TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA
A GEOTECHNOLÓGIÍ
ÚSTAV LOGISTIKY PRIEMYSLU A DOPRAVY
OKRUHY TÉM PREDMETOV NA ŠTÁTNE
ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY
pre ak. rok 2014/2015
Ročník:
Odbor:
Zameranie:
3 Bc. – denné, externé štúdium
Logistika
Priemyselná logistika
Povinné predmety:
1. Priemyselná logistika (Logistika výroby, Logistika obslužných procesov, Komerčná
logistika)
2. Modelovanie a simulácia logistických systémov = (Modelovanie výrobných
procesov, Simulačné systémy)
Voliteľné predmety:
1. Logistika nákupu a zásobovania
2. Technické prostriedky logistiky
3. Ekonomika podniku
4. Manažment podniku
KOŠICE, 2015
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre
Bc. študijný program Priemyselná logistika
1. Povinný predmet : Priemyselná logistika
Tematické okruhy z predmetu
„PRIEMYSELNÁ LOGISTIKA“
1. Časť - Logistika výroby
1. Definícia priemyselnej logistiky a základné vlastnosti logistiky.
2. Pomerovo indexová metóda pre viackriteriálne rozhodovanie pre alokáciu firmy.
3. Prognózovanie výroby: kroky, charakteristiky, metódy a chyby prognózovania.
4. Zákazková logistika.
5. Mikrologistický model firmy.
6. Makrologistický model firmy.
7. Výrobné rozvrhovanie – využitie Gantových diagramov, Lineárneho programovania,
Heuristických metód.
8. Metódy pre výpočet optimal. sekvencie výrobkov
a) priame metódy (párovania, združovania)
b) nepriame metódy (založené na prioritách času, rozmerov, rozloženia,...)
9. Kapacitné plánovanie a kapacitné vyvažovanie VP.
10. Dispečerské riadenie.
2. Časť - Logistika obslužných procesov
11. Technická príprava výroby, inovácie a reinžiniering
12. Materiálový tok (KANBAN, MRP I., MRP II., MRP III., DBR a JIT)
13. Logistika zásobovania, riadenie zásob, modely zásob
14. Logistika skladovania
15. Mimopodnikové dopravné systémy
16. Vnútropodniková doprava a manipulácia
17. Údržba, typy, druhy, organizačné formy údržby
2
18. Obalové hospodárstvo
19. Energetické a odpadové hospodárstvo
3. Časť - Komerčná logistika
20. Postavenie komerčnej logistiky v systéme podnikovej logistiky – definícia podnikovej
logistiky, členenie podnikovej logistiky, charakteristika výrobnej logistiky, informačnej
logistiky, logistiky obslužných procesov, komerčnej logistiky, štruktúra komerčnej
logistiky, strategická komerčná logistika.
21. Logistika obstarávania – definícia logistiky obstarávania, logistické úlohy logistiky
obstarávania, objekty obstarávania v podniku, fázy procesu obstarávania, stratégie
logistiky obstarávania, nástroje logistiky obstarávania.
22. Zisťovanie a krytie potrieb – charakteristika procesu zisťovania a krytia potrieb,
plánovanie materiálového sortimentu, plánovanie materiálovej spotreby, metódy
zisťovania spotreby, určenie spotreby podľa výrobného programu - programovo
orientované metódy, určenie spotreby podľa jej vývoja za obdobie, základné rozhodovacie
okruhy pri obstarávaní, make or buy stratégia.
23. Logistika nákupu – charakteristika logistiky nákupu, nákupný marketingový mix,
nástroje logistiky nákupu, hodnotenie a výber dodávateľov, organizácia logistiky nákupu,
informačný systému logistiky nákupu, nové trendy v logistike nákupu, outsourcing.
24. Logistika zásobovania – definícia procesu zásobovania, zásoby, funkcie zásob, členenie
zásob, evidencia zásob, ABC a XYZ analýza zásob, deterministické modely zásob,
stochastické modely zásob, zásobovacie stratégie, systémy riadenia zásob P a Q,
ukazovatele hodnotenia úrovne riadenia zásob, finančná stránka logistiky zásobovania,
oceňovanie zásob, náklady spojené so zásobami.
