvo so spúšťovym
napínaním, záchytky záveru, výstražníky a vhodnejšie typy poistiek.
Vývoj sa ustálil, že pištole majú náboje umiestnené v schránkovom zásobníku, odkiaľ
sú postupne, opakovaným pohybom záveru, podávané do nábojovej komory. Vyhodenie
nábojnice a zasunutie nasledujúceho náboja do komory je vykonávané automatický. Využitím
energie prachových plynov, vznikajúcich pri výstrele. Rovnaká energia sa využíva i pre
činnosť bicieho, spúšťového a uzamykajúceho zariadenia.
21
Obraz čisto
\
Tlejaková zámka
Prach v panvičke P sa zapaľuje tlejakom D, upevneným
v čelustiach kohútika K, sklopenie kohútika na panvičku Sa
dosiahne tlakom na páku R.
Koliesková zámka
Iskry vznikajú na panvičke P trenim ryhového kolieska K o
kyz železný Kz. Prudké otočenie kolieska K je spôsobené
sponou Z, ktorá svoju silu odovzdáva na koliesko pomocou
retiazky a excentru. Spona Z sa naťahuje klúčom, nasadeným
na strednom hranole kolieska K.
22
Obraz čtslo
2
Kresadlová zámka
Iskry vzniknú úderom kresadla K na ocielku O. Ocíelka tvorí
jeden eelok s vekom, prikrývajúcim panvičku P. Pri náraze
kresadla ocielka odskočí dopredu. Spona Z tlačí na orech R a
prenáša tak pohyb na kohútik Kh. Zárezy VI a V2 nastavujú
kohútik vo dvoch polohách.
Iskry vznikajú úderom pyritu Kz na ocielku 0, ktorá pri
údere odskočí dopredu. Panvička P je chránená vekom V, ktorý
sa odsúva ručne. Kohútik sa spúšťa bočnou spúšťou S.
Úhrrtz
čtslo
3
Perkusná /zápalková/ zámka
zápalka
Perkusná zámka
Augustínova z roku 1842
Zdokonalená konštrukcia Consolovej zámky. V klapke KÍ je
pohyblivý úderník U, ktorý nárazom kohútika K udrie na
zápalku, vloženú do panvičky P.
24
\\
\
\
Samočinné pištole väčšinou pracujú na jednoduchých princípoch automatickej činnosti:
a) využitím spätného nárazu pri neuzamknutom závere s pevnou hlavňou (Pi vz. 82),
b) vyžitím spätného nárazu s uzamknutým záverom a krátkym pohybom hlavne (Pi vz. 75).
Princípy automatickej činnosti:
A. Systém neuzamknutý
• Využitie spätného nárazu s dynamickým záverom a pevnou hlavňou.
• Využitie energie prachových plynov s hlavňou pohyblivou vpred a pevným záverom (obr.
č. 4).
B. Systém polouzamknutý
• Pomocou valcov (obr. č. 4).
C. Systém uzamknutý
• Využitie spätného nárazu s dlhým pohybom hlavne.
• Využitie spätného nárazu s krátkym pohybom hlavne(obr. č. 5).
Uzamykacie zariadenie pištolí s krátkym pohybom hlavne:
A. Hlaveň s vertikálnym znížením:
• Pomocou točivých kĺbov.
• Pomocou drážok a výstupkov (obr. č. 6).
B. Otočná hlaveň (obr. č. 6).
C. Uzamykanie pomocou zvláštnej súčiastky:
• Kývavej závory.
• Vertikálne kĺzajúceho klinu (obr. č. 7).
D. Uzamykanie pomocou systému pák (obr. č. 7).
Konštrukcia bicieho a spúšťového zariadenia:
a) systém vo vnútri skrytý s - úderníkom, - kohútikom,
b) systém s vonkajším kohútikom, kde je - možnosť uskutočniť prvý výstrel iba stisnutím
spúšte bez predchádzajúceho natiahnutia kohútika, - niektoré len spúšťovým napínaním.
Prerušovač slúži na oddelenie spúšte od spúšťovej páky a tak prerušia automatickú činnosť
bicieho zariadenia, ktoré zostáva natiahnuté pri stlačenej spúšti.
Pištole zaisťujú:
• účinné pôsobenie na krátke vzdialenosti, t. j. presnosť a zastavujúci účinok,
• ľahkú prenosnosť a bezpečnosť pri manipulácii,
• neustálu pohotovosť,
• vysokú rýchlosť streľby.
25
Obraz
číslo
4
Princípy automatickej činnosti pištolí
A, Systémy neuzamknuté
Schéma 1.
Využitie spätného pohybu s dynamickým záverom a pevnou
hlavňou. Záver je v krajnej prednej polohe držaný len
pružinou a spätný pohyb pri výstrele ho bez prekážky posúva
dozadu. Do pôvodnej polohy sa záver vracia pôsobením vratnej
pružiny.
Schéma 1
Schéma 2.
Využitie energie prachových plynov s hlavňou pohyblivou
dopredu a pevným záverom. Nové nabitie sa uskutočňuje pri
pohybe hlavne dozadu účinkom vratnej pružiny.
B. Systémy polouzamknuté
Schéma 3.
Nie je tu pevné, dokonalé uzamknutie a oneskorené otvorenie
záveru v okamžiku výstrelu je dosiahnuté zariadením, ktoré
zvyšuje trenie alebo zrýchluje pohyb iných súčiastok.
Obraz
Číslo
5
Princípy automatickej činnosti pištolí
C. Systémy uzamknuté
Schéma 4.
Využitie spätného pohybu s
dlhým pohybom hlavne. Pri
výstrele je záver a hlaveň pevne spojená, spolu idú dozadu
na celú dĺžku záklzu. V krajnej zadnej polohe sa rozpojí
záver a hlaveň, vracajú sa postupne dopredu. Pri pohybe
hlavne dopredu je vyhodená nábojnica a pri pohybe záveru je
náboj dopravený do nábojovej komory.
Schéma 4
Schéma 5.
Využitie spätného pohybu s krátkym pohybom hlavne dozadu.
Hlaveň
a
záver,
pevne
navzájom spojené uzamykacím
ústrojenstvom,
sa pohybujú
účinkom spätného pôsobenia
dozadu. Po začatí
pohybbu
uzamykacie
ústrojenstvo vo
vzájomnom pôsobení s pevným telom pištole, sa odomkne a
uvolní záver. Uzamykacie ústrojenstvo u zbraní s krátkym
pohybom hlavne je velmi rozmanité.
27
Obraz čisto
Sehfewy utzamykacieho
hlavne
ústrojenstva pištoli s
"
krátkym pohybom
A. Hlaveň s vertikálnym znížením
Schéma 1.
Hlaveň má na hornej ploche výrezy, kde
vnútorného povrchu puzdra záveru, čim
spojenie záveru s hlavňou,
zapadaj ú výstupky
sa zaisťuje pevné
Schéma 1
Schéma 2.
Pohyb hlavne a jej zníženie je zabezpečené smerom drážok na
pevnom tele pištole, do ktorých zasahujú špeciálne výstupky
hlavne-
B. Otočná hlaveň
Schéma 3.
Hlaveň má na svojej vonkajšej strane dva výstupky. Jeden
klže vo vnútri šikmej drážky pevného tela pištole a druhý vo
vnútri priečnej drážky záveru.
28
Obraz
Schémy uzamykacieho
hlavne
ústrojenstva pištoli s
číslo
7
krátkym pohybom
C. Uzamykanie pomocou zvláštnej súčiastky
Schéma 4.
Kývavé závory, kde uzamknutie hlavne a záveru uskutočňuje
závora, ktoré po krátkom pohybe dozadu mení svoju polohu v
dôsledku vzájomného pôsobenia s pevným telom pištole.
Schéma 5.
Vertikálne klzavý klin,
a záveru.
ktorý zabezpečuje uzamknutie hlavne
D. Uzamykanie pomocou pák
Schéma 6.
Záver je v prednej
polohe zozadu podopieraný pákami,
spojenými s hlavňovým puzdrom, kde prostredný kĺb je v
mŕtvom bode. Pri pohybe dozadu páky narážajú na pevné telo
pištole, menia svoju polohu a uvoľňujú záver k ďašiemu
pohybu.
3.1.2 Základná c h a r a k t e r i s t i k a a stručný prehľad pištolí,
používaných v služobnej činnosti
Trend vývoja služobných zbraní sa v poslednej dobe ustálil na robustných modeloch
s dvojčinným spúšťovým mechanizmom a veľkokapacitným zásobníkom. Pištoľ má byť
absolútne spoľahlivá, nesmie byť citlivá na znečistenie. Musí byť pripravená k streľbe a pažba
má umožňovať inštinktívnu streľbu, spúšť je rozšírená, aby ju strelec ľahko našiel.
V súvislosti s naznačenými tendenciami vývoja pištolí uvádzame nasledujúce reprezentatívne
typy používané v súčasnej policajnej praxi: Ruger P 85. Walter 88, Sig - Sauer 226, Colt All
American Model 2000 a Glock 17.
Spoločným znakom pištolí Ruger P 85, Walter 88 a Sig - Sauer 226, okrem iných je
uzamknutie záveru, realizované výstupkom na hlavni, umiestneným približne v miestach
prednej hrany nábojovej komory. Princíp krátkeho spätného pohybu hlavne, ktorá v poslednej
chvíli poklesne. Tým sa uvoľnia uzamykacie časti zo záberu a uzáver sa odomkne.
Ruger P 85 má na vrchu otvor, ktorý slúži i k vyhadzovaniu nábojníc. Spúšťový
mechanizmus je dvojčinný. Odpor 2,9 a 6,8 kg. Je štvornásobne istená. Manuálna poistka
prerušuje spojenie medzi spúšťou a kohútikom, blokuje pohyb úderníka a nedovoľuje
kohútiku dopadnúť na úderník. Samočinná poistka nedovoľuje pohyb úderníka, pokiaľ nieje
riadne stlačená spúšť.
Sig - Sauer P 226 nemá vonkajšiu poistku, len automatickú, zvisle pohyblivý
odpružený blok s otvorom, ktorým prechádza úderník - zápalník. Zápalník má zodpovedajúce
vybavenie, ktoré bráni jeho pohybu vpred.
Walter P 88, u neho je poistka zvisle pohyblivý odpružený blok uložený v puzdre
záveru. Tu os úderníka nieje pevná, ale pohybuje sa hore a dolu okolo predného uloženia
zápalníka. Kohút má v dolnej časti vybranie, kde smeruje úderník v poistnej polohe. Má páku
na bezpečné uvoľnenie bicieho zariadenia.
Colt All American Model 2000 - na konci 80-tých rokov Knight došiel k názoru, že
policajné zbory budú potrebovať novú kompaktnú dvojčinnú pištoľ x veľkou palebnou
kapacitou. U All Americanu sa záver uzamyká rotáciou hlavne. Vodiaci výstupok na hlavni je
vedený na krivkovej dráhe a pri pohybe záveru dozadu pootočí hlaveň a tým ju odomkne.
Nemá vonkajší kohút, ale má vnútorný úderník. Pri manipulácii so záverom ostáva bicie
zariadenie v pokoji. Napínanie bicieho zariadenia sa vykonáva dvojčinnou spúšťou.
Glock 17 má uzamknutý záver s núteným znížením hlavne, výstupok ako u väčšiny
moderných zbraní. Hlaveň so záverom tlaku plynov sa pohybuje dozadu až ozub na spodku
hlavne vojde do záberu s kulisou v ráme zbrane. Bicie zariadenie sa nenapína pohybom
záveru, (obr. č. 10). Bicí a spúšťový mechanizmus je usporiadaný dvojčinnou spúšťou. Nemá
vonkajší kohútik, ani poistku. Nemá možnosť jednočinného odpálenia. Spúšť má špeciálny
jazýček, ktorý sa opiera o rám pištole. Úderník je istený ako u Sig - Sauer 226. Tretie istenie
je pri naťahovaní pružiny úderníka.9/
3 . 1 . 3 P i š t o ľ vz. 82 a Pi vz. 83
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Pištoľ vz. 82 a 83 sú samonabíjacie ručné strelné zbrane neuzamknuté s pevnou
hlavňou a dynamickým záverom. Sú jednoduchej konštrukcie, ľahko ovládateľné ľavou i
pravou rukou, dobre sa nosia, držia v ruke, sú pohotové pre streľbu. Vo všetkých
poveternostných podmienkach sú spoľahlivé. Pre činnosť záveru sa využíva tlak plynov na
dno nábojnice, opierajúcej sa o záver, ktoré vznikajú horením výmetnej náplne. Sú určené na
vlastnú obranu a plnenie služobných úloh v zmysle zákona. Umožňujú streľbu vo všetkých
'/ Porovnaj Faktor, Z.: Zbrane pro sebeobranu. Magnet - Press, Praha, 1992.
30
polohách s oporou alebo bez opora, spoza krytu a v malom priestore. Účinná streľba je pri
inštinktívnej streľbe do 12 mu mierenej do 50 m. Bezpečnosť a pohotovosť pištole na streľbu
zaručuje poistka spolu s dvojčinným spúšťadlom. Najväčší dostrel je 1300m. Smrtiaci účinok
je do vzdialenosti približne 2/3 dostrelu. Bojová rýchlosť streľby je 24 mierených výstrelov za
34 sekúnd. Po vystrelení posledného náboja je záver zachytený v zadnej polohe.
Pištole sú vyrábané v kalibroch 9 mm Makarov, taktiež pod označením ČZ vz. 82. Pre
kaliber 9 mm Browning Kurz pod označením ČZ 83 kal. 9 mm Browning Kurz.
Technické
údaje
Kaliber v •§
Pi vz. 82
Pi vz.75
Pi vz.85
9 n, 82 vz.
9
9
PivzJPS
&83
93 Para M.
0G2AKROW
9
9 Br.k.
AT 84
41
tootnosi v g
800
980
1000
1120
800
1020/
875
Celková dĺžka
v BI
172
206
203
210
172
210/
185
Výška v m
m
138
140
138
127
137/
127
Šírka v m
35
33
38
36
36
36/
33,5
Dĺžka hlavne
97
11.43
120
97
113/
93
128
160,5
160
polyg., 4
6
V B»
DÍžka zánernej
V 08
Vývrt, počet
polí
6
114
153
draž.
6
128
6 dr.
13
6dr.
240
250
250
250
240
450
Kapacita zásob.
12
15
15
15
12
10
Odpor kohútika
20/50
18/45
15/50
25/65
20/50
22/35
H, vz.82
Para
(Luger)
Para
(Luger)
Para
(Luger)
Stúpanie
Typ náboja
Brovning Action
kurz
Hlavné časti a ich popis
Hlaveň - usmerňuje dráhu letu strely, má štvorvrcholový polygonálny vývrt, je
umiestnená v telovej objímke hlavne a zaistená kolíkom, má vybranie pre drapok vyťahovača.
31
Telo pištole - zabezpečuje spojenie ostatných častí pištole do jedného funkčného
celku. Vybranie pre vložku rámu, prinitovaný vypínač ťahadlá, výklopný lúčik - nedovoľuje
zasunúť zásobník, záchytku zásobníka, tlačidlo záchytku zásobníka, vyhadzovač, záchytku
záveru s pružinou (obr. č. 8).
Rozobrané telo pištole, spúšťový
Obraz čtsi o
8
a bicí mechanizmus
Rozložená pištol bez záveru a príslušenstva
1 - telo pištole; 2 - hlaveň; 3 - vratná pružina; 4 - spúšť;
5 - kolík spúšte; 7 - ťahadlo; 8 - kolík ťahadlá; 9 prerušovač; 10 - záchyt kohútika; 11 - kolík záchytu
kohútika; 12 - kohútik; 13
- kolík kohútika; 14 - páka
kohútika; 15 - samočinná poistka; 16 - pružina záchytu
kohútika; 17 - kolík samočinnej poistky; 18 - poistka; 19 pružina západky poistky; 20 - západka poistky; 21 - kolík
poistky; 22 - vodiaca tyčinka; 23 - úderná pružina; 24
-kolík vložky; 25 - vložka rámu; 26 - íavá pažbíčka; 27
- skrutka pažbičky; 28 - záchyt záveru; 29 - pružina záchytu
záveru; 30 - vyhadzovač; 31 - lučik; 32 - záchyt zásobníka;
33 - pružina záchytu zásobníka; 34 - tlačidlo záchytu
zásobníka; 35 - kolík páky záchytu; 36 - kolík luôíka; 37
- páka záchytu zásobníka; 38 - kolík lučíka; 39 - vypínač
ťahadlá; 40 - nit vypínača;
Záver - uzatvára nábojovú komoru, napína kohútik a zasúva náboj do nábojovej
komory, má
ryhovanú plochu a rybinovú drážku pre mušku a cieľnik. Ďalej má
vyhadzovacie okienko, vybranie pre vyťahovač, otvor pre kolík vyťahovača a lôžko pre
pružinu vyťahovača, ryhovanie, otvor pre hlaveň, výrez pre kohútik, stenu, kde sa opiera
32
vratná pružina, lôžko pre dno nábojnice, zasúvač nábojov, vývrt, kde je uložený úderník so
zápalníkom a pružina úderníka, vodiace lišty, vybranie pre ramienko záchytku záveru, drážka
pre vyhadzovač, vybranie pre prerušovač, vybranie pre poistku (obr. č. 9).
Obraz číslo 9
Rozložený záver pištole
1 - záver; 2 - muška; 3 - cielník; 4 - úderník so
zápalnikom; 5 - pružina úderníka; 6 - oporná doska úderníka;
7 - vyťahovaô; 8 - pružina vyťahovala; 9 - kolík vyťahovača;
a - vyhadzovacie okienko; b - lôžko pre hlaveň; c - vodiace
lišty; d - vybratie pre ramienko záchytu záveru; e vybratie pre prerušovač; f - vybratie pre poistku; g vybratie pre vyťahovae; h - otvor pre kolík vyťahovača; i lôžko pre pružinu vyťahovača; j - výrez pre kohútik
Mieridla - slúžia na zamierenie pištole, sú ohraničenú bielou farbou, muška je
zaistená kolíkom, cieľnik je upevnený najamkovaním (obr. 9).
Spúšťadlo obsahuje - spúšť s kolíkom spúšte a pružinou, ťahadlo s kolíkom,
prerušovač, páku kohútika, záchytku kohútika s kolíkom, samočinnú poistku (obr. č. 8). Spúšť
je na uvoľnenie napnutého kohútika revolverovým spôsobom a ťahadlo prenáša pohyb spúšte
na kohútik. Prerušovač oddeľuje jednotlivé strely znížením ťahadlá, pohyb má od pohybu
záveru. Páka kohútika prenáša pri revolverovom odpaľovaní pohyb ťahadlá na kohútik, pri
ručnom pohybe kohútika na ťahadlo.
Vratná pružina - odovzdáva energiu záveru na pohyb do prednej polohy (obr. č. 8).
Zásobník - je na uloženie nábojov, skladá sa z puzdra zásobníka, podávača, pružiny
zásobníka, dna s plochou opierkou zásobníka.
Rozoberanie, skladanie a príprava k streľbe
Čiastočné - vybrať zásobník, kontrola nábojovej komory, oddelenie záveru, sňať vrchnú
pružinu.
Úplné - vykonať čiastočné, sňať pažbičku, vybrať úderník, vybrať vyťahovač, rozobrať
zásobník.
Vyberať vyhadzovač, samočinnú poistku, záchytku kohútika, páku kohútika, kohútik,
prerušovač, smie len opravárenský závod - dielňa!
Príprava k streľbe: naplnenie zásobníka, zasunutie zásobníka, stiahnutie záveru do prednej
(zadnej) polohy a pustenie, zaujatie polohy.
33
Poruchy, závady a ich odstránenie
Porucha a závady
jej odstránenie
Zásobník nemožno zasunúť
vymeniť zásobník
pokrčený zásobník
vyčistiť
znečistené lôžko
vyčistiť
znečistený zásobník
posunúť lúčik
nezložená zbraň
Zásobník vypadáva
dať do opravy zbraň
poškodená záchytka zásobníka
natiahnuť pružinu alebo vymeniť
unavená pružina záchytky zásobníka
Záver sa pohybuje ťažko do zadnej polohy
vyčistiť zbraň
znečistené lišty, zadretie v drážkach
Kohútik ostáva v zadnej polohe
ulomený ozub na kohútiku alebo zachytávač|dať do opravy
ohútika
Zápalník vyčnieva z úderníka
dať do opravy
chybná pružina úderníka
Nepodanie náboja
unavená pružina zásobníka
znečistený zásobník
nottaí zásobník
natiahnuť pružinu alebo ju vymeniť
vyčistiť
vymeniť zásobník
W(H'J|I|IP|I1'"! l l | ! ! ! ! ^ ľ
unavená vratná pružina
znečistené vodiace lišty
pokrivený zásobník
znečistený náboj
Záver nepôjde do prednej polohy
unavená vratná pružina
znečistená náboj, komora, náboj, vodiace lišty
deformovaný náboj
zadretie v drážkach
Pri stlačení spúšte ostane kohútik v zadnej polohe
poškodené tiahlo, zlomená pružina
poškodená záchytka kohútika, neodborný zásah
Zlyhaná
odlomený úderník
znečistené lôžko úderníka pre nábojnicu
unavená úderná pružina
neúplné dovretie záveru
chybný náboj
Nevytiahnutie nábojnice
ulomený drapok vyťahovača
znečistenie vybratie pre vyťahovač
zlomená pružina vyťahovača
Nevyhodenie nábojnice
znečistené vodiace listy
odlomené rameno vyhadzovača
vymeniť pružinu
vyčistiť zbraň
vymeniť zásobník
vyčistiť náboj
vymeniť pružinu
vyčistiť zbraň
vymeniť náboj
vyčistiť zbraň
dať do opravy
dať do opravy
dať do opravy
vyčistiť zbraň
dať do opravy
dlaňou dovrieť záver
vymeniť náboj
dať do opravy
vyčistiť zbraň
dať do opravy
vyčistiť zbraň
dať do opravy
•
skorodovaný náboj, nábojová komora
Vzpriečenie náboja
• nesprávne uloženie vrchného náboja
• pokrivený zásobník, unavená pružina zásobníka
• znečistený zásobník
• deformovaný náboj
Záver zostane v zadnej polohe
• unavená pružina záveru
• chybné ramienko záchytku záveru
• deformovaný zásobník
vyčistiť zbraň
vytiahnuť zásobník a upraviť náboj
vymeniť zásobník
vyčistiť zásobník
vymeniť náboj
vymeniť pružinu
dať do opravy
vymeniť zásobník
Používané strelivo: Pi vz. 82-9 mm náboj do pištole Makarov, alebo vz. 82
9 mm Makarov - nábojnica, zápalka, prachová náplň, strela - plášť, olovená košieľka, oceľové
jadro, značka výrobného závodu, rok výroby.
9 mm vz. 82 - má strelu homogénnu (zo spekaného železa).
Balenie: - 9 mm Makarov po 16 KS
- 9 mm vz. 82 po 24 ks
Technické údaje:
Makarov
vz. 82
hmotnosť náboja
10
8g
hmotnosť strely
6,1
4,5 g
hmotnosť prachovej náplne
0,21
0,28
dĺžka náboja
25
25 mm
dĺžka strely
12,3
12,3 mm
balenie - hmotnosť
0,16
0,21 kg
počet nábojov v krabici
1280
240 ks
debnička - počet nábojov
2560
2880
hmotnosť debničky
32
31 kg
3.1.4 Pištoľ 9 mm vz. 75 ČZ
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Pištoľ vz. 75 ČZ je zbraň jednotlivca, určená k obrane a plneniu služobných úloh.
Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverom na princípe systému Browning 35 s krátkym
pohybom hlavne. Pre zabezpečenie činnosti zbrane je využívaný tlak plynu na dno nábojnice.
Spúšťový a bicí mechanizmus umožňuje dvojčinnú funkciu - DÁ. Bicí mechanizmus je
vybavený bezpečnostným záchytom kohútika, odskokom. Zbraň možno zaistiť len pri
natiahnutom kohútiku. Úderník nie je zaistený mechanický. Po vystrelení posledného náboja
zo zásobníka je záver zachytený v zadnej polohe. Najväčší dostrel je 2100 metrov. Priestor
ohrozenie je po celej dráhe letu strely. Bojová rýchlosť streľby je 30 výstrelov pri mierenej
streľbe za 36 sekúnd.
Pištoľ vz. 75 ČZ odborníci hodnotia ako príručnú, pohotovú a presnú služobnú pištoľ
vyslovene s mäkkým spúšťovým napínaním zámku. V kategórii policajných pištolí sa
zaraďujú (Pi vz. 75 ČZ a Pi vz. 85 ČZ) medzi špičkové, viď. Technické údaje tabuľka str. 30.
Hlavné časti a ich popis
Pi vz. 75 ČZ má tieto hlavné časti: hlaveň, telo, záver, mieridlá, spúšťadlo, vratná pružina
s vodiacou tyčkou, zásobník (obr. č. 10).
Hlaveň
Usmerňuje a stabilizuje strelu na jej dráhe. Upevnenie hlavne v zbrani umožňuje jej kývavý
pohyb, počas ktorého dochádza kuzamknutiu a odomknutiu zbrane. Uzamknutie zbrane
nastáva spojením hlavne a záveru v hornej polohe najmä pomocou dvoch klasických
35
uzamykacích rebier systému Browning na hornej strane hlavne, ktoré zapadnú do vybrania vo
vnútri záveru. Má pravotočivý klasický drážkovaný vývrt, ktorý prechádza cez nábojovú
komoru. Pod nábojovou komorou je hlboké vybranie pre upevnenie hlavne k telu pištole a
k usmerneniu pohybu hlavne po výstrele (obr. č. 10).
Rozložená pištoľ 9 mm Luger ČZ 75 a názvoslovie súčiastok na schéme (obr. č. 10).
íl
Obraz číslo 10
Telo (rám)
Spája ostatné diely do jedného funkčného celku. Skladá sa z vodiacich líšt záveru,
lúčika a dutej rukoväti, kde je vybranie na zásobník a uloženie bicej pružiny s tlačnou tyčou,
oporou bicej pružiny a brzdou zásobníka. Na rukoväť sú priskrutkované bočnice (ľavá a
36
pravá). Za lúčikom je tlačidlo záchytky zásobníka. Nad lúčikom je zachytávač záveru.
V zadnej časti nábojišťa je vyhadzovač (obr. č. 10).
Záver
Vykonáva zasunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie nábojnice alebo náboja
z nábojovej komory, uzatvára nábojovú komoru, úderník napicháva zápalku. Na hornej časti
sú rybinové drážky pre mieridlá. Má otvor pre uloženie hlavne a trubicu pre vratnú pružinu s
vodiacou tyčkou vratnej pružiny. Na začiatku druhej časti na prevej strane je vyhadzovacie
okienko, vybranie pre vyťahovač, otvor, kolík vyťahovača a lôžko pre pružinu vyťahovača.
Po bokoch má ryhovanie pre lepšie uchopenie rukou pri manipulácii. Na konci má vybranie
pre kohútik a platničku úderníka. V strede záveru je lôžko pre dno nábojnice a zasúvač
nábojov. Od vybrania pre kohútik po lôžko pre dno nábojnice je vývrt na uloženie úderníka
s pružinou úderníka (obr. č. 10).
Mieridlá
Muška a cieľnik sú zasunuté do rybinových drážok na záver. Proti posunu a
vypadnutiu po vykonaní nastrelenia zbrane sú fixované kolíkom a najamkovaním (obr. č. 10).
Spúšťadlo
Umožňuje jednočinnú a dvojčinnú funkciu zbrane (Single Action - SA, Double Action
DA). Skladá sa so spúšte s kolíkom, pružiny spúšte, ťahadlá spúšte s kolíkom, záchytom
kolika s pružinou a kolíkom, poistky, prerušovača, kohútika s kolíkom, pružiny ťahadlá
spúšte (obr. č. 10). Spúšť uvoľňuje napnutý kohútik a pomocou ťahadlá pohybuje do zadnej
polohy kohútik. Prerušovač oddeľuje jednotlivé výstrely znížením ťahadlá (obr. č.
10).Poistka zaisťuje pištoľ proti nežiadúcemu výstrelu, ale len pri napnutom kohútiku. Keď je
náboj v nábojovej komore a kohútik v prednej polohe, tak zaistenie zbrane proti nechcenému
výstrelu je zabezpečené odskokovým záchytom na kohútiku a veľkým odporom spúšte pri
dvoj činnej funkcii (DA).
Vratná pružina
Je nasunutá na vodiacej tyči pod hlavňou a vykonáva brzdenie pohybu pri výstrele a
vrátenie záveru do prednej polohy (obr. č. 10).
Zásobník
Slúži na uloženie nábojov, Skladá sa: plášť zásobníka, podávač, pružina zásobníka, opierka
pružiny zásobníka, dno zásobníka (obr. č. 10).
Názvoslovie súčiastok:
1. Telo pištole
2. Záchytka zásobníka
3. Skrutka pružiny záchytky
4. Záchytka záveru
5. Kolík pružiny záchytky
6. Spúšť
7. Kolík spúšte
8. Tiahlo spúšte
9. vyhadzovač
10. Kohútik
11. Prerušovač
12. Kolík 3 x
13. Tlačná tyč bicej pružiny
14. Kolík kohútika
15. Kolík
16. Záchytka kohútika
26. Ľavá pažbička rukoväte
27. Pravá pažbička rukoväte
28. Skrutka pažbičky rukoväte 2 x
29. Hlaveň
30. Vodiaca tyč vratnej pružiny
31. Muška
32. Cieľnik
33. Úderník
34. Doštička úderníka
35. Dištančná pružina úderníka
36. Vyťahovač
37. Kolík vyťahovača
38. Pružina vyťahovača
39. Záver
40. Plášť zásobníka
41. Podávač
37
17. Kolík záchytky kohútika
18. Bicia pružina
19. Opera bicej pružiny
20. Kolík opery bicej pružiny
21. Brzda zásobníka
22. Kolík brzdy zásobníka
23. Poistka
24. Západka poistky
25. Pružina západky poistky
42. Opera pružiny zásobníka
43. Dno zásobníka
44. Pružina zásobníka
45. Vratná pružina
46. Pružina záchytky záveru
47. Pružiny záchytky kohúta
48. Pružina spúšte
49. Pružina tiahla spúšte
50. Pružina záchytky zásobníka
Rozoberanie, skladanie a príprava k streľbe
Pištoľ sa rozoberá k čisteniu, konzervovaniu, kontrolám a opravám. Pri rozoberaní a
skladaní je potrebné používať čistú podložku, nepoužívať násilie, nezamieňať súčiastky iných
zbraní.
Rozoberanie vykonávame čiastočné a úplné. Čiastočné rozoberanie používa strelec ku
kontrolám, čisteniu a konzervovaniu zbrane. Úplné rozoberanie vykonávajú len špecialisti
výzbrojného odboru za účelom prehliadky, kontroly, ošetrovania a opravy zbrane.
Čiastočné rozobratie:
• vybrať zásobník,
• vykonať kontrolu nenabitosti zbrane,
• posunúť záver dozadu ryhou na tele zbrane a závere proti sebe a vybrať záchytku záveru,
• vysunúť smerom dopredu záver, vratnú pružinu s vodiacou tyčou a hlavňou,
• vzájomne od seba oddeliť záver, vratnú pružinu, vodiacu tyč a hlaveň.
Skladanie sa vykonáva opačným postupom.
Príprava zbrane ku streľbe: naplnenie zásobníka, zasunutie zásobníka, stiahnutie záveru do
zadnej polohy a pustenie, posunutie kohútika do prednej polohy a odloženie zbrane do puzdra
(niekedy táto etapa chýba), vybratie zbrane z puzdra a posunutie kohútika do zadnej polohy
(pri mierenej streľbe), zaujatie polohy.
Používané náboje:
9 mm Luger (9 mm Parabellum), kde je hmotnosť náboja 12,15 g, hmotnosť strely - 7,5 g, Vo
398 m/s, Eo 594 J, dĺžka náboja 297 mm, dĺžka strely 15,20 mm, tvar strely - ogiválny,
balenie po 25 ks, skupinový bal. 250 ks.
Poruchy pri streľbe:
Poruchy
Zásobník sa nedá zasunúť do rukoväte
• pokrivený zásobník
• znečistené, zhrdzavené vybranie v rukoväti
• zhrdzavený zásobník
Zásobník vypadáva z rukoväte
• poškodená záchytka zásobníka
• unavená pružina záchytky
Záver sa ťažko pohybuje dozadu
• znečistené vodiace lišty
Kohútik nezostáva v zadnej polohe
• ulomený zub na kohútiku, záchytke kohútika
Zápalníka úderníka prečnieva z otvoru lôžka pre
dno nábojnice
• zlá pružina úderníka
38
ich odstraňovanie
• vymeniť alebo dať do opravy zásobník
• vyčistiť a namazať
• vyčistiť
• dať opraviť
• vymeniť pružinu
• vyčistiť vodiace lišty
• dať zbraň do opravy
• vymeniť pružinu
Nepodanie náboja
• unavená pružina zásobníka
• znečistený alebo poškodený zásobník
Nezasunutie náboja do nábojovej komory
« unavená vratná pružina
f* znečistenie vodiacej lišty
,• znečistené náboje
• pokrivený zásobník
Záver neuzatvorí riadne hlaveň
» unavená vratná pružina
f
» znečistená nábojová k o m o r a
• znečistené vodiace lišty
• deformovaný náboj
Pri stisnutí spúšte ostane kohútik napnutý
F'« poškodené ťahadlo
[• zlomená pružina spúšte
í • poškodená záchytka kohútika
l • neodborný zásah do spúšťadla
[Zlyhaná
• ulomený úderník
• znečistené vybranie pre úderník
• unavená úderná pružina
, • neúplné uzatvorenie hlavne
• chybný náboj
Nevytiahnutá nábojnica
• ulomený drapok vyt'ahovača
• znečistené vybranie pre vyťahovač
• zlomená pružina vyťahovača
Nevyhodená nábojnica
• znečistené vodiace lišty
• ulomené rameno vyťahovača
Vzpriečenie náboja
• nesprávne vložený náboj
•
•
•
•
pokrivený zásobník
unavená pružina zásobníka
znečistený zásobník
deformovaný náboj
• vymemt pružinu
• vyčistiť alebo vymeniť zásobník
• vymeniť vratnú pružinu
• vyčistiť zbraň
• vyčistiť zbraň
• vymeniť zásobník (opraviť
=> streľbu často možno obnoviť úderom
dlane na záver
• vymeniť pružinu
• vyčistiť zbraň
• vyčistiť zbraň
• vymeniť náboj
• vymeniť ťahadlo
• vymeniť pružinu
• zbraň do opravy
• zbraň do opravy
=» so zamierenou zbraňou znovu napnúť
kohútik a snažiť sa obnoviť streľbu,
znovu ručne prebiť
• vymeniť úderník
• vyčistiť zbraň
• vymeniť pružinu
• dlaňou posunúť záver
• ručne vyhodiť náboj
• vymeniť vyťahovač
• vyčistiť
• vymeniť pružinu vyťahovača
• vyčistiť
• dať do opravy
• čiastočne záver dozadu a snažiť sa
obnoviť streľbu
• vymeniť zásobník
• vymeniť pružinu alebo zásobník
• vyčistiť zásobník
• vymeniť náboj
3.2 Revolvery v služobnej činnosti
3.2.1 Tendencia vo vývoji revolverov
Od pištolí (malých pušiek) sa pod vplyvom požiadaviek na rýchlosť streľby oddelil
nový systém krátkej ručnej zbrane - revolver. Rozlišovacím znakom nového systému sa stal
otáčajúci valec s nábojovými komorami.
39
Revolver je opakovacia krátka zbraň s otáčavým valcom s nábojovými komorami,
ktoré sa medzi jednotlivými výstrelmi natáčajú do osi vývrtu hlavne, majú 4 až 8, najčastejšie
6. Ale i viac nábojových komôr.
Rok 1836 - prvý úspešný revolver Američana Samuela Colta. Konštruktér - tvorca
revolveru John Pearson je otcom novej rýchlopalnej zbrane, ktorá prevyšovala jednoranové
pištole. Pomenovanie dostali od mesta Paterson. Oproti pištoliam mali väčšiu kompaktnosť,
presnosť, dostrel a priebojnosť. Od začiatku využívali vynález z pištolí drážkovanú hlaveň,
používali podlhovasté strely a pri nabíjaní strela neprechádzala celou hlavňou. Preto strela
oproti pištoliam sa dobre zarezávala do drážok, čo je znak zozadu nabíjaných zbraní.
Vznik revolveru mobilizoval veľa konštruktérov a výrobcov. Dali sa cestou
napodobňovania a rozvoja, ktorá priniesla vznik nových dokonalejších systémov. Zdokonalili
bicie ústrojenstvo na spúšťové nabíjanie, rám spevnili a začali ho vyrábať z jedného kusa,
prepracovali držanie zbrane - rukoväť.
Vznik a rozvoj perkusných revolverov zvýšil výkon krátkych ručných strelných zbraní
a umožňoval zmenšovanie ich rozmerov a hmotnosti. Prudký rozvoj revolverov umožnil
vznik jednotlivých nábojov. Dreysenov návrh 1827 na jednotný náboj s ihlovým úderníkom
sa u revolverov nerozšíril. V roku 1853 sa prvý raz použil kolíčkový náboj s kovovou
nábojnicou pri revolveru vo Francúzku, puškárom E. Lafauchenxom (lepenkové sa
neosvedčili). Francúzke revolvery sa stali vzorom pre výrobcov v Európe najmä pre RakúskoUhorsko, Nemecko, Španielsko a hlavne Belgicko.
Tieto náboje nevyhovovali, boli značne nebezpečné a potrebovali presnú manipuláciu
pri nabíjaní. Objavili sa jednotné náboje s kovovými nábojnicami s rôznymi variantmi
umiestnenia nárazovej zlože na nábojnici. Bradavkové náboje, bezokrajové náboje s jamkou
v dne nábojnice, bezokrajová s výbežkom na dne, kde je umiestnená nárazová náplň.
Prevyšovali ich náboje s okrajovým zápalom, kde nárazová zlož sa nachádzala v kruhovom
výstupku, umiestnenom na dne nábojnice.
Od roku 1861 prichádza najlepší a to so stredovým zápalom do Francúza Pottela a so
zdokonalením Angličanom Boxerom. Od roku 1855 sa využíva dvojčinné bicie a spúšťové
zariadenie. V tomto období vznikli dve cesty vývoja revolverov: Americká, kde sa
presadzovali revolvery s perkusným zápalom, jednotný náboj s okrajovým zápalom a
jednočinným spúšťaním. Európska, kde sa rozvíjali revolvery na kolíčkový náboj, náboj so
stredovým zápalom a dvoj činným spúšťaním.
Vzájomné preberanie konštrukčných zlepšení z jednotlivých systémov a využitie
nábojov so stredovým zápalom viedli k takému rozvoju revolverov, že v tej dobe vyvolávali
dojem nemožnosti konkurencie zo strany pištolí. V nasledujúcom období neúspech pokusov o
ďalší rozvoj revolverov cestou automatizácie, založenej na využití energie strelného prachu,
potvrdil prednosti rozvoja samonabíjacích pištolí.
U revolverov sa ustálil princíp:
Valec sa otáča okolo osi a postupne sa všetkými komorami spája s nepohyblivou
hlavňou. Komora sa stáva predĺžením vývrtu hlavne a plní úlohu nábojovej komory. Otáčanie
sa uskutočňuje mechanicky, zdrojom energie je svalová sila strelca prostredníctvom bicieho a
spúšťového ústrojenstva. Buď tlakom na spúšť alebo kohútik. Po vystrelení ostávajú
nábojnice vo valci, ktoré je potrebné najprv vyhodiť až potom naplniť nové náboje. Bicie
ústrojenstvo je so skrytým, polodkrytým a viditeľným kohútikom.
Posledné pokusy o zvýšenie palebnej sily viedli dvoma smermi, zvýšením počtu
nábojov a použitím mechanizmov, zrýchľujúcich nabíjanie. Vznikli rôzne systémy, ktoré sa
z konštrukčného hľadiska navzájom líšia najmä spôsobmi vyhadzovania vystrelených
nábojníc. Podľa vyhadzovania nábojníc poznáme systém s postupným a (súčasným)
hromadným vyhadzovaním s niekoľkými variantmi. (Spôsoby vyhadzovania nábojníc a
nábojov porovnaj obr. č. 11 a 12).
40
Podľa konštrukcie bicieho a spúšťového zariadenia delíme revolvery na jednočinné,
dvojčinné a len so spúšťovým napínaním. Vznik: Klapka Abádia, zariadenia k rýchlejšiemu
nabíjaniu revolverov: kovové pásky, gumový zrezaný kužeľ, otočná hlavica, pásik a plochý
elastický nábojový pásik (obr. č. 11), kohútik v prvej polohe - (poistná poloha) s odskokom.
Spôsoby vyhadzovania n á b o j n í c
Obraz číslo 11
Hromadné v y h a d z o v a n i e :
D - t l a k o m páky na vyhadzovač p r i h o r e v y k l o p e n e j h l a v n i ,
J e d n o t l i v é - postupné vyhadzovanie:
A a B - keď v a l e c je v y b r a t ý z r e v o l v e r a ,
C - pomocou vyhadzovača u m i e s t n e n é h o na r e v o l v e r e ,
Zariadenie k rýchlejšiemu nabíjaniu revolverov:
a - kovové pásky p r e b e z o k r a j o v é n á b o j e ,
b - gumový k u ž e l ,
c - n a b i j a č s otočnou hlavicou,
d - pások,
e - plochý elastický nábojový pás.
41
Spôsoby vyhadzovania vystrelených nábojníc
Obraz číslo 12
Hromadné vyhadzovanie:
E - pomocou systému pák p r i pohybe hlavne a valca dopredu,
F - pootočením hlavne a valca dokola o s i valca a p r i j e h o
pohybe dopredu,
G - sklopením hlavne dolu,
H - tlakom na hlavu vyhadzovača p r i bočnom vyklopení v a l c a .
3.2.2 Základná charakteristika a stručný prehľad revolverov, používaných v služobnej
činnosti
Revolvery Smith a Wesson sa začali vyrábať podľa Rollina Whita na krátky náboj
.22 s okrajovým zápalom. Otočná hlaveň sa vykláňa hore a potom sa valec voľne vyberie.
Vyhadzovanie nábojníc sa vykonáva tyčkou, umiestnenou pod hlavňou. Jednočinná spúšť a
bicie ústrojenstvo. Výrobky iných firiem boli predávané S a W. Potom kaliber .32
s okrajovým zápalom a .38.
Od roku 1865 kaliber .32 so stredovým zápalom. S vývojom revolverov so sklopnou
hlavňou dole, spolu s valcom a hviezdicovým vyhadzovačom, ktorý vykonal automatické
vyhodenie všetkých nábojníc, začali od roku 1869.
Vreckový vzor 1889 model III. a bezkohútikový revolver 3 a 4 sa stali najrozšírenejšie
a vyrábané do roku 1919 a 1937. Kaliber .38 a .32. Bezkohútikový bol 2 do 4 a na zadnej
strane rukoväte mal automatickú poistku.
Roku 1896 revolvery s výklopným valcom „Hand Ejector", čo značí, že nábojnice sa
vyhadzujú ručne ale hromadne. Valec pri S a W sa otáča doľava a stáva sa rozlišovacím
hľadiskom. Od roku 1902 .38 SaW Special, ktorý sa stal prototypom všetkých nasledujúcich
42
aodelov. Kaliber od .455 do .22. Modely SaW s výklopným valcom majú podobnú
konštrukciu a líšia sa kalibrom, rozmermi, hmotnosťou a tvarom rukoväte. Od roku 1935
ičala výroba na náboj 357 Magnum. Model 12, hmotnosť 2 palcového 534 g, náboj .38
Ipecial. Model 19, .357 Combat Magnum 2 palcový 870 g. Súčasne sa vyrábajú modely 64 a
/ssie.
cvolvery Colt
Perkusné revolvery Colt priniesli slávu ale i oneskorenie výroby revolverov na
inotný náboj. Táto firma začala transformáciou perkusných modelov. Model 1872 kaliber
Í5. Od roku 1875 sa vyrába „Peacemaker", „Frontier" a pre políciu rôznych kalibrov a dĺžok
ilavní. .38 „Police Positive Special", „Detective Special", „Cobra", „Agent". .32 „Police
íositive", vreckový, zariadenie pre zaoblené tvary, umožňujúce väčšiu rýchlosť vytiahnutia a
lenarušenía funkcie kohútika.
levolvery Nagant
Vychádzali z uzavretého rámu, nabíjacej klapky originálnej konštrukcie, hlaveň
iskrutkovaná a pevne upevnená, otočné zariadenie s vyhadzovacou tyčkou. Kopírovali
ílgické, nemecké a španielske firmy. Nagant 1887 pre Švédsko. 1895 pre Rusko a potom pre
SSSR, tiež Poľsko.
U revolverov je najväčšou výhodou spoľahlivosť pri streľbe nemôže dôjsť k zlyhaniu,
rýstrelu z viny zbrane. Keď dôjde k zlyhaniu vinou náboja, tak stačí znovu stisnúť spúšť.
Treba vyzdvihnúť pohotovosť dvojčinných revolverov k paľbe. Revolvery sa prejavujú
psokou bezpečnosťou pri nosení a ich konštrukcia nemá poistku. Revolver je bezpečný pri
páde na zem vďaka odskoku kohútika (čo sa realizuje i u pištolí). Mechanické otáčanie valca
deje závislé medzi jednotlivými výstrelmi na plnení náboja. Umožňuje streľbu ľahkou i
fažkou strelou, jednotnú strelu, brokmi, slabou alebo zosilnenou náplňou prachu,
rozmanitými strelami, vrátane špeciálnych. Strelec pri používaní revolverov musí počítať
|s menšou kapacitou valca oproti samonabíjacej pištolí. Taktiež s väčším časom pre znovu
abitie.
Revolvery sa používajú na obranu a plnenie služobných úloh všade tam, kde pištoľ,
f Ako výhodnejšia zbraň sa javí pre vyzbrojenie pracovníkov ochranky a určitých jednotiek
[osobitného určenia. Revolvery majú jednoduchú obsluhu a údržbu, čo umožňuje rýchle
I zvládnutie zbrane. U revolverov s dvojpalcovou hlavňou je potrebné pre zachovanie presnosti
i streľby počítať s 10 dňovým (minimálne 14 dňovým) výcvikovým cyklom.
Technické údaje revolverov (poradie zostavené podľa výrobcov)10/
P.
Model
1
Astra Španielsko
680, 960
357 Police, 357
Manurkin Francúzsko
MR 73 Dofeuse
2
3
4
štát
Berreta Taliansko
Berreta No 1
KorthNSRCo.
Kaliber
Kapac. Hlaveň
valca
.38
.357 Mag.
6
6
2", 4", 6"
3", 4", 6"
.357 Mag.,
.38 Spec,
6
2 1/2", 3"
4"
.38 Spec,
.357 Mag.,
9 mm Para
6
3", 4", 6"
6
2", 3", 4"
10,
/ Porovnaj Žuk, A., B.: Revolvery a pištole. Naše vojsko, Praha, 1989.
43
Weihrauch NSR
HW38
HW357
ChasterArms USA
Buldog
Buldog Tracker
Colt USA
King Cobra
Python
Ruger USA
SP101
6P100
SaWUSA
M 36/37/60 .38 Chiefs Special
M 38/49/649 .38 Bodyuard
M 36 LS 160 LS Ladysmiths
M 10/64 .Mil. a Police
M 13/65 .357 M a P
M 19/66 .357
Rossi Brazília
27/33/31
854/85/851/853
974/97/971 Mag.
Taurus Brazília
82/82 S
88/889
.38 Spec.
.357 Mag.
6
6
21/2", 4", 6"
21/2", 4", 6"
.44 Spec.
.357 Mag.
5
5
21/2"
21/2"
.357 Mag.
.357 Mag.
6
6
21/2", 4", 6"
21/2", 4", 6"
.38 Spec.
.357 Mag.
5
6
2", 3 1/16",
3", 4", 6"
.38 Spec.
.38 Spec.
.38 Spec.
.38 Spec.
.357 Mag.
.357 Mag.
5
5
5
6
6
6
2", 3"
2"
2", 3"
2", 3", 4"
3", 4"
2 1/2", 4", 6"
.38 Spec.
5/6
2", 3", 4", 6"
.357 Mag.
6
2", 3", 4"
.38 Spec.
.357 Mag.
6
6
2"- 6"
3", 4", 6"
3 . 2 . 3 Revolver Smith a W e s s o n
Model 586, kaliber .357 Magnum a Model 15, kaliber .38 Special
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Revolvery Smith a Wesson Model 586 .357 Combat Magnum a Model 15 .38 Combat
Masterpiece sú výrobky svetoznámej firmy na výrobu krátkych palných zbraní. Vyznačujú sa
precíznym vypracovaním, ale i osvedčeným dizajnom. Sú to predstavitelia dvoch rozdielnych
tried, čo do pevnosti rámu a používaného náboja.
Model 586 je revolver s veľmi pevným rámom, vyrobeným pre náboj .357 Magnum
(rám w označením „N"),(obr. č. 13). Taktiež tento revolver má veľkú pažbu pre väčšie ruky
s bočnicami z dreva. Cieľnik je výškovo a stranovo nastaviteľný a muška má červenú
aplikáciu. Spúšť a kohútik sú v rozšírenej úprave, čo umožňuje rýchle nájdenie a správne
položenie prsta, ukazováka resp. palca. Revolver je veľmi dobre vyvážený. Napriek tomu, že
používa, výkonné strelivo pri streľbe, sa správa veľmi dobre v ruke. Tento revolver je určený
najmä pre služobnú potrebu. Vykazuje vysokú účinnosť streľby na 10 - 15 m, ale i na 25 m,
môžeme byť spokojní s jeho presnosťou. Valec je 6-komorový a hlaveň býva v dĺžkach 2
1/2", 4", 6" (palca).
Model 15 je revolver so slávnou tradíciou a vychádza ešte zo starého osvedčeného
modelu 10. Kompenzácia spätného nárazu je u tohoto revolvera dobrá, čo nám zabezpečuje
správne tvarovaná rukoväť. Celková dĺžka tohoto revolver je u 4" hlavne 14 cm. Má veľmi
dobré funkčné vlastnosti. Je veľmi vhodný na služobné účely, ale i na športovú streľbu. Spúšť
má pri pohybe veľmi plynulú. Jednočinná vykazuje odpor 17,6 N (1,8 kg), dvojčinná 53 N
44
(5,4 kg). Má presnú streľbu i na vzdialenosť 25 m. Valec je 6-komorový na náboj .38 Special
a hlaveň v dĺžkach 3" a 6" (palca). Mieridla sú nastaviteľné stranové a výškové (obr. č. 20).
Model 586, kaliber .357 Magnum: Celková dĺžka zbrane je 245 mm a hmotnosť 1150
g. Hlaveň má dĺžku 104 mm a dĺžka valca je 41 mm. Vzdialenosť medzi muškou a cieľnikom
meria 150 mm. Výška revolvera predstavuje 150 mm, dĺžka rukoväte je 62 mm a šírka 39
mm. Taktiež valec má šírku 39 mm.
Hlavné časti a ich popis: hlaveň, valec, telo revolvera, spúšťový mechanizmus, rukoväť,
mieridla (Porovnaj obr. č. 13., 14. a 15. s popisom).
Zložený
revolver Smith a Vesson
muška
Obraz číslo 13
cielnik
poistka valca
kohútik
Nosenie revolvera s kohútikom
v prednej polohe.
Nosenie revolvera s kohútikom
v zadnej polohe pred strelbou.
45
Ré^>lveir S m i t h a Vesson
Spôsob ručného hromadného
vyhadzovania nábojníc
alebo nábojov.
Púšťanie kohútika do prednej
polohy. Palec silnej ruky dáme
na kohútik a ukazovákom stisneme
spúáť.
Po uvolnení kohútika ukazovák
položíme vedia lúčika a palcom
púšťame kohútik do prednej
polohy.
Naťahovanie kohútika do zadnej
polohy. Ukazovák máme vedia
lúčika a palec silnej ruky
položíme na kohútik a ťaháme
ho do zadnej polohy na doraz.
Obraz číslo 14
Rozložený cevolver Smith a Vesson
Model 586 kaliber .357 Magmim
Obraz číslo 15
10
1
!&X'l3 > f i O
17
1
:
18
ivívŕiV
* ^ «
e. NO.
4^° f \ /
8 3
50
69
78 J
32
72
.i r, U.\
H!
ff
79 -f •
»,i>:
š'T>
**
54
80
T
s i - : •'
Názvoslovie súčiastok na schéme:
1. Piest vyhadzovača
2. Kolík valca
3. Pružina kolika
4. Krúžok
5. Pružina vyhadzovača
6. Prstenec
7. Valec
8. Kolíky 2 ks
45. Pravá pažba
46. Kohútik
47. pružina kohútika
48. Hrot kohútika
49. Záchytka kohútika
50. Pružina záchytky kohútika
51. Kolík hrotu kohútika
52. Kolík záchytky
9. Vyhadzovač
10. Cieľnik
11. Kolík cieľnika
12. Pružina kolika cieľnika
13. Zdvíhacia matica
14. Matica na bočné regulovanie
15. Pružinová klapka
16. Kolík
17. Bežec cieľnika
18. Regulovacia skrutka
19. Skrutka cieľnika
20. Matica
21. Poistka
22. Zástrčka
23. Pružina zástrčky
24. Kolík zástrčky
25. Rám
26. Mostík
27. Kolík kohútika
28. Vybranie pre spúšť
29. Držadlo
30. Vývodka kohútika
31. Spojka
32. Bočný kryt
33. Skrutky bočného krytu
34. Skrutky bočného krytu
35. Kolík
36. Skrutka hlavňová
37. Pružina hlavňového kolika
38. Hlavňový kolík
39. Kolík
40. Zdvíhacia matica cieľnika
41. Ľavá pažba
42. Vybranie
43. Skrutka pažby
44. Matica pažby
3.3 Ostatné ručné strelné zbrane
53. Spona
54. Kolík spony
55. Skrutka
56. Hlaveň
57. Skrutka zdvíhacej matice
58. Muška
59. Pružina mušky
60. Základňa mušky
61. Kolík mušky
62. Vačkový kotúč mušky
63. Kolíky mušky
64. Kolík
65. Pružina zaklápacej západky
66. Zaklápacia západka
67. Uzáver valca
68. pružina uzáveru valca
69. Spúšť
70. Páka spúšte
71. Pružina ručného naťahovania
72. Páka
73. Kolík páky
74. Matica spúšte
75. Bežec
76. kolík bežca
77. Pružina bežca
78. Páka kohútika
79. Hlavná pružina
80. Spona hlavnej pružiny
81. Pútko hlavnej pružiny
82. Kolík uzáveru valca
83. Kolík spony
84. Kolík pružiny
85. Kolík pružiny ručného naťahovania
86. Kolík páky spúšte
87. matica páky spúšte
88. pružina
3.3.1 Samopaly v služobnej činnosti
3.3.1.1 Tendencie vo vývoji samopalov
Samopal - automatická (samočinná) ručná strelná zbraň konštruovaná na pištoľové
náboje, strieľajúca dávkami alebo dávkami a jednotlivými ranami.
