ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA
ZBRANE PRE SEBAOBRANU VO FYZICKEJ OCHRANE
OSÔB A MAJETKU
MARIÁN MELKO
2006
ZBRANE PRE SEBAOBRANU VO FYZICKEJ OCHRANE
OSÔB A MAJETKU
DIPLOMOVÁ PRÁCA
MARIÁN MELKO
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
FAKULTA ŠPECIÁLNEHO INŽINIERSTVA
KATEDRA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽMENTU
Študijný odbor: Občianska bezpečnosť
Vedúci diplomovej práce: Ing. Petr Selinger
Stupeň kvalifikácie: Inžinier (Ing.)
Dátum odovzdania práce: 19. 4. 2006
ŽILINA 2006
1
ABSTRAKT
MELKO, Marián: Zbrane pre sebaobranu vo fyzickej ochrane osôb a majetku
[Diplomová práca], Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva:
Katedra bezpečnostného manažmentu, Vedúci diplomovej práce: Ing. Petr Selinger,
Žilina: FŠI ŽU, 2006, 79 s.
Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť najvhodnejšie vyzbrojenie pre zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb vo viacerých oblastiach výkonu fyzickej ochrany.
V prvej časti sa práca zoberá pojmami a ich definíciami v zákone, ďalej pokračuje
pomerne obšírne rozdelením zbraní, ktoré pripadajú v úvahu vo fyzickej ochrane osôb
a majetku. Sú tu rozobraté krátke a dlhé ručné palné zbrane a strelivo do nich vhodné,
ďalej chladnými a ostatnými zbraňami. Potom som rozoberal súčasnú situáciu
a podmienky pre vyzbrojovanie zamestnancov. Záverečná kapitola sa venuje
samostatným návrhom vhodných zbraní.
Kľúčové slová: fyzická ochrana, ručná palná zbraň, strelivo, výzbroj,
ABSTRACT
The main purpose of this diploma research is to make a proposal of armanent for
emloyees of private security companies in different concepts of physical security
services. The first part of diploma research is dedicated to basic terms and legislative
definitions. The second part talks about weapons prartition and weapons that can be
used for securing people and private property, then analyses short and long firing
weapons and ammunition. Some space is dedicated to other weapons (such as knives,
batons, tear gasses...). Third part talks about contemporary situation and conditions for
equipping employees in this business and the last part shows the suggestions of suitable
weapons.
Key words: physical protection, firearm, ammunition, armanent,
2
PREDHOVOR
Kvalitná výzbroj je jedným z faktorov, ktoré zohrávajú vo fyzickej ochrane osôb a
majetku dôležitú úlohu. Samozrejme že do popredia vystupujú aj iné dôležité činitele,
ale kvalitná výzbroj môže dať zamestnancovi súkromnej bezpečnostnej služby pocit, že
dokáže proti páchateľovi zakročiť bez strachu zo zlyhania zbrane. Zámerom mojej práce
je priblížiť a podrobnejšie rozobrať túto problematiku. Verím že táto práca prinesie ako
laikom, tak aj ľudom zaoberajúcich sa problematikou vyzbrojovania pracovníkov,
rozšírenie ich vedomostí a obohatí ich pohľad na túto tému. Pri spracovaní práce mi
pomohla odborná literatúra, články v odborných časopisoch, internetové zdroje, ale aj
osobné rozhovory pánom Levom Baranovským, generálnym riaditeľom Bononia
Investigations & Security Slovakia s.r.o.
Touto cestou by som chcel zároveň vyjadriť poďakovanie vedúcemu diplomovej práce
Ing. Petrovi Selingerovi za jeho pedagogické usmernenie, podnetné rady a konzultácie,
za trpezlivosť a podporu pri písaní diplomovej práce.
ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný Marián Melko vyhlasujem, že diplomovú prácu na tému „Zbrane pre
sebaobranu vo fyzickej ochrane osôb a majetku“ som vypracoval samostatne pod
odborným dozorom vedúceho diplomovej práce a konzultanta. Pri vypracovaní som
použil literatúru uvedenú v zozname použitej literatúre
Žilina, 19. 04. 2006
..........................
podpis
3
OBSAH
ÚVOD............................................................................................................................... 6
1. FYZICKÁ OCHRANA, DEFINOVANIE POJMOV.............................................. 8
1.1 ZÁKLADNÉ POJMY............................................................................................. 8
1.2 ZÁKONNÉ OBMEDZENIA.................................................................................. 9
2. ZBRANE, ZÁKLADNÉ ROZDELENIE ZBRANÍ, ČASTI ZBRANÍ ................ 12
2.1 VÝVOJ ZBRANÍ PRE SEBAOBRANU ............................................................. 12
2.2 ROZDELENIE ZBRANÍ, POJEM STRELNÁ ZBRAŇ...................................... 12
2.3 POJMY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA ........................................................ 16
2.4 ZÁKLADNÉ ČASTI PALNEJ ZBRANE............................................................ 17
2.4.1 Hlaveň ............................................................................................................ 17
2.4.2 Záver .............................................................................................................. 19
2.4.3 Bicie a spúšťové ústrojenstvo ........................................................................ 20
2.4.4 Mieridlá.......................................................................................................... 20
3. PALNÉ ZBRANE VHODNÉ PRE POUŽITIE VO FYZICKEJ OCHRANE
OSÔB A MAJETKU..................................................................................................... 22
3.1 PIŠTOLE............................................................................................................... 22
3.1.1Definícia.......................................................................................................... 22
3.1.2 V súčasnosti používané pištole ...................................................................... 22
3.2 REVOLVERY ...................................................................................................... 37
3.2.1 Definícia......................................................................................................... 37
3.2.2 V súčasnosti používané revolvery ................................................................. 37
3.3 BROKOVNICE .................................................................................................... 40
3.3.1 Definícia......................................................................................................... 40
3.3.2 V súčasnosti používané brokovnice............................................................... 41
3.4 SAMOPALY......................................................................................................... 44
3.4.1 Definícia......................................................................................................... 44
3.4.2 V súčasnosti používané samopaly ................................................................. 44
3.5 STRELIVO PRE RUČNÉ PALNÉ ZBRANE ..................................................... 46
3.5.1 Základné súčasti streliva ................................................................................ 46
3.5.1.1 Stavba a názvoslovie súčasti náboja....................................................... 46
3.5.1.2 Strela ....................................................................................................... 47
3.5.1.3 Výmetná náplň ........................................................................................ 48
3.5.1.4 Zápalka ................................................................................................... 48
3.5.1.5 Nábojnica................................................................................................ 49
4
3.5.2 Pištoľové strelivo ........................................................................................... 50
3.5.3 Revolverové strelivo ...................................................................................... 50
3.5.4 Brokovnicové strelivo.................................................................................... 51
3.5.5 Strelivo používané pre sebaobranu ................................................................ 52
3.5.6 Vývoj obrannej munície................................................................................. 56
4. OSTATNÉ ZBRANE POUŽÍVANÉ VO FYZICKEJ OCHRANE OSÔB
A MAJETKU................................................................................................................. 57
4.1 CHLADNÉ ZBRANE .......................................................................................... 57
4.1.1 Základné pojmy ............................................................................................. 57
4.1.2 Požiadavky na nôž a dýku pri sebaobrane ..................................................... 60
4.2 ÚDERNÉ ZBRANE ............................................................................................. 60
4.3 ŠPECIÁLNE OBRANNÉ PROSTRIEDKY ........................................................ 61
4.3.1 Obranné spreje ............................................................................................... 61
4.3.2 Elektrické prostriedky.................................................................................... 61
4.4 PSY ....................................................................................................................... 62
4.4.1 Výber vhodného psa ...................................................................................... 62
4.4.2 Vhodné plemená psov.................................................................................... 64
5. VYHODNOTENIE SÚČASNEJ SITUÁCIE ......................................................... 68
5.1 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA ................................................................................ 68
5.2 POZNATKY Z PRAXE ....................................................................................... 69
5.3 ZHRNUTIE........................................................................................................... 72
6. NÁVRH NA VYZBROJENIE PRÍSLUŠNÍKOV FYZICKEJ OCHRANY PRI
OCHRANE OSÔB A .................................................................................................... 73
MAJETKU..................................................................................................................... 73
6.1 NÁVRH NA VYZBROJENIE PRI OCHRANE OSÔB ...................................... 73
6.2 NÁVRH NA VYZBROJENIE PRI OCHRANE MAJETKU .............................. 73
6.2.1 Ochrana strategických objektov..................................................................... 73
6.2.2 Fyzická ochrana objektov .............................................................................. 74
6.2.3 Ochrana pri prevoze cenností......................................................................... 74
6.2.4 Zásahová skupina........................................................................................... 75
ZÁVER........................................................................................................................... 76
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY.......................................................................77
PRÍLOHY...................................................................................................................... 79
5
ÚVOD
Pojem kriminalita je starý ako ľudstvo samo. Spolu s ním vznikla aj potreba ľudí
chrániť seba a svoj majetok pred útokmi zo strany iných ľudí. Už od dávnych čias si
bohatí ľudia na ochranu svojho života a majetku najímali stráže. Z postupom času sa
zdokonaľovali ako útoky páchateľov, tak aj obrana proti nim.
Ochrana života, zdravia a majetku je zakotvená aj v Ústave Slovenskej republiky. Právo
na ochranu života, zdravia a majetku patrí k významným ústavou zabezpečeným práv
právam občanov Slovenskej republiky. Realizáciu tohto práva má v prvom rade
zastávať štát pomocou svojich orgánov. Je však vylúčené, aby štát bol schopný ochrániť
v dostatočnej miere všetky potreby občanov. Preto naša legislatíva dáva občanom
možnosť doplniť si ochranu svojich práv, a to umožnením podnikať v tejto oblasti.
A tak sa v súčasnosti ochranou osôb a majetku zaoberajú aj súkromné spoločnosti.
Existuje viacero spôsobov ochrany. Jedným z nich je fyzická ochrana, teda chránenie
pomocou fyzickej prítomnosti človeka. Aby človek mohol takúto prácu vykonávať,
musí mať na to určité predpoklady. Základné podmienky v tejto oblasti upravuje zákon
473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Tento zákon jasne
definuje minimálne požiadavky na pracovníka, ktorý môže pracovať v tejto oblasti
a stanovuje kritériá, ktorých sa musia spoločnosti držať, ak chcú podnikať v oblasti
ochrany osôb a majetku. Ďalšou podmienkou je, aby mal človek nejaké prostriedky na
zastavenie prípadného útoku páchateľa. Potrebuje teda kvalitný výstroj a výzbroj. Táto
práca sa zaoberá práve výzbrojou.
Výzbroj zamestnancov pre tieto účely upravuje zákon 190/2003 o strelných zbraniach
a strelive. Hlavným cieľom práce je navrhnúť najvhodnejšie zbrane pre zamestnancov
súkromných bezpečnostných služieb na úseku ochrany osôb a majetku. Práca je
rozdelená do šiestich kapitol. Prvé štyri kapitoly sa venujú teoretickej časti. Podrobne
rozoberajú ustanovenia zo zákona, všetky typy zbraní, ktorými SBS môžu vyzbrojiť
svojich zamestnancov, výhody jednotlivých zbraní.
Piata kapitola rozoberá súčasný stav na slovenskom trhu v tejto oblasti a analyzuje
klady a nedostatky súčasného systému.
6
Samotné návrhy na vyzbrojenie zamestnancov v rôznych oblastiach ochrany osôb
a majetku spracúva posledná kapitola. Tu som sa snažil vybrať najvhodnejšie a podľa
mojich vedomostí najideálnejšie zbrane.
7
1. FYZICKÁ OCHRANA, DEFINOVANIE POJMOV
1.1 ZÁKLADNÉ POJMY
Zákon 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) definuje pojmy, dôležité
pre túto prácu:
Súkromná bezpečnosť sa prevádzkuje ako súkromná bezpečnostná služba (ďalej len
„bezpečnostná služba“) alebo ako technická služba na ochranu majetku a osoby (ďalej
len „technická služba“).
Bezpečnostná služba
Druhy bezpečnostnej služby sú:
a) strážna služba,
b) detektívna služba,
c) odborná príprava a poradenstvo.
Fyzická osoba alebo právnická osoba prevádzkuje bezpečnostnú službu pre iné osoby
alebo ako vlastnú ochranu.
Strážna služba je
a) ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
b) ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
c) ochrana osoby,
d) ochrana majetku a osoby pri preprave,
e) ochrana prepravy majetku a osoby,
f) zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
g)
prevádzkovanie
zabezpečovacieho
systému
alebo
poplachového
systému,
prevádzkovanie ich častí,
vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len
„prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“)alebo
h) vypracúvanie plánu ochrany.
8
Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie:
Fyzickou ochranou obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému
alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činností
Obchôdzkou priamy výkon činností (ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, zabezpečovanie poriadku na
mieste zhromažďovania osôb) striedavým premiestňovaním sa osoby poverenej
výkonom fyzickej ochrany v tom istom chránenom objekte alebo na tom istom
chránenom mieste
Strážením priamy výkon činností (ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste, ochrana osoby, ochrana
majetku a osoby pri preprave, ochrana prepravy majetku a osoby, zabezpečovanie
poriadku na mieste zhromažďovania osôb) prítomnosťou osoby poverenej výkonom
fyzickej ochrany na strážnom stanovisku v chránenom objekte, na chránenom mieste
alebo pri chránenej osobe, alebo pri chránenom majetku, kde tieto činnosti má
vykonávať
Zásahom činnosť osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania, pri ktorej
sa zasahuje do základných práv a slobôd inej osoby
Vecným bezpečnostným prostriedkom vec vrátane zvieraťa, ktorá je určená na to, aby
sa použila ako zbraň alebo vec na zastavenie, prípadne obmedzenie pohybu osoby,
zvieraťa alebo vozidla alebo na obmedzenie funkcie iného technického zariadenia
Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie
bezpečnostnej služby.
1.2 ZÁKONNÉ OBMEDZENIA
Fyzickú ochranu alebo pátranie môže vykonávať len osoba, ktorá:
a) dosiahla vek 19 rokov,
b) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
c) je bezúhonná,
d) je spoľahlivá ,
e) je zdravotne spôsobilá,
f) je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti.
9
Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba,
ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok
znižujúcich jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že
bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.
Prevádzkovateľ nesmie osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej
prípravy a poradenstva ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom
alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania môže vykonať zásah, len ak
je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade
so zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; iné úkony vyžadujúce
súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom.
V súvislosti s činnosťou podľa odseku 2 je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany
alebo pátrania povinná
a) poskytnúť osobe, ktorá bola pri tejto činnosti zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc
vrátane privolania lekára,
b) ohlásiť prevádzkovateľovi alebo osobe ním určenej každý prípad smrti a každý
prípad uvedený v písmene a), ako aj každé porušenie alebo závažné ohrozenie záujmu
chráneného bezpečnostnou službou.
Na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde
došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode (havárii), k pracovnému úrazu alebo k
inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu
na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný
prostriedok, je osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a
poradenstva povinná počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažila vyšetrovanie,
najmä
a) chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,
b) zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto,
c) zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,
d) neodkladne ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,
e) zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.
10
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva
nesmie pri plnení úloh podľa tohto zákona používať žiadny spôsob maskovania tváre.
Fyzická ochrana obchôdzkou alebo strážením alebo pátranie monitorovaním činnosti
osoby v uzavretom priestore alebo v uzavretom mieste sa musí vykonávať podľa vopred
vypracovaného plánu služieb.
Osoba poverená výkonom fyzickej ochrany alebo pátrania nesmie mimo času, keď plní
úlohy podľa tohto zákona, viditeľne nosiť vecné bezpečnostné prostriedky.
Fyzickú ochranu, pátranie, odbornú prípravu a poradenstvo nesmie vykonávať osoba,
ktorá vzhľadom na chorobu alebo ovplyvnenie po požití liekov alebo iných látok
znižujúcich jej schopnosť konať, alebo z iných podobných príčin neposkytuje záruku, že
bude riadne plniť všetky svoje povinnosti a počínať si tak, aby neohrozila okolie.
11
2. ZBRANE, ZÁKLADNÉ ROZDELENIE ZBRANÍ, ČASTI
ZBRANÍ
2.1 VÝVOJ ZBRANÍ PRE SEBAOBRANU
Odkedy človek zistil, že rôzne predmety sa dajú využívať na zosilnenie účinku proti
živému organizmu, začal pociťovať aj potrebu brániť sa proti tomu. Obrana spočívala
jednak v pasívnej forme(brnenia a rôzne ochranné pomôcky), a jednak v aktívnej forme.
Aktívnou formou je myslené bránenie sa útočníkovi. Dlhé storočia sa zbrane pre útok
a sebaobranu takmer vôbec nelíšili. Ako na útok, tak aj na obranu sa používali najskôr
rôzne kamene, palice, neskôr dýky, nože, meče. S vynájdením strelných zbraní ako
napr. luk sa zvýšila šanca útočníka. Preto sa pristúpilo skôr ku pasívnej ochrane. V 14.
storočí sa po prvý krát v histórii objavili ručné palné zbrane. Trvalo ešte nejakú dobu,
kým sa začali rozdeľovať na útočné a obranné. Vynájdením kolieskového zámku sa
začali rozvíjať pištole, ktoré boli ideálne na obranu, pretože boli praktické pre nosenie.
Postupným vynachádzaním nových technológií (napr. kresadlový zámok) sa ich váha
znižovala a stávali sa čoraz obľúbenejšími. Pre osobnú ochranu a skryté nosenie boli
určené najmä malé vreckové pištole nazývané terceroly, ktoré boli často vybavené
sklopnou dýkou otáčajúcou sa okolo čapu pod ústím hlavne. V druhej polovici boli pre
sebaobranu obľúbené kresadlové pištole nazývané trombóny. V druhej polovici 19.
storočia sa ako zbraň pre sebaobranu najviac rozšíril revolver (ktorý sa v modernejších
verziách používa dodnes). S vynájdením bezdymového prachu sa rozvinula ďalšia zbraň
ideálna pre sebaobranu – pištoľ. Pištoľ a revolver sú v súčasnosti najpoužívanejšie
a najvhodnejšie zbrane pre sebaobranu a pre ochranu majetku a osôb.
2.2 ROZDELENIE ZBRANÍ, POJEM STRELNÁ ZBRAŇ
Strelná zbraň je stroj alebo zariadenie určené k usmrcovaniu osôb a zvierat alebo
k ničeniu objektov na diaľku vrhnutým telesom (strelou) alebo predmetom konštrukčne
odvodeným, ktorých strelu uvádza do pohybu okamžité uvoľnenie nahromadenej
energie.
Ručná strelná zbraň - ktorú spravidla môže nosiť a ovládať pri streľbe jedna osoba.
12
Zbrane sa môžu deliť podľa rôznych hľadísk:
a.) Podľa zdroja hnacej energie strely na:
mechanické - využívajú akumulovanú alebo transformovanú energiu ľudských svalov
(luk, kuša, prak),
plynové - využívajú energiu vzduchu alebo iného plynu mechanicky stlačeného alebo
vytlačeného (fúkačky, vzduchovky, vetrovky, plynovky),
o palné - pracujú na základe okamžitého uvoľnenia chemickej energie strelného
prachu alebo len nárazovej zmesi a jej premenou v energiu mechanickú a tepelnú
(pištoľ).
Podľa určenia strelnej zbrane na:
lovecké (poľovné) - slúžia pri výkone poľovníctva, k loveniu, k odstrelu zvierat, ktoré
sa ďalej delia na: palné, jednoranovky, opakovačky, samonabíjacie, guľovnice,
brokovnice, kombinované, flóbertky, malokalibrovky,
športové - sú určené k streľbe na pevný alebo pohyblivý terč pri športových podujatiach
rôzneho charakteru,
o obranné - používajú sa pre účely obrany osobnosti alebo majetku (pištoľ,
brokovnica).
