Ročník VII, Číslo 4 | 2.máj 2012
Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Náš "Veľký" deň
Matador – Automotive sa zaradil na tretie miesto spomedzi
218 zahraničných dodávateľov firmy SUZUKI v Ostrihome.
Cenu prevzal riaditeľ spoločnosti Ing. Boris Sluka.
Na Deň dodávateľov, 17-teho Apríla
2012 boli pozvaní do SUZUKI – Ostrihomu, predstavitelia našej spoločnosti
v zastúpení riaditeľa spoločnosti Borisa
Sluku a obchodného manažéra Ing.
Viktora Kĺbika. Suzuki až do poslednej
chvíle tajilo obsah tohto stretnutia a preto výsledky boli milým prekvapením.
lov. Naša spoločnosť Matador-Automotive je jedným z nich. Vyhodnotenie
bolo stanovené nasledovne:
„Za dosiahnutím tohto úspechu vidím
aktívny prístup všetkých pracovníkov
z Obchodu, Nákupu, Logistiky a plánovania, Výroby, Kvality, Technického,
Personálneho a Finančného úseku ako i
každému pracovníkovi, ktorý sa snažil
dosiahnuť maximum pre tohto zákazníka po celý uplynulý rok“, zdôraznil
riaditeľ spoločnosti Ing. Boris Sluka.
Naša spoločnosť dosiahla 92,6 percentuálnych bodov a to jej zabezpečilo tretie miesto v celkovom hodnotení za spoločnosťami AGC Automotive Czech a.s.,
– dodávateľa skiel a poľskou firmou
Stomil Sanok S.A. – dodávateľa tesnení.
Do kategórie najlepších dodávateľov
boli zaradení len tí dodávatelia, ktorí
majú ročný obrat minimálne 1,3 mil.€
a dodávajú minimálne 10 finálnych die-
Kvalita – 45%
Cena – 35%
Dodávky -15%
Flexibilita – 5%
Spolu - 100%
Ďalšie ocenenie prišlo následne, keď
v rámci 1/1/1 aktivít (úsporného programu 1diel,1 gram,1cent) sme dosiahli
29 bodov, a teda druhé miesto, hneď za
spoločnosťou Calsonic Kansei Romania
S.R.L., dodávajúcou chladiče a klimatizáciu pre Suzuki.
Je náležité uvedomiť si fakt, že žiaden zo
súčasných dodávateľov nezískal 2 ocenenia naraz. Najdôležitejšie je však, že v
rámci konkurencie lisovaných a zváraných dielov sme zo všetkých dodávateľov obstáli najlepšie. Je to pre nás
výzva do budúcnosti, ale zároveň i záväzok - udržať a ešte zlepšiť riadenie a výrobné procesy v našej firme. V systéme
hodnotenia dodávateľov pre r. 2012 pre
tento rok pribudne aj vyhodnocovanie
za dodávanie dielov náhradnej spotreby
načas.
Pre tento rok si v Suzuki vytýčili nasledovné hlavné ciele:
Cost saving začal už plánovaním na rok
2012. Vtedy boli vytipované významné
oblasti nákladov, kde sa stanovili ciele na
ich znižovanie na základe analýz
a benchmarkingu. Tie riaditelia
spoločností rozpracovali do konkrétnych programov a opatrení so stanovením zodpovednosti, termínov a zdrojov
na dosiahnutie prínosov. Súbežne
prebehli stretnutia s vedúcimi úsekov s
cieľom zozbierania podnetov na
zefektívnenie daného procesu. „Za obe
spoločnosti sa vyzbieralo viac ako 80
podnetov, niektoré sú v štádiu rozpracovania, iné už ukončené“, dodáva Peter
Neubauer.
1, včasná výroba a dodávka prototypových dielov pre nový model YAA –
následník SX-4
2, príprava a vyhodnocovanie cenových
ponúk na nový model Suzuki
3, zlepšovací proces - Kaizen a VAVE
aktivity
4, sústrediť sa na kvalitu dielcov
5, včasné dodávky náhradnej spotreby
6, výmena informácií – flexibilita načas,
dodržiavanie termínov
„Cost saving“
alebo ako šetriť v skupine Matador
Základné pravidlo je - firma sú ľudia.Keď tí zlepšujú svojimi nápadmi v procesoch hodnotu
firmy, hodnota firmy rastie. Tým rastie aj hodnota pracovníkov, čo sa odrazí na ich
finančnej motivácií. Poďte aj vy a šetrite s nami.
Ako sme šetrili v MAV
V MAV spoločne s úsekom kvality, pod
vedením Ing. Petra Patakyho, pripravujeme program automatická nepretržitá kontrola kvality za účelom
eliminácie chybovosti v procese kontroly
spôsobenej ľudským faktorom
Cost saving u nás
Mário Kozáček(MiD) a Peter Neubauer(MAV) z controllingu pracujú od septembra minulého roku na tom, ako
v skupine Matador Holding ušetriť. Najväčší potenciál vidia vo výrobných spoločnostiach Matador Automotive, a.s.
Vráble (MAV) a Matador industries, a.s.
Dubnica nad Váhom (MiD). „Našou
úlohou je nastavenie princípov, odmeňovania, cez koordináciu, až po dohľad
nad implementáciou a realizáciou šetriacich programov v samotnom prostredí
spoločností“, spresňuje Mário Kozáček
Ruka v ruke s tým bežia zlepšovateľské
hnutia. Ich výsledkom sú technické,
výrobné alebo prevádzkové zlepšenia,
vznikajúce primárne v procese výroby.
Riaditeľ spoločnosti Ing. Boris Sluka pri preberaní ocenenia „Najlepší dodávateľ roka 2011“
Podajte návrh, šetrite s nami a budete odmenení
Čo je to Cost saving?