Samopal je presná automatická zbraň, strieľajúca nepretržitou dávkou pištoľovými
nábojmi.
Taktika boja a aplikácia strelných zbraní v praxi skrátila vzdialenosť na používanie
pušiek a tým ukázala, že dostrel pušiek a výkonnosť ich nábojov je nadbytočná. Nové bojové
podmienky v armádach, ale i nové formy zločinnosti (začiatok tohoto storočia), keď sa
prejavila organizovaná zločinnosť a zvýšená miera používania strelných zbraní, odhalili
priestor medzi bojujúcimi stranami, t. j. vzdialenosť do 200 m a boj zblízka.
48
V nových bojových podmienkach sa prejavila celá skladba nedostatkov streleckých
zbraní jednotlivca. Napr.:
• relatívne malá rýchlosť paľby opakovačiek, najmä pri streľbe na krátke vzdialenosti,
• neefektívna obranná činnosť pri útočnej forme boja,
• samočinné (automatické) pušky sa nepresadili oproti opakovačkám, kde zaostali
hmotnosťou, kompaktnosťou a hlavne spoľahlivosťou.
V konštrukčnom riešení tohoto problému vyhral smer vývoja automatickej zbrane pre
existujúce pištoľové náboje. Objav samopalov znamenal krok vpred vo vývoji, rozvoji a
zdokonaľovaní strelectva (pre armády, ale i policajné zbory).
Samopaly nevylučovali z používania pušky, práve naopak, predpokladali vzájomné
spolužitie (vzájomná výhodnosť). Samopaly preberali úlohy pri boji zblízka, na krátke
vzdialenosti, najmä pri útočnom spôsobe boja, kde zvyšovali palebnú silu. V tomto období
existovali revolver a pištoľ s nastavovacími pažbami, ktoré zvyšovali presnosť pri streľbe a
umožňovali používať ich do vzdialenosti i nad 100 m.
Vznik samopalov v polovici druhého desaťročia 20. Storočia a prudký rozvoj v 30. a
40. Rokoch znamenal vznik rôznych vzorov, avšak na podobných konštrukčných princípoch.
V tomto období sa rýchlo zavádzajú do armád rôznych štátov, ale i do policajných služieb, čo
vytváralo podmienky pre vznik samostatných vzorov pre políciu.
Princíp automatickej činnosti spočíva vo využití spätného pohybu (nárazu)
neuzamknutého dynamického záveru. Výnimočne majú samopaly čiastočne uzamknutý záver.
Toto riešenie umožňuje využívať rôzne spôsoby riešenia automatickej činnosti záveru:
Zbraň je pripravená ku streľbe, keď:
1. Náboj nieje v nábojovej komore (obr. č. 16):
a) Náboje sú v zásobníku, náboj nieje v nábojovej komore (hlaveň je prázdna), záver je
otvorený v zadnej polohe. Záver dopravuje náboj do nábojovej komory, zaisťuje uzavretie
hlavne, vykonáva úlohu úderníka a vyťahuje nábojnicu z komory.
b) Záver s predzápalom, kde zasunutie a napichnutie zápalky je vykonávané skôr, než záver
definitívne uzavrie hlaveň. Pohybová energia záveru ešte pôsobí určitý čas proti
vznikajúcemu spätnému pohybu (nárazu). Tieto dva systémy majú určitú nevýhodu v tom
že prudký pohyb masívneho záveru dopredu odchyľuje zamierenie ihneď po spustení
záveru zo zadnej polohy, t. j. pred vlastným vystrelením.
2. Náboj je v nábojovej komore (obr. č. 16):
Pri zatváraní hlavne záverom dochádza len k zasunutiu náboja do komory, bez
napichnutia zápalky. Pre uskutočnenie výstrelu existuje oddelene umiestnené bicie
ústrojenstvo. Tento systém je zložitý a komplikuje konštrukciu samopalov. Pritom vytvára
neveľkú výhodu, pretože samopaly sú určené najmä pre streľbu dávkami a menej
jednotlivými ranami. Pritom ide o konštrukčné riešenie, kde je:
a) Pohybujúci sa úderník,
b) Skrytý kohútik (Sa vz. 61).
U samopalov sa kladie dôraz na značnú jednoduchosť konštrukcie, ktorá predurčuje
výhody : ľahký výcvik, ľahké ovládanie, vysoká spoľahlivosť, lacná výroba.
Cesta spojiť pušku a samopal do jednej zbrane, pomocou zariadenia - adaptéra, sa
neosvedčila. Táto zbraň mala slúžiť na krátku vzdialenosť, ale i na veľkú vzdialenosť. Boli tu
nevýhody - dva druhy nábojov, nosenie zariadenia, možnosť straty adaptéra alebo záveru
pušky.
49
Schémy samopalov s neuzamknutým záver*
Obraz Číslo 16
Pred streľbou je náboj v zásobníku a záver v zadnej polohe.
c—%
1 - hlaveň, 2 - záver, 3 - vratná pružina,
4 - spúšťové ústrojenstvo, 5 - puzdro záveru,
6 - plášť (obal hlavne), 7 - zásobník
Pred streľbou je náboj v nábojovej komore a záver ju
uzatvára. Úderník - blok ostáva v zadnej polohe.
1
2
3
záver v prednej polohe,
z á v e r p o t i a h n u t ý do zadnej polohy,
s p u s t e n i e z á v e r u do p r e d n e j polohy a z a s u n u t i e n á b o j a do
n á b o j o v e j komory, v zadnej p o l o h e je b l o k ,
s p u s t e n i e ú d e r n í k a d o p r e d n e j polohy s t l a č e n í m s p ú š t e ,
tým v z n i e t e n i e n á b o j a ,
Pri konštrukcii súčasných samopalov sa spravidla dodržiava:
a) Hlaveň - dlhšia ako pištoľová, ale kratšia ako pušková, spojená s puzdrom záveru, kde je
masívny záver a jeho pružina, povrch hlavne hladký, rebrovitý, často v ochrannom plášti
s kruhovými alebo predĺženými ventilačnými otvormi.
b) Spúšťové ústrojenstvo - môže mať prepínač na jednotlivé rany alebo dávky, niektoré
regulátor rýchlosti.
c) Zásobníky - zakrivené alebo rovné, schránkové alebo diskové, nasedené zboku, zdola
alebo zhora.
d) Mieridla, cieľnik - pevné, najčastejšie preklápacie, alebo nastaviteľné puškové, v súčasnej
dobe kolimátorové, trubica, tubus.
50
e) Pažby - rôzne tvary a rozmery, sklopné alebo výsuvné opierky.
f) Rôzne - kompenzátory a úsťové brzdy.
Vývoj samopalov, pokračuje predovšetkým ako zbraní policajných (porovnaj obr. 17-19).
3.3.1.2 Základná charakteristika a stručný prehľad samopalov používaných
v služobnej činnosti
A. Revellím -1915, firma Villar - Perosa.
Revelli 1915, dvojica samopalov, spojených ako guľomet Maxim. Spúšťové zariadenie
samostatné. Zásobníky na 25 nábojov. OVP (Officine Villar Perosa) je policajný samopal,
ktorý má objímku na naťahovanie - pumpovačka. Beretta M 1918, B. M. 1938 až do roku
1950, boli na náboj 9 mm Glizenti a 9 mm Mauser .
Bergman 1918 (MP 18, MP 18/1) Hugo Schmeisser, kde princíp konštrukcie, rozmery,
zloženie mechanizmu, slúžil ako vzor pre nové druhy v rôznych štátoch. Bol určený pre
špeciálne oddiely. M 28/11 - tiež pre policajné služby bol na náboj 7,63 Mauser, 7,65 mm
Luger, 9 mm Baygard, 45 ACP. Vollmer - Erma pre políciu, ktorý slúžil ako porovnávacia
vzorka pre efektívnosť výroby samopalov v iných štátoch, MP 38, MP 38/40, MP 40, MP 41
Schmeisser - dva vzory.
Thomson 1921. .45 ACP náboj - 11,43 mm, Thomson 1928, A 1 - veľmi pracná a
drahá výroba, ktorá sa vyznačovala precíznym spracovaním, pre množstvo štátov bola výroba
neprijateľná. M 1 a v roku 1943 M 1 A 1 neuzamknutý, napr. páka umiestnená vpravo.
Reising M 55, M 50, M 3. M 3 A 1. Ingram M 10, M 11, na náboj 9 mm Luger. Atchisin M
1957, M 1, len na D, má značnú dĺžku.
ČSR, ČSSR, ČSFR: ZK 383, Kucký, ZK 383 P pre náboj 9 mm Luger (obr. č. 17).
ČZ 247, ZK 466, ZK 467 má krátky pohyb hlavne, (obr. č. 17). ZK 476 má niekoľko
modifikácii, ZB 47. Rok 1949 vzor 23 pre náboj 9x19, konštruktér Holeček (obr. č. 17), kde
celkové usporiadanie súčiastok sa stalo vzorom pre vytvorenie nových samopalov, UZI,
Stern, Ingram. Vzor 24 - náboj 7,62 x 25 Tul Tokarev. Vzor 25 - sklopná ramenná opierka, 9
x 19 náboj. Vzor 26 - kaliber 7,62 Tul Tokarev (obr. č. 17). Sa vz, 64 - náboj 9 mm
Browning, Sa vz. 65 - náboj 9 mm Makarov, Sa vz. 68 - náboj 9 mm Luger.
Samopaly sú univerzálne ručné zbrane jednotlivca, určené k plneniu špeciálnych úloh
v policajnej službe. Umožňujú inštinktívnu streľbu z výšky boku i výšky očí, alebo mierenú,
za použitia pažby alebo ramennej opierky. Zo samopalov možno strieľať dávkami alebo
jednotlivými ranami. Niektoré samopaly umožňujú streľbu len dávkami. Keď je poistka
v nulovom stave, tak u väčšiny je záver uzamknutý, neumožňujú nabíjať zbraň a strieľať
znej. Niektoré malé samopaly majú obmedzovač dĺžky dávok na 3 výstrely. Umožňujú
útočný spôsob obrany, boj zblízka a streľbu od najkratších vzdialeností do 200 m. Ich činnosť
pri streľbe je spoľahlivá a bezpečná i za sťažených podmienok v ľubovoľnej polohe.
Umožňujú streľbu blízko tela i vo veľmi obmedzených priestoroch. Samopaly vzhľadom k ich
hmotnosti, tvaru a rozmerom možno bez problémov prenášať za rôznych situácii a umožňujú
rôzne spôsoby nosenia počas výkonu služby. Umožňujú jednoduchú manipuláciu, rýchly
výcvik a bezpečné zaobchádzanie počas služby. Majú väčšinou jednoduché rozoberanie pre
účely čistenia a konzervovania.
U väčšiny je k spätnému pohybu záveru využitý tlak prachových plynov na dno
nábojnice a čelo záveru. Do prednej polohy je záver vracaný tlakom pružín. Účinná streľba mierená z ramena je 200 m, z ruky do 50 m a inštinktívna do 30 m. Policajné samopaly sú
konštruované na náboj 9 mm Luger, 45 ACP, v poslednej dobe i na 40 S a W a 10 mm Auto.
Ku každému samopalu sú 2 a viac zásobníkov s kapacitou viac ako 15, vyskytujú sa i na 50,
64 a 100 nábojov. Počiatočná rýchlosť strely sa pohybuje 300 m/s a viac, podľa použitého
náboja a dĺžky hlavne.
51
Veľké
Dĺžka
hlavne
v ni
tteotnosť
g
555 350
130
2900
/3t0©
30/50
J/D
9 Luger
673 470
260
2950
/3520
25
J/D
L2 A3
9 Luger
711 483
198
2720
/3470
34
J/B
Valther
HP-L
9 Luger
737 455
257
3000
/3625
32
J/D
Valther
HP-K
9 Luger
653 368
171
2800
/3425
32
J/0
Heckler-Koch
HP5A2
9 L
680 505
225
2450
/2940
10, 15,
30
J/D
Heckler- loch
HP5A3
9 L
660 490
225
2550
/3O30
10, 15,
30
J/D
HP5K
9 L
325
115
2000
15, 30
J/D
mi
9 L
640 470
259
3600
/4150
25, 32,
64
J/D
Mini UZI
9 L
600 360
197
2650
/3100
20, 25,
32
J/D
Beretta
H 12
9 L
645 416
200
3000
/4180
20, 30,
40
J/Ď
Atchisoa
8 lé
9 L
700 620
320
2250+
/650
25
D
opály
Kaliber
fiilka
n
Specktre
9 luger
Steyr
NP69
i srn
52
Kapacita Strel
zásobníka - ba
Obraz číslo 17
Samopaly
Československo
ZK 3 8 3
ČZ 2 4 7
M-ŽAV,,j8"B„«„a.a |5asž
ZK 466
53
Samopaly
Nemecka
Obraz číslo 18
Bergmann 1918
MP 18
Heckler-Koch
MP 5A3
54
Heckler-Koch MP5K
Malé samopaly
Kaliber
v ee
Dĺžka
7,65
513 269
112
1520
9/.45
548 269
129
2840
Beretta
H 93 R
9
560 240
150
1070
Clock 18
9
225
153
Steôltin
9N
222
140
Inírate
TEC 9,9 S
9
315
127
Chaip
9
200
115
Steyr TIP
9
280
150
VP 70 A 1
9
204
116
Jatí Hatíc
9
375
208
UZI Pištol
9/.4S
470 267
112
Vzor 61
Ingrai 10
V Ii
Dĺžka
hlavne
v ÍM
ftootnosť
v g
Zásob.
Streľba
10/20
J/D
30
J/D
17
J/D
17
j/D
1820
20
J/D
1480 + 625
36
J/D
900
15/30
J/D
1300
15/30
J/D
18
J/D
1650 1950
20/40
J/D
1900
20/25,
32
J/Ď
3820
722
920
3.3.1.3 Samopal vz. 61, 7,65 mm
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje:
Anachronizmus medzi policajnými samopalmi je Sa vz. 61 (obr. č. 19), na náboj 7,65
mm Browning, ktorý nemá dostatočný zastavovací účinok. Konštruktér Ing. Miroslav Rybár
pracoval na objednávku - plne automatická krátka zbraň pre MV s dynamickým,
neuzamknutým záverom. Samopal vz. 61 je ľahká, univerzálna, samočinná (automatická)
zbraň jednotlivca, určená k plneniu špeciálnych úloh. Má jednoduchú sklopnú ramennú
opierku, ktorý umožňuje streľbu z ramena. Umožňuje streľbu jednotlivými ranami alebo
dávkami a to inštinktívne (výška boku alebo očí) alebo mierenú streľbu. K spätnému pohybu
záveru sa využíva tlak prachových plynov na dno nábojnice a na čelo záveru. Do prednej
polohy sa vracia dvoma vratnými pružinami. Samopal je vybavený spomaľovačom, ktorý
znižuje kadenciu streľby a pôsobí ako tlmič spätného pohybu (nárazu). Napínacie hmatníky
len malou časťou prečnievajú nad telo puzdra záveru, čo umožňuje streľbu blízko tela., spod
oblečenia alebo vo veľmi obmedzenom priestore. V službe sa nosí v brašni na opasku alebo
v podpažnom puzdre.
55
Hlavné časti a ich popis
Sa vz. 61 - 7,65 mm má tieto hlavné časti: hlaveň, puzdro záveru, mieridla, záver, telo
samopalu, spúšťadlo s kohútikom, pažbička a v nej spomaľovač a ramenná opierka (obr. č.
19).
Rez 7,65 mm samopalu VSÍ. 61
Obraz č. 19
A X .6 1 i
1 - hlaveň,
2 - vložka puzdra záveru,
3 - kolík hlavne
4 - puzdro záveru, S - spojovací kolík, 6 - západka
spojovacieho kolika, 7 - pružina západky, 8 - muška, 9 chránitko mušky. 10 - klapka cielnika, lOd - základňa
cieľnika, 25 - záchytka záveru. 26 - záchytka zásobníka, 39
- spúšť, 40 - spúšťová páka,
41 - prerusovač, 44
vypúšťacia páka,
45 - vlažná páka,
46 - preraďovať;
(poistka), 47 - kolík spúáťadla, 48 - kohútik, 56 - zédržka
záveru, 57 - pružina zádržky záveru, 58 - opierka pružiny
zádržky záveru,
59 - odvaľovacia
páka, 60 kolík
oďvaXovac'éj
páky,
61
závažie
spomafovaea. 62
proti závažie, 64 - pružina spomaľovača, 70 - vložka skrutky
pažbičky.
Technické údaje:
Kaliber
Počiatočná rýchlosť strely - Vo
Počet drážok v hlavni
Stúpanie drážok
Celková dĺžka samopalu s opier.
bez opierky
DÍžka hlavne
Rozsah cieľnika
Hmotnosť samopalu bez zásob.
s krátkym zásobníkom
s dlhým zásobníkom
Teoretická rýchlosť streľby
Bojová rýchlosť streľby
jednotlivými ranami
56
Sa vz. 61
7,65 mm
317 m/s
6
350 mm
522 mm
270 mm
115 mm
75 a 150 m
1,30 kg
1,45 kg
1,55 kg
750 rán/min.
35 rán/min.
Sa vz. 68
9 mm Luger
378 m/s - 6,42 g S 350
m/s - 7,5 g
6
350 mm +/- 13 mm
595, s pažb. 565 mm
305 mm
130 mm
75 a 150 m
2,0 kg
2,2 kg
859 rán/min.
35 rán/min.
malými dávkami
Smrtiaci účinok streľby
Zásobníky
Najväčší dostrel
Vzdialenosť medzi mieridlami
Šírka samopalu
Výška samopalu
Hmotnosť zásobníka
Strelivo
DÍžka náboja
Hmotnosť náboja
Hmotnosť strely
Hmotnosť prachovej náplne
DÍžka strely
100 rán/min.
800 m
1/10
4/20
1500 m
165 mm
43 mm
167 mm
0,15/0,25 kg
7,65 mm Br.
25 mm
7,62 gramu
4,75 g
0,20 g
12 mm
150 rán/min.
800 m
1/10
4/20 al. 4/30
2000 m
173 mm
46 mm
175 mm
0,17 kg
9 mm Luger
29,7 mm
10,1 a 12,2 g
6,42 a 7,5 g
15,2 a 15,7 mm
Rozoberanie a skladanie zbrane
Rozoberanie samopalu poznáme čiastočné a úplné. Čiastočné rozoberanie sa vykonáva
k bežnému čisteniu, k prehliadke a ku konzervovaniu. Úplné rozoberanie sa vykonáva len pri
výmene a opravách súčiastok a pri podrobnej prehliadke.
Pri rozoberaní a čistení je potrebné byť vo zvýšenej miere pozorný, aby nedošlo
k strete alebo poškodeniu súčiastok a pri spoločnom čistení k ich výmene. Pri rozoberaní a
skladaní súčiastok je zakázané používať násilie, aby nedošlo k poškodeniu a deformovaniu
súčiastok. Vždy pred rozoberaním samopalu sa musí najprv vybrať zásobník a presvedčiť sa,
či v nábojovej komore nieje náboj,
Čiastočné rozoberanie: - vybratie zásobníka, - odklopenie puzdra záveru, - vybratie záveru.
Skladanie samopalu sa vykonáva opačným postupom. Pred skladaním musia byť všetky
súčiastky čisté, suché a potom sa ľahko konzervujú.
Príprava samopalu ku streľbe
Pridelený samopal sa musí hneď vyčistiť. Konzervovaný vazelínou sa musí rozoberať,
zbaviť súčiastky konzervačného prostriedku a vytrieť do sucha. Po zložení jemne pretrieme
olejom, vrátane vývrtu hlavne. Pred vlastnou streľbou musí byť hlaveň a nábojová komora
vytretá do sucha. Pohyblivá časti jemne natreté delovým olejom. Pri rozoberaní, čistení,
skladaní samopalu a príprave samopalu ku streľbe je potrebné skontrolovať a preskúšať
všetky súčiastky, či nie sú opotrebované, zlomené alebo inak poškodené. Taktiež je potrebné
preskúšať činnosť jednotlivých častí a činnosť celého samopalu. Knabitiu je potrebné
zasunúť zásobník s nábojmi do samopalu, aby bol spoľahlivo zachytený záchytkou zásobníka.
Potom posunúť krídlo poistky z O na 1 alebo na 20 (podľa povahy streľby) a za hmatníky
potiahnuť záver na doraz dozadu a potom pustiť. Po zasunutí náboja do nábojovej komory je
samopal pripravený ku streľbe.
3.3.2 Brokovnice v služobnej činnosti
3.3.2.1 Tendencie vo vývoji brokovníc
Už 15. Storočie sa stáva základom pre rozvoj brokovníc, kedy sa remeselne vyrábajú
strelné zbrane predovky. Rok 1832 bol pre brokovnice prelomovým, lebo parížsky puškár
Casimír Lafaucheux zostrojil pre brokovnicu so sklopnou hlavňou prvé náboje s tesnením a
zápalkou, uloženou vo vnútri náboja. Kohútik zbrane udrel na ihlu, vyčnievajúcu z hlavne a
tým spôsobil vznietenie nárazovej látky zápalky a zapálenie prachu.
57
Významný objav Francúza Nikolasa Floberta bolo umiestnenie nárazovej látky do
okraja dna nábojnice. Tak vznikol princíp okrajového zápalu. Posledný dodnes používaný
vynález je náboj so stredovým zápalom, ktorý má zápalku umiestnenú v strede dna nábojnice.
Vynález umožnil a urýchlil konštrukciu zbraní, nabíjaných zozadu.
Úpravou bicieho mechanizmu brokovníc vznikli tzv. lankasterky, ktoré zostrojil
Angličan Ch. W. Lancaster (1820 - 1878), (v poľovníctve používané dodnes). Uložením
kohútika do lôžka a ich samočinným napínaním vznikla konštrukcia hamerlesky (angl.
Hammerless - bez kladiviek).
Ďalšie zlepšenia a vynálezy prispeli ku zníženiu hmotnosti zbraní, k zlepšeniu ich
vzhľadu, výbavou zbraní a streliva. Opakovačky, samonabíjacie a samočinné zbrane
prevládajú teraz vo vývoji.
Názvy poľovných zbraní podľa polohy a počtu hlavní:
Brokové zbrane: broková jednotka, dvojka, broková kozlica, brokový troják.
Guľové zbrane: guľovnica, dvojak, guľová kozlica, guľový troják.
Kombinované: guľovnica, kozlica, troják, dvojkový troják, trojča, trojáčik, štvorca.
Vývoj ručných zbraní na obranu je charakterizovaný hladkou hlavňou. Priebežne pri
obrane sa používala guľová jednotná strela i delená (sekaná strela) alebo viac striel menšieho
kalibru. V policajných zboroch a bezpečnostných službách sa začali používať dvojky alebo
skrátené verzie (marshalov a šerifov) a výrobcovia začali upravovať poľovnícke brokovnice
pre ich potreby. K týmto požiadavkám polície a bezpečnostných služieb pristupovali i
požiadavky vojenské. V druhom desaťročí tohoto storočia začínajú konštruktéri upravovať
brokovnice pre nasadenie bodáka. Boli vo výzbroji armády USA v roku 1917 -1918.
V druhej svetovej vojne pri bojoch v džungli používali brokovnice Angličania. Taktiež
britská armáda opakované použila brokovnice proti hnutiu v Malajskú. Armáda USA na scéne
vietnamského konfliktu opäť použila brokovnice, kde získali značné skúsenosti z bojového
použitia. Tieto skúsenosti viedli k vývoju brokovníc celkom novej koncepcie, strieľajúce
dávkami - funkciou a tvarom pripomínajú skôr automatické útočné pušky, než poľovnícke.
Vo vietnamskom konflikte boli použité brokovnice Remington kalibru 12, určené pre políciu.
Američania testovali i špeciálne strelivo, v ktorom boli použité oceľové špičky, uložené
v plastickom kontajnery. Tiež odporujú konvenciám.
Stretli sme sa v boji proti zločinu so sicílskymi „lupary", čo je normálna poľovnícka
(lovecká) brokovnica s odrezanými (skrátenými) hlavňami, ktorá sa pôvodne používala
k obrane proti vlkom (la lupe - vlčica). Policajné brokovnice od dvojky prešli cez opakovačky
„Pump action - pumpovačka", pohyblivé predpažbie, postupne k samonabíjačkám.
V poslednej dobe sa začínajú vyskytovať v bezpečnostných zboroch i samočinné brokovnice.
Pre bezpečnostné zbory sa najčastejšie vyrábajú vkalibre 12 a stále sú predmetom ďalšieho
vývoja. Jednotná strela, ktorá je už známa vyše 100 rokov, nedáva spávať konštruktérom,
ktorí sa snažia riešiť ich zvyšovanie efektívnosti použitia:
• rôznosť zahrdlenia, drážkované zahrdlenie,
• variabilnosťou zahrdlenia, nástavec s ôsmimi drážkami,
• vývrtom hlavne, polygonálny alebo výnimočne s drážkou.
Pozornosť venujú nielen užívatelia brokovníc, ale predovšetkým konštruktéri, ktorí sa
stále viac venujú rozvoju koncepcie zbraní, špeciálne konštruovaných pre obranné účely
(Policajné zbory, bezpečnostné služby, armáda, občania). Služobné brokovnice majú byť
predovšetkým koncipované pre inštinktívnu streľbu, aby sa s ňou ľahko manipulovalo i
v stiesnených podmienkach (automobil, zastavané priestory a pod.).
U poľovných zbraní sa používajú :
Zámky : Ansonova - Deeleyova, Holland - Hollandova, Blitzova, bočná ZP.
Závery: Greenerov, Kerstenov, Purdeyov, dvojaký Greenerov.
58
3.3.2.2 Základná charakteristika a stručný prehľad brokovníc používaných
v bezpečnostnej praxi
Benelli - je na 9 nábojov, s bokmi 0 8,6 mm, na 10 m z 12 brokov zasahuje terč 36 x
36 cm 8 brokmi, na 30 m - zasahuje 4 brokmi, brok j e o hmotnosti 3,75 g a rýchlosti 365 m/s,
Eo 836 J (náboj 9 mm Luger/Para 450 J), na 25 m (broky 8,6 - 6,2 mm) má dostatočnú
dopadovú energiu a dostatočný zastavujúci účinok.
Berreta RS 202 M2 - 105 cm, hlaveň 52 cm, Vo 488 m/s pri vzdialenosti 5 m, na 6
nábojov má 52 cm hlaveň a na 3 náboje má 71 cm hlaveň.
Benelli M 3 - Super 90, samonabíjacia, ručne ovládanie 6 - 7 nábojov.
Automatická brokovnica - PA 8 s odklopnou pažbou, PA 7 pevná pažba, pištoľová
rukoväť, na 7 nábojov 12 x 76, rôzne varianty zahrdlenia, i nadstavec s 8 drážkami, vhodná na
inštinktívnu streľbu. PA 3 má mechanické opakovanie.
Mossber „Biillpup" na náboj 12 x 65 až 12 x 76, pri Magnum má primeraný spätný
náraz.
Spas 15 streľba i dávkami, vhodnosť streľby až na 50 . 70 m.
Gross fíre vlastný hlavňový záver na odber plynov, jeden systém v činnosti, druhý
nabíja.
Revolverová brokovnica Striker revolverový zásobník, valec otáčavý pomocou
pružiny, na 25 m má rozptyl 16,5 m.
Atchinson AA 12 valcový zásobník na 20 nábojov, samočinný, strieľa jednotlivo i
dávkami, 20 rán za 4 sek, t. j. 240 striel.
V služobných brokovniciach sa používajú strely, prelamujúce pancierovanie, šípové
strely, náboje s bežnými brokmi, náboje s hrubými brokmi, ťažkými plastickými a gumovými
strelami a špeciálnymi strelami. Hmotnosť striel špeciálnych policajných nábojov sa pohybuje
od 7 g do 32 g, niekedy môžu byť 33 g a viac.
Pre rozsiahle možnosti použitia sú najuniverzálnejšie služobné zbrane. Môžu sa použiť
všade tam, kde môžeme ako zamestnanec zbraň použiť, zastavaný priestor, vozidlo, ulice a
pod. Služobné brokovnice majú robustný záverový systém, hlaveň okolo 50 cm s valcovým
vývrtom, trubicový zásobník, niekedy valcový, drevenú alebo plastovú pažbu, prípadne
sklápaciu a pištoľovú rukoväť. Väčšinou sú so záverovým systémom, ovládaným pohyblivým
predpažbím, so samonabíjacou alebo samočinnou funkciou. Výhodne je ich použiť pre obranu
proti skupine páchateľov - pri skupinovom útoku. Kaliber 12 sa javí byť najvhodnejší pre
vysokú účinnosť pri prijateľnom spätnom náraze a pre schopnosť užívania rôznych
špeciálnych nábojov. Rozsah používania nábojov je neobyčajne široký od bežných
poľovníckych nábojov, cez rôzne špeciálne náboje značkovacie, plynové a uspávacie, až po
náboje čisto služobné pre streľbu do páchateľa. Keď hovoríme všeobecne o použití
hromadných striel pre obranné účely, tak hrá dôležitú úlohu skutočnosť, že nebezpečenstvo
strely je priamo závislá na jej priemere a hmotnosti. Broky a iné hromadné strely
s narastajúcou vzdialenosťou rýchle strácajú ranivosť. Použitie náboja s hromadnou strelou je
nielen účinnejšie širokým krytím, ale pre okolie bezpečnejšie poklesom ranivosti zmenšuje sa
nebezpečie zasiahnutia nezúčastnených osôb, pri porovnaní s guľovými zbraňami.
Nevyžadujú tak dlhý výcvik, ako streľba so samopalu a útočných pušiek.
Služobné brokovnice špeciálne konštruované pre účely sebaobrany, značne uľahčujú
inštinktívnu streľbu, zvyšky boku bez zalícenia, pretože sú riešené tak, aby maximálne
pohlcovali spätný náraz. Inštinktívna streľba bez opory je veľmi efektívna i pre menej
skúseného strelca, ktorý sa musí brániť útoku skupiny osôb. Vývoj vnútornej konštrukcie a
vonkajšieho vzhľadu služobných brokovníc sa rýchlo mení.
Napríklad medzi špeciálnymi policajnými jednotkami nie sú samonabíjacie
brokovnice (samočinné) veľmi obľúbené. Dávajú prednosť zbraniam, ovládaným pohybom
predpažbia. Konštruktéri to riešia kombinovaním, t.j. konštrukciou zbrane, ktorú je možno
59
ovládať pohyblivým predpažbím a pri používaní nábojov, umožňujúcich samonabíjaciu
funkciu, ich prepnú na samonabíjaciu činnosť.
Policajné brokovnice:
Technické
idaje
D ížka v
Kaliber
cel.zbr. bez pažby hlavne
Kap.
zásob.
Hmot­
nosť
Zahr- Druh
dleníe činnosti
Benelí M 3
S 90
950
500
12x70
6-7
3,40
saionab.
ručne
fesberg
Bullpwp
730
500
12x65
12x76
6
4,3
saionab.
SPAS 12
920
710
460
12x70
8
3,65
kg
satonab.
ručne
1050
810
520
12x70
3
3,40
ručne
Beretta RS
202 H 2
Beretta
202
710
3
Beretta
202 K 1
520
6
Rev. br.
Striker
300
12x70
12
460
12x70
5-6
kg
4,10
Vinchester
1200 Police
980
Franchi
PÁ 8
970
725
460
12x70
7
3,00
Franchi
PÁ 3
715
415
215
345
470
12x70
3
5
7
2,70
12x70
7
4,30
5,20
12x70
20
5,20
7,30
Grossfire
Átehínssoľi
1010
990
457
pruž.
3,20 Cylíndr. ručne
variab. sanonab.
ručne
saionab.
Samonabíjací systém služobných brokovníc nemôže byť prispôsobený širokému poľu
hmotnosti striel (7 g až 32 g, niekedy rozpätie väčšie). Impulz spätného chodu náboja
s plastovými ľahkými strelami je malý, nemôže spoľahlivo zaistiť samonabíjaciu funkciu.
Nedostatkom samonabíjacích brokovníc, založených na princípe odberu plynu z hlavne je
zanášanie odberových kanálov materiálom z plastových striel. Gumové a plastové strely za
60
zvýšenej teploty sa ľahko otierajú o vnútornú stenu hlavne. Lepivá hmota takto zotrená zo
striel zalepuje kanále pre odber plynu, čo zmenšuje samonabíjaciu funkciu zbrane spoľahlivosť.
Prednosti brokovníc: počet zásahov väčší, pravdepodobnosť zásahu väčšia, zastavujúci
účinok je mimoriadne veľký, útočné vlastnosti dobré, pestrý rozsah nábojov, účinok hrubých
brokov nad 50 m rýchlo klesá, zásahy na 15 až 30 m sú veľmi presné, najúčinnejšia streľba je
na 10 až 30 m.
3.3.2.3 Policajná brokovnica Winchester 1300
Policajná brokovnica Winchester 1300 je dlhá brokovnica - 990 mm alebo v krátkom
prevedení 715 mm s nabíjacím systémom ovládaným posuvným predpažbím, kalibru 1 2 x 2
3/4 až 3", t. j. 12 x 70 až 12 x 76. Má trubicový zásobník pre 6 až 7 nábojov. Svojím
vzhľadom, kompaktným vykonaním a svojou konštrukciou zodpovedá základnému
americkému typu Winchester. Posuvné predpažbie je spojené dvoma vodiacimi lištami so
záverom. Zdvojené vedenie zabezpečuje, že sa predpažbie pri opakovacom pohybe nevykláňa
a nesprieči. Tvrdé chrómovanie trecích plôch znižuje trenie pri opakovanom pohybe a
zaisťuje ochranu proti korózii. Tiež je chromovaný záver, trubicový zásobník vnútri a
vnútorný povrch hlavne. Puzdro záveru je vyrobené zo zliatin ľahkých kovov. V spodnej časti
puzdra záveru sa nachádza nabíjací otvor pre náboje. Vyhadzovacie okienko pre vystrelené
nábojnice je na pravej strane. Spúšťový mechanizmus je spojený s puzdrom záveru pomocou
jedného kolika.
Poistka je umiestnená v prednej časti lúčika spúšte. Poistka je tlačidlová, ako je u
policajných brokovníc bežné. Keď tlačidlo vyčnieva na prevej strane, tak je zbraň zaistená.
Pri zatláčaní tlačidla dovnútra, sa objaví na ľavej strane červená značka, ktorá signalizuje
odistenie zbrane. Vzadu na ľavej strane puzdra spúšte je umiestnená páčka uzamknutia
záveru. Pomocou tejto páčky sa môže uvoľniť uzamknutie záveru nebitej zbrane a tým je
umožnené, že náboj nachádzajúci sa v nábojovej komore môže byť opakovaným pohybom
vytiahnutý z komory a vyhodený zo zbrane, bez jeho vystrelenia. Páčka uzamknutia záveru je
schopná funkcie pri zaistenej i odistenej zbrani.
Záver brokovnice je dostatočne dimenzovaný a založený na otáčavom princípe. Je
dvojdielny a záverová hlava je otočná. Uzamyká sa štyrmi ozubmi do otvoru v zadnom konci
hlavne, bezprostredne za nábojovou komorou. Na pravej strane záveru je silný vyťahovač.
Vyhadzovač je umiestnený na ľavej vnútornej strane puzdra záveru.
Winchester 1300 má obvyklé mieridla, t. j. mušku a ryhovanú hranu puzdra záveru.
Hmotnosťou 3,00 kg patrí policajná brokovnica Winchester k najľahším vo svojej
kategórii. DÍžka hlavne je 475 mm a dĺžka trubicového zásobníka je 470 mm. Výška zbrane
predstavuje 135 mm a šírka predpažbia 43 mm. Šírka hlavne 23 mm, šírka zásobníka 26 mm a
šírka puzdra záveru je 37 mm. Výška konca pažby je 123 mm a jej šírka 40 mm. Povrchovú
úpravu tvorí matné chrómovanie. Pažba je priskrutkovaná jednou skrutkou k puzdru záveru a
koniec pažby je chránený gumovou násadkou. Možno ju vymeniť pištoľovou pažbou
k inštinktívnej streľbe. Táto pištoľová pažba sa pri rozoberaní musí prvá odskrutkovať a
potom začať s rozoberaním, ako je popísané nižšie.
Rozoberanie a skladanie
Rozoberanie:
Pred rozoberaním zbrane vyberieme náboje z trubicového zásobníka, skontrolujeme
zásobník a nábojovú komoru. Vysunieme z vybrania spojovací kolík spúšte a puzdra záveru a
vyberieme spúšťový a bicí mechanizmus z puzdra záveru. Odskrutkujeme uzáver (maticu)
trubicového zásobníka a vysunieme smerom dopredu hlaveň. Ťahom za predpažbie do
prednej polohy vysunieme záver z puzdra záveru a oddelíme ho od vodiacich líšt predpažbia.
61
Predpažbie vysunieme s trubicového zásobníka. Pri čistení trubicového zásobníka vyberieme
z neho sťahovaciu pružinu, pružinu podávača nábojov a podávač nábojov.
Skladanie:
Na trubicový zásobník nasunieme predpažbie a na vodiace lišty, položíme záver, ktorý
zasunieme predpažbím do puzdra záveru. Nasunieme do puzdra záveru hlaveň a
priskrutkujeme uzáver trubicového zásobníka. Potom prednou stranou spúšťový a bicí
mechanizmus vkladáme do puzdra záveru (kohútik musí byť v dolnej polohe) a zatlačíme
spojovací kolík do vybrania. Preskúšame funkčnú činnosť predpažbia a záveru. Keď sme
rozobrali trubicový zásobník, tak najprv zložíme tento a až po jeho zložení vykonávame
postup podľa popisu.
Hlavné časti a ich popis:
• puzdro záveru a trubicový zásobník, hlaveň, záver, spúšťový a bicí mechanizmus, pažba,
predpažbie, mieridla (obr. č. 20 a 21).
Policajná hrokovnica
Obraz č. 20
Rozložená policajná brokovnica Vinchester model 1300
V*- 43
62
Policajná brokovnica
Vinchester Model 1300
-3
-i r
12 kaliber 2 J / 4 a 3 1 !
Obraze. 21
Rozobraná k čisteniu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hlaveň
Trubicový zásobník s uzáverom zásobníka
Puzdro záveru
Pažba
Záver s bežcom záveru
Súbor predpažbia
Spúšťový mechanizmus
Rozložená policajná brokovnica Winchester model 1300, kaliber 12 (obr. 20 a 21) a
názvoslovie súčiastok na schéme:
1. Hlaveň v rozmere 12 kaliber
32. Podávač nábojov
2. Záver
33. Pružina zásobníka
3. Bežec záveru
34. Hrdlo zásobníka - spodné
4. Násadka na koniec pažby
35. Hrdlo zásobníka - horné
5. Skrutky násadky na koniec pažby
36. Trubicový zásobník
37. Sťahovacia pružina trubicového zásobníka
6. Pažba
7. Skrutka puzdra záveru
38. Príklop rukoväte
39. Vložka do záveru rukoväte (príklopu)
8. Tesnenie puzdra záveru
9. Kolík vačkového kotúča
40. Matica vložky do príklopu rukoväte
63
10. Súbor podávača nábojov
11. Piest dávkovača nosiča nábojov
12. Pružina nosiča nábojov
13. Prerušovač zásobníka
14. Pružina prerušovača
15. Vyhadzovač
16. Sťahovacia pružina kolika vyhadzovača
17. Pružina vyhadzovača
18. Vyťahovač nábojníc
19. Pružina záveru
20. Úderník
21. Obruč úderníka
22. Pružina úderníka
23. Predpažbie
24. Kohútik
25. Kryt spúšťového mechanizmu
26. Kolík kohútika
27. Pružina kohútika
28. Nosníka pružiny kohútika 2 x
29. Brzdiaci kolík kohútika
30. Uzáver zásobníka
31. Sťahovacia pružina a pružina uzáveru
zásobníka
41. Medzerník príklopu rukoväte
42. Poistka
43. Spúšťový mechanizmus
44. Muška - drážkovaná hlaveň - cieľnik
45. Spojka bežca záveru s predpažbím
46. Sťahovacia skrutka spojky bežca záveru
s predpažbím
47. Uzáver spojky bežca záveru s predpažbím
48. Súbor predpažbia
49. Vodiaca lišta bežca - ľavá
50. Vodiaca lišta bežca - pravá
51. Spúšť
52. Lúčik spúšte
53. Kolík lúčika
54. Kolík spúšte
55. Skrutka brzdiaceho kolika spúšte
56. Zátka (3 vrstvy)
57. Puzdro záveru
3.3.3 Útočné pušky v služobnej činnosti
3.3.3.1 Tendencie vo vývoji útočných pušiek
Puška - jednoranová - jedno hlavňová alebo viac hlavňová, opakovacia,
samonabíjacia alebo samočinná dlhá plynová alebo palná zbraň.
Puška automatická (samočinná) - puška konštruovaná na puškové náboje, ktorá umožňuje
streľbu jednotlivými ranami i dávkami.
Puška útočná - kratšia vojenská puška, ktorá umožňuje streľbu jednotlivými ranami a
dávkami.
Útočná puška - automatická (samočinná) ručná strelná zbraň konštruovaná na odvodený
puškový náboj alebo puškový náboj, strieľajúca dávkami a jednotlivými ranami. Spravidla sa
na odomknutie zbrane používa odber plynov z hlavne.
Samočinné pušky sa objavili v USA už v roku 1863 zásluhou Regulusa Pilona. V roku
1868 Angličan Josepf Curtis bol tvorcom samočinnej pušky s valcovým zásobníkom. Potom
vznikali systémy plesnej, Winchester, Krnka, Maxim, Mannlincher Fredoli, Beng, Budnický a
ďalší. Na začiatku 20. storočia systémy Mondragon 1908, Mauser 1910, Chelmon 1910,
Browning 1911, Sjogren 1912, Fedorov, Ročepouje a Tokarev počas I. svetovej vojny.
Samočinné pušky na konci 19. Storočia, ale i na začiatku 20. Storočia nemohli
konkurovať opakovačkám, ktoré zodpovedali požiadavke a konštrukčné možnosti
opakovačiek neboli vyčerpané. Pušky z tohoto obdobia sa vyznačovali veľkou konštrukčnou
rôznorodosťou. Boli konštruované pre štandartný, výkonný puškový náboj, preto bez
výnimky mali uzamknutú hlaveň. V tomto období sa odlíšili (oddelili) i pušky samo nabíjacie,
ktoré sú variantom samočinných zbraní. Líšia sa úpravami v spúšťovom ústrojenstve, kde je
pridané zariadenie na obmedzenie automatického systému. Samočinné pušky, používajúce
puškový náboj (klasický) vo svojom vývoji mali dlhú, ťažkú cestu, avšak bez významnejšieho
víťazstva. Po druhej svetovej vojne sa ich vývoj zastavil.
64
Predstaviteľ klasického puškového náboja: 7,92 mm Mauser M 95, kde strela má
hmotnosť 10 g, počiatočná rýchlosť strely je Vo 900 m/s, energia strely Eo 3 700 J (obr. č.
22).
Koncom tridsiatich rokov nastal zlom pre nové konštrukčné východisko, t. j. vyrobiť
osvedčenú zbraň k útoku a obrane, ktorá bude v sebe spájať najlepšie vlastnosti všetkých
predchádzajúcich typov zbraní jednotlivca. Tento predpoklad sa mohol dosiahnuť splnením
dvoch základných požiadaviek, v porovnaní spištoľovým (samopalovým) nábojom, t. j . :
zväčšenie úsťovej rýchlosti strely a zlepšenie balistického súčiniteľa strely (tvar strely).
Otvoril sa priestor pre zavedenie nového náboja, ktorý bude mať výkon menší ako je u
klasického puškového náboja (asi polovicu), ale značne silný oproti náboju pištoľovému.
S dodržaním požiadaviek na zastavujúci účinok, dostatočnú priebojnosť, presnosť, menšiu
hmotnosť, menší rozmer a slabší spätný náraz. Nové náboje:
USA - náboj 7,62 mm vz. 1940 pre samonabíjaciu karabínu, označenie 7,62/.30, 7,62 x 33,
kde strela má hmotnosť 7,1 g, počiatočnú rýchlosť strely Vo 589 m/s, energiu strely Eo 1200
J (nezamieňať so 7,62 x 63, .30 - 06 Springfield).
Nemecko - 7,92 mm vz. 43 pre nemeckú útočnú pušku, označenie 8 x 33, ktorý má hmotnosť
strely 8,1 g, počiatočnú rýchlosť strely Vo 600 m/s, energiu strely Eo 1922 J (obr. č. 22 p. B).
ZSSR - 7,62 mm vz. 43, označenie 7,62 x 39, kde strela má hmotnosť 7,9 g, počiatočnú
rýchlosť Vo 710 m/s a energiu Eo 1990 J. Konštruktérovi sa tento náboj vydaril a prekonal
dobu (obr. č. 22 G).
Tieto náboje umožňovali spojiť kladné vlastnosti pušiek a samopalov, t. j. spojiť
potrebný dostrel a presnosť s vysokou rýchlosťou streľby. Dovoľujú konštruovať podstatne
ľahšie, jednoduchšie, príručnejšie zbrane s veľkou palebnou silou, vhodné k obrane a útoku.
Avšak ani tieto nové náboje nemohli vyriešiť všetky palebné - strelecké úlohy.
Vytvoril sa názor o jeho vhodnosti pre útočné pušky a ľahký guľomet. Preto bol
ponechaný súčasne s ním vo výzbroji i výkonný puškový náboj pre odstreľovacie pušky a
ľahký guľomet.
Výhody nábojov so strednou energiou sú: zachovanie primeraného kalibru
(podmienka vo výrobe), zníženie úsťovej energie, prijateľný spätný náraz, zníženie hmotnosti
náboja, zjednodušenie používania nábojov, zníženie ceny systému.
USA sa vydalo inou cestou vývoja. Bola stanovená požiadavka, aby nový náboj mal
priebojnosť a balistické vlastnosti, zodpovedajúce doposiaľ používanému klasickému náboju
a náboj bol použiteľný pre útočné pušky, odstreľovacie pušky a oba druhy guľometov. V roku
1953 vznikol nový náboj 7,62 x 51 NATO, tiež označenie T-65, 0,308 Winchester, Cal. 7,62
x 51, kde strela má hmotnosť 9,45 g, rýchlosť strely Vo 840 m/s a energiu Eo 3400 J (obr. č.
22 písm. D). V ZSSR vznikol nový náboj 7,62 mm vz. 59, označenie 7,62 x 54,6, kde strela
má hmotnosť 9,6 g, počiatočnú rýchlosť Vo 820-835 m/s a energiu Eo 3340 J (obr. č. 22
písm. C).
50. roky sú obdobie pre zavedenie malokalibrového streliva do útočných pušiek.
V USA je to 5,56 x 45, tiež označovaný 0,223 M-193, 0,223 Remington, ktorý pochádza
z poľovníckeho náboja 0,223 Remington. Odlišuje sa od neho celoplášťovou strelou a
oceľovým jadrom (obr. č. 22 písm. F). V bývalom ZSSR vyrobili náboj 5,45 x 39, ktorý má
strelu s oceľovým jadrom a dutou špičkou a má veľmi štíhly tvar (obr. č. 22 písm. E).
Pri porovnaní s nábojom 7,62 NATO má malokalibrové strelivo tieto odlišnosti:
• pri rovnakej hmotnosti palebného priemeru nesie vojak 2,1 krát viac nábojov 5,56,
• pri zasiahnutí strelou 7,62 mm sa predpokladá pobyt v tylovom zariadení (nieje zasiahnutý
dôležitý orgán), ale zásah strelou kalibru 5,56 predstavuje skoro vždy smrteľné zranenie,
čo je dané hydrodynamickým efektom strely o vysokej rýchlosti,
• menší spätný náraz pri streľbe nábojom 5,56 mm umožňuje dobrú streľbu dávkami z ruky.
65
Obraz číslo 22
I'Hškovŕ <<í*w.je
ay*^
ÍTTť
•
(ÄP
jii!
3«
1
i
rífÍ | • F
•m
i . SS3
3.3.3.2 Základná charakteristika
používaných v služobnej činnostii
a
A - 7,92 x 57
B - 7,92 x 33
C - 7,62 vz. 59
D-7,62 x 51 NATO
E - 5,45 x 39
F-5,56 x 45
G - 7,62 x 39 (vz. 43)
stručný
*'Ä
prehľad
útočných
pušiek,
Útočné pušky fungujú na základe odberu plynov z hlavne za pomoci piestu (porovnaj
automatickú činnosť na obr. č. 23). Niektoré systémy sú polouzamknuté, t. j. H a K (H K tlak plynov na záver s oneskoreným otváraním). Pri ich konštrukcii sa značne uplatňujú
plasty. Vo väčšine majú pevnú, vzduchom chladenú hlaveň, čiastočne krytú predpažbím alebo
miesto predpažbia majú pištoľovú rukoväť. Majú úsťové brzdy a tlmiče plameňa ktoré tlmia i
hluk a spätný náraz. Na zbrane sa dá nasadiť Štandartný bodák. Umožňujú bez ďalších úprav
odpaľovanie puškových granátov (porovnaj obr. č. 25 a 26). Mieridlá sú výškovo a stranovo
nastaviteľné (porovnaj obr. č. 24). Niektoré umožňujú tiež nasadzovanie ďalekohľadov.
Používajú sa proti živej sile krytej a nekrytej.
Požiadavky na útočné pušky sú: účinný dostrel (cca 450 m), presnosť, priebojnosť a
smrtiaci účinok aspoň do 300 m, aby bolo spôsobené smrteľné zranenie nepriateľovi,
chránenému prilbou a nepriestrelnou vestou.
Príklad : štandartnú NATO dosku z ocele o sile 3,50 mm s obsahom uhlíka 0,1 - 0,2 %
prerážajú strely nábojov 5,56 mm na vzdialenosť 570 m (ale 7,62 x 39 iba na 365 m).
ObľaZ Číslo 2 3
Soíičw* č »«««»,«.* saww.i.«ných jniŕUtá;
•>ť
;í(:
'ZH.b<ä<tpéé<>Ví,;\á
vyuí i v.tttf ij-i
KíiCT.j'io
1
2
3
4
5
6
ši
y
66
Síi
v
y >:!);.:>(»;;
x&ésxj
>»ii<t?-;i;:
- hlaveň,
- záver,
mechanizmus
k odberu
plynov (plynová komora,
piest, piestová tyčka),
uzamykací mechanizmus,
bicie
a
spúšťové
ústrojenstvo,
prerušovač streľby (na
zbraní
s nepretržitou
paľbou môže byť ovládaný
prepínačom spôsob alebo
môže chýbať),
zásobník.
Sú jednoduchej konštrukcie a ľahko ovládateľné. Umožňujú streľbu jednotlivými
ranami alebo dávkami. Hmotnosť a rozmernosť umožňuje ich využitie v rôznych bojových
situáciách.11/
3.3.3.3 Útočná puška - Samopal vz. 58
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Je samočinná ručná zbraň jednotlivca, určená k ničeniu živej sily streľbou, pažbou a
bodákom Možno použiť infraďalekohľad, tlmič ohňa a dvojnôžku. Umožňuje streľbu
jednotlivými ranami a dávkami. Účinná streľba je do 600 m. Bojová rýchlosť streľby
jednotlivými ranami je 40 rán za minútu a pri streľbe dávkami 120 - 150 rán za minútu.
K činnosti záveru je využitý tlak plynu na piest, vzniknutý horením prachovej náplne (obr. č.
23). Do prednej polohy je záver vrátený tlakom vratnej pružiny. Pri streľbe je spoľahlivá a
bezpečná i za sťažených podmienok. Prestreľuje kryt z dreva do značnej hrúbky, slabé
panciere, pálenú tehlu.
V policajnej službe má svoje opodstatnenie pri plnení špeciálnych úloh, ochrane
objektov a u útvarov osobitného určenia. I pre budúcnosť je s ňou potrebné rátať pri
nasadzovaní proti výkonným zbraniam v rukách páchateľov. Pre rôznorodosť je využitia sa
javí nutná inovácia tejto zbrane (príklad adaptér proti zdvihu), ale i inovácia náboja
(redukovaný).
Základné typy puškovýeh cietnikov
Obraz číslo 24
A - rámový cieľnik s niekoľkými
zárezmi (Mannlicher 1895
B - rámový cieľnik stupňovitý
(systém Konovalov, puška Mosin
1891, Rusko
C - sektorový cieľnik bez
stavítka (regulátora), (Schmnidt
Rubin 1889 (96), Švajčiarsko,
D - sektorový s regulátorom,
premiestfiovaným
po
klapke
cieľnika (puška Mosin 1891
(1930),
E
dioptrické
sektorové
s jazdcom, premiestňovaným po
základe cieľnika (puška MAS 36,
Francúzsko).
Šipkami je ukázané, ktorým smerom sa premiestňujú
pohyblivé súčiastky cieľnika pri ich nastavovaní pre
streľbu na zväčšujúce vzdialenosti.
'V Jednotlivé technické údaje porovnaj Žuk, A., B.: pušky a samopaly. Naše vojsko, Praha, 1992.
67
ÄMerickŕ ú t o č n é puSky
Obraz č. 25
Útočné p.LÍky /ZSSR. Busko/
AKS náboj 5,45 x 39
AKS 74 I;' n á b o j 5,45 x 39
68
Obraz č. 26
Pušky a ich technické údaje:
Náboj
Dĺžl a
Dĺžka (taot- Kap. Cief- Prin­ Spôsob
s pažb. bez hlavne nosŕ zásob nik cíp streľby
činn.
pažb.
Sa vz. 7,62x39
58
845
635
401
390
3,14 30
800 J/D
AK 47 7,62x39
870
645
414
3,8 30
800 J/D odb.pl.
AK 74 5,45x39
940
415
3,3 30
1000 J/D odb.pl.
H 16
A1
5,56x45
990
508
3,1 20,30
J/D odb.pl.
AR 18 5,56x45
940
464
3,17 20
J/D
5,56x45
AUG
Steyr
790
508
3,6 30
J/D odb.pl.
G 3
A3
7,62x51
1020
450
4,25 20
400 J/D tlak
G 41
HK
5.56x45
400 J/D/ tlak
Bere- 5,56x45
tta
70/94
736
odb.pl.
odb.pl.
plynu
997
800
450
4,1 25
960
734
450
3,5 30/50 200/ J/D odb.pl.
3V
plynu
400
Náboje a ich technické údaje:
Dĺžka
Dĺži a
Hnot- Hiotr osť
Vo
náboj. strely nosi strely prach.
