Štatút a pravidlá súťaže
„Bonzni kolegu“
Zmyslom tohto štatútu je úprava pravidiel spotrebiteľskej súťaže nazvanej „Bonzni kolegu“ (Ďalej len súťaž).
Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže vo vzťahu k
spotrebiteľom.
Tento štatút môže byť pozmenený formou písomných dodatkov k tomuto štatútu. Jeho zmeny sú po vyhlásení
súťaže prípustné iba za písomného súhlasu Usporiadateľa.
1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže je spoločnosť
DANONE spol. s r.o.
Zo sídlom: Prievozská 4, Apollo BC II , 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31 344 275, DIČ: SK2020 373 300
(ďalej len „Usporiadateľ“).
c
Organizátorem súťaže je společnost
Inspiro Solutions s.r.o.
se sídlem Drtinova 557/8
IČO: 29011345 DIČ: CZ29011345
(dále jen „organizátor“)
2. Trvanie súťaže:
Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky v termíne od 2.2.2015 do 23.2.2015
3. Kto sa môže zúčastniť súťaže:
-
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, s
nasledujúcou výnimkou (ďalej len „Súťažiaci“):
Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k Usporiadateľovi a k
organizátorovi, alebo sú k takým osobám vo vzťahu priamych rodinných príslušníkov.
V prípade spotrebiteľov mladších než 18 rokov, sú títo povinní mať súhlas zákonného zástupcu ako pre
účasť v súťaži, tak pre prípadné prevzatie výhry.
Súťažiaci je povinný mať platný facebookový účet na stránkach www.facebook.com, bez ktorého sa
nebude môcť zúčastniť Súťaže.
Súťažiaci musi Byť zamestnanec ČI OVSČ, pracujúci v kancelárii alebo na zdieľanom pracovisku.
4. Pravidlá súťaže:
Súťažiaci sa zapojí do súťaže o výhru tak, že napíše komentár na stránku
www.prebudkolegu.sk do miesta jemu určenému pre komentáre a v tomto komentári označí
niektorého zo svojich kolegov na Facebooku.
5. Výherca a výhry v súťaži:
Súťažiaci môžu pridávať komentáre po celú dobu trvania súťaže. Výhry sú doručované iba od 5.2. do
24.2.2015 len v pracovné dni.
-
Výhrou v súťaži je 10x doručenie raňajok do kancelárie pre max. 25 členný tím na území Slovenskej
republiky.
V rámci súťaže a po dobu jej trvania bude vybraných 10 výhercov.
Výhercovia budú vybraní odbornou porotou zloženou zo zástupcov usporiadateľa a organizátora ve dni
vopred určené. Porota bude výherca vyberať na základe originality kreativity obsahu komentárov.
-
Dni pre výber výhercov sú nasledovné:
6.2.2015
9.2.2015
10.2.2015
11.2.2015
12.2.2015
13.2.2015
16.2.2015
17.2.2015
18.2.2015
19.2.2015 (2 výhercov)
-
Výhrou v súťaži je: doručenie raňajok promo tímom do kancelárie pre max. 25 osôb, tj max. 25 Actimel
raňajkových krabičiek
Raňajky obsahujú:
2kg ovocia
1kg zeleniny
Kanapky, bagety, sandviče (pre 25 osôb)
Croissanty
Koláč alebo tortu
Pomarančový džús
Ďalej potom na mieste prebehne fotenie s rekvizitami a záverečné finálne foto s výhercom a jeho
kolegami – táto záverečná fotografia bude vytlačená na plátno veľkosti 40x60cm a následne dodaná
výhercovi do kancelárie.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia potravín v odpovedajúcom množstve a kvalite.
-
-
7. Oznámenie a odovzdanie výhier:
- Pre oznámenie výhier a zistenie adresy, na ktorú má byť výhra zaslaná, bude použitá
emailová adresa a telefón, ktoré výherca zanechá po kontaktovaní Usporiadateľom
pomocou odpovede v komentárovom okne na stránke www.prebudkolegu.sk. V prípade, že
uvedená e-mailová adresa bude chybná, prípadne neplatná, výhra prepadá v prospech
Usporiadateľa. To isté platí i vo veci doručenia výhry.
-
Súťažiaci je povinný oznámiť Usporiadateľovi súťaže kontaktné údaje adresáta, ktorému má byť výhra
doručená, do 1 dňa od dňa, kedy bude Usporiadateľom prostredníctvom e-mailu vyzvaný k oznámeniu
adresy. Pokiaľ tak neurobí, výhra prepadá bez náhrady. Usporiadateľ je povinný kontaktovať výhercu
za účelom zistenia kontaktných údajov maximálne trikrát.
-
Výhra bude výhercovi doručená osobne Actimel tímom na adresu kancelárie, ktorú Súťažiaci
Usporiadateľovi uviedol a v čase, na ktorom sa s usporiadateľom dohovorí. Doručenie je možné najskôr
v 9:00 hodín (záleží na dojazdnej vzdialenosti)..
-
Organizátor súťaže nezodpovedá za stratu, poškodenie či nedoručenie výhier. Výherca nemá nárok na
inú výhru od Usporiadateľa, ako uvedenú vyššie, či na iné protiplnenie.
-
Usporiadateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú užívaním výhry.