Cost saving je systematické hľadanie
úspor v spotrebe (nákladoch) a opatrení
na ich zavádzanie do praxe, bez
negatívneho dopadu na kvalitu výrobku
a procesov.
Náklad = Spotreba v jednotkách x Cena
za jednotku.
Prirovnajte si to k hospodáreniu v domácnostiach – minúť môžete iba toľko,
čo zarobíte (náklady versus príjmy), no
aj tak sa snažíte nájsť alternatívy, aby ste
neobmedzili kvalitu svojho života a
ušetrili. Rovnako je to aj vo firme.
Tieto ocenenia sú prvé od OEM (Original Equipment Manufacturer) zákazníka a odrážajú prácu celej firmy. Vďaka
preto právom patrí každému z Vás, či už
pri príprave a riadení celého projektového tímu pod vedením Projektového
manažéra - Ing. Macáka.
Kto zlepšuje, zarobí
V mesiaci máj vyplatíme v spoločnosti
MiD za dve CS akcie 175,-EUR. V rámci
zlepšovateľského hnutia ste za posledný
rok podali 5 návrhov, z toho dva boli
schválené a odmenené sumou 200,EUR. Okrem toho ste podali 40 návrhov
drobných zlepšení (DZ), z ktorých bolo
Po úspešnej nominácii na model YAA –
Následník modelu SX-4 sa zákazník
Suzuki stal pre Matador-Automotive
číslom dva, hneď po skupine VW. Preto
bude len na nás, ako zvládneme tieto
náročné úlohy. Za náš zákaznícky tím
môžeme prehlásiť, že spravíme všetko
pre to, aby sme pretrvávajúci trend
udržali a aj na budúci rok sa mohli tešiť
z dosiahnutých úspechov.
Ing. Viktor Kĺbik
Obchodný manažér
24 prijatých na realizáciu, týkali sa
zlepšenia pracovných podmienok,
ergonómie pracoviska a podobne.
Celkové odmeny za DZ v roku 2011 boli
180,-EUR. Čo nás teší je rastúci záujem,
len za prvý kvartál tohto roka bolo
podaných 14 DZ, z toho 9 schválených
s odmenou 150,-EUR.
V spoločnosti MAV vzhľadom na väčšiu
opakovateľnosť výroby, a k tomu aj
odpovedajúce možnosti ovplyvnenia
procesov sme pri celkových prínosoch
zo zlepšovateľského hnutia 52 tis.EUR
vyplatili 1 tis.EUR a do dnešného dňa
ďalších bezmála 3 300,-EUR formou
záloh a doplatkov z predchádzajúceho
obdobia.
Prebiehajúce a pripravované programy
šetrenia nad rámec plánu 2012
V MiD spoločne s úsekom Nákup pod
vedením Milana Srbu pripravujeme:
- optimalizáciu procesu balenia za
účelom vyhnúť sa nadrozmerným
nákladom,
pokračovanie na str.2
Na prelome rokov 2011 a 2012 sa uskutočnil v oboch spoločnostiach energetický
audit. Dôvodom bolo nielen splnenie litery zákona, ale hlavne zhodnotenie stavu
a návrhu riešenia zvýšenia energetickej efektívnosti technologického procesu.
Mário Kozáček(MiD) a Peter Neubauer(MAV)
Všetky výstupy sú prezentované na
poradách vedenia a predstavenstvách
spoločností.
Ako sme šetrili v MiD
K dnešnému dňu sa spustili v spoločnosti MiD viaceré energetické cost
savingové programy za výdatnej
podpory Ing. Vladimíra Lazaríka a jeho
tímu, spomeniem:
- inštalovali sme prítomnostné tlačítka
na optimalizáciu vykurovania v čase
neprítomnosti na pracovisku,
- zavedli destratifikátory umožňujúce
dostať stúpajúci teplý vzduch z vyšších
miest do miesta pohybu ľudí,
- nastavili automatické zhasínanie
osvetlenia vo vybraných miestach hál,
- zriadili okruh vykurovania a dennú
manuálnu reguláciu vykurovania
Ďalšie akcie smerovali do oblasti údržby,
kde sa všetky poruchy, prestoje strojov,
výkony údržbárskych prác, evidencie
preventívnych prehliadok nahlasujú
elektronicky. Zatiaľ sme zaznamenali
ročný ekonomický prínos 4 400,-EUR,
plus ďalšie nemerateľné pozitívne
efekty (zlepšenie organizácie práce
a informatizácia procesu).
Výsledkom auditu za MAV sú nasledovné Cost Saving akcie, ktoré plánujeme
realizovať:
nové podmienky so stávajúcim dodávateľom v závode Nitra - zrealizované
úpravy režimu hydraulických lisov
úspory zo zníženia tlakového režimu kompresorov a strát stlačeného vzduchu
zabránenie tepelným stratám spôsobených prievanom
Sumár prínosov z akcií je 160 tis.EUR ročne s jednoduchou návratnosťou do
troch rokov.
Výsledkom auditu za MiD sú nasledovné Cost Saving akcie, ktoré plánujeme
realizovať:
zateplenie haly DM2 a výmena svetlíkov a okien - pripravuje sa podanie
projektu v rámci energetickej výzvy na čerpanie časti prostriedkov z ESF
využitie odpadového tepla z kompresorov na TÚV
zníženie tlakového režimu kompresorov a meranie strát stlačeného vzduchu
Sumár prínosov z akcií je cca 120 tis.EUR ročne s jedno-duchou návratnosťou
do troch rokov (s výnimkou návrat-nosti zateplenia budovy).
02
Matador EXPRES
02
I. komunikačný workshop 2012 vo Vrábľoch
Predstavujeme
RNDr. Pavel Minařík
Managing Director, Chief Technology Officer, AdvaICT, a.s.