25. Logistika odbytu – definícia logistiky odbytu, logistické úlohy odbytu, plánovanie
odbytu, úloha operatívnych plánov odbytu, nástroje odbytovej politiky, cenová politika,
metódy tvorby cien podľa nákladov, dopytu a konkurencie, výrobková a sortimentná
politika (tvorba výrobku), reklama, metódy odbytu (organizácia odbytu).
26. Distribučná logistika – definícia distribúcie, hlavné, vecné a nákladové ciele distribučnej
logistiky, distribučno-logistické úlohy podniku, vybavenie zákazky, dodávateľský servis,
funkcia dopravy, balenie a skladovanie, horizontálna distribučná štruktúra, vertikálna
distribučná štruktúra.
27. Zákazková logistika – definícia zákazkovej logistiky, rozpor požiadaviek logistiky
predaja a výroby z pohľadu zákazkovej logistiky, postavenie zákazkovej logistiky v systéme
3
podnikových činností, Integrovaný systém zákazkovej logistiky, Algoritmus zákazkovej
logistiky, kapacitné posúdenia objednávky, materiálová bilancia.
28. Zákaznícky servis – definícia pojmu zákaznícky servis, zložky zákazníckeho servisu pred
predajom, pri predaji, po predaji, globálne aspekty zákazníckeho servisu, zvyšovanie
kvality a výkonu zákazníckeho servisu.
4
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre Bc. Študijný program
Priemyselná logistika
2. Povinný predmet: Modelovanie a simulácia logistických
systémov
Tematické okruhy z predmetu
„MODELOVANIE
VÝROBNÝCH PROCESOV“
1. časť: Modelovanie výrobných procesov
1. Definícia a vymedzenie pojmu VP, klasifikácia VP, základné prístupy k riadeniu VP.
2. Modelovanie základný operácií VP.
3. Krivka životnosti a jej náväznosti na VP.
4. Základné štruktúry VP a spôsoby ich modelovania.
5. Modelovanie VP - Markovovské reťazce, SHO.
6. Modelovanie VP - Udalostné systémy.
7. Modelovanie VP - Sieťové metódy modelovania - CPM, MPM.
8. Modelovanie VP - Sieťové metódy modelovania – PERT.
9. Výber technológie, design VP v závislosti od výrobku.
10. Bilančné modely.
11. Systémy hromadnej obsluhy – pomocou simulačných jazykov, matematicky, metódou
premenlivého časového kroku.
5
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre Bc. Študijný program
Priemyselná logistika
Tematické okruhy z predmetu
„SIMULAČNÉ
SYSTÉMY“
2. časť: Simulačné systémy
12. základné pojmy – definícia simulácie, modelovania, dôvody a možnosti využitia
simulácie, klasifikácia procesov z hľadiska simulácie, klasifikácia simulácie, postup
tvorby simulačných modelov, význam dĺžky simulácie
13. generovanie náhodných čísel, Van Neuman, Lampe, kongruenčné metódy, metóda
Monte Carlo a riešenie určitých integrálov
14. Riadenie času v simulácii metóda pevného a premenlivého časového kroku, pojmy
súvisiace s časom
15. systémy hromadnej obsluhy, Kendallova klasifikácia systémov hromadnej obsluhy,
jednoduchý, sériový, paralelný systém hromadnej obsluhy, mnohokanálové zariadenie
16. základná charakteristika simulačných jazykov, vývoj, členenie, charakteristika GPSS,
transakcie dynamické elementy, všeobecná charakteristika blokov systému GPSS,
štruktúra modelov v GPSS, možnosti tvorby modelov v GPSS
17. generovanie vstupov v GPSS, využitie priority transakcií v GPSS, generovanie
vstupov podľa funkcie v GPSS, meranie času simulácie v GPSS, časovač – TIMER,
vytváranie kópií transakcií (klonov), výstup transakcií zo systému
18. používanie štítkov v GPSS, START, CLEAR, RESET, INITIAL, STORAGE
19. bloky symbolizujúce rad, stroj v GPSS, blok realizujúci zdržanie v GPSS, model
jednoduchého systému hromadnej obsluhy v GPSS