Eo
presn.
na IOOÍS
7,62 77,6
vz 59
54,6
32,3
23,2 9,6
3,05
820-835 3328-3347 3,0
7,62 71,1
NATO
51,2
28,6
23,7 9,3
2,95
819-839 3119-3273 2,2
5,45x 56,7
39
39,5
25
10,59 3,42
1,39
900
1383
1,64
5,56x 57,4
45
45
19,3
11,7 3,56
1,62
975
1692
1,42
4,7x 32,5
21
21
23
5,3 3,40
1,70
930
1470
7,62í! 56
39
vz.43
39,5
24,5
1,6
710
1990
16,5 8
Hlavné časti, popis a ich činnosť
Hlavné časti: hlaveň, mieridla, puzdro záveru, záver, spúšťový mechanizmus, pažba alebo
ramenná opierka (obr. č. 27).
Obraz
Hlavné časti
7,62 mm Samopalu vz. 58 P
1
2
3
4
5
číslo
hlaveň',
mieridla,
puzdro záveru,
záver,
spúšťový me­
chanizmus ,
6 - pažba
Puzdro záveru - pohľad zvrchu
Záver /rozobratý/
.4"
1
2
3
4
r
-
5
6
7
8
9
-
-
puzdro záveru,
vyhadzovač,
záchytka,
kolík veka
puzdra záveru,
kolík,
kolík podpažbia
vodiace lišty,
nábeh,
mostík
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
- nosič závorníka,
- závorník,
- Závora,
- úderník,
- napínacia páka,
- vodiace drážky,
- priečka,
*• odomykací nos,
- mostík,
- pravá strana
mostíka,
12 - zasúvacie ozuby,
14 - kíby,
16 -. spúšťový ozub
1.1 - íavá strana mostíka,
13 - ložiská,
15 - uzamykacíe ozuby,
Spúšťový mechanizmus
4
3 12
6
1
2
3
4
5
6
7
8
_
~
-
spúšť,
prerušovaô,
spúšťová páka,
vypúšťacia páka,
záchyt úderníka pravý
záchyt úderníka tavý
ramenná pera spúšťadla
krídielko preraďovala
(poistky)
Náboje:
7,62 mm vzor 43 (7,62 - 43), (obr. č. 22, písm. G),
7,62 mm svietiaci vz. 43 (7,62-Sv43) označenie - zelený,
7,62 mm priebojnozápalný vz. 43 (7,62-Pz 43) označenie čierny a červený.
7,62 mm zápalný vz. 43 (7,62-Zm 43) označenie - červený,
7,62 mm zameriavací vz. 43 (7,62-Zm 43) označenie zelený a biely,
7,62 mm redukovaný vz. 43, označenie - sivý,
7,62 mm školný a cvičný.
70
27
Rozoberanie a skladanie zbrane
Rozoberá sa k čisteniu, konzervovaniu, prehliadke pri výmene a opravách súčiastok.
Úplné rozoberanie sa vykonáva len v opravárenských dielňach.
Príprava k streľbe
Postup pri príprave je nasledovný: zásobník naplnený nábojmi sa zasunie do okienka
v puzdre záveru, záver sa natiahne dozadu a pustí, preraďovač sa prestaví na 1 alebo 30,
zaujme najvýhodnejšiu, najbezpečnejšiu pozíciu k streľbe.
3.3.4 Odstreľovacie pušky v služobnej činnostii
3.3.4.1 Tendencie vo vývoji, základná charakteristika a stručný prehľad o
používaných typoch
Puška odstreľovacia - vojenská opakovacia alebo samonabíjacia puška špeciálne
konštruovaná k veľmi presnej streľbe pre najväčšiu vzdialenosť vybavená optickými
mieridlami.
Odstreľovacie pušky sú určené výhradne pre vojenské a policajné účely.
Odstreľovacie pušky sú dnes zaradené v moderných armádach, v jednotkách peších plukov a
špeciálnych jednotkách, určených k zaisťovaniu úderných oddielov. Stali sa významným
činiteľom v pozemnom boji.
V policajných zboroch sú odstreľovacie pušky zaradené v jednotkách osobitného
určenia. Využívajú sa proti narušiteľom zákona, najmä pri plnení úloh proti teroristom a
únoscom. Požiadavka presnosti nútila používať klasickú pušku so záverom a ručným
opakovaním (obr. č. 28) pre kaliber 7,62 mm. V poslednom období sa uplatňujú
poloautomatické (samonabíjacie) pušky, ktoré sa po výstrele nabijú. Pre vojenské účely vývoj
smeruje ku kalibrom väčším ako 7,62 mm, ktoré sú určené k ničeniu bojovej techniky. Pre
odstreľovačov vzniká nová úloha, ničiť odpaľovacie rampy, sklady pohonných hmôt,
pevnosti, cisterny a pod. Dôkazom toho sú odstreľovacie pušky T 80 El kaliber .50 a Model
500 kaliber .50 Browning pre účinnú streľbu až do vzdialenosti 2000 m.
Pri klasických živých cieľoch, t. j. bojových cieľoch, sa predpokladá priestor, ktorý je
mimo účinnú streľbu iných ručných zbraní, to je 300 až 600 m (ale prevládal názor 800 m),
ale i na vzdialenosť 1300 m.
V Policajných zboroch v súčasnosti sú dva názory, ktoré sa uplatňujú v jednotlivých
teritóriách. Jeden názor dáva do popredia pušky so záverom a ručným opakovaním s kalibrom
7,62 mm a menším. Na druhej strane sa dáva prednosť samonabíjacím odstreľovacím puškám
s kalibrom 7,62 mm.
V taktika armád sa predpokladalo využitie pušiek s tlmičom, najmä pri prepadových
akciách za líniou nepriateľa.
Policajné jednotky väčšinou využívali pušky bez tlmiča (huku, ohňa), ktoré umožňujú
presnejšiu streľbu na väčšiu vzdialenosť. V súčasnosti narastajú požiadavky na používanie
tlmiča i v policajnej praxi. Preto zbrojárske firmy sa snažia dosiahnuť ideálnu konštrukciu
pušky s tlmičom hluku výstrelu pre policajné jednotky.
Používanie tlmiča vytvára základnú prekážku, ktorá komplikuje streľbu na väčšiu
vzdialenosť. Základnou prekážkou je sama technická podstata konštrukcie tlmiča hluku
výstrelu. Preto znižovanie hluku sa rieši i konštrukciou nábojov do odstreľovacích pušiek, t. j.
podzvukové náboje pod hranicu 333 m/s - 1200 km/hodinu. Pre policajné účely je vhodná
odstreľovacia puška s ďalekohľadom pre streľbu za denného svetla a ďalekohľadom pre
nočné videnie. Ďalekohľady pre vojenské a policajné účely bývajú kalibrované v metroch.
Vojenské pušky obvykle 600 až 800 m.
71
Obraz číslo 28
Pre
policajné
účely
vyhovujú
ďalekohľady
do
Zameriavací
ďalekohíad
vzdialenosti 300 - 400 m. Muška
pre zníženú
vidí teľnosť
a cieľnik u odstreľovacích pušiek
bývajú nastaviteľné.
Taktiež
spúšť sa dá nastavovať podľa
4Í\t
individuálnych požiadaviek, t. j.
prispôsobiť dĺžku chodu i odpor
spuste strelcovi.
K odstreľovacím puškám
spravidla patrí dvoj nôžka opierka,
ktorá
umožňuje
maximálne
presnú
streľbu.
Zbrane sa dodávajú v puzdre,
ktoré ich chránia pri preprave.
Fínska puška:
Vaime - Sako SSR Mkl, kaliber
7,62 mm x 51 NATO, dĺžka
hlavne 465 mm, okolo ktorej je
expanzná komora (tlmič) dlhá
660 mm, celková dĺžka pušky je
1180 mm, hmotnosť 4,1 kg,
konštrukciou
klasickej
opakovačky, používa i špeciálny
Dvoj nôžka
náboj pre tiché použitie 7,62 mm
subsomk so strelou hmotnosti 12
g a Vo 320 m/s, má opernú dvojnôžku a zameriavací ďalekohľad.
Talianska puška:
Berreta - Sniper, kaliber 7,62 mm x 51 NATO, určená pre policajnú službu, dvojradový
zásobník pre 10 nábojov, ma zameriavací ďalekohľad, pažba sa podobá pažbe pušky
Dragúnov, konštrukciou klasickej opakovačky (obr. č. 29).
Nemecká puška:
Parker - Hale Model 85 má kaliber 7,62 mm x 51 NATO, záver Mauser M 98, zásobník na 10
nábojov, dĺžka hlavne 620 mm, celková dĺžka zbrane 1150 mm., možnosť použiť zameriavací
ďalekohľad alebo zameriavací ďalekohľad pre videnie v noci, hmotnosť 5,25 kg, dvojnôžku a
je určená pre policajné a vojenské úlohy.
O d s t r e l o v a c i a puška P a r k e r Hale Model
85
3.3.4.2 7,62 mm odstreľovacia samonabíjacia puška Dragúnov (SVD)
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Je špeciálna zbraň, používaná útvarmi osobitného určenia v policajnej praxi (i vojsko)
na likvidáciu páchateľov, ktorí nie sú krytí, ale i maskovaných a čiastočne krytých. Môžu sa
tiež ničiť rôzne zariadenia, ktoré využívajú páchatelia. Najúčinnejšia streľba je na vzdialenosť
do 300 m (vojenská požiadavka 800 m).
Diaľka mierenej streľby spuškovým zameriavacím ďalekohľadom je 1300 m,
s mechanickými mieridlami 1200 m. Vo výbave má nočný zameriavací ďalekohľad NSPU
s využitím zostatkového svetla. Bojová rýchlosť streľby je až 30 rán za minútu.
Z odstreľovacej pušky sa strieľa jednotlivými ranami.
Dragúnov je samonabíjacia zbraň, kde k činnosti záveru využíva tlak plynov na piest,
vzniknutých horením prachovej náplne v hlavni. Časť prachových plynov, tečúcich za strelou
72
vniká plynovými kanálmi do plynového nadstavca a pôsobí na čelo piestu a spôsobuje pohyb
piestu a piestnice a nosiča závorníka do zadnej polohy (obr. č. 29).
Počiatočná rýchlosť Vo strely je 830 m/s a energia Eo 3340 J. Smrtiaci účinok 3800 m
po celej dráhe strely. Hmotnosť je 4,3 kg, zásobník má na 10 nábojov, ktorý má hmotnosť
0,21 kg. Dĺžka hlavne je 620 mm, celej zbrane - 1225 mm a celej zbrane s bodákom - 1370
mm. Hlaveň má štyri drážky so stúpaním 320 mm. DÍžka zámernej je 587 mm. Zväčšovanie
puškového zameriavacieho ďalekohľadu je 4 x. Hmotnosť náboja - 21,8 g, strely s oceľovým
jadrom - 9,6 g a prach, náplne - 3,1 g.
Hlavné časti, ich popis a činnosť: hlaveň s puzdrom záveru, mechanickými mieridlami
a pažbou, plynový násadec s piestnicou, vrchnák puzdra záveru, vratné ústrojenstvo, nosič
závorníka a závorník, spúšťadlo (spúšťový mechanizmus) s poistkou, zásobník, puškový
zameriavací ďalekohľad, nadpažbie, opierka pre streľbu s puškovým ďalekohľadom a bodák.
Rozoberanie a skladanie
Bcretta
Obraz číslo 29
zbrane
Odstr eľovaeia puška
Samonabíjačia
Môže byť čiastočné a úplné.
Sní per 7,62
51 NATO
odst re ľovac.i a
puška Dragúnov
Čiastočné
rozoberanie
sa
kaliber 7,62
vykonáva pri bežnom čistení,
: konzervovaní a prehliadke.
Úplné rozoberanie sa vykonáva
pri silnom znečistení, po
použití za dažďa a sneženia, pri
konzervovaní a opravách.
Príprava
odstreľovacej
pušky ku streľbe má za cieľ
zabezpečiť jej bezporuchovú
činnosť pri streľbe. Pri príprave
pušky k streľbe je potrebné:
vyčistiť pušku, prehliadnuť a
naolejovať rozobranú pušku,
prehliadnuť zloženú pušku,
skontrolovať
puškový
zameriavací
ďalekohľad
a
nabudiť
luminiscenčné
tienidlo.
Poruchy
Pri správnom zaobchádzaní
a
starostlivom
ošetrovaní
pracujú časti a ústrojenstvo
odstreľovacej pušky dlhodobo
spoľahlivo a bez porúch. Pri
znečistení
ústrojenstva,
opotrebovaní súčiastok, pri
neopatrnom zaobchádzaní, pri použití chybných nábojov môžu vzniknúť pri streľbe poruchy.
Najprv sa snažíme poruchu odstrániť opätovným natiahnutím záveru, na čo je potrebné rýchle
potiahnutie nosiča závorníka za napínaciu páku dozadu a pustiť ju.
Priebojnosť materiálu pri streľbe odstreľovacou puškou:
Vzdialenosť
materiál
rozmer
1700 m
prilba
celú hrúbku
1200 m
vesta
celú hrúbku
1000 m
násyp z ťažkého snehu
70 - 80 cm
73
1000 m
1200 m
200 m
Rozptyl:
Vzdialenosť
násyp z piesčitej zeme
borovicové drevo
tehla
20 - 30 cm
20 cm
10 -12 cm
stredná odchýlka
výšková
stranová
100 m
1,8 cm
1,8 cm
200 m
3,6 cm
3,6 cm
300 m
5,4 cm
5,4 cm
600 m
12 cm
12 cm
Norma počtu nábojov na splnenie úlohy pri bodovom cieli pri vzdialenosti do 300 m je
jeden náboj. Používané náboje: 7,62 mm náboj 5 oceľovým jadrom vz. 59 (7,62 - Odstr. 59),
7,62 mm náboj priebojné - zápalný vz. 59 (7,62 - Pz 59).
3.3.5. Tendencie vo vývoji dlhých ručných strelných zbraní
3.3.5.1 Tendencie vo vývoji, charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Súčasný trend vo vývoji streliva do strelných zbraní je nasmerovaný ku konštrukcii
takého druhy strely, ktorá zabezpečí vyradenie protivníka na čo najdlhšiu možnú dobu. Preto
boli skonštruované strely spôsobujúce rozsiahle zranenie mäkkých častí tela (porovnaj účinok
na obr. č. 31). Príkladom sú všetky malokalibrové plášťové strely s vysokými počiatočnými
rýchlosťami. Predstaviteľom základnej zbrane jednotlivca pre vojenské ciele na najbližšie
obdobie sa stala útočná puška.
Toto prinieslo zintenzívnenie výskumných a vývojových prác, zameraných
k zdokonaleniu súčasných a tvorbe nových modelov zbraní. Vznikol názor na vytvorenie
jednotného systému zbraňového - t. j. skupina rôznych typov vojenských zbraní, puška,
odstreľovacia puška, samopal, guľomet, ktorých niektoré súčiastky sú konštrukčne zhodné.
Príkladom môže byť zbraňový systém Heckler - Koch, ktorý tvorí samočinné pušky,
samopaly a guľomety HK, zbrane majú rovnaké ovládanie, 40 % vzájomne zameniteľných
súčiastok, rôzne modifikácie, ako skrátená hlaveň, sklopná pažba, dvojnôžka, tlmič,
schránkový zásobník, využitý princíp tlaku plynov na záver a oneskorené otváranie hlavne, tri
typy nábojov 7,62 x 51. 7,62 x 39, 5,56 x 45.
Iný cieľ bol postavený na získanie pechotnej zbrane, ktorá by o 100 % zvýšila
pravdepodobnosť zásahu protivníka v porovnaní s puškou M 16 A 2. Vznikol prototyp
štyroch nových pušiek, ktorý bol nazvaný Advanced Combat Rifles - ACR, v preklade
zdokonalená bojová puška. Na tento vývoj a výskum sa spotrebovalo veľké množstvo peňazí.
Pušky ACR:
AAI Corp - pracuje na princípe odberu plynov z hlavne, je samočinná s dávkou na 3 výstrely,
náboj má strelu z oceľovej šípky, dlhej 42,2 mm, priemeru 1,6 mm, ktorá je pomocou
tvarovanej zápalky upevnená v nábojnici 5,556 x 45 (223 Rem.), (obr. č.30), šípka má Vo
1400 m/s, presnosť a smrtiaci účinok na 1000 m.
Colt - odvodenina od pušky M 16, vybavená tlmičom, samočinná, používa náboj so strelou
duplex, t. j. dvoma strelami zasunutými do seba, prvá strela má hmotnosť 2,2 g, druhá 2,11 g,
ich dráhy sa od seba mierne líšia.
Heckler • Koch 611- pre beznábojnicové strelivo 4,7 x 21 mm, Vo 930 m/s, využíva tlak
plynov na piest, záver otočný, strieľa jednotlivými ranami, dávkami a dávku s 3 výstrelmi,
dĺžka 750 mm, hmotnosť 3,6 kg.
Steyr ACR - šípová strela 2 mm, nábojnica 45 mm, hlaveň má dĺžku 500 mm, streľba
jednoranova alebo dávkami na 3 výstrely (obr. č. 30). Porovnaj náboje do útočných pušiek
ACR na obr. č. 30.
74
Mechanizmus útočnej pušky
Obraz číslo 30
ÁCR Steyr
posuvná záverová
komora
prisuvacie
rameno
Náboje do útočných pušiek ACR
10
NÁBOJ AA1 ACR
ti
_____
NASOJ COLT ACR
10
16
- J STEYR ACR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-
11
12
13
14
-
15 16 -
kovová nábojnica
plastová nábojnica
zápalka
spálitelná zápalka
kruhová zápalka
prachová náplň
zapaľovacia zmes
zlisovaný propelent
šípová strela
štvordielne tva­
rované tesnenie
krúžok
plastové čelo
opora tesnenia
strela s ocelovým
jadrom (duplex)
strela
tesniaca čapica
BEZNÁBOJNICOV*
NABOJ H & K ACR
Podľa posledných informácii ani jedna neukázala oproti puške M 16 A 2 nijakú
významnú prednosť. Môžeme počítať, že získané skúsenosti neskoršie ovplyvnia vývoj.
V súčasnej dobe sa začína pozornosť venovať vývoju nového náboja pre útočnú pušku,
ktorého strela sa má po opustení hlavne rozdeliť na viac častí, pre zvýšenie pravdepodobnosti
zásahu.
75
Malokalibrové náboje so šípovou strelou a ich účinok Obraz Číslo 31
Správanie strely pri
zásahu bloku želatíny
na vzdialenosť 8 m
a - miesto pretočenia strely o 180°
b - miesto pretočenia strely o 360°
Zmeny v konštrukcii ručných strelných zbraní sa zákonite dotkli i guľometov. Nové
taktické požiadavky na guľomety viedli znovu od tzv. univerzálnych guľometov k obnoveniu
ľahkých guľometov, ktoré obsluhuje jeden človek. Významným faktorom, ktorý urýchlili
zavedenie do výzbroje, bolo i zásobovanie jedným obsahom nábojov na stupni rota - prápor.
To sa prejavilo najmä u armád, ktoré zaviedli do výzbroje útočné pušky kalibru 5,56 mm. Vo
viacerých štátoch boli vo vývoji ľahké guľomety kalibru 5,556 mm.
Išlo o dve koncepcie: prestavba útočnej pušky kalibru 5,56 mm výmenou hlavne a
niektorých iných častí na ľahký guľomet alebo vývoj úplne novej zbrane. V súčasnosti sa
pracuje na novom guľomete, ktorý by umožňoval streľbu rovnakou dávkou a mal rovnakú
76
priebojnosť ako porovnávací guYomet M2 HB, avšak menšieho kaiibru a nabitý vážii
maximálne 9,5 kg.
Špecialisti sa zaoberajú projektmi budúcnosti na báze laseru, zvukových vín,
ultrakrátkych vín, a mikrovín. Ale ťažisko cenovo dosiahnutých riešení spočíva
v zdokonaľovaní zavedených systémov. Tu patrí vývoj nových optických alebo
elektronických zameriavacích pomôcok , ktoré zlepšia pravdepodobnosť zásahu u pušky M
16 A 2 a ľahkého guľometu M 249, na vzdialenosť väčšiu ako 300 m.
Guľomet 5,56 M 249
Možnosť obsluhy jedným mužom, streľba za pohybu a z ruky, kde na vzdialenosť 50 - 100 m
má veľmi dobré výsledky, má plastikový zásobník na 200 nábojov, hlaveň má životnosť 100
tisíc výstrelov.
3.3.5.2 7,62 mm univerzálny guľomet vz. 59
Charakteristika, vlastnosti a technické údaje
Je samočinná zbraň s vymeniteľnou, vzduchom chladenou hlavňou. K činnosti záveru
je využívaný tlak časti prachových plynov na piest, ktoré preniknú z hlavne plynovým
kanálom do priestoru piestu. Piest je spojený s nosičom závorníka. Do prednej polohy je záver
vrátený tlakom vratných pružín. Natiahnutie sa vykonáva spúšťadlom, ktoré umožňuje streľbu
len dávkami. Na spúšťadle je poistka. Guľomet možno použiť s ťažkou hlavňou na podstavci
alebo s ľahkou hlavňou na dvojnôžke.
Pri streľbe z ľahkej hlavne a dvojnôžky sa používa závesná schránka s 50 nábojovým
pásom, upevneným na skízavke alebo schránke na 5 pásov, umiestnenom vpravo vedľa
guľometu. Guľomet je určený k ničeniu nekrytých a zamaskovaných skupinových a
dôležitých jednotlivých živých cieľov do 1000 m Najúčinnejšia streľba je do 600 m. K streľbe
na slabo pancierované vozidlá sa používa do vzdialenosti 300 m. Môžeme z neho strieľať
nepretržite alebo dávkami.
Bojová rýchlosť streľby je z ťažkej hlavne 350 rán za minútu, z ľahkej 150 rán za
minútu. Najväčší dostrel je 4800 m. Hmotnosť guľometu s podstavcom je 19,24 kg,
s dvojnôžkou (bez závesnej schránky) DÍžka guľometu je 1115 mm. Hmotnosť 50 nábojov je
1,2 kg, hmotnosť schránky je 0,60 kg. Hmotnosť pasuje 0,8 kg.
Hlavné časti, ich popis a činnosť
7,62 mm univerzálny guľomet vz. 59 má tieto hlavné časti: ľahká hlaveň (ťažká
hlaveň), mieridla, puzdro záveru, záver, spúšťadlo, pažba s uzáverom puzdra záveru (obr. č.
32).
Príprava univerzálneho guľometu ku streľbe
Najprv je potrebné odstrániť konzervačný materiál, potom rozobrať a všetky súčiastky
utrieť do sucha. Po zložení je potrebné preskúšať činnosť záveru, spúšťadla a podávača.
Preskúšanie sa musí robiť s vloženou hlavňou.
Používané náboje do guľometu 7,62 mm vz. 59:
7,62 mm náboj so strelou s oceľovým jadrom vz. 59 (7,62 - 59), označ strieborný, (obr. č. 22),
7,62 mm náboj s ťažkou strelou vz. 59 (7,62 - Tž),
7,62 mm náboj priebojnozápalný vz. 59 (7,62 - Pz), označenie červený a čierny,
7,62 mm náboj s ťažkou strelou svietiacou vz. 59 (7,62 - TžSv), označenie zelený,
7,62 mm náboj zástrelný zápalný vz. 59 (7,62 - ZaZ), označenie červený,
7,62 mm náboj redukovaný, označenie biely.
Rozoberanie a skladanie univerzálneho guľometu
Rozoberanie čiastočné vykonáva strelec k čisteniu, konzervovaniu a prehliadke. Úplné - len
pri výmene a oprave súčiastok v zbrojárskej dielni.
77
7,62
1
2
3
4
5
6
-
univerzálny guľomet vz. 59 na dvoj nôžke
ľahká hlaveň,
mieridlá,
puzdro záveru,
záver,
spúštiadlo,
pažba s uzáverom puzdra záveru.
Záver rozobratý
1 -•
2 ••
3 •4
••
5 -•
78
nosič závorníka
piest,
kolí k,
závorník,
závora.
'J
Obraz číslo 32
3.4 N á b o j e d o r u č n ý c h s t r e l n ý c h z b r a n í
3.4.1 Konštrukcia hlavní a kaliber hlavne - strely
Hlaveň - usmerňuje let strely, udeľuje je otáčavý pohyb okolo pozdĺžnej osy (rotáciu),
zároveň v jej nábojovej komore dochádza k horeniu prachovej náplne. Je to oceľová
silnostenná trubica, ktorej vnútornú časť tvorí vývrt idúci stredom hlavne. Vývrt sa skladá
s nábojovej komory, prechodového kužeľa a drážkovanej alebo hladkej vodiacej časti, ktorá je
ukončená ústim. U niektorých zbraní sú hlavne s plynovými kanálmi pre využitie tlaku
plynov mimo hlaveň zbrane. Vývrt má ďalej úsťovú časť s ústim a zadok s čelom. Vodiaca
časť vývrtu hlavne má určitý počet drážok a polí so stúpaním po skrutkovnici. Drážka je
žliabok postupujúco skrutkovito hlavňou, polia tvoria výstupky. Bočné steny - hrany tvoria
treciu hranu, ktorá zarezáva do plášťa strely. Kaliber je priemer vývrtu, ktorý môže byť
drážkovaný klasický alebo zrezaný, polygonálny a hladký. Účelom vodiacej časti vývrtu je
udeliť strele rotáciu okolo pozdĺžnej osy. Rotácia slúži k jej stabilizácii počas letu. Rýchlosť
otáčania a počet otáčok je závislý od dĺžky hlavne a parametrov drážok. Stúpanie udáva,
v akej vzdialenosti sa strela otočí o 360 °.
Nábojová komora je časť vývrtu hlavne najbližšia k strelcovi a zasúva sa do nej náboj.
Väčšinou je o niečo silnejšia ne ostatná časť hlavne. Je to nutné, pretože pri odpálení náboja
vznikajú v komore vysoké tlaky a teploty (pozri fázy výstrelu). S pohybom strely smerom
k ústiu hlavne tlak klesá. Príklad: pri odpálení náboja .45 ACP vznikajú v komore tlaky okolo
1400 barov a u náboja 9 mm Luger dosahujú hodnoty 2700 barov.
Záver - má v podstate u všetkých zbraní rovnakú funkciu ako záver pušky. Slúži
k uzatvoreniu nábojovej komory, niekedy i k jej uzamknutiu a vykonaniu samonabíjacej alebo
samočinnej funkcie (opakovacej). Môžeme pri zovšeobecnení povedať, že k záveru patria:
úderník so zápalníkom a s pružinou, vyťahovač vystrelených nábojníc, niekedy tiež
vyhadzovač vystrelených nábojníc. Telo zbrane -rám nám spája ostatné časti v jeden celok.
Na ráme sú umiestnené najmä tieto súčiastky: záchytky záveru, tlačidlo záchytky záveru,
poistka a spúšťový mechanizmus. Spúšťový mechanizmus - pozri jednotlivé časti zbraňových
systémov. Mieridla - pozri jednotlivé časti zbraňových systémov.
Kaliber nábojov pre hladké hlavne
Kaliber brakových zbraní znamená počet gulí odliatych z jednej anglickej libry olova,
kde = 453,6 gramu, čím viac gulí - tým menší priemer hlavne. Podmienkou je, aby odliate
gule posuvne prešli vývrtom hlavne. Označenie kalibru jednotné strely pre brakové náboje je
vykonávaný na základe rovnakých pravidiel, ako u hromadnej strely. V praxi sa stretávame
s odchýlkami v skutočnom priemere jednotnej strely a tabuľkovej hodnote daného kalibru.
Tento rozdiel je spôsobený konštrukciou strely, ktorá je ovplyvnená plastickosťou materiálu
tela strely alebo jej plášťa a tým, či je ju možno použiť i zo zahrdlením hlavne.
Kaliber
nominálna
nominálna
medzinárodne
normalizovaný
(počet gulí)
priemer vývrtu hmotnosť 1 gule maximálny vývrt minimálny vývrt
v milimetroch
v gramoch
v milimetroch
v milimetroch
19,7
45,4
19,7
19,3
10
12
18,6
18,2
18,5
37,8
14
32,4
17,6
17,2
17,6
16,8
28,4
17,2
16,8
16
15,6
22,7
16,1
15,7
20
24
14,7
18,9
14,7
15,1
14,0
16,2
14,2
13,8
28
32
12,7
14,2
12,7
13,1
10,4
12,6
10,6
10,6
.410(36)
9 mm (.380)
8,5
8,9
79
Zahrdlenie u brokových zbraní je: klasické, náporové, drážkové, sketové, Ktoré poznáme:
silné - 1,35 - 1,45 mm s 75 % krytím, zosilené plné - 1,25 mm s 70 % krytím, plné - 0,9 - 1,0
mm s 65 % krytím, trištvrtinové - 0,70 - 0,89 mm s 60 % krytím, polovičné - 0,50 - 69 mm s
55 % krytím, štvrtinové - 0,25 - 0,3 mm s 50 %, zlepšený valec - 0,05 - 0,1 mm s 48 %
krytím, valec (bez zahrdlenia) - 0 s 45 % krytím. Krytie je pomer počtu dopadov jednotlivých
brokov o 0 3,5 mm na vzdialenosť 35 m do kruhu o 0 75 cm k celkovému počtu brokov
obsiahnutých v náboji. Určuje sa z piatych rán..
Kaliber nábojov pre drážkované hlavne
Pre ručné strelné zbrane existuje mnoho druhov nábojov v najrôznejších kalibroch. Pre
každý účel ich je možné deliť podľa typu, hmotnosti a tvaru strely. Prevažná väčšina
puškových, pištoľových a revolverových nábojov je zložená zo štyroch základných
komponentov: zápalka, prachová náplň, nábojnica a strela.
Kaliber:
a) priemer vývrtu hlavne, to je buď vzdialenosť
• proti sebe ležiacimi poliami alebo
• proti sebe ležiacimi drážkami.
b) priemer strely.
Príklad:
• 9 mm Makarov - medzi poliami vývrtu, preto strela má priemer 9,2 mm,
• 9 mm Brovning - priemer strely, preto vzdialenosť medzi poliami je 8,8 mm.
Hodnota, o ktorú je vonkajší priemer strely väčší než priemer vývrtu hlavne, pri
akomkoľvek meraní, nieje vždy rovnaký. Závisí na množstve konštrukčných faktorov, ako je:
hĺbka drážok, tvare prierezu drážok, plastickosti materiálu strely - plášťa strely, dĺžke
vodiacej časti strely, druhu a veľkosti prachovej náplne.
K označeniu veľkosti kalibru náboje a zbrane sa používa vždy jedno číslo z troch
rozdielnych čísel, ktoré môžeme meraním získať. Väčšinou sa toto číslo vzťahuje k jednému
z dvoch meraní vývrtu hlavne. Udávaný kaliber je v označení náboja je v podstate kaliber
hlavne, pre ktorú sú konkrétne náboje predurčené. Existuje i také označenie kalibra, ktoré
nemá vzťah k rozmeru vývrtu ani strely, ale sú len symbolom určitého konkrétneho náboja.
Ale USA a Veľká Británia sa označenie kalibru vykonáva v dieloch palca v stotinách a
tisícinách - 0,45, .45, .450 (palec - 2,54 cm). Bodka je dohodnutá náhrada v desatinnom
zlomku za nulu a čiarku. Označenie kalibru vyjadrené v dieloch palca nemôžeme vždy
prevádzať na milimetre podľa ich vzájomného vzťahu. Toto označenie je často len
dohodnutým vyjadrením a používa sa pre názvy konkrétnych nábojov. Napr.:
.30 zodpovedá 0,30 - 7,62 mm, ale .32 - 7,65 mm je dohoda,
.38, .380 označuje 9 mm, aleje to dohodnutá lebo 0,38 = 9,65 mm,
.357 zodpovedá 9 mm, ale využilo sa na označenie výkonného náboja, rok 1935.
3.4.2 M a l o k a l i b r o v é a f l o b e r t o v é n á b o j e
3.4.2.1 Malokalibrové náboje
Náboj, ktorý sa dočkal ocenenia a sériovej výroby, bol výkonný náboj .22 Short.
Náboj mal medenú nábojnicu s vytvarovanou dutou obrubou. Celé dno i s obrubou bolo
naplnené zážihovou zložou. Náboj obsahoval i dávku čierneho prachu ako výmetnú náplň.
Náboj bol určený pre revolver Smith a Wesson - viď časť revolvery. Pri výrobe nábojov .22
Long Rifle je z technologických dôvodov nutné pre vytvorenie okraja potrebných rozmerov
použiť minimálne 0,03 g zážihovej zlože. Pre dosiahnutie potrebných balistických hodnôt sa
laboruje náplň cca 0,09 g prachu. Traskavá zlož horí rýchlejšie než bezdymový prach. Vytlačí
strelu z nábojnice a tým zmení objem počiatočného spaľovacieho priestoru, kde začína
horenie výmetnej náplne. Zavedenie technológie laboracie zážehové zlože za mokra,
80
umožňuje naplnenie zlože len do štrbiny okraja nábojnice. Tým sa zníži množstvo zlože na
0,015 g. Čo umožňuje laboraciu citlivejších zloží. Pre dosiahnutie priaznivejšieho vývinu
výstrelu sa používajú senzibilizátori v podobe 25 % skleneného prášku, čo umožňuje znížiť
aktívnu dávku na 0,01 g. V osemdesiatych rokoch anglická firma Eley zaviedla nový spôsob
laborace pod označením Eley - prime. Týmto spôsobom sa vyrábajú terčové náboje .22 Long
Rifle Eley - Tenex.
Strely do malokalibrových
Vo väčšine prípadov sa vyskytujú olovené strely s mazacími drážkami s náplňou tuku.
Olovené strely sa líšia hmotnosťou a počtom mazacích drážok, čo je určené požiadavkami na
balistické vlastnosti. Vyskytujú sa nasledujúce typy striel: Blei (B) - plnoolovená. Holspitz
(HP) - s expanznou dutinou. Hollow point (HP) - s expanznou dutinou. Solit Point (SP) plnoolovená spokovovaným predným ogiválom. Shotshells - broková hromadná strela.
Pokovovanie povrchu sa vykonáva u striel vysokorýchlostných malokalibrových nábojov.
Pokovovanie plní obdobnú funkciu ako plášť strely. Zabraňuje strhnutiu vodiacej časti pri
prechode hlavňou a výrazne znižuje zanášanie hlavne olovom. Súčasnosti sa vyskytuje
variant, kde strela má olovené jadro a galvanický nanesený plášť, ktorý plní funkciu plášťa
strely. Výhodou je presnejšia streľba. Pre dosiahnutie zvýšeného zastavujúceho účinku na cieľ
sa vyrábajú strely s expanznou dutinou. Konštrukcia malokalibrových nábojov obr. č. 33.
a
b
c
a) náboj .22 Short Šport
b) náboj .22 Long Rifle Yellow Jacket
c) náboj .22 long Rifle Viper
1. - olovená strela, 2. - drážky vyplnené mazacím tukom, 3. - nábojnica, 4. výmetná náplň, 5. zažehová zlož umiestnená len v okraji nábojnice, 6. - dutina, 7. - olovené jadro strely, 8. mosadzný povrch strely, 9. - zažehová zlož umiestnená v okraji nábojnice, 10. - meďnatý
povrch strely.
81
Plášť strely je zakončený v dnovej časti lemom, ktorý je zalisovaný do dna vytvoreného
z oloveného jadra. Podľa tvaru predného ogiválu sa strely rozdeľujú:
• s oblým predným ogiválom, kde tvar strely je zložený z valcovej vodiacej časti a oblého
predného ogiválu, ktorý má výšku cca 0,8 až 1,2 kalibru. Dno je riešené rovne alebo
mierne prehnuté smerom k špičke strely.
• oblým predným ogiválom a rovnou plochou na špičke strely. Priemer plochy sa pohybuje
od 0,5 do 0,7 kalibru. Strela má väčší účinok na živí organizmus oproti strele d oblým
predným ogiválom. Väčší odpor pri prenikaní tkanivom spôsobuje i primerané väčšie
odovzdanie kinetickej energie.
• s kužeľovým predným ogiválom, kde tvar strely je plne zhodný, okrem predného ogiválu,
ktorý je tvorený komolým kužeľom s rovnou čelnou plochou o priemeru 0,5 až 0,8 kalibra.
• s expanznou dutinou. Vychádza sa z vyššie popísaných tvarou, ktoré majú v špičke
rozdielne hlboké expanzné dutiny. Dutina môže mať hĺbku cca od 1 až do 6 mm. Plášť
býva zoslabený, preseknutý alebo v niektorých miestach odstránený. Strely sa v cieli
deformujú do hríbového tvaru o priemeru dvoj až trojnásobku kalibra. Po zasiahnutí živého
organizmu ostávajú v ňom a odovzdávajú mu všetku kinetickú energiu.
• Poloplášťové strely
Rozdiel od celoplášťových je v spôsobe prekrytia jadra plášťom. Strely majú predný ogivál
oblý, s rovnou plochou na špičke alebo v tvare komolého kužeľa. Vyskytujú sa expanzné
dutiny s rozdielnym priemerom a hĺbkou. Plášť môže odkrývať jadro strely len na špičke
strely alebo asi do 1/3 výšky predného ogiválu. Zakončenie plášťa býva rovne, vytvarované
do oblúkov. Môže byť naseknutý alebo vytvorené drážky odkrývajúce jadro.
• Homogénne (kompaktné) strely
Sú to strely vyrobené z jedného materiálu. U týchto striel sa nevyskytuje rozdelenie na
čiastočné segmenty pri prenikaní terčom, ani keď dojde k zasiahnutiu výrazne pevného
materiálu. Do tejto skupiny striel patria:
• Black Talón, homogénna strela z gildingu. Predný ogivál je zaoblený, zakončený na špičke
plochou tvoriacou okraj expanznej dutiny.
• HTV, kde hlavová časť má tvar paraboloidu, vytvoreného rotáciou časti paraboly okolo
osy, rovnobežne s osou paraboly. Pod hlavovou časťou má dutinu. Pri dopade na cieľ
dochádza k splošteniu prednej časti centrálnej dutiny. Strela potom má vysoko nevhodný
tvar pre prenikanie a odovzdá mu celú kinetickú energiu.
• Bat, kde telo je vyrobené zo zliatiny medi. Stredom v smere pozdĺžnej osy prechádza
kanálik, v prednej časti sa rozširujúci. Kanálik je vyplnený plastickým segmentom, ktorý
tvorí zaoblenú špičku strely. Plastický segment opúšťa hlaveň pred strelou. Telo strely sa
nedelí, ale deformuje a odovzdáva svoju kinetickú energiu zasiahnutému cieľu.
• Priebojné strely
Majú väčší priebojný účinok oproti strelám s plnooloveným jadrom. Už nahradením materiálu
jadra strely železom výrazným spôsobom sa zvýši priebojnosť. Používajú ich ozbrojené sily a
polícia. Majú oblý predný ogivál. Sú o niekoľko milimetrov dlhšie, čo sa rieši ich hlbším
zapustením do nábojnice.
• Olovené strely
Používajú sa pre športovú streľbu. Pozri časť revolverové náboje.
• Brokové strely
Sú to hromadné brokové strely, ktoré sú v posledných rokoch na trhu. Plášť strely je tvorený
z plastového kontajneru, kde sú uložené malé broky. Tvar kontajneru musí schematický
kopírovať tvar normálnej strely, len takto sa môže zabezpečiť zavedenie náboja do nábojovej
komory zo zásobníka. Účinnosť týchto striel je dostatočná do vzdialenosti cca 5 m.
• Plastikové strely
84
Sú tvorené valcom z homogénnej umelej hmoty. Výhodné sú na streľbu na krátku
vzdialenosť. Vzhľadom na ich nízku priebojnosť sú určené i k obrane v lietadlách.
Neprichádza u nich v úvahu žiadny odraz a ohrozenie nezúčastnených osôb. Obranne je ich
možno použiť do vzdialenosti cca 5 m. Nespôsobujú usmrtenie, ale len vyradenie z činnosti.
Konštrukcia pištoľových nábojov obraz číslo 35.
• a
b
c
a) pištoľový náboj 7,62 x 25 Tokarev s celoplášťovou strelou
b) pištoľový náboj 9 mm Parabellum s poloplášťovou strelou
c) pištoľový náboj 9 mm Parabellum s hromadnou brokovou strelou
1. - oceľové jadro, 2. - plášť strely, 3. - olovené jadro, 4. - nábojnica, 5. - výmetná náplň, 6. zápalka typu Berdan, 7. - dutina, 8. - zápalka typu Boxer, 9. - plastový kontajner, 10. hromadná broková strela, 11. - plastové dno, 12. - zátravka.
Označenie pištoľových nábojov
Pre označovanie pištoľových nábojov sa používajú tri systémy, ktoré sú odlišné a
ovplyvnené miestom ich zavedenia a používania. Podľa miesta používania sa rozlišujú
nasledovné systémy: a) európsky, b) americký a c) anglický
a) Označovanie európske
Označovanie v počiatočnej fáze zavedenia sa tvorilo z kalibra pištoľovej hlavne
v milimetroch a doplňujúcim slovným údajom, ktorý vychádzal najmä z mena konštruktéra
alebo výrobcu. Kaliber pištoľového náboja v niektorých prípadoch (ide najmä o bývalý
ZSSR) bolo totožná s priemerom vývrtu hlavne v poliach. Ako príklad môžeme uviesť náboj
7,62 Tokarev. Od šesťdesiatych rokov tohoto storočia sa stretávame s ich označením, ktoré sa
skladá z údaju kalibra pištoľovej hlavne v milimetroch násobenou dĺžkou nábojnice
v milimetroch.
Z uvedeného dôvodu sa stretneme s označením:
• 7,65 mm Brovning, kde 7,65 mm znamená kaliber pištoľovej hlavne v milimetroch a
Brovning udáva meno konštruktéra a výrobca náboja v jednej osobe.
85
• 9 x 1 8 , kde 9 označuje kaliber pištoľovej hlavne v milimetroch a 18 udáva dĺžku nábojnice
v milimetroch.
3.4.3.2 Revolverové náboje
Podľa niektorých zdrojov názov revolver vznikol skrátením pôvodného anglického
označenie revolving pistol - otáčavá pištoľ. Revolverové náboje sa vyznačujú prečnievajúcim
okrajom dna nábojnice, ktorá sa opiera o zadnú stenu valca a vymedzuje tak hĺbku zasunutia
náboja do nábojovej komory a súčasne je využívaný na vyhadzovanie nábojov z komôr valca.
So strelami sa stretneme v prevažnej miere s celoolovenými, bezplášťovými. Treba
podotknúť, že v armádnom výzbroji podľa medzinárodných dohôd môžu byť len náboje
s celoplášťovou strelou. Konštruktéri od počiatku kompenzovali únik tlaku plynov (oddelenie
nábojovej komory od hlavne) tým, že do nábojov dávali strely s vyššou hmotnosťou oproti
pištoľovým. Tým dosiahli, že i pri nižšej počiatočnej rýchlosti strely je dosiahnutá rovnaká
hodnota kinetickej energie. Na základe tohoto konštrukčného riešenia sa u revolverových
nábojov zachovávajú pomerne veľké kalibre a jednoduchá valcová nábojnica.
V súčasnosti niektoré revolvery sú konštruované na pištoľové náboje. Kde problém
chýbajúceho okraja, ktorý je potrebný pre vymedzenie uzamykajúcej vôle a umožnenia
vytiahnutia nábojníc, bol vyriešený pomocou mesiačikového pásku (clip) na tri náboje.
Najnovšie sa používajú i pások na šesť náboj. Celkom odlišným riešením je vytvorenie
brejlového vyhadzovača, ktorý drží pištoľové náboje za drážku.
Strely pre revolverové náboje
Revolverové náboje používajú veľké množstvo laboracie striel z hľadiska konštrukcie
i hmotnosti u náboja jedného označenia. Pritom sa plne rešpektujú vlastnosti revolverov, ktoré
umožňujú bezchybnú činnosť zbrane bez závislosti na výkone náboja. Pritom sa musí
rešpektovať veľkosť povoleného maximálneho tlaku prachových plynov. U revolverových
striel je najčastejšie používaný materiál - olovo. Celoolovené strely sú na vodiacej časti
opatrené drážkami, ktoré sú pred kompletovaním nábojov naplnené tukom. Poloplášťové
strely a plášťové strely sa používajú najmä v súčasnosti, vzhľadom na požiadavky zvýšenia
počiatočnej rýchlosti, zastavujúceho účinku a priebojnosti. Katalógové číslo revolverovej
strely má rovnaký význam ako u guľovej strely. Pre tvorbu a význam platia rovnaké pravidlá
a zásady tvorby, ako pre guľové a pištoľové strely. Revolverové strely podľa použitého
materiálu a základných konštrukčných charakteristík delíme do týchto skupín:
a) Olovené strely
Olovené revolverové strely predstavujú podstatnú skupinu (ich použitie najmä v USA). Táto
skupina striel sa vo veľkom vyrába po domácky, odlievaním od klieští. Umožňuje to
vykonávať laboraciu podľa vlastného uváženia. Drážka na tele strely slúžia k naneseniu tuku
pre mazanie vývrtu pri výstrele a zamedzeniu zanášania hlavne.
• Guľa, ide o veľmi zastaralý tvar a v súčasnosti používaný veľmi v malej miere. Občas sa
vyskytujú módne trendy, ako u nábojov .38 Special a .357 Magnum firmy Remington, kde
u nábojov označených Multiball laborujú dve gule za sebou, k zvýšeniu ranivého účinku na
vzdialenosť 10 m.
• Strely odlievané do klieští, stretneme sa so širokou škálou prevedenia. Môže ísť o obyčajný
valec cez valec s úpravami predného ogiválu - tvaru komolého kužeľa, s výrazným
predným ogiválom, Špička býva vytvorená rovnou plošinou s rozdielnym priemerom.
Jednotlivé tvarové riešenia môžu byť doplnené o strižnú hranu.
• Presekávajúca strela, je valcovitého tvaru, väčšinou s troma drážkami vyplnenými
mazacím tukom. Niekedy drážky bývajú nahradené jemným ryhovaním celého povrchu
vodiacej časti. Predná časť je rovná s: presekávajúcou hranou a oblým predným ogiválom
o výške niekoľko milimetrov, s presekávajúcou hranou a krátkym komolým kužeľom o
86
výške niekoľko milimetrov alebo s expanznou dutinou. Použitie týchto striel s dutinou na
obranné účely je účinné do vzdialenosti 6 až 12 m. Pri vniknutí do tela dochádza
k deformácii do hríbového tvaru, čo zabezpečuje veľmi dobré odovzdanie kinetickej
energie.
• Polopresekávajúca strela, ide o strelu valcovitého tvaru s jednou alebo dvoma drážkami
s mazacím tukom, so strižnou hranou a predným ogiválom v tvare komolého kužeľa, ktorý
má 1/3 dĺžky strely. Vyskytuje sa výroba s expanznou dutinou. Použitie je obdobné ako u
strely presekávajúcej.
• Strela s tesnením proti úniku prachových plynov, kde k zabezpečeniu lepšieho tesnenia
olovených striel pri vyšších tlakoch sa dno týchto striel spevňuje kalíškom z tombaku
alebo oceli obojstranne platovanej s tombakom.
b) Poloplášťová strela
Základným charakteristickým prvkom je neuzatvorené plášťovanie oloveného jadra. Plášť vo
väčšine prípadov obopína cele dno strely. Podľa výšky plášťovania sa dajú deliť na rôzne
skupiny.
• Plášť obopína celý predný ogivál, dosahuje ku kraju expanznej dutiny alebo čiastočne do
nej. Predný ogivál najčastejšie býva zaoblený. Výhodou je, že si strela i pri deformácii pri
prenikaní cieľom zachováva cca 85 až 90 % svojej hmotnosti.
• Plášť prekrýva skoro celé jadro, len plocha na špičke strely o priemeru niekoľko
milimetrov je bez plášťa. V ploche býva často expanzná dutina. Predný ogivál býva
zaoblený v tvare komolého kužeľa alebo komolého kužeľa so strižnou hranou.
• Plášť dosahuje cca do 4/5 výšky strely, odkrýva čiastočne olovené jadro v časti predného
ogiválu. Plášť v prednej časti býva naseknutý, prestrihnutý alebo tvarovaný pre zvýšenie
deformačných schopností.
• Plášť obopína jadro cca do 1/2 výšky strely, kde predný ogivál je vytvarovaný priamo
z materiálu jadra. Väčšinou do tvaru komolého kužeľa s presekávajúcou hranou.
• Strela s hlavičkou, kde plášť prikrýva len oblú časť predného ogiválu. Vodiacia časť je
vytvorená oloveným jadrom s drážkami.
c) Celoplášťová strela
Plášť súvislo obopína jadro cez predný ogivál a vodiacu časť. Zakončenie plášťa na úrovni
dna strely je rozdielne podľa vykonania. Najčastejšie sa vyskytuje plášť obopínajúci súvislo
celé jadro, vrátane dnovej časti. Aplikuje sa mäkké olovo alebo legované olovo na jadro, kde
strela vykazuje potom rozličnú priebojnosť. Predný ogivál má tvar biogiválny klasickej
pištoľovej strely alebo (vo väčšine) tvar komolého kužeľa s rovnou plochou väčšou ako 1/2
kalibra. Pre usmernení deformácie býva plocha špičky strely zarezaná, preseknutá alebo
s expanznou dutinou, ktorá je celá pokrytá plášťom. Vyskytuje sa i variant, že plášť
obopínajúci celé jadro je v dnovej časti zakončený lemovaním zalisovaným do jadra. Predný
ogivál má zhodné tvary, ako má prvá skupina.
d) Priebojná strela
Základné konštrukčné odlíšenie je v tom, že strela obsahuje oceľové jadro o vysokej pevnosti
a plášť. Požadovaná priebojnosť je závislá na tuhosti materiálu jadra, jeho hmotnosti a
veľkosti dopadovej rýchlosti. Zvýšenie priebojnosti je dosiahnuté úpravou predného ogiválu.
Najlepšie výsledky sú dosahované strelami s tvarom komolého kužeľa s rovnou plochou na
špičke strely o priemeru 1 až 3 mm.
e) Broková strela
Najčastejšie sa vyskytuje riešenie s dutým valcom z priehľadného plastického materiálu a
zátkou, ktorá uzatvára dnovú časť. Vo valci sú voľne laborované olovené broky o priemeru
cca 1,5 mm. Plastický valec sa v hlavni roztriešti a broky pokračujú na cieľ po samostatných
dráhach. Účinnosť týchto nábojov je 3 až 5 m. Pre policajné účely sa vyrába variant, kde sú
broky zašité v látke, aby leteli a pôsobili na cieľ ako celok. Glaserova strela je variant, kde
87
v tenkom medenom valci sú uložené broky a široká plocha na špičke strely je uzatvorená
krytom z umelej hmoty. Strela pri dopade na cieľ mu odovzdáva všetku energiu a nemá
priebojnosť.
f) Plastiková strela
Ide o strelu valcového tvaru, ktorá je vyrobená z pevnej umelej hmoty, ktorá i po prechode
hlavňou si zachová svoj tvar a súdržnosť. Nový variant riešenia je spojenie plastikovej strely a
plastikovú nábojnicu. Tieto varianty sú určené na vycvičovacie účely pre vzdialenosť cca do
10 m. Konštrukcia revolverových nábojov obraz číslo 36.
a) revolverový náboj. 38 Special so strelou a čapicou
b) revolverový náboj. 38 Special so strelou poloplášťovou
c) revolverový náboj. 38 Special so strelou Wad Cutter
1. - zápalka typu Berdan, 2. - výmetná náplň, 3. - nábojnica, 4. - drážky vyplnené mazacím
tukom, 5. - olovené jadro strely, 6. - plášť strely, 7. - zápalka typu Boxer, 8. - olovená strela.
Označovanie revolverových nábojov
Kaliber revolverových nábojov sa svojou menovitou hodnotou blíži k priemeru strely
alebo k priemeru vývrtu v drážkach. U malého počtu nábojov sa kaliber strely s týmto
priemerom celkom stotožňuje. V ojedinelých prípadoch sa kaliber náboja zhoduje
s priemerom vývrtu v poliach (príklad 7,62 Nagant). Všeobecne môžeme konštatovať, že
označenie revolverových nábojov sa skladá z údaju kalibru, ktorý je doplnený o ďalšie údaje,
ktorých povaha sa mení podľa miesta pôvodu a doby zavedenia. Tiež sa vyskytujú údaje o
laborovaní strely. V praxi sa stalo, že niektoré revolverové náboje boli vyrábané rôznymi
firmami pod odlišnými názvami. I pri revolverových nábojoch môžeme hovoriť o troch
systémoch podľa miesta pôvodu a používania. Delíme ich na: a) americký, b) britský a c)
európsky
a) Americké označenie revolverových nábojov
V americkom prostredí vo veľkom rozmachu revolverov mali revolverové náboje
okrajový zápal a ich označenie sa riadilo rovnakými pravidlami ako u guľových nábojov.
88
Kaliber revolverového náboja bol daný menovitým kalibrom hlavne v stotinách palca a
slovným popisom dĺžky nábojnice. Najrozšírenejším druhom u revolverových nábojov bola
nábojnica Short. Označenie .22 Short nám udáva: .22 - kaliber hlavne v stotinách a Short dĺžku nábojnice (krátka).
Revolverové náboje so stredovým zápalom sa označovali menovitým kalibrom hlavne
v stotinách, menom pôvodcu - konštruktéra náboja. Alebo ďalšími slovnými údajmi - určenie
zbrane, vyjadrením dĺžky nábojnice, popisom strely. Označenie .32 Long Colt - Outside
Lubricated nám vyjadruje: .32 - kaliber hlavne v stotinách palca, Long - dĺžka nábojnice
(dlhá), Colt - meno firmy, ktorá náboj zaviedla a O. L. - popis strely (olovená s obvodnými
mazacími drážkami dnu nábojnice).
Po zavedení bezdymového prachu dochádza ku konštrukčným zmenám nábojov. Čo
vyvolalo i zmeny v značení. V podstate ostáva rovnaký spôsob ako predtým, ale pribúdajú
v slovnom značení nové slová, a to Special (zvláštny), Magnum (výkonný) a pod. Stretneme
sa s označením .44 Remington Magnum, kde .44 značí kaliber hlavne v stotinách palca,
Remington označuje firmu, ktorá náboj zaviedla a Magnum označuje výkonné náboje.
V americkom priestore sa stretneme okrem štandartných revolverových nábojov i s nábojmi
Wildcat.
b) Britské označenie revolverových nábojov
Základ tvorí menovitá hodnota kalibru hlavne udaná v tisícinách palca. Doplnenie sa
tvorí slovným označením, ktoré udáva rôzne doplňujúce a spresňujúce údaje. Sú to údaje o
konštruktérovi náboja alebo zbrane, výrobného závodu, ktorý zaviedol náboj do výroby až po
označenie zdôrazňujúce určenie náboja - Revolver (Rev). Značenie .450 Adams nám
vyjadruje: .450 - kaliber hlavne v tisícinách palca, Adams - meno konštruktéra revolveru.
c) Európske označenie revolverových nábojov
Označenie revolverových nábojov je zložené z kalibra hlavne v milimetroch a
slovným popisom. Ten vyjadruje obchodný názov, meno výrobcu alebo konštruktéra zbrane
alebo náboja, učenie zbrane a ďalším spresňujúcim popisom. Stretneme sa s označením 7 mm
Lefaucheux, kde nám 7 mm vyjadruje kaliber hlavne v milimetroch a Lefaucheux označuje
meno konštruktéra náboja. Niektorí výrobcovia používali označenie podobné pištoľovým
nábojom, kde základ tvoril údaj o kalibre revolverovej hlavne krát dĺžka nábojnice.