Vyhledáváme potenciální
partnery a snažíme se
dostat naše produkty do
jejich portfolia.
Kde a akú školu ste
študovali?
Po Gymnáziu jsem
nastoupil na Fakultu
Informatiky Masarykovy univerzity v Brně,
kde jsem v roce 2005
studium ukončil ve
specializaci informační
systémy.
Ako trávite voľný čas a
aké sú Vaše záľuby?
Aké je Vaše krátke
curriculum vitae?
Před nástupem do společnosti
AdvaICT jsem pracoval jako výzkumný pracovník na Ústavu výpočetní
techniky a jako konzultant ve společnosti Mycroft Mind. Na univerzitě jsme
se věnovali právě analýze provozu
datové sítě, pracoval jsem na projektu
pro americkou i českou armádu. Na
tyhle aktivity jsem poté navázal
v AdvaICT.
Aké sú Vaše hlavné pracovné ciele ako
riaditeľa ADVAICT?
V letošním roce je to hlavně stabilizace
společnosti a splnění podnikatelského
plánu. Jako svůj hlavní úkol však
vnímám expanzi na zahraniční trhy.
Při současném tempu mi
toho volného času příliš
nezbývá. Hrával jsem
basketbal, po úrazu kolene
jsem přešel na basket na
vozíku. Takže o víkendu vyrážíme na
zápasy do Rakouska, kde s týmem
hrajeme ligovou soutěž.
Kde a ako zvyknete tráviť dovolenku?
Mám rád dovolenou v ČR v kempu, na
kolech, prostě v přírodě. A když už do
zahraničí, tak něco exotičtějšího, nejsem
typ na 14 dnů u moře.
Aké je Vaše obľúbené jedlo?
S manželkou jsme zatížení na asijskou
kuchyni, třeba sushi připravujeme doma.
Aká je Vaša obľúbená hudba?
Všechna možná rocková. Mezi moje
nejoblíbenější patří Nightwish, Judas
Priest, Led Zeppelin nebo ZZ Top.
Personalisti sa vybrali
za zamestnancami
Od marca navštevujú personalisti
zamestnancov priamo vo výrobe.
Hlavným cieľom tzv. HR Business
Partner programu je poradiť a
zabezpečiť zavedenie HR procesov
v osobnom kontakte so stredným
manažmentov a zamestnancami a
zjednodušiť tak život na
pracovisku.
Stretnúť v teréne spoločnosti MAV
môžete aj Inge Murgašovú, personálnu
riaditeľku. "V minulosti, keď som ešte
nepracovala na „personálnom“ (a určite
mi viacerí z vás dajú za pravdu) sa mi
častokrát stalo, že práve toto oddelenie vo
mne evokovalo myšlienku kádrováka,
ktorý musí niečo negatívne riešiť. Časy
kádrovákov sú našťastie minulosťou a na
“personálne“ chodíme dnes riešiť bežné,
no nevyhnutné veci. Práve preto, aby
zamestnanci nie vždy museli prísť za
nami, personalistami, len do kancelárií,
sme sa rozhodli zmeniť pravidlá hry,"
spresňuje Inge.
Dôraz je kladený na tieto
oblasti:
výber zamestnancov
(VR, RR)
adaptácia zamestnancov
riadenie a hodnotenie
pracovného výkonu
plánovanie nástupcov,
dokončenie zo str.1
kariérne plánovanie
motivácia zamestnancov
vzdelávanie a rozvoj
prieskum podnikovej kultúry
interná komunikácia, obojstranný
prenos informácií ,
pričom dôležitá bude samozrejme aj
obojstranná spätná väzba, riešenie
problémov, ako aj návrhy rôznych
optimalizačných opatrení.
"Začali sme výrobou, keďže tento úsek je
počtom najväčší. Postupne sa HR
Business Partner zameria aj na logistiku
a kvalitu. Na pravidelných týždenných
stretnutiach budú riešené nadčasy,
neprítomnosť v práci z dôvodu PN-ky,
potreby obsadenia pracovných pozícií,
BOZP a OŽP, vzdelávanie a rozvoj
zamestnancov, ako aj aktuálne témy,"
vysvetľuje Inge.
Dňa 12. apríla sa vo Vrábľoch
konal prvý tohtoročný komunikačný workshop pre zamestnancov so zameraním na aktuálne témy v oblasti personalistiky a miezd, ktorý otvorila
a viedla personálna riaditeľka,
Inge Murgašová.
Prvým bodom bolo predstavenie
projektu HR Business Partnera,
ktorého hlavným zámerom je priblížiť
HR procesy zamestnancom prostredníctvom priameho kontaktu na
pracoviskách formou partnerskej
poradenskej činnosti. Bc. Lucia Švecová,
ktorá je od marca HR Business
Partnerom, informovala zamestnancov
o tom, ako to celé bude prebiehať –
formou pravidelných meetingov na
jednotlivých prevádzkach (začali sme
výrobou a postupne bude do projektu
včlenená logistika a kvalita), kde sa budú
pravidelne analyzovať controllingové
dáta (absencia, počty zamestnancov,
nadčasy ap.), ako aj aktuálne témy
mesiace resp. záležitosti, ktoré najviac
zamestnancov trápia.
V ďalšom bode personálna riaditeľka
zhrnula výsledky minuloročného
prieskumu spokojnosti zamestnancov
s rekapituláciou plnenia nápravných
opatrení. Pozitívne na vlaňajšom
prieskume bolo jednak väčšie zapojenie
sa zamestnancov a aj rast celkovej
spokojnosti o 5,6% v porovnaní s rokom
2010. To samozrejme neznamenalo, že
zamestnanci boli úplne so všetkými
spokojní. V nadväznosti na oblasti, kde
je potenciál rozvoja, bolo prijatých
celkom 26 nápravných opatrení vo
všetkých 8 sledovaných oblastiach.