20. presun transakcií v modeloch GPSS, model sériového systému hromadnej obsluhy
v GPSS, model paralelného systému hromadnej obsluhy v GPSS, tvorba modelov
mnohokanálových zariadení v GPSS
21. testovanie transakcií v GPSS, zmena parametrov transakcií, systém číselných atribútov
– SNA a ich použitie
6
22. využitie simulácie v praxi, prípadová štúdia „Optimalizácia rozmiestnenia rúd na
rudiskách VSŽ a.s.“
23. charakteristika EXTENDU, prostredie simulačného jazyka EXTEND, knižnice blokov
EXTENDU vo všeobecnosti, základy práce s EXTENDOM, typy konektorov blokov,
spájanie blokov, označenie konektorov
24. tvorba animácií v diskrétnych modeloch, porovnanie diskrétnej a spojitej simulácie v
EXTENDE
25. klasifikácia a popis blokov (komponent) knižnice „Discrete Event“ v EXTENDE
26. klasifikácia a popis blokov knižnice „Generic“ a knižnice „Plotter“ v EXTENDE
27. model jednoduchého systému hromadnej obsluhy v EXTENDE, model sériového
systému hromadnej obsluhy v EXTENDE
28. model s paralelne umiestnenými obslužnými zariadeniami v EXTENDE, simulácia
systémov mnohokanálových zariadení v EXTENDE.
29. popis blokov „Controls“, tvorba modelov spojitej simulácie v EXTENDE, popis
spojitej simulácie typu „Dravec a korisť“
7
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre Bc. Študijný program
Priemyselná logistika
1. povinne voliteľný predmet: Logistika nákupu a zásobovania
1. Logistika nákupu - Definujte nákup ako podnikovú funkciu, Popíšte vzťah nákupu
a logistiky zásobovania podniku, Definujte postavenie nákupu v logistickom reťazci
podniku, Charakterizujte súbor nástrojov nákupného marketingového mixu, Čo všetko je
možné zaradiť do mixu nákupných podmienok, Ako chápeme poznávaciu stránku systému
marketingových funkcií, Čo všetko je zahrnuté v pojme “marketingový mix“, Popíšte fázy
nákupu na trhu výrobnej sféry, Definujte strategický aspekt marketingu nákupu, Prečo je
potrebné rozdelenie nákupov podniku do skupín, Za akým účelom sa robí klasifikácia
produkcie?
2. Hodnotenie a výber dodávateľov - Ktoré sú zdroje informácií, ktoré je potrebné zvážiť
skôr ako pristúpime k vlastnému konkrétnemu výskumu dodávateľov? Ktorými štádiami je
charakterizovaný životný cyklus výrobku? Popíšte faktory ovplyvňujúce nákupné
správanie výrobnej sféry! Ako sa rozhoduje o nákupe vo výrobnej sfére? Ktoré základné
faktory treba brať do úvahy pri výbere vhodného dodávateľa? Popíšte proces
rozhodovania o nákupe! Popíšte postup výberového konania dodávateľov! Definujte
systém sledovania a hodnotenia výkonu dodávateľov!
3. Logistika zásobovania, zásoby - Definujte pojem zásobovanie, zásoby, význam
zásobovania! Definujte dopad držania zásob na logistický systém! Popíšte funkcie zásob
v sklade! Aké druhy zásob poznáme? Charakterizujte pohyb zásob v logistickom reťazci!
Podrobne popíšte členenie zásob podľa metódy riadiacich hladín! Ako členíme zásoby
z hľadiska disponibility?
4. Modely zásob - Definujte klasifikáciu modelov zásob! Vymenujte kritéria, podľa ktorých
pristupujeme ku klasifikácii modelov zásob! Popíšte deterministické modely zásob!
Popíšte stochastické modely riadenia zásob! Zhodnoťte používanie deterministických a
stochastických modelov pri optimalizácii výšky zásob!
5. Deterministické modely zásob - Popíšte základne charakteristiky deterministických
modelov! Načrtnite algoritmus optimalizácie zásob prostredníctvom deterministických
modelov! Znázornite účelovú funkciu deterministických modelov!