Doplňujúce údaje bolo slovné rozlíšenie alebo popis. Označenie 8,5 x 17 English Kal. 340
nám vyjadrovalo: 8,5 - kaliber hlavne v milimetroch, 17 - dĺžka nábojnice v milimetroch,
English - označenie pôvodu náboja, Kal. 340 - kaliber hlavne v tisícinách palca.
3.4.4 B r o k o v é n á b o j e
Brokové náboje zodpovedajú svojím tvarom a vonkajšími rozmermi nábojovej
komore. Tieto rozmery sú stanovené medzinárodnou normalizáciou. Podľa použitia sú plnené
hromadnou alebo jednotnou strelou. Brokové náboje sú určené do brokovníc s hladkým
vývrtom hlavne, či už so zahrdlením alebo bez zahrdlenia.
Strely pre brokové náboje
Brokové náboje sa vyskytujú so strelou hromadnou alebo jednotnou. Hromadnú strelu
brkového náboja tvoria broky rovnakého priemeru. Broky sú drobné olovené strely guľového
tvaru. V náboji do brokovnice sa používajú k zväčšeniu pravdepodobnosti zásahu pri lovení
zvierat a k obranným účelom občanov, polície a bezpečnostných služieb. Broky sa vyrábajú
liatím do priemeru 4 mm a lisovaním na priemer 4 mm. Veľkosť brokov je označovaná
číslovaním alebo hodnotou v ich priemeru v milimetroch alebo palcoch. Označenie
jednotných striel pre brokové hlavne je tvorené podľa ľubovôle výrobcov. Nedá sa z nich
vytvoriť ani minimálny základný orientačný systém. Napr.: Foster - olovená, valcová so
šikmými vonkajšími rebrami, predný ogivál je tvorený pologuľou s rovnou plochou na špičke,
vo vnútre strely je sférická dutina. COU - olovená, valcová s pologuľovým hrotom, celá strela
89
je mimo prednej časti zalisovaná do plastického stabilizátora. Golden Slug - valcová strela so
šikmými rebrami a pripevnenou plastickou tesniacou zátkou. Silver Plus - podkalibrovaná
strela s plastickými stabilizátormi, je umiestnená v umelohmotnom kontejnery, ktorý sa po
opustení hlavne oddelí od vlastnej strely.
Označenie brakových nábojov
U brakového náboja sa stretáme s označením, ktoré vyjadrujú dva údaje. Prvý údaj je
kaliber brakovej hlavne a druhý je dĺžka nábojnice. DÍžka nábojnice nás informuje o
použiteľnosti náboja v danej zbrani, kde platí zásada, že brakový náboj je v danej zbraní
použiteľný len vtedy, keď sa dĺžka jeho nábojnice zhoduje s dĺžkou nábojovej komory.
S výnimkou sa stretneme u náboja 2 5/8" (67,5), ku ktorému neexistuje zhodná dĺžka
nábojovej komory. Môže sa používať v nábojových komorách s dĺžkou 2 1/2" (65 mm) a 2
3/4" (70 mm). Tiež výnimku tvoria brokovnice - policajné brokovnice, ktoré sú konštruované
k používaniu dvoch dĺžok nábojníc
Obraz číslo 37
brakových nábojov. V medzinárodnej
normalizácii sa u dĺžok brakových
nábojov používa palcová sústava.
V Európe sa dáva prednosť popisu
dĺžky nábojovej komory v metrickej
sústave. Tak sa stretneme z označením
angloamerickým - 12 ga - 2 /34, ktoré
nám vyjadruje: 12 ga - počet
olovených gulí v súlade s definíciou, 2
3/4 - dĺžku nábojnice v palcoch.
Európske označenie je 12/70 alebo 12
x 70, kde nám vyjadruje: 12 - počet
olovených gulí, 70 - dĺžka nábojnice
v milimetroch. Základné rozlíšenie sa
často doplňuje ďalšími údajmi o
druhu, prevedenia a laboraciou
dotyčného náboja. Tieto údaje sú
tvorené slovným popisom výrobného
prevedenia náboja a údajom o veľkosti
laborovaného broku.
Tiež sú
stanovené stredné hodnoty tlaku pre
l
ajbrokovýnábojpreihiovku
^-^Í
16 J e d n o t l i v é skupiny. Stredná hodnota
b) brokový náboj uzatvorený zatočením
^
t ) brokový náboj uzatvorený hviezdicovým uzáverom
t l a k u
n e s m
j
e
pre
krOČÍť
65
MPa
U
kalibru 10 a 12, 68 Mpa U kaliblU 14 a
16 a 72 Mpa u kalibrov 20 a menších. Brakové náboje, ktoré tieto hodnoty presahujú sú
brakové náboje typu Magnum (Mag). Konštrukcia brakových nábojov obraz číslo 37.
1. - hromadná braková strela, 2. - puzdro z lisovanej lepenky, 3. - zápalka, 4. - výmetná náplň,
5. - zosilujúce lepenkové puzdro, 6. - lepenkové dno, 7. - papierová nábojnica, 8. - zaškrtenie
nábojnice motúzom, 9. - telo nábojnice, 10. - kovanie, 11. - zápalka, 12. - puzdro z lisovanej
lepenky, 13. - výztužný valec, 14. - výmetná náplň, 15. - krytka, 16. - zátka, 17. - uzáver, 18. hviezdicový uzáver.
3.4.5 G u ľ o v é l o v e c k é n á b o j e a v o j e n s k é n á b o j e
3.4..5.1 Guľové lovecké náboje
Guľové lovecké náboje sú určené pre lovecké účely a športovú streľbu. Rôznorodosť
požiadaviek, ktoré sú kladené na lov rôznej zvere a športové disciplíny, viedlo ku vzniku
veľkého počtu druhov konštrukcii nábojov, ktoré sa neustále obmeňujú a modernizujú. Tieto
90
náboje sa výhradne používajú v dlhých zbraniach s drážkovaným vývrtom. Mnohokrát
lovecké náboje vznikali prekonštruovaním vyradených vojenských nábojov. Príkladom sú
náboje, ktoré vznikli z vojenských nábojov pre pušku Mauser kalibru 7,92 mm.
Strely pre lovecké guľové náboje
Väčšia časť loveckých guľových nábojov vznikla, že boli prevzaté vojenské zbrane a
jednotlivé druhy streliva pre lovecké účely po ich vyradení z výzbroja. Konštrukcia loveckých
guľových striel je však vysoko špecifická a rozdielna od vojenského prevedenia. V tejto
oblasti neexistuje žiadna medzinárodná konvencia, ktorá by určitým spôsobom obmedzovala
vlastné konštrukčné usporiadanie striel alebo ich vlastností a správanie pri prenikaní terčom.
U loveckých nábojov sa stretáme s rôznorodosťou konštrukcie guľových striel už od
uplatňovania olova, kedy bol ako jediný materiál na strely - obdobie čierneho prachu, až po
vysoko zložité konštrukcie plášťových striel, po moderné konštrukcie striel vyrábaných
z jedného druhu materiálu.
Kaliber strely je udávaný rovnakou hodnotou ako kaliber náboja, pre ktorý je predurčená.
Priemer vodiacej časti strely vybraných druhov nábojov je medzinárodne normalizovaný, čo
do jeho maximálnej hodnoty. Typ guľovej strely sa vyjadruje dohovoreným označením, ktoré
je tvorené buď katalógovým číslom výrobca alebo slovným popisom alebo skratkou.
Označenie strely nájdeme v katalógoch výrobcov a predavačov streliva a niektorých firiem na
najmenšom spotrebiteľskom balení. Každý
Obraz číslo 38
výrobca si vytvoril svoj vlastný systém
číslovania striel. Katalógové číslo určuje
konštrukciu, kaliber a hmotnosť strely, to je
základné charakteristiky ovplyvňujúce ich
voľbu podľa predpokladaného použitia.
Slovné označenie nemá presne stanovené
princípy
tvorby
a
je
ovplyvnené
komerčnými záujmami. Najmä u nove
zavádzaných striel sa stretneme, že výrobca
používa
označenie
s výraznou
charakteristikou, porovnanie k nejakému
predmetu alebo označenie firmy. Vývoj
konštrukcie striel doniesol nepredstaviteľné
množstvo prevedení. Ich rôznorodosť je
ťažko
poznateľná
a
ovládateľná.
Konštrukcia guľových loveckých nábojov
obraz číslo 38.
d
a) guľový lovecký náboj s poloplášťovou strelou s mäkkou hlavou a presekávajúcou hranou
b) guľový lovecký náboj s expanznou strelou a balistickou kuklou
c) guľový lovecký náboj s poloplášťovou strelou s dvojitým jadrom
1- olovená špička strely, 2. - presekávajúca hrana, 3. - plášť strely, 4. - olovené jadro, 5. fl'ašková nábojnica s okrajom, 6. - výmetná náplň, 7. - zápalka typu Berdan, 8. - balistická
čiapočka, 9. - plášť strely s zosilujúcou priečkou, 10. - fľaškovitá nábojnica s drážkou, 11. zápalka typu Boxer, 12. - jadro strely z tvrdšieho olova, 13. - jadro strely z olova.
Pre našu potrebu postačí rozdelenie súčasných plášťových guľových striel
s konštrukčného hľadiska na tieto skupiny:
• Celoplášťové strely
Jadro strely je celé prekryté kovovým plášťom. Majú veľkú priebojnosť a malú
deformovateľnosť, čiže zasiahnutému cieľu odovzdávajú len malú časť svojej dopadovej
91
energie. Celoplášťové strely rovnakého kalibra majú ostrý alebo oblý predný ogivál, rôznu
dĺžku vodiacej časti tela a hlavne rozdielnu hmotnosť.
• Poloplášťové strely
Skladajú sa s kovového plášťa a oloveného jadra. Strela je riešená tak, že olovené jadro je
v prednej časti odkryté. Toto prevedenie umožňuje deformáciu strely a zabezpečuje
odovzdanie svojej kinetickej energie cieľu. Tým sa podstatne znižuje priebojnosť oproti
celoplášťovej strele. Poloplášťové strely môžu byť konštruované v rôznych prevedeniach:
• Klasická poloplášťová strela, ktorá je konštrukčne riešená na olovenom jadre a plášti
strely, ktorý je otvorený cez špičku.
• Poloplášťová strela s presekávajúcou hranou, kde strela má na plášti vytvorenú
presekávajúcu hranu a cez špičku odkryté olovené jadro.
• Poloplášťová strela s jadrom z dvoch rôzne tvrdých zliatin olova, kde špička strely je
vytvarovaná priamo z oloveného jadra. Horná časť jadra je mäkšia než spodná časť.
• Poloplášťová strela s presekávajúcou hranou a jadrom z dvoch rôzne tvrdých zliatin olova.
Vychádza z predchádzajúcej strely a naviac má na plášti vytvorenú presekávajúcu hranu.
• Expanzné strely
Vo väčšine prípadov sú poloplášťové strely, ktorých deformačná schopnosť je zvýšená
vytvorením dutiny v prednej časti. Otvorená expanzná dutiny zvyšuje odpor vzduchu,
skracuje účinný dostrel a strela rýchlo stráca svoju kinetickú energiu. Z uvedeného dôvodu sa
zakrývajú tenkostennú kuklou alebo bývajú vyplnené mäkkým olovom. Takáto strela pri
vniknutí do živého organizmu sa pretvaruje do hlúbovitého tvaru.
• Homogénna strela
Od klasickej konštrukcie sa líšia najmä tým, že sú zhotovené z jedného druhu materiálu.
Používa sa najmä tombak. Konštrukčným riešením sú vytvorené podmienky pre riadenú
deformáciu zabezpečujúcu optimálne odovzdanie kinetickej energie cieľu. Pri zásahu do kosti
si zachovávajú maximálnu súdržnosť. Ako príklad môžeme uviesť strelu ABC firmy
Hirtenberger z tombaku, kde je cez špičku strely vyvŕtaná dutina v ose strely, ktorá je
vyplnená olovom.
• Špeciálne strely
Spoločným znakom týchto striel je ľahko sa deformujúca predná časť, ktorá zaisťuje následné
odovzdanie kinetickej energie strely cieľu. Naopak zadná časť je riešená tak, aby zostala
kompaktná a spôsobila tak čo najväčšiu hĺbku vniknutia. Pevnosť zadnej časti sa zabezpečuje
väčšou hrúbkou plášťa, zosilnením dna strely, obvodným prelisom plášťa strely s prepážkou
medzi oboma časťami strely.
Označovanie guľových loveckých zbraní
U guľových loveckých zbraní môžeme hovoriť o štyroch samostatných sústavách
označovania, ktoré sa podľa miesta ich vzniku a používania nazývajú: a) americká, b)
anglická, c) európska (nemecká) a d) ruská,
a) Americké označovanie loveckých nábojov
V dieloch palca sa vyvíjalo v troch obdobiach:
I. obdobie - spojené s výrobou nábojníc s okrajovým zápalom.
Označovanie sa určovalo kalibrom guľovej hlavne v drážkach v stotinách palca a slovným
označením Short - krátka, Long - dlhá, Extra Long - zvlášť dlhá.
II. obdobie - prechod na stredový zápal.
Označenie je príznačné kombináciou používania 2 až 3 čísiel.
• 1. Označovalo kaliber hlavne v stotinách, medzi drážkami,
• 2. Označovalo hmotnosť pôvodnej náplne čierneho alebo bezdymého prachu v grainoch 0,062 gramu,
• 3. Označovalo hmotnosť strely v grainoch.
92
Príklad: .30 - 30 Winchester, .45 - 70 - 500
3. obdobie - za používania bezdymového prachu, prechádza sa na vyjadrenie kalibra
guľového náboja v tisícinách palca a ďalšie údaje sa vyjadrujú slovne, kaliber už nemá presne
dodržiavané miery na priemere vývrtu či strely - stáva sa len rozlišovacím údajom - .222
Remington. Bodka zvýrazňovalo použitie palcovej mieri. V súčasnej dobe sa od bodky
upúšťa a preto sa stretneme s 222 Remington.
Výnimky:
.30 - 06 Springfield, kde 06 znamená rok zavedenia, .250 - 3000 Savage, kde 3000 znamená
rýchlosť strely v stopách za sekundu.
b) Anglické označovanie loveckých nábojov
U tejto sústavy základ tvorí kaliber guľovej hlavne vyjadrená v tisícinách palca, kde
kaliber hlavne pôvodne vychádzal z priemeru strely. Označenie náboje sa skladá z číselného
údaju udávajúceho priemer strely a neskoršie kaliber vývrtu guľovej hlavne v tisícinách palca
a slovného popisu. V slovnom popise sa používajú výrazy často zhodné s americkou sústavou.
Označenie .577 Boxer vyjadruje: .577 - kaliber guľovej hlavne v tisícinách palca, Boxer meno konštruktéra náboja. V anglickej sústave sa stretneme s množstvom odchýliek.
Najčastejšia spočíva vo vyjadrení kalibra dvoma číslami s lomiacou čiarou, kde prvé číslo
vyjadruje kaliber pôvodného náboja a druhé číslo kaliber guľovej hlavne nového náboja.
Označenie .500/.450 Magnum Nitro Expres vyjadruje: .500 - kaliber pôvodného náboja
v tisícinách palca, .450 - priemer guľovej hlavne nového náboja v tisícinách palca, Magnum výkonný náboj, Nitro - náboj laborovaný bezdymovým prachom, Expres - vysoká rýchlosť
strely.
c) Európske označovanie loveckých nábojov
Označenie guľového náboja je dané súčinom kalibru hlavne guľovej zbrane a dĺžky
nábojnice. Kaliber hlavne guľovej zbrane je väčšinou daná zaokrúhleným priemerom vývrtu
v poliach. Označenie guľového náboje sa doplňuje ďalšími údajmi poskytujúcimi doplňujúce
informácie. Označenie 7 x 66 Super Expres von Hofe nám vyjadruje: 7 kaliber guľovej
hlavne v mm, 66 dĺžka nábojnice v mm, Super Expres - zvlášť vysoká počiatočná rýchlosť
strely, von Hofe - priezvisko konštruktéra náboja. Náboje, ktoré nevznikli v Európe sa
v označení rozlišujú doplnkovými údajmi o kalibre hlavne v palcovej miere. Tak nám
označenie 8 x 57 R/.360 vyjadruje: 8 kaliber hlavne v milimetroch, 57 dĺžka nábojnice
v milimetroch, R nábojnica s okrajom, .360 kaliber guľovej hlavne v tisícinách palca. Taktiež
sa začal používať angloamerický symbol Magnum (Mag.) pre označenie výkonného náboje.
d) Ruské označovanie loveckých nábojov
V Rusku pre označovanie kalibru sa taktiež používal palcový systém. Jeho odlišnosť
sa vyznačovala tým, že jednotkou miery neboli stotiny alebo tisíciny palca, ale desatiny palca
vyjadrené čiarkami. Tak kaliber rovnajúci sa trom čiarkam odpovedal 0,3 palcu alebo 7,62
mm. Označenie kalibru zhodných nábojov vyrábaných pre Rusko a pre potreby USA pre
revolvery Smith a Wesson je rozdielne.
Rusko - 4,2 čiarkový,
USA - .44 Smith and Wesson Rusian.
Po druhej svetovej vojne sa formuje nové označenie, ktoré používa kaliber hlavne
v milimetroch a slovné vyjadrenie spôsobu použitia. V poslednej dobe sa uplatňuje i v tomto
priestore európska sústava.
3.4.5.2 Vojenské guľové náboje
Predstaviteľ klasického puškového náboja:
7,92 mm Mauser M 95, kde strela má hmotnosť 10 g, počiatočná rýchlosť strely je Vo
900 m/s, energia strely Eo 3 700 J (obr. č. 22).
93
Koncom tridsiatich rokov nastal zlom pre nové konštrukčné východisko, t. j. vyrobiť
osvedčenú zbraň k útoku a obrane, ktorá bude v sebe spájať najlepšie vlastnosti všetkých
predchádzajúcich typov zbraní jednotlivca. Tento predpoklad sa mohol dosiahnuť splnením
dvoch základných požiadaviek, v porovnaní s pištoľovým (samopalovým) nábojom, t. j . :
a) zväčšenie úsťovej rýchlosti strely,
b) zlepšenie balistického súčiniteľa strely (tvar strely).
Otvoril sa priestor pre zavedenie nového náboja, ktorý bude mať výkon menší ako je u
klasického puškového náboja (asi polovicu), ale značne silný oproti náboju pištoľovému.
S dodržaním požiadaviek na zastavujúci účinok, dostatočnú priebojnosť, presnosť, menšiu
hmotnosť, menší rozmer a slabší spätný náraz.
Nové náboje:
USA
- náboj 7,62 mm vz. 1940pre samonabíjaciu karabínu, označenie 7,62/30, 7,62 x 33, kde
strela má hmotnosť 7,1 g, počiatočnú rýchlosť strely Vo 589 m/s, energiu strely Eo 1200 J
(nezamieňať so 7,62 x 63, .30 - 06 Springfield).
Nemecko
- 7,92 mm vz. 43 pre nemeckú útočnú pušku, označenie 8 x 33, ktorý má hmotnosť strely
8,1 g, počiatočnú rýchlosť strely Vo 600 m/s, energiu strely Eo 1922 J (obr. č. 22 písm. B).
ZSSR
- 7,62 mm vz. 43, označenie 7,62 x 39, kde strela má hmotnosť 7,9 g, počiatočnú rýchlosť
Vo 710 m/s a energiu Eo 1990 J. Konštruktérovi sa tento náboj vydaril a prekonal dobu
(obr. č. 22 G).
Tieto náboje umožňovali spojiť kladné vlastnosti pušiek a samopalov, t. j. spojiť
potrebný dostrel a presnosť s vysokou rýchlosťou streľby. Dovoľujú konštruovať podstatne
ľahšie, jednoduchšie, príručnejšie zbrane s veľkou palebnou silou, vhodné k obrane a útoku.
Avšak ani tieto nové náboje nemohli vyriešiť všetky palebné - strelecké úlohy.
Vytvoril sa názor o jeho vhodnosti pre útočné pušky a ľahký guľomet. Preto bol
ponechaný súčasne s ním vo výzbroji i výkonný puškový náboj pre odstreľovacie pušky a
ľahký guľomet.
Výhody nábojov so strednou energiou sú: zachovanie primeraného kalibru
(podmienka vo výrobe), zníženie úsťovej energie, prijateľný spätný náraz, zníženie hmotnosti
náboja, zjednodušenie používania nábojov a zníženie ceny systému.
USA sa vydalo inou cestou vývoja. Bola stanovená požiadavka, aby nový náboj mal
priebojnosť a balistické vlastnosti, zodpovedajúce doposiaľ používanému klasickému náboju
a náboj bol použiteľný pre útočné pušky, odstreľovacie pušky a oba druhy guľometov. V roku
1953 vznikol nový náboj 7,62 x 51 NATO, tiež označenie T-65, 0,308 Winchester, Cal. 7,62
x 51, kde strela má hmotnosť 9,45 g, rýchlosť strely Vo 840 m/s a energiu Eo 3400 J (obr. č.
22 písm. D).
V ZSSR vznikol nový náboj 7,62 mm vz. 59, označenie 7,62 x 54,6, kde strela má
hmotnosť 9,6 g, počiatočnú rýchlosť Vo 820-835 m/s a energiu Eo 3340 J (obr. č. 22 p. C).
50. roky (1957) sú obdobie pre zavedenie malokalibrového streliva do útočných
pušiek. V USA je to 5,56 x 45, tiež označovaný 0,223 M-193, 0,223 Remington, ktorý
pochádza z poľovníckeho náboja 0,223 Remington. Odlišuje sa od neho celoplášťovou strelou
a oceľovým jadrom (obr. č. 22 písm. F).
V bývalom ZSSR vyrobili náboj 5,45 x 39, ktorý má strelu s oceľovým jadrom a dutou
špičkou a má veľmi štíhly tvar (obr. č. 22 písm. E).
Pri porovnaní s nábojom 7,62 NATO má malokalibrové strelivo tieto odlišnosti:
• pri rovnakej hmotnosti palebného priemeru nesie vojak 2,1 krát viac nábojov 5,56,
94
• pri zasiahnutí strelou 7,62 mm sa predpokladá pobyt v tylovom zariadení (nieje zasiahnutý
dôležitý orgán), ale zásah strelou kalibru 5,56 predstavuje skoro vždy smrteľné zranenie,
čo je dané hydrodynamickým efektom strely o vysokej rýchlosti,
• menší spätný náraz pri streľbe nábojom 5,56 mm umožňuje dobrú streľbu dávkami z ruky.
Strely pre vojenské náboje
a) Strela s plnooloveným jadrom - ,kde sa vyskytuje strela ťažká a strela ľahká. Strela ľahká
má ostrý predný ogivál s dlhšou valcovou časťou. Zadná časť je tvorená rovnou plochou
kolmou na os súmernosti. Bola konštruovaná pre streľbu z pušiek. Jej hmotnosť sa pohybuje u
jednotlivých kalibroch od 9 do 10,5 gramu. DÍžka sa pohybuje od 3 do 4 kalibrov. Ťažká
strela má biogiválny tvar. Je určená pre streľbu z guľometu. Hmotnosť strely je v rozmedzí od
11 do 14 gramov a dĺžka v rozmedzí od 4 do 5 kalibrov.
b) Strela s mäkkým oceľovým jadrom - jej konštrukcia vychádzala z úsporných opatrení na
spotrebu olova. Riešenie vychádzalo z konštrukcie strely priebojnej, avšak z mäkkým
železom. Celkový tvar je ponechaný ako u strely ťažkej a hmotnosť bola znížená o 1 až 2 g.
Pre zachovanie balistických vlastností bola počiatočná rýchlosť zvýšená o 50 m/s. Pre
uľahčenie výroby bol hrot jadra zatupený. Rýchlo sa rozšírila pre puškové a guľometové
náboje.
c) Strela priebojná - určená je k používaniu na boj s ľahko pancierovanou technikou
nepriateľa. Strela sa skladá s oceľového jadra, olovenej košieľky a oceľového plášťa. Zvláštna
pozornosť sa venuje kaleniu jadier. Predpísaná tvrdosť pre požadovanú priebojnosť je 65 - 67
°RC. Pre zvýšenie priebojnosti sú jadrá vyrábané z karbidu wolframu, alebo iných ťažkých a
pevných kovov.
d) Strela svietiaca - skladá sa z oceľového plášťa, olovenej košieľky a stopovky. Stopovka je
zložená z oceľového puzdra, kde je zalisovaná svietiaca a zážihová zmes. Najprv sa od
výmetnej náplne zapáli zážihová zmes a od nej sa prenesie zápal na vlastnú svietiacu zmes.
Požiadavky na dĺžku svietivosti je cca 1000 m.
e) Strela zápalná - skladá sa plášťa (medeného alebo oceľového), oloveného jadra, ktoré je
v stredovej časti duté, kde sa vkladá puzdro vyplnené fosforom. U niektorých druhov striel
býva puzdro s fosforom v spodnej časti prevŕtané až cez plášť strely. V súčasnosti sa
používajú dokonalejšie zlože, ktoré sú schopné zapáliť i samouzatváracie letecké nádrže
paliva.
f) Strela priebojno svietiaca - ide o kombináciu strely zápalnej a svietiacej. Využíva sa pre
boj so vzdušnými cieľmi a pre letecké guľomety. Má 60 % z priebojnosti strely priebojnej.
Svietivosť sa vyžaduje cca do 900 m. Skladá sa z oceľového plášťa, olovenej košieľky,
skráteného oceľového jadra a skrátenej stopovky. Stopovka je vyrobená rovnakým spôsobom
ako u strely svietiacej.
g) Strela priebojno zápalná - najčastejšie sa skladá z oceľového plášťa v hrote zoslabeného,
olovenej košieľky, kaleného oceľového jadra a zápalnej zlože umiestnenej v hrote strely. Pri
náraze na pancier sa vznieti zápalná zlož.
h) Strela priebojno zápalná svietiaca - ide o kombináciu strely priebojno zápalnej a strely
svietiacej. Požiadavka na svietenie je cca 1200 m.
i) Strela nástrelná (zámerná) - slúži ku kontrole zamierenia a k výcviku. Po dopadu sa strela
roztriešti, vytvára záblesk a obláčik dymu. Najčastejšie sa skladá z oceľového plášťa,
košieľky, nárazového zapaľovača, roznetky a explozívnej zlože v strede strely. Viditeľnosť
záblesku a obláčku je požadovaná do 1000 m.
j) Strely pre strážnu službu - skladá sa z oloveného jadra, ktoré sa skladá z niekoľkých častí a
plášťa. Plášť strely má odkrytú hlavovú časť a niekoľkokrát je prerezaný. Po opustení hlavne
sa plášť roztvorí a jednotlivé časti jadra letia samostatne. Tieto strely sú v rozpore s Hágskym
dohovorom.
95
k) Strely duplex - laboracia dvoch striel klasickej konštrukcie za sebou. Bližšie pozri
zdokonalené útočné pušky - ACR.
1) Strely šípové - podkalibrová strela je osadená vo vodiacej časti, ktorá je vyrobená
z pozdĺžne zarovnaných vlákien spojených pryskyricou. Vodiace časti sa po opustení hlavne
rozdeľujú. Strela má po opustení hlavne rotáciu niekoľko stoviek otáčok za minútu. Bližšie
pozri zdokonalené pušky.
m)Strela redukovaná - majú balistické vlastnosti zhodné s ostrou strelou na krátku
vzdialenosť. Svojou konštrukciou zabraňujú odrazom. Súčasné redukované strely sú
vonkajším tvarom obdobné pištoľovým. Skladá sa z plášťa, olovenej košieľky a oceľovej
dutej vložky. Rozšírené sú tiež plastikové strely so zaliatou oceľovou guličkou.
n) Strely pre výcvik - strela musí zabezpečiť automatickú činnosť zbrane a splniť požiadavku
aby pri výcviku nedochádzalo k poraneniu užívateľov. Základná konštrukcia vychádzala
z drevenej strely, ktorá sa v hlavni musela roztrieštiť. V súčasnosti nie je u výcvikových
nábojov laborovaná strela, ale sú hviezdicovo uzatvorené. Taktiež sa používajú cvičné náboje
s plastovú nábojnicou a kovovým dnom. Nábojnica za zaslepená, čo vyvoláva jej roztrhnutie a
vyvolanie požadovaného tlaku na činnosť zbrane.
o) Strela školná - používajú sa väčšinou strely pre ostré strelivo, ktoré sa vo výrobe vyradili
pre vady. Môžu sa tiež konštruovať zo špeciálnej umelej hmoty.
Označovanie vojenských guľových nábojov
Označovanie vojenských nábojov na území Slovenska od I. svetovej vojny malo niekoľko
periód. Začalo sa so systémom, ktorý bol tvorený:
1 - kalibrom s udaním skratky rozmeru mm
2 - výrazom náboj
3 - vzor náboja skratkou „vz", udáva účinok a druh strely, význam
4 - slovne vyjadrený účinok strely alebo charakteristika náboja (napr. terč).
Príklad: 7,92 mm náboj vz. 31 priebojný. Z tohto bolo vytvorené skrátené označenie
vojenských nábojov, ktoré sa skladalo z nasledujúcich údajov:
1 - kaliber (kde je vypustený údaj mm)
2 - vzorom náboja (skratka vz. Sa neuvádza, je udávaná len číslica vzoru)
3 - účinok strely alebo charakter náboja. Označenie 7,92 - 28 Sv vyjadruje: 7,92 - kaliber, 28vzor náboja, S v - účinok strely.
V päťdesiatych rokoch po rozšírení spolupráce so ZSSR označenie sa tvorilo nasledovne:
1 - kaliber s udaním skratky rozmeru mm
2 - výrazom náboj
3 - účinok strely alebo charakteristika náboja, kde účinok - napr. priebojno zápalný, svietiaci a
charakteristika napr. pištoľový, krátky
4 - vzor náboja s udaním skratky vz
5 - označenie výrobného pôvodu náboja. Niekedy sa označenie ešte rozšírilo o spresňujúce
údaje: - druh materiálu strely alebo nábojnice, - údaje o balení (v páskovom zásobníku alebo
voľné). Príklad označenia: 7,62 mm náboj krátky so strelou vz. 52. S poniklovaným plášťom
a s oceľovou nábojnicou, v páskovaných zásobníkoch.
Skrátené označovanie sa vyjadrovalo:
1 - kaliber (vypúšťa sa mm)
2 - účinok strely alebo charakteristika náboja, kde účinok - PZSv, priebojný, zápalný a
svietiaci, charakteristika - Pi, Rd, Kr, Cv, Šk a pod.
3 - vzor náboja (skratka vz sa neuvádza
4 - označenie výrobného pôvodu S alebo čs. Príklad skráteného označenia: 7,62 - Kr 52 Ni/Fe - pásk, kde udávajú: 7,62 - kaliber, Kr - náboj krátky, ostrá strela, 52 - vzor náboja,
96
Ni/Fe - náboj so strelou s plášťom plátovaným niklom a oceľovou nábojnicou, pásk - náboje
v páskovacích zásobníkoch. Konštrukcia vojenských nábojov obraz číslo 39.
a) náboj 5,56 x 45 NATO
b) náboj 7,62 x 51 NATO so strelou priebojnou
c) náboj 7,62 x 51 NATO so strelou svietiacou
1. - zelená farba, 2. - strela S S 109, 3. - plášť strely, 4. - oceľové jadro strely, 5. - olovené
jadro strely, 6. - fl'aškovitá nábojnica s drážkou, 7. - výmetná náplň, 8. - zápalka typu Boxer,
9. - čierna farba, 10. - priebojná strela, 11. - olovená košieľka, 12. - červená farba, 13. svietiaca strela N - 62, 14. - puzdro so svietiacou zložou.
3.5 B a l i s t i k a pri s t r e ľ b e v s l u ž o b n e j č i n n o s t i
V prvej kapitole bol naznačený systémový prístup ku skúmaniu streľby v služobnej
činnosti a poznaniu jej zákonitostí, ktoré ovplyvňujú úspešnosť a efektívnosť realizátora zamestnanca. Z toho je potrebné vykonať i podrobnejšiu analýzu streľby a prikročiť ku
konkrétnejšiemu rozboru jednotlivých častí daného systému. Streľbu možno charakterizovať i
podľa jej prostriedkov - ručných strelných zbraní a streliva. Keď chcú realizátori
zamestnanci obstáť v streľbe pri služobnej činnosti a dosiahnuť svoje zámery v zmysle
zákona a etiky, tak musia vychádzať zo znalostí situácie, vedieť spresňovať svoje predstavy,
hľadať najschodnejšie a najefektívnejšie cesty k prekonaniu rozdielov medzi stavom
existujúcim (ktorý ohrozuje ich život a iných osôb) a spoločensky žiadaným, musia uvažovať
aktuálne a potencionálne, reálne a perspektívne, kauzálne, multi signálne a finálne, čiže
osvojujú si umenie tvorivého využívania vzťahov realizátor (zamestnanec) - páchateľ zainteresované a nezainteresované osoby - formy - metódy - prostriedky - podmienky a ciele
policajnej streľby. Na miere a kvalite osvojovania tohoto umenia závisí i miera a kvalita
dosahovaných výsledkov v služobnej streľbe. Jednotlivé vzťahy nie sú náhodné, neosobné,
samočinné, ale vznikajú zákonite. Ich zmysluplné navodzovanie vyžaduje tvorivé využívanie
všetkých ľudských možností zamestnanca a rešpektovanie všetkých hraníc ľudskej
cieľavedomej činnosti.
97
Prostriedky - ručné strelné zbrane, ktoré sa používajú v streľbe pri dosahovaní cieľov,
patria medzi prostriedky totálne, ktoré možno využívať opakovanou aplikáciou, jedinou
aplikáciou a stupňujúcou aplikáciou (hrozba zbraňou, výstrel do vzduchu a streľba na
páchateľa).
Je potrebné zdôrazniť, že neexistuje žiadna výlučne objektívna daná bojová situácia,
lebo každá bojová situácia je vyprodukovaná subjekt (zamestnanec) - objektovou (páchateľ)
interakciou. Na aktualizujúcom cieli zamestnanca záleží, či vplyvy, s ktorými sa zamestnanec
môže v danej bojovej situácii stretnúť alebo s nimi sa stretáva alebo stretne, sú kladné alebo
záporné. Taktiež, či aplikácia ručných strelných zbraní vedie alebo bude viesť k dosiahnutiu
cieľa s pravdepodobnosťou = 1 alebo menšou 1, súvisí so správnou identifikáciou bojovej
situácie. V služobnej streľbe v bojovej situácii volíme proti páchateľovi alebo páchateľom
prostriedky okamžitého pôsobenia (ručné strelné zbrane) tak, aby od samého začiatku ich
nasadenia páchateľ nemohol reagovaním znehodnotiť ich účinok. Preto zamestnanec musí
disponovať pri riešení bojovej situácie takými prostriedkami, s ktorými môže páchateľa
vyradiť z činnosti s pravdepodobnosťou = 1 tak, že v priebehu prípravy aplikácie prostriedkov
- ručných strelných zbraní, v priebehu aplikácie až do vyvolania jeho plného účinku je v
bezpečí. V služobnej streľbe môžeme na páchateľa pôsobiť:
• odovzdávanou informáciou (hrozba zbraňou, výzva v mene zákona - komunikáciou),
• tým, že mu poskytneme možnosť vykonať nesprostredkované vybrané identifikácie,
• fyzickým zásahom (streľba do páchateľa).
Keď je páchateľ ochotný alebo schopný v potrebnej miere brať do úvahy realitu, môže
potom zamestnanec v rámci jeho kvazisignálneho alebo multisignálneho správania a pomeru
síl bojovú situáciu riešiť v oblasti informačnej - komunikačnej. V opačnom prípade je
potrebné prejsť do oblasti fyzického pôsobenia. V oboch prípadoch sa snažíme ovplyvniť
cieľové podmienky a predpoklady páchateľa vzhľadom k jeho cieľu, ktorý je rušivým
vplyvom v našej bezpečnostnej situácii.
Balistika je náuka, ktorá sa zaoberá pohybom striel (z gréckeho slova "ballo" - vrhám,
hádžem). Teoretická balistika rieši všetky otázky pohybu striel výpočtami, experimentálna
balistika rieši obdobné otázky na základe pokusov. Obe tieto odvetvia spolu úzko súvisia.
Balistiku delíme podľa rozsahu a oblasti skúmaných otázok - pohybu striel - na
vnútornú, vonkajšiu a prechodovú. Vnútorná balistika - skúma pohyb strely v hlavni zbrane a
všetky javy, sprevádzajúce dej výstrelu. Vonkajšia balistika - skúma pohyb striel rôznych
druhov vo vzduchu, t. j. pri pôsobení zrýchlenia zemskej príťažlivosti a odporu vzduchu.
Prechodová balistika - rieši otázky, súvisiace s pohybom strely v období, keď strela opustila
hlaveň, ale pôsobia na ňu ešte plyny, vytekajúce z hlavne.
3.5.1 Výstrel
Výstrelom nazývame vytlačenie strely z vývrtu hlavne tlakom plynov, vzniknutých
horením prachovej náplne. Pri výstrele z ručnej zbrane dochádza úderom zápalníka na
zápalku k vznieteniu zápalnej zmesi zápalky, vyšľahne plameň, ktorý cez kanáliky zapáli
prachovú náplň. Pri horení prachovej náplne vzniká veľké množstvo teplých plynov,
vytvárajú v hlavni vysoký tlak na strelu, dno a steny nábojnice i na steny hlavne. Tlak plynov
uvádza strelu do pohybu, zarezáva sa do drážok a otáčavým pohybom, postupuje s neustále
rastúcou rýchlosťou dopredu, až opustí hlaveň v smere osi jej vývrtu. Tlak plynov na dno
nábojnice vytvára spätný náraz, pohyb zbrane dozadu. Tlak plynov spôsobuje roztiahnutie
nábojnice a steny hlavne (pružná deformácia), čím nábojnica priľne k nábojovej komore a
bráni vytekaniu plynov do záveru. Pri výstrele ďalej vzniká chvenie (vibrácia) hlavne a
zohrievanie hlavne.
Pri výstrele zo zbraní, ktorých činnosť je založená na princípe využitia tlaku
prachových plynov, unikajúcich kanálmi v hlavni, t.j. časť plynov v okamihu, keď strela
98
prejde plynový kanál v hlavni, vnikne do tohoto kanála, narazí na piest a tlačí ho s nosičom
závorníka dozadu. Záver otvára nábojovú komoru, až keď strela opustí hlaveň (odomknutie
nábojovej komory).
3.5.1.1 Fázy výstrelu a sprievodné javy
Dej výstrelu má 4 fázy: - predbežná fáza, - prvá fáza, - druhá fáza a tretia fáza.
Predbežná fáza - od zapálenia do začiatku pohybu strely. Horenie prachovej náplne
prebieha za stáleho objemu. Tlak plynov dosahuje hodnotu P, t.j. tlak forsírovania 5,09 - 50,9
MPa (0 - 500 kg/cm). Tento tlak musí byť schopný spôsobiť zarezanie strely do drážok vývrtu
hlavne.
Prvá fáza - od dosiahnutia tlaku forsírovania a začatia pohybu strely, až do konca
horenia prachovej náplne. Horenie prebieha v podmienkach rýchleho narastania priestoru za
strelou. Zo začiatku, keď nie je rýchlosť strely tak veľká a množstvo plynov rastie rýchlejšie,
než priestor za strelou, sa tlak rýchlo zvýši až na 305,8 MPa (3050 kg/cm) i viac. Tento tlak je
maximálny (najvyšší). Od tohoto okamihu sa začína rýchlejšie pohybovať strela a rýchlejšie
rastie priestor za strelou oproti vzniku nových plynov a tlak začína klesať.
Druhá fáza - do konca zhorenia prachovej náplne do okamihu opustenia hlavne
strelou. Rozpínajú sa silne stlačené a teplé plyny, ktorých množstvo sa mení. Vplyvom tlaku
plynov, ktorý je stále vysoký dochádza k zväčšeniam rýchlosti pohybu strely. Tlak v druhej
fáze rýchlo klesá až na úsťový tlak, ktorý máva hodnotu 61,1 - 20,3 MPa (600 - 200 kg/cm).
U niektorých, najmä krátkych zbraní, táto fáza nemusí byť. V tejto fáze stlačený vzduch pred
strelou sa šíri pozdĺž vývrtu a vytvára na ústí primárnu tlakovú vlnu. Keď je rýchlosť tohto
vzduchu dostatočne veľká, vzniká pred ústím primárna fľašková vlna, ktorej veľkosť sa
nárastom rýchlosti zväčšuje.
Tretia fáza - od okamihu, ako strela opustí hlaveň, až dokedy na ňu pôsobí tlak
plynov. Vyskytuje sa dodatočným pôsobením prachových plynov na strelu. Keď strela uvoľní
ústie vývrtu, vzniká prudká expanzia prachových plynov do atmosféry a vytvára sa
sekundárna tlaková vlna. Plyny unikajú z hlavne väčšou rýchlosťou, ako je rýchlosť pohybu
strely do určitej vzdialenosti letu strely vzduchom (niekoľko cm až niekoľko m) a dávajú
strele zrýchlenie, dokiaľ sa tlak prachových plynov na zadnú časť strely nevyrovná s odporom
vzduchu. Na konci tejto fázy má strela najväčšiu rýchlosť. Dodatočný účinok má vplyv na
rozptyl jednotných striel a na krytie strely hromadnej.
Na ústí vzniká sekundárna hlavňová vlnoplocha a sekundárny Machov disk. Keď
strela dosiahla nadzvukovú úsťovú rýchlosť, preniká sekundárnou tlakovou vlnou, tak sa na
jej špici vytvára Machov kužeľ, ktorý je zdrojom hluku - efektu nadzvukových striel.
Sekundárna tlaková vlna má snahu dobehnúť primárnu tlakovú vlnu.
Záblesk výstrelu - svetlo v blízkosti ústia, ktoré vyžarujú výstrelové plyny a chemické
reakcie, ktoré prebiehajú pri interakcii prachových plynov s okolitým vzduchom. Predzáblesk
- vyžarovaný horiacimi plynmi a časticami, ktoré strelu predbehli.
Vytekajúce prachové plyny za strelou vyžarujú primárny záblesk. Plyny na ústí rýchlo
expanzujú, ochladzujú sa a vyžarujú slabú úsťovú žiaru. Pri priechode Machovým diskom sa
plyny ďalej rozpínajú a na základe vysokej teploty vzniká medzizáblesk. Kysličníky uhlíka a
vodíka, obsiahnuté v prachových plynoch, preberajú z okolitého vzduchu kyslík za vzniku
sekundárneho záblesku, ktorý je z vojenského a policajného hľadiska nežiadúci, pretože pri
streľbe v noci, odhaľuje pozície nepriateľovi a tiež oslepuje obsluhu. Dlhý pruh svetla v stope
za strelou, tvoria rozžeravené častice a zbytky horiacich prachových zŕn.
Základné konštrukčné riešenie používaných tlmičov plameňa:
kónická tryska, úsťová objímka so štrbinami a prerezanie ústia.
Hluk výstrelu zahrňuje akustické efekty, produkované tlakovými vlnami, šíriacimi sa
od ústia hlavne, ktoré vznikli expanziou prachových plynov do atmosféry.
99
Dva hlavné zdroje hluku výstrelu:
• úsťová tlaková vlna, dôsledkom rýchlej expanzie vytekajúcich prachových plynov.
• záblesková tlaková vlna, dôsledok teplotného pohybu vo vnútri sekundárneho záblesku.
Základné princípy konštrukčného vykonania tlmičov hluku výstrelu: absorpcný typ
(pohlcujúci), disipačný typ (rozptyľujúci) a s riadenou expanziou. Majú opodstatnenie pri
streľbe s nábojmi s podzvukovou rýchlosťou striel (pretože neovplyvnia tresk - hluk
nadzvukových striel). Obraz fáz výstrelu:
Obraz číslo 40
Prechodová
balistika
x
ä
T'
b
Primárne tlakové pole na ú s t í
p r e d vyvrhnutím s t r e l y
HJ3
Hlavné t l a k o v é p o l e k r á t k o
po v y v r h n u t í *'• v ^——j*~r?4
^ \
m n ti*
Záblesk výstrelu
strely
a
b
d"
é —- r > -'s
f
Expanzia hlavného tlakového
póla
/a
c
d
f
g
h
i
j
k
Posledná fáza hlavného tlakového
póla, pred kontrakciou flaškovej
tlakovej vlny
b +
100
1
m
n
O
p
r
x
\
\
P r
primárna tlaková vlna
primárna hlavňová
vlnoplocha
primárny Machov disk
sekundárna tlaková
vlna
e - sekundárna hlavňová
vlnoplocha
sekundárny Machov disk
tlakové pôsobenie na
dno strely
Machov kužel
tlaková vlna dna
strely .
turbulencia za strelou
turbulentné miešanie
plynov so vzduchom
predzáblesk
primárny záblesk
úsťová žiara
med2izáblesk
sekundárny záblesk
žiarové častice
predbiehajúce tlakové
plyny
primárna fľašková vlna
Spätný náraz - pohyb dozadu.
Pohyb zbrane dozadu spôsobený spätným nárazom, ktorý je reakciou na pohyb strely
dopredu a výtlak prachových plynov z ústia. Veľkosť spätného nárazu sa dá vyjadriť:
VzBr : Vo str = G str : G zbr,
kde: VzBr = rýchlosť spätného nárazu, Vo str = počiatočná rýchlosť strely, G str = hmotnosť
strely a G zbr = hmotnosť zbrane.
Keď strela opúšťa ústie, má zbraň asi polovicu svojej konečnej spätnej energie a druhá
polovica je spôsobená reakciou na rýchle vytekajúce plyny z hlavne. Pomocou úsťových bŕzd
môže byť časť vytekajúcich plynov odklonená späť a tým vznikne dopredná reakcia, ktorá
kompenzuje spätný náraz. Nevýhodou úsťovej brzdy je zvyšovanie hluku a sily pôsobiacej na
prednú časť hlavne.
3.5.2 Prvky dráhy strely
Na strelu, letiacu vzduchom pôsobí odpor vzduchu, teda prostredia. Rýchlosť strely sa
neustále zmenšuje a naviac sa snaží strelu prevrátiť. V dôsledku pôsobenia síl odporu
vzduchu sa rýchlosť letu strely postupne zmenšuje, dráha strely má tvar balistickej krivky,
ktorá je charakterizovaná tým, že:
• vzostupný oblúk je dlhší a menej zakrivený než oblúk zostupný,
• vrchol dráhy strely je bližšie k bodu doletu,
• uhol doletu je väčší, než uhol výstrelu,
• konečná rýchlosť strely je menšia, než rýchlosť počiatočná.
Letiaca strela stláča pred sebou vzduchové častice. Zvyšuje sa hustota vzduchu u tela
strely a vytvára zvukové vlny. Keď letí strela menšou rýchlosťou, než je rýchlosť zvuku,
zvukové vlny sa šíria rýchlejšie, než strela a let strely podstatne neovplyvní. Keď letí strela
rýchlejšie, než je rýchlosť zvuku, potom vlastne strela musí prenikať bariérou vín silne
zhusteného vzduchu - rýchlosť strely je teda značne spomaľovaná, pretože strela stráca časť
svojej energie na prekonanie tejto vlny. Naviac znižovanie rýchlosti strely je spôsobené tým,
že častice vzduchu, ktoré sa dotýkajú strely a trú sa o jej povrch, pôsobia proti jej pohybu.
Vzduch, ktorý obteká rýchle letiacu strelu, vytvára za jej dnom priestor zriedeného
vzduchu, teda vlastne podtlak, sanie, vírenie. Ako tlak na špičke strely, tak aj podtlak za dnom
strely pôsobia spoločne ako sila, zmenšujúca rýchlosť strely. Výslednica všetkých týchto síl
sa nazýva odpor vzduchu. Dôsledkom zmenšenia rýchlosti strely vplyvom odporu vzduchu je
zmenšenie dostrelu.
Veľkosť sily odporu vzduchu závisí:
na rýchlosti strely - priamo úmerne, na kalibre strely - priamo úmerne, na tvare strely (ogival,
biogival), na hladkosti povrchu strely (opracovaní), na hmotnosti strely - nepriamo úmerne, na
hustote vzduchu, ktorú ovplyvňujú poveternostné podmienky, na tlaku vzduchu (nižší tlak redší vzduch) a teplote vzduchu (vyššia teplota - redší vzduch).
Na strelu pri jej lete vzduchom pôsobia v podstate tieto sily:
a) sila, ktorá spôsobuje pohyb strely S - pôsobí v ťažisku strely T, je ďaleko najväčšia
z ostatných a pôsobí v smere pozdĺžnej osi strely. Je to sila, ktorá bola strele udelená v
hlavni, výmetnou prachovou náplňou,
b) hmotnosť strely - pôsobí v ťažisku strely T, smer jej vektora je vždy do stredu zeme. Je
dôsledkom pôsobenia zemskej príťažlivosti,
c) aerodynamická sila, ktorá je výslednicou síl odporu vzduchu, pôsobiacich ako tlak
rozložený na povrchu strely; Bod, v ktorom sa prejavuje pôsobenie aerodynamických síl,
sa nazýva pôsobisko síl odporu vzduchu S. Tento bod leží na osi strely a nebýva totožný s
ťažiskom strely. Závisí na tvare strely a rozložení jej váhy. Tento bod je možné si
predstaviť ako bod, v ktorom sú prenesené aerodynamické sily v rovnováhe.
Aerodynamická sila pôsobí proti sile dopredného pohybu. Dopredná sila a aerodynamická
101
sila vytvárajú tzv. dvojicu zvratných síl, ktoré sa snažia strelu prevrátiť t.j. otáčať okolo
priečnej osi strely.
Najbežnejšie sa používa stabilizácia: aerodynamická (šípová) a gyroskopická
(rotačná).
Aerodynamická stabilizácia
Podstatou aerodynamickej stabilizácie je posunutie pôsobiska síl odporu vzduchu S za
ťažisko strely T. Toto dosahujeme spravidla opatrením strely stabilizačnými krídelkami alebo
driekmi. Pri stabilizácii driekom sa využíva i účelne zhotovená čelná stena strely
(pancierovka). Niekedy je pridávaná i prídavná rotácia okolo pozdĺžnej osi strely (napr. u
pancierovky RPG - 7).
Gyroskopická stabilizácia
To je rotácia pozdĺžnej osi strely, ktorá sa dosahuje drážkovaním hlavne (optimálny
počet a uhol drážok hlavne je konštruktérmi vypočítaný a experimentálne vyskúšaný pohybuje sa v rozmedzí 2000 až 20000 otáčok za minútu). Vplyvom rýchlej rotácie sa predná
časť strely odkláňa na stranu svojho otáčania, t. j. spravidla vpravo. Odklonom strely svojou
čelnou časťou vpravo sa zmení i smer
pôsobenia odporu vzduchu. Naviac odpor
Obraz číslo 41
vzduchu sa snaží odkloniť prednú časť strely
smerom hore, tomu sa strela bráni rotáciou.
Výsledkom tejto sily je pomalý krúživý
pohyb celej strely (kužeľovitý) so stredom v
ťažisku strely. Výsledkom prvého javu je
odklon celej strely doprava od výstrelnej
roviny, t.j. zvislej roviny preloženej hlavňou.
Tento odklon strely od vystrelenej roviny sa
nazýva derivácia.
3.5.3 Tvar dráhy strely a jej
význam
Keď vystrelíme z jednej zbrane pod
rôznymi uhlami výstrelu, zisťujeme, že pri
zväčšovaní uhla výstrelu od toho najmenšieho
sa zväčšuje výška dráhy strely i vodorovný
dostrel strely ale len do určitej hranice. Za
touto hranicou sa síce výška dráhy strely
zvyšuje, ale dostrel sa skracuje.
Uhol, pri ktorom je vodorovný dostrel
najväčší, sa nazýva uhlom najväčšieho
dostrelu^ U rôznych zbraní sa pohybuje v
rozmedzí od 30 do 45 stupňov. Dráhy striel
pri menších uhloch výstrelu, než je uhol
najväčšieho dostrelu, sa nazývajú dráhami
plochými.
Dráhy strmé sú tie, ktoré boli
dosiahnuté pri streľbe s uhlami výstrelu
väčšími, než je uhol najväčšieho dostrelu. Z
určitých zbraní je možné strieľať a účinne
zasahovať ciele obidvoma druhmi striel. Tieto
dráhy sa potom nazývajú dráhy združené.
102
Z ručných zbraní strieľame výhradne plochými dráhami striel. Čím je plochšia dráha
strely, tým väčšia je diaľka, na ktorú môže byť cieľ zasiahnutý s jedným nastavením cieľnika
zbrane. V tomto je praktický význam plochej dráhy strely. Plochosť dráhy strely posudzujeme
spravidla podľa jej uhla doletu. V súvislosti s plochosťou dráhy strely sa stretávame s ďalšími
pojmami, ktoré sú pre streľbu veľmi významné. Jedným z nich je metná diaľka.
Metná diaľka je taká diaľka, pri ktorej dráha strely nikde neprevyšuje po celej svojej
dráhe výšku cieľa. To znamená, že prakticky jednou dráhou strely môžeme zasiahnuť
akýkoľvek cieľ danej veľkosti, nech sa nachádza kdekoľvek v jej rozmedzí. Tieto metné
diaľky v praxi bohato využívame. Keď presiahne výška strely výšku cieľa, potom len určitá
časť tejto dráhy je využiteľná k zasiahnutiu cieľa. Priestor, v ktorom zostupný oblúk dráhy
strely neprevýši výšku cieľa, sa nazýva metný priestor.
Rovnako ako metná diaľka, je metný priestor závislý čo do veľkosti na výške cieľa, na
plochosti dráhy strely a v prípade metného priestoru i na uhle nárazu.
Keď sa nachádza cieľ za nepriestrelným krytom, hovoríme o tom, že je v krytom
priestore. Teda mimo metný priestor, kde cieľ danej veľkosti môže byť zasiahnutý, obsahuje
krytý priestor i tú časť, kde je dráha strely vyššie, než cieľ, a kde cieľ nemôže byť zasiahnutý.
Táto časť krytého priestoru sa nazýva hluchý priestor. Krytý a hluchý priestor závisí svojou
veľkosťou na výške prekážky (krytu) a na plochosti dráhy strely, hluchý priestor naviac na
výške cieľa.
Veľkosť metnej diaľky je pre rôzne zbrane a pre rôzne výšky cieľov známa a vojaci sa
ju učia naspamäť, aby ju mohli v praxi využiť. Jej veľkosť, rovnako ako veľkosť metného
priestoru, krytého a hluchého priestoru, zisťujeme výpočtom. Tvar dráhy strely závisí na
podmienkach streľby. Čiastočne sme sa venovali poveternostným podmienkam streľby.