S výnimkou 3,
ktorých termín plnenia končí v polroku 2012, boli
všetky opatrenia
splnené.
Počas posledných
dvoch rokov sme
vo Vrábľoch realizovali vzdelávací
projekt s podporou štrukturálnych
fondov v EÚ New Adaptability. Mgr.
Peter Havetta prezentoval výsledky
tohto projektu, ktorého sa celkom
zúčastnilo 598 našich zamestnancov.
Vzdelávanie bolo zamerané na oblasti
informačných technológií, vzdelávanie,
rozvoj manažérskych zručností, oblasť
kvality, projektové riadenie a v neposlednom rade na racionalizáciu práce
a zvýšenie výkonnosti. Za najväčší
prínos celého projektu považujeme
previazanosť teórie a praxe, prierezovú
časť na vzdelávaní (od riaditeľa
spoločnosti po operátora vo výrobe)
a aktuálnosť vzdelávaných tém.
Keďže sociálny fond pre tento rok máme
s odbormi dohodnutý, Bc. Stanislava
Mikleová uviedla program neformálnych podujatí pre rok 2012. Prakticky
p očas každého mesi ac a j e pre
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov niečo pripravené – od divadel-
sme radi našim najmenším ukázali
Čiernohorskú železničku a Vydrovo
a ostatných trochu osviežili zájazdom na
kúpalisko. Posledné mesiace v roku
budú tradične patriť stretnutiami
s našimi bývalými zamestnancami,
jubilantmi a nesmieme zabudnúť na
program pripravený na Mikuláša.
Zamestnanci so športovým duchom si
počas celého roka prídu na svoje či už na
hokeji alebo futbale a nohejbale.
Záver woskhopu patril tradične otázkam z pléna. Aj touto cestou sa chcem
poďakovať všetkým zamest-nancom,
ktorí si našli čas na stretnutie a prišli,
pretože toto je jedna z možností, kde je
možné získať informácie o dianí vo
firme a samozrejme položiť otázky
z oblastí, ktoré zamestnancov trápia.
Výmenu informácií by sme nemali
považovať za stratu času.
Inge Murgašová
Študenti chcú pracovať pre Matador
Záujem o zamestnanie v Matadore
prejavilo až 19 študentov, o letnú stáž 21
študentov. Vyplýva to z pohovorov na
Strojníckej fakulte Technickej univerzity
v Košiciach, ktoré uskutočnil v apríli tím
personalistov MATADOR industries
D u b n i c a , z l o ž e n ý z Ve r o n i k y
Handzušovej, Zuzany Rusnákovej
a Daniely Karakovej.
"Pohovorov sa zúčastnilo
celkovo 40 študentov. Najväčší
záujem bol o letné stáže,
d i p l o m o v é p r á c e , r e s p.
zamestnanie, ktoré pripadá do
úvahy po úspešnom absolvovaní štúdia," hovorí
Veronika Handzušová.
Z tohto všetkého vyplýva, že tento človek
bude viac „vonku“, medzi ľuďmi , ako vo
svojej kancelárii na personálnom úseku.
Ale to je náš zámer!
Pýtate sa, kto je vlastne je, ten
HR Business Partner? Niekto,
koho vo Vrábľoch z výroby
veľa z vás určite pozná –
Bc. Lucia Švecová, ktorá
predtým, než rozšírila naše
personalistické rady, pracovala ako evidentka na P2.
ného predstavenia, cez tradičnú
vinársku súťaž, víkendový zájazd do
májovej Prahy. Obľúbený deň Matadoru
sme tento rok nazvali Family Day
(uskutoční sa v júni), kde chceme
podporiť nielen rodinného, ale aj
tímového „ducha“. Cez letné mesiace by
Veronika Handzušová pri pohovoroch so študentmi
Skupina
MATAD OR
má záujem Zuzana Rusnáková pri pohovoroch so študentmi
o absolventov
práce v systéme CATIA V5 a znalosť
konštrukčných a techsvetového jazyka. Splnenie týchto
nologických zameraní.
kritérií zvyšuje šance uplatnenia sa
Uplatnenie ale nájdu aj
v skupine Matador. Veríme, že aj táto
absolventi robotiky
skúsenosť študentov s požiadavkami
a automatizácie. Od
praxe vzbudí ďalší záujem u adeptov
študentov sa vyžaduje
na univerzitné štúdium o klasické
dobrá znalosť študijstrojárske odbory.
VH
ného odboru, znalosť
„Cost saving“ alebo ako šetriť v skupine Matador
- optimalizáciu vyťaženosti a kumulácie nákladnej prepravy,
- elimináciu časov za stojné a čakacie
doby prepravcov,
ale aj akcie vo výrobnom procese, ako:
- zníženie spotreby farieb,
- centrálny rozvod plynu do zváracích
pracovísk
- zámena výbehových valcov, t.j. iným
konštrukčným riešením priniesť želaný
prínos.
konkrétnych úlohách a pevne verím, že
n á š tí m bu d e m a ť č or a z v i a c
odmenených členov.