Podľa spôsobu nabíjania a používania streliva na:
o predovky - tlejákové, kolieskové, kresadlové, perkusné
o zadovky - pištole, pušky, jednoranovky, opakovačky,
b.) Podľa spôsobu ovládania pri streľbe na:
o krátke - hlaveň do 30 cm alebo celkom do 60 cm,
o
dlhé.
c.) Podľa stupňa automatizácie mechanizmu - nabíjanie je zabezpečené samočinnou
funkčnosťou záveru pomocou tlaku spalných plynov alebo stlačených plynov:
o automatické - samočinné (plnoautomatické) - spúšťové ústrojenstvo umožňuje
streľbu dávkami,
poloautomatické - samonabíjacie - spúšťové ústrojenstvo dovoľuje streľbu len
jednotlivými ranami,
o neautomatické
- jednoranové - náboj alebo strela sa vkladá ručne a jednotlivo do
nábojovej komory,
13
-opakovacie - náboj sa zasúva do nábojovej komory ručnou
manipuláciou so záverom z nábojovej schránky.
f.) Podľa uzamknutia záveru palnej zbrane na:
neuzamknuté
o čiastočne uzamknuté
o
uzamknuté
g.) Podľa pohonu funkčného mechanizmu:
o ľudská sila - puška,
o impulz výstrelu - pištoľ,
o impulzu odobratých plynov - guľomet, útočná puška,
o iného zdroja.
Podľa počtu hlavní na:
o
jednohlavňové,
o
viachlavňové.
i.) Podľa vývrtu hlavne na:
o s hladkým vývrtom - brokovnice, flóbertky, plynové,
s polygónovým vývrtom - pravidelný mnohouholník (rotačné kovanie hlavne) - napr.
Pištoľ vz. 82,
s drážkovaným vývrtom - skosený (Glock),
- klasický (vz. 75).
j.) Podľa účelu a konštrukcie palnej zbrane na:
o
flóbertky,
o
malokalibrovky,
o
pištole, revolvery,
o pušky: vojenské, odstreľovacie, útočné, guľovnice - poľovné pušky,
o samopaly: krátke, dlhé,
o brokovnice: lovecké, policajné a vojenské,
o
elektromagnetické,
o
kombinované,
o
granátomety,
o
narkotizačné,
14
o
dištančné,
o
signálne.
k.) Ďalšie typy zbraní:
o Taser - ručná zbraň vystreľujúca na krátke vzdialenosti dva vodič, ktorými je
privedený el. Prúd o vysokom napätí,
o Akustická zbraň - využíva účinok ultrazvuku alebo infrazvuku na centrálnu nervovú
sústavu,
o Časticová zbraň - ničí cieľ vysokou koncentráciou vyžiarenej energie a tepelnými
účinkami,
o Laserová zbraň - účinný prvok je laserový lúč,
o Elektromagnetická zbraň - využíva mikrovlné žiarenie svetelného záblesku
s vysokou intenzitou alebo stroboskopický efekt a jeho účinok na centrálnu nervovú
sústavu človeka,
Definovanie strelnej zbrane podľa Zvláštnej komisie Rady ES
Strelné zbrane - každý predmet, ktorý je zhotovený alebo upravený tak, že môže slúžiť
ako zbraň, z ktorej je možné vystreliť broky, jednotnú strelu alebo škodlivú tekutina
alebo plyn a podobnú látku, prostredníctvom hnacej náplne, tlaku plynu alebo tlaku
vzduchu alebo iného hnacieho prostriedku a zodpovedá niektorej uvedenej skupine
zbraní:
a.) automatické zbrane
b.) krátke poloautomatické, opakovacie alebo jednoranové zbrane,
c.) poloautomatické a opakovacie dlhé zbrane,
d.) dlhé jednoranové najmenej s jednou drážkovanou hlavňou,
e.) poloautomatické a opakovacie s hladkou hlavňou,
f.) prenosné raketomety,
g.) každá zbraň alebo zariadenie, určené k vrhaniu jedov, omamných, dráždivých látok
alebo látok ohrozujúcich zdravie,
h.) plameňomety s útočným a obranným účinkom,
i.) dlhé jednoranové zbrane s jednou hlavňou,
j.) dlhé plynovky,
k.) krátke plynovky,
15
l.) dlhé vzduchovky a vetrovky,
m.) krátke vzduchovky a vetrovky,
n.) mechanické strelné zbrane.
Predpisom nepodliehajú predmety, ktoré:
o sú trvalo neupotrebiteľné,
o nepodliehajú kontrole pre malú účinnosť,
o sú poplašné, signálne, záchranárske, na usmrcovanie dobytka, harpúny, pokiaľ môžu
byť použité len na tieto účely,
o boli vyrobené pred rokom 1871 alebo podľa modelu vyrobeného pred rokom 1871.
Právnej úprave podliehajú ďalej predmety:
o pohonné ústrojenstvo, rám, hlaveň alebo valec každého predmetu písm. a.) až n.),
o všetko strelivo, ktoré možno vystreliť z predmetu a.) až f.), i.), j.), k.), n.) a každá
látka alebo zlúčenina, ktorú možno vystreliť z predmetu g.),
o zameriavacie
ďalekohľady
so
svetlometom
a
infračervené
zameriavacie
ďalekohľady pokiaľ sú určené k montáži na niektorý uvedený predmet,
o tlmiče zvuku výstrelu určené týmto predmetom,
o všetky granáty, bomby a ostatné strely, ktoré obsahujú výbušné alebo zápalné látky.
(Cigánik – Selinger, 2003, str. 20)
2.3 POJMY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA
Zákon 190/2003 definuje zbraň ako:
- zariadenie, v ktorom sa strela uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej
energie; zbraňou sú aj jej hlavné časti, a to hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová
komora, valec revolvera, mechanizmus záveru
Strelivom podľa tohto zákona je:
- súhrnné označenie nábojov, nábojok a striel do zbraní
Zbrane ktoré sa používajú pri ochrane osôb a majetku sú podľa zákona definované:
1. palná zbraň – zbraň, ktorej funkcia je založená na okamžitom uvoľnení energie pri
chemickej reakcii,
16
2. broková zbraň – druh palnej zbrane s hlavňou (hlavňami) na streľbu brokovými
nábojmi (s hromadnou alebo jednotnou strelou), prípadne špeciálnymi nábojmi do
brokovej zbrane,
3. krátka zbraň – strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne nepresahuje 300 mm alebo jej
celková dĺžka nepresahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná jednou rukou,
4. dlhá zbraň – strelná zbraň, ktorej dĺžka hlavne presahuje 300 mm alebo jej celková
dĺžka presahuje 600 mm, spravidla pri streľbe ovládaná obidvomi rukami,
5. samočinná zbraň – palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho
mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia
umožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
6. samonabíjacia zbraň – palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho
mechanizmu prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia
neumožňuje viac výstrelov na jedno stlačenie spúšte,
7. opakovacia zbraň – jednohlavňová palná zbraň so zásobovacím zariadením
(zásobník, nábojová schránka), v ktorej sa vsunutie náboja do nábojovej komory,
vytiahnutie a vyhodenie nábojnice a napnutie bicieho mechanizmu vykonáva ručným
ovládaním záveru, alebo palná zbraň s viacerými nábojovými komorami, napríklad
usporiadanými v otočnom valci (revolver).
2.4 ZÁKLADNÉ ČASTI PALNEJ ZBRANE
2.4.1 Hlaveň
Hlaveň je najdôležitejšou a taktiež vývojovo najstaršou časťou palnej zbrane. Jedná sa
o trúbku, v ktorej vnútornom priestore (vývrte) dochádza k urýchleniu strely. Na
zadnom konci hlavne, v rozšírení vývrtu, je nábojová komora, ktorá svojimi rozmermi
a tvarom zodpovedá príslušnému náboju. Strelivo, ktoré je možné v hlavni používať, je
tak jednoznačne určené tvarom nábojovej komory (okrem niektorých výnimiek). Zadná
časť nábojovej komory je u predoviek permanentne uzavretá hlavňovou skrutkou.
U zbraní nabíjaných zozadu (v súčasnosti používané zbrane), je dno nábojovej komory
otvorené čelom pohyblivému záveru.
Vývrt hlavne môže byť hladký alebo opatrený drážkovaním, stočeným do špirály.
Hladké hlavne slúžia ku streľbe guľových alebo šípových striel. Pri výstrele z hlavne
s drážkovaným vývrtom získava strela rýchlu rotáciou okolo svojej pozdĺžnej osi. Táto
17
rotácia zaisťuje relatívne nemennú polohu strely na dráhe letu. Výstupky medzi
drážkami vývrtu sa nazývajú pole.
Priemer vývrtu hlavne sa nazýva kaliber (alebo ráž). Kaliber drážkovaných hlavní
spravidla udáva priemer meraný v poliach. Skutočný priemer vývrtu hlavne však
nemusí presne súhlasiť s nominálnou hodnotou kalibra, ktorá sa používa k označeniu
zbrane.
U brokovníc, zbraní s hladkým vývrtom hlavne, sa kaliber vyjadruje zvláštnym
spôsobom. Brokový kaliber je číslo, udávajúce počet olovených gulí s priemerom
vývrtu danej hlavne, ktorých celková hmotnosť je jedna anglická libra. To znamená, že
menšie číslo kalibra označuje hlaveň s väčším priemerom vývrtu a naopak väčšie číslo
ukazuje na hlaveň s menším priemerom vývrtu. Priemer vývrtu brokovej hlavne
vypočítame pomocou nasledujúceho vzorca:
d = 42,431.3
1
[mm]
n
Drážkovaný vývrt je charakterizovaný stúpaním vývrtu, čo je diaľkový úsek meraný
v smere osi hlavne, na ktorom sa strela otočí jeden krát okolo svojej pozdĺžnej osi.
Miesto stúpania vývrtu sa niekedy uvádza uhol sklonu drážok (uhol stúpania vývrtu).
Medzi dĺžkou stúpania vývrtu, kalibrom a uhlom stúpania platí nasledujúci vzťah:
Γ = arctan
π .d
L
[°]
Počet otáčok strely pri opustení ústia hlavne je daný stúpaním vývrtu a úsťovou
rýchlosťou v:
ν=
v
[ot s ]
l
(Faktor, 1995, str. 43)
18
2.4.2 Záver
Konštrukcia zbraní nabíjaných odzadu vyžadovala vývoj zariadenia, ktorým by sa
zadný koniec hlavne pred nabitím otvoril a po nabití uzavrel. Toto zariadenie sa nazýva
záver. U prvých odzadu nabíjaných zbraní bolo úlohou záveru čo možno najlepšie
utesnenie hlavne pri výstrele. Potom, čo túto funkciu prevzala kovová nábojnica, stalo
sa úlohou záveru podoprenie nábojnice proti pôsobeniu tlaku plynov. Aby záver odolal
vysokému tlaku plynov, býva u zbrane pripravenej k výstrelu mechanicky zaistený
(uzamknutý). Iba pri zbraniach s nízkym výkonom, ktoré majú záver neuzamknutý, plní
túto funkciu zotrvačná hmotnosť záveru.
Otváranie a zatváranie záveru sa dá vykonať ručne alebo prostredníctvom výstrelu
(nabíjacieho cyklu). Pri automatickom pohybe záveru sa k opätovnému nabitiu zbrane
využíva energia predchádzajúceho výstrelu, buď vo forme energie spätného rázu alebo
energie časti plynov, odobratých priamo z hlavne zbrane. U zbraní s odberom plynov je
v prednej polovici hlavne vyvŕtaný otvor, ktorým sa odvádza časť plynov proti piestu,
ktorý pomocou svojho drieku alebo spojovacej tyče odomyká a otvára záver. Proces
odomykania záveru začína v okamihu, kedy strela míňa odberový kanálik.
I u zbraní využívajúcich ovládanie uzamknutého záveru energiou spätného rázu je
z bezpečnostných dôvodov zaistené spoľahlivé uzavretie vývrtu hlavne po dobu
pôsobenia vysokého tlaku plynov. Konštrukcia zbrane preto zaisťuje, že k otvoreniu
záveru dôjde s určitým oneskorením.
Zbrane s automatickým pohybom záveru sú rozdelené do dvoch skupín. U zbraní
strieľajúcich z otvoreného záveru je záver pred výstrelom v otvorenej polohe. Po
stlačení spúšte sa záver začne pohybovať dopredu a do nábojovej komory zasunie náboj.
Zápalník je spravidla pevnou súčasťou záveru a zápalku aktivuje už pri zasúvaní náboja
do nábojovej komory. Pôsobením tlaku plynu pri výstrele sa záver otvára a pohybuje
smerom dozadu, do východzej polohy. U zbraní strieľajúcich z uzavretého záveru je
záver pred výstrelom uzatvorený. Zápalník alebo úderník sú samostatnými časťami. Po
výstrele sa záver pohybuje dozadu, pričom vyhodí vystrelenú nábojnicu. Potom sa záver
vracia do svojej prednej uzavretej polohy, pričom do nábojovej komory zasunie nový
náboj. U zbrane s uzavretým záverom a pripravenej k výstrelu je v nábojovej komore
náboj. Naproti tomu zbraň s otvoreným záverom je nábojová komora pred výstrelom
prázdna. (Faktor, 1995, str. 44)
19
2.4.3 Bicie a spúšťové ústrojenstvo
Každá palná zbraň má zariadenie, ktoré slúži k iniciácii náboja. Nazýva sa bicie
a spúšťové ústrojenstvo a konštrukčne i funkčne býva často úzko spojené so záverom.
Podstatnými súčasťami bicieho a spúšťového ústrojenstva sú: úderník, bicí kohút, bicia
pružina, spúšťová páka, pružina spúšte a spúšť. Energiu potrebnú k odpáleniu náboja
dodáva bicia pružina. Bicia pružina sa napína rôznymi spôsobmi. U zbraní
s jednočinnou spúšťou (SA – Single Action) sa pružina napína buď ručne (nabíjacím
pohybom záveru, napnutím bicieho kohúta), alebo u samonabíjacích zbraní kĺzavým
záverom. U zbraní s dvojčinnou spúšťou (DA – Double Action) je naviac možné biciu
pružinu napnúť tlakom na spúšť (pretlačením spúšte). Odpor spúšte je v tomto prípade
podstatne vyšší ako pri jednočinnom spúšťaní vopred napnutého bicieho ústrojenstva.
U zbraní s výlučne dvojčinnou spúšťou (DAO – Double Action Only) môže byť bicie
ústrojenstvo napnuté iba pri pretlačení spúšte.
Nechcenému výstrelu bránia poistky, ktoré sú súčasťou bicieho a spúšťového
ústrojenstva. Najobvyklejší spôsob zaistenia spočíva v zabráneniu pohybu spúšte. Miera
spoľahlivosti zaistenia je mimo iného daná vzdialenosťou poistného prvku od miesta,
kde dochádza k iniciácii náboja – čím je táto vzdialenosť kratšia, tým je poistka
bezpečnejšia. Moderné zbrane preto obvykle majú poistku bicieho kohúta alebo
úderníku. (Faktor, 1995, str. 45)
2.4.4 Mieridlá
Dráha strely vo vzduchu sa vplyvom pôsobenia tiažovej sily zakrivuje, preto musí
zámerná a pozdĺžna os vývrtu hlavne zvierať určitý uhol – zámerný uhol. Zámerný uhol.
Zámerný uhol sa nastavuje pomocou mieridiel. Exitujú dva zásadne odlišné druhy
mieridiel. S otvorenými mieridlami sa na cieľ mieri pomocou dvoch bodov, ktoré sú od
seba čo možno najviac vzdialené. Ďalej od očí sa nachádza muška, bližšie k očiam
hľadáčik. Pri mierení strelec kladie cieľ, mušku a hľadáčik do jednej priamky – zámer.
Záver zviera s pozdĺžnou osou vývrtu hlavne uhol zámeru.
Najväčšou nevýhodou otvorených mieridiel je rozdielna vzdialenosť hľadáčika, mušky
a cieľa od oka – strelec nemôže vidieť ostro všetky tri body naraz. Tým je mierenie
značne sťažené, naviac dochádza k veľkému namáhaniu mieriaceho oka.
20
U optických
mieridiel
sú
nevýhody
otvorených
mieridiel
úplne
vylúčené.
U zameriavacieho ďalekohľadu sa rovina cieľa premieta do roviny prostriedku
zamerania (nitkového kríža alebo zámernej osnovy). Strelec tak zároveň vidí ostrý obraz
mieridiel i cieľa. Zámerný uhol sa nastaví sklonením optickej osy ďalekohľadu
vzhľadom k osi vývrtu hlavne. (Faktor, 1995, str. 45)
21
3. PALNÉ ZBRANE VHODNÉ PRE POUŽITIE VO
FYZICKEJ OCHRANE OSÔB A MAJETKU
3.1 PIŠTOLE
3.1.1Definícia
Pištoľ - jednoranová (jednohlavňová alebo viachlavňová), opakovacia alebo
samonabíjacia, plynová alebo strelná palná krátka zbraň, ktorá má pre každú hlaveň len
jednu nábojovú komoru. (Cigánik – Selinger, 2003, str. 21)
3.1.2 V súčasnosti používané pištole
Funkcia:
Pištoľ využíva ku svojej funkcii spätný tlak plynov vyvinutých spaľovaním prachovej
náplne pri výstrele. Tento tlak pôsobí na natiahnutie bicieho mechanizmu (zároveň sa
vyhadzuje vystrelená nábojnica), čím sa vytvára v komore priestor na zasunutie nového
náboja. Náboje sú uložené v zásobníku, ktorý sa zakladá do rukoväte pištole. Pištole
rozdeľujeme na jednočinné a dvojčinné.
Jednočinné (SA – single action) – Pred prvým výstrelom je potrebné natiahnuť bicí
mechanizmus rukou. Spúšť v tomto režime pracuje pri nízkom odpore cca 15N.
Dvojčinné (DA – double action) – bicí mechanizmus je možné natiahnuť aj pretlačením
spúšte. V tomto prípade je odpor spúšte pri výstrele podstatne vyšší cca 45N.
U jednočinných pištolí existuje možnosť zasunúť pri naťahovaní zbrane náboj do
komory.
Väčšina súčasne vyrábaných pištolí pracuje v systéme SA/DA – teda bicí mechanizmus
sa dá natiahnuť aj rukou, aj pretlačením spúšte.
Okrem týchto zbraní, sa začínajú vo väčšej miere objavovať aj pištole ktoré pracujú
v režime DAO (double action only), teda bicí mechanizmus sa nedá natiahnuť rukou,
iba pretlačením spúšte. Autori týchto zbraní uvádzajú, že takto konštruované zbrane sú
bezpečnejšie.
22
Rukoväť:
Keďže v rukoväti pištole je uložený zásobník s nábojmi, musí sa tomu vonkajšia
konštrukcia podriadiť, aj keď nie je úplne vhodná (viď revolvery). Taktiež lúčik spúšte,
ktorý je paralelne s hlavňou spôsobuje, že ukazovák na spúšti leží o cca 2 cm vyššie
a neumožňuje ruke vytvoriť tvar päste, ktorý je najvhodnejší z hľadiska úchopu a istoty
zovretia. To že tvar a uhol sklonu rukoväte je technicky podmienený, sa negatívne
prejavuje pri jej rýchlom tasení. (Havel, 2001, str.13)
Ťažisko:
Už z popisu funkcie vyplýva, že pištoľ mení svoje ťažisko (vyprázdňovaním zásobníka
sa ťažisko posúva dopredu). Pažba so zásobníkom je najťažšou časťou zbrane. Pre
pudovú streľbu je to menej výhodné. Pohyb záveru pri výstrele podporuje spätný náraz.
Na druhej strane je zas spätný náraz mäkší, pretože sa pohybom záveru a naťahovaním
bicieho mechanizmu rozkladá na dlhší časový interval. (Havel, 2001, str. 13)
Rýchlosť streľby:
Pretože s výnimkou prvého výstrelu u dvojčinných pištolí je tlak na spúšť malý jej chod
je krátky, rýchlosť streľby je pomerne vysoká.
Trend vývoja služobných zbraní sa v poslednej dobe ustálil na robustných modeloch
s dvojčinným spúšťovým mechanizmom a veľkokapacitným zásobníkom. Pištoľ má byť
absolútne spoľahlivá, nesmie byť citlivá na znečistenie. Musí byť prepravená k streľbe
a pažba má umožňovať inštinktívnu streľbu, spúšť je rozšírená, aby ju strelec ľahko
našiel.
ČZ 75
Charakteristika, vlastnosti, technické údaje
– Pištoľ ČZ vz.75 je zbraň jednotlivca,
určená k obrane a plneniu služobných úloh.
Samonabíjacia
zbraň
s uzamknutým
záverom na princípe systému Browning 35
s krátkym
pohybom
hlavne.
