DOPLNKOVÁ SKÚSKA - pre ZP skupiny "D" sa skúsa sa na praktických skúskach so strelby
http://www.vizsla.estranky.sk
Otázka C.- 1:
Čo sú podľa zákona hlavné časti zbrane? Vymenujte ich. Opíšte postup pri vybíjaní zbrane v
miestnosti, kde sa nachádza viac osôb.
ODPOVEĎ C. – 1
- hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, valec revolvera, mechanizmus záveru
- vybrať zásobník a presvedčiť sa, či v nábojovej komore nie je zasunutý náboj, spustiť bicí
mechanizmus, celý úkon robiť v smere, kde nie sú žiadne osoby, aby nedošlo k ich
ohrozeniu
Otázka C.- 2:
Aký je rozdiel v konštrukcii pištole a revolvera? Ak ste sa presvedčili, že zbraň je vybitá,
možno touto zbraňou (nenabitou) pri tréningu mieriť na osobu? Aké ďalšie zásady je nutné
dodržiavať (vzdialenosť, vek a pod.)?
ODPOVEĎ C. – 2
- pištoľ – krátka guľová zbraň, ktorá môže byť jednovýstrelová alebo samonabíjacia so
zásobníkom v rukoväti
- revolver – krátka guľová zbraň s pevnou hlavňou a otáčajúcim sa valcom s nábojovými
komorami, ktoré sa pri streľbe natáčajú oproti vývrtu hlavne
- v žiadnom prípade, aj s nenabitou zbraňou sa nesmie mieriť na osobu bez žiadnych zásad
Otázka C.- 3:
Je možné vzduchovku prerobenú na malokalibrové náboje používať na športové účely? Je
možná streľba mimo schválenej strelnice? Ak áno tak z akých strelných zbraní a na čo je
povinný dbať ten, kto z takýchto strelných zbraní strieľa?
ODPOVEĎ C. – 3
- vzduchovku prerobenú na malokalibrové náboje nie je možné používať na športové účely,
takto prerobená sa stáva nedovolenou zbraňou
- mimo schválenej strelnice nie je možné strieľať (výnimku môže udeliť policajný útvar pri
rôznych streleckých podujatiach, jednorázovo) pri dodržaní všetkých bezpečnostných
opatreniach
Otázka C.- 4:
Vysvetlite konštrukčné rozdiely medzi dlhou a krátkou guľovou zbraňou. Je povolené
"priniesť si na strelnicu v zime na zahriatie alkoholický nápoj", aj keď je určený len na
vlastnú spotrebu?
ODPOVEĎ C. – 4
- dlhá zbraň sa pri streľbe ovláda oboma rukami, krátka zbraň sa pri streľbe ovláda
jednou rukou, konštrukčné rozdiely sú aj vo veľkosti zbraní
- nie, na strelnici sa zakazuje podávať, predávať alkohol, nápoje, alebo inak umožňovať ich
používanie
Otázka C.- 5:
Môže držiteľ zbrane upravovať strelivo do vlastnej zbrane? Ak áno, vysvetlite, v čom spočíva
úprava. Môže na strelnici cvične strieľať aj osoba mladšia ako 21 rokov? Ak áno, vysvetlite,
za akých podmienok.
http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ C. – 5
- nie, upravovať strelivo nemôže, úpravou sa stáva nedovoleným strelivom
- áno, pod dohľadom osoby, ktorá je držiteľom ZP alebo zodpovednej osoby zbrojnej
licencie, osoby od 12-18 rokov pod dohľadom držiteľa ZP staršieho ako 25 rokov a je
držiteľom ZP najmenej 3 roky
Otázka C.- 6:
Kto a na aké účely môže prebíjať strelivo? Vlastnými slovami vysvetlite, v čom spočíva
prebíjanie streliva. Môže na strelnici cvične strieľať aj osoba, ktorá nemá zbrojný preukaz?
Ak áno, vysvetlite, za akých podmienok.
ODPOVEĎ C. – 6
- pre vlastnú potrebu na športové a poľovné účely.
- prebíjanie streliva je vlastne osadenie nábojnice zápalkou, naplnenie prachovou náplňou
a zakruženie strely na krčok nábojnice – použijú sa nové alebo už použité komponenty
- osoby, ktoré nie sú držiteľmi zbrojného preukazu, môžu strieľať len na schválenej strelnici
pod dohľadom držiteľa ZP alebo zodpovednej osoby držiteľa zbrojnej licencie
Otázka C.- 7:
Vlastnými slovami vysvetlite, čo je to vzduchovka, plynovka a vetrovka a kedy je potrebné na
držanie týchto zbraní povolenie (zbrojný preukaz).
ODPOVEĎ C. – 7
- vzduchovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu stlačeného
pružinou prostredníctvom piestu
plynovka – v podstate vetrovka, v ktorej sa namiesto vzduchu používa iný plyn,
najčastejšie kysličník uhličitý
vetrovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu vypusteného
z tlakovej nádoby
Povolenie na tieto zbrane je potrebné, ak kinetická energia strely na ústi hlavne je vyššia
ako 15 J (džaulov).
Otázka C.- 8:
Vlastnými slovami opíšte konštrukčné rozdiely medzi poplašnou a štartovacou zbraňou, na
ktorú treba povolenie (zbrojný preukaz), a poplašnou a štartovacou zbraňou, ktorú možno
držať alebo nosiť bez povolenia. Vlastnými slovami vysvetlite, čo je to zámerná, námerná a
výstrelná.