Toto je v skratke sumár toho, čo sa nám
doposiaľ podarilo realizovať. Naše
poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
aktívne zapojili do tohto projektu, či už
participáciou na energetických
auditoch v MiD a MAV, alebo na
Ak máte nové podnety, podávajte ich:
v MiD - osobne priemyslovému inžinierovi Viktorovi Jankurovi, elektronicky CS manažérovi Máriovi Kozáčkovi
alebo prostredníctvom zlepšovateľskej
schránky.
v MAV – zlepšovateľské návrhy osobne
na oddelenie Engineering Support
Department Štefanovi Matuškovi, st.
a CS podnety elektronicky Petrovi
Neubauerovi
Mário Kozáček
oddelenie Controlling, Matador Holding
Kontakty:
Ing. Mário Kozáček, controller a CS
manažér M-Holding
Tel: +421 917 688 350
Ing. Peter Neubauer, controller MHolding
Tel: +421 917 604 527
Matador EXPRES
03
TM Projekt “Optimalizácia vnútropodnikovej
logistiky spoločnosti Matador Industries, a.s.”
V programe Talent manažment sme
sa posunuli do jeho poslednej fázy projektového riadenia a vedenie
spoločnosti Matador Industries, a.s.
nám pridelilo projekt „Optimalizácia vnútropodnikovej logistiky”.
Projektový tím tvorí vedúci projektu, ktorým je Miloš Ciesar a členovia tímu
Branislav Vlkovič, František Beňo,
Ladislav Bielik a Ivan Stopka.
Logistika predstavuje koordináciu aktivít,
ktorá sa môže týkať pohybu priemyselného tovaru od výrobcov k zákazníkom
alebo pohybu materiálu počas jeho
spracovania v závode, či počas uskladňovania. My sme sa zamerali na optimalizovanie toku materiálu a analyzovanie
obslužných a manipulačných činností
komplexne v celej našej spoločnosti.
V Matador Industries a.s. z hľadiska výrobného programu existuje viacero druhov
materiálových položiek (napr. hutný
materiál, výkovky, odliatky, hydraulické,
pneumatické, elektrické prvky, normované
diely a pod.). Pre nás je práve táto súhra
viacerých položiek ideálnym východiskom
pre využitie optimalizačných potenciálov.
Na dosiahnutie celkového cieľa projektu
„Optimalizácia vnútropodnikovej logis-
tiky” sme si na jednotlivých stretnutiach
projektového výboru stanovili viaceré
parciálne ciele:
Vypracovanie analýzy súčasného stavu
internej logistiky (analýza smerníc, popis
logistického procesu,
analýza organizácie
činností a obslužných
činností, analýza
t y pi c ke j z á k a z k y,
parametre efektivity
logistiky a analýza
skladov a medziskladov)
Optimalizácia a
implementácia toku
materiálu v procese
výroby až po montáž,
prípadne expedíciu
Optimalizácia a implementácia
identifikácie hotových položiek
Stanovenie a imple-mentácia pravidiel
v y vážania hotov ých p oložiek z
jednotlivých nákladových stredísk
Stanovenie a implementácia pravidiel
presunu/posunu položiek v rámci internej
kooperácie s dôrazom na prioritizáciu
Vy p r a c o v a n i e p r e z e n t á c i e
„Optimalizácia vnútropodnikovej
logistiky MID“ (predstavenie návrhov a
riešení zistených v priebehu trvania
projektu vedeniu spoločnosti)
Keďže prvý, parciálny cieľ analýzy
súčasného stavu internej logistiky sme už
vypracovali, teraz stojí pred nami tá ťažšia
úloha optimalizácie zistených problémov,
ktoré nám vyplynuli z analýzy a
implementácie nápravných opatrení.
Veríme, že výsledok nášho projektu bude
významnou mierou prospešný pre
spoločnosť Matador industries a.s. a
zároveň sa chceme poďakovať vedeniu
spoločnosti za prejavenú dôveru.
8.ročník Súťaže o najlepšieho vinára
Vinárska súťaž 2012 vo Vrábľoch
Aprílový 8. ročník tradičnej súťaže zamestnancov – vinárov priniesol
zlato Jozefovi Brunclíkovi s červeným vínom Alibernet z vrábeľskej
vinárskej oblasti, ktoré získalo 91 bodov. O bod menej získalo červené
víno Cabernet Sauvignon z malokarpatskej vinárskej oblasti Lindy
Golejovej, tretím sa stal Milan Fule s Rulandským bielym z vrábeľskej
vinárskej oblasti.
Pestovatelia priniesli do súťaže 39 vzoriek vín, ktoré pochádzali z vrábeľskej
a malokarpatskej oblasti. Víno posudzovala päťčlenná komisia rozhodcov pod
vedením medzinárodného degustátora Alexandra Vargu, ktorý vo svojom
záverečnom príhovore vyzdvihol vysokú kvalitu vín ročníka 2011.
Po slávnostnom vyhodnotení súťaže
nasledovala degustácia všetkých súťažných vín, ktorej sa
zúčastnili pestovatelia spolu s rozhodcovskou komisiou.
Vo vzájomných diskusiách medzi sebou
si tak mohli vymeniť
svoje názory a skúsenosti z oblasti pesto-vania vínnej révy
a výrob vína.
PH
M. Fule (vľavo) a J. Brunclík (vpravo)
Ing. Miloš Ciesar
Vedúci projektu
Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu zimnú fotografiu.
Fotografia Mareka Hatnančíka – Zima v
plnej kráse (Roháče, Západné Tatry) s prevahou vyhrala súťaž o najlepšiu zimnú
fotografiu, ktorú vyhlásila redakčná rada
Matador Expresu. Na ďalších miestach sa s
minimálnymi bodovými rozdielmi
umiestnili krásne zimné zábery:
Juraja Andrlu – Vrchol Babej hory
Jaroslava Štefanca – Západné Tatry –
Smutné sedlo pod Plačlivým
Martiny Maruniakovej - Snehuliak
2012
Všetkým čitateľom, ktorí nám poslali svoje
fotografie ďakujeme a autorom fotografií s
najväčším počtom bodov posielame
pamäťové karty do ich fotoaparátov.