Pre
zabezpečenie činnosti zbrane je využívaný
(Obr. č. 1 http://www.czub.cz/index.php?tlak plynu na dno nábojnice. Spúšťový
p=32&idp=1&ids=3&lang=cz)
a bicí mechanizmus umožňuje dvojčinnú
23
funkciu – DA. Bicí mechanizmus je vybavený bezpečnostným záchytom kohútika,
odskokom. Zbraň možno zaistiť len pri natiahnutom kohútiku. Úderník nie je zaistený
mechanicky. Po vystrelení posledného náboja zo zásobníka je záver zachytený v zadnej
polohe. Najväčší dostrel je 2100 metrov. Priestor ohrozenia je po celej dráhe letu strely.
Bojová rýchlosť je 30 výstrelov pri mierenej streľbe za 36 sekúnd. Pištoľ ČZ 75
odborníci hodnotia ako príručnú, pohotovú a presnú služobnú pištoľ s mäkkým
spúšťovým napínaním zámku.
Hlavné časti a ich popis:
Hlaveň – usmerňuje a stabilizuje strelu na jej dráhe. Upevnenie hlavne v zbrani
umožňuje jej kývavý pohyb, počas ktorého dochádza k uzamknutiu a odomknutiu
zbrane. Uzamknutie zbrane nastáva spojením hlavne a záveru v hornej polohe najmä
pomocou dvoch klasických uzamykacích rebier systému Browning na hornej strane
hlavne, ktoré zapadnú do vybrania vo vnútri záveru. Má pravotočivý klasický drážkový
vývrt, ktorý prechádza cez nábojovú komoru. Pod nábojovou komorou je hlboké
vybranie pre upevnenie hlavne k telu pištole a k usmerneniu pohybu hlavne po výstrele.
Telo (rám) – spája ostatné diely do jedného funkčného celku. Skladá sa z vodiacich líšt
záveru, lúčika a dutej rukoväte, kde je vybranie na zásobník a uloženie bicej pružiny
s tlačnou tyčou, oporou bicej pružiny a brzdou zásobníka. Na rukoväť sú priskrutkované
bočnice (ľavá a pravá). Za lúčikom je tlačidlo záchytky zásobníka. Nad lúčikom je
zachytávač záveru. V zadnej časti nábojiska je vyhadzovač.
Záver – vykonáva zasunutie náboja do nábojovej komory, vytiahnutie nábojnice alebo
náboja z nábojovej komory, uzatvára nábojovú komoru, úderník napicháva zápalku. Na
hornej časti sú rybinové drážky pre mieridlá. Má otvor pre uloženie hlavne a trubicu pre
vratnú pružinu s vodiacou tyčkou vratnej pružiny. Na začiatku druhej časti na pravej
strane je vyhadzovacie okienko, vybranie pre vyťahovač, otvor, kolík vyťahovača
a lôžko pre pružinu vyťahovača. Po bokoch má ryhovanie pre lepšie uchopenie rukou
pri manipulácii. Na konci má vybranie pre kohútik a platničku úderníka. V strede
záveru je lôžko pre dno nábojnice a zasúvač nábojov. Od vybrania pre kohútik po lôžko
pre dno nábojnice je vývrt na uloženie úderníka s pružinou úderníka.
Mieridlá – muška a cieľnik sú zasunuté do rybinových drážok na záver. Proti posunu
a vypadnutiu po vykonaní nastrelenia zbrane sú fixované kolíkom a najamkovaním.
24
Spúšťadlo – umožňuje jednočinnú a dvojčinnú funkciu zbrane. Skladá sa zo spúšte
s kolíkom, pružiny spúšte, ťahadla spúšte s kolíkom, záchytom kolíka s pružinou
a kolíkom, poistky, prerušovača, kohútika s kolíkom, pružiny, ťahadla spúšte. Spúšť
uvoľňuje napnutý kohútik pomocou ťahadla pohybuje do zadnej polohy kohútik.
Prerušovač oddeľuje jednotlivé výstrely znížením ťahadla. Poistka zaisťuje pištoľ proti
nežiadúcemu výstrelu, ale len pri napnutom kohútiku. Keď je náboj v nábojovej komore
a kohútik v prednej polohe, tak zaistenie zbrane proti nechcenému výstrelu je
zabezpečené odskokovým záchytom na kohútiku a veľkým odporom spúšte pri
dvojčinnej funkcii.
Vratná pružina – je nasunutá na vodiacej tyči pod hlavňou a vykonáva brzdenie pohybu
pri výstrele a vrátenie záveru do prednej polohy.
Zásobník – slúži na uloženie nábojov, skladá sa z: plášťu zásobníka, podávača, pružiny
zásobníka, opierky pružiny zásobníka, dna zásobníka.
Krátka charakteristika zbrane podľa výrobcu:
Veľkokapacitný dvojradový zásobník nábojov, dobré držanie v obidvoch rukách, dobré
výsledky pri inštinktívnej streľbe (bez mierenia), nízky odpor spúšte, vysoká presnosť
streľby, vysoká životnosť, vysoká spoľahlivosť aj pre použití rôznych typov nábojov, po
vystrelení posledného náboja zostane záver otvorený, mieridlá sú vybavené tromi
luminiscenčnými bodmi pre mierenie za zníženej viditeľnosti, vhodná pre COMBAT
streľbu. Model CZ 75B je vybavený blokovaním údernika pre zvýšenú pádovú
bezpečnosť zbrane. (www.czub.cz)
Kaliber:
9 x 19 mm Luger
9 x 21 mm
.40 S&W
16/16/10 nábojov
Kapacita zásobníka (podľa
206 mm
Celková dĺžka zbrane:
120 mm
Dĺžka hlavne:
138 mm
Celková výška zbrane:
Celková šírka (podľa typu čreniek) ~ 35 mm
Hmotnosť s prázdnym zásobníkom 1000 g
Funkcie spúšťového mechanizmu SA/DA
manuálna poistka
Bezpečnostné prvky:
Čierne alebo strieborné lakovanie
Povrchová úprava:
25
ČZ – TT
Pištoľ CZ – TT je vyrobená v Českej
Republike spoločnosťou CZ Strojírna s.
r. o. v Strakoniciach. Táto nedávno
predstavená pištoľ nasleduje vzor ďalšej
slávnej Českej pištole CZ 75, ale
namiesto oceľového tela je tu použité
polymérové.
Zbraň
ma
tiež
modifikovaný uzamykací mechanizmus
a kratšiu hlaveň. Zbraň má vnútornú aj
(Obr. č. 2, http://world.guns.ru/
manuálnu poistku na ľavej strane.
handguns/hg127-e.htm)
Manuálna poistka môže zaistiť zbraň pri
natiahnutom aj spustenom kohútiku. CZ – TT je pohodlná na nosenie a držanie, s dobre
umiestnenými ovládačmi a je vhodná pre služobné aj súkromné účely.
Typ:
Kaliber:
DA
9 x 19 mm Luger/Parabellum, .40 S&W,
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Váha (bez zásobníka):
Kapacita zásobníka:
.45 ACP
194 mm
96 mm
798 g
15(9mm Luger), 12( .40 S&W), 10(.45
ACP)
Walther P99
Táto
zbraň
sa
vyznačuje:
maximálnou presnosťou, rýchlosťou
a bezpečnosťou.
Má
nastaviteľný
cieľnik a výmennú mušku ( štyri
prevedenia dodávané so zbraňou.
Vďaka tomu je zbraň pri správnom
nastavení
účinná
na
všetky
vzdialenosti a so všetkými typmi
munície. Pri náboji zasunutom
(Obr. č. 3, http://www.remtek.com/arms/
v komore, zadná časť vyťahovača
walther/model/p99/index.htm)
signalizuje nabitú zbraň (pri dennom
26
svetle červená farba, v noci
je možné nahmatať prečnievajúcu časť vyhadzovača
prstom. Aby sa zásobník nechcene neuvoľnil alebo aby nebol odstránený útočníkom,
poistka zásobníka je integrovaná do lúčiku. Poistka zásobníka môže byť ľahko ovládaná
palcom aj prstom, ktorým strelec stláča spúšť, bez toho, aby bolo potrebné meniť
polohu pištole v strieľajúcej ruke. Táto vlastnosť zaisťuje rýchlu výmenu zásobníka
počas ostrej streľby. Ak je zbraň natiahnutá, vysunie sa výstražník o niekoľko
milimetrov zo zadnej časti zbrane, takže je ľahko viditeľný alebo nahmatateľný prstom.
Poistka uvoľňovania natiahnutého kohútika je integrovanou súčasťou časti púzdra
záveru a nezachytí sa za látku šiat, ak je zbraň rýchlo tasená. To tiež platí o ultra tenkej
poistke záveru, ktorá môže byť tiež ovládaná strieľajúcou rukou. Zasiahnutie cieľa
alebo jeho minutie je hlavne záležitosťou vedľajších faktorov: poloha zbrane v ruke (
P99 je prvou zbraňou, ktorá umožňuje užívateľovi nastaviť veľkosť rukoväti podľa
osobných požiadaviek. Každá pištoľ je dodávaná s tromi zadnými pažbičkami
rozdielnych rozmerov, ktoré obsahujú vstavaný kompenzátor zadného rázu. Vďaka
tomu je zbraň vhodná aj do menšej ženskej ruky, aj do ruky napr. Profesionálneho
boxera.
Kaliber :
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Výška zbrane:
Šírka zbrane:
Hmotnosť bez zásobníku / so zásobníkom :
Odbor spúšte SA/DA:
Kapacita zásobníka:
9mm Luger, .40 SW
180 mm
102 mm
135 mm
29 mm
630 g / 710 g
2 kg / 3,5 kg
16
Glock 17
Samonabíjacia pištoľ, ktorá je vo veľkej miere
rozšírená vo výzbroji polície mnohých štátov.
Rám zbrane je vyhotovený z polymérových
zliatín, čo významne znižuje jej hmotnosť. Táto
zliatina vydrží teplotné rozmedzie od -40 do
+200 stupňov Celzia a je až o 86 percent ľahšia
ako oceľ. Uzamknutie zbrane je v systéme
(Obr. č. 4, http://www.remtek.com/
Browning/Peter, s pravotočivým závitom hlavne.
arms/glock/model/9/17/index.htm)
Pištoľ sa od ostatných líši svojim poistným
27
mechanizmom. Pracuje na princípe troch na sebe nezávislých poistiek(spúšťová,
úderníková a pádová). Vždy po stlačení spúšte sa tieto poistky postupne vyraďujú.
Akonáhle sa spúšť vráti do pôvodného stavu, poistky sú opäť funkčné a zabraňujú
výstrelu. Zbraň je výnimočná aj v tom, že má približne o polovicu menej súčiastok
oproti ostatným, teda je oveľa menšia možnosť, že sa niečo pokazí. Zbraň sa predáva vo
vyhotovení matné černenie.
Kaliber:
9 mm Luger/Para
Celková dĺžka zbrane:
186 mm
Dĺžka hlavne:
114 mm
Výška zbrane:
138 mm
Šírka zbrane:
30 mm
Váha zbrane bez nábojov:
625 g
Kapacita zásobníka:
17
ČZ 83
Pištole
CZ
83
sú
samonabíjacie
celokovové
s dynamickým
záverom
hlavňou.
Vyrábajú
sa
kompaktné
zbrane
a pevnou
s klasickou
drážkovanou hlavňou v kalibri 7,65 mm
Browning a
9mm Browning Court
a s polygonálnym vývrtom hlavne v ráži 9
(Obr. č. 5, http://www.czub.cz/index.php?
mm Makarov. Spúšťový mechanizmus je
p=32&idp=1&ids=2&idz=3&lang=cz
dvojčinný (SA/DA). Pištoľ je vybavená
obojstranným ovládaním poistky, obojstranným záchytom zásobníku a jednostranným
záchytom záveru. Po vystrelení posledného náboja zostane záver natiahnutý. Zásobník
je dvojradový s jednoradovým vyústením. Konštrukčné riešenie pištole umožňuje rýchle
zahájenie streľby aj menej skúseným strelcom. Pre priaznivý pomer kalibru a hmotnosti,
vysokú spoľahlivosť a kompaktné rozmery umožňujúce skryté nosenie, sa stala
obľúbenou a vyhľadávanou zbraňou pre osobnú ochranu. Pištoľ je štandardne dodávaná
s mieridlami pre streľbu za zníženej viditeľnosti. Na zvláštnu objednávku je možné
28
dodať mieridlá s trvale luminujúcimi bodmi. Pre činnosť záveru sa využíva tlak plynov
na dno nábojnice. Je určená na vlastnú obranu a plnenie služobných úloh v zmysle
zákona. Umožňuje streľbu vo všetkých polohách s oporou alebo bez opory, spoza krytu
a v malom priestore. Účinná streľba je pri inštinktívnej streľbe do 12 m, u mierenej do
50 m. Bezpečnosť a pohotovosť pištole na streľbu zaručuje poistka spolu s dvojčinným
spúšťadlom. Najväčší dostrel je 1300 m. Smrtiaci účinok je do vzdialenosti približne 2/3
dostrelu. Bojová rýchlosť streľby je 24 mierených výstrelov za 34 sekúnd.
Charakteristické vlastnosti:
Veľkokapacitný dvojradý zásobník nábojov, univerzálny tvare pre streľbu pre pravú aj
ľavú ruku, dobré držanie pre každú ruku, dobré výsledky pri inštinktívnej sreľbe (bez
mierenia), nízky odpor spúšte, dvojčinný spúšťový mechanizmus SA/DA, vysoká
presnosť streľby, vysoká životnosť, vysoká spoľahlivosť aj pri použití rôznych typov
munície, po vystrelení posledného náboja zostane záver otvorený, mieridlá sú vybavené
tromi luminiscenčnými bodmi pre mierenie za zníženej viditeľnosti.
Kaliber :
7,65 mm Browning
Kapacita zásobníku (podľa kalibru)
15/12/12 nábojov
Celková dĺžka zbrane:
172 mm
Dĺžka hlavne:
97 mm
Celková výška zbrane
127 mm
Celková šírka zbrane
36 mm
Hmotnosť s prázdnym zásobníkom:
800 g
Povrchová úprava:
čierne lakovanie
lesklé čiernenie
saténové niklovanie
29
Beretta 92 (96, 98)
Pištoľ po prvý krát vstúpila do
produkcie v roku 1976. Dlhé roky
išlo
o najlepšiu
služobnú
zbraň,
ktorou sa vyzbrojili mnohé policajné
a vojenské zložky na celom svete.
Rám zbrane je vyrobený z hliníkovej
zliatiny. Modernejšie typy sú už
vybavené
štandardnými
bezpečnostnými prvkami ako napr.
(Obr. č. 6, http://world.guns.ru/handguns/
poistkou proti náhodnému výstrelu,
hg07-e.htm)
ukazovateľom náboja v komore. Aj
súčasnosti ešte táto pištoľ patrí medzi výborné služobné zbrane.
DA
9 x 19mm Luger
Typ:
Kaliber:
9 x 21mm IMI
.40 S&W
cca 217 mm
cca125 mm
950 – 975 g v závislosti na modeli
8 – 15 v závislosti na modeli a kalibri
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť prázdnej zbrane:
Kapacita zásobníka:
Beretta 90two
Nová zbraň talianskej firmy Beretta.
Je to uzamknutá pištoľ s krátkym
záklzom hlavne. Zachováva si všetky
vlastnosti, ktoré spravili legendu z jej
predchodkyne – Beretty 92. Tvarovo
bola konštruovaná tak, aby sa dala
pohodlne ovládať a rýchlovyťahovať
z
púzdra. Zbraň obsahuje veľké
(Obr. č. 7, http://www.beretta90two.com/
množstvo
index.aspx?m=53&did=41)
(manuálna poistka s funkciou pre
bezpečnostných
prvkov
blokovanie úderníka, ukazovateľ náboja v komore, blokovanie úderníka proti
30
predčasnému výstrelu...) Pištoľ má odnímateľné a vymeniteľné časti rukoväte, aby sa
vyhovovala každej veľkosti ruky. Okrem toho pre komfort strieľania slúžia aj
odnímateľné mieridlá s luminisenčnými bodmi, zdrsnenie rukoväte vpredu aj vzadu.. Je
dostupná v dvoch prevedeniach SA/DA a DAO. Vyrába sa v kalibroch 9x19 mm Luger,
9x21 mm IMI a .40 S&W. (www.Beretta90two.com)
9 x 19 mm Luger
Kaliber:
9 x 21 IMI
.40 S&W
216 mm
125 mm
36,5 mm
920 g
15 – 17 9mm Luger, 15 9mm IMI, 10 –
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Šírka zbrane
Váha prázdnej zbrane:
Kapacita zásobníka
12 .40 S&W
K100
Samonabíjacia pištoľ s obojstranným
ovládaním, kalibru 9mm Luger od
slovenského konštruktéra Ing. Juraja
Kuracinu.
Hlaveň
zbrane
je
vyfrézovaná do závitu, jej otáčanie
o 35 stupňov je umožnené priečnym
čapom, ktorý sa správa ako ložiskový
valček. Toto riešenie uzamykania je
výhodné
v tom,
že
hlaveň
je
(Obr. č. 8, http://www.k100.sk/new/sk/
pevnejšie uložená a nemá takmer
unique.php)
žiadne
výkyvy.
Ergonomicky
tvarovaná rukoväť výborne sedí v malej aj veľkej ruke.
Materiály: Záver je podobne ako u pištolí GLOCK vyrábaný presným liatím z chrómnikel-molybdénovej ocele. Rám, lúčik, spúšť, mieridlá a niektoré ovládacie prvky
zbrane sú z kvalitného plastu - Polyamidu GF 30. Spúšťový a bicí mechanizmus sa
nachádza v kovovom kontajneri, ktorý je ukrytý v plastovom tele a na záchyt záveru je
použitý kalený lisovaný plech.
31
9mm Luger
202,5 mm
108 mm
820 g
15 nábojov
cca 16 000 Sk
Kaliber:
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť:
Kapacita zásobníka:
Cena:
PS97 Arrow
Ďalšia
slovenská
Koncepciou
je
to
zbraň.
celokovová
veľkokapacitná zbraň služobného
typu, kalibru 9 mm. Jej vzorom je
pištoľ CZ 75, má však modernejší
spôsob
uzamknutia.
Poistka
je
umiestnená na ľavej strane, ktorá
pohybom
kohút
dohora
a záver.
zaisťuje
Chýba
bicí
však
(Obr. č. 9, http://www.minv.sk/rovnosaty/
blokovanie úderníku. Pištoľ pracuje
pistol.htm)
v systéme
zbrane je jej vyššia hmotnosť.
Typ:
Kaliber:
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Výška zbrane(so zásobníkom):
Šírka zbrane:
Hmotnosť
prázdnej
zbrane
Kapacita zásobníka:
SA/DA
9 mm Luger
210 mm
114 mm
138 mm
36 mm
(so 1,12 kg
15
32
SA/DA.
Nevýhodou
Taurus PT 92
Pištole Taurus sú vyrábané
brazílskou
firmou Florias Taurus SA. Pôvodná
pištoľ Taurus PT 92 bola presnou kópiou
pištole Beretta 92, v súčasnosti má stále
niektoré jej charakteristické vlastnosti
(napr. poistku na ráme). Inak bola ale
táto pištoľ vylepšená o mnohé prvky.
Pištoľ PT 92 využíva uzamknutý systém
(Obr. č. 10, http://world.guns.ru/handguns/
s krátkym pohybom hlavne. Spúšť pracuje
hg93-e.htm)
v systéme DA.
DA
9 x 19 mm Luger
216 mm
127 mm
15
TYP:
Kaliber:
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Kapacita zásobníka:
HK USP
USP (Universal Selbslade Pistole –
Univerzálna samonabíjacia pištoľ) bola
vyvinutá v roku 1993, pôvodne ako
vojenská
a policajná
zbraň.
Pištoľ
podobne ako ostatné zbrane spoločnosti
H&K využíva upravený Browningov
záver s patentovaným tlmičom spätného
nárazu. Je vyrobená z polymérových
(Obr. č. 11, http://world.guns.ru/handguns/
zlúčenín,
hg11-e.htm)
Typ:
Kaliber:
DA/DAO
9 x 19 mm Luger, .40 S&W, .45 ACP,
.357 SIG
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť prázdnej zbrane:
194 mm
108 mm
720 g
33
Kapacita zásobníka:
13(9mm Luger), 12(.357 SIG a .40 S&W),
8(.45 ACP)
HK 2000
Táto
zbraň
podkladov
bola
navrhnutá
nemeckej
podľa
policajnej
akadémie o podobe vhodnej služobnej
9mm zbrane. Z toho vyplýva že slúži
hlavne na policajné účely, to však vôbec
nebráni jej využívaniu aj na iné účely.