Okrem poveternostných podmienok sú však dôležité i podmienky balistické a topografické.
3.5.4
Rozptyl
Keď vystrelíme z jednej a tej istej zbrane pri zachovaní rovnakých podmienok a
starostlivom dodržaní presnosti streľby viac striel, opisuje každá strela vplyvom náhodných
príčin svoju vlastnú dráhu strely, ktorá nie je totožná s inými. Tento úkaz nazývame
rozptylom striel. Dráhy striel vytvoria celý zväzok dráh striel, dopady striel vytvoria určitý
obrazec rozptylu spravidla v tvare elipsy tzv. elipsu rozptylu. Dráha strely, ktorá prechádza
stredom celého zväzku dráh striel, sa nazýva stredná dráha streľby, jej náraz na prekážku sa
nazýva stredný náraz (keď je v cieli zásah) alebo stred rozptylu. Kolmé čiary vedené stredom
rozptylu sú osami rozptylu. Vzdialenosti ostatných nárazov k osám rozptylu sa nazývajú
úchylkami.
Príčiny rozptylu je možné rozdeliť do troch skupín:
1. Príčiny, spôsobujúce rôznu počiatočnú rýchlosť - sú v podstate spôsobené zbraňou a
strelivom: hmotnosť prachovej náplne, chemické vlastnosti prachu, teplota náplne a
hmotnosť strely.
2. Príčiny, spôsobujúce rôzne uhly výstrelu a smeru streľby - závisia z najväčšej časti na
vycvičenosti strelca: zamierenie (krytie zámernej so zámerným bodom), voľba mŕtveho
chodu u navádzacieho ústrojenstva (napr. u diel) a uhly výstrelu (vplyv uhla zdvihu).
3. Príčiny, spôsobujúce nerovnaké podmienky letu strely - závisia v podstate na vonkajších
podmienkach streľby a na strelive: atmosferické podmienky (najmä teplota, tlak vzduchu,
smer a sila vetra), opracovanie vonkajšieho povrchu striel, ich natretie a konzervovanie,
tvar a hmotnosť striel a vplyv účinku plynov.
Chyby, ktoré ovplyvňujú rozptyl striel, môžu byť stále (systematické) alebo náhodné.
Stále (systematické) chyby možno spravidla vylúčiť. Napríklad správnym nastrelením zbrane,
keď bola napr. posunutá muška. Náhodné chyby môžeme spravidla veľmi často odstraňovať
alebo aspoň zmenšiť, napr. výcvikom, údržbou a prípravou zbrane a streliva.
103
Sledovaním veľkého počtu merania rozptylu pri rôznych streľbách je možné zistiť
určitú zákonitosť rozptylu, ktorá korešponduje so zákonom chýb (Gaussov zákon chýb).
Podľa tohoto zákona možno zistiť, že chyby sa vyskytujú:
• nerovnomerne (menšie chyby sú častejšie, väčšie chyby sú menej časté),
• ohraničené ( existuje vždy určitá hranica, ktorej prekročenie už nie je pravdepodobné).
Rozptyl striel sa skutočne riadi Gaussovým zákonom chýb, čo možno matematicky
dokázať. Aplikovane nazývame tento zákon zákonom rozptylu. Podľa tohoto zákona môžeme
stanoviť tieto tri sprievodné javy:
Obraz č. 42
• nerovnomernosť rozptylu (bližšie k
z% 1% m, 2s% 25% m r% t%
stredu sú zásahy hustejšie),
é
• súmernosť rozptylu (počet rán na
*
obidve
strany od osi rozptylu je
-n
•
•
rovnaký), (každej úchylke od stredného
• ^
•
•
#
•
\
7% zásahu na jednej strane zodpovedá
•
*
«
rovnako veľká úchylka na strane druhej),
•
• •
»
• » *•• *
• •
167, • ohraničenosť rozptylu.
[#
«
• •• • »
• •
• ••
*
•
• •
* • ••
• •
•
«
•
•
*• •
•
•
••• •
•
•
• • •
•
\
Zákonitosti
rozptylu:
Pri
dosiahnutom
počte
výstrelov
vykonaných pokiaľ možno za rovnakých
podmienok,
je
rozptyl
striel
•
nerovnomerný, súmerný a ohraničený.
• •
ts%
Každá zbraň je charakterizovaná
mf
•
•
•
určitým
rozptylom jej vlastným. Na
•
•
•
1% základe tohoto rozptylu je možné
uvažovať o účinnosti zbrane, t.j. o
•v
•
pravdepodobnosti zásahu na cieľ danej
veľkosti daným počtom nábojov.
Hovoríme potom o zbrani, ktorá má veľkú účinnosť alebo malú účinnosť vo vzťahu k
rozptylu z tejto zbrane.
#
25%
4 Formy, metódy a polohy pri streľbe v služobnej činnosti
4.1 Formy streľby v služobnej činnosti
K rozlíšeniu jednotlivých druhov streľby nám slúži požiadavka na využívanie
mieridiel pri streľbe a spôsob zamierenia zbrane. Rozoznávame nasledujúce formy: - mierená
streľba, inštinktívna od boku a inštinktívna vo výške očí. Forma streľby, ktorú využijeme
v praxi, závisí predovšetkým od techniky, taktiky boja, vonkajších a vnútorných podmienok.
4.1.1 Mierená streľba
Od 12 m je efektívna práve len mierená streľba, ktorá umožňuje isté zásahy i na 50 m.
Podľa možností u mierenej streľby využívame oporu a kryt - prekážku. Je nemysliteľné
strieľať na 25 m od boku inštinktívne - zásah na túto vzdialenosť by bol čisto náhodný. Pri
mierenej streľbe potrebuje strelec o niečo viac času. Podľa situácie volí polohu v stoji, v
kľaku, v drepe, v sede alebo v ľahu. Pri tomto druhu služobnej streľby najviac využívame
skúsenosti zo strelnice, streľbu jednoducho funkciou spuste, usmernenie mušky cez cieľnik,
spúšťanie a pevné stanovište. Vplyv druhej ruky pri mierení obmedzí chvenie a trasenie z
telesnej námahy a z nervozity, zníži účinok spätného rázu. Pri používaní opory nesmieme
zbraň nikdy opierať priamo, ale vždy prostredníctvom druhej ruky. Tento spôsob umožňuje
účinnú streľbu služobnou zbraňou i na pohybujúci sa cieľ na 50 m. Keď nepriateľ má zbraň s
menšou účinnosťou, je možné ukončiť stret i vo vzdialenosti 50 - 100 m. Nemal by to byť
problém so zbraňami s hlavňou nad 4 palce (10 cm) a s dostatočne silným nábojom.
Mierená streľba vychádza buď z pokojnej polohy, keď sa zbraň drží v ruke v uhle asi
45° smerom k zemi alebo z puzdra, avšak nemôžeme odmietnuť ani zo 45° smerom hore.
Pred namierením na cieľ ruku napneme, spevníme a zdvihneme do výšky očí. Zbraň musí
smerovať vodorovne, aby nedochádzalo k nepresným zásahom. Pri pohybe zhora dolu
dochádza k väčšej nepresnosti. Váha zbrane väčšinou pomáha pokračovať v pohybe smerom
dolu a preto väčšina rán je krátka.
Rozhodujúce činitele pri mierenej streľbe: postoj, držanie zbrane, držanie ruky,
mierenie a spúšťanie.
Držanie zbrane značne ovplyvňuje úspech mierenej streľby. Po strete s ozbrojeným
páchateľom bude spravidla pevné, hlavne vplyvom nervového napätia. Znamená to, že
stredný zásah bude umiestnený trochu inde, ako pri voľnom držaní. Už pri vycvičovaní
služobnej streľby dbáme na pevné držanie zbrane. Stáva sa, že zamestnanec nemôže použiť
pri streľbe obe ruky, preto má byť vycvičený pre jednoručnú streľbu pravou alebo ľavou
rukou.
Zbraň v ruke držíme tak, aby bola predĺžením predlaktia, rovnobežne s jeho osou.
Zbraň je v strede zavretej dlane, neukazuje doľava alebo doprava. Dôležitá je pevnosť
zápästia, ktorá by nemala dovoľovať jeho pohyb pri pohybe so zbraňou vo vertikále alebo
horizontále. Pohyblivé zápästie je príčinou vysokých a hlbokých alebo dlhých bočných
zásahov. Pažba dobre vypĺňa ruku a zamedzuje pohybu zbrane pri spúšťaní. Prakticky má
vzniknúť predĺženie ruky a hlaveň má mať funkciu ukazováka (pri ukazovaní na cieľ).
Správnosť spúšťania je predpokladom presnej mierenej streľby. Robí sa rýchle,
plynulo ale bez trhania.
Najväčšia chýba pri streľbe vzniká šklbnutím pri spúšťaní. V okamihu, keď úderník
dopadá na zápalku, zbraň s čo najmenším pohybom (alebo nehybne) smeruje na cieľ. Pri
mierenej streľbe a držaní obojruč tlačí strieľajúca ruka dopredu a podporná ruka ťahá dozadu,
nedochádza k zaťaženiu rúk, ale k vzájomnému doplneniu. Týmto dosahujeme dobrú stabilitu
i v záťažových situáciách. Tlak na spúšť vykonáva prvý článok ukazováka. Keď tlak
vykonáva na spúšti druhý článok, je potrebné zvoliť iné držanie alebo pažbu. Ruky a ich tvar
sú rôzne, preto žiadny výrobca nevyrobí univerzálnu pažbu pre služobnú zbraň, aby
vyhovovala individuálne každej ruke.
105
4.1.2 Inštinktívna streľba od boku - vo výške pásu
Výstrel z úrovne boku bude často zvádzať k prirovnaniu alebo snahe neodlíšiť ho od
cowbojského strieľania. Ako sme už spomenuli, druh služobnej streľby závisí predovšetkým
od vzdialenosti cieľa. Zblízka alebo pri prekvapení je potrebné vystreliť čo najrýchlejšie.
Najrýchlejší výstrel je výstrel z úrovne boku a používa sa pri boji zblízka a pri prekvapivom
útoku. Inštinktívnu streľbu od boku je možné doporučiť na vzdialenosť 3 až 7 m. Potom
účinnosť, presnosť streľby veľmi klesá a vnáša do streľby nie pocit istoty ale náhodu.
Pre porovnanie uvediem, že vycvičovanie FBI používa a trénuje vzdialenosť na 6,5 m.
V našich podmienkach doporučujeme trénovať na vzdialenosť 5 - 6 m, kde je predpoklad
natrénovať dostatočnú istotu.
Pri tejto streľbe je stereoefekt očí, predlaktie a zápästie základom úspechu. Mieri celé
telo, pri prenášaní streľby na druhý cieľ doporučujeme bočnú korekciu vykonať pohybom
celého tela, nie len rukou so zbraňou do boku. Zbraň zameriavame na cieľ tak, ako keď
ukazujeme ukazovákom. Strelec hľadí priamo na cieľ, telo so zbraňou je koordinované s
pohľadom očí. Pri tomto mierení využívame stereoskopický efekt pri pohľade oboma očami.
Môžeme strieľať jednoruČ alebo obojruč. Účelné je vystreliť inštinktívne z výšky boku dve
rany a hneď sa snažiť zlepšiť svoju streleckú polohu.
Do popredia vystupuje požiadavka zníženia postoja, ktorá vychádza zo stability a
inštinktívnej ochrany života. Ale vyžaduje to i ústroj policajta, najmä pri zimnom odeve vzor
85, ale i civilných kabátoch, keď musí prísť k posunu rukáva od zápästia, aby nám rukáv
nezablokoval činnosť zbrane, lebo hrozí jeho zaseknutie medzi kohút a telo zbrane.
4.1.3 Inštinktívna streľba vo výške očí
Inštinktívna streľba vo výške očí je ďalšou formou použitia ručných strelných zbraní
na krátku vzdialenosť k obrane pri prekvapujúcom útoku. Pri prekvapujúcom útoku je správna
a účinná reakcia výstrel z úrovne boku alebo úrovne očí. Tu rozhodujú stotiny sekundy a prvý
zásah účinnou strelou rozhoduje. Profesionál musí ihneď odpovedať streľbou, lebo len živý
policajt môže ochrániť životy ostatných osôb.
Inštinktívna streľba vo výške očí často označovaná "combat", "combatschuss" má
najväčšiu účinnosť vo vzdialenosti 3 až 12 m, kde pre presnosť obetujeme desatinu sekundy z
rýchlosti. Zásah je istejší v porovnaní so streľbou vo výške boku. Inštinktívna streľba vo výške
očí je rýchla, ukazovacia, bez použitia mieridiel. Do tejto streľby sa môžeme dostať dvoma
spôsobmi - keď zbraň vyťahujeme z puzdra alebo strelec drží pri akcii zbraň v ruke a hľadá
zločinca. Tu môže strieľať s natiahnutým kohútikom. Najväčšia istota účinku sa dosiahne pri
streľbe z výšky očí obojruč. Veľmi dôležité je, aby rana vyšla v okamihu ustálenia zbrane vo
výške očí. Keď je zbraň vo výške očí a medzi očami ustálená, vystrelí strelec dve rany.
Strelec zostáva stáť len krátko, po streľbe hneď ide do pohybu, aby neposkytoval páchateľovi
dobrý cieľ.
Zdvíhanie natiahnutej ruky veľmi zvyšuje istotu zásahu. I tu mieri celé telo, aby sme
využívali stereoefektu oboch očí. Strelecký postoj má byť pokrčený, obranný, prirodzený a
nie kŕčovitý. Nemáme pri tom žiadny stratový úkon, celé hľadanie cieľa a výstrel je jeden
plynulý pohyb. Stereoefekt oboch očí a uší umožňuje pri tomto druhu streľby väčšiu istotu pri
streľbe na záblesk alebo zvuky, je to spôsob streľby za zníženej viditeľnosti.
Podľa situácie budeme prekonávať odpor spúšte 2 kg alebo 5 kg. Pri spúšťaní sa
dodržiavajú zásady rýchleho a plynulého tlaku na spúšť. Pomocou držania a tlaku druhej ruky
obmedzíme chvenie a trasenie z telesnej námahy a nervozity, ktoré vyvoláva vzájomná
streľba medzi ochrancom zákona a zločincom.
Keď zločinec mieri a strieľa na občanov a policajtov, nieje účelné, aby policajt mieril
na nohy. Len zásah do hornej časti hrudníka ho zneschopní a odstráni nebezpečie pre zdravie
106
a život občanov a zamestnanca. Váhaví zamestnanec ohrozuje sám seba, ale i druhých
kolegov a občanov.
4.2 Metódy streľby v služobnej činnosti
V služobnom vycvičovaní majú byť používané metódy streľby, ktoré by sa mali
aplikovať v rôznych polohách. Nevyhýbame sa ani názoru, že v jednotlivých polohách sú
rôzne metódy, ktoré sú samostatné. Je to otvorená otázka pre ďalšie rozpracovanie a výmenu
názorov. My sa prikláňame k názoru, že je niekoľko metód služobnej streľby, ktoré sa
aplikujú v rôznych polohách. Prikláňame sa k názoru, že výcvik nemôže spočívať na jednej
metóde a v jednej alebo dvoch polohách.
4.2.1 Weaverova metóda - Jack Weaver, šerif Los Angeles
Podľa niektorých autorov sa jedná o najviac používanú metódu v služobnej streľbe,
ktorá umožňuje presne strieľať ručnými strelnými zbraňami na vzdialenosť 50-100 m.
Zdôrazňuje význam používania mieridiel. Odporcovia tvrdia, že snahou o presné zamierenie
sa stráca rýchlosť pre okamžité reagovanie. Keď je perfektne zvládnutá metóda, jej technika,
potom sa stávajú mieridlá určitým druhoradým faktorom.
Slabšou rukou držíme, resp. podopierame zbraň, lakeť smeruje dole. Strieľajúca ruka,
ktorou držíme zbraň a stláčame spúšť, je natiahnutá. Hlava je mierne naklonená na stranu
silnejšej ruky. Nohy sú na úrovni ramien. Celé telo je pootočené o 1/3 k cieľu. Kolená nie sú
strnulé (obraz číslo 43).
Zaujatie pozície:
Slabšia noha je o krok vpredu, telo sa nakláňa trochu dopredu, silnejšou rukou
vyťahujeme po otvorení puzdra zbraň. Keď sa nachádza na úrovni plexus solaris, a spúšťový
prst je pozdĺž zbrane, prichádzame slabšou rukou na pomoc. Štyrmi prstami slabšej ruky
zachytávame ruku so zbraňou a dvíhame ju na úroveň našich očí, pritom nohami otáčame telo
o 1/3.
Výhody tejto polohy: umožňuje nám dlhodobé zotrvanie v pozícii, dobré ovládanie
zbrane a rýchla kadenciu streľby, možno je zasahovať cieľ v rozsahu až 180°, možnosť dať sa
do pohybu a používať mieridlá.
Nevýhody: nižšia vlastná bezpečnosť, strelec predstavuje dobrý cieľ pre protivníka,
táto pozícia má charakter útočnej pozície, je vhodnejšia pre prípad, keď policajt má časový
náskok pred protivníkom a v podstate umožňuje začať akciu.
4.2.2 Police Crouch
Umožňuje inštinktívnu streľbu na vzdialenosť 15 m. Ruky s telom vytvárajú
trojuholník, na ktorého vrchole sa nachádza zbraň, ktorá mieri na cieľ. Zbraň sa v tejto pozícii
nachádza na úrovni očí a medzi očami, pričom mieri na telo protivníka. Telo je poskladané,
silueta je zmenšená, kolená sú skrčené, tlačené dopredu. Slabšia ruka drží silnejšiu a nesmie
nadľahčovať zbraň, lebo neumožňuje rýchlu streľbu. Tu treba mať vycvičenú ľavú i pravú
ruku. Mieri celé telo, pri zmene cieľa mierime zmenou celej pozície, aby sme využívali
stereoefekt oboch očí. Dôležité je, aby rana vyšla v okamihu ustálenia zbrane vo výške očí a
medzi očami (obraz číslo 44).
Zaujatie pozície:
Slabšia noha sa posúva do strany na šírku ramien, telo sa mierne predkláňa dopredu,
kolená zohýbame, silnejšou rukou otvárame puzdro a vyťahujeme zbraň. Slabšia ruka je na
úrovni plexus solaris. Ruka so zbraňou sa dvíha a naťahuje sa, súčasne ju zachytáva slabšia
ruka, ktorá uzatvára silnejšiu ruku so zbraňou.
107
Výhody: umožňuje skutočne inštinktívnu streľbu veľmi rýchlym spôsobom, dobré
zvládnutie zbrane, vysoká pravdepodobnosť úspešného zásahu, podstatné zmenšenie siluety,
možnosť používať mieridlá.
Nevýhody: na ulici môžeme stratiť rovnováhu, keď do nás náhodne vrazí chodec.
Preto sa musíme istiť skrčením kolien, aby umožňovali sadnúť alebo spadnúť na kolená.
| j DbrkzčíMj|Éj
4.2.3 Podopieracia metóda - Fairbairnom
Vychádza z pozície Police Crouch, kde u rúk a držaní zbrane sa nič nemení. Rozdiel je
v pozícii nôh, kde slabšia je podstatne vysunutá dopredu, koleno mierne zohnuté. Silná noha
je natiahnutá s pevne zafixovaným kolenom. Telo zostáva vztýčené. Hmotnosť tela sa prenáša
na slabšiu prednú nohu, ktorá by mala zabezpečovať nosnosť až 60 %. Nohy sú v šírke
ramien. Viac sa aplikuje pri mierenej streľbe ako pri inštinktívnej.
Telo sa mierne predkloní a silnejšou rukou tasíme zbraň po odopnutí puzdra
Vyťahujeme zbraň s hlavňou smerom dolu. Slabšia ruka je na úrovni opasku, kolená mierne
ohnuté, otvorené ( obraz číslo 45).
Slabšia ruka zachytáva ruku so zbraňou, naťahujeme obe ruky a slabšia ruka sa
posunie mierne dopredu. Výhody rovnaké ako Police Crouch. Umožňuje streľbu na niekoľko
cieľov zo stabilného postavenia.
4.2.4 Metóda "Rock the Baby" - kolíska
Táto metóda nám umožňuje využiť podporu zranenej ruky, ktorá nemôže pracovať v
zapasti. Aplikujeme ju pri mierenej streľbe i na dlhšie vzdialenosti okolo 25 m i viac
Môžeme ju doporučovať pre ženy, kde sa využije ich prirodzený postoj a slabšie fyzické
108
dispozície. Celé telo je pootočené o 45° smerom k cieľu. Nohy sú na šírku ramien bez
strnulosti v kolenách. Hmotnosť je rozložená na oboch nohách. Slabšia noha je vpredu a
silnejšia päta zakrýva špičky slabšej nohy pri pohľade zozadu.
^ r a ň držíme v silnejšej ruke, ktorá je mierne pokrčená v lakti. Slabšia ruka je
zdvihnutá laktom do výšky ramien. Je pokrčená v lakti s uhol menším ako 60°. Do lakťového
lôžka slabšej ruky je položené zápästie silnejšej ruky tak, aby sa malíčková hrana dotýkala
mäkkých časti lakťa. Na spevnenie držania sa slabšou rukou robí uchop za lakťom silnejšej
ruky (obraz cislo 46).
Zaujatie pozície:
Slabšia noha sa posúva dopredu najviac na šírku ramien a stabilizuje polohu. Silnejšou
rukou vytahujeme po otvorení puzdra zbraň. Spúšťový prst je vedľa puzdra záveru Ruku so
zbraňou dvíhame do výšky plexus solaris a začíname posúvať na cieľ. Slabšiu ruku posúvame
k laktu silnejšej, kde ju uchopíme. Silnejšia ruka pokračuje v pohybe do výšky očí a zároveň
sa k nej prisúva lakeť slabšej ruky, ktorý jej vytvorí podporu.
Výhody: nenáročnosť na fyzickú pripravenosť, možnosť presnej streľby i na
vzdialenosť 25 m a viac.
Nevýhody: vlastná bezpečnosť, nezníženie siluety strelca, neumožnenie streľbv vo
väčšom uhle ako 90°.
Obraz č f
109
4.2.5 Metóda FBI - Sasiova metóda
a) Streľba jednou rukou
Umožňuje inštinktívnu streľbu na krátke vzdialenosti do 8 m. Pri streľbe sa
nepoužívajú mieridlá, lebo zbraň sa nedostáva vyššie, ako je plexus solaris. Nohy sú v
paralelnom postavení na šírku ramien, kolená sú pokrčené. Telo je predklonené a slabšia ruka
stabilizuje postoj. Lakeť silnejšej ruky je ohnutý a smeruje do stredu tela.
Zaujatie pozície.
Slabšia noha sa posúva do boku na úroveň ramien. Rozpätie nôh môže byť i širšie.
Zároveň sa nohy krčia v kolenách a telo sa nahýna dopredu. Silueta strelca sa znižuje a
zaokrúhľuje. Silná ruka vyťahuje zbraň. Silná ruka so zbraňou sa s pokrčeným lakťom sa
posúva dopredu oproti cieľu. Na mierenie sa využíva ukazovacia metóda prstom. Slabšia ruka
je na úrovni plexus solaris otvorená. Naťahovanie záveru pri pištoli bez nábojov v nábojovej
komore vykonávame vo výške pása pred posunom predlaktia pred telo, za pohybu silnejšej
ruky so zbraňou na cieľ.
b) Streľba obojručne
Slabšia noha sa posúva do boku na šírku ramien, môže byť i širšie. Nohy buď sú
postavené paralelne alebo niektorá je vysunutá dopredu, aby sa zvýšila stabilita. Ruky sú
vysunuté skrčené pred telom, pritom predlaktie je rovnobežné so zemou. Podstata mierenia
spočíva vo vytvorení trojuholníka predlaktím rúk, kde os hlavne je 2 cm nad pupok. Strelec
hľadí priamo na cieľ, telo s rukami a so zbraňou je koordinované stereoefektom očí. Strelec
stojí v prikrčenom, obrannom postoji, kde je stabilita zaistená širokým rozkročením.
Zaujatie pozície:
Slabšia noha ide do šírky a mierne dopredu. Zároveň krčíme nohy a znižujeme siluetu.
Silnejšou rukou vyťahujeme zbraň a začíname pózu so zohnutým lakťom dopredu. Keď je
ruka so zbraňou, pred telo prikladáme podpornú ruku a dokončíme nasmerovanie zbrane na
cieľ. Zbraň je na vrchole trojuholníka predlaktia vo vertikále umiestnená medzi oči a v
horizontále vo výške niekoľko cm nad pupok.
O presnosti streľby rozhodujú oči, pevnosť zápästia - jeho nehybnosť. Mieri celé telo,
pri prenášaní paľby na druhý cieľ doporučujeme bočnú korekciu preniesť pohybom celého
tela pomocou premiestnenia chodidiel. Nedoporučujeme opieranie lakťom o telo alebo
opasok, chvenie tela značne ovplyvňuje presnosť streľby (obraz č. 47).
Výhody: Rýchle tasenie a podstatné zníženie siluety. Pôsobí dobre esteticky a hlavne
účinne. Výhodná pre policajný zákrok v mestskej štvrti, pri boji zblízka, preprave peňazí, kde
je potrebný okamžitý a efektívny zákrok.
Nevýhody: Nutnosť pohybu celého tela pri korekcii streľby. Účinnosť na krátku
vzdialenosť do 8 m.
4.2.6 Metóda Massada Ayooba
Doporučuje sa používať na vzdialenosť do 20 m, potom jej efektívnosť klesá. Nohy
máme rozkročené, oproti ostatným metódam je silnejšia noha posunutá mierne dopredu.
Silnejšia noha je mierne pokrčená a na nej spočíva viac hmotnosti. Slabšia noha je natiahnutá.
Silnejšia ruka drží zbraň a mieri ňou, je natiahnutá až k ramenu. Slabšia ruka má zavretú päsť
a priložená je k vrchnej časti hrude, aby bola pripravená na spiatočný úder.
Doporučuje sa ju používať pri preprave cenín a dokumentov, keď slabšia ruka má inú
úlohu než podopierať zbraň (obraz číslo 48).
Zaujatie pozície: Silnejšia noha ide mierne dopredu a na šírku ramien, súčasne sa
mierne krčí v kolene a telo ostáva vzpriamené. Silnejšia ruka vyťahuje z otvoreného puzdra
zbraň, napriamuje sa v lakti. Je natiahnutá až k ramenu a dvíha sa do výšky očí, smerom na
cieľ. Slabšia ruka zviera päsť, ktorú s ohybom v lakti prikladá k vrchnej časti hrude, pod krk.
Výhoda: Slabšia ruka môže vykonávať inú úlohu.
110
Nevýhody: Neznižuje siluetu strelca. Od strelca vyžaduje silný svalový systém, ktorý
má malé chvenie, lebo neumožňuje znižovať chvenie druhou rukou.
4.2.7 Metóda Bodyguard
Doporučuje sa používať členom telesnej ochranky. Umožňuje použitie zbrane a
súčasne zákrok voľnou rukou bez možnosti odcudzenia zbrane. Maximálna vzdialenosť pre
túto metódu je 5 m. Umožňuje inštinktívnu streľbu z výšky boku.
Slabšia noha je vpredu mierne pokrčená, hmotnosť prenáša na ňu. Silnejšia noha je
napnutá, nie však kŕčovito. Silnejšia raka drží zbraň, je zohnutá v lakti a predlaktím prisunutá
k telu tak, aby hlaveň bola pred telom. Slabšia ruka je voľná s otvorenou dlaňou pripravená na
odľahčenie protivníka. Telo mierne nahnuté dopredu (obraz č. 49).
Zaujatie pozície: Slabšia noha robí posun dopredu, prenášame na ňu hmotnosť,
zároveň slabšou rukou vedieme úder otvorenou dlaňou do tváre nepriateľa a silnejšou rukou
vyťahujeme zbraň. Predlaktím prisúvame k telu a zbraňou mierime na protivníka.
Výhody: Rýchle tasenie. Zbraň je chránená pred vykopnutím a zobratím protivníkom
v boji muža proti mužovi.
Nevýhody: Nepresnosť streľby sa nad vzdialenosťou 2-3 m značne zvyšuje.
4.2.8 Metóda - vysoké puzdro
Túto metódu doporučujeme na inštinktívnu streľbu na vzdialenosť do 4 m a v prípade
boja muža proti mužovi, keď nepriateľ sa snaží zmocniť našej zbrane. Slabšia noha je mierne
vpredu na šírku ramien na spresnenie stability. Slabšia ruka je pripravená na obranu alebo inú
úlohu vo výške plexus solaris. Pevnejšia ruka drží zbraň vysoko vytiahnutým lakťom a
zohnutou rukou v lakti. Zápästie je zalomené smerom hore, malíčkovou hranou pri puzdre a
prstami prisunutými k rebrám. Hlaveň mieri na nepriateľa (obraz číslo 50).
Zaujatie pozície: Slabšia noha robí mierny pohyb dopredu, telo prenáša hmotnosť na
slabšiu nohu a zároveň silnejšia ruka vyťahuje zbraň z puzdra. Hneď po vytiahnutí zbrane,
111
bez pohybu ruky a zmeny zhybu v lakti zalamuje zápästie smerom hore a nasmeruje zbraň na
cieľ. Silnejšia ruka ostáva prisunutá pri tele zbraňou a zápästím, lakeť je odsunutý od tela vo
výške pŕs. Slabšia ruka ostáva voľná pre obranu pred protivníkom alebo na ľavej strane
vyvažuje stabilitu.
Výhody: Rýchle tasenie a spevňuje ruku proti odobratiu zbrane protivníkom. Pozor,
páku na lakeť možno ľahko nasadiť.
Nevýhody: Nepresnosť streľby a nezníženie siluety strelca.
Na začiatku sme zdôraznili rôznorodosť polôh v služobnej streľbe. Jednou jej
charakteristikou je variabilnosť polôh, prechod z jednej do druhej a možnosť krytia proti
strelám páchateľa. Dobrý strelec nepočíta s tým, že akciu rozhodne vo svoj prospech len z
jednej polohy a nedovolí si netrénovať všetky polohy. Už pri zmene polohy počas streľby sa
začína prejavovať tvorivé a taktické myslenie. Veď jednou požiadavkou je, že streľba sa
vykonáva väčšinou na pohybujúci sa cieľ, ktorý strieľa na nás. Nie je účelné z prvej polohy
vystrieľať veľa výstrelov alebo všetky náboje zo zásobníka. Čím dlhšie zostávame v jednej
polohe a na tom istom mieste, tým zvyšujeme pravdepodobnosť nášho zasiahnutia zo strany
páchateľa. Mala by platiť zásada, že z prvej polohy je účelné vystreliť dve rany a hneď sa
snažiť zlepšiť svoju streleckú polohu. Najvhodnejšie je následne zaujať polohy v ľahu, v
112
kľaku alebo v drepe, za pomoci krytia sa stĺpom, obrubníkom, múrikom, autom a pod, odkiaľ
pokračujeme v streľbe.
Polohy, ktoré uplatňujeme v policajnej streľbe sú: - v stoji, - v kľaku, - na kolenách, v podrepe, - v sede a v ľahu.
Všetky tieto polohy môžeme aplikovať za predmetom, krytom, ktorými môže byť
vozidlo, roh stavby, betónový stĺp, betónový plot, obrubník, stĺp osvetlenia, komín, schodište
a pod.
4.3.1 Streľba v stoji
V stoji využívame všetky metódy tak, ako sú popísané. Technika streľby má
vychádzať zo situácie a zo schopnosti policajta, ktorý si vyberie spôsob bránenia alebo útoku.
Podľa techniky vykonania rozoznávame streľbu dopredu, do strán a dozadu.
a) Streľba dopredu.
Techniku streľby dopredu budeme vykonávať podľa popisu v časti metódy. Nebolo by
účelné znovu rozpisovať ju i v tejto časti.
b) Streľba do strán.
Streľbu do strán je možné vykonávať dvoma spôsobmi:
• obranu zo silnejšej strany,
• obranu zo slabšej strany.
Obrana zo silnejšej strany.
Pri použití metód FBI alebo Police Crouch, kde nohy sú od seba na úrovni ramien
alebo je vpredu silnejšia noha, nám stačí pootočenie tela o 90° dopredu v smere slabšej nohy,
ktorá nesmie hýbať bedrom silnej nohy. Keď je u metód vpredu slabšia noha ako u metódy
Weaverovej, Podopieracej, Bodyguard a Rock the Baby, kde nohy sú vo väčšom posune, tak
prekrižujeme slabšiu nohu pred silnejšiu, pootočíme sa na špičkách nôh a môžeme strieľať
(obraz č. 51). U metódy Massada Ayooba si vyžaduje posun slabšej nohy o krok dopredu a po
pootočení na špičkách nôh sme pripravení strieľať.
113
Obrana zo slabšej strany.
Pri metódach Police Crouch a FBI je potrebné sa pootočiť o 90° dozadu, smerom
slabšej nohy. Keď je vpredu silnejšia noha, stačí pootočenie na špičkách. V prípadoch, že je
vpredu slabšia noha a pri metódach Weaverova, Podopieracia a Rock the Baby odstúpime o
krok slabšou nohou a otáčame sa na špičkách oboch nôh o 90°. U Massada Ayooba slabšia
noha silno prekrižuje vzadu silnú nohu a vykonáva sa otočenie o 90°.
Pri týchto technikách, ktoré sa začínajú vykonávať so zbraňou v puzdre, je potrebné
riadne natrénovať tasenie zbrane,
c) Streľba za seba dozadu.
• S otáčaním celého tela.
• Bez otáčania.
Streľba za seba dozadu s otáčaním celého tela.
Poloha a metódy sú rovnaké, len technika otočenia celého tela nám umožňuje streľbu
iným smerom, než dopredu.
Metóda Weaverova a Rock the Baby.
Slabšou nohou križujeme dozadu silnejšiu, pričom silnejšou rukou tasíme zbraň,
slabšia je na úrovni opasku s otvorenou dlaňou. Potom sa otočíme na špičkách oboch nôh,
zbraň vytiahneme z puzdra a ľavá ruka sa začína prisúvať k dvíhajúcej ruke do výšky očí, kde
podoprie silnú ruku so zbraňou. U Weaverovej, lakeť ľavej ruky smeruje k zemi (obraz č. 52).
Pri Baby vytvára lôžko na založenie zápästia.
Pri zaujatí polohy, môžeme vykonať otočenie prekrižovaním silnejšej nohy vzadu
slabšou nohou, pootočením na špičkách oboch nôh sme pripravení strieľať iným smerom.
Podopieracia metóda.
Keď máme zaujatú polohu, tak otočenie vykonávame tak, že hmotnosť presunieme
rovnako na obe nohy. Slabšou nohou vzadu s dlhším krokom prekrížime silnú nohu a
vykonávame pootočenie na špičkách. Po otočení presunieme väčšiu časť hmotnosti na slabšiu
nohu.
Po zaujatí polohy so zbraňou v puzdre, slabšia noha urobí väčší krok dozadu, pričom
silnejšou rukou tasíme zbraň. Potom sa na špičkách oboch nôh otočíme a prenášame
hmotnosť na slabšiu nohu. Otáčame celé telo a nachádzame sa pripravení k streľbe do nového
smeru.
114
Metódy Police Crouch, FBI a Bodyguard.
Využívame križovanie slabšou nohou dozadu silnejšej, t.j. obdobne ako metóda
Weaverova. Alebo vykonávame kruhový posun slabšej nohy dozadu za silnejšiu nohu.
Súčasne tasíme zbraň a stabilizujeme telo. Ruky so zbraňou u Police Crouch posúvame do
výšky očí. Pri metódach FBI a Bodyguard do výšky boku a sme pripravení k streľbe. Keď už
sme pripravení k streľbe, tak otočenie vykonávame obdobne a práca je založená len na
nohách.
Metóda Massada Ayooba
Obraz číslo 53
Silnejšou nohou posúvame o krok
dozadu a prekrižujeme za slabšou nohou.
Robíme pootočenie na špičkách nôh,
zároveň tasíme zbraň a ľavou rukou si
bránime telo. Po pootočení zdvihneme zbraň
do výšky očí a sme pripravení k streľbe.
Keď máme zaujatú polohu v stoj i, tak
otočenie vykonávame tak, že slabšou nohou
prekrižujeme vzadu silnejšiu nohu, aby nohy
boli vedľa seba. Vykonávame pootočenie na
špičkách nôh, prenesieme hmotnosť na
silnejšiu nohu a sme pripravení strieľať iným
smerom (obraz č. 53).
Streľba za seba dozadu bez otáčania.
.-tíUSk. Obraz čísi n <U Všetky metódy nemôžeme
aplikovať pri streľbe dozadu
bez otáčania. Úplne sú vylúčené
Rock the Baby, Bodyguard.
Metódy Police Crouch, FBI,
Podopieracia ale i Massada
Ayooba. Máme stabilný postoj,
nohy od seba a otáčame hornú
časť tela na silnejšiu stranu,
pričom tasíme zbraň. Slabšia
ruka ostáva zovretá v päsť a
chránime
sa ňou.
Zbraň
dvíhame jednou rukou do výšky
očí a sme pripravení k streľbe
bez pohybu nôh a rýchlo. U FBI
ide ruka so zbraňou do výšky
boku (obraz č. 54).
V prípade, že sme už
polohu zaujali, tak zmenu smeru
streľby vykonávame obdobne.
Pri streľbe obojruč slabšia ruka uvoľňuje držanie, zoviera sa v päsť a ostáva pred telom.
Zároveň ruka so zbraňou vykonáva zmenu pohybu dozadu (obraz č. 54).
Weaverova metóda (obraz č. 55).
Zaujme stabilnú polohu, silnejšia ruka tasí zbraň a pootočíme vrchnú časť tela. Po
pootočení slabšia ruka zachytí silnejšiu so zbraňou a zdvihne ju na úroveň očí. Táto streľba je
značne prekvapujúca bez pohybu z miesta a vyznačuje sa rýchlou reakciou. Obdobne
vykonávame streľbu smerom za seba bez otáčania, keď už sme zaujali polohu v stoji.
Obraz
číslo
54
.„,^,
115
4 . 3 . 2 S t r e ľ b a v k ľ a k u , na k o l e n á c h a v p o d r e p e
a) V kľaku.
Poloha, ktorá nám umožňuje podstatne zmenšiť siluetu a presnú streľbu na väčšie
vzdialenosti. Spĺňa požiadavky na efektívne krytie a dobré zvládanie zbrane. Do tejto polohy
sa môžeme dostať u všetkých metód, avšak pre ďalšie vedenie streľby sa najvhodnejšie javia
Weaverova a Podopieracia. Dobré výsledky sa dosahujú i u metódy Massada Ayooba a Baby,
ktorú doporučujeme hlavne u žien.
Technika streľby v kľaku Weaverovou metódou.
Východzie postavenie je buď zo zaujatej polohy v stoji
alebo zo základného postoja. Zbraň je v puzdre, slabšia noha
ide krok dopredu. Silnejšou rukou odopíname puzdro a tasíme
zbraň, slabšiu ruku prikladáme na silnejšiu ruku. V tomto
momente ideme do pokľaku, kde koleno silnejšej nohy je skoro
na úrovni predsunutej slabšej nohy. Lakeť, ktorý smeruje dole,
opierame o koleno slabšej nohy. Silnejšiu ruku máme
natiahnutú. Stehno silnejšej nohy sa dotýka lýtka a päty, na
ktorej akoby sedíme. Prechod zo stoja, keď už máme tasenú
zbraň je značne jednoduchý. Koleno silnejšej nohy tlačíme
k zemi, až koleno položíme k predsunutej ľavej nohe, ktorú
zároveň krčíme v kolene. Dosadáme na pätu silnejšej nohy a
slabšiu ruku opierame o koleno slabšej nohy. Streľba touto
technikou nám umožňuje veľmi presné zásahy i na väčšiu vzdialenosť (obraz č. 56).
Technika streľby v kľaku z Podopieracej a Police Crouch.
Pri prechode z týchto metód, aplikovaných v stoji
do pokľaku, sa nám ustáli jedno technické riešenie,
pretože obe metódy pri držaní hornej časti tela a zbrane
vychádzajú z tých istých zásad. Po prechode do pokľaku
na silnejšie koleno ruky naďalej vytvárajú trojuholník vo
výške očí, obe ruky sú natiahnuté. Koleno silnejšej nohy
je na úrovni opätku slabšej nohy. Strelec nesedí na päte
silnejšej nohy (obraz č. 57). Zbraň je v puzdre, slabšia
ruka ide dopredu o väčší krok. Silnejšia ruka odopína
puzdro a tasí zbraň, slabšia ruka sa prikladá na silnejšiu.
Ideme do pokľaku, kde koleno silnejšej nohy je na úrovni
slabšej nohy. Ruky so zbraňou máme natiahnuté a telo
vystreté. Táto technika nám umožňuje voľný pohyb
zbrane do smeru po horizontálnej a vertikálnej línii.
Technika streľby v kľaku Massada Ayooba.
•-•-•?..'Í:
mň
Silnejšia noha ide dopredu krok a silnejšou rukou
tasíme zbraň. Ideme do pokľaku na koleno slabšej nohy a
zároveň slabšia ruka robí pohyb a prisúva sa zápästím na
hornú časť pŕs. Keď máme zaujatú polohu v stoji, tak do
pokľaku ideme jednoducho posuvom slabšej nohy a
pokľaknutím na koleno slabšej nohy. Telo ostáva
vystreté a silnejšia ruka napriamená (obraz č. 58).
Technika streľby v kľaku Rock the Baby.
Vykoná sa pokľak na slabšiu nohu. Telo je
vystreté a ruky vytvárajú kolísku ako v stoji.
116
Technika streľby do strán v kľaku.
Bez otáčania.
Najvhodnejšie je aplikovať metódu (obraz č. 59)
Podopieraciu a Massada Ayooba, ktoré nám umožňujú
streľbu na slabšiu i silnejšiu stranu. Do strany otáčame
telo, nohy, koleno a chodidlá ostávajú bez zmien.
Otáčanie okolo osi strelca.
Touto technikou môžeme sledovať pohyb
páchateľa a viesť streľbu na niekoľko cieľov v priestore
360°. Pre zvládnutie musíme natrénovať spôsob
otáčania. Základnou otázkou je problém zmeny
podpory na zemi, keď meníme slabšie koleno za
silnejšie alebo naopak, čiže vzájomná výmena podpory
na zemi. K zmene podpory dochádza, keď pri otáčaní
cítime odpor na úrovni bokov. Koleno slabšej nohy sa
otáča na stranu a postupne klesá na zem, kde vystrieda
koleno nohy silnejšej (obraz č. 60).
Obraz číslo 60
Otáčanie zo stoja do pokľaku.
Technika nám umožňuje
sledovať ciele a zaujať streľbu
iným smerom než sme v
základnom postoji alebo keď
aplikujeme v stoj i metódy
Police Crouch, Weaverovu,
Podopieraciu, Massada Ayooba,
FBI jednoruč
a
obojruč,
Bodyguard, Rock the Baby. Je
to veľmi jednoduchá technika.
Obraz číslo 61
117
Keď strieľame v stoji niektorou metódou, tak slabšou nohou ustúpime dozadu, začneme sa
otáčať na špičkách nôh smerom na slabšiu nohu a súčasne tlačíme koleno silnej nohy k zemi
až ukončíme otočenie o 180° so súčasným položením kolena na zem (obraz č. 61) .
U metódy Massada Ayooba (obraz č. 62)
Slabšou nohou prekrižujeme
Obraz číslo 62
vzadu silnejšiu nohu tak, aby
špička slabšej bola rovnobežne s
pätou
silnejšej
nohy.
Zo
základného
postoja
v stoji
vykonávame otočenie: slabšou
nohou ustúpime o jeden krok
dozadu a súčasne tasíme zbraň z
puzdra. Otáčame sa na špičkách
oboch nôh a tlačíme koleno
silnejšej nohy k zemi. Váhu
prenášame na silnejšiu nohu. Pri
pootočení o 180°
koleno
silnejšej nohy sa dotkne zeme a
ruky zdvihnú zbraň do výšky očí
a sme pripravení k streľbe,
b) Na kolenách.
Táto poloha má tie isté výhody ako streľba v kľaku,
avšak má i súčasne nevýhodu, ktorá spočíva v zníženej
pohyblivosti strelca, lebo obe kolená má na zemi. V tejto
polohe môžeme aplikovať všetky metódy, pretože vzhľadom
na dodržanie zásad rozloženia hmotnosti na dolné končatiny
nie je veľká odlišnosť od postoja v stoji. Pre ženy sa v tejto
polohe doporučujú metódy Massada Ayooba, Rock the Baby.
Veľmi vhodné sú Podopieracia a Weaverova, kde môžeme
uplatniť i zásady na dolné končatiny - prenesenie hmotnosti,
vzájomná vzdialenosť a pod (obraz č. 63). Do tejto polohy sa
najrýchlejšie
a najčastejšie
dostaneme
zo
stoja pri
aplikácii
metódy
Police
Crouch, FBI alebo podrepu,
kde to nerobí problém a
pokrčené
nohy
to
predpokladajú. Doporučuje sa
používať pri streľbe spoza
auta, múrov a rôznych stredne
vysokých krytov,
c) V podrepe. Má tie isté výhody krytia, ako v kľaku, ale
neumožňuje nám rovnakú presnosť streľby. Umožňuje nám
značnú pohyblivosť strelca a zároveň kladie zvýšené
požiadavky na fyzickú zdatnosť, lebo strelca vyčerpáva.
Doporučuje sa využívať počas presunu za autom, múrikom a
za všetkými stredne vysokými krytmi na opätovanie streľby.
Je najvhodnejšou technikou pri vnikaní do miestnosti pre
jedného strelca. Najvhodnejšie sa aplikujú metódy
Podopieracia, Weaverova (obraz č. 64) a Massada Ayooba.
118
Obraz číslo 64
4.3.3 Streľba v sede
Poloha, ktorá má značnú výhodu pre využitie mieridiel a umožňuje streľbu na
vzdialenosť do 50 m. Je to poloha, ktorá je značne stabilná, pohodlná a podstatne znižuje
siluetu strelca. Do sedenia sa môžeme dostať rôznym spôsobom. Zo stoja, keď máme zbraň v
puzdre, máme zbraň tasenú, alebo už strieľame. Taktiež sa môžeme dostať z iných polôh,
ktoré nám v danom momente streľby nevyhovujú.
Technika streľby v sede.
Silnejšou rukou tasíme zbraň, súčasne slabšia noha sa vysúva dopredu a slabšia ruka
smeruje k podlahe, aby stlmila pád. Zbraň vytasená mieri na cieľ. Dosadneme na sedaciu časť
tela. Ďalej máme možnosti rôznej kombinácie:
a) nohy máme s kolenami pri sebe. Slabšia ruka drží silnejšiu ruku a podopiera ju.
(Podopieracia, Weaverova, nevylučujeme Baby a Massada Ayooba).
b) streľba v sede jednou rukou, kde kolená sú mierne ohnuté a slabšou rukou sa opierame
vzadu, čo zvyšuje stabilitu. Môžeme sa oprieť o predlaktie slabšej ruky, pričom slabšia noha
je voľne natiahnutá.(U praktickej streľby sa stretneme s názvom Keith Rollback).
My doporučujeme techniku, pri
ktorej
strelec
má
zbraň
pripravenú k streľbe, alebo ešte
len tasí zbraň silnejšou rukou,
slabšou nohou ide dozadu a
prekrižuje silnejšiu, zároveň si
sadá za päty nôh za pomoci
slabšej ruky alebo bez nej podľa fyzickej zdatnosti. Zbraň
smeruje na cieľ, nohy ostávajú
prekrížené,
slabšia
ruka
podopiera silnejšiu so zbraňou.
Strelec potom aplikuje podľa
svojich
zručností
metódy
streľby.
Doporučujeme:
a) Podopieracia alebo Weaverova metóda bez opretia o kolená.
b) Weaverova metóda s opretím o koleno slabšej nohy.
c) Podopieracia - oprieme oba lakte o kolená nôh. Tu sú obe ruky čiastočne pokrčené, čím
cieľnik dostávame bližšie k očiam (obraz č. 65).
4.3.4
Streľba v ľahu
Poloha v ľahu nám vytvára najmenšiu siluetu a umožňuje nám veľmi presnú obranu
pri dlhšej vzdialenosti od páchateľa až do 100 m. Poloha v ľahu na chrbte nám umožňuje
inštinktívnu streľbu na krátke vzdialenosti. Vyžaduje zvýšenú náročnosť na tréning jej
zaujatia, spôsobov premiestňovania a prechod do inej polohy.
Technika streľby na bruchu (obraz č. 66).
Ide o najviac rozšírenú polohu, ktorá má značné požiadavky na fyzickú zdatnosť
policajta svojou nepohodlnosťou. Hmotnosť tela tlačí na hrudník a hlava je v záklone, kde
tlačí na chrbticu. Zaujatie polohy vykonávame zakľaknutím k cieľu a súčasne tasíme zbraň.
Dlaň slabšej ruky smeruje k zemi a zmierňuje naše klesanie. Po vytiahnutí zbrane a
nasmerovaní na cieľ dokončujeme zaľahnutie celého tela na zemi. Slabšia ruka zachytí
silnejšiu ruku a strelec zamieri. Nohy máme mierne roztiahnuté, voľne položené. Máme nízku
119
a vysokú polohu podľa zdvihnutia alebo splynutia hrudného koša so zemou. Ruky sa môžu
dotýkať o zem len lakťami. Zdvihnutie rúk v
lakťoch sa prispôsobuje výške polohy. Čím je
vyššia poloha, i tým zohnutie v lakťoch je väčšie.
Technika streľby v ľahu na boku silnejšej strany.
O tejto polohe hovoríme, že je pohodlná.
Umožňuje dlhé zotrvanie v nej a presnú streľbu. Je
dobrá pre jej jednoduchosť a je možné ju používať
bez ohľadu na fyzickú zdatnosť. Predkloníme sa,
zohneme v kolenách a ľavou slabšou rukou,
otvorenou dlaňou sa pripravíme na tlmenie pádu a
silnejšou rukou tasíme zbraň. Pri poklese na kolená
súčasne v silnejšej ruke držíme zbraň a slabšou
udržujme stabilitu, ľahneme si na stranu boku
silnejšej ruky, silnejšiu nohu máme natiahnutú a
* '"" '"•'——~. „Obraz Číslo 67
slabšiu položíme členkom cez
silnejšiu, na úrovni kolena.
Slabšou
rukou
podopierame
silnejšiu ruku so zbraňou. Je
nevýhodná v prašnom prostredí,
kde prach a piesok môžu
znemožniť naše dobré videnie.
Technika streľby v ľahu na
chrbte.
-
u silnejšej ruky.
Výcvik
doporučujeme
hlavne
u
I „ dopravnej polícii, kde by ju mal každý
^SÉ^L
policajt perfektne zvládnuť. Osvedčila
;
sa pri bežných kontrolách motorových
vozidiel, kde páchateľ chcel použiť
zbraň proti policajtovi. Zaraďujeme ju
do techník, kde sa aplikuje inštinktívna
streľba na krátke vzdialenosti. Do tejto
polohy sa dostaneme z jednotlivých
metód streľby v boji prekrížením nôh a
dosadnutím za päty. Slabšia noha križuje
silnejšiu vzadu. Zbraň držíme v rukách, zamierujeme na cieľ a dbáme, aby pri dopade
prečnievala skrížené nohy. Policajt sa do tejto pozície veľmi ľahko dostane hlavne pri
metódach Police Crouch a FBI, kde pokrčenie nôh je významné. Keď je zbraň v puzdre, tak v
Obraz číslo 69
momente tasenia zbrane ľavá noha križuje
nohu silnejšiu. Po tasení zbrane začíname
ňou mieriť a pomaly klesáme, až
dopadneme na zadnú časť tela a ľahneme si
na chrbát. Zbraň držíme oboma rukami a
opierame ich o skrížené nohy (obraz č. 68).
Streľba môže začať už v momente klesania.
Rhodéska technika na chrbte.
Strelec leží na chrbte, hlava je
zdvihnutá od zeme a zbraň držíme
|Aj%
**mmr^
R-
120
Obraz číslo 68
obojručne. Zbraň je umiestnená medzi pokrčenými, roztiahnutými nohami, chodidlá sú
položená voľne na zem (obraz č. 69). Uhol v podkolení je menší ako 60°. Do polohy sa
dostaneme ako u prvej techniky na chrbte.
Akadémia - technika.
Doporučujeme
nasledovnú
Obraz číslo 70
techniku na chrbte - tasíme zbraň z
puzdra alebo už ju máme pripravenú k
streľbe, križujeme slabou nohou
silnejšiu nohu vzadu, krčíme kolená a
dosadáme na päty. Pri dopade zadnej
časti tela za päty sa silnejšia noha
vystiera a slabšia noha zostáva
pokrčená, zároveň si ľahneme na
chrbát (obraz č. 70). Keď vznikne
vysoké svalové napätie, môžeme strieľať jednou rukou a slabšiu ruku využiť na držanie pŕs a
hlavy hore, uchopením za pokrčenú ľavú nohu.
a) Streľba v ľahu za krytom.
Poloha v ľahu s kombináciou i malých krytov (obraz č.
72) nám umožňuje dosiahnuť najväčšiu efektívnosť
krytia siluety nášho tela. Umožňuje využiť všetky
predmety, ktoré sú schopné nás svojimi vlastnosťami
chrániť proti strelám. Vhodné je koleso vozidla,
obrubník, medzník, stĺp, múrik plotov a pod. Pritom
nám umožňuje viesť veľmi presnú streľbu ponad kryt
alebo bokom krytu (obraz č. 71). Tu zvlášť platí
zásada, že zbraň nesmieme položiť priamo na zem
alebo kryt, lebo už pri nácviku to policajtov zvádza
ukladať rukoväť zbrane na zem. Každý priamy styk
zbrane s podložkou v čase výstrelu nám vytvára
značnú nepresnosť streľby. Streľba spoza krytu môže
mať rôzne kombinácie, kde napríklad môžeme využiť
vysoký ľah na bruchu a strieľať jednou rukou, ďalej
vytvoriť uchop ruky ako v stoji v technike FBI a pod..
Nemôžeme si dovoliť len nácvik na boku silnejšej
ruky, lebo na streľbu ponad kryt, napr. obrubník, múr
a plot, je nepoužiteľná.
121
5 Prideľovanie, nosenie, ukladanie, zabezpečenie a ošetrovanie
zbraní
Prideľovanie, nosenie, ukladanie a zabezpečenie zbraní sa upravuje zákonom NR SR
č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, ako i zákon SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, kde je stanovený jednotný
postup pre zamestnancov obecnej polície, zákon NR SR č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní
súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov a
zákonom NR SR číslo 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
5.1 Prideľovanie služobných zbraní
Vychádza z potreby pracovnej činnosti obecnej polície, výkonu služby a zbraňou sa na
tieto účely považuje krátka guľová zbraň pridelená zamestnancovi obecnej polície
k pracovnej činnosti. Držiteľom tejto zbrane je v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. obec.