Komisia pri posudzovaní vzoriek vína
SÚŤAŽ!
Vyhodnotenie súťaže
o najlepší veľkonočný recept 2012
V minulom čísle Matador Expresu,
milí čitatelia, ste si mohli nájsť
inšpirácie k veľkonočnému menu.
Redakcia vyhodnotila recepty,
ktoré nám poslali čitatelia a autorov
najlepších z nich odmenila ručne
vyrobeným originálnym šperkom.
Snehuliak 2012
Zima v plnej kráse
Na fotografii dve z odmenených –
Viera Mesárošová (vpravo)
a Martina Kečkéšová (vľavo)
z Vrábľov.
MATADOR po prvýkrát bežal
Devín – Bratislava
Vrchol Babej hory
Západné Tatry
Smutné sedlo
pod Plačlivým
Trnka - Liberecká priehrada v zime
Šírime myšlienku Pierra de Coubertina
V Bratislave odštartovala celoslovenská štafeta s olympijským ohňom
- Posolstvo Slovenska Hrám XXX.
olympiády v Londýne s mottom Sme
jeden tím. Za Matador pochodeň niesli
Linda Golejová a Peter Neubauer.
Ani drsné a chladné prvoaprílové počasie s
vetriskom i snežením nezmarilo v Bratislave
vydarený úvod celoslovenskej štafety s
olympijským ohňom s názvom Posolstvo
Slovenska Hrám XXX. olympiády Londýn
2012 a s mottom “Sme jeden tím”. Bežcov s
pochodňou v uliciach mesta nadšene zdravilo
m n o ž s t v o d i v á k o v. I n i c i á t o r o m ,
vyhlasovateľom a hlavným organizátorom Posolstva je Slovenský olympijský výbor .
S olympijskou pochodňou, ktorú v piatok slávnostne zapálili na námestí Gallerie
Eurovea, v rámci Bratislavského mestského maratónu bežalo na polmaratónskej
trati dovedna 42 bežcov. Trasu od Eurovey cez Nový Most do Petržalky (tento úsek
meral 16 km) a potom cez most Apollo do
centra mesta (vyše 5 km), prekonala štafeta za
necelé dve hodiny. Jej prvým bežcom bol
primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Spoločne
s ním vyštartovala britská veľvyslankyňa na
Slovensku Susannah Montgomeryová, ktorá
následne tiež niesla našu olympijskú
pochodeň.
Posledných päť kilometrov viedla trať štafety
cez centrum mesta. Na úsekoch, dlhých
približne 130 m, sa s pochodňou vystriedali
viacerí olympionici z minulosti aj súčasnosti,
a zástupcovia partnerov Slovenského
olympijského výboru. Bolo nám cťou, ako
hlavnému partnerovi SOV aj takýmto
spôsobom prispieť k šíreniu olympijskej
myšlienky. Olympiáda nie je každodenná
udalosť, preto slovenským športovcom
želáme veľa úspechov v Londýne.
Miroslav Útly(MH), Milan Srba(MiD), Juraj Hričovský (MAV) a Jaroslav
Zigo (MH) vytvorili bežecký tím Matador Group na najstaršom atletickom podujatí roka – 65. ročníku Národného behu Devín – Bratislava.
Počasie prialo a matadoráci povzbudzovali. Asi aj preto zvládol Juraj Hričovský trať s
dĺžkou 11 625 m najlepšie z našich s časom 53 min 32 sec.
Po prvýkrát sa bežalo z Devína v roku 1921 a tým sa podujatie zapísalo do histórie
atletiky, ako najstarší cestný beh a zároveň najstaršie atletické podujatie na Slovensku.
Prvé ročníky mali len zopár bežcov, avšak tisíce nadšených divákov. Počas histórie sa
však veľa ročníkov nekonalo. Prekážkou boli vojny ale aj režim, ktorý znemožnil
pohyb ľudí v pohraničnom pásme,
počas obdobia takzvanej železnej
opony.
Hovorí sa, že nie je dôležité zvíťaziť, ale
zúčastniť sa. A my sme hrdí, že sme sa
po prvýkrát zúčastnili.
JZ
04
Pracovné a životné
jubileá
MATADOR Group.
Pracovné jubileá
Juraj Hričovský, Ing. 20 rokov
MATADOR Automotive Vráble
Životné jubileá
Valentová Mária
50 rokov
Lehoťáková Anna
50 rokov
Pracovné jubileá
Gajdoš Peter
10 rokov
Studený Ľuboš
10 rokov
Rychtárik Jozef
10 rokov
Csekey Imrich
10 rokov
Pajerský Marián
10 rokov
Karol Stanislav
10 rokov
Madola Michal
10 rokov
Bernát Marián
10 rokov
Matador industries Dubnica
Životné jubileá
Chlebana Pavol
50 rokov
Hudák František
50 rokov
Radimák František
50 rokov
Voľné pracovné
miesta v MAV
Programátor
robotizovaných
pracovísk
Technológ zvárania
Technológ lisovania
Technický asistent
(pre absolventov VŠ)
Prevádzkový elektrikár
Kontakt:
Bc. Lucia Švecová - personalista
Tel : 0905 724 154
Fax: 037 / 7833 294
[email protected]
Voľné pracovné
miesta v MID
CNC karuselár
CNC frézár
Zámočník ustavovač
Natierač
Nákupca na lisovacie
náradie
Projektový manažér
Konštruktér
zvarovacích prípravkov
Konštruktér elektro
Simulant
Mechanik obrábacích a
tvárniacich strojov
Nákupca pre hutný
materiál
Automatizérprogramátor PLC
1) Pán riaditeľ, môžete nám povedať
kde a akú školu ste študovali?