ODPOVEĎ C. – 8
- Na poplašnú a štartovaciu zbraň , ktorá má výšľahový otvor v osi hlavne a kinetická
energia strely na ústi hlavne je vyššia ako 15 J (džaulov) treba ZP. Na poplašnú
a štartovaciu zbraň, ktorá nemá výšľahový otvor v osi hlavne netreba ZP
- Zámerná – spojnica oka, mieridiel a zámerného bodu
Námerná - priamka predstavujúca predĺženie osi hlavne pri zamierení pred výstrelom
Výstrelná - priamka predstavujúca predĺženie osi hlavne v okamihu výstrelu
Otázka C.- 9:
Opíšte konštrukciu náboja so stredovým zápalom, okrajovým zápalom a ihlovým zápalom
(Lefancheux). Opíšte zásady bezpečnej manipulácie s krátkou guľovou zbraňou pred čistením
po skončení streľby.
http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ C. – 9
- náboj so stredovým zápalom – zápalná zlož umiestnená v stredne dna nábojnice na
nákovke /kovadlinke/
náboj s okrajovým zápalom – zápalná zlož je umiestnená v dutom okraji dna nábojnice
náboj s ihlovým zápalom – zo spodu resp. z boku dna nábojnice vyčnieva ihla, ktorá
inicuje zápalnú zlož
- vyberieme zásobník, skontrolujeme, či nemáme v nábojovej komore náboj, dáme ranu
istoty, u revolvera vysunieme valec a vyberieme nábojnice prípadne náboje, ktoré vo valci
ostali, dáme ranu istoty, toto prevádzame na miestach, kde neohrozíme bezpečnosť iných
osôb, až potom môžeme začať čistiť zbraň
Otázka C.- 10:
Aké podmienky musí spĺňať plynová zbraň (napríklad vzduchovka), aby na jej držanie nebolo
potrebné povolenie (zbrojný preukaz)? Vlastnými slovami opíšte, čo je to dráha strely,
zámerný bod a zámerný uhol.
ODPOVEĎ C. – 10
- aby na držanie plynovej zbrane – vzduchovky nebolo potrebné povolenie musí kinetická
energia strely dosahovať na ústi hlavne do 15 J (džaulov)
- dráha strely – krivka, ktorú opisuje strela vo vzduchu. Delí sa na vzostupný oblúk /časť
dráhy strely od bodu výstrelu k vrcholu a zostupný oblúk /časť dráhy od vrcholu do bodu
dopadu/
zámerný bod – bod, na ktorý pred výstrelom zamierujeme
zámerný uhol – uhol zovretý zámernou a námernou
Otázka C.- 11:
Vlastnými slovami opíšte rozdiely medzi guľovnicou, brokovnicou a flobertkou. Je potrebné
na držanie flobertky zbrojný preukaz? Vlastnými slovami opíšte, ako by ste vo svojom byte
(dome) uložili guľovnicu a strelivo do nej tak, aby nedošlo k ich odcudzeniu alebo zneužitiu.
ODPOVEĎ C. – 11
- guľovnica – zbraň s drážkovým vývrtom hlavne, určená na streľbu guľovými nábojmi.
Vývrt hlavne má spravidla štyri polia a štyri drážky usporiadané do závitu, ktoré dávajú
strele potrebnú rotáciu, čím zlepšujú presnosť strely a zvyšujú dostrel zbrane
brokovnica – strelná zbraň, ktorej hlaveň má hladký vývrt. Je určená prevažne na streľbu
brokovými nábojmi
flobertka – jednohlavňová alebo dvojhlavňová dlhá zbraň na flobertkový náboj
s okrajovým zápalom. Hlaveň s hladkým vývrtom je určená na brokový náboj, ale môže sa
strieľať aj guľovým nábojom. Na flobertku je potrebné povolenie /zbrojný preukaz/ ak
energia strely je nad 7,5 J (džaulov)
- zbrane a strelivo uložíme oddelene a uzamkneme ich. Ak strelivo nemôžeme uložiť
v oddelenej miestnosti, v skrini alebo debni, musí sa uzamknúť samostatným zámkom
Otázka C.- 12:
Vlastnými slovami opíšte, aký je rozdiel medzi expanzným prístrojom, ktorý má výšľahový
otvor v osi hlavne, a expanzným prístrojom, ktorý nemá výšľahový otvor v osi hlavne.
Vysvetlite, čo je to zámerný bod a zámerný uhol.
http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ C. – 12
- ide o prístroje skonštruované výhradne na použitie streliva určené do expanzných zbraní.
Prístroj môže mať výšľahový otvor v osi hlavne alebo mimo osi hlavne t.j. zboku alebo na
vrchnej časti hlavne
- zámerný bod – bod, na ktorý pred výstrelom zamierujeme
zámerný uhol – uhol zovretý zámernou a námernou
Otázka C.- 13:
Čo je to plynová zbraň? Vlastnými slovami opíšte rozdiel medzi vzduchovkou, plynovkou a
vetrovkou. Kedy sa na plynovú zbraň vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť,
t.j. kedy na ich nosenie alebo držanie treba zbrojný preukaz? Vysvetlite, čo je to úroveň ústia,
uhol zdvihu a uhol výstrelu.
ODPOVEĎ C. – 13
- plynová zbraň – na uvedenie strely do pohybu využíva vzduch alebo iný stlačený plyn
mechanickým spôsobom
vzduchovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu stlačeného
pružinou prostredníctvom piestu
plynovka – v podstate vetrovka, v ktorej sa namiesto vzduchu používa iný plyn,
najčastejšie kysličník uhličitý
vetrovka – dlhá zbraň, v ktorej sa strela uvádza do pohybu tlakom vzduchu vypusteného
z tlakovej nádoby
- na plynovú zbraň sa vzťahuje povoľovacie konanie a evidenčná povinnosť, ak kinetická
energia strely na ústi hlavne je vyššia ako 15 J (džaulov)
- úroveň ústia – vodorovná rovina preložená stredom ústia hlavne
uhol zdvihu – uhol, , ktorý zviera námerná s výstrelnou: môže byť výškový alebo stranový
/kladný i záporný/
uhol výstrelu – uhol medzi úrovňou ústia /vodorovnou rovinou preloženou ústím hlavne/
a osou hlavne v okamihu výstrelu /výstrelnou/
Otázka C.- 14:
Vymenujte, ktoré zbrane sa považujú za zakázané zbrane. Môže sa stať zo zbrane, ktorej
držanie má občan povolené na základe platného zbrojného preukazu na poľovné účely,
úpravami zakázaná zbraň? Vysvetlite, čo je to výstrel a spätný náraz.