6. Zásobovacie stratégie - Ktorá metóda sa používa na odvodenie modelov zásobovacích
stratégií?
Podrobne popíšte! Definujte dvojicu parametrov, na základe ktorých
rozoznávame štyri typy modelov stratégie riadenia zásob! Popíšte model M3 (s, x)Dynamický, deterministický, so spojitým dopytom! Aká je podstata zásobovacej stratégie
podniku? Vymenujte prvky zásobovacej stratégie podniku!
7. Systémy riadenia zásob - Popíšte úlohy a ciele riadenia zásob! Aké sú zásady riadenia
zásob? Aké sú príznaky zlého riadenia zásob? Popíšte základné systémy riadenia zásob!
Aké poznáme prostriedky k znižovaniu zásob podniku? Aké druhy plánov zásobovania
poznáme?
8. ABC a XYZ analýza zásob - Charakterizujte metódu ABC analýzy zásob! Aké sú
dôsledky ABC analýzy na riadenie zásob? Charakterizujte metódu XYZ analýzy zásob!
Popíšte metodiku analýzy zásob - AΩ matica! Ktoré analýzy zahŕňa AΩ matica?
8
9. Finančná stránka logistiky zásobovania - Charakterizujte finančnú stránku logistiky
zásobovania! Aké ukazovatele hodnotenia úrovne riadenia zásob poznáme? Popíšte
postup pri oceňovaní zásob podniku! Charakterizujte metódy oceňovania zásob podniku!
Definujte a popíšte rozdelenie nákladov vznikajúcich v spojitosti so zásobami! Popíšte
náklady, ktoré vznikajú nedostatočnou zásobou!
10. Minimalizácia a optimalizácia zásob - Aké metódy sa používajú pre minimalizáciu
a optimalizáciu zásob? Charakterizujte metóda normatív! Charakterizujte metódu
riadiacich hladín! Popíšte model ekonomického objednávacieho množstva EOQ!
Charakterizujte model ekonomického objednávacieho množstva s doplňovacou periódou
resp. model výrobnej dávky!
9
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre Bc. Študijný program
Priemyselná logistika
2. povinne voliteľný predmet: Technické prostriedky logistiky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Logistické prvky a doprava v logistickom systéme.
Pasívne a aktívne logistické prvky. Ich charakteristika a delenie. Úloha dopravy v logistickom systéme,
rozdelenie dopravy.
Manipulácia, manipulačné operácie, manipulačné jednotky.
Manipulácia , manipulačný systém, hlavné a pomocné manipulačné operácie, definovanie manipulačnej
jednotky, ich rozdelenie. Ako musí byť rozmerovo a hmotnostne vytváraná manipulačná jednotka?
Prepravné prostriedky všeobecne, prepravné prostriedky - prepravky.
Charakteristika prepravných prostriedkov, požiadavky kladené na prepravné prostriedky, rozdelenie
prepravných prostriedkov. Prepravky- charakteristika, rozdelenie.
Prepravné prostriedky – palety a kontajnery.
Palety- charakteristika, rozdelenie, využitie. Kontajnery - charakteristika, rozdelenie, využitie.
Obaly a klasifikácia obalov
Funkcia obalu, časti obalu, , čo má vplyv na voľbu obalu, aké dôležité funkcie hľadiska potrieb
logistiky spĺňajú. Klasifikácia podľa platnej technickej normy STN 77 0000: podľa počtu použití,
podľa úžitkových vlastnosti a pod.
Dopravné zariadenia- prostriedky cestnej, železničnej, vodnej a leteckej dopravy.
Stručná charakteristika dopravy (výhody nevýhody) a rozdelenie dopravných prostriedkov cestnej,
železničnej, vodnej a leteckej dopravy. Technicko-hospodárske ukazovatele cestnej dopravy.
Zariadenia pre ložné operácii. Zariadenia pre loženie kusového materiálu. Prídavné zariadenia
pre dopravné prostriedky. Rampy a mostíky.