V roku 1990 som skončil automatizované systémy riadenia, odbor
elektronické počítače na elektrot e c h n i c k e j f a k u l t e Te c h n i c k e j
univerzity v Košiciach.
2) Ktorá bola Vaša prvá pracovná pozícia a ako ste v kariére postupoval ďalej?
Do Matadoru som nastúpil 15.4.1992 na
miesto programátora odboru Skladové
hospodárstvo
a doprava. Situácia
na Slovensku bola
obdobná dnešnej,
vysoká nezamestnanosť vrátane
absolventov, pri
náhodnom stretnutí s manažérom
Matadoru ma tak
zaujala príležitosť
samostatnej práce, sebarealizácie,
využitia teoretických poznatkov zo školy
priamo vo viacerých výrobných procesoch ako skladovanie, cestná a nákladná
d o p r av a , p e r s o n a l i s t i k a , m z d y,
ekonomika a plánovanie na tomto
odbore, že som sa zabudol aj opýtať na
podmienky. Do tohto momentu som
vlastne spoločnosť Matador vôbec
nepoznal a ani nikoho z jej
zamestnancov. Keď mi prišiel domov list
s oznámením o prijatí rozhodnutím rady
riaditeľov, zostal som prekvapený, že
o mne rozhoduje takmer najvyšší orgán
firmy, čo bolo pre mňa vysoko
motivujúce, keďže niekomu úplne
neznámemu bez praxe bola daná taká
zodpovednosť na odbore. Za krátko ako
ekonóm odboru neskôr od r.1993
ekonóm úseku Logistika, som spoznal
takmer všetky procesy vo firme,
prostredníctvom viacer ých veľmi
dobrých odborníkov, ktorých firma vždy
mala. V rokoch 1994 až 1995 som mal
možnosť pracovať na správe investičných fondov našej firmy a získať veľa
skúseností s finančnou analýzou, rozborom investičných príležitostí a riadením výkonu akcionárskych práv.
3) Ako si spomínate na prácu v JV
MATADOR – OMSKŠINA v Ruskej
federácii ?
Po pracovnej stránke to bola obrovská
výzva od Vladimíra Tarabu prvého
riaditeľa JV zobrať zodpovednosť za
funkciu vedúceho odboru Controlling
v Rusku, keďže som zastupoval aj
ekonomické aj finančné záujmy
Matadoru v JV a bol som tam jediný
ekonóm - finančák. Musím ale povedať,
Nedávno uplynulo 20 rokov, čo prekročil brány Matadoru súčasný
riaditeľ nákupu vo Vrábľoch – Ing. Juraj Hričovský.
Pri tejto príležitosti sme mu položili niekoľko otázok, pretože jeho
kariéra môže byť príkladom možností, ktoré ponúka skupina Matador
mladým špecialistom, ktorí majú talent a chcú ho ďalej rozvíjať
v prospech seba i Matador Group.
20 rokov
v skupine Matador
že mi veľmi pohlo zázemie vo firme na
Slovensku a najmä Miroslav Útly
a Helenka Wirthová, v súčasnosti
zamestnaní v centrále na Holdingu, svojimi skúsenosťami a radami. Dobrodružstvo v Rusku začalo 7.11.1995 18
hod. čakaním na letisku v Moskve pre
husté sneženie, ktorého pamätníkom
okrem mňa je aj Vice-president pre
obchod a podpredseda Predstavenstva
MAV p. Ing. Miroslav Rosina. Pre
zaujímavosť lietadlo odštartovalo do
Omska za rovnakého počasia a bez
akýchkoľvek problémov... Začiatky boli
náročné, jazyk sme zvládli za pochodu no
pre mňa bolo najťažšie zrušiť používanie
sčotov (veľké drevené počítadlo s guličkami) a ručné vedenej hlavnej knihy, keď
jediným počítačom na ekonomickom
a finanč-nom úseku bol môj notebook,
pripadal som si ako v múzeu... Po viac
ako ročnom pôsobení vo funkcii vedúceho odboru Logistika a Nákup v Matador industries Dubnica som sa ako ekonomický námestník opäť vrátil v roku
1998 do Ruska. Som hrdý nato, že som
mohol byť členom teamu špecialistov
Matador, ktorý z úplných základov
vybudovali prvý slovenský výrobný
spoločný podnik v Ruskej
federácii do veľmi úspešnej
spoločnosti prinášajúcej zisk jej
akcionárom.
4) Kde ste pracovali po návrate
z Ruska?
Po návrate v júli 2001 som
nastúpil ako ekonomický
námestník vtedajšej najväčšej
divízie M-Pneu pre výrobu
a predaj osobných a ľahkých
nákladných plášťov. Od roku
2003 ako vedúci odboru
Strategický marketing a manažment komodít a neskôr som sa
už zapojil do teamu Miroslava Útleho
(odbor investorských relácií vtedy aj
dnes) ako projektový manažér novej
akvizície v Etiópii.
5) A aké máte spomienky na prácu
v Etiópii – v spoločnom podniku
Matador – Addis Tyre Company ?
Bola to opäť veľká výzva hájiť záujmy
našich akcionárov prevzatím
kontroly nad výrobným
podnikom vo funkcii
ekonomicko-finančného
riaditeľa so zodpovednosťou za ekonomiku,
ú č t ov n í c t v o, f i n a n c i e ,
controlling, skladovanie,
nákup, dopravu, štandardizáciu organizácie riadenia
a v neposlednom rade
vš et ký m ne v y hnut ný m
spojeným s pobytom našich
pracovníkov a montérov
v ďalekej krajine.