ODPOVEĎ C. – 14
- zakázanou zbraňou je
a)
vojenská zbraň
b)
samočinná zbraň
c)
zbraň pri ktorej bol jej pôvodný charakter a podoba zmenená tak, aby sa jej
použitím mohol spôsobiť ťažší následok ako pred jej úpravou, alebo zbraň,
ktorá má vzhľad iného predmetu
d)
palná zbraň, vyrobená z nekovového materiálu a neidentifikovateľná za
pomoci detekčných prístrojov a röntgenových prístrojov
e)
zbraň s pevne zabudovaným tlmičom hluku výstrelu
f)
zbraň s pevne zabudovaným laserovým zameriavačom, zameriavačom
skonštruovaným na princípe noktovízora, infražiariča, elektronického
zväčšenia obrazu a zariadenia na prevrátenie obrazu
g)
vyrobená zbraň alebo upravená zbraň, ak nejde o dovolenú výrobu alebo
dovolenú úpravu, zbraň s úpravami sťažujúcimi jej kriminalistickú
identifikáciu
http://www.vizsla.estranky.sk
-
áno, môže sa stať, ak by nešlo o dovolenú úpravu
výstrel – vymrštenie strely z vývrtu hlavne
spätný náraz – spätný pohyb zbrane pri výstrele vyplývajúci z princípu zachovania
hybnosti sústavy – rovnaký impulz sily, ktorý zrýchľuje strelu, pôsobí v opačnom smere
i na zbraň
Otázka C.- 15:
Vysvetlite, čo je to náboj, z akých častí pozostáva a aký je rozdiel medzi nábojom a nábojkou.
Je prevádzkový poriadok záväzný len pre zamestnancov strelnice a osoby, ktoré na strelnici
strieľajú, alebo je záväzný aj pre iné osoby?
ODPOVEĎ C. – 15
- náboj je strelivo použiteľné a určené do ručných palných zbraní nabíjaných zozadu:
pozostáva z nábojnice, zápalky, prachovej náplne /alebo len z nárazovej zlože/ a strely
nábojka – nábojnica so zápalkou a prachovou náplňou bez strely
- prevádzkový poriadok strelnice je záväzný pre všetky osoby
Otázka C.- 16:
Vlastnými slovami definujte samočinnú zbraň. Je takouto zbraňou pištoľ, v ktorej odstránenie
vystrelenej nábojnice, opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu sa deje účinkom
prachových plynov? Vysvetlite praktickú realizáciu zásady "So zbraňou zaobchádzajte vždy
tak, ako keby bola nabitá a pripravená na streľbu".
ODPOVEĎ C. – 16
- samočinná zbraň – palná zbraň, ktorej opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu
prebieha v dôsledku predchádzajúceho výstrelu a ktorej konštrukcia umožňuje viac
výstrelov na jedno stlačenie spúšte
- pištoľ nie je takouto zbraňou, je samo-nabíjacou zbraňou
- táto zásada vlastne upozorňuje na stálu opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a pri
zaobchádzaní s ňou z dôvodu maximálnej bezpečnosti
Otázka C.- 17:
Vysvetlite, čo je to vývrt hlavne a v tejto súvislosti aj rozdiely medzi guľovou hlavňou a
brokovou hlavňou. Kto sa môže zdržiavať na palebnej čiare pri cvičnej streľbe na strelnici?
ODPOVEĎ C. – 17
- vývrt hlavne – je samotný otvor hlavne, ktorý vedie strelu požadovaným smerom
guľová hlaveň – silnostená hlaveň, ktorá má skrutkovite drážkovaný vývrt slúžiaci na
uvedenie strely do otáčavého pohybu
broková hlaveň – tenkostená hlaveň s hladkým vývrtom /bez drážok/
- strelec a riadiaci streľby
Otázka C.- 18:
Vlastnými slovami opíšte guľovú hlaveň a jej vývrt, účel vývrtu a rozdiel medzi poľom a
drážkou vývrtu. Môžete so sebou zobrať na strelnicu priateľa, aby ste mu vysvetlil(-a) a na
palebnej čiare názorne ukázal(-a), ako má pri streľbe zaobchádzať so strelnou zbraňou?
(Poznámka: Váš priateľ nemá zbrojný preukaz.)
http://www.http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ C. – 18
- guľová hlaveň – silnostená hlaveň, ktorá má skrutkovite drážkovaný vývrt slúžiaci na
uvedenie strely do otáčavého pohybu, pole – časť vývrtu hlavne medzi drážkami, drážka –
prehĺbenie určitého tvaru postupujúce skrutkovito sústredene s vývrtom hlavne
- áno, možno si zobrať priateľa
Otázka C.- 19:
Máte zbrojný preukaz, ktorý vás oprávňuje držať 3 guľovnice, 2 brokovnice a 2
guľobrokovnice na poľovné účely, 4 brokovnice na športové účely a 1 pištoľ na osobnú
ochranu. Musíte tieto zbrane uložiť do trezoru, alebo stačí ich oddelené uloženie pod
osobitným zámkom? Počas cvičnej streľby na strelnici sa vám v pištoli "vzprieči náboj" a
poruchu si neviete sami odstrániť. Môžete požiadať o pomoc strelca na susednom stanovišti,
alebo urobíte iné opatrenie (ak áno, aké opatrenie to bude)?
ODPOVEĎ C. – 19
- v tomto prípade je viac ako 10 zbraní, musia byť uložené v trezore
- strelca na susednom stanovišti nemôžete požiadať, ale zdvihnutím ruky upozorníte
riadiaceho streľby na poruchu a počkáte na jeho ďalšie pokyny
Otázka C.- 20:
Vlastnými slovami opíšte rozdiely medzi jednovýstrelovou zbraňou , opakovacou zbraňou a
samočinnou zbraňou. Uveďte základné zásady bezpečnej manipulácie s pištoľou a
guľovnicou pred ich uložením na určené miesto vo svojom byte (dome).