Pre zamestnanca sú stanovené požiadavky:
• s pridelenou služobnou zbraňou vedieť zaobchádzať,
• udržiavať ju v náležitom stave (zbraň udržovať v náležitej čistote),
• poznať právnu úpravu jej použitia vrátane,
• dbať o to, aby nedošlo k jej strate alebo odcudzeniu..
Napr. pre náčelníkov obecnej polície (priamy nadriadený) je stanovená povinnosť, t. j.
znalosti policajta preveriť po odovzdaní (prevzatí) služobnej zbrane. Zamestnancovi obecnej
polície sa spravidla prideľuje služobná pištoľ alebo revolver v zmysle rozhodnutia obce.
5.2 Nosenie služobných zbraní
Všeobecne je stanovená zamestnancovi povinnosť nosiť pri výkone služby služobnú
pištoľ (revolver). Napr. zamestnanec obecnej polície neozbrojený môže byť, keď o tom
rozhodne obec. Ďalej, keď vykonáva administratívnej alebo obdobnej činnosti (vyučovanie a
pod) v objektoch obecnej polície. Alebo keď to s ohľadom na podmienky výkonu služby
povolí príslušný služobný orgán - náčelník.
Pri výkone služby v služobnej rovnošate sa služobná pištoľ (revolver) nosí neskryte.
Skryte služobnú pištoľ (revolver) možno nosiť, ak o tom rozhodne služobný orgán - náčelník
v zaujme služby. V občianskom odeve sa služobná pištoľ (revolver) nosí skryte. Služobnú
pištoľ zamestnanec nosí so zasunutým plným zásobníkom a má na výber, či bude nosiť zbraň
bez zasunutia náboja do nábojovej komory alebo s nábojom v nábojovej komore, so
spusteným bicím kohútikom v prednej polohe a odistenú. Pri nabíjaní, vybíjaní a spúšťaní
kohútika do prednej polohy musí dodržať pravidlá bezpečnostnej manipulácie, aby nedošlo
k ohrozeniu života a zdravia osôb alebo ku škode na majetku.
5.3 Ukladanie služobných zbraní
Zákon dáva právo a povinnosť služobným orgánom stanoviť spôsob ukladania zbraní.
V prípade rozhodnutia o hromadnom uložení zbraní mu ukladá povinnosti:
• stanoviť podmienky odovzdávania a preberania zbraní,
• ukladanie a vydávanie zabezpečiť tak, aby nedošlo k ich zneužívaniu, poškodeniu a
odcudzeniu,
• mohli byť v včas vydané,
• evidenciu robiť v „Knihe výdaja zbraní a streliva", ktorá musí byť autentizovaná a
evidovaná.
Ak sú u útvaru podmienky, tak zamestnanec má povinnosť uložiť služobnú pištoľ
s príslušným počtom nábojov do svojho trezoru alebo plechovej skrine na pracovisku. Keď
122
počas služobnej cesty nie je policajtovi potrebná zbraň, tak sa ukladá do trezoru riadiaceho
pracovníka príslušného pracoviska bezpečnostnej služby.
Zamestnanec má stanovenú povinnosť ukladať služobnú zbraň vyčistenú, nenabitú,
s funkčným mechanizmami v nenapnutej polohe a zásobníkom nenaplneným položeným
mimo zbraň.
Zamestnanec má stanovené pri inom ukladaní urobiť opatrenia, aby nedošlo ku strate,
krádeži alebo zneužitiu zbrane. To platí pre služobnú zbraň.
V tomto zákone podrobne naštuduj stavebné a technické zabezpečenie skladiska,
skladu zbraní a munície. Taktiež ochranu a obranu skladíšť a skladov zbraní a munície, ako i
kontrolu ukladania a zabezpečenia zbraní a munície proti stratám a odcudzeniu.
5.4 Ošetrovanie služobných zbraní
Zamestnancovi je stanovená povinnosť:
• udržiavať zbraň v náležitom stave,
• ukladať služobné zbrane vyčistené.
Pre náčelníkov je stanovená povinnosť zisťovať, ako sú dodržiavané ustanovenia o
ošetrovaní zbraní, formou pravidelných štvrťročných kontrol a námatkových kontrol.
Služobná zbraň sa čistí a konzervuje:
1. pred dlhodobým uložením v sklade obecnej polície,
2. po každom taktickom cvičení,
3. po streľbe,
4. 4. po výkone služby v nepriaznivých poveternostných a terénnych podmienkach
(znečistená pieskom, navlhnutá vodou a pod).
Policajný zbor, Železničná polícia a Zbor väzenskej a justičnej stráže majú upravené
prideľovanie, nosenie, ukladanie a ošetrovanie zbraní internými predpismi, napr. nariadením
ministra.12/
,2
/ Pozri Cigánik, Ľ.: Ručné strelné zbrane v policajnej praxi II. časť. A PZ, Bratislava 1998.
123
6 Chladné, úderné a kombinované zbrane
6.1 Chladné zbrane
Chladnými zbraňami, ktoré sa predtým volali ostrými či bielymi, rozumieme také
zbrane, ktoré na živý organizmus účinkujú prostredníctvom bodnutia alebo seknutia ostro
nabrúsenej čepele. Odtiaľ tiež plynie delenie chladných zbraní na bodné a sečné, respektíve
rezné. Chladné zbrane sa také môžu deliť podľa dĺžky na krátke neboli rukoväťové a dlhé drevené. Krátke chladné zbrane majú úchopovú časť v podobe rukoväti, zatiaľ čo dlhé
chladné zbrane majú svoju čepeľ nasadenú na drevenej tyči. Pre sebaobranu majú význam iba
rukoväťové zbrane, najmä nože a dýky, prípadne i mačety. Nože a dýky je možné nosiť pri
sebe; mačety môžu byť užitočné pri obrane domácnosti, môžeme ich voziť aj v automobile.
Nože a dýky
Svojim základným určením je nôž nástrojom na rezanie mäkkých materiálov, ale v
sebaobrane môže byť použitý ako sečná alebo lepšie povedané ako rezná zbraň. Môže
poslúžiť i ako zbraň bodná keď jeho čepeľ je dostatočne pevná, tuhá a zahrotená. Naproti
tomu je dýka typickou bodnou zbraňou, i keď môže byť uplatnená ako nôž na rezanie a
sekanie. Výnimku tvoria dýky, ktorých čepeľ má okrúhly profil a takmer žiadne ostrie.
Prechodným typom medzi nožom a dýkou je bodný nôž, ktorý má masívnu čepeľ zakončenú
spravidla stredovým hrotom; chrbát čepele má pre uľahčenie vniknutia krátke čiastočne
ostrie, ktorému sa vraví druhé alebo aj nepravé ostrie.
Zvláštnym druhom noža je bodákový nôž, čo je bodák, ktorého dĺžka bola skrátená na
veľkosť bežného otvoreného noža. Nôž alebo dýka sa skladajú z časti pracovnej - čepele,
ktorá je zakončená hrotom, a z časti úchopovej rukoväti (rúčky). Hrot uľahčuje bodnutie,
rukoväť slúži k držaniu a vedeniu noža alebo dýky, čepeľ je stenčená, takže na nej vzniká
ostrie, ktoré svojou nepatrnou hrúbkou vytvára vysoký tlak, zaisťujúci potrebný rezný a
sečný účinok. Ruka zviera s nožom alebo dýkou pri ich držaní približne pravý uhol; jednou z
výnimiek je americká tlačidlová dýka - v originálu Push Dagger, ktorej rukoväť je k čepeli
kolmá, preto čepeľ je vlastne pokračovaním ruky.
Ako sa nôž líši od dýky? Predovšetkým tým, že čepeľ noža má len jedno ostrie; proti
nemu ležiaca hrubšia strana sa označuje ako chrbát. Časť chrbtu môže byť pri hrotu opatrená
už zmieneným druhým, teda nepravým ostrím alebo je niekedy iba stenčená -toto stenčenie
sa nazýva zúžením chrbta. Naproti tomu čepeľ dýky má vždy viacej ostrí ako jedno. Dýka
má väčšinou dve proti sebe íežiace ostria ale existujú i dýky s trojuholníkovým alebo
štvoruholníkovým profilom s tromi alebo štyrmi ostriami. Málo početné sú čepele s
okrúhlym profilom, ktoré vôbec nemajú ostrie. Ďalšími znakmi dýky sú: výrazný stredový
hrot uľahčujúci bodný účinok, masívny prierez čepele zlepšujúci jej tuhosť a pevnosť a
vyvinutá rukoväť zabezpečujúca jej pevné uchopenie.
Podľa možnosti zmeny polohy čepele voči rukoväti rozoznávame nože a dýky
otvorené teda s pevnou čepeľou a zatváracie. U otvorených nožov a dýk je rukoväť s čepeľou
pevne a nepohyblivo spojená. U zatváracích nožov či dýk sa dá naopak vzájomná poloha
čepele a rukoväti meniť buď otáčaním čepele okolo svojho čapu - nože so sklopnou čepeli,
ďalej pozdĺžnym vysúvaním čepele z rukoväti - nože s výsuvnou čepeľou, alebo pretočením
črienky alebo delenej rukoväti. Účelom meniteľnosti polohy čepele voči rukoväti je jej
ukrytie dovnútra rukoväti za účelom zmenšení dĺžky noža či dýky, zaistenie ochrany
užívateľa pred porezaním a ostria pred poškodením. Čepele zatváracích nožov či dýk môžu
byť udržované v otvorenej polohe buď len strmeňom alebo jednostranne pôsobiacou
chrbtovou pružinou alebo pomocou vhodnej poistky, ktorá čepeľ pevne fixuje proti tlakom z
oboch strán čepele, to je zo strany ostria i chrbta.
Aké požiadavky by mali spĺňať nôž alebo dýka v sebaobrane? Mali by byť dostatočne
pevné a dlhé, pritom ľahko nositeľné a aby čepeľ mala potrebný zraňujúci účinok, nemala by
jej dĺžka byť menšia ako 9 až 10 cm. Všeobecne pritom platí, že čepeľ určená iba k bodnutiu
môže byť kratšia ako čepeľ, ktorá má byť použitá k sekaniu. Už rímsky vojenský publicista
124
Flavius Vegetius Renatus (4. storočie n.l.) si bol totiž vedomý toho, že "... je treba zasadzovať
bodné rany, nie sečné, lebo bodnutie iba len do hĺbky dvoch palcov je už smrteľné".
Čepeľ nemá byť na druhej strane príliš dlhá, lebo nôž alebo dýka sa potom stávajú
menej schopnými k manévru - za limitnú dĺžku sa dá považovať asi 13 až 14 cm. Pevnosť
čepele má byť natoľko tuhá, aby sme ju prstami neohli.
Nosenie nože či dýky je dané predovšetkým ich rozmermi a hmotnosťou a tiež, ako u
pištoli a revolverov, našou pohodlnosťou. V neposlednom rade ovplyvňuje nosenie i jeho
spôsob. Zatváracie nože všetkých druhov sa dajú nosiť jednoducho vo vrecku, pokiaľ však
nie sú veľmi veľké a ťažké. Otvorené nože sa prenášajú v puzdrách (pošvách), ktorá chráni
ostrie pred poškodením a majiteľa zasa pred porezaním. Puzdra môžu byť zhotovené
z rôznych materiálov - z kože, plastové napodobeniny kože, kovu i tuhého plastu. Pre veľké
zatváracie nože sa predávajú puzdra, ktorá sa pripevnia na opasok - pre účely sebaobrany nie
sú vhodné, lebo vytiahnutia noža z puzdra je príliš zdĺhavé.
Malé otvorené nože, práve tak ako nože zatváracie, je možné nosiť vo vrecku - vhodné
je náprsné alebo zadné vrecko nohavíc; väčšie otvorené nože sa musia pripevniť k opasku
nohavíc. Samozrejme, že sú aj iné spôsoby pripevnenia puzdra otvorených nožov - k
predlaktiu alebo k lýtku. Ženy majú možnosť použiť kabelky alebo iné tašky. Otvorený nôž
sa dá nosiť aj za okrajom pánskej vysokej topánky. Výhodné sú puzdra opatrené pružným
závesom - klipsom, ktorým sa dá puzdro pripevniť k okraji vrecka alebo opasku nohavíc. Aj
niektoré zatváracie nože sú na jednej strane rukoväti vybavené klipsom, ktorý umožňuje
pohodlnejšie nosenie noža za okrajom vrecka alebo iné časti odevu.
Pre sebaobranu je veľmi dôležité, ako rýchlo uvedieme nôž či dýku do stavu
pohotovosti. Otvorené nože stačí vytiahnuť z puzdra - tasiť ich. Puzdro musí byť riešené
tak, aby zabraňovalo strateniu noža, ale pritom umožňovalo rýchle tasenie. Trenie medzi
čepeľou a puzdrom nesmie byť nadmerné, aby sa pri tasení pošva nepohybovala zároveň s
nožom. Nutným predpokladom samozrejme pritom je dobré pripevnenie puzdra k časti
odevu. Zložitejšie je uvedenie zatváracieho noža do bojového stavu. Bežné zatváracie nože sa
sklopnou čepeľou opatrenou pre uľahčenie jeho otvárania drážkou pre necht -nechetníkom sa pre účely sebaobrany nehodí, lebo k otváraniu nože je potrebné obidvoch rúk.
Prijateľnejšie sú zatváracie nože, u ktorých je nechetník nahradený priečnym, lepšie
hmatateľným kolíkom, zapusteným do čepele bližšie jeho čapu. Ešte lepší je veľký kruhový
otvor pre prst vypracovaný na chrbte čepele. Tieto dve náhrady nechetníka dovoľujú
otvorenie noža jedinou rukou.
Obvyklé zatváracie nože eliminujú iba rezný tlak pôsobiaci proti ostriu opretím čepele
o tzv. chrbtovú pružinu vnitovanú medzi črienky rukoväti. Pri tlaku z druhej, chrbtovej
strany, sa čepeľ zatvára, čo je pre sebaobranné účely neprijateľné. Preto musí zatvárací nôž
so sklopnou čepeľou mať poistkou - súčiastku, ktorá otvorenú čepeľ pevne fixuje proti
tlakom z obidvoch strán. Najbežnejšou a
najpevnejšou je chrbtová poistka tvorená
dvojramennou pákou otočnou okolo čapu. Jeden koniec poistky je vypracovaný do tvaru
pravouhlého ozubia, ktoré zapadá do zárezu v chrbte čepele a tak je zaistená. Poistka je
tlačená do záberu s čepeľou listovou pružinou umiestnenou pod druhým koncom jej páky.
Zatváracie nože, u ktorých sa neotáča sklopná čepeľ, ale pretáča sa nejakým spôsobom
rukoväť, majú istenie čepele zabezpečené svojou konštrukciou. Najznámejším prevedením
noža s pretáčavou rukoväťou je tradičná balisong filipínskeho kmeňa Patangas, ktorý bol s
obľubou používaný i miestnymi pirátmi. Tato zbraň mala v pôvodnom prevedení čepeľ so
stredovým hrotom s dĺžkou až 25 cm. Rukoväť sa skladala zo dvoch paralelných valcových
časti, zhotovených najčastejšie z rohoviny a na oboch koncoch opatrených plechovými
túľcami. Každá časť rukoväti je otočné spojená s rukoväťou vlastným čapom. Medzi týmito
čapmi je do čepele vsadený priečny kolík, ktorý obe časti rukoväti medzi sebou zvierajú.
Týmto zovretím je zabezpečené istenie čepele v otvorenej i zatvorenej polohe - obe strany
125
rukoväti sú pritom spňahnuté jednoduchou sponou. Svojrázna konštrukcia balisongu sa v
Európe uplatnila až v šesťdesiatych rokoch a to najmä u rybárskych a táborníckych nožov.
Počiatkom 80. let sa balisong stal populárny v USA ako bojový nôž - Combat Knife. Balisong
sa dodáva na súčasný trh vo veľkom množstve prevedení, v rôznej akosti, s rôznymi tvarmi
čepelí a hrotov a to buď pod svojom pôvodnom názvom nebo s označením Butterfly "motýlik". DÍžka čepele súdobých balisongov sa väčšinou pohybuje kolem 10 cm. Ak sa
otáča rukoväť okolo svojich čapov volne, je "motýlik" veľmi pohotový k otvoreniu jednou
rukou, pokiaľ je spona rukoväti vopred rozopnutá. Ak sa nôž drží za pravú časť rukoväti
(spona smeruje dole), stačí vytlačiť ľavú časť hore, aby sa pretočila k pravej strane rukoväti;
pritom treba prehmatnúť ukazováčik, o ktorý by sa ľavá časť pri svojom pohybu zarazila. Nie
je ani treba spojovať obe strany rukoväti sponou, lebo ich držaním ľahko vyvodíme potrebný
zvierací tlak.
Rukoväti dnešných balisongov sa väčšinu zhotovujú zo zliatiny na báze zinku, ale aj z
oceľových či mosadzných trubiek a z plastov. Kovové rukoväti sú spravidla opatrené radom
odľahčovacích otvorov.
Podobnou konštrukciu ako "motýlik" má pomerne málo rozšírený nôž s pretáčanými
črienkami, ktoré sú spojene jedným čapom s čepeľou. Nôž sa otvára a zatvára pretečením
črienok o 180 stupňov, pričom dochádza k zaisteniu čepele v otvorenom, tak aj zatvorenom
stave. V oboch polohách čepele sa konce črienok vplyvom ich pružnosti zavrú do sebe pred
každou manipuláciou s nožom sa črienky musí od sebe odtiahnuť, aby sa s nimi dalo otáčať.
Pri rozpojených črienkach a dostatočné voľnosti otáčania črienok okolo čapu čepele ide i
tento nôž otvoriť jednou rukou.
Veľmi pohotové sú nože s výsuvnými čepeľami. Menšia časť týchto nožov je riešená
tak, že posunom ovládacieho vonkajšieho výstupku čepeľ vysúvame a zasúvame ako u
známych rezacích nožov na tapety a podobné materiály -takto konštruovaným nožom sa
anglicky vraví Sliding Knife. Ostatné nože s výsuvnými čepeľami sú riešené ako vypadávacie
nože (nemecky Fallmesser). Pokiaľ sa čepeľ nevysunie z rukoväti vlastnou hmotnosťou
účinkom tiaže, stačí sa nožom rozohnať, aby čepeli v jej pohybu napomohla odstredivá sila.
Nože s výsuvnými čepeľami sú vybavené poistkami, ktoré čepeľ fixujú v otvorenom i
zatvorenom stave.
Najpohotovejší sú vyskakovacie nože, ich otvorenie zabezpečuje hybná pružina. Tieto
nože môžu mať sklopnú, aj výsuvnú čepeľ, pričom prevedenie s výsuvnou čepeľou je
vývojovo staršie. Pôvodne bol vyskakovací nôž s výsuvnou čepeľou riešený tak, že hrot če­
pele z rukoväti čiastočne vyčnieval -zatlačením čepele dovnútra rukoväti opretím hrotu o
drevenú alebo inú mäkšiu podložku sa napla hybná pružina. Jej uvolnením potom došlo k
vymršteniu čepele. U neskorších prevedení sa napínanie hybnej pružiny uskutočňovalo otoč­
nou krytkou na konci rukoväti; zatlačením na tuto krytku sa vyčnievajúci hrot čepele zasunul
do rukoväti, pričom sa napla hybná pružina. Iným riešením bolo použitie zvláštnej napínacej
páky. Súčasným dominantným prevedením nožov s výsuvnou čepeľou sú výrobky majúce na
rukoväti posuvné tlačidlo. Posunom tlačidla dopredu sa hybná pružina napína tak dlho, až sa ako u revolveru - samočinne uvolní a vymrští čepeľ z rukoväti. Posunom tlačidla v opačnom
smere dochádza k zaskočeniu čepele do rukoväti. Nože s týmto "revolverovým"
ústrojenstvom majú tu výhodu, že sa hybná pružina stlačí bezprostredne pred vymrštením
čepele. Pružina teda netrpí dlhodobým napnutím a nôž tiež nemôže ohroziť svojho majiteľa
nechceným vymrštením čepele. Avšak nože tohoto druhu majú pre sebaobranu len
symbolický význam. Ich čepeľ je krátka a poistka čepele filigránska. Ústrojenstvo noža
naviac býva uložené v rukoväti zhotovenej zo zinkové zliatiny, preto skoro dochádza k jeho
vybehaniu a zlyhaniu činnosti.
Ako teda preskúšame vhodnosť noža s výsuvnou vyskakovacou čepeľou a
"revolverovým" ústrojenstvom, pokiaľ sa zmierime s krátkou čepeľou? Zatvorený nôž držíme
126
hrotom čepeľe hore a v tejto polohe musí hybná pružina čepeľ energicky vymrštiť hore a v
otvorenej polohe ju musí fixovať poistka čepele. Nôž je nevyhovujúci, ak poistka čepeľ
nezachytí, ta spadne zase do rukoväti. Tiež musí dojsť k energickému zaskočeniu čepele
dovnútra rukoväti, ak nôž držíme tak, že čepeľ smeruje svojim hrotom dole. U nožov,
ktorých hybná pružina čepeľ iba vymršťuje, musí pri držaní noža hrotom čepele hore po
odistení čepeľ spadnúť dovnútra do rukoväti tak, že nôž je pripravený k opätovnému
vymršteniu čepele. U každého vyskakovacieho noža s výsuvnou čepeľou preskúšame
pohyblivosť čepele. Je síce s ohľadom na nutnosť zníženia pasívnych odporov väčšia než u
vyskakovacích nožov so sklopnými čepeľami, ale aj tak nesmie byť nadmerná. Je vhodné
vyskúšať pevnosť poistky čepele energickým zabodnutím noža do drevené dosky.
Vyskakovacie nože so sklopnými čepeľami sú celkovo robustnejšie. Hybná pružina
má väčšinou listový tvar a napína sa pri zatváraní noža sklopením čepele do rukoväti. V
napnutom stave je čepeľ zachytená spustom. V otvorenej polohe je čepeľ najčastejšie
fixovaná už zmienenou chrbtovou poistkou alebo tzv. baskickou poistkou - tá má podobu
listovej pružiny s otvorom na svojom prednom konci; týmto otvorom spružina nasadá na
kolíček vypracovaný v zadnej časti čepele. Odomknutie baskickej poistky sa robí
nadvihnutím jej pružiny. U vyskakovacích nožov so sklopnými čepeľami sa rovnako často
vyskytuje bočná poistka, ktorá na rozdiel od chrbtovej a baskickej poistky nefixuje čepeľ z
chrbtovej strany, ale z boku.
Vyskakovací nože so sklopnou čepeľou majú až tri ovládacie prvky: poistku čepele,
spust čepele s ovládacím tlačidlom a posuvnú poistku spustu čepele - tato poistka má zabrániť
nežiadúcemu stlačeniu tlačidla spustu a nechcenému vymršteniu čepele. Veľmi rozšírené sú
nože, zvlášť lacné, ktoré majú len dva ovládacie prvky, väčšinou spust čepele, ktorá je
zároveň bočnou poistkou a posuvnú poistku spustu. U tejto koncepcie nie je čepeľ po
vymrštení nijak fixovaná v otvorenej polohe, pokiaľ je tlačidlo spustu stlačené. K zaisteniu
čepele dochádza až po uvolnení stlačeného tlačidla. Pri manipulácii s nožom, najmä vo
vodorovnej polohe s chrbtom čepele orientovaným hore, by sa vymrštená čepeľ v tomto
medziobdobí neudržala v otvorenej polohe a sklopila by sa. Preto sú takéto nože vybavené
tzv. pridržovačom, ktorý čepeľ prechodnú dobu udrží otvorenú. Iné dvojprvkové nože majú
len poistku čepele a tlačidlo spustu čepele - posuvná poistka spustu je vynechaná. Vyskytujú
sa aj jednoprvkové nože, ktoré bývajú vybavené bočnou poistkou s preklopovacou pákou. Ak
nemá byť čepeľ vymrštená, sklápa sa preklopná páka umiestnená v prednej časti rukoväti
dopredu do vodorovné polohy. V nej nemôže dojsť k nežiaducemu uvolneniu čepele. Ak sa
páčka preklopí o 180 stupňov na druhú stranu, je možné jej stisnutím ovládať ako spust čepele
(pri vymrštení čepele), tak aj poistku čepele (pri zatváraní noža).
I keď sú vyskakovacie nože so sklopnými čepeľami vybavené posuvnou poistkou
tlačidla spustu, nedá sa na jej účinnosť plne spoľahnúť; poistka sa totiž môže vo vrecku
samovoľne odsunúť. Bezpečnejší než táto poistka je jednoprvkové riešenie s bočnou
preklápacou pákou -bočná poistka čepele nie je ale toľko pevná ako poistka baskická a
chrbtová. Záverom ešte niekoľko rád. Predovšetkým preskúšame pohyblivosť čepele v
otvorenom stave - mala by byť minimálna alebo žiadna. Tiež skúsime funkciu všetkých
ovládacích prvkov a dostatočnosť sily hybnej pružiny vymrštením čepele do polohy hrotom
zvisle hore - do tejto polohy by sa čepeľ mala dostať so zreteľným prebytkom energie. Pri
vymrštení čepele orientovanej vodorovne a s chrbtom nahor musí dojsť k jej spoľahlivému
zachyteniu buď poistkou čepele alebo pridržovačom - v žiadnom prípade nesmie čepeľ
odskočiť späť.
Pre úplnosť sa zmienime aj o vystreľovacích alebo balistických teda metaných nožoch,
ktoré sa na našom trhu nevyskytujú. U týchto nožov silná tlačená pružina po uvoľnení spustu
vymrští čepeľ do priestoru - účinná dĺžka je asi 2 m, maximálny dolet činí asi 10m. Vo vo­
dorovnej polohe sa vymrštená čepeľ udrží len asi zmienené dva metre, potom čepeľ stratí
127
stabilitu a otáča sa okolo svojej priečnej osi. Príprava noža k vyšmareniu čepele stlačením
silnej hybnej pružiny je veľmi namáhavá. I na našom trhu sa objavila zaujímavá konštrukcia
s obchodným označením Black Eagle. Je to v podstate nôž s pevnou čepeľou. V jeho rukoväti
je však uložený pozdĺžny plastový rámček a "revolverové" ústrojenstvo s posuvným
ovládacím tlačidlom. Posunutím tlačidla dopredu sa plastový rámček vyšmarí a zakryje ostrie
čepele, posuvom tlačidla v opačnom smeru sa rámček skryje do rukoväti a obnaží čepeľ. Nôž
je vhodný pre sebaobranu, lebo popísaný rámček dovoľuje jeho bezpečné nosenie vo vrecku
a rýchlu prípravu k akcii.
Z otvorených dýk i u nás prichádza do módy tlačidlová dýka -Push Dagger -, ktorej
rukoväť zviera s čepelí pravý uhoľ. Jej zrod je asi v roku 1840 (podľa iných prameňov už v
roku 1830). Tato dýka bola obľúbenou zbraňou hazardných hráčov v dobe zlatej horúčky v
San Francisku (USA) a jeho okolí, ktorá začala v roku 1848. Pôvodná zbraň mala
dvojbritvovú, priamu a pomerne širokú čepeľ s dĺžkou asi 10 cm. Nosila sa v pošve (puzdre) s
klipsom a zaisťovacou retiazkou. Vyrábala sa najmä v New Orleansu a neskoršie i v San
Francisku. Výroba tlačidlovej dýky pozdnejšie zanikla. Jej produkciu obnovila v roku 1973
americká firma Potomac Arms Corp.. ktorá ju ponúkala ako univerzálny nástroj na prežitie.
Neskoršie sa tlačidlová dýka začala propagovať ako bojový nôž pre osobnú sebaobranu. Jej
tvar a rozmery zo súčasnej produkcie v podstate napodobujú svoj pôvodný vzor.
K otvoreným dýkam by sme mohli radiť i vrhacie nože. Termín vrhači nôž sa
zvyčajne používa, aj keď vo väčšine odpadoch ide skôr o dýku s dvojbritvovou čepeľou.
Ostrie však nebýva vytvorené v celej dĺžke čepele, ale len v jej krátkej časti - asi 5 cm - pri
hrote čepele.
Vrhacie nože sa podľa techniky vrhu delia na dve skupiny. Prvá skupina sa vyznačuje
prísne symetrickou stavbou podľa pozdĺžnej osi čepele. Tieto nože tiež mávajú potlačenú
rukoväť, ktorá má len veľmi ploché črienky alebo nemá žiadne črienky alebo je stopka čepele
iba ovinutá remienkom alebo povrazcom. Čepeľ je buď priama alebo sa smerom ku hrotu
rozširuje do listového tvaru. Čo do dĺžky môžu byť čepele úplne krátke - len asi 10 cm dlhé alebo nadobúdajú dĺžky až 20 cm. Vrhacie nože tejto skupiny sa vrhajú buď z dlane spodným
oblúkom, pritom rukoväť je orientovaná dopredu alebo horným oblúkom, prudkým zdvihom,
pri ktorom sa nôž drží za rukoväť. Druhú skupinu tvoria vrhacie nože, ktoré sa pri vrhu horným oblúkom - drží za čepeľ. Tieto nože nie sú symetrické, podobajú sa svojim vzhľadom
veľkým kuchynským nožom a ich rukoväť nie je nijako zmenšená. Vrhači nôž je
nebezpečnou zbraňou na vzdialenosť 7 až 10m -vrhanie nožom na rôzne vzdialené ciele s
ohľadom na otáčanie noža okolo priečnej osi pri jeho vrhnutiu však nie je jednoduchou
záležitosťou a vyžaduje dlhodobý nácvik. Použitie vrhacieho noža pre sebaobranu je sporné ak hodíme totiž nožom a nedocielime žiaduci výsledok, potom nemáme nič a naviac môžeme
svojmu protivníkovi dodať zbraň. Východiskom je nosenie niekoľkých menších nožov,
najlepšie vo vreckách našitých na ľavej vnútornej strane saka či bundy. Je inak treba mať na
pamäti, že nože s potlačenými rukoväťami sa dosť zle držia a že nože so skráteným ostrím
majú iba bodnú funkciu, nie sečnú.
Ázijské
a
zvláštne
chladné
zbrane
Ako bojový nôž sa v posledných rokoch propaguje japonské tanto. Tanto je vlastne
krátkym mečom s dĺžkou čepele 25 až 30 cm, ktorý rovnako ako dlhý japonský samurajský
meč katana má mierne zakrivenú a jednobritvovú čepeľ s šikmým hrotom, ktorý je opatrený
ostrím a plne vyvinutou tanierikovou záštitou, ktorá výrazne prečnieva cez obrys rukoväti.
Súčasné nože tanto, pokiaľ nie sú kópiami pôvodného vzoru, majú so svojim japonským
predchodcom spoločný len šikmý hrot a väčšinou i mierne prehnutú čepeľ. Moderné nože
tanto mávajú väčšinou jednostrannú priečkovú záštitu, takže sa v tomto smere japonskému
vzoru nepodobajú. Súčasná úprava záštity je však praktickejšia, pretože nôž je viacej plochý a
128
teda vhodnejší pre skryté nosenie pod odevom. DÍžky čepelí dnešnej produkcie rovnako
nedosahujú rozmerov svojho pôvodného vzoru a sú kratšie. Za zmienku stojí zaujímavá
konštrukcia nemeckej firmy Herbertz, ktorá má sklopnú čepeľ - jej otočením o 90 stupňov sa
nôž tanto zmení na tlačidlovú dýku. Z hľadiska bojového použití sa však nože tanto skorej
hodia pre seknutie, nie však pre bodnutie.
Celokovový mečík sai pochádza z východnej Ázie a jeho vzorom boli vidličky k
sadeniu ryže. Je jednou zo zbraní bojového umenia kobudó a väčšinou sa používa v páre.
Čepeľ máva kruhový profil rovnako ako rukoväť a obojstranná priečková záštita. Konce
záštity sú ohnuté smerom k hrotu čepele a majú funkciu bodcov. Celková dĺžka zbrane je
rovná dĺžke predlaktia s natiahnutou dlaňou, to je cca 45 až 50 cm. Pre kruhový profil čepele,
ktorý nemá ostrie, sa ani nehodí ako sečná zbraň. Môže byť použitá k bodnutiu, ako palica
alebo ako kryt proti úderu protivníka alebo prostredníctvom svojej zahnutej záštity k
zachyteniu čepele súpera. V krajnom prípade sa dá sai použiť i ako vrhači nôž. Vzhľadom k
svojej veľkosti sa sai pre účely osobnej sebaobrany veľmi nehodí.
Podobné sai je nuntesu o celkové dĺžke asi 50 cm. V podstate ide o oceľovou tyč,
ktorá je na oboch koncoch zaostrená. V polovine jej dĺžky je vytvorená záštita tvaru písmene
S. Aj táto zbraň je ázijského pôvodu a používa sa v páre. Jej využitie v sebaobrane nie je,
podobne ako u sai, veľmi vhodné. V nindžutsu sa používala zbraň zvaná shuko teda tekagi.
Tvorili ju dve objímky zo silného mosadzného plechu. Jedna objímka bola úzka a nastokla sa
na zápästie, druhá bola široká a obopínala dlaň - obe objímky boli spojené širokým pruhom
látky, ktorý bol na ne kolmý. Na dlaňovej strane širšie objímky boli umiestnené štyri bodce.
Bojové použitie tejto zbrane bolo rôznorodé - pomocou tekagi bolo možné zachytiť úder
mečom, bodci napadnúť obličaj protivníka alebo zlomiť jeho čeľusť úderom chrbtovej strany
širokej objímky. Tekagi navlečené na oboch rukách slúžilo i ako znamenitá pomôcka pri
zliezaní stromov, skál a múrov. Pre sebaobranu by to bola pomôcka užitočná, avšak trocha
neskladná.
Japonský nindža ukladal do svojej brašne množstvo malých čepeľových zbraní, ktoré
sa súhrne označovali ako tonki. K tonki patrili malé dýky, šípky a bodce; nindža tieto
predmety vrhal na protivníka preto, aby ho zdržal pri prenásľedováni. Medzi tonki patrili aj
viacčepeľové vrhacie zbrane shuriken. Čo do počtu ostrých výbežkov sú shurikeny
trojčepeľové, štvorčepeľové, šesťčepeľové, osemčepeľové a aj desaťčepeľové. Tiež ich tvar
je veľmi rôzny -niektoré shurikeny majú podobu kríža či hviezdice, iné zasa majú tvar kruhu,
polkruhu a svastiky (hákového kríže). Najviac sa používali štvorčepeľové a hviezdicové.
Pred vrhom so shuriken držal medzi palcom a ukazováčkom a vrhal sa buď vo zvislej rovine
nebo naopak v rovine vodorovné. Pri letu so shuriken otáčal okolo svojej osi. Podľa veľkosti
(priemeru) sa dajú shurikeny rozdeliť na dve skupiny: veľké shurikeny majú priemer 10 cm a
viacej a vzhľadom k vyššej hmotnosti sú vhodné pre vrhanie v teréne; menšie shurikeny s
priemerom kolem 7 cm by v prírode boli vychyľované vetrom a preto sa hodia iba pre
použitie v miestnostiach. Vzdialenosť, na ktorou je možné shuriken účinne použiť, záleží na
jeho hmotnosti, činí však najviac 10m. O použití shurikenov v sebaobrane platí to isté čo o
vrhacích nožoch - ak majú mať zmysel, musí ich človek sebou nosiť viacej, nech už vo
vrecku alebo japonským spôsobom v rukáve. Pre úplnosť treba dodať, že v skorších dobách
sa ako shurikeny používali i mince, ich okraj bol nabrúsený, avšak len na bezprostrednú
vzdialenosť. Niektoré súčasné shurikeny so štyrmi čepeľami sú riešené ako skladacie sú
tvorené dvoma dielmi so zaostrenými koncami, ktoré sú spojené skrutkou a maticou.
Skladací shuriken sa nosí zložený - pred použitím sa obe časti nastavia do tvaru kríže a v
tejto polohe sa dotiahnutím matica zaistí. Vyskytla sa tiež kombinácia vrhacieho noža s
jedným sklopným dielom so zaostrenými konci. Otočná časť je spojená s nožom pomocou
skrutky s maticou, ktorá je umiestnená asi 5 cm od hrotu. Nôž sa nosí tak, že otočná časť je
natočená do pozdĺžne osi nože. Pred akcií sa otočná časť otočí o 90 stupňov a zaistí maticou.
129
Celok má potom podobu trojčepeľového shurikenu, ktorý sa pri vrhu drží za rukoväť nože.
Ako sebaobranná zbraň môže poslúžiť i obyčajná britva, ktorá sa však nehodí ako
bodná zbraň. Pomocou zavarovacej gumičky sa dá britva pretvoriť na primitívny vyskakovací
nôž. Odstrašujúcim dojmem pôsobí otvorená britva priviazaná k šnúre. Ak sa britva pomocou
šnúry točí nad hlavou, protivník si dá pozor, aby sa k vám priblížil. I bežná holiaca žiletka
môže poslúžiť ako zbraň. Prehnutím medzi prstami sa dá na veľmi krátku vzdialenosť vrhať a
ak sa viacej žiletiek nastokne na drôtený prstenec, stane sa z nich prekvapivá zbraň na spôsob
boxera. Drôt z výpletu bicykla, na jednom konci zašpicatený a zasunutý namiesto tuhy do
krejóna,
zmení tento typ ceruzky v dýku s výsuvnou čepeľou, aj keď fixácia tejto
"čepeľe'V
klieštinách krejóna nie je veľmi pevná. I šípky na hádzanie do terča,
ktoré patria k obľúbenej zábave, najmä v anglických krčmách, môžu poslúžiť ako
sebaobranná vrhacia zbraň.
130
Vyskakovacie
nože
so
sklopnou čepeľou, ktorá slúži
ako napínacia páka hybnej
spružiny; hore: dvojprvkový
kórejský
nôž,
dole:
jednoprvkový španielsky nôž
Nôž Black Eagle
má pevnú čepeľ
131
Pôvodné prevedenie americkej
tlačnej dýky - Push Dagger
Vyskakovacie nože s výsuvnou
čepeľou,
ktorých
hybná
spružina sa napína posúvacím
tlačidlom
132
SSäÄ
......
Zvláštna konštrukcia zatváracích nožov: ruský nôž s pretáčavými
črienkami(vľavo) a tajvanský „motýlik" s delenou rukoväťou
z plastu (vpravo)
Vyskakovacie nože s výsuvnou čepeľou, ktorých hybná
spružina sa napína zvláštnou pákou (hore),alebo otočnou
krytkou na prednej časti rukoväti.
133
Hrot: A -rovný, B: .stredový, teda kopinatý,
C:- krátky prehnutý, teda bowievový s druhým
nepravým ostrím, D: - dlhý prehnutý, E a F: -tupý,
G:- kosý, H: - znížený, teda nízky, I: - zvýšený, teda
vysoký, J: - oblý
28023S
Zatváracie nože so sklopnou čepeľou nemeckej firmy Puma - horné
dva nože majú na čepelí urobený nechtovník, spodný nôž má kolíček,
ktorý nechtovník nahrádza
135
6.2 Úderne a kombinované zbrane
Úderné zbrane
Ako bolo uvedené v kapitole "Rozdelenie zbraní", úderné zbrane účinkujú na živý
objekt úderom zosilnenej alebo inak zhmotnenej časti, ktorá je spojená s vhodnou rukoväťou,
i keď, ako ďalej uvidíme, niektoré zbrane sa od tohto základného konštrukčného princípu
odchyľujú. V citovanej kapitole boli definované i zbrane kombinované ako napr. zbrane
úderné s chladnou zbraňou.
Najznámejšou európskou údernou zbraňou je tzv. boxer. Hovorovo sa boxer tiež
označuje ako prstienok. V nemčine je boxer volaný termínom Faust -Schlagringe, to je
pästné úderné krúžky; v angličtine majú pre boxer termín Knuckle Dusters. Na počiatku
nášho storočia sa slovo boxer používalo pre tzv. zabijak, ktorý mal podobu krátkej tyče, ku
koncom ktorej boli pripojené olovené gule a celok bol spravidla opletený koženým
opaskom. Zbraň, ktorej dnes hovoríme boxer, existovala už v 17. storočí. Mala v podstate
dnešnú podobu s tým rozdielom, že miesto úderných hrotov boli použité krátke čepele. V
tom istom storočí bola známa i druhá forma tejto zbrane v podobe jednotlivých prstienkov,
ktoré sa nastokli na všetky prsty s výnimkou palca. Tieto prstienky boli vybavené údernými
výstupkami rôznych tvarov.
Boxer v dnešnej podobe vznikol asi až v 19. storočí. Skladá sa zo troch časti: prvú
časť tvoria krúžky, ktoré sa nastoknú na prsty, druhou časťou sú úderné hroty či výčnelky
umiestené na krúžkoch a konečne treťou časťou je opierka, ktorou je boxer opretý o dlaň.
Boxeri boli skorej odlievané z liatiny alebo z mosadzi, dnes sa boxeri väčšinou zhotovujú z
hliníkové zliatiny alebo i z plastov. Úderové plôšky na výčnelkoch sú malé, preto zvyšujú
tlak na zasiahnutú časť tela v porovnaní s úderom päsťou asi šesťkrát. V dôsledku takto
zosileného úderu môže boxer najmä pri zásahu hlavy alebo srdečnej krajiny viesť až k
smrteľnému zraneniu.
Inou európskou údernou zbraňou je obušok. Pôvodne bol drevený, ale už na počiatku
nášho storočia sa zhotovoval z gumy. Pre zosilenie úderu sa gumové obušky niekedy
spevňujú oceľovým prútom, ktorý prechádza stredom obušku. Tvar obušku je valcový, jeho
priemer sa pohybuje okolo 3 cm. Jeho dĺžka môže byť veľmi rôzna, najmä u obuškov
policajných. Pre osobnú sebaobranu je vhodná dĺžka používaná anglickou políciou, to je 31 až
36 cm. I na našom trhu sú dajú kúpiť ak obyčajné gumové obušky, tak aj obušok obsahujúci i
plynovú náplň (napr. typ TW 1000) alebo obušok, ktorý je kombinovaný s elektrickým
paralyzérom. Čiastočnou nevýhodou obušku je jeho dĺžka, v tomto smeru je výhodnejší tzv.
anglický teleskopický obušok, ktorý sa skladá z niekoľkých do seba zasunutých trubiek a je
zakončený údernou hlavicou. Zložený teleskopický obušok má dĺžku asi 25 cm; pri údere sa
jeho trubky vysúvajú až dosiahnu dĺžku okolo 50 cm. I tento obušok sa bežne vyskytuje v
našich obchodoch a je možné si k nemu dokúpiť závesník k pripevneniu na opasok.
Sortiment európskych úderných zbraní doplňujú i rôzne prevedení tzv. zabijakov.
Okrem už popísaného povedenia existujú i hadice alebo úzke kožené vrecká plnené napr.
pieskom, olovené gule pripevnené k silné pružine zakončené rukoväťou a závažia zavesené na
krátkom koženom remeni (tomuto výtvoru sa hovorilo Morgenstern, čo znamená Zornička). K
týmto prostriedkom sa dajú priradiť i elektrické káble opatrené gumovou alebo plastovou
izoláciou.
V dobách, kedy sa chodilo na vychádzku s palicou, bola práve palica obľúbenou
obrannou zbraňou. Ako úderná zbraň sa hodila zvlášť dobre vychádzková palica s
gombičkovou hlavicou, ktoré sa hovorilo "Španielka" alebo "špacírka". Stačilo jej hlavicu
vyliať olovom a účinná zbraň bola k dispozícii a stále po ruke. I bežné typy vychádzkových
palíc so zahnutým alebo zalomeným držadlom poskytovali rad možností - do ich tyčovej časti
bolo možne uložiť všeličo -krátku dýku, dlhý kord, gumový obušok, pušku - vetrovku na
136
jediný výstrel a posuvné závažie, ktoré pri švihu palicou menilo jej ťažisko a zosilňovalo tak
jej úder; miesto závažia sa tiež používala prelievajúca sa ortuť. Tiež existovali gumové
obušky, ktoré mali tvar vyše uvedenej "Španielky". Aj keď popísané tvary palíc patria
minulosti a naviac väčšinou spadajú do kategórie zbraní zákerných a teda nedovolených, cez
to je stále vychádzková palica pre toho, kto ju nosí, účinnou a pohotovou zbraňou.
Ešte bohatší výber úderných zbraní ponúkajú ázijské bojové umenia. Umenie boja kobudó - núka hneď štyri: palicu bo, reťaz kusari, cepík nunchaku (aj nunčaku) a obušok s
priečnym držadlom -tonfa. Palica bo je priama rovná tyč zhotovená zo dreva, najlepšie z dubu
či borievky. Má priemer od 25 do 35 mm a dĺžku 1,8 m. Prierez tyčou môže byť guľatý alebo
hranatý so 6, 8 alebo 12 hranami. Kratšie ako bo je hanbo. Ide o rovnú priamu tyč s
priemerom 20 až 25 mm a s dĺžkou 92 cm. Ešte kratšia je palica kajo s priemerom 25 mm a
dĺžkou 50 až 60 cm; používa sa ako obušok a preto má závesný remienok - závesnú šnúru,
ktoré sú prevlečené otvorom na jednom konci tyče. Kratšie než kajo je tanbo s dĺžkou 25 cm a
priemerom 10 až 15 mm; zhotovuje sa z tvrdého dreva ako predošlé palice a paličky, naviac
môže byť použitý i bambus. Najkratšou palicou je jawara, čo je v podstate valcovitý drevený
alebo i kovový kolík, ktorý sa drží v pästi. Jawara v dĺžke do 15 cm spevňuje päsť;
presahujúcimi koncami sa dá zasadzovať i údery bodného typu. Pomocou dlhšej jawary (s
dĺžkou 20 cm) je možné i škrtiť a nasadzovať krátke páky. Priemer kratšej jawary činí 10 až
20 mm; dlhšie prevedenie má priemer 30 mm. Pre osobnú obranu je z popísaných palíc a
paličiek najvýhodnejšia, nakoľko ju možno pohodlne nosiť vo vrecku.
Pre naše pomery sa prakticky nedajú použiť filipínske tyče kalí s dĺžkou 75 cm a
priemerom 20 mm; používajú sa vo dvojici -jedna tyč pre útok bodnutím alebo seknutím,
druhá slúži ku krytiu úderov protivníka. Rovnako tak nevyužijeme trojitú palicu san -čin -pan
zloženú z tyčí o dĺžke 75 cm, ktorej konce sú spojené do jedného celku pomocou retiazkou.
Využiteľná je však krátka palička dan bong, ktorá je riešená rovnako ako palica kajo s tým
rozdielom, že je dlhá jen asi 20 cm. Dá sa s ňou bodať i sekať alebo ju používať ako kryt proti
protivníkovým úderom. Jaware je podobná palička šobo, ktorá je v polovici svojej dĺžky
opatrená otočným prstencom pre prostredník. V polohe, kedy je šobo kolmé k dlani, je možné
s ním zasadzovať údery; po jeho otočení o 90 stupňov sa dá využiť k bodnutiam. Obdobnou
konštrukciu má palička šikibo; je ale dlhšia (45 až 50 cm) a otočný prstenec je situovaný
bližšie k jednému konci paličky, preto ju rozdeľuje na dve nerovnako dlhé časti. Ak máme u
ruky kratšiu časť, potom dlhšou časťou vykrývame protivníkovi údery. Ak držíme šikibo u
dlhšej časti, potom jeho kratšou stranou realizujeme údery. Paličkám je do isté miery príbuzná
i zbraň tecu. Je to vlastne jawara, ktorá je uprostred svojej dĺžky osadená hrotom, ktorý
vyčnieva z pästi - hrotom sa dá bodať a prečnievajúcimi koncami tecu, ktoré inak spevňuje
päsť, je možno zasadzovať údery.
Palica bo bola veľmi často užívaná. Ako bambusová palica shinobi -zue bola na
jednom konci uzatvorená kovovým viečkom. Proti seknutiu mečom sa nindža ozbrojený
takou palicou bránil tým spôsobom, že strhol viečko a švihol palicou asi 30 cm nad zemí.
Pritom sa z palice vymrštil 180 cm dlhý reťaz so závažím, ktorý sa protivníkovi ovinul okolo
nôh. Nindža ho pomocou reťazi zrazil k zemi a zaútočil na neho druhým koncom palice
vyliatym olovom. Dutina bambusové palice tiež mohla obsahovať malé operené šípky, krátke
čepele alebo olovené guličky. Švihom palice tieto predmety vylietli proti tvári protivníka. Ten
sa musel zohnúť, aby sa im vyhol a toho využil nindža, aby udrel do hlavy súpera zaťaženým
koncom palice. Iné prevedenie palice zase malo v jej dutine dlhu dýku - jej vysunutím sa
palica zmenila v kopiju.
Ďalšou zbraňou kobuda, ktorá nechýbala ani v arzenálu nindžutsu, bola reťaz kusari.
Jej dĺžka bola 50 až 75 cm a k jej oboma koncom boli pripevnené malé závažia. Reťazou
bolo možné zachytiť ruku alebo nohu protivníka či jeho zbraň. Závažím
dali
zasadzovať drvivé údery. Ostávajúce dve úderné zbrane kobuda -tonŕu a nunchaku nindžovia
137
nepoužívali. Pod pojmom ton/a rozumieme drevenú, dnes často plastovou tyč s dĺžkou asi 47
cm, ktorá je doplnená priečnym držadlom. Tato zbraň podľa všetkého vznikla z páky
ručného mlynčeka na obilniny. Drží sa za krátke priečne držadlo a dlhá časť slúži k úderom a
ku krytom. Tiež sa dá využiť k bodnutiu. Tonfa môže byť použitá jednotlivo, miesto obušku
alebo v páre. Cepík nunchaku bola zrejme vynájdená v Cíne, odkiaľ sa dostala na Filipíny a
do Japonska. Pôvodne sa skladala z krátkej a dlhej časti, neskoršie dostali obe časti rovnakú
dĺžku. Základom nunchaku bol poľnohospodársky nástroj krátky cep na mlátenie obilnej a
ryžovej slamy. Nunchaku je tvorená dvoma valcovými tyčami, ktoré sú spojené lankom,
šnúrou, koženým remienkom alebo reťazou -pôvodne sa k spojení tyčí používali koňské
vlásie. Tyče nunchaku môžu byť guľaté alebo hranaté a najčastejšie sa zhotovujú z tvrdšieho
dreva. Vyskytujú sa aj oceľové prevedenia, sú však neúmerne ťažké a aj nebezpečné. Dĺžka
tyčí môže byť 36 až 40 cm, existujú však, a to častejšie, prevedenia kratšia s dĺžkou len
okolo 30 cm. Dlhší druh je výhodnejší pre kryty, s kratším druhom sa pohodlnejšie
manipuluje. Priemer tyčí je väčšinou asi 30 mm. Vírivý pohyb nunchaku, ktorá má reťazový
spoj sa u niektorých súčasných prevedení uľahčuje takým ukotvením reťazi, ktorá sa otáča v
objímkach nasadených na koncoch tyčí; niekedy sú tieto otočné stredy opatrené i
guličkovými ložiskami.
Okrem zvyčajnej nunchaku s dvoma rovnako dlhými tyčami existujú i ďalšie varianty:
• dvojdielna s dlhou a krátkou tyčou;
• trojdielna s troma tyčami rovnakej dĺžky;
• trojdielna s jednou dlhou a dvoma krátkymi tyčami;
• štvordielna s dvoma dlhými a dvoma krátkymi tyčami.
Na nosenie je nunchaku neskladná. S výhodou sa dá pre jej prenášanie použiť
podpažné puzdro na spôsob pištoľového. Niektorí majitelia psov chodia na prechádzku s
nunchaku, ktorá majú zavesené na krku tyčami dopredu. Použití nunchaku je rozmanité - dá
sa užiť k úderu či bodnutiu, ako hrdúsidla alebo k zachyteniu ruky alebo nohy súpera alebo
ako krytu.
Kombinované
zbrane
Na kombinované zbrane bol zvlášť bohatý prelom 19. a 20. storočia. Vyrábala sa
otvorená dýka, ktorá mala pozdĺž svojej čepele dve pištoľové hlavne nabíjané ich ústím. Na
vtedajšom trhu bol k dispozícii i zatvárací nôž kombinovaný s jednohlavňovou pištoľou zadovkou alebo dokonca s revolverom -lefoškou. Niektoré vtedajšie zbrane boli dokonca
trojúčelové -napríklad jazdecký bičík, ktorého držadlo bolo rukoväťou pištole s otáčavým
zväzkom šiestich hlavní. Aby toho bolo ešte viac, tak na pištoľ naväzovala úzka čepeľ dýky.
Trojúčelovou zbraňou bol tiež revolver parížskych apačov, ktorý bol doplnený sklopnou dý­
kou a ktorého sklápacia rukoväť zároveň slúžila ako boxer. Dvadsiate storočie bolo na
kombinované zbrane chudobnejšie, ale aj tak v ňom vznikol rad ďalších. Menujeme aspoň
útočnú dýku amerických jednotiek v dobe I. svetovej vojny, ktorá mala rukoväť s ochranným
oblúkom tvarovaným do podoby boxera. Vo dvadsiatych rokoch bol medzi chicagskými
gangstermi obľúbený boxer, v ktorého dlaňovej opierke bola umiestená hlaveň raže .22. Iné
prevedenie boxera malo hlavne dokonca tri - tie boli umiestnené medzi jednotlivé oka boxera.
Zbraň nebola na rozdiel od predchádzajúcich vybavená bicím a spúšťovým ústrojom dlaňová opierka tvorila samostatnú časť a boli v nej tri pevné zápalníky. Pri úderu boxerom
narazili zápalníky na okraj nábojnice raže .22 a privodili výstrel.
S viacúčelovými zbraňami je to ako s viacúčelovými nástrojmi. Je to síce pekné a
zaujímavé, ale k poriadnej práci je potrebný jednoúčelový nástroj a o zbrani platí to isté.
Preto je dnešná doba na kombinované zbrane skúpa, čo sa odráža aj v ponúkanom sortimente.
Jednou z výnimiek je čínska nožová pištoľ vzor 86, ktorá sa objavila v roku 1990 na
138
západnom trhu. Je to dýka s pevnou čepeľou o dĺžke 14 cm. V rukoväti sú uložené štyri
hlavne raže .22 LR, ktorých ústie smeruje k hrotu čepele - po každej strane čepele sú vždy dve
hlavne. V rukoväti je ďalej otočný úderník a bicie ústrojenstvo typu Double Action Only.
Zbraň má obojstrannú priečkovú záštitu, ktorej jedna časť slúži ako spúšť. Jej stisnutím sa
napína bicie ústrojenstvo, pritom sa úderník otáča tak, že postupne odpaľuje hlaveň po hlavni.
Na našom trhu sa objavila iba jediná kombinovaná zbraň, a síce taivanský zatvárací nôž s
chrbtovou poistkou v kombinácii s boxerom.