Zbraň má čisté tvary, obojstranné
uloženie
ovládacích
prvkov,
bez
výstupkov, ostrých hrán, ktoré by sa
(Obr. č. 12, http://world.guns.ru/
mohli zachytiť o odev strelca pri tasení.
handguns/hg85-e.htm)
Rám je vyrobený z odolného čierneho
plastu vystuženého mikroskopickými sklenými vláknami s kovovými záliskami na
vedenie záveru a uloženia zadnej časti nosiča vratnej pružiny - uzamykacej kulisy.
Veľmi dobre je vyriešená kombinácia materiálov plast kov. Tento detail je dobre vidieť
na jazýčku spúšte i pri páčke vypúšťania zásobníka. Veľkou výhodou je vymeniteľná
zadná strana rukoväte. Výrobca dodáva pištoľu s dvomi takýmito vymeniteľnými
dielmi. Štandardne je montovaná stredná veľkosť M. Zásobníky sú opatrené gumenými
pútkami, ktoré zároveň slúžia ako opora pre malíček. HK P2000 je vybavený novým
systémom spúšte. Výrobca túto novinku nazval inovatívnou bezpečnostnou spúšťou s
centrálne umiestnenou vypínacou pákou na strieľanie v SA/DA móde. Prakticky spúšť
funguje ako systém so spúšťovým napínaním, kde bicie kladivo po výstrele neostáva
napnuté ako pri konvenčnom SA/DA režime, ale ostáva spustené. Mieridlá sú kovové
dobre čitateľné, zvýraznené tromi bielymi bodmi.
9 x 19 mm Luger
179 mm
93 mm
700 g
13
pevné
matná čierna
Kaliber:
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť (bez zásobníka):
Kapacita zásobníka:
Mieridlá:
Povrchová úprava:
34
HK Mark 23 SOCOM
Hlavnými požiadavkami pri vývoji
tejto
pištole
odolnosť
bola
spoľahlivosť,
a možnosť
nasadenia
taktického zariadenia. Pôvodne bola
zbraň vyvíjaná pre americké armádne
účely. Dostala sa však aj na civilný trh.
Vychádza
(Obr.
č.13,http://www.remtek.com/arms/
vode
hk/civ/30 000 mark23/mark23.htm)
z modelu
odolná
a má
USP.
Je
životnosť
až
výstrelov. Jej nevýhodou pre služobné
účely sú jej rozmery. Je to uzamknutá zbraň s krátkym záklzom.
Kaliber:
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Celková výška zbrane:
Celková šírka zbrane:
Hmotnosť nabitej zbrane:
Kapacita zásobníka:
.45 ACP
245mm
149mm
150mm
38,8mm
1100g
10 civilná verzia/12 armádna verzia
Jericho 941
Pištoľ Jericho 941 bola vyvinutá
spoločnosťou IMI v Izraeli. Jericho
je
uzamknutá,
záklzová
zbraň
podľa vzoru CZ 75. Rám je
vyrobený z ocele alebo polyméru.
Pracuje v systéme DA
(Obr. č. 14, http://world.guns.ru/handguns/hg44-e.htm)
35
Kaliber:
9 x 19mm Luger
.40 S&W
Celková dĺžka zbrane
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť bez zásobníka:
Kapacita zásobníka:
.45 ACP
192 mm
96 mm
920 g
16(9 mm), 12(.40), 10(.45ACP)
Five-seveN®
Úplne revolučné poňatie služobnej
zbrane od spoločnosti FN. Je to 20
ranová pištoľ strieľajúca 5,7x 28 mm
strely SS 190, vyvinuté tak, aby
prestrelili
všetky
používané
vesty,
dokonca aj kevlarové helmy. Zbraň má
extrémne nízky spätný náraz s takmer
nepatrným
zdvihom
hlavne,
čoho
výsledkom je vysoká pravdepodobnosť
(Obr. č. 15, http://www.remtek.com/arms/
zásahu pri opakovaných výstreloch aj
fn/57/index.htm)
na
väčšie vzdialenosti. Zbraň je až
o 30 % ľahšia ako 9mm pištole. Ergonomicky je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky
požiadavky na moderné zbrane. Kaliber tejto zbrane je však nepraktická z hľadiska
logistiky munície.
DAO
5,7 x 28 mm
208 mm
122, 5 mm
618 g
20
Typ:
Kaliber:
Celková dĺžka zbrane:
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť prázdnej zbrane:
Kapacita zásobníka:
36
3.2 REVOLVERY
3.2.1 Definícia
Revolver je krátka opakovacia zbraň s otáčavým valcom s nábojovými komorami, ktoré
sa medzi jednotlivými výstrelmi natáčajú do osi vývrtu hlavne, majú 4 až 8, najčastejšie
6 nábojových komôr. (Cigánik – Selinger, 2003, str. 40)
3.2.2 V súčasnosti používané revolvery
Na rozdiel od pištole je revolver ovládaný iba silou strelca. Výhodou takéhoto systému
je okrem iného aj úplná nezávislosť zbrane od druhu použitého streliva.
SA revolvery – strelec rukou natiahne kohút, čím sa zároveň otočí valec do novej
polohy a náboj sa dostane pred bicie kladivo. Výhodou tohto typu je nízky odpor spúšte,
nevýhodou nízka pripravenosť na okamžitú streľbu.
DA revolvery – bicí mechanizmus sa naťahuje stláčaním spúšte, zároveň sa otáča valec
s nábojmi. Zdanlivou nevýhodou tohto systému je vysoký odpor spúšte ( zdanlivou
preto, lebo po krátkom čase si strelec na odpor zvykne). U neskúseného strelca to môže
vyvolať strhávanie zbrane, čo ovplyvní presnosť zásahu. Pri funkcii DA je však zbraň
okamžite pripravená vystreliť.
Dnešné revolvery majú väčšinou vyklápací valec na jednu stranu so stredovým
vyhadzovačom nábojov (tyčka, ktorej potiahnutie alebo zatlačenie má za následok
vyhodenie všetkých prázdnych nábojníc z valca). Stredový vyhadzovač výrazne
urýchľuje nabíjanie revolvera, ktoré je však oproti pištoliam stále pomalé. (Pre služobné
účely sa to však nejaví ako nevýhoda, pretože prvoradou úlohou pri služobnej činnosti
musí strelec zasiahnuť cieľ prvými ranami, inak už zrejme šancu na nabíjanie aj tak
nebude mať.) Najdôležitejšou výhodou revolveru je jeho spoľahlivá funkcia.
U moderných revolverov je prakticky vylúčená mechanická porucha zbrane. Zlyhanie
nastáva väčšinou vinou streliva. Toto sa však dá jednoducho vyriešiť opätovným
stlačením spúšte. Obsluha revolveru je veľmi jednoduchá aj pre neskúseného strelca.
(Havel, 2001, str. 21)
37
Rukoväť:
Revolverová rukoväť je zakrivená, v hornej časti je štíhlejšia, v dolnej širšia
a guľatejšia. Vnútorná strana rukoväte zviera s hlavňou takmer pravý uhol, zatiaľ čo
vonkajšia zviera s hlavňou tupý uhol okolo 120 stupňov. Tento tvar je ideálny pre
rýchle a pevné uchopenie, pretože umožňuje dlani vytvoriť pri výstrele päsť.
Ťažisko:
U revolveru je rukoväť najľahšou časťou zbrane. Ťažisko je pred spúšťou a pri
postupnom vystreľovaní sa len veľmi málo posúva ku strelcovej ruke. Takto položené
ťažisko je pre pudovú streľbu výhodnejšie, pretože priaznivo ovplyvňuje presnosť
zásahu. U zbraní s krátkou hlavňou takisto obmedzuje spätný náraz (spolu s dobre
vyformovanou rukoväťou)
Colt Detective Special
Revolver je vyrábaný od roku 1927 a hoci
už nie je vo výrobe, stále sa vo veľkých
množstvách vyskytuje na trhu. Je to
konštrukčne malá, ale veľmi vhodná zbraň
pre sebaobranu. Zbraň má oceľový rám,
ktorý jej dodáva vysokú odolnosť. Valec sa
otáča proti smeru hodinových ručičiek,
(Obr. č. 16 http://www.self-defender.net/
v čom
weapons/handguns2.htm)
Najbežnejšie je dostupný s krátkou hlavňou
sa
líši
od
v kalibri .38. Vyrábal sa však aj v iných kalibroch a dĺžkach hlavní.
DA
.38 Special
51 mm
700 g
6
Typ:
Kaliber:
Dĺžka hlavne:
Hmotnosť zbrane:
Nábojová kapacita:
38
revolverov
S&W.
Colt King Cobra
King
Cobra
reprezentuje
modernú
líniu
revolverov Colt. Je to veľmi spoľahlivý a silný
revolver,
výborný
pre
sebaobranu.
Má
nastaviteľné mieridlá. Štandardne sa vyrába
v kalibri .357 Magnum, ale vyrába sa aj
v slabšom
kalibri
.38(zodpovedá
u nás
(Obr. č. 17 http://www.self-defender.net/ používanému 9mm náboju)
weapons/handguns2.htm)
Typ:
DA
Kaliber:
Dĺžka hlavne:
.357 Magnum
.38 Special
102 mm
Hmotnosť zbrane:
1200 g
Nábojová kapacita:
6
S&W – model 586 (.357 Magnum)
Revolver
s veľmi
pevným
rámom,
vyrobeným pre náboj .357 Magnum. Tento
revolver má veľkú pažbu pre väčšie ruky
s bočnicami z dreva. Cieľnik je výškovo
a stranovo nastaviteľný a muška má červenú
aplikáciu. Spúšť a kohútik sú v rozšírenej
(Obr. č. 19. http://www.gunsworld.com/
úprave, čo umožňuje rýchle nájdenie
a správne položenie prsta, ukazováka, resp. smith/sw586plus_us.html)
Palca. Revolver je veľmi dobre vyvážený. Napriek tomu že používa výkonné strelivo,
pri streľbe sa správe veľmi dobre. Tento revolver je určený najmä pre služobnú potrebu.
Vykazuje vysokú účinnosť streľby na 10 – 15 m, ale i na 25 m je presnosť dobrá. Valec
je 6-komorový a hlaveň býva v dĺžkach 2 ½”, 4”, 6”.
39
S&W – model 15 (.38 Special)
Model so slávnou tradíciou, vychádza
z modelu
10.
Kompenzácia
spätného
nárazu je u tohto modelu dobrá, čo
zabezpečuje správne tvarovaná rukoväť.
Má veľmi dobré funkčné vlastnosti. Je
vhodný na služobné účely, ale i na
športovú streľbu. Spúšť má pri pohybe
(Obr. č. 20, http://www.world.guns.ru/
veľmi plynulú. Jednočinná vykazuje odpor
handguns/hg76-e.htm)
1,8 kg, dvojčinná 5,4 kg. Má presnú streľbu
i na vzdialenosť 25 m. Valec je 6-komorový na náboj .38 Special a hlaveň v dĺžkach 3”
a 6”. Mieridlá sú nastaviteľné stranové a výškové.
Astra .357
Šesť ranová zbraň s trojpalcovou hlavňou,
v kalibri .357 Magnum. Zbraň má dĺžku
212mm, výšku 148 mm a hmotnosť 1050 g.
Veľmi dobre sedí v ruke a dá sa dobre
ovládať aj pri razantnom spätnom náraze
silného streliva. Je vhodná pre pudovú
streľbu. (Havel, 2001, str. 25)
(Obr. č. 21, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Rewolwer_Astra_357)
3.3 BROKOVNICE
3.3.1 Definícia
Zbraň vyvinutá a skonštruovaná na streľbu z ramena tak, aby využila energiu strelného
prachu uloženého v nábojnici na vystrelenie väčšieho počtu projektilov (alebo
jednotného projektilu, pri každom stlačení spúšte (The United States legal code (18
USC 921, http://en.wikipedia.org)
40
3.3.2 V súčasnosti používané brokovnice
Pre rozsiahle možnosti použitia sú najuniverzálnejšie služobné zbrane. Môžu sa použiť
všade tam, kde môže zamestnanec použiť zbraň (zastavaný priestor, vozidlo, ulice...).
Služobné brokovnice majú robustný záverový systém, hlaveň okolo 50 cm s valcovým
vývrtom, trubicový zásobník, niekedy valcový, drevenú alebo plastovú pažbu, prípadne
sklápaciu pažbu a pištoľovú rukoväť. Väčšinou sú so záverovým systémom, ovládaným
pohyblivým predpažbím, so samonabíjacou alebo samočinnou funkciou. Výhodné je ich
použiť proti skupine páchateľov. Kaliber 12 sa javí byť najvhodnejší pre vysokú
účinnosť pri prijateľnom spätnom náraze a pre schopnosť užívania rôznych špeciálnych
nábojov. V služobných brokovniciach sa používajú strely prelamujúce pancierovanie,
šípové strely, náboje s bežnými brokmi, náboje s hrubými brokmi, ťažkými plastickými
a gumovými strelami. Služobné brokovnice sú špeciálne konštruované pre účely
sebaobrany, značne uľahčujú inštinktívnu streľbu z výšky boku bez zalícenia, pretože sú
riešené tak, aby maximálne pohlcovali spätný náraz. Inštinktívna streľba bez opory je
veľmi efektívna i pre menej skúseného strelca.
Prednosti brokovníc: väčší počet zásahov, väčšia pravdepodobnosť zásahu, veľký
zastavujúci účinok, dobré útočné vlastnosti, veľký rozsah nábojov...(Cigánik – Selinger,
2003, str. 59 - 61)
Winchester 1300
(Obr. č. 22, http://world.guns.ru/shotgun/sh05-e.htm)
Policajná brokovnica Winchester 1300 je dlhá brokovnica 990 mm (v krátkom
prevedení 715 mm) s nabíjacím systémom ovládaným posuvným predpažbím, kalibru
12 x 70 až 12 x 76 (12 x 2 ¾ až 3”). Má trubicový zásobník pre 6 až 7 nábojov. Svojím
vzhľadom,
kompaktným
prevedením
a konštrukciou
zodpovedá
základnému
americkému typu Winchester. Posuvné podpažbie je spojené dvoma vodiacimi lištami
so záverom. Zdvojené vedenie zabezpečuje, že sa predpažbie pri opakovanom pohybe
nevykláňa a nesprieči. Tvrdé chrómovanie trecích plôch znižuje trenie pri opakovanom
pohybe a zaisťuje ochranu proti korózii. Pochrómovaný je tiež záver, trubicoví zásobník
41
a vnútorný povrch hlavne. Puzdro záveru je vyrobené zo zliatin ľahkých kovov.
V spodnej časti puzdra záveru sa nachádza nabíjací otvor pre náboje. Vyhadzovacie
okienko pre vystrelené nábojnice je na pravej strane. Spúšťový mechanizmus je spojený
s puzdrom záveru pomocou jedného kolíka. Poistka je umiestnená v prednej časti lúčika
spúšte. Poistka je tlačidlová, ako je u policajných brokovníc bežné. Keď tlačidlo
vyčnieva na pravej strane, tak je zbraň zaistená. Pri zatláčaní do vnútra, sa objaví na
ľavej strane červená značka, ktorá signalizuje odistenie zbrane. Vzadu na ľavej strane
puzdra spúšte je umiestnená páčka uzamknutia záveru. Pomocou tejto páčky sa môže
uvoľniť uzamknutie záveru nabitej zbrane a tým je umožnené, že náboj nachádzajúci sa
v nábojovej komore môže byť opakovaným pohybom vytiahnutý z komory a vyhodený
zo zbrane, bez jeho vystrelenia. Páčka uzamknutia záveru je schopná funkcie pri
zaistenej i odistenej zbrani. Záver zbrane je dostatočne dimenzovaný a založený na
otáčavom princípe. Je dvojdielny a záverová hlava je otočná. Uzamyká sa štyrmi
ozubmi do otvoru v zadnom konci hlavne, bezprostredne za nábojovou komorou. Na
pravej strane záveru je silný vyťahovač. Vyhadzovač je umiestnený na ľavej vnútornej
strane puzdra záveru. Pažba je priskrutkovaná jednou skrutkou k puzdru záveru a koniec
pažby je chránený gumovou násadkou. Možno ju vymeniť za pištoľovú pažbu
k inštinktívnej streľbe.
Kaliber
Kapacita zásobníka
Celková dĺžka
Dĺžka hlavne
Hmotnosť
Povrchová úprava
12 x 70 12 x 76 mm
6 – 7 nábojov
990 mm (715 mm)
475 mm
3 kg
matné chrómovanie
42
Mossberg 500®
(Obr. č. 23, http://world.guns.ru/shotgun/sh03-e.htm)
Kapacita zásobníka 6 nábojov, kaliber 12 x 70 mm (12 x 2 ¾”),vyhotovenie – matná
modrá,18 1/2" cylindrický vývrt, možnosť výmeny pažby za pištoľovú.
Benelli M3 Super 90
(Obr. č. 24, http://world.guns.ru/shotgun/sh15-e.htm)
Benelli M3 je vylepšená verzia brokovnice Benelli M1. M3 využíva ten istý
samonabíjací systém ako M1, na rozdiel od M1 si však môže strelec prepnúť na
manuálny systém pomocou otočného krúžku. Toto veľmi zvyšuje použitie brokovnice,
umožňuje jej strieľať špeciálne náboje (gumené projektily, slzný plyn) v manuálnom
móde a klasické náboje v rýchlom samonabíjacom móde. Zásobník umiestnený pod
hlavňou má kapacitu 8 nábojov pre policajné a vojenské účely, u civilných modelov je
to menej. M3 Super 90 je dostupná s rôznymi dĺžkami hlavne a výbavou, mieridlá sú
dostupné: brokovnicové, puškové, rôzne laserové zameriavače…
Táto brokovnica je veľmi mnohostranná, kvalitná a obľúbená ako policajná, tak aj ako
civilná zbraň pre osobnú ochranu aj športové účely.
samonabíjacia / manuálna
12 x 70 mm
1040 – 1200 mm
500 – 660 mm
3,2 – 3,5 kg
8 nábojov
Typ
Kaliber
Celková dĺžka
Dĺžka hlavne
Váha
Kapacita zásobníka
43
3.4 SAMOPALY
3.4.1 Definícia
Samopal je automatická (samočinná) ručná palná zbraň konštruovaná na pištoľové
náboje, strieľajúca dávkami alebo dávkami a jednotlivými ranami. (Cigánik – Selinger,
2003, str. 48)
3.4.2 V súčasnosti používané samopaly
Samopaly umožňujú inštinktívnu streľbu z výšky boku aj od očí, alebo mierenú streľbu
za použitia ramennej opierky alebo pažby. Umožňujú útočný spôsob obrany, boj zblízka
a streľbu od najkratších vzdialeností do 200 m. Samopaly vzhľadom k ich rozmerom,
hmotnosti, tvaru možno bez problémov prenášať za rôznych situácií a umožňujú rôzne
spôsoby nosenia počas výkonu služby.
Vz.61 Skorpion
Je ľahká, univerzálna samočinná zbraň
jednotlivca
určená
špeciálnych
sklopnú
úloh.
ramennú
Má
k plneniu
jednoduchú
opierku,
ktorá
umožňuje streľbu z ramena. Môže
strieľať jednotlivými ranami alebo
dávkami
a to
inštinktívne
alebo
mierenou streľbou. K spätnému pohybu
(Obr. č. 25, http://www.swamp.cz/
záveru sa využíva tlak prachových
pic/i/Sa61.jpg)
plynov na dno nábojnice a na čelo
záveru. Do prednej polohy sa vracia dvoma vratnými pružinami. Samopal je vybavený
spomaľovačom, ktorý znižuje kadenciu streľby a pôsobí ako tlmič spätného nárazu.
Napínacie hmatníky len malou časťou prečnievajú nad telo puzdra záveru, čo umožňuje
streľbu blízko tela, spod oblečenia alebo vo veľmi obmedzenom priestore. V službe sa
nosí v brašni na opasku alebo v podpažnom puzdre. Strieľa na dnešnú dobu nevhodným
strelivom 7,65 Browning. Preto bola vyvinutá modernejšia verzia vz.83 na strelivo
kalibru 9mm.