ODPOVEĎ C. – 20
- jednovýstrelová zbraň - jednohlavňová zbraň, v ktorej sa náboj vkladá rukou priamo do
nábojovej komory
opakovacia zbraň – jednohlavňová zbraň so zásobovacím zariadením /zásobník, nábojová
schránka/ na ktorej sa vsunutie náboja, vytiahnutie a vyhodenie nábojnice vykoná ručným
ovládaním uzáveru
samočinná /automatická/ zbraň – zbraň v ktorej sa odstránenie vystrelenej nábojnice,
opätovné nabitie a napnutie bicieho mechanizmu deje účinkom prachových plynov. Podľa
konštrukcie spúšťacieho mechanizmu možno z nej strieľať jednotlivými výstrelmi alebo
dávkou
- pištoľ – vyberieme zásobník, skontrolujeme či nábojová komora je prázdna, zbraň uložíme
osobitne od streliva a zásobníka
guľovnica – skontrolujeme či nábojová komora je prázdna, zbraň uložíme osobitne od
streliva
Manipuláciu so zbraňami robíme tak, aby sme neohrozili bezpečnosť svoju a iných osôb
http://www.vizsla.estranky.sk
Otázka D.- 1:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavujú povrchové poranenia tvárovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie
prvej pomoci, ak strela alebo jej časti neprenikli do nosnej, resp. ústnej dutiny,
- v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci pri strelnom poranení, ak nastalo krvácanie do
nosnej dutiny (podľa pokynu komisie prakticky ukážte).
ODPOVEĎ D. – 1
- ide o postrel , i keď ide väčšinou o ľahké poranenie, môžu byť bočným úderom poranené
orgány v hĺbke. Tam kde je kosť tesne pod povrchom mäkkého tkaniva, vzniká odrazové
poranenie. Pri ňom strely vypadávajú z rany. Najčastejšie ich pozorujem na lebke. Prvá
pomoc spočíva v zastavení krvácania priložením tlakového obväzu priamo na ranu
a prevoz na zdravotnícke ošetrenie.
- Poranenému zdvihneme hlavu, vyčistíme nosnú dutinu od krvi, priložíme tlakový obväz
na nos a čo najrýchlejšie dopravíme na zdravotnícke ošetrenie
Otázka D.- 2:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejaví povrchové poranenie tvárovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci, ak strela alebo jej časti neprenikli do nosnej, resp. ústnej dutiny,
- v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci pri strelnom poranení, ak nastalo krvácanie do
ústnej dutiny.
ODPOVEĎ D. – 2
- ide o postrel , i keď ide väčšinou o ľahké poranenie, môžu byť bočným úderom poranené
orgány v hĺbke. Tam kde je kosť tesne pod povrchom mäkkého tkaniva, vzniká odrazové
poranenie. Pri ňom strely vypadávajú z rany. Najčastejšie ich pozorujem na lebke. Prvá
pomoc spočíva v zastavení krvácania priložením tlakového obväzu priamo na ranu
a prevoz na zdravotnícke ošetrenie.
- Poranenému zdvihneme hlavu, podložíme, spriechodníme dýchanie vyčisteným ústnej
dutiny od krvi a do doby odovzdania postihnutého lekárovi. Kontrolujeme pravidelne jeho
stav.
Otázka D.- 3:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie mozgovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci,
- kedy a ako by ste poskytli umelé dýchanie v takomto prípade.
ODPOVEĎ D. – 3
- postihnutý je v šoku, akonáhle mozog nedostane krvou potrebné množstvo kyslíka,
postihnutý upadá do bezvedomia, postupne prestáva dýchať, zastavuje sa mu krvný obeh.
Tu pomôže len okamžite začatá resuscitácia, teda oživovanie
- pri poranení mozgu ihneď začneme s umelým dýchaním, položíme postihnutého na chrbát,
zakloníme hlavu, odstránime z úst cudzie telesá, zhlboka sa nadýchneme, prstami
pritlačíme nos postihnutého a vdýchneme do neho vzduch, pričom pozorujeme , či jeho
hrudník klesá. Po dvoch vdychoch skontrolujeme tep, ak ho zachytíme, pokračujeme v
dýchaní frekvenciou 15-20/min. dovtedy, kým sa postihnutý sám nerozdýcha alebo do
príchodu lekára
http://www.vizsla.estranky.sk
Otázka D.- 4:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie mozgovej časti hlavy a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci,
- kedy a ako by ste poskytli masáž srdca v takomto prípade.
ODPOVEĎ D. – 4
-
-
postihnutý je v šoku, akonáhle mozog nedostane krvou potrebné množstvo kyslíka,
postihnutý upadá do bezvedomia, postupne prestáva dýchať, zastavuje sa mu krvný obeh.
Tu pomôže len okamžite začatá resuscitácia, teda oživovanie
ak je postihnutý v bezvedomí a umelým dýchaním je stále tep nehmatateľný, začneme
s masážou srdca tak, že si kľakneme tvárou k hrudníku postihnutého v úrovni jeho srdca,
nahmatáme koniec hrudnej kosti, dva až tri prsty nad jej koncom priložíme zapästnú
hranu svojej ruky, svoju ruku prekryjeme hranou druhej ruky, kolmo na dolnú polovicu
hrudnej kosti tlačíme tak, aby výkyvy boli 4-5 cm, masáž vykonávame frekvenciou 80100/min., dvakrát potom vdýchneme do postihnutého a pokračujeme 15 stlačeniami
a opäť 2 vdýchnutiami, asi po minúte skontrolujeme tep a dych, akonáhle sa objaví pulz,
prestaneme s masážou, skontrolujeme dych, ak postihnutý spontánne dýcha, ukončíme
i umelé dýchanie. Takto možno postihnutého udržiavať pri živote do príchodu lekára
Otázka D.- 5:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku,
- ako sa prejavuje poranenie hrtana a dýchacej trubice a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci.
ODPOVEĎ D. – 5
- postihnutému zdvihneme a podložíme hlavu, zastavíme krvácanie priložením tlakového
obväzu priamo na ranu a zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
- Príznakom je obtiažne dýchanie až dusenie, z rany vychádza pena, prvá pomoc je, že
očistíme ranu od krvných zrazenín, ranu ponecháme voľnú, v polosede postihnutému
zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
Otázka D.- 6:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku,
- ako sa prejavuje strelné poranenie hltana a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci.