-
Vzhľadom k skutočnosti, že predmetom hodnotení a výberu v rámci súťaže môžu byť autorské diela
Súťažiacich a ďalej aj autorské diela, ktoré vzniknú v rámci predania výhry, udeľuje týmto každý
Súťažiaci súhlas s užitím svojho diela Usporiadateľom pre marketingové účely spojené s propagáciou
Usporiadateľa, a/alebo obchodné účely s výrobkom Actimel spojené, a to bezúplatne bez časového,
teritoriálneho a množstevného obmedzenia k všetkým spôsobom užitia uvedeným v ust. § 18 a násl.
autorského zákona (618/2003 Z.z.) v platnom znení, vrátane jeho úprav a spracovania. Ďalej Súťažiaci
svojou účasťou v súťaži berie na vedomie a záväzne prehlasuje, že autorské dielo, ktoré zašle do
súťaže je jeho dielom alebo má od autora a všetkých osôb podliehajúcich sa na vytvorení diela súhlas s
jeho užitím za podmienok a v rozsahu vyššie uvedenom a že je najmä oprávnení k udeleniu tohto
súhlasu Usporiadateľovi. V prípade ďalšej potreby užitia takéhoto diela Usporiadateľom (rozumej nad
rámec vyššie uvedený). Súťažiaci súhlasí s tým, že v nadväznosti na vznesenú požiadavku
Usporiadateľa písomne potvrdí právo použitia predmetného autorského diela Usporiadateľom, ak s
takýmto použitím bude súhlasiť. Za toto použitie Súťažiacemu neprislúcha žiadna dodatočná finančná
či nefinančná odmena alebo protiplnenie. Súťažiaci súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený
zverejniť príspevok spolu s jeho krstným menom v priebehu súťaže aj v rámci vyhlasovania súťaže.
8. Všeobecné podmienky
-
Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci bezodplatne udeľuje súhlas, aby spoločnosť DANONE, spol. s
r.o., IČO 31 344 275 so sídlom Prievozská 4, Apollo BC II , 821 09 Bratislava, v zmysle zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“), spracúvala jeho osobné
údaje uvedené v súťažných podkladoch za účelom vytvorenia databázy klientov a následne ich po dobu
udelenia tohto súhlasu využívala na marketingové akcie spojené so súťažou a vyhodnotením súťaže, a
to po dobu od vstupu súťažiaceho do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Súťažiaci
taktiež udeľuje súhlas až do odvolania k prijímaniu informačných a marketingových správ od
poskytovateľa (príp. prostredníctvom technického zabezpečovateľa v mene poskytovateľa) vo forme
elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii a vyhlasuje, že ním uvedená e-mailová
adresa je jeho. Zaslaním súťažných podkladov súťažiaci zároveň prehlasuje, že sú mu známe všetky
potrebné informácie v rozsahu § 10 ods. 1 zákona a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.
-
Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa, a ďalej
práva dle § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. , tj. menovite právo prístupu k údajom, ktoré sa jej týkajú, a
právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať ich likvidáciu. Účastník dáva bezplatný súhlas tiež so
zverejnením týchto údajov v rozsahu meno, priezvisko a názov obce v oznamovacích prostriedkoch a
na webovej stránke Usporiadateľa v súvislosti s konaním tejto súťaže.
-
Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky či pravidlá tejto súťaže, prípadne
súťaž zrušiť, prerušiť či odložiť alebo predĺžiť dobu trvania súťaže.
-
Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu
posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojené. Usporiadateľ má
právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá,
v rámci súťaže jednal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhry podvodným jednaním, či
akýmkoľvek spôsobom poškodzoval dobré meno Usporiadateľa, alebo bol z týchto činností dôvodne
podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.
Prípadné námietky s priebehom súťaže je možné Usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu
uvedenú v týchto pravidlách do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr
nebudú brané v úvahu. Rozhodnutie Usporiadateľa o námietke je konečné.
- Súťažný príspevok nesmie:
a) byť v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky;
b) obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by mohli byť v rozpore s dobrými mravmi, s
všeobecnými pravidlami slušnosti a mravnosti, alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;
c) obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;
d) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
e) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému jednaniu;
f) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretie osoby, predovšetkým práva autorské
alebo práva súvisiace s právom autorským, práva k priemyslovému vlastníctvu ako napr., ochranná známka
alebo označenie pôvodu a iné práva k duševnému vlastníctvu;
g) obsahovať skrytú reklamu;
h) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno usporiadateľa alebo organizátora. Rozhodnutie o tom,
či súťažný príspevok spĺňa pravidlá podľa tohoto odstavca, náleží výhradne Usporiadateľovi.
Účasťou v súťaži súťažiaci jeho kolegovia, ktorí sa v kancelárii vyfotí s rekvizitami, súhlasí s tým, že je
usporiadateľ oprávnený bezplatne užiť v súlade s ustanovením § 12 nasl. zakona č. 40/1964 Zz, občiansky
zákonník, ich meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných
materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže, vyhlásením víťazov súťaže a prezentácie
usporiadateľa.
-
Súťažiaci je povinný byť prihlásený na Facebooku pod svojím osobným profilom. Usporiadateľ si
vyhradzuje právo Súťažiaceho, ktorý používa falošný účet či pracuje s účtom inej osoby zo súťaže
vylúčiť.
-
Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook,
spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že
poskytuje svoje informácie usporiadateľovi a organizátorovi súťaže, a nie spoločnosti Facebook Inc.
alebo Facebook Ireland Limited.
-
Prípadné informácie získa každý súťažiaci na platenej INFOLINKE Danone 041 7029777, cez pracovné
dni od 10:00 do 18:00 hodín.
-
O súťaži informujú webové stránky www.prebudkolegu.sk
-
Výherná listina bude k dispozícii u Usporiadateľa súťaže a na webových stránkach
www.prebudkolegu.sk
-
Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže uverejnené v
elektronickej podobe na webovej stránke Usporiadateľa www.prebudkolegu.sk
Download

Statut a pravidla soutěže „Aktivujte se s Actimelem