44
7,65 mm
317 m/s
522 mm
115 mm
75 a 150 m
1,30 kg
1500 m
800 m
Kaliber
Počiatočná rýchlosť strely
Celková dĺžka s opierkou
Dĺžka hlavne
Rozsah cieľnika
Hmotnosť bez zásobníka
Dostrel
Smrtiaci účinok
Mini UZI
Samopal UZI bol vyvinutý v Izraeli,
a v súčasnosti ho používajú policajné,
vojenské
zložky
a bezpečnostné
agentúry vo viac ako 90 krajinách.
Samopal bol vyvinutý podľa českého
samopalu vz.23. Do dnešných dní
bolo
vyrobených
viac
ako
10
miliónov kusov tejto zbrane. Zbraň
pracuje na princípe spätného nárazu.
(Obr. č. 26, http://world.guns.ru/
smg/mini-uzi.jpg)
Kaliber:
Váha:
Celková dĺžka zbrane:
Kapacita zásobníka:
Efektívny dostrel:
Kadencia streľby:
9 x 19 mm Luger
2,7 kg
360 mm (600 mm s opierkou)
20, 25, 32
100 m
950 výstrelov/min.
45
3.5 STRELIVO PRE RUČNÉ PALNÉ ZBRANE
Strelivo je súhrnný názov pre každý materiál, ktorý strelné zbrane používajú ku streľbe.
Typickým strelivom palných zbraní je náboj tvorený strelou, výmetnou náplňou
a iniciátorom (zápalkou). U tzv. jednotného streliva sú všetky komponenty streliva,
potrebné k prevedeniu jedného výstrelu, spojené do jedného celku – jednotného náboja.
Ak sa strela nabíja oddelene od ostatných súčastí, hovoríme o delenom strelive.
(Kneubuehl, 2004, str. 35)
3.5.1 Základné súčasti streliva
3.5.1.1 Stavba a názvoslovie súčasti náboja
Jednotný náboj tvoria (okrem niektorých špeciálnych konštrukcií) spravidla tieto štyri
základné prvky:
-
strela,
-
výmetná náplň,
-
nábojnica,
-
zápalka.
Pri označovaní nábojov sa stretávame s dvoma základnými spôsobmi: európskym
a angloamerickým. Obidva majú spoločné to, že určujú nielen mieru náboja, ale aj
príslušné rozmery hlavne zbrane (nábojovej komory, priemeru vývrtu hlavne). Pri
mnohých nábojoch sa stretneme s obidvoma druhmi označenia. Európske označenie
náboja má spravidla tento tvar:
Kaliber – dĺžka nábojnice – doplnkové označenie
(príklad – 5,56x45 mm Remington)
Kaliber a dĺžka nábojnice sa udávajú v milimetroch. Kaliber tradične udáva približný
priemer vývrtu hlavne, meraný v poliach vývrtu príslušnej zbrane. V ojedinelých
prípadoch sa kaliber udáva priemerom strely.
Angloamerické označenie taktiež udáva veľkosť kalibru (v palcoch), ktorá však často
priamo úmerne s vývrtom hlavne alebo strely nesúvisí. Angloamerické označenie má
obvykle túto podobu:
46
Kaliber – doplnkové údaje
(príklad - .357 Magnum, .223 Remington)
Aj v tomto prípade z označenia vyplývajú dôležité rozmery náboja a hlavne zbrane, pre
ktorú je náboj určený. U starších nábojov sa často uvádza druhé číslo, uvádzajúce
hmotnosť čierneho strelného prachu v grainoch. Z hmotnosti prachu sa dá usúdiť
balistický výkon náboja. Výnimkou z týchto pravidiel je napríklad pôvodne vojenský
náboj kalibru .30-06 Springfield, kde číslo 06 označuje rok zavedenia (1906). Číslo
oddelené od označenia kalibru lomítkom hovorí o použití strely menšieho kalibru
v náboji, ktorého rozmery nábojnice zostali inak zachované (s výnimkou upraveného
krčku v prednej časti nábojnice).
(príklad - .450/.400 Magnum Nitro – Espress) (Kneubuehl, 2004, str. 35 - 36)
3.5.1.2 Strela
Úlohou strely je dopraviť potrebné množstvo energie do cieľa a využiť túto energiu
v cieli k dosiahnutiu požadovaného účinku (porušenie tkaniva, preniknutie materiálom).
Strele je preto nutné udeliť pri výstrele určitú rýchlosť. Pri konštruovaní strely sa musia
brať do úvahy rôzne hľadiská a požiadavky. Pri vývine výstrelu v hlavni nesmie u strely
(vystavenej pôsobeniu značných síl) dochádzať k nežiadúcim deformáciám. Tvar strely
musí byť zvolený tak, aby zabezpečil jej pravidelné a spoľahlivé zrýchlenie v hlavni. Pri
letu vzduchom musí strela klásť svojmu prostrediu čo najmenší odpor, aby sa obmedzil
pokles energie potrebnej pre dosiahnutie účinku v cieli. Pri lete nesmie dochádzať ani
k jej nekontrolovateľnému pohybu (prevracanie). Existuje veľké množstvo rôznych
typov striel, ktoré spĺňajú najrôznejšie požiadavky (rýchly a spoľahlivý účinok v cieli,
vysoká presnosť zásahu...). Strely klasifikujeme podľa ich tvaru, použitého materiálu
a konštrukcie.
Pri označovaní striel sa stalo zvykom uvádzať aj označenie príslušného náboja. Rôzne
typy označovania je možné kombinovať. Napríklad anglická skratka LHP označuje
olovenú strelu s dutou špičkou, skratka RNSO poloplášťovú strelu s guľatou prednou
časťou. Homogénne strely sa označujú podľa použitého materiálu (MsWC –
homogénna strela s mosadzou, tvar typu „Wadcutter“ – valcový zo strihnutou hranou)
(Kneubuehl, 2004, str. 36 - 37)
47
Označovanie striel (po stĺpcoch + príslušné označenie)
Tvar
Stavba
Materiál
Guľatá špička
RN
Celoplášťová
FMJ
Olovo
Pb
Plochá špička
FN
Poloplášťová
SP
Meď
Cu
Zahrotená špička
Sp
S dutou špičkou
HP
Mosadz
Ms
Oceľ
Fe
Hliník
Al
Typ Wadcutter (valcová
so strihnutou hranou)
WC
Semi – Wadutter
SWC
Kužeľová špička
Poloplášťová s expanznou
dutinou
SPHP
S kovovou kuklou
MK
KS
Tabuľka (Kneubuehl, 2004, str. 38)
3.5.1.3 Výmetná náplň
Úlohou výmetnej náplne alebo iného zdroja potenciálnej energie je uložiť strele
rýchlosť. K tomu je podľa základných fyzikálnych zákonov nutné pôsobenie sily, ktoré
sa dosiahne najrôznejšími spôsobmi. Využíva sa sila napätej pružiny (pružinová pištoľ),
napnutých pryžových pásov, ale aj elektromagnetická sila. Najpoužívanejší je ale tlak
plynu, ktorý tlačí na dno strely a tak vyvoláva potrebné silové pôsobenie. Tlak plynu sa
dá vyvinúť opäť rôznym spôsobom:
-
mechanický stlačením plynu (piestové vzduchové pištole)
-
odberom plynu z tlakovej nádoby (vzduchové zbrane alebo zbrane na CO2
-
vytvorenie veľkého množstva plynu v malo priestore horením výmetnej náplne
U strelných zbraní stredného a väčšieho výkonu sa presadil posledne menovaný spôsob.
Ako hnacia náplň prichádza v úvahu iba tzv. strelivina, ktorá pri horení uvoľňuje veľké
množstvo plynu. K dosiahnutiu vysokého tlaku plynu musí horenie prebiehať v malom
uzavretom priestore. K horeniu je potrebný kyslík. Hnacia zlož preto musí obsahovať
zložku, ktorá kyslík obsahuje vo svojej chemickej štruktúre. (Kneubuehl, 2004, str. 38)
3.5.1.4 Zápalka
Úlohou zápalky je zaistiť vznietenie prachovej náplne. K tomuto účelu slúži spravidla
malé množstvo výbušniny citlivej na náraz alebo trenie.
48
U bežných nábojov sa stretneme s troma typmi zápaliek. U nábojov s okrajovým
zápalom je zápalková zlož laborovaná v prelise okraja dna náboja. K aktivácii dochádza
mechanicky, úderom na okraj náboja. Okrajový zápal sa dá použiť iba u nábojov
s nízkym maximálnym tlakom, pretože okraj náboja so zápalkovou zložou má pomerne
tenkú stenu. Výhodou týchto nábojov je ich jednoduchá a lacná výroba.
Podstatnou súčasťou ďalších dvoch používaných typov zápaliek je kovový kalíšok,
v ktorom je laborovaná zápalková zlož. Kalíšok sa vkladá do príslušného otvoru
uprostred dna nábojnice. Náboje s týmto typom zápalky majú tzv. stredový zápal. Aby
sa dopadová energia úderníku účinne predala zápalke, je nutné stlačiť zápalkovú zlož
proti pevnej prekážke – nákove. U zápaliek typu Boxer je nákova súčasťou zápalky.
Zápalka je tak samostatným plne funkčným celkom. K zápalu výmetnej náplne
dochádza priešľahom plameňa od zápalky kanálikom v osi dna nábojnice. U nábojov,
ktoré používajú zápalky typu Berdan je nákova súčasťou dna nábojnice. Kvôli nákovke
nemôže byť na dne nábojnice jeden kanálik, býva ich tu preto viac. (Kneubuehl, 2004,
str. 41)
3.5.1.5 Nábojnica
Vznik zbraní nabíjaných zozadu doprevádzali rôzne problémy, ktoré sa podarilo
odstrániť až vynálezom kovovej nábojnice. Nábojnica pri výstrele plní dôležité funkcie:
o utesňuje spaľovací priestor proti prieniku silne stlačených plynov zadnou časťou
hlavne. K dosiahnutie tesniaceho účinku sa využíva vysokého tlaku plynov, ktorý
nábojnicu deformuje
a pritisne jej plášť ku stene nábojovej komory, čím sa
dokonale zabráni úniku plynov z hlavne. Zároveň je bicí mechanizmus zbrane
nábojnicou chránený proti erozívnemu pôsobeniu prachových plynov
o vystrelenej nábojnice sa z nábojovej komory odstráni značná časť tepla vytvoreného
pri výstrele. Nábojová komora sa tak zahrieva pomalšie
o nábojnica slúži ako spojovací prvok všetkých ostatných častí náboja – strely,
výmetnej náplne a zápalky.
o Zasunutím nábojnice do nábojovej komory je zároveň presne daná poloha strely
a zápalky
o Nábojnica zaisťuje potrebnú veľkosť výťahovej sily strely. Táto veličina podstatne
ovplyvňuje rovnomernosť horenia prachovej náplne
o Nábojnica vedie strelu v počiatočnej fáze jej pohybu, kým dôjde k zarezaniu strely
do vývrtu
49
Výťahová sila, vedenie strely a umiestnenie strely majú vplyv na presnosť streľby.
Odvod tepla má význam predovšetkým u zbraní strieľajúcich dávkou. Zvýšenie výkonu
palných zbraní sa dosahuje predovšetkým zväčšením prachovej náplne. Objem
nábojnice nie je možné zväčšovať iba jej predlžovaním, lebo u dlhých nábojníc
s dnovou zápalkou dochádza k problémom s rovnomerným zapálením prachovej náplne.
Plášť väčších nábojníc má preto obvykle väčší priemer ako je kaliber strely. Plášť
a krček nábojnice spojuje tzv. prechodový kužeľ komolého tvaru. Nábojnica musí
v nábojovej komore zaujať vždy takú istú polohu. Presné vymedzenie polohy nábojnice
sa dosahuje jej opretím. Postupne sa vyvinulo niekoľko spôsobov opretia nábojnice
v nábojovej komore, odpovedajúce rôznemu tlakovému zaťaženiu behom výstrelu.
(Kneubuehl, 2004, str. 42)
3.5.2 Pištoľové strelivo
Až na niektoré výnimky majú pištoľové náboje valcovú (mierne kužeľovitú) nábojnicu
bez okraja. Tvar náboja zjednodušuje ich zasúvanie do nábojovej komory pištole alebo
samopalu a tiež zjednodušuje konštrukciu zásobníkov. Pretože počiatočná energia strely
nemôže byť príliš vysoká, postačí k jej dosiahnutiu malé množstvo strelného prachu.
Nábojnica tak môže mať malý objem a celý náboj je pomerne krátky. Pištoľové náboje
sú najčastejšie laborované ogiválnymi celoplášťovými strelami. V posledných rokoch sa
ale objavil rad nových konštrukcií striel, ktorých cieľom je zvýšenie účinnosti.
(Kneubuehl, 2004, str. 48)
3.5.3 Revolverové strelivo
Revolverové náboje sa od pištoľových v niektorých konštrukčných znakoch podstatne
líšia. Spravidla majú okrajové nábojnice, ktoré sú výrazne dlhšie ako nábojnice
pištoľových nábojov. Okrajové nábojnice sa v nábojovom valci lepšie opierajú a po
streľbe sa ľahko vyťahujú z nábojovej komory. Väčšia dĺžka revolverovej nábojnice má
historické korene. Na rozdiel od samonabíjacích pištolí vznikli revolvery už v dobe, keď
sa v nábojoch používal čierny strelný prach. K dosiahnutiu takého istého výkonu ako
u nábojov s bezdymovým prachom je treba trikrát väčšie množstvo čierneho prachu.
Nábojnice tak museli mať zodpovedajúci vnútorný priestor a tým i pomerne veľkú
dĺžku. Pri prechodu na bezdymový prach sa konštrukcia revolvera nijako nezmenila.
Rozmery nábojníc sa zachovali, pričom sa ich vnútorný priestor využíva len z časti.
50
Nekvalifikovaných amatérskych výrobcov nábojov zvádza veľký objem nábojnice
k použitiu príliš veľkých prachových náplní. Tento prístup už mnohokrát spôsobil
poškodenie zbrane alebo vážne zranenie.
Revolverové náboje sa líšia i používanými strelami. Zatiaľ čo u pištoľových nábojov
prevládajú celoplášťové strely s oloveným jadrom, revolverové strely sú prevažne
celoolovené. I tento fakt má svoje historické opodstatnenie. I s náplňami bezdymového
prachu, nie je tlak plynu a zrýchlenie striel u revolveru také vysoké, aby bolo nutné
používať plášťovú strely. Mäkšie olovené strely sa naviac osvedčujú pri prekonávaní
prechodu medzi nábojovým valcom a vývrtom hlavne lepšie ako strely s tvrdým
plášťom. Nevýhodou používania olovených striel je zanášanie vývrtu hlavne olovom,
ktorému sa bráni mazaním striel. (Kneubuehl, 2004, str. 48)
3.5.4 Brokovnicové strelivo
Brokovnice majú hladké hlavne, nemôžu teda projektilu uložiť stabilizačnú rotáciu.
Náboje pre brokovnice preto používajú strely, ktoré letia stabilne i bez rýchlej rotácie
okolo pozdĺžnej osi. Najčastejšie sa používajú náboje s hromadnou strelou s brokmi
rôzneho priemeru – podľa veľkosti brokov môže strelu tvoriť niekoľko až niekoľko
stoviek guľových brokov. Broky sa vyrábajú z olova s prímesou antimónu alebo arzénu
(tzv. tvrdého olova) alebo mäkkého železa. Stĺpec brokov sa po opustení hlavne
roztiahne do dĺžky i do šírky. Rozmery zhluku brokov sa dajú ovplyvniť špeciálnou
úpravou ústia hlavne – tzv. zahrdlením (z angl. choke). Z jeho pomocou sa dá zvýšiť
pravdepodobnosť zásahu.
V náboji je medzi prachovou náplňou a hromadnou strelou vložená plstená alebo
plastová zátka. Novšie náboje majú plastový kontajner, ktorý lepšie tesní prachové
plyny za hromadnou strelou a umožňuje tak rovnomerné zrýchlenie náplne brokov.
Brokovnice sa konštruujú pre náboje s pomerne nízkym maximálnym tlakov (650 –
750 barov), nemožno teda u nich očakávať veľmi vysokú počiatočnú rýchlosť strely.
Broky rýchle strácajú svoju rýchlosť, pričom sa úmerne zväčšuje ich rozptyl.
Maximálna vzdialenosť na ktorú je možné brokovnice použiť je dosť obmedzená (30 –
50 m).
Aby sa pri streľbe z brokovnice dali využiť výhody ťažkých kompaktných striel, vznikli
tzv. jednotné strely pre brokovnice. Spravidla sa vyrábajú zo zliatiny medi alebo olova
a podľa kalibru majú hmotnosť cca 20 – 32 g. . (Kneubuehl, 2004, str. 51)
51
3.5.5 Strelivo používané pre sebaobranu
Cieľom obrannej streľby je vyradiť útočníka prvým zásahom. Strela vhodná pre takúto
streľbu je taká, ktorá odovzdá pokiaľ možno celú svoju energiu cieľu. Existujú dva
hlavné faktory, ktoré o tomto účinku rozhodujú. Sú to:
o deformačná schopnosť strely,
o kinetická energia pri vniknutí do tela.
Strela s malou deformačnou schopnosťou a s väčšou kinetickou energiou má podobné
účinky ako strela s veľkou deformačnou schopnosťou a s menšou energiou.
Pri vniknutí do tela strela spôsobí dva účinky:
o poškodenie viac alebo menej dôležité orgány,
o šokový účinok.
K dostatočnému zastavujúcemu účinku strely je nutné, pokiaľ je to možné, obidva
účinky optimálne zosúladiť.
V roku 1993 matematik a balistik, vedúci štábu zbrojnej techniky švajčiarskej armády,
pán Beat P. Kneubuehl vypracoval tabuľku o účinnosti obranného streliva. Doporučuje
nasledujúcu klasifikáciu steliva vzhľadom k jeho obrannému významu:
Nedeformovateľné, väčšinou celoplášťové strely musia vykazovať dopadovú energiu
350 – 400 J. Deformovateľné strely potrebujú k dosiahnutiu dobrého účinku dopadovú
energiu 250 – 300 J. Popísaná energia je síce úsťová, ale pri obrannej streľbe, ktorá sa
vedie na krátke vzdialenosti, sa dá povedať, že je takmer identická s dopadovou
energiou. (Havel, 2001, str. 27-28)
Strelivo spĺňajúce požiadavky podľa Kneubuehla (viď Príloha č. 3)
Zastavujúci účinok streliva:
Zastavujúci účinok je schopnosť streliva pôsobiť na organizmus útočníka spôsobom,
ktorý mu znemožňuje ďalej pokračovať v útoku. Vedľajším účinkom zastavenia
útočníka streľbou môže byť smrť, čo z humánneho hľadiska asi nie je vyhovujúci stav,
naopak z hľadiska právneho a teda počtu ľudí, ktorí proti nám budú na súde svedčiť, je
to stav zase žiadúci. Je nutné rátať s tým aj keď to priamo nevieme ovplyvniť že čím
bude vyšší zastavujúci efekt, tým väčšia bude pravdepodobnosť, že útočník následky
zranení neprežije.
52
Aby sme mohli vôbec hovoriť o zastavujúcom účinku, musíme sa s časom, v ktorom
bude útočník po zásahu vyradený, vmestiť rádovo do desatín sekundy. V opačnom
prípade nám môže hlavne fyzicky zdatnejší protivník zbraň jednoducho odobrať a
použiť proti nám. Aby sme dokázali tak rýchlo vyradiť útočníka, strela musí v jeho
organizme vyvolať traumatický šok alebo zasiahnuť chrbticu alebo malý mozog.
Ostatné účinky streliva (priebojný, trhavý, trieštivý, sekundárny, črepinový) sú z
hľadiska zastavujúceho účinku nezaujímavé, pretože pôsobia až po relatívne dlhom
čase.
Traumaticky šok spôsobuje množstvo rozličných fyziologických pochodov (prudké
podráždenie nervovej sústavy, narušenie činnosti životne dôležitých orgánov, silný
pokles tlaku apod.), podstatné je ale okamžité ochabnutiu svalstva. Je vyvolaný
masívnejšími trieštivo- trhavými zraneniami alebo hydrodynamickým efektom, ktorý
okrem iného pôsobí aj na centrálnu nervovú sústavu.