ODPOVEĎ D. – 6
- postihnutému zdvihneme a podložíme hlavu, zastavíme krvácanie priložením tlakového
obväzu priamo na ranu a zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
- postihnutému z rany vychádzajú sliny, zmes tekutiny s krvou, prvá pomoc je, že na ranu
priložíme krycí obväz a okamžite postihnutému zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
Otázka D.- 7:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri povrchovom strelnom poranení krku,
- ako sa prejavuje strelné poranenie veľkých krčných ciev a v čom spočíva poskytnutie prvej
pomoci.
http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ D. – 7
- postihnutému zdvihneme a podložíme hlavu, zastavíme krvácanie priložením tlakového
obväzu priamo na ranu a zabezpečíme zdravotnícku pomoc.
- prejavuje sa to príznakom šoku, výrazným krvácaním so striekaním jasnočervenej krvi,
prvá pomoc spočíva v okamžitom zastavení krvácania priložením tlakového obväzu
priamo do rany alebo prstom ruky a do doby odovzdania postihnutého lekárovi.
Pravidelne kontrolujeme jeho stav a účinnosť zastavenia krvácania
Otázka D.- 8:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie hrudníka, ak strela alebo jej časť prenikla do hrudnej
dutiny,
- ako by ste poskytli prvú pomoc v tomto prípade.
ODPOVEĎ D. – 8
- krvácanie, bolesť, stres, čo vedie k následnému porušeniu krvného obehu až k jeho
zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu
- postihnutého dať do polosedu, zastaviť krvácanie priložením neprievzdušného materiálu
/igelit/, nepodávať tekutiny, v prípade zastavenia dýchania alebo činnosti srdca okamžite
začať resuscitáciou, teda oživovanie /umelé dýchanie, masáž srdca/ a privolať odbornú
lekársku pomoc.
Otázka D.- 9:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie hrudníka, ak strela alebo jej časť prenikla do hrudnej
dutiny a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci,
- ako sa prejavuje strelné poranenie chrbtice v hrudnej oblasti a v čom spočíva poskytnutie
prvej pomoci.
ODPOVEĎ D. – 9
- krvácanie, bolesť, stres, čo vedie k následnému porušeniu krvného obehu až k jeho
zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu
- postihnutého dať do polosedu, zastaviť krvácanie priložením neprievzdušného materiálu
/igelit/, nepodávať tekutiny, v prípade zastavenia dýchania alebo činnosti srdca okamžite
začať resuscitáciou, teda oživovanie /umelé dýchanie, masáž srdca/ a privolať odbornú
lekársku pomoc.
- sťažením dýchania, krvácaním a hlavne poruchou citlivosti a hybnosti dolných končatín,
dochádza aj k poruche krvného obehu, k šoku a podľa prieniku strely do organizmu môže
nastať zástava srdca. Prvá pomoc - postihnutého uložiť na tvrdý podklad, zastaviť
krvácanie priložením tlakového obväzu, v prípade zastavenia dýchania alebo činnosti
srdca okamžite začať resuscitáciou, teda oživovanie /umelé dýchanie, masáž srdca/
a privolať odbornú lekársku pomoc.
Otázka D.- 10:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie brucha, ak strela alebo jej časť prenikla do brušnej dutiny
a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci,
- ako sa prejavuje v takomto prípade strelné poranenie chrbtice v bedrovej oblasti a v čom
spočíva poskytnutie prvej pomoci.
http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ D. – 10
- v bruchu môže nahromadený vzduch resp. plyn explodovať a následným potrhaním
vnútorností dochádza ku krvácaniu do dutiny brušnej, bolesť, stres, čo vedie k následnému
porušeniu krvného obehu až k jeho zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu.
Prvá pomoc - v prvom rade urobiť protišokové opatrenie, prekryť ranu tlakovým obväzom
ak nedošlo k výhrezu vnútorností, a do doby odovzdania postihnutého lekárovi
kontrolovať pravidelne jeho stav a účinnosť obväzu.
- príznaky a poskytnutie prvej pomoci podobne ako u druhej časti odpovede G.-9
Otázka D.- 11:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako sa prejavuje strelné poranenie brucha, ak strela alebo jej časť prenikla do brušnej dutiny
a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci,
- ako by ste poskytli prvú pomoc, ak by pri takomto poranení došlo k výhrezu (napríklad
čriev) von z brucha.
ODPOVEĎ D. – 11
- v bruchu môže nahromadený vzduch resp. plyn explodovať a následným potrhaním
vnútorností dochádza ku krvácaniu do dutiny brušnej, bolesť, stres, čo vedie k následnému
porušeniu krvného obehu až k jeho zlyhaniu, k šoku, zastaveniu dýchania, bezvedomiu.
Prvá pomoc - v prvom rade urobiť protišokové opatrenie, prekryť ranu tlakovým obväzom
ak nedošlo k výhrezu vnútorností, a do doby odovzdania postihnutého lekárovi
kontrolovať pravidelne jeho stav a účinnosť obväzu.
- v prvom rade urobiť protišokové opatrenie, výhrez vnútorností /čriev/ nedávať naspäť do
brušnej dutiny, ale použiť len krycí materiál, najlepšie igelit. Čo najrýchlejšie privolať
lekársku pomoc, pričom pravidelne kontrolovať stav postihnutého.
Otázka D.- 12:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí hornej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako sa prejavuje strelné poranenie veľkých ciev a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci
pri takomto poranení hornej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 12
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- výrazné krvácanie, preto treba krvácanie čo najrýchlejšie zastaviť, najlepšie cez tlakový
vankúšik, ak ho nemáme tak priamym stlačením krvácajúcej rany rukou až do odovzdania
postihnutého lekárovi
Otázka D.- 13:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí hornej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení kostí, resp. kĺbov, pri takomto
poranení hornej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 13
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
http://www.vizsla.estranky.sk
-
pri ošetrení treba dbať na dôkladnosť, pri nesprávnom pohybe sa môžu poškodiť okolité
cievy, nervy i okolité orgány, zlomeninu treba ošetriť na mieste, zlomenú končatinu po
zastavení krvácania znehybníme pomocou dlahy, ak ju nemáme pri zlomeninách horných
končatín použijeme záves a rameno fixujeme k trupu. Treba znehybniť kĺb nad a pod
zlomeninou, zabezpečiť stabilizáciu krvného obehu a prevoz na lekárske ošetrenie.