Nunchaku s hraneným povrchom
a jednou tyčou dlhou a druhou krátkou
139
WI//////IMff/iwwwwm
Teleskopický obušok tvorený nie trubkami,
ale vinutými spružinami; a- rukoväť, b závesné putko, c- spružina, d- kovová úderná
hlavica
Dve
prevedenia
tzv.
zabijakov,
dolnému sa tiež hovorilo „boxer"
140
v
6.3 Špeciálne obranné prostriedky
Do špeciálnych obranných prostriedkov zahrnujeme tie, ktoré nie sú zbraňami v
pravom slova zmysle. Patria sem predovšetkým poplašné zbrane vrátanie tzv. plynových,
obranné spreje, elektrické paralyzéry čiže šokery a konečne i predmety dennej potreby, ktoré
môžeme v prípade núdze použiť k sebaobrane.
Poplašné a takzvané plynové zbrani
Ako bolo naznačené v kapitole "Rozdelenie zbraní", sú poplašné zbrane vo
skutočnosti druhom expanzných prístrojov, ktorých hlavným účelom je vyvodiť hluk výstrelu.
Ten je potrebný napríklad k odštartovaniu pretekov alebo pri výcviku psa. V sebaobrane môže
zvukový efekt výstrelu zastrašiť útočníka a odradiť ho od jeho zámeru. Poplašné zbrane majú
väčšinou podobu pištolí a revolverov, do ktorých sa nabíja poplašné strelivo vo forme
nábojek, to je náboj bez strely, ktorého nábojnica je väčšinou uzatvorená zložením jej prednej
časti do hviezdicového uzáveru. Spaľné plyny vzniknuté pri výstrelu poplašnej nábojky, ktorá
je v súčasnej dobe väčšinou plnená iba bezdymovým prachom (skorej používaný čierny prach
veľmi znečisťoval svojimi splodinami horenia ústrojenstvo poplašnej zbrane), je treba odviesť
von zo zbrane. To sa konštrukčne rieši dvoma spôsobmi.
U prvého spôsobu sa vývrt hlavne smerom dopredu úplne uzatvorí a spalne plyny sa z
neho odvádzajú otvorom vytvoreným na hornej strane hlavne. Druhým riešením je odvedenie
spalných plynov prachovým vývrtom hlavne - takému spôsobu sa hovorí "priamy výšľah". Z
poplašných zbraní bez priameho výšľahu sa nedajú strieľať iné nábojky ako poplašné.
Poplašné zbrane s priamym výšľahom naopak umožňujú pomocou nástavca nasadeného na
ústie hlavne vystreľovať signálne svetlice. Ďalej dovoľujú odpaľovať nábojky obsahujúce
okrem prachovej náplne plyn tvoriacu dráždivú látku; týmto nábojkám sa dá vo stručnosti
hovoriť plynové nábojky. Pištole a revolvery, z ktorých je možné strieľať plynovými
nábojkami sa hovorovo a nesprávne označujú ako plynové. Nie je samozrejme potrebné, aby
sa do zbraní s priamym výšľahom dali nabiť normálne ostré náboje so strelou. Takúto
možnosť nemožno pripustiť ani z policajného hľadiska, ani z toho dôvodu, že poplašné a
"plynové" zbrane sú slabšie dimenzované - väčšinou sú zhotovené z hliníkových alebo
zinkových zliatin - a nezniesli by preto vyšší tlak ostrých nábojov.
Zneužitie poplašnej alebo "plynovej" zbrane pre streľbu ostrými nábojmi a nechcenej
zámene nábojek za ostré náboje je zamedzené dvojím spôsobom; poplašné a "plynové" zbrane
sa konštruujú na strelivo, ktorého rozmery nie sú rovnaké s ostrými nábojmi alebo sa vývrt
čiastočne uzatvorí napr. prepážkou s otvorom, ktorá síce umožní prítok spalných plynov, ale
zabráni vloženiu dlhšieho ostrého náboje. K rozmerovo odlišnému strelivu patrí raže .35,9
mm PAG akási obdoba náboje 9mm Luger) a 8 mm, ktoré majú pištoľovou nábojnicu
s obvodovou drážkou a stredovým zápalom. Iné zbrane sú zasa konštruované na nábojky,
ktoré síce odpovedajú ostrému náboji tej istej raže, ale majú odlišný spôsob zápalu; do tejto
skupiny patria nábojky s okrajovou nábojnicou a okrajovým zápalom raže 9 mm (.380) a .45
Short. Nábojky, ktoré majú zhodné rozmery s ostrým nábojom a rovnaký spôsob zápalu - raž
9 mm s stredovým zápalom a okrajovou nábojnicou, raž .22 s okrajovým zápalom a raž 6 mm
s okrajovým zápalom - vyžadujú pevne zabudovanú prepážku s otvorom pre výtok spalných
plynov.
V susednom Nemecku sa poplašné strelivo označuje ako Knall patronen alebo
Platzpatronen a ich uzatvorenie je označené zelenou farbou. Strelivu s plynovou náplňou sa
vraví Gaspatronen. Druh dráždivej látky obsiahnutej v nábojke sa na obale streliva vyznačuje
písmenami GS (chlorbenzalmalodinitril) alebo GN (chloracetofenon). Nábojky s látkou GS
sa označujú žlto a s látkou GN modro; červená farba je vyhradená pre prípadnú inú látku.
Dráždivá látka s označením GN účinkuje len pri zásahu očí, zatiaľ čo účinnejšia zlúčenina
141
GS pôsobí tiež pri vdýchnutí a kontaktnom spôsobom priamo na sliznice. Zasiahnutému
človeku slzia a pália oči; naviac je postihnutý kašľom, kýchaním a sťaženým dýchaním.
Pôsobenie na živý organizmus je síce dosť individuálne (podľa zdravotnej kondície), ale
celkovo sa dá povedať, že zasiahnutá osoba môže byť až na niekoľko desiatok minút
vyradená z akcie, pričom by neutrpela žiadnu trvalú ujmu na zdraví.
Dráždivá látka obsiahnutá v plynových nábojkách má formu kryštálikov. Tie sa pri
výstrele vplyvom horúcich spalných plynov odparením rýchlo zmenia v plyn. Pôsobenie
spalných plynov je veľmi krátke a preto sa celá dávka dráždivej látky nestačí odpariť a
splynovať. Neodparená časť sa pritom rozpráši do podoby jemných čiastočiek, ktoré pred
hlavňou vytvoria viditeľný obláčik. Nedokonalé splynovanie nie je na závadu. Naopak,
drobné častice dráždivé látky majú vyšší účinok než samotná plynná fáze. Nakoľko tieto
častice môžu spôsobiť zranenie očí, neodporúča sa strieľať na vzdialenosť kratšiu ako 0,5 až 1
m. Účinný dostrel plynovej nábojky závisí výhradne na konštrukcii zbrane a jej hlavne a
pohybuje s od 1,5 do 3,5 m. Veľkosť raže nemá na účinný dostrel vplyv, pretože podľa
nemeckých predpisov je znížená ak prachová náplň (dovoleným tlakom spalných plynov), tak
aj náplň dráždivej látky maximálne 80 miligramov látky GS nebo 145 miligramov látky GN).
Povolené množstvo dráždivej látky je tak malé, že sa vojde i do tej najmenšej nábojky.
Poplašné a "plynové" zbrane sa konštruujú ako revolvery, samonabíjacie alebo
opakovacie pištole. Málo sa vyskytujú jednoranové pištole s jednou alebo viacerými
hlavňami. Z dvojhlavňových pištoli sa pomerne uplatňuje deringer, jednohlavňové zbrane
môžu byť zastúpené strieľajúcou ceruzkou, teda pištoľou, ktorá má vzhľad ceruzky alebo
skorej plniaceho pera. Z hľadiska vonkajšieho vzhľadu, poplašné a "plynové" zbrane
napodobujú nejaký konkrétny model revolveru či pištole na ostré náboje. Iba niektoré firmy
naopak dávajú zámerne svojim výrobkom odlišný vzhľad.
Pokiaľ sa týka laboracie dráždivej látky v plynových nábojkách, tá je uložená v
plastovej dutinke, ktorá je zo strany náplne prachu uzatvorená fólií. Z druhej strany sa náplň
dráždivej látky uzatvára plastovou čiapočkou, ktorá sa pri výstrelu tlakom spalných plynov
pretrhne. Miesto čiapočky sa tiež používa zloženie predného konce nábojnice do hviezdi­
cového uzáveru. Malý otvor, ktorý vznikne medzi cípmi hviezdicového uzáveru, sa utesňuje
silikónovou alebo voskovou upchávkou. Dráždivá látka sa odparuje i pri pokojovej teplote,
preto pri nedokonalom utesnení nábojky jej výpary prenikajú do okolia. Tým znepríjemňujú
pobyt, ale hlavne, dráždivá náplň stráca svoju účinnosť. V tomto smere je dokonalejšia
plastová čiapočka, ktorej sa dnes väčšinou dáva prednosť. Skorej sa používali lepenkové a
korkové uzávierky, ktoré sa pri výstrelu trieštili a ich časti mohli spôsobiť nebezpečné
zranenie očí. Tým nehrozí ani plastová čiapočka, ani hviezdicový uzáver.
Obranné spreje
Na našom trhu nájdeme celý rad obranných sprejov. Sú to bežné aerosólové
bombičky, ktoré sú plnené buď menej účinnou látkou GN alebo účinnejšou a komplexnejšie
pôsobiacou látkou GS. V obchodoch a na stánkoch väčšinou spreje označené GN sa nazývajú
slzným plynom a spreje GS paralytickým, to je ochromujúcim plynom. V ponuke trhu sú
väčšinou spreje GS, ktoré sa dodávajú v rôzne veľkých bombičkách - napr. typ 1W GS Gas
5000 Lady má hmotnosť náplne 25 g, 1W GS Gas 5000 Man obsahuje 70 g a 1W GS Gas
Military má náplň s hmotností 80 nebo 95 g. Dostrek obranných sprejov dosahuje najviac 3 m
a z bezpečnostných dôvodov sa nesmú používať na vzdialenosť kratšiu ako 1 m, nedá sa
samozrejme striekať proti vetru, pretože by sa mohlo stať, že plyn zamorí užívateľa miesto
protivníka. Ako u každej inej aerosólovej bombičky, i tu hrozí nebezpečie jej výbuchu pri
teplote nad 50 stupňov; preto sa bombičky nemôžu ponechať na priamom slnku alebo je
vystavovať ohrevu plameňom. Prax ukazuje, že tá istá látka použitá vo spreji má menší
142
účinok ako v plynovej nábojke. Tento rozdiel sa dá vysvetliť tým, že obranné spreje pôsobia
len plynnou fázou, zatiaľ čo u plynových nábojek pristupuje účinok drobných častíc dráždivej
látky.
Elektrické prostriedky
Sebaobranné prostriedky na elektrickej báze sú zastúpené jednak akustickými zdrojmi,
ktoré vydávajú silný a nepríjemný zvuk o sile až 110 decibelov (napr. typ TW Alarm nebo
SOS Alarmik), jednak elektrickými paralyzérmi, ktorým sa tiež hovorí šokery (šok = úder)
alebo a} personálne protektory. Podstatou paralyzéra je elektronický striedač, ktorý z napätia
spravidla 9 V suchej batérie vytvára vysoké napätie, ktoré pri krátkom pôsobení (cca 0,25
sekundy) útočníkovi spôsobí svalovú krč a úľak. Ak pôsobí elektrický úder 2 až 3 sekundy,
môže spôsobiť pád útočníka, ktorý sa ale ešte môže postaviť. Ak je útočník zasiahnutý po
dobu 4 až 5 sekúnd, spadne, je na niekoľko minút omámený a úplne zneškodnený. V našich
obchodoch sa dostanú elektrické paralyzéry s označením Thunder v rôznych prevedeniach;
niektoré pracujú s napätím 65 tisíc voltov, iné majú 80 tisíc voltov a niektoré dávajú až 120
tisíc voltov. Niektoré typy -Thunder Fox a Thunder Lighting - okrem elektrického úderu
poskytujú i svetelný efekt prostredníctvom halogénovej žiarovky. Zaujímavý je typ Thunder
945SP, ktorý má bezpečnostnú poistku, ktorá zruší funkciu prístroja, pokiaľ by obrancovi
vypadol alebo bol vytrhnutý z rúk. Paralyzéry majú podobu krabice o rozmeroch približne 14
x 6 x 3 cm a hmotnosť okolo 200 g. Na hlave prístroja sú umiestnene vyčnievajúce hroty elektródy, medzi ktorými po odistení a stisnutí spínače prebieha elektrický výboj. Ten má
účinkovať na útočníka pri kolmom dotyku s jeho telom, i keď je kryté odevom. Avšak,
hrubšia látka ako treba menčester, chráni pred výbojom celkom dobre. Použitie paralyzéra
proti osobe, ktorá má srdcovú chybu, jej môže spôsobiť i smrť. Okrem týchto, dalo by sa
povedať vreckových paralyzérov, sa na našom trhu objavili i elektrické obušky, ktoré majú
tvar, rozmery i funkciu bežného obušku s tým rozdielom, že sú vybavené dotykovou plochou,
ku ktorej je privedené vysoké napätie vytvorené rovnakým spôsobom ako u paralyzérov.
Okolo roku 1975 sa na americkom trhu objavil prístroj v podobe väčšieho elektrického
svietidla, ktoré sa označovalo ako taser. Označenie vzniklo z názvu Tom Swiŕľs Electric Rifle
(elektrická puška Toma Swifta). Zariadenie bolo pôvodne vyvinuté v podobe pušky pre
zneškodňovanie únoscov lietadiel. Taser sa skladal jednak zo skutočnej elektrickej lampy, zo
zariadenia, v ktorom boli umiestnené dve malé šípky vystreľované malou náplňou prachu. Na
každú šípku bolo namotané 5,5 m tenkého prívodného drôtiku. Pri výstrelu bola šípka
vymrštená k cieľu, pričom sa drôtik odmotával, ale zostával spojený s prístrojom. Ako náhle
sa šípka svojím hrotom zabodla cez odev do kože útočníka, pustil sa do neho drôtikom výboj
vysokého napätia 50 000 voltov. Pokiaľ by zasiahnutý mal snahu pokračovať v útočné akcii,
elektrický výboj sa stisnutím spínače opakoval. Celý prístroj bol dlhý 23 cm a vážil cca 0,6
kg. Najväčší dostrel šípky bol daný dĺžkou prívodného drôtiku, účinný dosah sa pohyboval od
1,8 do 3,6 m. Nebezpečie tu bolo dvojaké -jednak, že elektrický výboj usmrtí osobu s
chybným srdcom, jednak, že bude zasiahnuté útočníkovo oko.
Príležitostné zbrane
Každý predmet dennej potreby môže byť v stave tiesne (núdze) príležitostnou
zbraňou. Poučenie si v tomto smeru môžeme zobrať z japonských nindžov, ktorí v tom boli
majstri. Ak bol nindža ohrozený, vmietol nepriateľovi do tváre hrsť piesku, zeminy alebo
kamienkov, proste to čo mal po ruke, aby nepriateľa na okamih oslepil. Potom využil
momentu prekvapenia a sám zaútočil alebo sa dal na útek. K rovnakému účelu môžeme
použiť lak na vlasy alebo hocijakú tekutinu obsiahnutú v aerosólovej bombičke. Dá sa ďalej
143
náhle hodiť proti tvári útočníka hocijaká časť odevu alebo kus dreva, čokoľvek, pretože ako
vraví americký cvičiteľ Ron Duncan, "skoro všetko, čo nájdete okolo seba, sa dá užiť ako
zbraň". Rad predmetov môže poslúžiť k nečakanému úderu, ktorý útočníka prekvapí alebo i
zraní. Tejto situácie je znova možné využiť k vlastnému razantnému útoku alebo úteku podľa
toho ako sme vybavení a ako sa cítime. Kľúč alebo ceruzka môže byť účinnou bodnou
zbraňou proti chúlostivým partiám akým je tvár a krk. Bodnou i reznou zbraňou môže byť i
sklenený črep. Ako bodná i úderná zbraň dobre poslúži obyčajný dáždnik, osobitne taký,
ktorý je zakončený kovovým bodcom. Aj kabelka a príručný kufrík sa uplatnia ako pre
prekvapenie útočníka náhlym vhodením do tváre, tak pre zasadenie bolestivých úderov. Tiež
pevne stočené noviny, ktorými sa vedie úder na hrdlo, môžu súpera na určitú dobu, ktorú
potrebujeme na útok alebo útek, znehybniť. I krabička zápaliek, ak je správne držaná a
použitá, môže spôsobiť v tvári nepríjemné zranenie. Nevinná slamka na pitie nápojov tiež
môže byť nebezpečnou zbraňou zblízka, ak je vedená proti očiam tlakom palce. Nedá sa
zabudnúť ani na hrebeň, ktorý sa drží oboma rukami, zubami proti protivníkovi a ktorým sa
zasadí úder na koreň jeho nosu. V miestnosti máme veľa predmetov, ktoré môžeme do svojho
súpera hodiť -predovšetkým sú to knihy a riady. Sú tu tiež stoličky, ktoré znamenite poslúžia
k odrazeniu súperovho útoku i k vedeniu účinných úderov.
Poplašný revolver raže 6 mm
Štart s okrajovým zápalom,
ktorý má priamy vyšleh
dovoľujúci streľbu plynovými
nábojkami
a
signálnymi
svetlicami pomocou nástavca
na ústie hlavne.
Plynové nábojky (zľava do
pravá): ráža .35,9 mm PA a 8 mm
s nábojnicou
s obvodovou
drážkou; tri nábojky raže 9 mm
s okrajovou nábojnicou a rôznym
uzatvorením, raže .45, .22 Long a
6 mm s okrajovou nábojnicou i
okrajovým zápalom.
144
iillSii!
"
-i
r n
Tím wriHiHift^""""
J"
Vonkajší vzhľad strieľajúcej
ceruzky.
j
Strieľajúca ceruzka
v rozloženom stave.
?:' W
Rôzne spôsoby
uzatvorenia
plynových náboj ok (zľava
doprava): hviezdicovitý uzáver,
korkový
uzáver,
plastová
čiapočka.
145
7 Pravidla streľby na strelnici
Výcvik zamestnancov zaradených do bezpečnostných služieb v streľbe z pridelených
zbraní je upravené pravidlami streľby, ktoré vyplývajú zo zákonov13/ a interných noriem:
a) osnovy strelieb,
b) prevádzkový poriadok strelnice,
c) učebné osnovy školy, vycvičovacieho strediska,
d) plán strelieb na výcvikový rok.
Streľbu možno vykonávať z pridelených zbraní, ak sú streľby riadne organizačne,
personálne a materiálne pripravené a zabezpečené. Streľby sa vykonávajú na strelnici
schválenej balistikom.
Pri vykonávaní strelieb má riadiaci cvičenia právo meniť východiskové postavenie a
palebné stanovište každého strelca, poradie objavenia sa cieľov a ich rozmiestnenie. Nie je
možné meniť podmienky streleckých cvičení, pokiaľ to v cvičení nie je uvedené a takáto
zmena by ovplyvnila bezpečnosť pri vykonávaní cvičenia.
Počas strelieb musia mať strieľajúci a riadiaci funkcionári strelieb nasadené chrániče
sluchu v ochrannej polohe. Pri streľbe na kovové terče, ktoré sú bližšie ako 15 m, musí strelec
a riadiaci cvičenia používať ochranné okuliare.
Pred začatím streľby zabezpečí riadiaci streľby vykonanie prehliadky všetkých zbraní.
Zistí početné stavy prítomných policajtov, vrátane funkcionárov strelieb. Zoznámi
strieľajúcich s programom a organizáciou zamestnania. Riadiaci cvičenia upresní strieľajúcim
ich palebné postavenie na palebnej čiare a cieľ. Zoznámi ich s postupom a metodikou pri
plnení streleckého cvičenia s bezpečnostnými pokynmi a predpismi.
Po overení pripravenosti všetkých strieľajúcich na strelecké cvičenie, splnenia
bezpečnostných opatrení a po vizuálnom overení, že medzi palebnou čiarou a cieľom a
v ohrozenom priestore sa nenachádzajú ľudia, dopravné prostriedky a zvieratá, vydá pokyny
na plnenie konkrétneho streleckého cvičenia podľa daných podmienok a metodiky.
7.1 Zásady manipulácie so zbraňou
Pri držbe zbrane sa aplikujú tieto zásady:
• len podrobná znalosť zbrane dovoľuje jej dokonalé ovládanie,
• pravidelne sa cvič zaobchádzať so zbraňou,
• so zbraňou zaobchádzaj tak, ako keby bola nabitá,
• ani prázdnou zbraňou nemier na človeka, okrem zákonom stanovej povinnosti a
oprávnenosti,
• drž zbraň tak, aby smerovala hore alebo k zemi 45°, podľa situácie,
• zbraň nenechaj voľne odloženú alebo položenú,
• pri manipulácii nepoužívaj násilie,
• pri rozoberaní, poruche, vytiahni zásobník a náboj z nábojovej komory,
• udržuje zbraň čistú, schopnú streľby,
• pozornosť venuj i nábojom,
• pri prijímaní, preberaní a odovzdávaní starostlivo prehliadni zbraň,
• pokiaľ nie je nutné, nedrž zbraň v ruke,
• zbraň zver do rúk osobe, ktorá je na to oprávnená.
/ Zákonom NR SR č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov, zákon SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní
súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov, kde je stanovený
jednotný postup pre zamestnancov obecnej polícii, resp. zamestnancov bezpečnostných služieb.
146
• zbraň zver do rúk osobe, ktorá je na to oprávnená.
V priebehu cvičenia sa nesmie neúčelne predlžovať manipulácia so zbraňou, čo by
zvyšovalo nebezpečenstvo pre strelca, riadiaceho cvičenia alebo iné osoby. Zbraň, s ktorou sa
strieľa, musí byť spoľahlivá a bezpečná. Po zistení, že niektorá zbraň nie je spoľahlivá a
bezpečná, musí riadiaci cvičenia túto preskúšať, resp. vyradiť z vycvičovania.
Zbraň musí mať funkčné tieto časti:
• poistku,
• odskok bicieho kohúta,
• prerušovač,
• úderníkový blok.
Zbraň je v pohotovostnej pozícii:
• pri revolvery s dvojfúnkčným chodom, ak je kohút uvoľnený v prednej polohe, komory
valca naplnené,
• pri samonabíjacej pištoli s dvojčinnou spúšťou, ak je kohútik v prednej polohe,
• pri samonabíjacej pištoli so selektívnym chodom, ak je kohútik uvoľnený v prednej
polohe.
Nebezpečná manipulácia so zbraňou sa rozumie činnosť ak:
• Ústie nabitej alebo vybitej zbrane smeruje dozadu ( t . j. 90° odchýlenie od smeru streľby,
či smeru cvičenia, pokiaľ nie je daný smer streľby) a to i v prípade nabíjania, vybíjania alebo
pri odstraňovaní poruchy. (Bezpečnostná zóna pre vyťahovanie zbrane z puzdra je v okruhu 2
m od zamestnanca).
• Zamestnancovi nabitá alebo vybitá zbraň spadne alebo ju stratí a to kedykoľvek počas
výcviku.
• Po prehliadke zbrane je policajt pristihnutý za palebnou čiarou s nabitou zbraňou (zbraň
možno nabiť len na výslovný povel riadiaceho cvičenia).
• Je manipulované so zbraňou vo vnútri strelnice, pokiaľ sa policajt nenachádza na palebnej
čiare alebo špeciálnej bezpečnej zóne, alebo ak na to nedostane od riadiaceho cvičenia
povolenie.
• Zamestnanec má zbraň v puzdre natiahnutú, ale nezaistenú, resp. bicí kohút nespustený.
• Ak sa odkladá nabitá zbraň na palebnej čiare bez povolenia riadiaceho cvičenia alebo sa
odovzdáva inému zamestnancovi.
Prebíjanie a nabíjanie
Počas prebíjania alebo nabíjania musí ústie zbrane neustále smerovať v smere streľby (na
terče). Pri prebíjaní a nabíjaní nesmie byť prst na spúšti.
Presun
Presun je pohyb, vykonanie viac ako jedného kroku alebo zmena streleckej polohy (napr. zo
stoja do ľahu). Pri presune okrem prípadov, keď sa počas pohybu strieľa na terče, nesmie byť
prst na spúšti. Počas pohybu sa nesmie zbraň dostať do nebezpečnej polohy, pri ktorej by
mohlo prísť ku zraneniu strelca alebo iných osôb.
Porucha zbrane
• Spôsob ohlasovania poruchy zbrane určí riadiaci cvičenia.
• Ak sa vyskytne porucha zbrane musí si ju zamestnanec sám po súhlase riadiaceho cvičenia
odstrániť a pokračovať v streľbe. Ústie hlavne pritom nasmeruje k terčom. Pokiaľ si
zamestnanec nevie poruchu odstrániť, odstráni ju riadiaci cvičenia.
• Ak nie je možné zbraň pri poruche vybiť, musí riadiaci cvičenia urobiť najbezpečnejšie a
najvhodnejšie opatrenia. Strelec nesmie s takouto zbraňou odísť z palebnej čiary.
147
7.2 Osnovy strelieb
Sú záväzné pre všetkých náčelníkov - riaditeľov (veliteľov, vedúcich) a ďalších
funkcionárov, ktorí schvaľujú, organizujú alebo sa podieľajú na vykonaní ostrých strelieb a
všetkých zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú ich vykonania.
Účelom osnov strelieb je stanoviť podmienky, ktoré je potrebné splniť pred vlastnými
streľbami a základnú metodiku vykonávania jednotlivých streleckých cvičení z rôznych
druhov pridelených i útvarových zbraní, vrátane hodnotenia jednotlivca i útvarov pri plnení
streleckých cvičení.
Na strelnici je zakázané:
a) Nabíjať zbrane ostrými alebo cvičnými nábojmi bez povelu riadiaceho cvičenia alebo pred
vydaním signálu.
b) Mieriť zbraňou na ľudí a do tylového priestoru strelnice i keď zbraň nie je nabitá.
c) Manipulovať akokoľvek so zbraňou mimo vyhradeného priestoru - miesta.
d) Začať a viesť streľbu z poškodených zbraní, v zakázanom smere streľby alebo po vztýčení
bielej zástavy, po signále alebo pokyne na zastavenie streľby.
e) Odkladať kdekoľvek nabitú zbraň alebo je odovzdať iným osobám.
f) Dotýkať sa nevybuchnutých striel a dotýkať sa neiniciovaných striel.
Ak podľa názoru riadiaceho strelieb alebo riadiaceho cvičenia je niektorý účastník
strelieb pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drogy, nesmie vstupovať na územie strelnice,
prípade je nevyhnutné ho zo strelnice vykázať.
Pohotovostný postoj strelca
Pohotovostným (základným) postojom (polohou) strelca je postoj, pri ktorom je zbraň
v puzdre alebo podľa popisu cvičenia v predpísanej polohe a ruky zamestnanca sú
v predpísanej polohe na dané cvičenie. Pokiaľ nie je ustanovené inak, má byť postoj
uvoľnený, vzpriamený a prirodzený.
Povely na palebnej čiare:
a) PRIPRAVIŤ, NABÍJAŤ ! - zamestnanec sa postaví čelom v smere streľby, nasadí si
ochranné okuliare (ak je to potrebné), tlmiče, nabije zbraň a pripraví sa na streľbu. Potom
zaujme pre dané cvičenie predpísaný postoj (polohu). Ak obsahuje tento postoj pohyb
iným smerom ako je smer streľby, musí pred tým ukončiť nabíjanie a dať zbraň do puzdra
alebo na cvičením predpísané miesto.
b) PRIPRAVENÍ ?! - ak nie je niektorý strieľajúci pripravený, odpovie NIE ! Po otázke
PRIPRAVENÍ ?!, ak nebolo vyslovené NIE ! , nasleduje povel na streľbu.
c) STREĽBU UKONČIŤ ! (alebo dlhé zapísknutie), VYBIŤ, NA PREHLIADKU ZBRAŇ !
- po ukončení streľby, resp. po povele je potrebné vybiť zbraň a pripraviť na kontrolu.
Samonabíjacie pištole musia mať vybraný zásobník a záver v zadnej polohe (zaretovaný).
Revolver musí mať valec vyklopený a prázdny. Pri vybíjaní smeruje ústie hlavne smerom
k zemi v smere streľby. Pri samopale platí to isté ako pri pištoli. Pri brokovnici sa
kontroluje nábojová komora a priestor podávača nábojov.
d) ZBRAŇ DO PUZDRA ! - spustiť bicí kohútik do prednej polohy cez spúšť a zbraň vložiť
bez zásobníka do puzdra.
e) Nikto nesmie opustiť palebnú čiaru bez povolenia.
f) PLYN ! - pred plnením niektorého streleckého cvičenia v ochrannej maske (pokiaľ to
ustanovenie (pokiaľ je cvičenie ustanovené plánom prípravy na výcvikový rok) určuje
riadiaci cvičenia nasadenie masiek na povel „PLYN". Strieľajúci si masku odkladá na
povel „KONIEC PLYNU".
148
Náhodný výstrel sa rozumie:
a) Každý výstrel mimo ohraničenej dráhy streľby alebo výstrel, ktorý dopadne na zem vo
vzdialenosti do 3 metrov od zamestnanca, alebo má smer, ktorý je riadiacim cvičenia
charakterizovaný ako nebezpečný a je tiež označený v cvičení.
b) Každé vystrelenie počas nabíjania alebo pred začiatkom cvičenia alebo počas
odstraňovania poruchy.
Ak dôvodom náhodného výstrelu je taká porucha zbrane, ktorá nemohla byť zistená
zvyčajnou kontrolou (vybitie a kontrola nábojovej komory zbrane), nebude mu náhodný
výstrel dávaný za vinu.
Po každom náhodnom výstrele riadiaci cvičenia okamžite prerušuje streľbu
zamestnanca, resp. smeny.
Nabíjanie zbraní a vybíjanie zbraní
Nabíjanie zbraní je povolené iba na určenom mieste na pokyn riadiaceho cvičenia.
Musia byť pri tom dodržané všetky bezpečnostné zásady.
Na čiare ukončenia streľby sa zbrane vybíjajú v smere streľby, riadiaci cvičenia
vykoná prehliadku zbrane a po spustení bicieho kohútika, resp. úderníka do prednej polohy sa
postupuje ďalej podľa pokynov riadiaceho cvičenia resp. riadiaceho streľby.
v
7.3 Činnosť riadiacich pracovníkov na strelnici
Riadiaci streľby
a) Do funkcie riadiaceho streľby sa určujú iba pracovníci služobnej prípravy, špeciálnej
prípravy alebo najvyšší služobní funkcionári prítomní na streľbách.
b) Riadiaci streľby zodpovedá za dodržiavanie disciplíny a zásad bezpečnosti. V priebehu
strelieb sú mu podriadení všetci účastníci strelieb.
c) Pri výcviku len na jednom úseku a z jednej zbrane, ak je počet strieľajúci menší ako 15,
nemusí byť určovaný riadiaci streľby.
Povinnosti riadiaceho strelieb
1. Pred začiatkom strelieb je riadiaci strelieb povinný:
a) zoznámiť sa so smernicami strelnice o prevádzke a splniť určené opatrenia,
b) vydať včas potrebné pokyny na zabezpečenie strelieb s dôrazom na bezpečnostné
opatrenia,
c) po príchode na strelnicu ihneď nariadiť prehliadku všetkých zbraní pri dodržaní
stanovených bezpečnostných opatrení,
d) zistiť počet účastníkov strelieb,
e) určiť miesto a úlohy funkcionárom strelieb a zabezpečiť spojenie s nimi,
f) presvedčiť sa o znalostiach bezpečnostných zásad strieľajúcich a s ostatnými funkcionármi
strelieb určiť signály na zastavenie streľby,
g) prevziať hlásenie o uzávierke strelnice a o pripravenosti spojenia,
h) nariadiť vyhlásenie signálu „POZOR", vyvesenie červenej zástavy, zapnutie červeného
svetla v noci,
i) vydať signál k streľbe.
2. Počas streľby je riadiaci strelieb povinný:
a) dbať na dodržiavanie osnov strelieb pre jednotlivé cvičenia,
b) sledovať
činnosť
podriadených
funkcionárov
a
strieľajúcich,
nedopustiť
nedisciplinovanosť na strelnici,
c) okamžite prerušiť dohodnutým signálom streľbu, ak dôjde k porušeniu bezpečnostných
zásad alebo k inej nepredvídanej udalosti.
3. Po ukončení strelieb je riadiaci strelieb povinný nariadiť vydanie signálu „KONIEC
STREĽBY" a výmenu červenej zástavy (svetiel) za bielu.
Riadiaci cvičenia
149
Riadi streľbu, je podriadený riadiacemu strelieb a zodpovedá za disciplínu, poriadok,
organizovanosť a presné dodržiavanie bezpečnostných opatrení a podmienok cvičenia počas
streľby na zverenom úseku. Riadiaci cvičenia sa určuje z osôb, ktorí k tomu majú potrebnú
kvalifikáciu a predpoklady. Riadiacemu cvičenia sú podriadené všetky osoby, obsluhujúce
streľbu na úseku.
Riadiaci cvičenia je povinný:
a) zaistiť podľa pokynov riadiaceho strelieb prípravu strelnice, terčových polí, spojenia
s cieľovými a výdaj streliva,
b) mať prehľad o pripravenosti k streľbe a o jej ukončení,
c) riadiť streľbu na úseku a viesť záznam o výsledkoch,
d) vydať príkaz k odstráneniu ohlásených závad, kontrolovať činnosť strelca pri ich
odstraňovaní, predovšetkým z hľadiska dodržiavania bezpečnostných zásad,
e) po ukončení streľby vykonať prehliadku zbraní, zaistiť odobratie nevystrelených nábojov,
f) dať pokyn cieľnym (strieľajúcim) ku kontrole terčov,
g) oznámiť hodnotenie každého strieľajúceho,
h) organizovať zber prázdnych nábojníc,
i) po skončení strelieb prekontrolovať záznam o vydanom a spotrebovanom stelive,
j) organizovať čistenie a ošetrovanie zbraní.
150
8 Psychologické aspekty a záťažové situácie pri streľbe v služobnej
činnosti
8.1 Podmienky použitia ručných strelných zbraní
Poznatky z bezpečnostnej praxe ukazujú, že páchatelia trestných činov pri realizácii
svojich úmyslov a cieľov neváhajú použiť strelné zbrane. Stále častejšie ozbrojené útoky
smerujú priamo proti zamestnancom. Sebaobrana a povinnosť zadržať páchateľov v rôznych
situáciách si vynucuje primeranú reakciu, t.j. použitie služobnej zbrane proti narušiteľom
zákona.
Tieto skutočnosti vyvolávajú nárast počtu služobných zásahov s použitím zbrane.
Riziko, ktoré so sebou prináša použitie krajných foriem donucovacích prostriedkov musí
niesť pôvodca - páchateľ trestnej činnosti. Zamestnanec je oprávnený aplikovať donucovacie
prostriedky tak, aby pravdepodobnosť jeho fyzického poškodenia bola minimálna. Výsledok
stretnutia s ozbrojeným páchateľom závisí na činnosti zamestnanca. Každý zamestnanec
musí brať na vedomie, že v služobnej streľbe rozhodujú podmienky výkonu služby, ktoré
vyplývajú zo zvláštností jednotlivých služieb. Podmienky použitia strelných zbraní môžeme
zhrnúť do nasledujúcich oblastí:
• vonkajšie, vrátane právnych podmienok,
• vnútorné, ktoré musí policajt rešpektovať, zhodnotiť a využiť k úspešnému zásahu.
8.1.1 Vonkajšie podmienky obsahujú:
Priestorové: zastavaný priestor - otvorený, členitý - nečlenitý, zalesnený - holý,
priechodnosť - nepriechodnosť, komunikácie, hala, dom, zbúranisko a pod.
Časové: čas na identifikáciu nebezpečia, čas na reakciu, čas na realizáciu, a pod.
Poveternostné: noc alebo deň, bezvetrie alebo vietor, dážď alebo sneženie,
poľadovica, sneh.
Fyzikálne: osvetlenie priestoru, oslnenie, prašnosť (pri prenasledovaní vozidla),
balistika - pohyb strely a pod.
Technické: technické vybavenie páchateľa, technické vybavenie policajta, úkryty, iné
prostriedky, - napr. ochranné vesty, vozidlá a pod..
Sociálne: páchatelia, jednotlivec alebo skupina, nezúčastnené osoby, poškodení,
rukojemníci, kolegovia, činnosť pod jednotným velením a pod..
Právne podmienky
8.1.1.1 Právne podmienky
Podmienky použitia zbrane v bezpečnostnej praxi:
• zamestnancov obecnej polície upravuje Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. z
3. decembra 1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,
• zamestnancov bezpečnostných služieb upravuje Zákon NR SR č. 379/1997 Z. z. o
prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších
predpisov,
• policajtov Policajného zboru upravuje Zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
v znení neskorších predpisov,
• policajtov Železničnej polície upravuje Zákon NR SR č. 57/1998 Z. z. o Železničnej
polícii,
• zamestnancov ZVaJS upravuje Zákon SNR č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej
stráže v znení neskorších predpisov.
151
8.1.2 Vnútorné podmienky obsahujú:(psychologicko-funkčný stav)
a) Mravné a vôľové vlastnosti policajta - viera vo svoje schopnosti a zručnosti, svedomitosť,
iniciatíva, odvaha, sebaovládanie a pod..
b) Odborná pripravenosť policajta - vedomosti, zručnosti, návyky a schopnosti napr.
schopnosť tvorivo reagovať na meniace sa podmienky.
c) Telesná zdatnosť policajta - všestranná fyzická schopnosť, rýchlosť, sila, vytrvalosť a pod..
d) Psychická pripravenosť policajta - pohotovosť, poznávacia, hodnotiaca a realizačná
schopnosť, aktívnosť, odolnosť voči záťaži a pod.
8 . 2 . Z á ť a ž o v é s i t u á c i e pri s t r e ľ b e v s l u ž o b n e j č i n n o s t i
8.2.1 Záťažové situácie pri streľbe v služobnej činnosti
Stretávame sa s úspešným riešením psychickej záťaže v služobnej streľbe, ktoré sa
opiera o empirickú praktickú psychológiu. Tieto psychologické skúsenosti jednotlivých
zamestnancov obecnej polície, bezpečnostných služieb a príslušníkov polície vychádzajú z ich
subjektívneho poznania. Ale neznalosť psychologických zákonov alebo nerešpektovanie
špecifík služobnej streľby môže nedostatočne pripraveného zamestnanca viesť k zámene
nepodstatného za podstatné a k závažným chybám v streleckej činnosti.
V služobnej streľbe sa vyskytujú situácie, ktoré majú spoločný znak - že pre ich
zvládnutie zamestnanec nevystačí s doterajšími, navyknutými spôsobmi reagovania. Situácie
znamenajú značné narušenie rovnováhy s prostredím, čo vyžaduje značnú aktivizáciu
fyzických a psychických síl. Aktivita musí smerovať k odstráneniu požiadaviek, pôsobiacich
záťažovo, alebo podmienok prostredia, alebo je potrebné sa na ne adaptovať. V praxi sa
stretávame väčšinou s kombináciou oboch prístupov.
Stále narastajúci tlak na zvyšovanie kvality a efektívnosti služobnej streľby núti nás k
zmenám povahy psychických nárokov. V tejto spoločenskej činnosti je zamestnanec v úzkom
kontakte len s problémovými osobami (páchateľmi), ktoré sú svojimi psychickými
vlastnosťami predisponované k prejavom nežiadúcich foriem správania, k častému
psychickému zlyhaniu (použitie zbrane k trestnej činnosti). Tu sa nemôžeme vyhnúť stretom s
vyhrotenými situáciami rôznej povahy, ktoré kladú mimoriadne nároky na zamestnancove
predpoklady. S možnosťou vzniku a dôsledkami psychickej záťaže v služobnej streľbe musí v
rôznom rozsahu počítať každí zamestnanec.
Rozhodujúce pre neho je, či a do akej miery si uvedomuje, že naráža práve na
problematiku psychickej záťaže, nakoľko sa jeho individuálne prístupy k riešeniu blížia
súčasnej úrovni vedeckého poznania, a ako obstoja jeho prijaté riešenia v konfrontácii so
vzrastajúcimi nárokmi na kvalitu a efektivity služobnej streľby.
V tejto činnosti musia policajti ovládať sami seba, svoje prežívanie, správanie a
konanie, čo vyžaduje mobilizovanie všetkých síl, ale i riadiť druhých, predvídať možné
negatívne dôsledky týchto situácií v psychike, správaní a konaní iných osôb a vyvodené
závery využívať k organizácii účinných opatrení.
Rôzne nazeranie na záťaž
Vyskytujú sa rôzne prístupy k chápaniu záťaže. Podľa Bratskej ( bližšie pozri 12) ich
možno rozdeliť na dve skupiny. Pojem záťaž chápeme v jeho širšom význame, ako nadradený
pre súhrnné pomenovanie rôznych psychických stavov a s nimi spätých psychických a
fyziologických reakcií, vyvolaných záťažovými situáciami.
Druhy záťaže
V služobnej streľbe sa stretávame s rôznymi druhmi záťaže:
a) telesná záťaž (fyzická), pri ktorej dochádza k zvýšeným požiadavkám predovšetkým na
policajtove telesné sily, fyzické predpoklady a vybavenosť,
b) fyziologická záťaž (endokrinologická), ktorá vzniká tlakom prostredia na policajtove
biologické funkcie a nervovú sústavu,
152
c) psychická záťaž pôsobí na procesy, javy a stavy zamestnancovej psychiky.
Dané delenie je relatívne a odráža prevládajúcu roztrieštenosť a stereotypnú metodiku
jeho skúmania. Budeme vychádzať z výskumov, ktoré potvrdzujú, že telesná a fyziologická
záťaž sa odráža aj v našej psychike v takej podobe, akoby išlo o psychickú záťaž. Z tohoto
dôvodu sa budeme venovať psychickej záťaži v služobnej streľbe.
V tomto obraze chápeme psychickú záťaž zamestnanca v služobnej streľbe ako
subjektívne prežívaný, reálne existujúci alebo vymyslený rozpor medzi súhrnom
požiadaviek, ktoré na zamestnanca kladie vonkajšie prostredie za spolupôsobenia
situačných podmienok a sociálnych okolností a zamestnancovou pripravenosťou sa s
týmito požiadavkami integrovane vyrovnať.
Vychádzame z názoru, že pri posudzovaní záťaže je rozhodujúci vzťah medzi
vonkajšími vplyvmi a vnútornými podmienkami, do ktorých zaraďujeme fyzický a psychický
stav, osobné vlastnosti, životné hodnoty, postoje, zdedené a vrodené predpoklady, schopnosti,
skúsenosti, ktorými disponuje realizátor služobnej streľby.
Akú veľkú záťaž v služobnej streľbe bude zamestnanec prežívať, akými spôsobmi sa s
ňou vyrovná alebo či jej podľahne, závisí od neho samého. Veľkosť vyvolaného psychického
stavu záťaže bude závisieť od toho, aký veľký je rozpor medzi súhrnom požiadaviek
z vonkajšieho prostredia (noc, dážď, náhodilé osoby, zbraňový systém páchateľov, zranenie
alebo utrpenie kolegu a pod.) a zamestnancovou pripravenosťou sa s nimi vyrovnať.
Rozpor môže skutočne existovať, alebo je len výplodom zamestnancových predstáv.
Nezáleží na tom, či bol stresor sám o sebe príliš mocný alebo či len boli signály
interpretované premrštené a deformovane. Ani v služobnej streľbe pre vyrovnanie sa s
psychickou záťažou nieje rozhodujúce, či vonkajšie zaťažujúce prostredie skutočne existuje,
ale to, či a ako je jeho záťažový vplyv subjektívne prežívaný zamestnancom.
Stupne psychickej záťaže
Subjektívne prežívanie rozporu medzi požiadavkami prostredia v služobnej streľbe a
pripravenosti zamestnanca môže mať rôznu podobu, čo sa týka kvality a kvantity. Z tohto
dôvodu je pre nás dôležité rozlišovať stupne psychickej záťaže. Význam správneho určenia
stupňa psychickej záťaže realizátora služobnej streľby narastá pre predikciu a prevenciu. Tu
sa prejavuje veľmi individuálna charakteristika. Musíme rešpektovať overené poznatky, že
stupeň psychickej záťaže za rovnakých objektívnych podmienok vonkajšieho prostredia je u
rôznych ľudí, ale i u toho istého jednotlivca pri rozdielnom vnútornom stave rôzny. Pre
niektorého policajta môže byť deštrukčný účinok strely na človeka extrémnou záťažou, a u
iného môže byť už zlyhanie v presnosti a rýchlosti streľby.
Bežné nároky predstavujú pre zamestnanca takú úroveň rozporu s prostredím
služobnej streľby (dážď, zima, noc, plot, osvetlenie), ktorú považujeme za riešiteľnú celkom
obvyklými, dlhodobo osvojenými modelmi správania a konania. Pre prijímanie riešenia je
dostatočne zabezpečený svojou skúsenosťou, zručnosťami, zvyklosťami, jeho osobnostnou
štruktúrou. V týchto situáciách nemusí siahnuť do svojich rezerv a vyburcovať vlastnú
psychiku k zvýšenej činnosti. Pre väčšinu zamestnancov sú nároky známe a dokázali ich
neraz úspešne vyriešiť. Bežná záťaž v služobnej streľbe (týka sa to i vycvičovania)
nestimuluje rozvoj osobnosti. Nabáda zamestnancov k využívaniu stereotypných a
zautomatizovaných spôsobov správania a konania.
Zvýšená záťaž sa viaže na také situácie služobnej streľby, v ktorých už nevystačíme s
bežnými spôsobmi reagovania, riešenia a konania. S nimi sa stretáva zamestnanec prvýkrát.
Sú pre neho nové a ich riešenie nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia. Musíme
hľadať také cesty riešenia, ktorými uvedieme vonkajšie podmienky do pôvodného stavu alebo
meníme sami seba tak, aby sa rozšíril rozsah predpokladov riešiť takéto situácie služobnej
streľby. Proces prispôsobenia sa môže skladať z osvojenia si nových zručností (pohyb po
schodišti), nadobudnutia ďalších poznatkov (metodika osvetlenia v noci), zo zmeny dosiaľ
153
zaužívaných spôsobov správania a konania (najprv krytie vlastnej osoby až potom
komunikovanie s páchateľom).
Plastickosť našej nervovej sústavy a psychiky nám umožňuje zvládnuť zaťažové
činitele bez negatívnych dôsledkov na naše zdravie. Práve naopak, pre náš vývin, pre náš
život, je nevyhnutná zvýšená záťaž, ktorá nás núti rozširovať si okruh vedomostí, zručností,
spôsobilostí, návykov, skúseností a k práci na sebe. Ide o optimálnu podobu konfrontácie
zamestnanca s prostredím, ktorá je dôležitým faktorom pozitívneho formovania osobnosti^
Hraničná záťaž predpokladá vznik výrazného rozporu medzi zamestnancovou
pripravenosťou a vybavenosťou a nárokmi vonkajšieho prostredia na neho (dvaja a viac
páchateľov, streľba do chrbta). Takéto situácie je možné zo strany zamestnanca riešiť len za
cenu vynaloženia mimoriadneho úsilia, ak zmobilizuje všetky svoje psychické sily. Naráža na
hranice jeho adaptilnosti, siaha na dno svojich psychických rezerv. Hraničné vypätie psychiky
je u policajta sprevádzané fyziologickými zmenami. Dochádza k rôznym funkčným
poruchám, nastupujú vývojovo nižšie spôsoby správania, odkrývajú sa skutočné kvality
osobnosti a kolektívov. Tu sa končia pozitívne a zoceľujúce účinky psychického zaťažovania
(brať do úvahy pri vykonávaní vycvičovania). Hraničná záťaž, napriek všetkým negatívnym
javom a následným poruchám je pre zamestnanca riešiteľná.
Zvýšená a krátkodobá hraničná záťaž (za určitých okolností) väčšinou hrá pozitívnu
úlohu v živote a pôsobení zamestnanca. Prispieva k pozitívnemu formovaniu osobnosti,
pripravuje zamestnanca na potencionálne ťažkosti a ich úspešné prekonávanie. Pri
spracovaní metodiky vycvičovania v streľbe by sme mali rešpektovať tieto pravidlá. Mať na
pamäti, že keď sa opakujú po určitú dobu zaťažové situácie tak, že sa znovu a znovu úspešne
zvládnu - riešia, dosiahneme po určitej dobe adaptáciu, t.j., že zamestnancov v tomto procese
psychicky zoceľujeme a zlepšujeme ich výkonnosť.
Extrémna záťaž sa objavuje v služobnej streľbe, keď medzi požiadavkami
vonkajšieho prostredia a zamestnancovou pripravenosťou (jeho možnosti, predpoklady,
potreby) je tak veľký rozpor, že nieje v jeho silách vyvinúť primeraný protitlak a aktívne mu
vzdorovať. Podlieha tlaku situácie, čo je sprevádzané výraznými poruchami v správaní,
zmenami vo fyziologických a psychických procesoch v organizme a často trvalými
nepriaznivými dôsledkami na jeho psychiku. Samotná situácia sa mu javí ako neriešiteľná.
Keď pretrváva určitý stupeň záťaže dlhý čas, tak dochádza k vystupňovaniu záťaže,
zmene jedného stupňa na druhý. Tak isto neúmerným narastaním množstva záťažových
situácií v krátkom rozpätí môže nastať rýchly prechod jedného stupňa záťaže do druhého,
vyššieho.
Ako sme už uviedli, tak význam správneho určenia stupňa psychického zaťaženia
realizátora služobnej streľby narastá pre potrebu predikcie a prevencie. Zamestnanec získava
nevyhnutné informácie na odhad budúcich hodnôt skutočného priebehu, t. j . , že vie
predpovedať ďalší priebeh činnosti, predvídať dôsledky na jeho zdravie a vytvárať
predpoklady na prijatie účinných opatrení na predchádzanie nežiadúcim javom.
Pri jeho určovaní je potrebné brať do úvahy, že ide o výslovne individuálne prežívaný
psychický stav, ktorý i za rovnakých vonkajších podmienok môže nadobudnúť u
zamestnancov nielen odlišnú povahu, ale aj rôznu veľkosť. Aj u toho istého zamestnanca pri
rozdielnom vnútornom stave (prehnaná zodpovednosť za deštrukčné pôsobenie strely na
ľudský organizmus, stav ohrozenia života kolegov a pod.) sa stupeň záťaže môže zmeniť.
Pre zamestnanca to znamená, že pre najobjektívnejšie určenie stupňa psychickej
záťaže v služobnej streľbe, musíme vždy obťažnosť podmienok a náročnosť požiadaviek
posudzovať z hľadiska konkrétneho realizátora a jeho konkrétneho psychického stavu, za
akého sa s nimi stretáva.
Pri riešení záťažových vplyvov, spojených s realizátorom služobnej streľby, nemôže v
žiadnom prípade ísť len o skúmanie a odstraňovanie negatívnych účinkov záťaže,
154
poškodzujúcich zdravotný stav zamestnanca, ale hlavne o hľadanie pozitívnych väzieb medzi
záťažou a rozvojom osobnosti realizátora služobnej streľby. Máme vymedzovať také podoby
záťaže, ktoré budú prispievať k tomu, že budeme vykonávať streleckú činnosť so záujmom a
svoju aktivitu povedieme k zvyšovaniu kvality a efektívnosti služobnej streľby.
Podoba situácií psychickej záťaže v služobnej streľbe
Každá činnosť v služobnej streľbe zamestnanca viac alebo menej zaťažuje. Bežná
záťaž zamestnanca nepodnecuje k vyšším výkonom, práve naopak upevňuje automatizmy
stereotypu v správaní a konaní, a preto sa nepovažuje za optimálnu z hľadiska vývinu a
rozvoja osobnosti zamestnanca.
Pre situácie, ktoré kladú na nás veľké požiadavky, vysoké nároky (napr. kvalifikáciu,
poznatky, zručnosti, skúsenosti), sa užíva označenie ťažké (náročné) životné situácie. Keďže
v nich dochádza k náporom na zamestnancovu psychiku, k vysokým požiadavkám na jeho
činnosť, tak sa zaužívalo označenie situácie psychickej záťaže. I situácie v služobnej streľbe,
ktoré považujeme za náročné, ťažké, sú súčasne situáciami psychickej záťaže.
Vedľa individuálnej pripravenosti o zamestnancovom prežívaní a správaní v
náročných podmienkach služobnej streľby spolurozhoduje i druh náporu prostredia na jeho
psychiku. Psychickú záťaž je možné rozlišovať do niekoľkých charakteristických typov. Typ
psychickej záťaže i v služobnej streľbe je daný rozporom medzi požiadavkami, ktoré kladú na
zamestnanca situačné premenné a tendenciami alebo možnosťami zamestnanca sa s týmito
požiadavkami na integrovanej (ucelenej, zjednotenej) úrovni vyrovnať. Konkrétna podoba
charakteristického typu psychickej záťaže v služobnej streľbe je ovplyvnená špecifikom tej
alebo onej činnosti.
Hranice medzi jednotlivými typmi nie sú presne vymedzené a veľakrát sa jednotlivé
typy záťažových situácií prelínajú.
Neprimerané úlohy a požiadavky
sú v služobnej streľbe častým typom situácií, vytvárajúcich psychickú záťaž. V rámci
služobnej streľby nás zaujímajú hlavne také druhy úloh a požiadaviek, ktoré:
• kladú na zamestnanca kvantitatívne vyššie nároky, než je rozsah jeho telesných a
duševných síl,
• kvalitou svojich požiadaviek na zamestnanca presahujú určitý kritický bod jeho možností
alebo sa mu približujú,
• nerešpektujú zákonitosti rytmickej činnosti nervovej sústavy, psychiky a procesov v
ľudskom organizme.
Problémom tohoto typu psychickej záťaže je otázka, čo je zamestnanec ešte schopný
zniesť bez toho, aby to viedlo k jeho psychickému zlyhaniu a tým k ohrozeniu vykonávanej
služobnej streľby. Treba zvažovať, či je zamestnanec tieto úlohy vôbec schopný splniť alebo
treba, aby najskôr prešiel vycvičovaním, ktoré mu umožní zvýšiť jeho možnosti a odolnosť
proti záťaži. Tieto situácie sa vyskytujú pri požiadavkách, od ktorých priamo závisí jeho život
(krytie, pohyb) alebo so záchranou (odvrátením smrteľného nebezpečia) rukojemníkov, obetí,
blízkych, kolegov a pod. Pri nadmerných úlohách v služobnej streľbe vystupuje do popredia i
časový činiteľ. V služobnej streľbe sú i prípady, keď nadmerné úlohy pôsobia ako zvýšená,
prípadne hraničná záťaž len pre malé skupiny zamestnancov alebo len pre konkrétneho
jednotlivca (ale i pri vycvičovaní: absolvovanie parkúru, prípad odhodenia zbrane,
nežiadúceho výstrelu, odkladanie zbrane do puzdra - to sú prejavy správania) a pre ostatných
sú primerané.