Hydrodynamický efekt je výsledkom pôsobenia strely na mäkké časti organizmu (svaly,
vnútorné orgány), v ktorých strela vytvára permanentnú a dočasnú dutinu. Permanentná
dutina vznikne úplnou deštrukciou tkaniva pri prechode strely organizmom, dočasná
dutina je výsledkom pôsobenia rázových vĺn, ktoré strela vyvoláva pri prenikaní
mäkkými tkanivami. Dočasná dutina počas svojej krátkej existencie (niekoľko
milisekúnd) radiálne kmitá a spôsobuje ďalšie poškodenia okolitého tkaniva.
Kým priemer permanentnej dutiny nie je výrazne väčší ako kaliber strely (okrem
prípadu expanzívnych striel s vysokou dopadovou rýchlosťou), dočasná dutina môže
mať priemer niekoľkonásobne väčší (v závislosti od dopadovej rýchlosti a správania sa
strely). Často dochádza pri prechode strely tkanivom k jej rotácii okolo osi kolmej na
pozdĺžnu os strely, čo zvyšuje priemer tak permanentnej ako aj dočasnej dutiny.
Správanie sa striel v organizme je ťažko predvídať vzhľadom na nehomogénnosť
ľudského organizmu, ale na základe praktických experimentov s balistickou želatínou,
ktorá simuluje vlastnosti tkaniva, možno aspoň zhruba predvídať, ako sa bude určitý typ
strely správať pri určitej dopadovej rýchlosti a aký bude mať táto strela účinok na
tkanivo.
Dopadová rýchlosť má priamy vplyv na veľkosť dočasnej dutiny a hĺbku prieniku. Čím
bude vyššia dopadová rýchlosť, tým väčšia bude dočasná dutina a tým bližšie k miestu
dopadu bude posunutý začiatok dočasnej dutiny. Kým v prípade celoplášťových striel
53
(FMJ) vysoká dopadová rýchlosť zväčší aj hĺbku penetrácie, pri poloplášťových alebo
expanzívnych strelách sa vyššou rýchlosťou hĺbka dočasnej aj trvalej dutiny skracuje,
ale zväčšuje sa ich priemer.
Dopadová
rýchlosť
podstatným
spôsobom
ovplyvňuje
správanie
sa
hlavne
poloplášťových (SP - soft point) a expanzívnych (HP hollow point) striel. Pri relatívne
nízkych dopadových rýchlostiach sa tieto strely správajú podobným spôsobom ako
celoplášťové, pri vysokých rýchlostiach môže naopak dôjsť k rozloženiu strely krátko
po dopade spôsobom veľmi podobným explózii. Aké sú tieto kritické rýchlosti, závisí
predovšetkým od konštrukcie strely.
Pri dostatočne vysokých rýchlostiach však dochádza k rozkladu aj v prípade strely
celoplášťovej. Tendencia celoplášťových striel k expanzii závisí podobne ako v prípade
striel typu SP (soft point) alebo HP (hollow point) od konštrukcie. Obvykle strely
nehomogénnym jadrom, t.j. napr. strely priebojné s oceľovým jadrom obaleným
olovenou košieľkou, majú vďaka rozličným zotrvačným silám jednotlivých jej častí s
rozličnou hustotou väčší sklon rozkladať ako strely s homogénnym jadrom.
Ďalším významným faktorom ovplyvňujúcim veľkosť dočasnej aj trvalej dutiny je
pomer dĺžky strely ku kalibru. Čím je tento pomer väčší, tým väčšia je aj vzdialenosť
medzi ťažiskom a stredom pôsobenia aerodynamických síl a tým je strela menej
stabilná. Znížená stabilita sa pri prenikaní tkanivom spôsobuje rotáciu strely okolo osi
kolmej na pozdĺžnu os strely. Obvykle sa strela otočí o 180 stupňov a preniká ďalej
zadnou časťou napred.
Najvýraznejší vplyv na správanie sa strely v mäkkých tkanivách resp. v balistickej
želatíne má konštrukcia strely. Základnými typmi striel z konštrukčného hľadiska sú
strely celoplášťové, poloplášťové a expanzívne. Zvláštnym prípadom sú strely
homogénne, tvorené jediným materiálom, obvykle olovom alebo tombakom. Až na
špeciálne prípady sú ďalšie typy striel odvodené z týchto troch, resp. štyroch
základných typov.
Pri konštrukcii striel, ktoré majú mať zvýšený ranivý účinok (SP, HP) sa upravuje
predná časť strely tak, aby došlo k jej deformácii, ktorá zvýši priemer strely a tým aj jej
účinok na organizmus. V prípade poloplášťových striel SP nie je predná časť strely
pokrytá plášťom, takže pri dopade strely sa odkryté olovo okamžite deformuje a
54
roztvára strelu do tvaru hríbika. V prípade expanzívnych striel HP je v prednej časti
dutina, ktorá je pri dopade roztláčaná mäkkým tkanivom do strán, takže predná časť
strely sa začne krátko po dopade otvárať a tým zväčšovať svoj priemer. V prípade
dopadu na tuhšie materiály sa strely HP správajú podobne ako strely celoplášťové.
Strely celo-olovené majú pri nižších dopadových rýchlostiach pomerne dobré vlastnosti
z hľadiska expanzie, t.j. strela sa deformuje do väčšieho priemeru a drží pohromade, pri
vyšších rýchlostiach sa však už rozkladá. Z hľadiska optimálnej expanzie pri rozličných
dopadových sú vhodnejšie strely, ktorých väčšia časť je pokrytá plášťom, ktorý
nedovolí strele sa úplne sa rozložiť ani po expanzii jej prednej časti. Tento efekt sa
dosahuje zosilením plášťa v spodnej časti, uzavretím spodnej časti prepážkou z tombaku
(H-mantel), použitím tvrdšej zliatiny olova pre spodnú časť strely (double core) apod.
Aby strela mala dostatočný zastavujúci účinok, musí mať v prvom rade dostatočnú
dopadovú rýchlosť. Čím bude vyššia, tým väčšia bude pravdepodobnosť vzniku
hydrodynamického efektu, potrebného k vyvolaniu traumatického šoku. Ďalším
faktorom ovplyvňujúcim vznik hydrodynamického efektu je čo najrýchlejšia
kontrolovaná expanzia. Tzn., že strela by sa na minimálnej dráhe mala deformovať do
tvaru hríbiku a zväčšiť tak plochu pôsobiaca na tkanivo a mala by si tento tvar
zachovať. Väčšia čelná plocha strely vytvorí trvalú dutinu s väčším priemerom. Súčasne
dôjde k účinnejšiemu odovzdaniu energie strely okolitému tkanivu, čo priamo ovplyvní
veľkosť dočasnej dutiny a pravdepodobnosť vzniku hydrodynamického efektu.
Optimálne je, keď v dôsledku expanzie stratí strela minimum svojej hmotnosti pri
expanzii sa totiž obvykle oddeľujú zo strely črepiny, čo znižuje celkovú hmotu strely a
rozptyľuje energiu neefektívnym spôsobom.
Vychádzajúc z teórie terminálnej balistiky a z experimentov s balistickou želatínou
môžeme teda stanoviť požiadavky na strelivo, ktoré má dostatočný zastavujúci účinok k
tomu, aby mohlo byť úspešné použité v sebaobranných situáciách.
Primárnou požiadavkou je dostatočná dopadová rýchlosť, ktorá nielen priamo vplýva na
vyvolanie traumatického šoku, ale je súčasne potrebná k deformácii strely. Veľmi
dôležitá je samozrejme konštrukcia strely a s tým súvisiaca schopnosť strely rýchlo a
kontrolovane expandovať. (http://www.e-zbrane.sk)
55
3.5.6 Vývoj obrannej munície
Vývoj obrannej munície neustále pokračuje. V USA vplyvom stúpajúceho počtu
bankových lúpeží zaviedli špeciálny obranný náboj. Nábojnica .45 Long Colt obsahuje
menej strelného prachu a zvyšné miesto bolo vyplnené dvoma olovenými valčekmi.
Strela bola zakončená originálnou Coltovou strelou. Výsledkom bol obrovský
zastavujúci účinok strely. Výhodou taktiež bolo, že strela nepreletela páchateľom, takže
ohrozenie nezúčastnených osôb bolo minimálne.
Pôvodne pre použitie v lietadlách bol skonštruovaný náboj .38 Special Multi – Ball,
ktorý tiež obsahoval tri strely, pričom vonkajšia strela mala tanierovitú priehlbinu.
Taktiež sa vyrába vo verzii s dvoma guľovými strelami.
Veľmi účinný je náboj typu Short – Stop .38 Special. Tento náboj je použiteľný vo
všetkých revolveroch kalibru .38 a .357 Magnum. Obsahuje okrem prachovej náplne
sáčok plnený olovenou drťou alebo veľmi drobnými brokmi. Po výstrele sa vďaka
rotácii zrolovaný sáčok rozvinie do plnej šírky okolo 2,5 cm. Na krátke vzdialenosti má
veľmi dobrý zastavujúci účinok.
Niektoré firmy začali vyrábať revolverové a pištoľové náboje s brokovou strelou.
Glaser Safety – Slug:
Toto strelivo americkej firmy Corbon používa špeciálnu strelu. Strela obsahuje drobné
kúsky olova, špičku tvorí polymérová gulička. Strela je obalená špeciálnou tenkou
stenou. Po náraze sa stena roztrhne na výrobcom preddefinovaných miestach. Táto
kombinácia zaručuje optimálnu rovnováhu medzi prienikom a fragmentáciou, čo
maximalizuje zastavujúci účinok tým, že odovzdáva celú energiu strely na veľkú plochu
cieľa. Strelivo je vyvinuté tak, aby zbraň vykazovala znížený spätný ráz a teda
umožňovala strieľať opakovane v krátkych časových intervaloch. Strelivo je vhodné
proti nechránenému protivníkovi, pretože nedokáže preniknúť tvrdými povrchmi.
Pôvodne bolo vyvinuté pre použitie v lietadlách.
56
4. OSTATNÉ ZBRANE POUŽÍVANÉ VO FYZICKEJ
OCHRANE OSÔB A MAJETKU
4.1 CHLADNÉ ZBRANE
Chladné zbrane na živý organizmus účinkujú prostredníctvom bodnutia alebo seknutia
ostro nabrúsenej čepele. Odtiaľ tiež plynie ich rozdelenie na bodné a sečné(resp. rezné).
Chladné zbrane sa tiež môžu deliť podľa dĺžky na dlhé a krátke. Vo fyzickej ochrane
osôb a majetku sa dlhé zbrane nevyužívajú. Krátke zbrane majú úchopovú časť
v podobe rukoväte. Z krátkych chladných zbraní sa využívajú hlavne nože a dýky.
4.1.1 Základné pojmy
Nôž je nástroj určený predovšetkým k rezaniu mäkkých hmôt. Naproti tomu dýka je
krátka bodná zbraň, ktorá od dávna slúžila vojakom ako doplnková výzbroj, alebo bola
prostriedkom civilnej sebaobrany.
Nôž a dýka sa skladajú z dvoch hlavných častí, a to z časti pracovnej a z časti
úchopovej.
Pracovnou časťou je čepeľ, ktorá je zakončená hrotom. Úchopová časť sa nazýva
rukoväť, slúži k držaniu a ovládaniu noža alebo dýky.
Čepeľ noža má plochý tvar a je iba na jednej strane opatrená ostrým, to je takým
zúžením čepele, ktorá svojou nepatrnou hrúbkou vytvára veľký špecifický tlak
zabezpečujúci reznú funkciu čepele. Ostrie tvorené tiahlym klinom sa nazýva normálne
klinové, ostrie vybiehajúce do krátkeho strmého klinu označujeme ako krátke klinové,
ostrie vytvorené oblúkom kružnice môže byť podľa prevedenia buď duté obojstranné,
alebo duté jednostranné, či dutú s klinom. Najbežnejším tvarom hrotu je rovný hrot,
ktorý leží v v rovine chrbta čepele. Ďalej rozoznávame hrot stredový, teda kopinatý,
kosý, oblý, prehnutý teda bowieový a tupý.
U väčšiny nožov má ostrie súvislú líniu a v takom prípade hovoríme o normálnom ostrí.
U kuchynských nožov sa často využíva aj ostrie pílkovité, ostrie pílkovité prerušované
a ostrie vlnité. Časť čepele ležiaca oproti ostriu sa nazýva chrbát čepele. Vo väčšine
prípadov chrbát prebieha súvislo od hrotu čepele až k rukoväti. Ak je malá časť chrbta
57
pri hrote opatrená ostrím, potom hovoríme o nepravom ostrí. Ak je časť chrbta pri hrote
zúžená ale nie je vybavená ostrím, potom hovoríme o zúžení chrbta. U niektorých
ázijských nožov je chrbát rozšírený, takže čepeľ nadobúda vo svojom prierezu podobu
písmena T.
Čepeľ dýky má spravidla viac ako jedno ostrie. Čepeľ dýky je obvykle opatrená dvoma
ostriami, ale výnimkou nie sú ani čepele z troma alebo štyrmi ostriami. Pri existencii
dvoch ostrí má prierez čepele kosodĺžnikový (rombický) alebo šošovkový
(bikonvexný), šesťuholníkový tvar. Čepele s troma alebo štyrmi ostriami majú
trojuholníkový alebo štvoruholníkový prierez s rovnými alebo vydutými stranami.
Zriedkavo sa vyskytujúce čepele s kruhovým prierezom majú len kužeľovitý hrot, ale
žiadne ostrie. Také čepele nemajú reznú funkciu a slúžia iba k bodaniu. Čepele s dvoma
ostriami môžu mať, a to spravidla iba na jednej strane skrátený chrbát. U čepelí s troma
alebo štyrmi ostriami a u čepelí s kruhovým prierezom prakticky nemožno hovoriť
o chrbte.
Dýky sa vyznačujú výrazným stredovým hrotom, ktorý umožňuje bodnú funkciu dýky
a súvislým normálnym ostrím. Za prvotné znaky dýky možno považovať väčší počet
ostrí ako jedno a výrazný stredový hrot. Ďalšími znakmi sú: masívnejší prierez čepele
zlepšujúci jej pevnosť v ohybe a vyvinutá rukoväť. Dýky európskeho pôvodu sú typické
priamou pomerne dlhou a úzkou čepeľou, zatiaľ čo dýky orientálne a ázijské majú
prevažne kratšiu, širšiu a zakrivenú čepeľ. Často sa vyskytujú zbrane majúce všetky
znaky dýky, ale iba jedno ostrie ako u noža. V takom prípade hovoríme o dýkovitom
noži.
Pre zväčšenie pevnosti v ohybe a pre zmenšenie hmotnosti sa čepeľ nožov a dýk
niekedy vybavuje vykovanými alebo vybrúsenými pozdĺžnymi žliabkami, niekedy
označovaným ako krvné žliabky. Čepele orientálnych dýk môžu byť vystužené
vypuklým pozdĺžnym a stredovým rebrom. Čepeľ býva zvlášť pri dýkach oddelená od
rukoväti záštitou slúžiacou k ochrane ruky. Záštita môže byť doplnená záštitným
oblúkom alebo záštitným listom. Záštita je väčšinou pevnou súčasťou noža či dýky,
avšak v rade prípadov môže byť riešená ako sklopná súčasť. Ak je rukoväť užšia ako
čepeľ a chýba záštita, vyniká čepeľ svojou pätkou.
58
Podľa meniteľnosti polohy čepele voči rukoväti rozoznávame nože a dýky otvorené,
teda z pevnou čepeľou, zatváracie a predlžovacie. Otvorené nože a dýky s pevnou
čepeľou sú také, u nich je čepeľ pevne spojená s rukoväťou a ich vzájomná poloha je
nemeniteľná. U zatváracích nožov a dýk je vzájomná poloha čepele a rukoväti
meniteľná. Meniteľnosť sa zaisťuje vysúvaním čepele z rukoväti, sklopením čepele
okolo
čapu,
rôznymi
konštrukciami
pretáčavej
rukoväti
a prostredníctvom
vyberateľných čepelí. Účelom meniteľnosti je skrytie čepele v rukoväti tak, aby boli
dosiahnuté menšie rozmery noža alebo dýky a pritom bola zaistená bezpečnosť proti
porezaniu pri ich nosení. Predlžovacie nože a dýky sú svojou podstatou zatváracie, ale
ich čepeľ je v zatvorenom stave dlhšia ako rukoväť a teda z nej o určitú dĺžku
prečnieva. V otvorenom stave sa dĺžka čepelí podstatne predlžuje. Táto konštrukcia
umožňuje používať dýku či nôž v otvorenom i uzatvorenom stave.
Čepele zatváracích nožov a dýk sa v otvorenom stave v rade prípadov fixujú vhodnou
poistkou, ktorá zabraňuje nežiadúcemu zmeneniu polohy čepele. U predlžovacích nožov
a dýk sa poistkou fixuje čepeľ nielen v otvorenom, ale spravidla i v zavretom stave.
Z bezpečnostných dôvodov sa čepele otvorených a predlžovacích nožov i dýk skrývajú
vo vhodných pošvách, ktoré taktiež chránia ostrie čepele pred poškodením. Pošvy môžu
byť kožené, drevené, kovové a v súčasnej dobe tiež plastové. Pošvy musia umožniť
ľahké vytiahnutie noža či dýky a súčasne musia zabraňovať ich samovoľnému
vypadnutiu a prípadnej strate. Väčšinou sa pošva pripevňuje k opasku. Niekedy sa
pošva zavesuje závesným remienkom na krk či na rameno, alebo sa jednoducho zasúva
za látkový pás. Zvláštnym prípadom sú pošvy vybavené náramkom, ktorý sa nasúva na
ruku. Niekedy je pošva nahradená akýmsi korýtkom, ktoré kryje ostrie čepele. Toto
riešenie sa výnimočne používa pri otvorených a predlžovacích nožoch.
Rukoväť otvorených nožov a dýk tvoria obvykle dve protiľahlé črenky z dreva či iného
vhodného materiálu. Tá časť čepele, ktorá je zakrytá rukoväťou a slúži k pripevneniu
čreniek nitmi sa nazýva stopka. Ak je stopka proti vlastnej čepeli výrazné zúžená, tak
hovoríme o tŕni. Rukoväť sa na tŕň navlieka pozdĺžne prevŕtaným otvorom a zaisťuje sa
buď rozkovaním konca tŕňa alebo maticou, ak je na konci tŕňa vyrezaný závit.
Prevedenie s tŕňom umožňuje skladanie rukoväti z plátkov vhodných materiálov
(obvykle koža). Plátky sa niekedy prekladajú lístkami z iných farebne odlišných hmôt,
napr. mosadzou, celuloidom a plastom. Táto technika sa využíva najmä u nožov
59
pôvodom z USA. Rukoväť zo srnčieho parôžku sa k tŕňu pripevňuje vhodným tmelom.
K tomuto účelu sa najskôr používala zmes smoly a tehlovej múčky. U novodobých
kuchynských a iných nožov sa plastová rukoväť priamo v lisovacej forme nastrekne na
trh či stopku čepele. Dutá kovová rukoväť starých jedálenských nožov sa k tŕňu
pripevňovala zaliatím olovom. Päta rukoväte sa mnohokrát chráni pred poškodením
kovovým prstencom a vypuklý koniec rukoväti, ktorý spravidla býva zhotovený
z odlišného materiálu, sa označuje ako hlavica. U predlžovacích a zatváracích nožov či
dýk tvoria rukoväť črenky prinitované alebo inak pripevnené na korpus rukoväte noža či
dýky. (Faktor, 1992, str. 8 – 10)
4.1.2 Požiadavky na nôž a dýku pri sebaobrane
Zbraň pre sebaobranu má byť dostatočne pevná a dlhá, pritom ale ľahko nositeľná,
čepeľ má mať potrebný ranivý účinok, jej dĺžka by nemala byť menšia ako 9 – 10 cm.
Pritom platí, že čepeľ určená iba k bodnutiu môže byť kratšia ako čepeľ určená k rezu.
Na opačnej strane zas nesmie byť čepeľ príliš dlhá, pretože sa tým znižuje jej
manévrovateľnosť. Vhodná dĺžka je 13 – 14 cm. Čepeľ má byť natoľko tuhá aby sa
nedala prehnúť prstami.