Otázka D.- 14:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí hornej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci pri strelnom poranení hornej končatiny,
ak by došlo k poraneniu veľkých ciev a zároveň aj kostí.
ODPOVEĎ D. – 14
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- v pravom rade čo najrýchlejšie zastaviť krvácanie pomocou tlakového vankúšika alebo
rukou, ktorú dáme priamo na krvácajúcu ranu a ďalší postup ako pri druhej časti
odpovede G.-13
Otázka D.- 15:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí dolnej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako sa prejavuje strelné poranenie veľkých ciev a v čom spočíva poskytnutie prvej pomoci
pri takomto poranení dolnej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 15
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- výrazné krvácanie, preto treba krvácanie čo najrýchlejšie zastaviť, najlepšie cez tlakový
vankúšik, ak ho nemáme tak priamym stlačením krvácajúcej rany rukou až do odovzdania
postihnutého lekárovi
Otázka D.- 16:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí dolnej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení kostí, resp. kĺbov, pri takomto
poranení dolnej končatiny.
ODPOVEĎ D. – 16
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- pri ošetrení treba dbať na dôkladnosť, pri nesprávnom pohybe sa môžu poškodiť okolité
cievy, nervy i okolité orgány, zlomeninu treba ošetriť na mieste, zlomenú končatinu po
zastavení krvácania znehybníme pomocou dlahy, ak ju nemáme pri zlomeninách dolných
končatín poranenú nohu fixujeme ku zdravej nohe, treba znehybniť kĺb nad a pod
zlomeninou, zabezpečiť stabilizáciu krvného obehu a prevoz na lekárske ošetrenie.
http://www.vizsla.estranky.sk
Otázka D.- 17:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste poskytli prvú pomoc pri strelnom poranení mäkkých častí dolnej končatiny bez
poranenia veľkých ciev, resp. kostí,
- ako by ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci pri strelnom poranení dolnej končatiny,
ak by došlo k poraneniu veľkých ciev a zároveň aj kostí.
ODPOVEĎ D. – 17
- ide o postrel, v prvom rade zastaviť krvácanie priložením tlakového obväzu na postihnuté
miesto a prevoz na lekárske ošetrenie
- v prvom rade čo najrýchlejšie zastaviť krvácanie pomocou tlakového vankúšika alebo
ruky priamo na krvácajúcu ranu, pri ošetrení treba dbať na dôkladnosť, pri nesprávnom
pohybe sa môžu poškodiť okolité cievy, nervy i okolité orgány, zlomeninu treba ošetriť na
mieste, zlomenú končatinu po zastavení krvácania znehybníme pomocou dlahy, ak ju
nemáme pri zlomeninách dolných končatín poranenú nohu fixujeme ku zdravej nohe,
treba znehybniť kĺb nad a pod zlomeninou, zabezpečiť stabilizáciu krvného obehu
a prevoz na lekárske ošetrenie.
Otázka D.- 18:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- všeobecné známky zvýšenej straty krvi v prípade strelného poranenia a v čom spočíva
poskytnutie prvej pomoci,
- ako by ste postupovali v prípade, že zranená osoba upadne do
bezvedomia.
ODPOVEĎ D. – 18
- strata väčšieho množstva krvi bezprostredne ohrozuje človeka ťažkým šokom, pokračujúce
krvácanie spôsobuje smrť vykrvácaním, preto treba každé väčšie krvácanie zastaviť čo
najrýchlejšie buď priamym stlačením krvácajúcej rany rukou, najlepšie cez tlakový
vankúšik, ním môže byť kus látky alebo odevu. Ak nemôžeme z akýchkoľvek dôvodov
priložiť tlakový obväz, udržujeme priame stlačenie rany až do odovzdania postihnutého
lekárovi
- umiestnime ho do správnej polohy, musí ležať na chrbte, ak nedýcha zakloníme mu hlavu,
odstránime z úst cudzie telesá, zhlboka sa nadýchneme, prstami pritlačíme na nos
postihnutého a vdýchneme vzduch do neho, pričom pozorujeme, či hrudník klesá, po
dvoch vdychoch skontrolujeme tep. Ak ho zachytíme pokračujeme v dýchaní frekvenciou
15-20/min. dovtedy, kým sa postihnutý sám nerozdýcha alebo do príchodu lekára
Otázka D.- 19:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- akoby ste postupovali pri poskytovaní prvej pomoci zranenej osobe, ak nedýcha, ale má
hmatné pulzácie, t.j. je zachovaná činnosť srdca,
- kedy a ako by ste postupovali pri poskytovaní vonkajšej masáže srdca.
ODPOVEĎ D. – 19
- umiestnime ho do správnej polohy, musí ležať na chrbte, ak nedýcha zakloníme mu hlavu,
odstránime z úst cudzie telesá, zhlboka sa nadýchneme, prstami pritlačíme na nos
postihnutého a vdýchneme vzduch do neho, pričom pozorujeme, či hrudník klesá, po
dvoch vdychoch skontrolujeme tep. Ak ho zachytíme pokračujeme v dýchaní frekvenciou
15-20/min. dovtedy, kým sa postihnutý sám nerozdýcha alebo do príchodu lekára
- ak je postihnutý v bezvedomí a počas umelého dýchania je tep naďalej nehmatateľný,
pristúpime k vonkajšej masáži srdca a to tak, že si kľakneme tvárou k hrudníku
http://www.vizsla.estranky.sk
postihnutého v úrovni jeho srdca, nahmatáme koniec hrudnej kosti, dva až tri prsty nad
jej koncom priložíme zápästnú hranu svojej ruky, svoju ruku prekryjeme hranou druhej
ruky, kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti tlačíme tak, aby výkyvy boli 4-5 cm, masáž
vykonávame frekvenciou 80-100/min., dvakrát vdýchneme a pokračujeme 15 stlačeniami
a opäť 2 vdýchnutia, asi po minúte skontrolujeme tep a dych, akonáhle sa objaví pulz,
prestaneme s masážou, skontrolujeme dych, ak pacient spontánne dýcha, ukončíme
i umelé dýchanie, takto postihnutého udržiavame pri živote do príchodu lekára
Otázka D.- 20:
Vlastnými slovami opíšte, prípadne podľa pokynu komisie prakticky ukážte:
- ako by ste postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobe zasiahnutej slzotvorným plynom,
ak nedošlo k poraneniu oka črepinami strely,
- ako by ste postupovali pri poskytnutí prvej pomoci osobe zasiahnutej nervovoparalytickým
plynom, ak upadne do bezvedomia.