Hlavne pri vycvičovaní sa stretávame so skupinou neprimeraných úloh, ktoré
predstavujú situácie s neúmerne nízkou úrovňou požiadaviek na zamestnanca, kde nemôže
uplatniť svoje schopnosti, vedomosti, zručnosti a skúsenosti. Takéto úlohy degradujú
dôstojnosť zamestnanca, neposkytujú mu možnosť sebarealizácie, sebarozvoja a dosiahnutie
vytýčených cieľov.
155
Neprimeranosť úloh a požiadaviek sa neprejavuje v psychike zamestnanca v podobe
jednorázového psychického stavu, ale ako dynamický jav, proces, ktorý sa prejavuje únavou a
vyčerpaním. Postupujúca únava zamestnanca v služobnej streľbe má rôzne dôsledky, ktoré sa
môžu prejaviť:
• dezorganizáciou pracovného procesu, t.j., že činnosti v služobnej streľbe sú vykonávané v
nesprávnom poradí alebo u nezodpovedajúcom čase (oneskorenie a unáhlenosť), majú
vplyv na rýchlosť a presnosť činnosti,
• dezorganizáciou reakcie na signály, čo sa prejavuje u receptorov (zmenený rozsah
informácií, schopnosť prijatia), i u afektorov (unáhlenosť rozhodnutia, podcenenie
signálov).
Problémové situácie
nastávajú v služobnej streľbe tam, kde nás prekvapí, zaskočí ani nie tak veľkosť, ale najmä
štruktúra určitej úlohy, alebo nezvyčajná skladba podmienok, v ktorých sa má plniť. Tu nám
nestačia už osvedčené, bežne používané spôsoby riešenia a vyrovnávania sa so záťažou.
Najčastejšie sú to nasledujúce úlohy a podmienky:
• zamestnanec stojí pred problémom vyrovnať sa s novým systémom povinností a
požiadaviek v najširšom slova zmysle (t.j. problémové situácie adaptačné),
• zamestnanec pre ich riešenie nie je dosiaľ vyzbrojený dostatočnými skúsenosťami (t.j.
problémové situácie tvorivé, kreatívna činnosť).
Riešenie týchto situácií závisí od schopnosti človeka aktivizovať rozumovú činnosť v
takej kapacite,.aká je k optimálnemu vyriešeniu, prijatiu a presadeniu správneho rozhodnutia
nevyhnutná. Keď zistíme, že máme do činenia s problémom, snažíme sa pochopiť jeho
podstatu a hľadať odpovede na otázky, smerujúce k jeho riešeniu. Pokúšame sa objaviť vo
svojej pamäti styčné body s okolnosťami, ktoré sme zažili v minulosti. Hľadanie sa často
spája s neistotou, ku ktorej sa pridružuje zvýšené napätie, úzkosť a strach. Najmä, keď si
uvedomujeme, že na vyriešenie problému naše sily nestačia a neúspech znamená ohrozenie
našich hodnôt (vo vycvičovaní je to úspešné vykonanie parkúru, v praxi rozmiestnenie
páchateľov) alebo samotnej existencie. I nepatrná minulá skúsenosť sa stáva východiskom pre
navrstvovanie a sumarizovanie nových nevyhnutných vedomostí, zručností a skúseností,
smerujúcich k žiadanému efektu. Prostredníctvom zložitých procesov myslenia a
rozhodovania dospievame k riešeniu. Jeho správnosť potvrdíme alebo vyvrátime tým, že ho
uskutočníme.
Etapy procesu riešenia problému:
• oboznámenie sa s problémovou situáciou a jej pochopenie,
• formulovanie konkrétnej úlohy,
• postavenie hypotézy a riešenie problémovej situácie,
• overenie výsledkov riešenia a hodnotenia postupu.
U niektorých zamestnancov vznikajú veľmi intenzívne stavy napätia s búrlivým
priebehom emocionálnych a citových prejavov pri riešení v časovej tiesni. Ich zlyhanie
možno pripísať prudkému poklesu výkonu vplyvom prežívania nadmerného napätia. Hovorí
sa, že konajú splašene a zmätkujú.
Frustrujúce situácie (prekážky)
v problematike služobnej streľby reprezentujú psychické zaťaženie, kde snaženie
zamestnanca doviesť istú činnosť do konca alebo vyrovnanie sa s požiadavkami prostredia
naráža na bariéru. Tá mu bráni v dosiahnutí cieľa v danom smere a zvolenou cestou. Môžeme
tvrdiť, že vznik a vytváranie prekážok je jedným z atribútov služobnej streľby. Prekážky majú
rôznu veľkosť, charakter a pôvod (prírodné, naše vlohy, chyby, nevedomosť a pod).
Podstata frustrujúcej situácie spočíva vo vzájomných vzťahoch zložiek: osobnosť
človeka, cieľ, činnosť a prekážka. Do frustrujúcej situácie vstupujeme so všetkými zdedenými
a vrodenými predpokladmi, získanými skúsenosťami, osvojenými vedomosťami a
156
zručnosťami, s celou štruktúrou a dynamikou našej osobnosti. Mali by sme poznať odpovede
na otázky: Čo zamestnanec chce? Aký je? Čo policajt môže?
Na prvú otázku dostaneme informácie, o tom, aké má záujmy, potreby, hodnoty,
ideály, presvedčenie, ktoré nám povedia, kam smeruje a prečo tam smeruje. V odpovedi na
druhú otázku je poodhalený najmä jeho temperament a charakter. Temperament vyjadruje
spôsob, akým prebieha prežívanie, správanie a konanie policajta. Tretia odpoveď nám dáva
informáciu o výkonových vlastnostiach a predpokladoch zamestnanca. Sem patria vlohy a
schopnosti, vedomosti, zručnosti a návyky.
Naša osobnosť prostredníctvom psychiky, odráža vlastnosti frustrujúcej situácie (t.j.
odráža vonkajšie podmienky, predpoklady i na vnútorný psychický stav) a utvára psychický
obraz, ktorý reguluje ďalšiu činnosť a správanie.
Rozoznávame tri základné typy subjektívnych odpovedí na prekážku:
a) útok
aa) premyslená odpoveď, účelná sústava správania k dosiahnutiu cieľa prekonaním prekážky,
ab) afektívne impulzívna odpoveď, ktorá sa prejavuje neadekvátnou agresivitou,
b) voľbou a akceptovaním zástupného (alternatívneho) cieľa, tzv. kompromis,
c) rezignáciou, resp. psychickým zlyhaním.
Konfliktné situácie
v služobnej streľbe súvisia s procesom rozhodovania sa v akom smere konať. V konfliktnej
situácii sa nachádzame vtedy, keď sa máme rozhodnúť medzi dvoma či viacerými motívmi a
ich uspokojenie sa navzájom vylučuje. Pre konfliktnú situáciu sú príznačné prejavy váhania,
kolísania, bezradnosti, nerozhodnosti a ambivalencie.
Pramene vzniku konfliktov:
a) konflikt medzi vonkajšími požiadavkami na cieľové konanie a medzi vnútornou
tendenciou zamestnanca,
b) stretnutie dvoch vnútorných protikladných tendencií v procese hodnotenia situácie a
rozhodovania sa pre voľbu akcie,
c) zvnútornený konflikt dvoch vonkajších požiadaviek na systém a smer správania, konania,
spôsob riešenia konfliktovej situácie.
Typy konfliktných situácií: priblíženie - priblíženie, vyhnutie - vyhnutie, priblíženie vyhnutie, dvojnásobný konflikt priblíženie - vyhnutie. Podľa počtu zúčastnených:
interpersonálne - intrapersonálne, vnútroskupinové - medziskupinové.
Stresové situácie
vznikajú vtedy, keď určitá rušivá okolnosť vystupuje v období realizácie služobnej streľby tak
silno, že narušuje svojím pôsobením (psychickým tlakom, vyvolávajúcim špecifický stav a
prežívanie) jej optimálny, resp. zdarný priebeh, i keď je inak plne v schopnostiach
zamestnanca danú činnosť realizovať.
Za závažné okolnosti, vyvolávajúce stres pri plnení služobnej streľby môžeme
pokladať:
a) nepriaznivé, atypické podmienky, v ktorých sa služobná streľba uskutočňuje (prítomnosť
nežiadúcich osôb - rukojemníci, chodci),
b) nedostatok času k rozhodovaniu alebo k realizácii prijatého rozhodnutia,
c) nevyhnutnosť riskovať, skutočné alebo vymyslené ohrozenie pri realizácii služobnej
streľby,
d) tlak zodpovednosti v najširšom zmysle slova (vedomie závažných dôsledkov chybného
rozhodnutia, konania.
Stres sa týka procesu realizácie činnosti za podmienok silného tlaku konať inak, vzdať
sa ďalšieho úsilia na realizáciu činnosti a prijať nové zameranie k bezprostrednej psychickej
rovnováhe. Prekážky v realizácii činností vystupujú v podobe odvádzania od jeho dokončenia
aktualizáciou tlaku obranných mechanizmov proti riziku pokračovať v činnosti. Tlak je
157
pociťovaný veľmi trýznivo, dezorganizuje činnosť človeka, vyvoláva rušivé subdominanty v
jeho zameraní a efektívne narušuje súdnosť, rozvahu, iné myšlienkové a vôľové kvality
človeka.
Najpríznačnejším psychickým symptómom prežívania stresu je úzkosť a neistota,
ktoré ústia do niektorých emocionálnych postojov - obozretnosti, nerozhodnosti, neistoty a
nesmelosti. Tieto vedú k predĺženiu rozhodovacích a výkonných akcií.
Bez tohto typu záťaže si nemožno služobnú streľbu predstaviť. Realizátor streľby v
podstate žije v trvalom strese, zmierňovanom a prehlbovanom v závislosti od charakteru
činností, ktoré vykonáva. V služobnej streľbe sa len zriedka stretneme s čistým typom (okrem
výcviku). Väčšinou je zamestnanec postavený pred záťaž kumulovanú. Jeden typ môže
dynamicky prechádzať v iný typ. Rovnaká situácia môže pre každého z nás predstavovať
subjektívne iný typ.
V určitom okamihu hrá niektorý z typov psychickej záťaže rozhodujúcu záťažovú
roľu. Keď určíme stupeň záťaže konkrétneho realizátora, lepšie sa orientujeme v individualite
jeho reakcií v psychicky náročných podmienkach. Odkryjeme pohľad na to, odkiaľ a v akej
typickej podobe je vedený rozhodujúci záťažový tlak prostredia na realizátorovu psychiku.
Umožňuje nám posúdenie, či hlavnou príčinou psychického zlyhania je jeho
subjektívnosť (iní by obstáli), alebo neadekvátnosť vonkajšieho prostredia (zlyhali by i iní,
lepšie pripravení realizátori služobnej streľby).
8.2.2 Pripravenosť realizátora strelby k stretnutiu so záťažovou situáciou
O prežívaní a správaní sa v podmienkach psychickej záťaže rozhodujú súčasne tieto
faktory: - konkrétna podoba, - typ záťažovej situácie, s ktorou je realizátor policajnej streľby
konfrontovaný a realizátorova pripravenosť na záťaž.
Táto pripravenosť je u každého zamestnanca daná zložitým vzťahom medzi štruktúrou
a dynamikou jeho osobnosti. Podoba jeho reakcií v záťažovej situácii je závislá na jeho
obvyklých osobnostných predpokladoch, ale tiež na jeho momentálnej, okamžitej psychickej
potencii.
Zvyčajné osobnostné predpoklady, t.j. potenciálne, relatívne stále rysy osobnosti sú v
dynamike prispôsobovania správania náležíte oceňované. Rozdielne je hodnotenie podielu
jednotlivých súčastí štruktúry osobnosti na tejto dynamike.
Za jadro osobnostných predpokladov zamestnancovej pripravenosti na záťažové
situácie v služobnej streľbe môžeme považovať:
a) úroveň psychického napätia,
b) dynamiku emócií a citov,
c) účinnú kapacitu rozumu,
d) vôľové snaženie,
e) zameranosť.
a) Úroveň psychického napätia - jeho zvýšenie je všeobecným javom psychickej záťaže. Je
odpoveďou zamestnancovho organizmu, špecifickým psychickým stavom, kde nás interesuje
jeho miera (sila). Každý má istú primeranú úroveň psychického napätia v obdobných
záťažových situáciách. Pravdepodobne súvisí predovšetkým s typom vyššej nervovej činnosti
(temperamentom). Najčastejšie zmeny psychického napätia sú spojené s dynamikou našej
interakcie s prostredím. Odrazom zmenenej miery psychického napätia sú hlavne rýchlosť,
intenzita a koordinovanosť reakcií. Do istej miery pozitívne ovplyvňuje psychickú činnosť
zamestnanca a zvyšuje jeho kvalitu výkonu. Avšak po prekročení optimálnej miery pôsobí na
jeho psychiku deštruktívne.
b) Dynamika emócií a citov prejavuje sa výrazne v pozitívnom, ale i v negatívnom zmysle.
Súvisí s psychickým napätím, ktorému sa dostáva emocionálneho zafarbenia, smeru a
tendencie. V závislosti na význame záťažovej situácie pre každého zamestnanca môže
158
navodiť optimálny stav psychiky a celého organizmu, zvyšovať jeho práceschopnosť,
vyvolať pocity zvýšených životných síl a tendenciu k prekonávaniu prekážok. Môžu zvyšovať
organizovanosť a koncentráciu a na druhej strane znižovať psychofyzickú potenciu,
vyvolávať neistotu, nespokojnosť, trému a depresie. City odrážajú spoločenskú
determinovanosť psychiky a výrazne ovplyvňujú emócie. Morálne city sú chápané ako
najvýznamnejší autoregulátor činnosti osobnosti každého z nás.
c) Účinná kapacita rozumu hrá rozhodujúcu úlohu v riešení konkrétnej psychickej záťaže
(psychické napätie a dynamika emočného zafarbenia sú podmienkami riešenia). Účinná
kapacita rozumu je tvorená určitou mierou intelektuálnych predpokladov (sústava vedomostí,
zručností, návykov) a tým, ako sa zamestnancovi v služobnej streľbe podarí optimalizovať
vzťah medzi tlakom psychického napätia a rozvojom citov na jednej strane a na strane druhej,
jeho schopnosťou uplatniť sústavu vedomostí, zručností a návykov pri konkrétnom riešení
záťažovej situácie. Psychické napätie a jeho emocionálne vyjadrenie presadzuje subjektívny
(mnohokrát skreslený) odraz skutočností v policajtovom vedomí. Niektoré fakty v jeho
predstavách vystupujú ako hlavné, iné tvoria len určité pozadie celkovej situácie. Keď tento
subjektívny prístup presiahne zmienené hranice, tak policajt podlieha emotívnemu účinku
situácie. Je ovládaný situáciou a nie je spôsobilý využiť celkovú kapacitu rozumu, dochádza u
neho k dezorientovanému správaniu, impulzívnosti. Tým dochádza k porušeniu dynamiky
jeho myslenia, stáva sa sugestibilnejším, jeho myslenie sa dezorientuje.
d) Vôľové snaženie chápeme ako prejav vôle, psychicky regulatívnej dispozície, ktorej sa
zamestnanec učí. Prejavuje sa presadzovaním individuality, slobodným rozhodovaním,
dosahovaním vytýčených cieľov, odolávaním vonkajším tlakom, prekonávaním prekážok,
kontrolou vlastnej impulzívnosti. Psychická záťaž môže vôľové snaženie deformovať vo
všetkých uvedených javoch. Závažné dôsledky prenáša dezintegrácia vôľového snaženia pri
impulzívnom správaní alebo skratovom konaní.
e) Zameranost' vyjadruje, k čomu je zamestnanec v zaťažujúcom prostredí prevažne,
relatívne trvalo predurcovaný. Určitá zameranost' osobnosti (mimo náhodných situačných a
prechodne pôsobiacich motívov) je vytváraná sústavou stabilnejších, stále pôsobiacich
motívov, potláčajúcich iné potreby a tendencie. Sem radíme dlhodobé záujmy, záľuby
(sklony), životné ciele a perspektívy, sociálne postoje, ideály a určité presvedčenie. Často sa
vyskytuje viac protikladných motívov. Psychická záťaž môže prijatý situačný motív výrazne
zmeniť. Za určitých okolností i záťaž sa môže stať rozhodujúcim motívom.
Miera vplyvu prostredia na motiváciu k výkonu služobnej streľby je závislá od týchto
činiteľov:
a) sily (dlhodobosti) motívov a ich posilovania,
b) zameranosti individuálnej (na seba), čiže prístupy jednoznačne vedúce k plnému
subjektívnemu prežívaniu zvýšenej náročnosti,
c) činnostnej zameranosti (úlohy, vec), ktorá oslobodzuje zamestnancovu psychiku od
bezprostredného tlaku, t.j. upútanie sa na činnosť. Obavy o seba sú nahradené bojovým
vzrušením, pracovným zanietením, kde dominuje aktívne plánovanie, premyslenie a
realizovanie úloh, ktoré je treba splniť,
d) sociálnej zameranosti (na záujmy tímu, kolektívu) má významnú úlohu z hľadiska stability
proti účinku psychickej záťaže.
Situáciu posudzujeme z hľadiska záujmov a hodnôt sociálneho súboru - osobné
hľadiská sa stávajú druhoradými. Na týchto osobnostných faktoroch do značnej miery závisí,
ako sa zamestnanec vyrovná s konkrétnou psychickou záťažou. Tieto predpoklady sú jadrom
jeho obvyklej psychickej odolnosti vo svojej vzájomnej vnútornej logickej väzbe.
Okamžitá psychická potencia tvorí druhú nutnú súčasť pripravenosti realizátora
služobnej streľby k stretnutiu so situáciou záťaže. Zamestnancovo konkrétne prežívanie a
správanie sa v záťaži je záležitosťou jeho všeobecných osobnostných predpokladov a naopak.
159
Menia sa v závislosti od jeho bezprostredných prežitkov, aktuálneho psychického stavu,
okamžitých motívov a kondícii. Toto zložité prepojenie obvyklej a okamžitej stránky
psychickej výbavy má rozhodujúci význam pri riešení určitej záťažovej situácie.
8.2.3 Všeobecne platný proces obnovy psychickej rovnováhy realizátora streľby
Ako dôsledok konfrontácie zamestnancov so záťažovo pôsobiacim prostredím je
nástup procesu obnovy ich psychickej rovnováhy. Tento proces má rozličnú dĺžku trvania a
prebieha spravidla v troch plynulo na seba nadväzujúcich fázach, ktoré sú označované ako
nešpecifické zmeny psychiky v záťaži.
Fázy procesu obnovy psychickej rovnováhy:
a) mobilizácia psychických síl,
b) riešenie záťažovej situácie,
c) vyrovnanie sa s psychickou záťažou a obnovenie rovnováhy s prostredím alebo zlyhanie v
záťažovej situácii a podľahnutie záťažovým vplyvom.
DÍžku trvania jednotlivých fáz, i vzájomné prelínanie a dynamiku zmien v nich
podmieňuje charakter zložiek záťažovej situácie.
Ústrednou zložkou v každej situácii psychickej záťaže je osobnosť zamestnanca. Od
štruktúry a dynamiky osobnosti a psychických predpokladov zamestnanca závisí, ako bude
prebiehať aktívny proces obnovovania rovnováhy medzi zamestnanca a prostredím. Všetky
fázy tvoria súčasť jediného procesu adaptácie, smerujúceho k obnoveniu duševnej pohody a
normalizácii životných podmienok.
a) Mobilizácia psychických síl
u realizátora služobnej streľby sa prihlasuje zvýšením psychického napätia, vzrastom
všeobecnej hladiny aktivácie psychiky a jej premietnutím do emocionálnych a citových
prejavov. Keď predvídame vznik záťažovej situácie, tak táto fáza nám umožňuje nastaviť a
zohriať organizmus na pohotové reagovanie v očakávaných zmenených podmienkach.
Vyskytujú sa subjektívne stavy späté s očakávaním, ako úzkosť, tréma, bojové vzrušenie,
predštartovné vzrušenie (výcvik). Príprava a zameranosť už dopredu na nové činitele
prostredia uľahčujú rýchlu orientáciu a sústredenie rezervných síl na riešenie nových
okolností a problémov. Podľa toho akú významnosť pripisujeme jednotlivým zložkám
záťažovej situácie, tak ovplyvňujeme veľkosť psychického napätia, výskyt a priebeh emócií,
zameranosť predstáv a svoje myslenie.
Pokiaľ zvýšené psychické napätie a dynamika emócií nepresiahne u zamestnanca
optimálnu úroveň, vyúsťujú do pohotového, presného a prevažne racionálneho riešenia
záťažovej situácie. V opačnom prípade spôsobuje narušenie činnosti a vedie k predčasnému
vysileniu organizmu, nadmernej vyčerpanosti.
b) Riešenie psychickej záťaže
je u každého zamestnanca závislé na celom rade činiteľov. Rozhodujúci je po celú dobu
záťaže stimulujúci alebo rušivý vplyv emocionálneho napätia. Keď zvýšené nežiadúce napätie
a emócie vie zamestnanec usmerňovať a ovládať pomocou vôľového úsilia a motivácie, je na
najlepšej ceste k aktívnemu, racionálnemu riešeniu.
V prípade, že rušivý vplyv psychického napätia a zvýšeného výskytu emócií u
zamestnanca narastá, jeho motivácia a vôľové úsilie postupne slabne, tak sa mu postupne
menej darí využívať účinnú kapacitu jeho rozumu, cíti sa vyčerpanej ši a približuje sa k
psychickému zlyhaniu. Dosahovanie duševnej pohody a rovnováhy úzko súvisí s utváraním
primeraných, pozitívnych vôľových vlastností u každého zamestnanca.
160
Podľa Mikšíka / prechod z prvej fázy do druhej je podmienený rozvojom
nasledujúcich tendencií:
• vzbudiť potrebu poznať a riešiť záťažovú situáciu, mať motivačné pohnútky, ktoré
vyvolávajú aktivitu organizmu a určujú jej zameranie,
• optimalizovať vzťah medzi aktiváciou emocionálnej sféry a aktiváciou rozumovej činnosti
tak, aby sa mohla využívať účelná miera kapacity rozumu, aby zamestnanec mohol v daných
podmienkach účelne rozmýšľať,
• aktívnu činnosť (psychická alebo vonkajšia) zamerať na riešenie záťažovej situácie, aby
postupne viedla k psychickému upokojeniu, k spresneniu myšlienkových operácií a
koordinovanosti úsilia, správania a konania, k utváraniu vnútornej rovnováhy a k celkovému
usmerneniu energie na premyslené riešenie záťaže.
c) Obnovenie psychickej rovnováhy alebo psychické zlyhanie
Ani táto fáza nie je jednorázovým aktom, ale má svoju dynamiku a gradáciu. Všeobecnými
znakmi, že bola záťaž vyriešená, sú zážitky uspokojenia a eufórie, ktoré rýchlo odznievajú a
nastupuje únava - vyčerpanie, spôsobené vynaloženým úsilím a stratou energetických rezerv a
potom dochádza k zotaveniu a prejaveniu konečného efektu prekonávania psychickej záťaže.
Nastáva posilnenie alebo oslabenie psychickej stability zamestnanca pre ďalšiu záťaž,
ovplyvnenie sebadôvery a podobne.
Podľahnutie tlaku záťažovej situácie je proces dočasného narušenia psychickej
činnosti a správania s prejavmi zvýšenej impulzívnosti, prípadne apatie a rezignácie, ktoré
vystrieda dočasné zotavenie. To môže vyústiť do vyriešenia vzťahov s novými okolnosťami a
tak sa zlyhanie môže stať len prechodným článkom procesu vyrovnania sa so záťažou.
Dočasné zotavenie môže predchádzať kroku, ktorým je nástup konečného efektu
zlyhania.
Na pozadí všeobecne fungujúcich procesov obnovovania psychickej rovnováhy v
zaťažujúcich podmienkach nastupuje u každého zamestnanca mnoho ďalších, špecifických
zmien. Prebiehajú vo fázach procesu obnovy psychickej rovnováhy a dokladujú, že túto
rovnováhu možno dosiahnuť rôznymi cestami. V odbornej literatúre sa hovorí o rôznych
technikách vyrovnávania sa s náročnými situáciami.
Bohatosť a rôznorodosť reakcií zamestnanca v záťaži významne závisí od typu
zaťaženia, ktoré prežíva. Pozornosť si zaslúžia zmeny motivácie vplyvom špecifickej
záťažovej situácie. Proti vplyvom záťažových faktorov je možné pôsobiť predovšetkým
zmenou motivácie. Silná motivácia umožňuje prekonať i celkom extrémne záťaže.
8.3 V ý c h o d i s k á z p s y c h i c k ý c h z á ť a ž í pri s t r e ľ b e v s l u ž o b n e j
činnosti
Keď o prežívaní a správaní zamestnanca v záťažových situáciách rozhoduje jeho
pripravenosť pre náročné podmienky a činnosti a tiež typ rozhodujúceho záťažového tlaku, s
ktorými je konfrontovaný, tak je tým naznačený i základný prístup k možnému riešeniu
náročných situácií pri streľbe v služobnej činnosti.
Je to cesta zvyšovania pripravenosti pre psychicky náročné strelecké úlohy. Na tejto
ceste sa zameriame predovšetkým na vytváranie silných motívov k ich úspešnému plneniu, na
premyslené a pohotové stabilizovanie a posilovanie týchto motívov, cez zmeny výrazne
individuálnych prístupov k záťaži v prospech činnostnej a sociálnej (kolektívnej) zameranosti.
Potrebné je formovať silnú vôľu realizátora streľby.
Ďalej je potrebné rozvíjať schopnosti psychického sebaovládania realizátora streľby.
Vedľa rozvíjania faktorov zvyšovania pripravenosti, akými sú motivácia a zameranosť, je
14
/ Mikšík, O.: Psychológie hromadného chovaní. SPN, Praha, 1977.
161
nevyhnutné, aby realizátor streľby pri služobnej činnosti si súčasne osvojoval také spôsoby a
formy správania, v ktorých by sa jeho motivácia a zameranosť mohli v plnej šírke realizovať
samozrejme optimálne i pre služobnú streľbu.
Pre odstránenie negatívnych vplyvov psychického napätia, emocionálneho ladenia a k
ich usmerňovaniu do podoby faktorov, stimulujúcich optimálnu rozumovú kapacitu k riešeniu
úloh, je použiteľný celý rad všeobecných techník a metód autoregulácie, avšak na úseku
služobnej strelTDy doposiaľ značne prehliadaných. Spomenieme metódy realizácie, abreviačné
a interferenčné postupy, (skracovanie, záporný vplyv), cvičenie koncentrácie, zbavovania sa
nežiadúcich myšlienok a predstáv, emočného preladenia, odreagovania, autosugescie a pod.
Avšak je potrebné si uvedomiť, že technika v jednom prípade je žiadúca, v inom nežiadúca.
V neposlednej miere je potrebné viac angažovať a aplikovať psychológiu do prestavby
zaužívaného spôsobu psychickej prípravy realizátorov streľby.
K efektívnemu riešeniu subjektívnej psychickej záťaže je tiež nutné plne doceniť
správne určenie toho, odkiaľ a v akej typickej podobe je vedený hlavný nápor na psychiku
konkrétneho realizátora streľby. Tu hrá hlavnú úlohu kvalifikovaný odhad typu psychickej
záťaže, ktorý sa v danej dobe odráža v realizátorovej interakcii s prostredím najvýraznejšie.
Zvláštnosti riešenia psychických záťaží pri streľbe v služobnej činnosti
Tu sa nám javí, že bude vhodnejšie ich rozobrať podľa jednotlivých typov situácií psychickej
záťaže.
Neprimerané úlohy a požiadavky
Vhodné sa javia schémy variabilných činiteľov, ovplyvňujúcich proces vznikania a
prekonávania neprimeranosti úloh a požiadaviek.
Môžeme sa zamerať na nasledujúce oblasti:
a) Podstata úloh a požiadaviek ako zdroj neprimeranosti, kde je potrebné zistiť, ktorí
zamestnanci by pri ich plnení dosiahli optimálne výsledky, najvyššiu výkonnosť s
najnižším vynaložením psychických síl a so zaistením primeranej bezpečnosti svojej práce.
b) Pripraviť realizátorov služobnej streľby. Vychádzať z psychologického profilu
optimálneho realizátora, kde naplnenie požiadaviek možno uskutočniť výberom
zamestnancov, hlavne však prispôsobením výcviku a výchovy.
c) Prispôsobenie úloh a požiadaviek. Rozsah síl a psychická odolnosť realizátora má svoje
hranice, čo platí i pre zmyslové orgány, reakčnú schopnosť, telesný výkon i psychickú
činnosť. S týmto je nutné počítať pri využívaní vhodnej techniky i v režime činnosti.
Vhodné je zamerať sa na využitie, prispôsobenie a konštrukciu techniky pre služobnú
streľbu, ako napr. primeranosť zastavovacieho účinku, zariadenie pre videnie v noci,
osvetľovacia technika a pod. Taktiež je vhodné zamerať sa na optimalizáciu pracoviska,
dopravných prostriedkov a pod. Nezanedbateľnú úlohu tu hrá i režim činnosti a odpočinku,
striedanie náročnosti, ako i správnosť plánovania (odstrániť preťažovanie).
d) Sociálne aspekty, ktoré sú v súčasnej dobe značne podceňované.
Tu sa javí vhodné zameranie na oblasti:
• postoja ostatných k realizátorovi streľby pri služobnej činnosti, hlavne nadriadených, kde
rozhodujúcu úlohu hrá najmä čas po použití zbrane (nespochybňovať oprávnenosť použitia
zbrane v zmysle zákona, niekoľkonásobné preverovanie a potvrdenie správnosti),
• sociálna klíma, hlavne na pracovisku,
• miera zamestnancovej závislosti na ostatných, ale i rodine,
• konkrétne vedenie - riadenie realizátora streľby.
Problémové situácie
V adaptačnej problémovej situácii je nutné očakávať vystupňovanie náporu na
psychiku realizátora služobnej streľby, predovšetkým vo fáze globálnej orientácie. Doposiaľ
viac-menej empirické spôsoby zapracovania - výcvik realizátorov streľby by mal vystriedať
systematický, psychologicky zdôvodnený výcvik, využívanie modelových situácií,
162
prispôsobených požiadavkám praxe, dosiahnutie vhodného počtu opakovaní vo vycvičovaní,
ale i príprave (nie raz za 1/4 roka alebo i väčšie pauzy) a pod.
Riešenie kreatívnych problémových situácií pri streľbe v služobnej činnosti
neprebieha za optimálnych podmienok, tieto sú väčšinou sústavne vo veľkej dynamike a často
ťažko predpokladateľné. Väčšinou je kumulácia s nutnosťou tvorivého riešenia za zhoršených
podmienok, s časovým deficitom a pod. Dôležitý je výsledok, ale i vzťah realizátora k nemu.
Požiadavky kvality treba doceniť pri výbere vhodných realizátorov, ale i pri samotnom
výcviku.
Frustrujúce situácie
Úspešnosť boja spočíva predovšetkým v tom, ako obstojí v konkrétnych situáciách z
hľadiska svojej frustračnej tolerancie príslušný realizátor streľby pri služobnej činnosti. Tieto
princípy je potrebné uplatňovať pri výbere, výcviku a výchove. Aktuálne je poznávanie a
rozvíjanie vôľových kvalít zamestnanca. Význam majú i techniky vyrovnávania sa s
frustráciou, ako i ich usmerňovanie a korigovanie do podôb, ktoré umožňujú optimálne
realizovanie služobnej streľby. Ukazuje sa potreba kvalitatívneho prepracovania vycvičovania
realizátorov. Do riešenia nácvikových úloh je potrebné vo zvýšenej miere zapracovať
prekonávanie nepredpokladaných prekážok.
Konfliktné situácie
Vplyvu konfliktu na realizátora
streľby pri služobnej činnosti nemôžeme
predchádzať, a preto je potrebné zamerať úsilie na zníženie jeho zaťažovania odhadnutím
charakteru, smeru, predvídania nástupu a pod.. Vo všetkých prípadoch je realizátorov konflikt
dynamickým, bezprostredným stavom psychiky, ktorá môže byť výrazom dlhodobo
vypestovaných postojov a štruktúry osobnosti, ale i okamžitého zhluku podmienok a
okolností danej situácie. Zvlášť významné sú konflikty, sprevádzajúce realizátorove
rozhodnutie sa medzi alternatívami, výrazne zasahujúcimi do jeho životnej existencie.
Faktory zvyšujúce obťažnosť zvládnutia konfliktových situácií:
• nutnosť realizátora sa najprv orientovať v charaktere a smere hrôzy,
• veľmi neočakávaný nastúp situácie,
• dlhodobé stavy úzkosti z možného nebezpečia, kým sa konflikt stabilizuje.
Je potrebné obmedziť využitie problémových osôb v služobnej streľbe. Rozhodujúcu
úlohu musí zohrať výber do bezpečnostných služieb. Samotné riešenie konfliktov
realizátorom služobnej streľby je veľmi individuálne. Závisí na príčine, charaktere, trvaní
konfliktu, skúsenostiach a osobných vlastnostiach konkrétneho realizátora. Dôležitú úlohu
hrajú vôľové kvality a zachovanie vysokej účinnej kapacity rozumu. Významné je ubránenie
sa deštruktívnym vplyvom emócií. V opačnom prípade je možné očakávať nástup
neadekvátneho reagovania. Vycvičovanie a výchova musia byť zamerané na osvojovanie a
rozvoj uvedených kvalít osobnosti. Do vycvičovaných celkov zapracovať riešenie situácií
konfliktnej záťaže.
Stresové situácie
Úspešnosť boja s psychickou záťažou typu stresu je závislá od toho, ako sa naučíme
takúto záťaž riešiť a organizovať v nej svoje emócie, myslenie a konanie. Stresovým
situáciám ľahšie podlieha realizátor služobnej streľby, ktorý so stressormi vo svojej činnosti
nekalkuluje (nevie kalkulovať) a nemá vytvorenú účelnú schému konania pod ich tlakom.
Systém prípravy je nutné zamerať na rozvíjanie schopnosti riešiť zložité situácie
služobnej streľby v podmienkach časovej tiesne, pestovať návyky na zostavovanie rôznych
schém optimálneho správania a správneho vkladania do vlastnej činnosti.
163
8.3.1 Zameranie pomoci psychicky vyčerpanému zamestnancovi po použití ručnej
strelnej zbrane
K dosiahnutiu vzdelávacieho, výcvikového a výchovného cieľa je nutné účelne
využívať komplexne, kontinuálne a koordinovane už známe otvorené metódy psychologickej
prípravy a celkom nové techniky a postupy. Od nás vyžaduje vytvoriť ucelený systém
vzájomne sa doplňujúcich metód situačne tréningových, simulačne tréningových, ale i
verbálne aktivačných, relaxačné aktivačných, metód regulácie skupinovej dynamiky a
tréningu rozhodovacieho procesu.
Do vedomia účastníkov vzdelávania a výcviku streľby pri služobnej činnosti fixujeme
skutočnosť, že sa pripravujú k aktívnej a ofenzívnej forme boja proti živému človeku (ale i
zvieraťu), čo od nás vyžaduje vytvoriť pri vycvičovaní v streľbe také podmienky, ktoré sa čo
najviac približujú skutočnej bezpečnostnej praxi, a ktoré budú čo najvernejšie imitovať všetky
okolnosti stretnutia s ozbrojeným páchateľom, vrátane imitovania účinku streľby.
Zamestnanec si musí zvykať na myšlienku, že bude donútený v záujme ochrany
vlastného života a života občanov spôsobovať zranenie iným ľuďom alebo i smrť. Sebalepší
strelec, ktorý je obstojne vycvičený v rýchlom a presnom zasahovaní plechových alebo
kartónových figúr, majúcich tvar ľudskej postavy, nemusí byť ešte komplexne pripravený k
vedeniu služobnej streľby. Hlavne, keď nie je psychicky na to pripravený, že strela, ktorú
vystrelí, bude mať deštrukčný účinok na iného živého jedinca, ktorý bude krvácať, zomierať a
pod. Takéto vnemy budú pôsobiť výrazne na emocionálne a vôľové psychické procesy.
Pre aplikáciu procesu psychologickej prípravy je potrebné u nás upraviť podmienky
pre vycvičovahie v služobnej streľbe. Tu je potrebné vybudovať materiálne technické
vybavenie, ktoré by približovalo podmienky plnenia streleckých úloh služobnej streľby čo
najviac realite. Ďalej je potrebné u nás vybudovať aj systém využívania streleckých
trenažérov. Terčové figúry priblížiť čo najviac ľudskej podobe (oči, vlasy, výraz tváre, gestá a
pod) a v priebehu zásahu a po zásahu používať zvukovú kulisu prostredia, ale i reakcie
páchateľov.
Jedným z cieľov účinnej psychologickej prípravy zamestnanca v služobnej streľbe je
vytvoriť u neho potrebnú úroveň psychickej odolnosti nutnú k tomu, aby bol schopný viesť
služobnú činnosť po dlhšiu dobu, ktorú si bezpečnostná situácia vyžaduje v závislosti na
počte páchateľov, ich vyzbrojenia zbraňami, strelivom a ich aktívnymi možnosťami, ako
ďalšími vonkajšími podmienkami.
Zamestnanec sa musí držať určitých zásad v nazeraní na páchateľa:
• páchateľ je súper, ktorý môže a musí byť porazený,
• v služobnej streľbe platí zásada buď ja alebo páchateľ.
Pokiaľ je zamestnanec vo svojej praktickej výcvikovej a služobnej činnosti s týmito
zásadami plne vnútorne stotožnený a bude podľa nich v konkrétnych situáciách presne a
spoľahlivo konať a preukáže emocionálnu stabilitu v simulovaných a skutočných záťažových
situáciách, potom môžeme hovoriť o jeho psychickej pripravenosti.
Okrem iného je potrebné učiť opatreniam, ktoré zabraňujú psychickej vyčerpanosti a
opatreniam pri pomoci psychicky vyčerpanému zamestnancovi, hlavne po použití zbrane.
Opatrenia na zabránenie vzniku psychickej vyčerpanosti:
a) Primeraný spánok.
b) Hodnotná výživa.
c) Zníženie nadmerného napätia v jednotlivých činnostiach.
d) Upevňovanie súdržnosti jednotiek zamestnancov (skupiny, oddelenie).
Postup pri pomoci psychicky vyčerpanému zamestnancovi po použití zbrane:
• dať kolegovi alebo podriadenému najavo, že má kolegov, o ktorých sa môže oprieť, ktorí
mu chcú pomôcť,
164
• nutnosť utíšiť rozrušeného zamestnanca, vytvoriť mu vhodné podmienky na relaxáciu,
dĺžka relaxácie má byť čo najdlhšia,
• zamestnanca utišovať a ukľudňovať, zorientovať ho v situácii, v ktorej sa nachádza,
• umožniť mu ventilovať jeho pocity, aby sa jeho negatívne emočné napätie uvoľnilo, pozor
na verejnosť, ktorá by nemala mať prístup k zamestnancovi (zneužitie vyjadrenia),
• zabezpečiť tekutiny a odpočinok (pre šok platí ticho, teplo, tekutiny, transport, tíšenie
bolesti),
• postupne ho znovu začleniť do služobných vzťahov, čím sa po ňom začne požadovať
plnenie povinností,
• úplne ho začleniť na jeho miesto v skupine, útvare, do pôvodnej funkcie s rovnakou
zodpovednosťou,
• v prípade odovzdania zbrane na expertíznu činnosť zabezpečiť mu druhú.
Za proces začlenenia zamestnanca späť na jeho miesto a zabezpečenie novej zbrane je
zodpovedný náčelník (veliteľ), riaditeľ a pod.
'
165
Vymedzenie pojmov podľa návrhu zákona o zbraniach a strelive
z roku 2002
strelná zbraň - zbraň v ktorej sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením
nahromadenej energie
hlavná časť strelnej zbrane - hlaveň, vložená hlaveň, vložená nábojová komora, valec
revolvera, rám a záver
palná zbraň - strelná zbraň, ktorej funkcia ja založená na okamžitom uvoľnení energie pri
chemickej reakcii
plynová zbraň - strelná zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom pôsobení stlačeného
vzduchu alebo iného plynu
mechanická zbraň - strelná zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení
naakumulovanej mechanickej energie
expanzná zbraň- palná zbraň skonštruovaná výhradne pre použitie streliva určeného pre
expanzné zbrane
guľová zbraň - druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) pre streľbu guľovými nábojmi
alebo guľovými strelami, prípadne špeciálnymi nábojmi alebo strelami pre
guľovú zbraň
broková zbraň - druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) pre streľbu brakovými nábojmi (s
hromadnou alebo jednotnou strelou), prípadne špeciálnymi nábojmi pre
brakovú zbraň
kombinovaná zbraň - viachlavňová palná dlhá zbraň pre poľovné účely sbrokovou a
guľovou hlavňou (hlavňami)
krátka zbraň - palná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 280 mm alebo jej celková dĺžka
nepresahuje 600 mm
dlhá zbraň - palná zbraň, ktorá nie je krátkou zbraňou
166
samočinná zbraň - palná zbraň, u ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu
prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a u ktorej konštrukcia
umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte
samonabíjacia zbraň - palná zbraň, u ktorej sa opätovné nabitie a napnutie bicieho
mechanizmu
deje
v dôsledku
predchádzajúceho
výstrelu
a u
ktorej
konštrukcia neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte
opakovacia zbraň - jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením (zásobník,
nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory,
vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva
ručným ovládaním záveru, alebo zbraň s viacerými nábojovými komorami,
usporiadanými v otočnom valci (revolver)
jednovýstrelová zbraň - jednohlavňová alebo viachlavňová palná zbraň bez zásobovacieho
zariadenia; mechanizmus zbrane sa obsluhuje ručne a pred každým výstrelom
je potrebné do zbrane vložiť náboj (náboje)
historická zbraň - palná zbraň určená len na čierny prach, vybavená pre každú hlaveň alebo
nábojovú komoru perkusným zámkom a komínkom na perkusnú zápalku
alebo starším systémom zapaľovania alebo ručná palná zbraň skonštruovaná
pre použitie jednotného náboja, vyrobená najneskôr do 31.12.1890
vojenská zbraň - palná zbraň skonštruovaná na vojenské účely, označená vojenskou
preberacou značkou
zbraň určená na ochranu osoby a majetku - krátka guľová zbraň
strelivo - súhrnné označenie nábojov, nábojek a striel do strelných zbraní
prebíjané strelivo - laborované strelivo pre vlastnú potrebu na športové alebo poľovné účely
za použitia príslušnej technológie, pri ktorom sa používajú nové alebo už
použité komponenty
skúšobné strelivo - strelivo určené na úradné preskúšanie zbraní podľa zákona o zhode
strela - teleso určené na vystrelenie zo strelnej zbrane za účelom zasiahnutia cieľa alebo
vyvolania iného efektu
167
jednotná strela - teleso určené k zasiahnutiu cieľa alebo vyvolaniu iného efektu, ktoré sa po
opustení hlavne nerozdelí
hromadná strela - teleso, súbor telies alebo látka v tuhom skupenstve, kvapalnom
skupenstve alebo plynnom skupenstve určená k zasiahnutiu cieľa alebo
vyvolaniu iného efektu, ktorá sa po opustení hlavne rozdelí
priebojná strela - strela, ktorej jadro alebo celá strela je vyhotovená z tvrdého materiálu
výbušná strela - zložená plášťová strela obsahujúca výbušnú zlož, ktorá po zasiahnutí cieľa
exploduje
zápalná strela - zložená plášťová strela obsahujúca zápalnú zlož, ktorá sa po zasiahnutí cieľa
alebo po styku so vzduchom vznieti
expanzná strela - strela, ktorej účinok v cieli je zvýšený jej deformáciou, ktorou je zväčšený
jej priemer a táto deformácia je spôsobená dutinou v hrote strely
náboj - celok určený k vkladaniu (nabíjaniu) do palnej zbrane, skladajúci sa z nábojnice,
zápalky alebo zápalkovej zlože, výmetnej náplne a strely
nábojka - celok určený k vkladaniu (nabíjaniu) do expanznej zbrane, pracovného
expanzného prístroja alebo zvláštneho expanzného prístroja, skladajúci sa
z nábojnice, zápalky alebo zápalkovej zlože, môže obsahovať výmetnú náplň,
granule alebo chemickú dráždivú látku
vojenské strelivo - strelivo, ktoré je vyvinuté, vyrobené a určené pre vojenské a
bezpečnostné účely
držaním zbrane a streliva - oprávnenie prechovávať a mať u seba zbraň a strelivo
v objektoch alebo miestach určených v zbrojnom preukaze alebo v zbrojnom
oprávnení
nosením zbrane a streliva - oprávnenie prechovávať a mať pri sebe zbraň a strelivo bez
určenia objektu alebo miesta; zbraň možno nosiť v stave umožňujúcom jej
okamžité použitie, ak osobitný predpis nestanovuje inak
manipulácia so zbraňou alebo strelivom - akýkoľvek fyzický kontakt so zbraňou a
strelivom, vrátanie ich prepravy
168
strelecká organizácia - právnická osoba zaoberajúca sa športovou činnosťou, ktorej
súčasťou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej
republiky alebo medzinárodných pravidiel
strelnica - súbor zariadení a priesiorov určených na bezpečnú streľbu zo zbrane kategórie A,
B, C, D
zbraň kategórie A - je zakázaná zbraň, zakázané strelivo alebo zakázané doplnky zbrane
zakázaná zbraň - vojenská zbraň; samočinná zbraň; samočinná zbraň dodatočne upravená na
samonabíjacú; zbraň vyrobená alebo upravená tak, že je možné utajiť jej účel,
alebo u ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej
použitím mohol spôsobiť ťažší následok, alebo zbraň, ktorá má vzhľad iného
predmetu;
palná
zbraň
vyrobená
z nekovového
materiálu
a
neidentifikovateľná za pomoci detekčných prístrojov a rôntgenových
prístrojov; zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu; zbraň
s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom; vyrobená alebo upravená
zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú úpravu; zbraň s úpravami
znemožňujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu
zakázané strelivo - strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou; strelivo pre
krátke guľové zbrane s expanznou strelou; strelivo so strelou dodatočne
upravenou; vojenské strelivo; pre krátke guľové zbrane strelivo presahujúce
úsťovú rýchlosť strely 400 m/s, alebo prekračujúce úsťovú energiu 800 J; pre
dlhé guľové zbrane strelivo presahujúce úsťovú rýchlosť strely 1 000 m/s,
alebo prekračujúce úsťovú energiu 5 000 J
zakázaný doplnok zbrane - tlmič hluku výstrelu; zameriavač konštruovaný na princípe
noktivízora (infračervený zameriavač); laserový zameriavač
zbraň kategórie B - je zbraň podliehajúca povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti;
je to krátka opakovacia palná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň; krátka
jednovýstrelová
palná
zbraň
na
strelivo
so
stredovým
zápalom;
jednovýstrelová palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková
dĺžka je menšia ako 280 mm; dlhá samonabíjacia zbraň, do ktorej
zásobníkového zariadenia a nábojovej komory môžu spolu pojať viac ako tri
náboje; dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorej zásobníkové zariadenie a
169
nábojová komora nemôže spolu pojať viac ako tri náboje a u ktorej je
podávacie zariadenie odnímateľné, alebo u ktorej nie je zaručené, že nemôže
byť zmenené bežne dostupnými nástrojmi na zbraň, ktorej zásobník alebo
nábojová schránka a nábojová komora môžu spolu pojať viac ako tri náboje;
dlhá opakovacia
alebo samonabíjacia palná zbraň s hladkým vývrtom
hlavne, ktorej dĺžka hlavne je menšia alebo je rovná 600 mm; samonabíjacia
zbraň, ktorá má vzhľad samočinnej zbrane
zbraň kategórie C - je zbraň podliehajúca ohlasovacej a evidenčnej povinnosti;
jedno vystrelo vá palná zbraň na strelivo s okrajovým zápalom, ktorej celková
dĺžka sa rovná alebo je dlhšia ako 280 mm; jednovýstrelová palná zbraň,
opakovacia palná zbraň alebo samonabíjacia palná zbraň, ktorá nie
je
zaradená do kategórie B; plynová zbraň, u ktorej kinetická energia strely na
ústí hlavne je vyššia ako 15 J; palná zbraň určená na streľbu nábojom flobert
s energiou strely na ústí hlavne nad 7,5 J; opakovacia palná zbraň
skonštruovaná na princípe perkusného zámkového systému
zbraň kategórie D - všetky ostatné zbrane; palná zbraň určená na streľbu nábojmi typu
flobert s energiou strely na ústí hlavne do 7,5 J; plynová zbraň, u ktorej
kinetická energia strely na ústí hlavne dosahuje najviac 15 J; expanzná zbraň;
mechanická zbraň, u ktorej je napínacia sila väčšia ako 50 N; strelná zbraň
neuvedená v kategóriách A až C
170
Literatúra
1. Adam, R: Colts, Revolver und Pistolen eine moderne Waffenkunde. Xenos
Verlagsgesellschaft, mbh, Homburg 1991.
2. Adam, R.: Revolvery a pištole, Krátke ručné streľné zbrane. Fortuna Print, Bratislava
1994.
3. Faktor, Z.: Zbrane pro sebeobranu. Magnet - Press, Praha 1993. ISBN 80-85434-76-8
4. Forst, P. a kol.: Poľovníctvo. Príroda, Bratislava 1984.
5. Benamane, K.: Pruvodce praktickou strélbou. Praha, 1992.
6. Boger, J.: Combat tréning pre prežitie. Nemecko, 1986.
7. Cigánik, Ľ.: Policajná streľba a charakteristika väzieb. Zborník zo seminára o
medzipredmetových väzbách, APZ, Bratislava, 1996.
8. Cigánik, Ľ.: Policajná streľba. Bratislava, A PZ SR, 1993.
9. Cigánik, Ľ.: Psychologické aspekty v policajnej streľbe. Zborník z vedeckého seminára
Miesto a úloha spoločensko - vedných disciplín v systéme VŠ prípravy príslušníkov PZ,
Bratislava, A PZ, 1994.
10. Cigánik, Ľ.: Ručné strelné zbrane v policajnej praxi. A PZ, Bratislava, 1994.
11. Cigánik, Ľ.: Ručné strelné zbrane v policajnej praxi I. časť. A PZ, Bratislava, 1998.
12. Cigánik, Ľ.: Ručné strelné zbrane v policajnej praxi II. časť. A PZ, Bratislava, 1998.
13. Cigánik, Ľ.: Policajná streľba. III. prepracované vydanie. APZ, Bratislava, 1997.
14. Cigánik, ľ.: Didaktika policajnej streľby. APZ. Bratislava 1998.
15. Chludil, I: Stfelba z pištole, revolveru a brokovnice. ARS-ARM, Praha 1992, ISBN 80900833-2-3
16. Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára uskutočneného dňa 23.11.1993,
A PZ, Bratislava, 1994.
17. Zámer vypracovania projektu vedecko - výskumnej úlohy „Konštituovania policajno bezpečnostnej vedy". APZ, Bratislava, 1995.
18. Húbner, F., S.: Prvý zásah platí. Nemecko, 1971.
19. Žuk, A. B.: Revolvery a pištole, Praha, 1989.
20. Žuk, A. B.: Pušky a samopaly. Naše vojsko, Praha 1992.
21. Claverie, J.: Nauč sa strieľať, aby si prežil. Francúzsko, 1989.
22. Mikšík, O.: Psychológie hromadného chovaní. Praha, SPN, 1977.
23. Bratská, M.: Vieme riešiť záťažové situácie?. Bratislava, 1992.
24. Čech, J.: Vybrané kapitoly zo všeobecnej psychológie. Bratislava, 1980.
25. Delinčiak, J., Foga, A.: Psychologická príprava - praktický fenomén výcviku. Bojová
príprava, Praha, 1991.
26. Liška, P.: Slovník stfelectví. Strelecká revue, Praha, 1980.
27. Vajšten, L., M.: Strelec a tréner. Moskva, 1977.
28. Biomechanické, psychické, právne a metodické aspekty riešenia konfliktných situácií. A
PZ SR, Bratislava, 1993.
29. Duchač, L.: Mobilizace síl vojáku ve výcviku a bojové činnosti. Naše vojsko, Praha, 1986.
30. Kolektív: Učiteľská psychológia. SPN, Bratislava, 1992.
31. Caras, L: Strelivo doručních palných zbraní. Praha, ARS-ARM 1995.
32. Dianiška, g. A kolektív: Základy policajnej psychológie. Bratislava, 1993.
33. Grác, J.: Persuázia. Martin, Osveta, 1988.
34. Mikšík, P.: Človek a svízelné situácie. Naše vojsko, Praha, 1969.
35. Pardel, T, aBoroš. J. : Základy všeobecnej psychológie. Bratislava, SPN, 1975.
36. Pour, P.: Psychická zátéž v bezpečnostní činnosti a možnosti jejího réšení. Praha, VŠ
SNB, 1981.
37. Timko, J.: Vojak v psychickej zátéži. Praha, Naše vojsko, 1986.
38. Černík, V. a kol.: Teória poznania. NP, Bratislava, 1987.
171
39. Špička, I. a Novák, J.: Produkcia a fešení konfliktních situací. Praha, Alogodos, 1992.
40. Novák, J., Skoupý, O. a Špička, L: Sebeobranea a zákon. Praha, Klavis 1991.
41. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení
neskorších predpisov.
42. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení
neskorších predpisov.
43. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 57/198 o železničnej polícii v znení
neskorších predpisov.
44. Zákon SNR č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších
predpisov.
45. Zákon SNR č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
46. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní
súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností v znení neskorších predpisov.
47. Péch-3-1: Základy strélby z ručních zbraní. MNO SBP, Praha 1964.
48. Péch-3-62,: výcvik ve strélbé ze 7,62 mm samopalu vz. 58. MNO SBP, Praha 1961.
49. Péch-3-72,: Výcvik ve strélbé ze 7,62 mm univerzálniho kulometu vz. 59. MNO, Praha
1962.
50. Dél-21-5,: 7,62 mm samopal vz. 58. MNO VD, Praha 1960.
51. Dél-21-6,: 7,62 mm univerzálni kulomet vz. 59. Praha 1961.
52. Dél-21-9,: 7,65 mm samopal vz. 61. MNO VD, Praha 1963.
53. Dél-21-27, 7,62 mm odstfelovačská samonabíjecí puška Dragúnov (SVD). MNO, Praha
1983.
54. Dél-21-28/s,: 9 mm pištole vz. 82. MNO, Praha 1988.
55. Vojenský profesionál, ročník 1993 a 1994. Magnet-press, Praha.
56. Strelecká revue, ročník 1984 - 1990, Naše vojsko, 1991 až 1994 Magnet - Press, Praha.
57. Atóm, ročník 1990 č. 4, naše vojsko, Praha 1990.
58. Metodická pomôcka pre streľbu z pištole a revolveru. Praha, 1981.
172
Download

1 Streľba v služobnej činnosti