Ďalším kritériom je ako rýchlo je nôž v prípade potreby uvedený do stavu pripravenosti.
Pošva noža musí byť skonštruovaná tak, aby zabraňovala strate noža, ale pritom
umožňovala rýchle tasenie.
4.2 ÚDERNÉ ZBRANE
Úderné zbrane účinkujú na živý objekt úderom zosilenej alebo inak zhmotnenej časti,
ktorá je spojená s vhodnou rukoväťou (aj keď niektoré zbrane sa od tohto usporiadania
odchyľujú). (Faktor, 1995, str. 127)
Pre služobnú činnosť pri výkone fyzickej ochrany osôb a majetku sa väčšina úderných
zbraní z rôznych dôvodov nehodí (napr. boxer, palice, ázijské úderné zbrane).
Najčastejšie používanou údernou zbraňou je obušok.
Pôvodne sa obušok vyrábal z dreva, ale už na začiatku 20. storočia sa zhotovoval
z gumy. Pre zosilnenie úderu sa pryžové obušky niekedy spevňujú oceľovým prútom,
ktorý prechádza stredom obušku. Tvar obušku je valcovitý, pričom sa jeho priemer
pohybuje okolo 3 cm. Jeho dĺžka môže byť rôzna. Existujú aj obušky špeciálnej
60
konštrukcie, ako je anglický teleskopický obušok, ktorý sa skladá z niekoľkých do seba
zasunutých trubiek a je zakončený údernou hlavicou. Zložený teleskopický obušok má
dĺžku asi 25 cm. Pri údere sa jeho trúbky vysúvajú a dosahujú dĺžku až 50 cm. (Faktor,
1995, str.127 - 128)
4.3 ŠPECIÁLNE OBRANNÉ PROSTRIEDKY
Pri výkone fyzickej ochrany osôb a majetku je možné použiť taktiež niektoré špeciálne
prostriedky, ktoré nie sú v pravom slova zmysle zbraňami.
4.3.1 Obranné spreje
Sú to aerosoľové bombičky, ktoré sú plnené buď látkou CN (chlóracetofenon) - tzv.
slzným plynom, alebo účinnejšou látkou CS (chlórbenzalmolodinitril) – tzv.
paralytickým plynom. Dosah týchto sprejov je maximálne 3 m a z bezpečnostných
dôvodov sa nemajú používať na vzdialenosť kratšiu ako jeden meter. Ich využitie
v praktických situáciách býva niekedy problematické, pretože sa napríklad nesmú
používať proti vetru (čo by malo za následok vyradenie príslušníka fyzickej ochrany
a tým by páchateľovi ešte pomohol). Ďalej nesmú byť vystavené priamemu slnečnému
žiareniu, pretože pri vyšších teplotách môžu vybuchnúť.
4.3.2 Elektrické prostriedky
Obranné prostriedky na elektrickej báze sú zastúpené
-
akustickými zdrojmi – ktoré vydávajú silný nepríjemný zvuk o sile až 110
decibelov
-
elektrickými paralyzérmi
Podstatou elektrického paralyzéra je elektronický striedač, ktorý z napätia 9V batérie
vytvára vysoké napätie, ktoré pri krátkom pôsobení (cca 0,25 sekundy) útočníkovi
spôsobí svalový kŕč a šok. Pri pôsobení 2 – 3 sekundy spôsobí pád útočníka, ale ešte sa
môže postaviť. Avšak pri pôsobení 4 – 5 sekúnd je útočník paralyzovaný na niekoľko
minút. Paralyzéry majú väčšinou podobu krabice s rozmermi približne približne14x6x3
cm a hmotnosť cca 200 g. Na jednom konci sú umiestnené elektródy, medzi ktorými po
odistení a stlačení spínača prebieha elektrický výboj. Ten účinkuje na telo útočníka aj
keď je prekryté odevom. (Faktor, 1995, str.138)
61
4.4 PSY
Pri výkone fyzickej ochrany majetku sa často využívajú aj psy. Dobre vycvičený pes
môže pracovníkovi poslúžiť okrem zastrašovacej funkcie aj ako zbraň. Pre službu
v SBS sú vhodné všetky plemená uznané Medzinárodnou kynologickou federáciou ako
služobné a pracovné psy.
Medzi služobné plemená psov patria: nemecký ovčiak, rotvajler, doberman, veľký
a stredný bradáč a boxer.
K pracovným plemenám vhodným na túto činnosť patria predovšetkým veľké plemená.
To sú: slovenský čuvač, maďarský kuvacz, komondor, talianske, švajčiarske
a pyrenejské ovčiarske psy, ázijské a kaukazské ovčiarske psy molosského typu.
K ostatným pracovným plemenám patria: belgické ovčiaky, hovawart, briard, dogovité
psy atď. (Alarm magazín, 3/2001, str. 35)
4.4.1 Výber vhodného psa
Pri výbere vhodného psa pre výkon služby treba postupovať veľmi uvážlivo. V prípade
nedostatočných skúseností je vždy lepšie poradiť sa so skúseným kynológom, ktorý
odporučí najvýhodnejšie plemeno, ale najmä pomôže pri výbere vhodného šteňaťa.
Ďalším krokom je rozhodnúť sa, medzi sučkou a psom, medzi šteňaťom a dospelým
psom.
Pes je vždy ako samec silnejší a pri zákroku dôraznejší. Jeho nevýhodou je silný
pohlavný pud, ktorý ho často krát prinúti aktívne vyhľadávať partnerku, čo ho môže
naučiť tuláctvu.
Sučky sú prítulnejšie a vernejšie, ich nevýhodou je slabšia telesná konštitúcia a 21-dní
trvajúce honcovanie, ktoré sa objavuje dvakrát ročne, spravidla od veku 9 mesiacov.
Pokiaľ majiteľ nechce odchovávať šteňatá, musí sučku uchrániť pred náhodným
spárením jej bezpečným uzatvorením v tomto období.
Najvýhodnejšie je kupovať psa s rodokmeňom, pretože v tejto listine je okrem mien
predkov uvedené, aké výkonnostné skúšky rodičia psa absolvovali, čo je predpokladom
k chuti psa pracovať.
62
Skúsenejší kynológovia uprednostňujú kúpu šteňaťa vo veku 8 – 10 týždňov, kedy už
samostatne prijíma potravu, vďaka čomu si môže jeho nový majiteľ vytvoriť so psíkom
pevný vzťah a začať s výcvikom vo forme hry.
Pri výbere šteniatka je nutné dôkladne prezrieť hygienickú a sociálnu úroveň prostredia
v ktorom vyrastalo, vzhľad jeho matky, a najmä jej povahy. Povahovo dobrá matka je
agresívna a nedôverčivá voči cudzím osobám. To dáva predpoklad, že aj potomok bude
mať dobrú povahu. Z vrhu je pre služobné potreby nutné vybrať najzvedavejšie,
najdrzejšie a najsmelšie šteňa.
Ak je však pre výkon služby potrebné okamžité použitie, kupuje sa mladé zviera vo
veku do jedného roka, ktoré dokáže zniesť zmenu prostredia a pána a má za sebou
základný výcvik v poslušnosti a rozvíjaní zloby, čo je pre služobného psa nevyhnutnou
požiadavkou. (Alarm magazín, 3/2001, str. 37)
Psy podobne ako ľudia sa rozdeľujú podľa charakterových vonkajších prejavov vyššej
nervovej činnosti na:
Nevyrovnaný typ (cholerik) – prejavuje sa silným procesom podráždenia, ktorý prevláda
nad procesom útlmu. Pes vyniká veľkou pohybovou aktivitou a vo väčšine prípadov
u neho prevláda aktívna obranná reakcia. Cholerické psy sú vhodné pre výkon strážnej
a hliadkovej služby a na obranu psovoda. Ak nie sú príliš útočné, dajú sa cvičiť aj pre
vyhľadávanie predmetov a osôb v náročných terénoch.
Vyrovnaný typ (sangvinik) – je temperamentný, ale proces podráždenia rovnako
intenzívne vystrieda útlm, čiže podmienené reflexy sa u psa s takouto povahou
vypracovávajú rýchlo a trvalo, pretože pes všetky druhy podnetov veľmi dobre
diferencuje. Sangvinické psy sú všestranne použiteľné a veľmi ľahko sa učia.
Nesprávnou metodikou výcviku sa však môžu veľmi rýchlo pokaziť.
Pokojný typ (flegmatik) – vyznačuje sa rovnováhou základných mozgových procesov,
ale jeho reakcie sú oproti sangvinikovi výrazne spomalené. Pes sa už na pohľad
pohybuje rozvážne a pokojne, pretože aj procesy podráždenia a útlmu sa u neho
striedajú pomalšie. Podmienené reflexy sa tiež vytvárajú pomalšie, ale sú trvalé.
Slabý typ (melancholik) – charakterizuje ho slabý proces podráždenia, nakoľko má
nízku hladinu výkonnosti nervových buniek. Podmienené reflexy sa u melancholika
63
vytvárajú veľmi pomaly a rýchlo uhasínajú, pretože sú ovplyvnené rôznymi vonkajšími
podnetmi. Pes už na pohľad pôsobí pasívne až ustrašene a aj jeho obranná reakcia je
pasívna. Tieto psy sú pre služobný výcvik nepoužiteľné. (Alarm magazín, 1/2002, str. 4)
4.4.2 Vhodné plemená psov
Nemecký ovčiak:
Najrozšírenejším,
služobne
využívaným
psím plemenom na celom svete je pôvodne
pastierske
plemeno,
nemecký
ovčiak.
Svojimi ustálenými vlastnosťami a chuťou
pracovať
patrí
k najuniverzálnejšie
použiteľným psom. Pes dosahuje výšku
v kohútiku priemerne 60 – 65 cm, hmotnosť
32 – 35 kg. Sučka 55 – 60 cm a hmotnosť 27
(Obr. č. 27, http://www.rozhlas.cz/
– 30 kg. Je prispôsobivý a aj v dospelosti
psi/ovcaci/_zprava/40367)
znáša
zmenu
pána,
prípadne
dokáže
striedavo pracovať s dvoma psovodmi.(Alarm magazín, 3/2001, str. 35)
Pitubletriér:
Vznik
tohto,
kynologickou
dodnes
Medzinárodnou
federáciou
neregistrovaného,
novodobého plemena, pôvodne vyšľachteného
na
americkom
kontinente
je
zahalený
tajomstvom. Tvorcovia použili za základ
pôvodne
poľovnícke
plemeno
bulterier,
vyšľachtené koncom 19. storočia krížením
anglického
buldoga
a niektorého
teriera
využívaného na lov diviakov. Pitbulterier
zdedil po svojich predkoch silu, húževnatosť,
zaťatosť a najmä odolnosť, docielenú výberom
(Obr. č. 28,
psov
http://www.pitbullsontheweb.com/
fyzickú bolesť. Pôvodne bol vyšľachtený
petbull/findpit.html)
ako psí gladiátor. Jeho výška v kohútiku je cca
so
zníženým
prahom
citlivosti
na
55 cm. Je to vynikajúco stavaný pes, dosahujúci priemernú hmotnosť 40 kg a napriek
tomu je rýchly a vrtký. Svojmu pánovi je nesmierne oddaný. Keďže bol vyšľachtený na
64
boj s inými psami, je agresívny. Pri správnom vedení a odbornom výcviku je schopný
vynikajúco plniť úlohy pri ochrane majetku. .(Alarm magazín, 2/2001, str. 27)
Rottweiler:
Rottweiler je zrejme priamym potomkom
molosských psov, pretože ho do Nemecka
prividli
rímski
legionári.
Dnešné
psy
dosahujú výšku v kohútiku až 68 cm
a priemernú hmotnosť 50 kg. Sú pevne
stavané
a vynikajúco
osvalené.
Majú
rozvážnu povahu a sú nebojácne a vytrvalé.
Vyžadujú
dôsledný,
trpezlivý
prístup
(Obr. č. 29, http://www.rozhlas.cz/
a spravodlivý výcvik v rukách skúseného
psi/kniraci/_zprava/39712)
psovoda. Je to ideálny hliadkový a strážny
pes. .(Alarm magazín, 2/2001, str. 27)
Doberman:
Je stredne veľký a vďaka štíhlemu a dobre
osvalenému
a pružný.
telu
Pes
je
veľmi
dosahuje
pohyblivý
v kohútiku
priemernú výšku 58 – 65 cm, hmotnosť 26
kg. Sučka 55 – 60 cm a hmotnosť 20 kg. Je
výborný hliadkový a strážny pes, vznetlivý,
s labilnejšou nervovou sústavou. Pri výcviku
vyžaduje
pevné,
dôsledné
vedenie
(Obr. č. 30, http://www.rozhlas.cz/
a trpezlivosť pri zvládaní jeho hyperaktívnej
psi/kniraci/_zprava/30691)
povahy. V dospelosti si veľmi ťažko privyká
na zmenu pána. .(Alarm magazín, 3/2001, str. 35)
65
Slovenský čuvač:
Je našim jediným národným pastierskym plemenom. Je to
väčší, mohutný horský pes, ktorý dosahuje v kohútiku výšku
do 70 cm, hmotnosť do 45 kg, sučky dosahujú výšku do 65
cm a hmotnosť do 40 kg. Je to srdnatý, neústupčivý,
nedôverčivý pes, vynikajúci strážca a obranár. V dospelosti
nevie zniesť zmenu pána. .(Alarm magazín, 3/2001, str. 36)
(Obr. č. 31, http://www.rozhlas.cz/psi/ovcaci/_zprava/47657)
Belgické ovčiaky:
Sú štyri samostatné typy: hrubosrstý
ryšavkastý, laekenois, dlhosrstý čierny
groenendeal, dlhosrstý mahagónovo
sfarbený
tervueren
a hladkosrstý
zlatohnedo sfarbený malinois, ktorého
služobne využívajú aj policajné zbory
viacerých západoeurópskych štátov.
Pes dosahuje výšku 62 cm a sučky do
58 cm. Štandardy
(Obr. č. 32, http://www.rozhlas.cz/psi/ovcaci/
než nemecký _zprava/27025)
ich hmotnosť
neuvádzajú, ale všetky sú subtílnejšie
ovčiak. Všetky majú výborné povahové
vlastnosti a sú všestranne pracovne upotrebiteľní. .(Alarm magazín, 3/2001, str. 36)
66
Nemecká doga:
Je jedným z najväčších psov. Pes musí
dosiahnuť minimálnu výšku v kohútiku 80
cm a hmotnosť 60 kg, sučka výšku 75 cm
a hmotnosť 50 kg. Dogy sú citlivé, vedomé
si svojej mohutnosti a sú preto veľmi
pokojné. Cieľavedomým výcvikom z nej
môžeme vychovať vynikajúceho a veľmi
dobre ovládateľného strážcu a ochranára.
Ťažko znášajú zmenu pána a v staršom veku
(Obr. č. 30, http://www.rozhlas.cz/
môžu
psi/kniraci/_zprava/37020)
3/2001, str. 36)
67
byť
nervózne.
(Alarm
magazín,
5. VYHODNOTENIE SÚČASNEJ SITUÁCIE
5.1 LEGISLATÍVNA ÚPRAVA
Pre spoločnosti zaoberajúce sa ochranou majetku a osôb platia tie isté zákonné
nariadenia ako pre fyzické osoby. Zákon 190/2003 o strelných zbraniach a strelive
zakazuje používanie zbraní kategórie A pre civilné účely.
Zbraňou kategórie A je zakázaná zbraň, zakázané strelivo a zakázané doplnky zbrane.
Zakázanou zbraňou je
a) vojenská zbraň,
b) samočinná zbraň,
c) zbraň, pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej použitím
mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň, ktorá má vzhľad
iného predmetu,
d) palná zbraň vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za pomoci
detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov,
e) zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu,
f) zbraň s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom, zameriavačom
skonštruovaným na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického zväčšenia obrazu
a zariadenia na prevrátenie obrazu,
g) vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo dovolenú
úpravu, zbraň
s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú identifikáciu.
Zakázaným strelivom je
a) strelivo s priebojnou, výbušnou alebo zápalnou strelou,
b) strelivo do krátkych guľových zbraní s expanznou strelou,
c) strelivo so strelou dodatočne upravenou,
d) vojenské strelivo,
e) strelivo do krátkych guľových zbraní presahujúce úsťovú rýchlosť strely 550 ms-1
alebo prekračujúce úsťovú energiu 1 000 J,
f) strelivo do dlhých guľových zbraní presahujúce úsťovú rýchlosť strely 1 150 ms-1
alebo prekračujúce úsťovú energiu 6 000 J.
Zakázaným doplnkom zbrane je
68
a) tlmič hluku výstrelu,
b) zameriavač skonštruovaný na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického
zväčšenia obrazu,
a zariadenia na prevrátenie obrazu,
c) laserový zameriavač.
Súčasný zákon na jednej strane umožňuje vlastniť zbraň, ktorá v prípade použitia
pravdepodobne spôsobí útočníkovi smrť, na druhej strane však neumožňuje z použiť
strelivo s dostatočne vysokým zastavujúcim účinkom, ktoré by mohlo brániacemu sa
človeku v konečnom dôsledku zachrániť život. Zákon zakazujúci expanzívne strelivo
teda odoberá obeti útoku právo účinnej obrany a naopak chráni záujmy človeka, ktorý
inému siaha na život.
5.2 POZNATKY Z PRAXE
Väčšina spoločností si musí stanoviť priority čomu sa chce v hlavnej miere venovať
v rámci Zákona o SBS či je to napr. ochrana majetku, ochrana osôb, prevoz peňazí atď.
Od toho sa odvíja výzbroj zamestnancov.
Stráženie objektov:
Na stráženie objektov /výrobné haly, administratívne budovy, objekty menej dôležité/ sa
len v malej miere používajú strelné zbrane. Na objektoch kde sa zbrane používajú, sa
prideľujú väčšinou zbrane kalibru 7,65mm, 9mm niektoré spoločnosti používajú kaliber
.38 special., .357 magnum, ale hlavne sú to zbrane používané, lacnejšie najčastejšie
z komisionálneho predaja. Pre túto oblasť sa nekladie veľký dôraz na kvalitné zbrane.
(napr. Glock, Beretta atď.). Používané zbrane musia byť samozrejme technicky
spoľahlivé. Každá zbraň sa musí podrobiť tlakovej skúške. Skúšky sa robia v Dubnici
nad Váhom a platnosť je 10 rokov. Tieto staršie zbrane sa používajú aj z toho dôvodu,
že zbrane sú pridelené na objekt podľa počtu strážnych a nie na konkrétnu osobu. Napr.
na jednej zmene sú dvaja strážnici cez deň a dvaja v noci tak na objekte sú len dve
zbrane. Na každej zmene je zodpovedný zamestnanec ktorý zodpovedá za preberanie
zbraní. Pri výkone služby sa stávajú menšie nehody ako napr. odlomené pažby ulomené
zásobníky atď., pri starších zbraniach takýto servis je cenovo výhodný. Keď si klient
želá kvalitné moderné zbrane musí to spoločnosť brať do úvahy a tieto na ten objekt
zabezpečiť.
69
Ochrana osôb, prevoz cenností:
Zbrane používané pri ochrane osôb, prevozoch peňazí, zásahová skupina sú už z inej
kategórie. Používajú sa kvalitné, spoľahlivé, moderné zbrane (napr. Glock), preto že tu
už je väčšia pravdepodobnosť použitia zbrane. Sú síce cenovo náročnejšie, ale pri
prípadnom použití riziko zaseknutia prípadne inej technickej chyby je znížené na
minimum.
Kaliber:
Čo sa týka rovnakého kalibru zbrane je to hlavne na rozhodnutí zbrojára, vedenia
spoločnosti. Závisí do aj od výhodností kúpy zbraní. Nám sa podarilo kúpiť zbrane
veľmi výhodne a tým pádom ku kalibru zbrane 9mm sme začali používať aj kaliber
7,65mm. Jediná nevýhoda o ktorej viem je v tom, že pri cvičných streľbách musíme
zabezpečovať rôzne druhy nábojov.
Ochrana bánk:
Neviem aký názor majú iní ľudia, ale môj názor a názor mojich spolupracovníkov je
taký, že v bankách zbrane byť nemusia. A to z viacerých dôvodov :
Použitie zbrane - zákon zakazuje použite zbrane v uzavretom priestore. Pri použití
strelnej zbrane nesmú byť ohrození iní ľudia. A to si neviem dosť predstaviť
v uzavretom a preplnenom priestore pobočky banky.