ODPOVEĎ D. – 20
- opakovane opláchneme pod čistou tečúcou vodou oči a postihnutého prevezieme na
lekárske ošetrenie
- v prvom rade postihnutého dáme na čerstvý vzduch a okamžite začneme s resuscitáciou,
teda oživovaním, najprv umelým dýchaním, ak bude neúčinné začneme s vonkajšou
masážou srdca, pričom postihnutého udržiavame pri živote do príchodu lekára
http://www.vizsla.estranky.sk
Otázka E.- 1:
Prakticky predveďte ako je zakázané manipulovať so zbraňou na strelnici.
ODPOVEĎ E.- 1:
- je zakázané :
- pri skupinovom strieľaní nabíjať zbraň bez povelu riadiaceho streľby,
- mieriť zbraňou na ľudí a do tylového priestoru,
- akokoľvek manipulovať so zbraňou mimo určeného miesta,
- začať alebo viesť streľbu z poškodených zbraní v zakázanom smere streľby,
- začať alebo viesť streľbu po vztýčení bielej zástavy, po daní pokynu na zastavenie
alebo po dohovorenom signále,
- odkladať nabitú i nenabitú zbraň kdekoľvek alebo ju odovzdávať iným osobám,
- dotýkať sa nevybuchnutých striel, rozoberať náboje,
Otázka E.- 2:
Predveďte a vysvetlite podstatu mierenia so strelnou zbraňou na určený bod.
ODPOVEĎ E.- 2:
- zbraň zdvihneme po najmenšej dráhe (po priamke – tak ako keby sme chceli zbraňou
bodnúť v pred) do zorného poľa očí v smere určeného bodu (terču),
- ustálime mieridlá – mušku v cieľniku („rovná muška“ znamená, že muška je umiestnená
v cieľniku tak, aby je vrchol bol zarovno vo výške hrán cieľnika a po oboch stranách
mušky boli rovnaké medzery),
Otázka E.- 3:
Prakticky predveďte akú činnosť vykonáte so zbraňou pred samotnou streľbou.
ODPOVEĎ E.- 3:
- vybratie zbrane z púzdra (prípadne z tašky a pod.) tak, aby zbraň smerovala do strelišťa,
- kontrola zbrane :
- vytiahnutie zásobníka zo zbrane (po príchode na strelnicu by zbraň mala byť prázdna
bez zasunutého zásobníku),
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory,
- vykonanie rany istoty v smere terču,
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- nabitie zbrane,
- zbraň neustále smeruje v smere terča.
Otázka E.- 4:
Predveďte nabitie a prebitie a vybitie zbrane.
ODPOVEĎ E.- 4:
- nabitie zbrane :
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory; inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory),
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
http://www.vizsla.estranky.sk
zbraň smeruje do strelišťa (alebo iné bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade
streľbu zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť späť do púzdra,
prebitie zbrane :
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- zasunutie druhého zásobníku,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory, inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory),
- ak pred prebíjaním ostal náboj v nábojovej komore (tzv. „taktické prebíjanie“), záver
už neobťahujeme,
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade
streľbu zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť do púzdra,
vybitie zbrane :
zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
ukazovák je mimo spúšť,
vybratie zásobníku zo zbrane,
obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
odloženie zbrane do púzdra (trezoru a pod.) osobitne od zásobníku s nábojmi.
-
-
-
Otázka E.- 5:
Prakticky predveďte ako by ste postupovali ako strelec v prípade poruchy zbrane.
ODPOVEĎ E.- 5:
- zbraň smeruje do strelišťa ,
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča ,
- odstránenie závady ak k nej už predchádzajúcimi úkonmi nedošlo,
- v prípade neodstránenia závady zbraň nepoužívať,
- zabezpečiť, aby v prípade neodstránenia závady nedošlo k ohrozeniu osôb touto zbraňou
(zo zbraňou v tomto prípade zaobchádzame tak, ako keby bola pripravená k streľbe).
Otázka E.- 6:
Prakticky predveďte aký postup dodržíte pri vybíjaní zbrane.
ODPOVEĎ E.- 6:
- zbraň smeruje do strelišťa,
http://www.vizsla.estranky.sk
-
ukazovák je mimo spúšť,
vybratie zásobníku zo zbrane,
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča,
odloženie zbrane do púzdra osobitne od zásobníku s nábojmi,
Otázka E.- 7:
Prakticky predveďte ako by ste postupovali v prípade poruchy zbrane spôsobenú vzpriečenou
nábojnicou.
ODPOVEĎ E.- 7:
- zbraň smeruje do strelišťa,
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- odstránenie vzpriečenej nábojnice,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča ,
- pokračovanie v streľbe po opätovnom nabití zbrane.
Otázka E.- 8:
Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť kratšiu
ako 15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok.
ODPOVEĎ E.- 8:
- na palebnej čiare pred manipuláciou so zbraňou :
- nasadenie ochranných okuliarov,
- nasadenie chráničov sluchu,
ďalší postup.
Otázka E.- 9:
Prakticky predveďte prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť dlhšiu ako
15 metrov pri povinnosti použitia ochranných pomôcok.
ODPOVEĎ E.- 9:
- na palebnej čiare pred manipuláciou so zbraňou :
- nasadenie ochranných okuliarov,
- nasadenie chráničov sluchu,
- ďalší postup.
- jedná sa o vzdialenosť väčšiu ako 15 metrov odporúča sa i v tomto prípade použiť
ochranné pomôcky
Otázka E.- 10:
Prakticky vykonajte bezpečnostnú prehliadku a uschovanie zbrane.
ODPOVEĎ E.- 10:
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
http://www.vizsla.estranky.sk
-
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
odloženie zbrane do púzdra.
odloženie zbrane do trezora, resp. plechovej skrine
Otázka E.- 11:
Prakticky predveďte vyčistenie zbrane.