Modernizácia, rozvoj JV a nové trhy bol
hlavným cieľom aj etiópskej vlády, ktorá
sledovala každý náš krok a rozhodnutie v
podniku s dlhou históriou od 60 rokov
minulého storočia, založeným za pomoci
bývalého Československa a zahájením
výroby posledným etiópskym cisárom
Haile Selassie. Pre zaujímavosť,
slávnostného spustenie novej výroby
plášťov pod zn. Matador sa zúčastnil aj
vtedajší generálny riaditeľ Matador
Púchov a súčasný riaditeľ našej
spoločnosti p. Ing. Boris Sluka.
6) Po návrate z Etiópie ste začal
pracovať vo Vrábľoch. Ako hodnotíte
toto obdobie do súčasnosti a aké máte
pracovné ciele do budúcnosti ako
riaditeľ nákupu?
Nad ponukou p. prezidenta Štefana
Rosinu, Doc. Ing. PhD. som nerozmýšľal
ani na chvíľu, preskočiť do nového
rýchlika, bol jedným z mojich životných
míľnikov. Automotive business je veľmi
náročný a dlhodobý proces, vo funkcii
Riaditeľa nákupu pôsobím len druhý rok
a stále je sa čomu učiť, s každým novým
projektom prichádzajú nové veci. Rád by
som zúročil svoje skúsenosti pre
spoločnosť a keďže skupina VW je naším
najväčším zákazníkom, chcel by som
popracovať na mojom handicape nemeckom jazyku.
7) Kolegovia o Vás vedia, že ste vášnivý
športovec. Akým športom sa venujete
najradšej ?
Športom č.1. je pre mňa zjazdové
lyžovanie už od 3 rokov, pokiaľ mi to čas
dovolí, tak sa rád venujem aj cyklistike,
plávaniu, potápaniu, fitness, tenisu,
hokeju aj turistike. Mojím snom je pokiaľ
mi zdravie vydrží zabehnúť aspoň raz
v živote maratón (42,195 km).
8) A naše obligátne otázky : a)
Kde a ako najradšej trávite
dovolenku? Na horách.
b) Aké je Vaše obľúbené jedlo?
Rezance s makom.
c) Akú hudbu najradšej
počúvate? New age (Loreena
McKennitt, Cocteau Twins).
9) A na záver ešte jedna otázka :
Ak by ste mali poradiť mladý m absolventom prácu
v Matadore, prečo Matador?
Pretože Vám ponúkne možnosť
sebarealizácie a rozvoja.
Ďakujeme za rozhovor.
Zopár trikov ako si zachovať dobrý zrak
rokov geometrickým
radom rastú i dioptrie
a stávame sa bezmocnými,
svoj osud pr ijímame
v ä č š i n ou s p o korou .
Prinášame Vám zopár
trikov ako zlepšiť svoj zrak
a „naštartovať“ ho
jednodu-chými cvikmi.
Cvičenia by sa mali robiť
každý deň 4-5 minút.
Kontakt:
Ing. Zuzana Rusnáková - personalista
Tel: 042 / 3810 212, Mobil: 0917 911 399
[email protected]
Blahoželáme
Kolegovi Tomášovi Pročkovi
z výrobnej technológie vo
Vrábľoch sa narodila dcérka Ema.
Srdečne blahoželáme.
Poznáte to, náročný pracovný deň, zmena počasia, vplyv umelého osvetlenia,
dlhé sedenie pred televíznou obrazovkou alebo pred počítačom. Výsledkom je
únava zraku, bolesti hlavy, slzenie alebo
pálenie a tlak v očiach, prípadne rozmazané videnie. Dlhodobým pôsobením týchto faktorov ľahko dosiahneme nosenia okuliarov. S pribúdaním
1. Pohyby očami hore
a dolu - držte hla-vu kľudne a uvoľnite ju
tak, ako je to len možné. Oči mierne
uvoľnite a pohybujte hore a snažte sa
pozrieť na koreň nosa, potom pohľad
dole ako najnižšie môžete, vždy tak, aby
vo svaloch oka bolo určité pnutie.
2. Pohyby očami do strán - očami pohybujte silno doľava, na každú stranu tak
ďaleko, ako je to len možné.
3. Uhlopriečne pohyby - pozrieme sa
intenzívne vpravo hore, potom vľavo
dolu, potom vľavo hore, potom vpravo
dole. Zatvoríme oči.
4. Krúženie očami - pozrime sa očami
na koreň nosa a teraz vytvárame intenzívne kruhy smerom doprava, doľava a
naspäť. Opakujeme 4x. Tento istý cvik
robíme na opačnú stranu. Variácia
cviku: Krúženie robte so zavretými
očami.
5. Cvičenie akomodácie očnej šošovky
- natiahneme pravú ruku pred seba,
zdvihnime chrbát ruky a zahľadíme sa
na necht pro-stredného prstu. Teraz ruku pomaly približujeme do blízkosti
oka. Vzdialime ju, až je ruka natiahnutá,
neustále pozorujeme prostredný prst a
túto pravú ruku otáčame do pravej krajnej polohy a pritom pozeráme stále na
prst. Ruku vrátime do prednej polohy.
To isté robíme ľavou rukou. Všetko je
možné opakovať.
Jedna rada na záver, pokiaľ okuliare
nosíte, odkladajte ich, kdekoľvek je vám
to možné a precvičujte zrak. Aj čítaním
bez okuliarov dosiahnete spoľahlivý
účinok. Nasadením okuliarov, akýchsi
"očných barličiek" sa prekonávajú
problémy s horším videním. Bráni tiež
prístupu priameho slnečného žiarenia v
oku. Všetky tieto okolnosti vedú k
tuhnutiu očných svalov a šošovky a
nerobia sa žiadne pokusy o zlepšenie a
takýto človek má vždy po niekoľkých
rokoch okuliare stále silnejšie.
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
-smZdroj: internet
Download

matador expres 04-2012.cdr - MATADOR Industries