V minulosti sa stalo veľa prípadov kedy prepadli /usmrtili/ vrátnika len kvôli strelnej
zbrani. Nešlo o to čo strážil ale len o tú zbraň. Pred rokom 89 to bol najjednoduchší
spôsob ako si zbraň zabezpečiť. Z toho dôvodu pri prepade banky pracovník SBS je ako
prvý priamo ohrozený. Ten kto banku prepadne počíta s tým, že pracovník SBS zbraň
má. Kvôli tomu, že je v uniforme a tým je ľahko identifikovateľný. Psychologický
účinok to má len na páchateľa ktorý je viac menej amatér. Pre tých ,,skúsených,, môže
mať pracovník SBS aj delo ale nepomôže mu to. Oni s tým počítajú a terén majú úplne
zmapovaný. Ale banky si vyžadujú aby pracovníci SBS boli vyzbrojený.
Kombinácia zbraní:
Ochrana objektov a ochrana osôb tam zbrane nekombinujeme jedine osvedčená
kombinácia je pri prevozoch peňazí tam používame zbrane kalibru 9mm či ČZ alebo
Glock a brokovnice typu Mossberg kaliber 12mm. Aj to hlavne kvôli psychologickému
70
účinku. Spoločnosti ktoré vo výzbroji brokovnice nemajú používajú len krátke guľové
zbrane.
Čo sa týka rovnakého kalibru zbrane je to hlavne na rozhodnutí zbrojára, vedenia
spoločnosti. Závisí do aj od výhodností kúpi zbraní. Nám sa podarilo kúpiť zbrane
veľmi výhodne a tým pádom ku kalibru zbrane 9mm sme začali používať aj kaliber
7,65mm. Jediná nevýhoda o ktorej viem je v tom, že pri cvičných streľbách musíme
zabezpečovať rôzne druhy nábojov.
Výnimka zo zákona o možnosti používať automatické zbrane:
túto možnosť sme využili (spoločnosť kde som pôsobil ako zbrojár) a riaditeľstvo PZ
nám ju udelilo. Z toho dôvodu sme mali vo výzbroji samopal vz.58 a tzv. samopal
vz.61 Škorpión. Tieto zbrane sa mali využívať pri ochrane strategických objektov štátu.
Pracovníci SBS môžu zbraň použiť len v prípadoch krajnej núdze a nutnej obrany.
Skladovanie zbraní – každej spoločnosti musí priestory určené na uloženie zbraní
schváliť riaditeľstvo PZ. Oni potom vykonávajú kontrolu týchto priestorov pravidelne
1- 2 krát ročne.
Pracovníci SBS musia vykonávať cvičné streľby. Naša spoločnosť ich vykonáva každé
3 mesiace.
Každý pracovník SBS musí k oprávneniu A alebo B na zbrojnom preukaze mať aj
oprávnenie C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania alebo oprávnenia podľa
osobitného predpisu). Bez oprávnenia C mu nesmie byť pridelená zbraň a ani nesmie
vykonávať službu so zbraňou.
Spoločnosti SBS musia viesť presnú evidenciu zbraní a streliva. Knihy evidencii zbraní
a streliva eviduje riaditeľstvo PZ a musia sa archivovať.
Spoločnosti SBS musia byť vlastníkom zbrojnej licencie ktorú vydáva riaditeľstvo PZ
aby mohla používať pri výkone zbrane a potom na základe nákupného povolenia kúpiť
zbrane.
Poplatky. Pre spoločnosti sú poplatky oveľa väčšie ako pre fyzické osoby.
71
Miesta kde prebieha odovzdávanie a preberanie zbraní musí byť na túto činnosť
upravené. Najčastejšie sa používa bedňa s pieskom z ktorej trčí železná rúra do ktorej sa
strčí hlaveň zbrane. Aby nedochádzalo k úrazom.
K problematike zbraní pristupuje každá spoločnosť inak. Hlavne to závisí od rozpočtu.
Niektoré chcú do tejto oblasti investovať a disponovať s kvalitnými zbraňami a iné čo
najlacnejšie len nech sú. Niektoré zbrane nepoužívajú. Ide aj o zamestnancov. Nie
každý má k zbraniam vzťah. Niektorí ju pravidelne čistia, starajú sa o ne a niektorí
opačne. Preto je zbytočné dávať drahé zbrane na objekty kde sa berú len aby boli.
(Baranovský,2006)
Výzbroj BONONIA Investigations & Security Slovakia s.r.o. (viď Príloha č. 4)
5.3 ZHRNUTIE
Súčasná situácia vo výzbroji spoločností pôsobiacich v oblasti ochrany osôb a majetku
je rôzna. Veľmi záleží na vedení spoločnosti, ako pristupuje k tejto dôležitej a citlivej
otázke. Z viacerých zdrojov (žiaľ väčšina si neželá byť menovaná) som sa dozvedel
aspoň čiastočné informácie. Dosť ma zarazilo, že väčšina spoločností má vo výzbroji
staré zbrane kalibru 7,65mm, o ktorých sa väčšina odborníkov zmieňuje, že sú
nevyhovujúce pre účinné zastavenie páchateľa. Viaceré zdroje taktiež poukázali na
medzery v legislatívnej úprave, ktoré zakazujú používať dostatočne účinné strelivo,
ktoré by okamžite zastavilo páchateľa a zároveň by obmedzilo riziko poranenia alebo
usmrtenia nezúčastnených osôb (napr. strely typu Silver Tip, Hollow Point, Safety Slug,
Short Stop).
72
6. NÁVRH NA VYZBROJENIE PRÍSLUŠNÍKOV
FYZICKEJ OCHRANY PRI OCHRANE OSÔB A
MAJETKU
6.1 NÁVRH NA VYZBROJENIE PRI OCHRANE OSÔB
Ochrana osôb (bodyguarding) patrí medzi špeciálne činnosti, ktoré poskytuje len málo
spoločností. Zamestnanci vykonávajúci túto činnosť musia podstúpiť špeciálny výcvik.
Musia ovládať celú radu zručností, musia vedieť zachovať chladnú hlavu v stresových
situáciách. Celá ich činnosť smeruje k tomu, aby boli pripravení ochrániť život zverenej
osobe. Je teda logické, že takto vyškolení zamestnanci budú potrebovať k svojej
činnosti tie najkvalitnejšie zbrane dostupné na trhu. Jednou zo základných požiadaviek
na profesionálneho bodyguarda je, aby pôsobil nenápadne. Jeho zbraň teda musí byť
nosená skryte. Ďalšie kritérium, ktoré musí spĺňať zbraň je nízka hmotnosť pri
zachovanej palebnej sile. Vhodnými zbraňami sú napríklad
Glock 17, HK USP,
Walther P99. Pri ochrane osôb sa však musí vylúčiť akákoľvek pravdepodobnosť
zlyhania. Preto osobní ochrancovia nosia aj záložnú zbraň. Táto zbraň by mala byť čo
najmenšia a určená len k určitým zásahom proti protivníkovi na krátku alebo
bezprostrednú vzdialenosť. Mala by byť schopná protivníka spoľahlivo vyradiť alebo
usmrtiť. Na tieto účely sa využívajú malokalibrové zbrane kalibru .22LR. Vhodné sú
zbrane Beretta vz.70/72/87BB, Smith & Wesson revolver vz.317 a podobne.
6.2 NÁVRH NA VYZBROJENIE PRI OCHRANE MAJETKU
6.2.1 Ochrana strategických objektov
Pri ochrane strategických objektov môžu spoločnosti požiadať o výnimku zo zákona,
ktorá umožňuje použitie zbraní kategórie A, teda samočinných zbraní, strieľajúcich
dávkami. Táto výnimka im je väčšinou udelená.. Keďže sa jedná o objekty, ktorých
narušenie by bolo pre štát neprijateľné, je dôležité príslušníkov vyzbrojiť kvalitnými
zbraňami a výnimku využívať. Takéto zbrane tiež vzbudzujú u potenciálnych
páchateľov väčší rešpekt. Cenovo najdostupnejšie na našom trhu sú staršie vojenské
a policajné zbrane. Samopal (útočná puška) vz.58 patrí ešte aj teraz medzi veľmi
kvalitné zbrane. Ďalšou na našom trhu dostupnou zbraňou je Samopal vz.61 Skorpion,
ktorého nevýhodou je strelivo 7,65 Browning, Veľmi vhodná a v zahraničí rozšírená
73
zbraň je samopal UZI(viď 3.4 Samopaly). Spomedzi pištolí, sa na takúto ochranu
najviac hodia najmodernejšie a najspoľahlivejšie pištole od renomovaných výrobcov,
napr. Walther P99, Beretta 90two, Glock 17 a pod. Revolvery by som na túto ochranu
neodporúčal, pre ich nižšiu kadenciu. Vhodnou doplnkovou zbraňou pre pracovníka
chrániaceho strategický objekt je takisto kvalitný nôž, pretože môže nastať prípad, že sa
útočník dostane až k fyzickému kontaktu. Veľmi užitočné môžu byť takisto psy so
skúsenými psovodmi. Samotné zbrane však určite nestačia. Pri ochrane strategických
objektov by sa mal klásť dôraz na fyzickú kondíciu zamestnancov a na ich pripravenosť
reagovať na stresové situácie. Taktiež je potrebné, aby sa objekty nechránili len fyzicky,
ale aby boli doplnené inými vhodnými zabezpečovacími prostriedkami.
6.2.2 Fyzická ochrana objektov
Pri ochrane ostatných objektov nie je dôležité mať tie najkvalitnejšie zbrane. Musia
však byť spoľahlivé a spĺňať súčasné kritéria na služobnú zbraň. Predovšetkým je
dôležité aby sa zamestnanec so zbraňou naučil dokonale zaobchádzať. Len tak si môže
byť istý svojim chovaním pri psychickom vypätí, ktoré prináša každá situácia, kde je
napadnutý chránený objekt. Vhodnými zbraňami sú napr. ČZ 75, ČZ 83, Jericho 941,
Taurus PT92. Veľmi vhodné môžu byť v tomto prípade aj revolvery, ktoré sú okamžite
pripravené k streľbe, čo môže byť pri stretnutí s páchateľom veľká výhoda.
Doporučujem niektorý z revolverov uvedených v odstavci 3.2 tejto práce. V bankách
a iných verejne prístupných miestach by bolo najideálnejším riešením nevyzbrojovať
zamestnancov ručnými palnými zbraňami.
6.2.3 Ochrana pri prevoze cenností
Keďže pri preprave cenností sa spravidla jedná o majetok vysokej hodnoty, je dôležité
aby tento bol adekvátne chránený. Pri prevoze cenností sa používajú na tento účel
špeciálne upravené dopravné prostriedky. Počas prevozu sú teda cennosti chránené.
Problémovejšia situácia nastáva, akonáhle automobil zastaví. Vtedy potrebuje byť
zamestnanec ktorý cennosti prenáša, chránený pred prípadným útočníkom kvalitnou
a rýchlo použiteľnou zbraňou. V tomto prípade by som doporučoval skôr revolver,
dostatočne silného kalibru, ktorú zamestnanec nosí na viditeľnom mieste. Takáto zbraň
pôsobí na prípadného páchateľa odstrašujúco. Vhodnou zbraňou je napríklad Colt King
Cobra .357, Astra .357, alebo S&W model 586 takisto kalibru .357 Magnum.
Doplnkovou zbraňou môže byť slzotvorný plyn. Pri prevoze cenností musia byť
74
v dopravnom prostriedku aspoň dvaja zamestnanci. Osádka vozidla má byť vyzbrojená
aj brokovnicou (napr. Benelli M3 Super 90).
6.2.4 Zásahová skupina
Súkromné bezpečnostné služby prevádzkujúce stredisko riadenia poplachov (SRP)
disponujú zásahovými skupinami, ktoré sú vysielané okamžite na miesto poplachu. Ich
úlohou je nájsť páchateľa a zadržať ho do príchodu polície. V tomto prípade hrá
dôležitú úlohu kvalitné vyzbrojenie. Pre zvýšenie psychologického účinku na páchateľa
doporučujem použiť u jedného z členov skupiny brokovnicu, u ostatných kvalitné,
moderné samonabíjacie pištole. Napr. Walther P99, Glock 17, Beretta 92, Beretta
90two, poprípade cenovo dostupnejších pištolí K100, PS Arrow od slovenských
výrobcov, alebo osvedčené zbrane ČZ 75, ČZ 83.
75
ZÁVER
Fyzická ochrana osôb a majetku je jedným zo základných pilierov činností súkromných
bezpečnostných služieb v Slovenskej republike. V tejto oblasti podniká veľké množstvo
spoločností, pričom každá sa na problematiku vyzbrojovania svojich zamestnancov
môže pozerať inak. Cieľom mojej práce nebolo zložité a podrobné skúmanie vlastností
zbraní podľa rôznych vedeckých teórií, ale rozobrať niektoré zbrane o ktorých sa
väčšina odborníkov zhoduje, že vyhovujú súčasným potrebám na služobnú ručnú palnú
zbraň (ale aj iné druhy zbraní, ktoré môžu byť využité v tejto oblasti), uviesť ich
výhody, prípadné nevýhody a navrhnúť možné varianty vyzbrojenia zamestnancov.
Najväčšia časť práce sa venovala problematike krátkych ručných zbraní, to je pištoliam
a revolverom, pretože tie tvoria najväčšie percento zbraní používaných v súkromných
bezpečnostných službách. Práca sa tiež zaoberala ostatnými ručnými palnými zbraňami.
Ručná palná zbraň sa ale nezaobíde bez streliva. Kvalitné strelivo veľmi ovplyvňuje
celkový výsledok streľby, preto nutne musela byť aspoň v krátkosti spomenutá aj táto
téma. Celkovú výzbroj zamestnancov dopĺňajú ostatné zbrane (chladné, úderné, ale aj
nesmrtiace). Problematika vyzbrojovania v súkromných bezpečnostných službách
v súčasnosti bola z môjho pohľadu a z pohľadu niektorých ďalších zdrojov rozobratá
v piatej kapitole.
Na záver treba ešte dodať, že výzbroj zamestnancov zďaleka nie je všetko. Bez
kvalitného výcviku so zbraňou, zamestnanec ani s tou najlepšou zbraňou nedokáže
adekvátne reagovať a tým sa zbraň vlastne stáva hrozbou nie len pre neho ale aj pre jeho
okolie. Existuje však veľké množstvo ďalších faktorov, ktoré na zamestnanca
vo
fyzickej ochrane pôsobia, ich rozbor by však bol námetom na ďalšiu diplomovú prácu.
76
ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
CIGÁNIK Ľ. – SELINGER P., 2003, EDIS Žilina, Náuka o zbraniach a strelive,
172s. ISBN 80-8070-064-8
CHANT Ch, 1997, INA Publishing Ltd. Bratislava, Ako pracujú zbrane, ISBN 80-8053024-6
FAKTOR Z., 1992, Aventium Praha, Nože a dýky
FAKTOR Z., 1995, Magnet-Press Praha, Zbrane pro sebaobranu, ISBN 80-85434-76-8
HAVEL V., 2001, Naše vojsko, Základní kniha o střelných zbraních pro sebaobranu,
ISBN 80-206-0590-8
JIRSÁK Č. - KODYM, P., 1984, Naše vojsko Praha, Vnější balistika a teorie střelby
KADAŇKA V., 1985, Naše vojsko Praha, Vnitřní balistika hlavňových systémů
KNEUBUEHL B. P., 2004, Naše vojsko Praha, Balistika střely, přesnost střelby, účinek
ISBN 80-206-0749-8
LUGS J., 1956, Naše vojsko Praha, Ruční palné zbraně I.
LUGS J., 1956, Naše vojsko Praha, Ruční palné zbraně II.
Časopisy:
JURAN Ľ Dr., Alarm magazín,, 3/2001, Zbrane pre sebaobranu vo fyzickej ochrane
osôb a majetku
NEVOLNÝ P., Alarm magazín, 2/2001, Bojové plemená psov
NEVOLNÝ P., Alarm magazín, 3/2001, Metodika výcviku hliadkových a strážnych psov
NEVOLNÝ P., Alarm magazín, 1/2002, Výcvik služobného psa 3. časť
Právne normy:
473/2005 Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
634/2005 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti
súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o súkromnej bezpečnosti)
190/2003 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
77
Internet:
http://www.Beretta90two.com
http://www.corbon.com
http://www.czub.cz
http://www.en.wikipedia.org
http://www.e-zbrane.sk
http://www.mvcr.cz/casopisy/policista/9712
http://www.pitbullsontheweb.com/petbull/findpit.html
http://www.remtek.com/arms
http://www.rozhlas.cz/psi/
http://www.self-defender.net
http://www.world.guns.ru
http://www.swamp.cz
http://www.ruger.com
Osobný rozhovor:
BARANOVSKÝ L., Generálny riaditeľ BONONIA Investigations & Security Slovakia
s.r.o., Skúsenosti s vyzbrojovaním zamestnancov SBS, 10. 03. 2006
78
PRÍLOHY
79
Príloha č. 1:
Porovnanie parametrov high – tech pištolí, ktoré sú pre služobnú činnosť cenovo menej
dotupné:
Typ zbrane
Glock 17
HK
SOCOM
HK USP
Walther P99
Five –
SeveN
Kaliber
9 mm
.45 ACP
9 mm
9 mm
5,7 mm
Náboj
9 mm Luger
.45 ACP
9 mm Luger
9 mm Luger
5,7 x 28
206
245
194
180
207
138
150
136
135
143
30
39
32
29
31
114
149
108
102
122,5
17
12
15
16
20
703
1200
770
700
618
Dĺžka
(mm)
Výška
(mm)
Šírka (mm)
Dĺžka
hlavne
(mm)
Kapacita
zásobníka
Hmotnosť
prázdnej
zbrane
(zdroj, Alarm magazín, 3/2001)
80
Príloha č. 2:
Porovnanie parametrov pištolí strednej triedy, pre služobnú činnosť zaujímavejšiu:
Typ zbrane
VUSTAM
STING II
CZ 100
CZ 110
ARMS
CZG2000
CZ 75D – C
Kaliber
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Náboj
9 Luger
9 Luger
9 Luger
9 Luger
9 Luger
190
177
180
188
183
140
130
130
135
128
36
32
31
33
35
94
95
98
102
98,5
16
13
13
15
14
785
645
670
755
920/780
SA/DA
DAO
SA/DA
DA
SA/DA
Dĺžka
(mm)
Výška
(mm)
Šírka (mm)
Dĺžka
hlavne
(mm)
Kapacita
zásobníka
Hmotnosť
prázdnej
zbrane
Spôsob
činnosti
(zdroj, Alarm magazín, 3/2001)
81
Príloha č. 3:
Strelivo
Zbraň
Energia (J)
9 mm K
Pištoľ
235
.32 H R Magnum
Revolver
250
9 mm Makarov
Pištoľ
300
7,65 Parabellum
Pištoľ
310
9 mm Police
Pištoľ
310
.38 Special
Revolver
310
.44 Special
Revolver
330
9 mm Ultra
Pištoľ
330
.45 Colt
Revolver
390
9 mm Parabellum
Pištoľ aj revolver
430
.45 ACP
Pištoľ aj revolver
440
9 mm Steyer
Pištoľ
480
.40 S&W
Pištoľ
530
9x21 IMI
Pištoľ
530
.38 Super auto
Revolver
550
.357 Magnum
Revolver
600
.41 Magnum
Revolver
640
10 mm Automatic
Pištoľ
670
.44 Magnum
Revolver
1000
.45 Win. Magnum
Pištoľ
1140
(zdroj, Havel, 2001, str. 27-28)
82
Príloha č. 4:
Dotazník
BONONIA Investigations & Security
Slovakia s.r.o.
Názov spoločnosti:
Typ používanej palnej zbrane
(zbraní):
ČZ 50
ČZ 83
ČZ 75
GLOCK 19
TAURUS
7,65 mm
9mm
.357 magnum
Kaliber zbrane:
Iné druhy zbraní(chladné,
nesmrtiace):
Súhlasím z uverejnením údajov
v diplomovej práci (podčiarknite):
áno
83
nie
Download

zbrane pre sebaobranu vo fyzickej ochrane