Zariadenie pre ložné operácie – rozdelenie zariadení. Zariadenia pre loženie kusového materiálu –
dopravné vozíky - rozdelenie, využitie, kritéria pre voľbu dopravného vozíka. Teleskopické
manipulátory. Prídavné zariadenia pre dopravné prostriedky. Rampy a mostíky.
Zriadenia pre loženie sypkých materiálov.
Cyklicky pracujúce prekladače. Kontinuálne pracujúce zariadenia. Spôsoby nakládky a vykládky
sypkých hmôt do/z železničných vagónov. Prostriedky vykladania sypkých hmôt zo železničných
vagónov (prostriedky malej mechanizácie a prostriedky úplnej mechanizácie).
Zariadenie pre loženie kontajnerov
Základné, pomocné, závesné a uchopovacie zariadenia.
Zdvíhacie zariadenia
Zdvíhacie zariadenia, rozdelenie z hľadiska funkcie a konštrukcie ich charakteristika. Jednoduché
zdvíhadlá, zdvíhacie plošiny, výťahy a žeriavy.
Skladovanie a zariadenia pre skladovanie kusového materiálu
Úloha a funkcie skladovania. Rozdelenie technických prostriedkov v skladoch. Regály. Statické
a dynamické skladovanie. Dynamické skladovacie systémy .
Manipulácia v skladoch. Obslužné manipulačné prostriedky pre skladovacie systémy.
Čo rozumieme pod manipuláciou v skladoch, zásady manipulácie, spôsoby manipulácie. Obslužné
prostriedky pre regály, príjmové a výdajové zariadenia (regálové zakladače, stohovacie žeriavy,
dopravné vozíky, dopravné trate).
Skladovanie sypkých materiálov – zásobníky a skládky
Zásobníky- úloha, rozdelenie, pomocné zariadenia zásobníkov. Skládky úloha, rozdelenie.
10
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre Bc. Študijný program
Priemyselná logistika
3. povinne voliteľný predmet: Ekonomika podniku
1. Charakteristika podniku a podnikania vo svete a v SR
2. Funkcie podniku a ich základná charakteristika
3. Majetková a kapitálová výstavba podniku
4. Výroba, výrobná funkcia a jej ukazovatele
5. Produkčné funkcie zohľadňujúce časový faktor
6. Optimum výrobý podniku
7. Výrobné faktory podniku
8. Pôda ako primárny výrobný faktor
9. Kapitál ako sekundárny výrobný faktor podniku
10. Kapitál podniku viazaný v dlhodobom majetku a jeho analýza.
11. Kapitál podniku viazaný v krátkodobom majetku a jeho analýza.
12. Práca ako primárny výrobný faktor podniku.
13. Vstupy podniku, riadenie nákladov podniku.
14. Výstupy podniku, riadenie výnosov podniku.
15. Riadenie výsledku hospodárenia podniku v závislosti od času
16. Analýza hospodárskej činnosti podnikov, ekonomická efektívnosť práce podniku.
11
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ
Ústav logistiky priemyslu a dopravy
Okruhy tém predmetu na štátne záverečné skúšky pre Bc. Študijný program
Priemyselná logistika
4. povinne voliteľný predmet: Manažment podniku
1. Byrokratické riadenie – jeho charakteristika a základné princípy
2. Správne riadenie – jeho podstata, chápanie a členenie
3. Systémové prístupy v riadení
4. Vedecké riadenie, škola časových a pohybových štúdií s dôrazom na súčasnosť
(hygienické faktory na pracovisku, humanizácia pracoviska)
5. Psychologicko – sociálne prístupy, motivácia, konflikty, riešenie konfliktov
6. Rozhodovací proces, jeho fázy a podmienky v ktorých sa uskutočňuje
7. Organizácia a organizačné štruktúry (chápanie organizácie, organizačné štruktúry –
členenie a stručná charakteristika)
8. Lineárno – štábna organizačná štruktúra, jej podrobný rozbor
9. Živé – organické organizačné štruktúry, ich popis a možnosti používania
10. Delegovanie – jeho prvky a obsah, postup delegovania, právomoc, zodpovednosť, vedenie
11. Kontrolný proces – spätnoväzobný a dopredný
12
Download

Okruhy tem stat.predmetov_PLG_Bc_2015.pdf