ODPOVEĎ E.- 11:
- vykoná sa bezpečnostná prehliadka zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- rozborka zbrane,
- vyčistenie zbrane (konkor, olej a pod., vytretie do sucha, prípadne konzervácia pri
predpoklade jej dlhšieho nepoužívania),
- zborka zbrane,
- bezpečné odloženie zbrane.
Otázka E.- 12:
Prakticky predveďte čiastočné rozobratie a zloženie zbrane, ktoré je potrebné k vyčisteniu
zbrane.
ODPOVEĎ E.- 12:
Záleží od druhu zbrane – zhodné u všetkých typov :
- vykoná sa bezpečnostná prehliadka zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- zloženie záveru zbrane,
- zloženie vratnej pružiny,
- zborka opačným spôsobom.
bezpečné odloženie zbrane
Otázka E.- 13:
Predveďte názorne
ukončení streľby.
postup
prípravy
na
streľbu
a postup
pri
http://www.vizsla.estranky.sk
ODPOVEĎ E.- 13:
- vybratie zbrane z púzdra (prípadne z tašky a pod.) tak, aby zbraň smerovala do strelišťa,
- kontrola zbrane :
- vytiahnutie zásobníka zo zbrane (po príchode na strelnicu by zbraň mala byť prázdna
bez zasunutého zásobníku),
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory,
- vykonanie rany istoty v smere terču,
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- nabitie zbrane,
- zbraň neustále smeruje v smere terča.
- vybitie zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa,
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča,
- odloženie zbrane do púzdra osobitne od zásobníku s nábojmi,
Otázka E.- 14:
Prakticky predveďte postup a vysvetlite príčiny ak pri streľbe na strelnici máte závadu na
zbrani, náboj ostal v nábojovej komore a zbraň nevystrelila.
ODPOVEĎ E.- 14:
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- vybratie náboja z nábojovej komory,
- kontrola nábojovej komory,
- zasunutie druhého zásobníku,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory, inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory), prípadne jeho spustenie poistkou ak ostal už pri predchádzajúcich úkonoch
v zadnej polohe,
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo iné bezpečné miesto napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade
streľbu zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť do púzdra,
Otázka E.- 15:
Prakticky predveďte postup pri odstraňovaní závady ak pri streľbe na strelnici strela ostala po
výstrele v hlavni zbrane.
ODPOVEĎ E.- 15:
- ukončenie streľby,
- vybratie zásobníka zo zbrane,
- vizuálne skontrolovanie nábojovej komory,
- odloženie zbrane do púzdra,
- závadu necháme odstrániť odborníkom /oprávnenej osobe/.
http://www.vizsla.estranky.sk
Otázka E.- 16:
Prakticky predveďte nabitie a vybitie zbrane.
ODPOVEĎ – E. - 16:
- nabitie zbrane :
- zasunutie zásobníku s nábojmi do zbrane,
- obtiahnutie záveru (vykonať rázne a plynulo tak, že záver sa po natiahnutí do zadnej
polohy pustí a silou vratnej pružiny dôjde k samotnému zasunutiu náboja do nábojovej
komory, inak by mohlo dôjsť ku skríženiu náboja pri jeho zasúvaniu do nábojovej
komory),
- toto všetko vykonať za dodržiavania bezpečnostných zásad :
- zbraň smeruje do strelišťa ,
- ukazovák je mimo spúšť,
- sledovať či sa v strelišti nenachádzajú osoby, zvieratá a pod., v tomto prípade streľbu
zastaviť, zbraň zaistiť (prípadne vybiť) a odložiť späť do púzdra,
- vybitie zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa (alebo na iné bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
- kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
- „rana istoty“ v smere terča (prípadne na bezpečné miesto, napr. v kancelárii, doma a
pod.),
- odloženie zbrane do púzdra (trezoru a pod.) osobitne od zásobníku s nábojmi.
Otázka E.- 17:
Prakticky predveďte vybitie zbrane ak chcete prerušiť streľbu a záver ostal v prednej polohe
a nepoužitý náboj v nábojovej komore.
ODPOVEĎ E.- 17:
- vybitie zbrane :
- zbraň smeruje do strelišťa
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy, náboj vypadne
- vizuálna kontrola nábojovej komory ,
- „rana istoty“ v smere terča ,
- odloženie zbrane do púzdra .
- zdvihnutie nepoužitého náboja príp. iných súčastí
Otázka E.- 18:
Prakticky predveďte vybitie zbrane ak záver neostal v zadnej polohe a následnú bezpečnostnú
prehliadku zbrane.
ODPOVEĎ E.- 18:
- zbraň smeruje do strelišťa
- ukazovák je mimo spúšť,
- vybratie zásobníku zo zbrane,
- obtiahnutie záveru do zadnej polohy,
http://www.vizsla.estranky.sk
-
kontrola nábojovej komory (prípadne vybratie náboja z nábojovej komory),
„rana istoty“ v smere terča
odloženie zbrane do púzdra osobitne od zásobníka
Otázka E.- 19:
Prakticky predveďte postupnosť jednotlivých krokov pri nasadzovaní ochranných pomôcok
pred streľbou a manipulácia s nimi počas streľby.
ODPOVEĎ E.- 19:
- na palebnej čiare pred manipuláciou so zbraňou :
- nasadenie ochranných okuliarov,
- nasadenie chráničov sluchu,
- ďalší postup pred a počas streľby
- počas streľby sa s ochrannými pomôckami nemanipuluje, až pod odstrieľaní
a odložení zbrane do púzdra
Otázka E.- 20:
Pri streľbe na strelnici Vám začne zvoniť mobilný telefón. Prakticky predveďte ako budete
postupovať, ak chcete hovoriť s volajúcim.
ODPOVEĎ E.- 20:
- na strelnici sa mobilný telefón zásadne vypína,
- ak sa tak stane na zvonenie nereagujeme,
- po streľbe ukončíme činnosť za dodržania všetkých bezpečnostných zásad a až mimo
palebnej čiary a pokiaľ je to možné aj mimo strelnice obsluhujeme telefón.
Download

stiahnite si