SOKOLSKÁ ŽUPA ŠVÝCARSKÁ
Verband der Schweizer SOKOL -Vereine
ŽUPNÍ ZPRÁVY
2010-4
podzimní vydání
15.12.10
Slovo úvodem
Milé sestry, milí bratři
Po jednom sokolském jednání se přítomné sestry a bratři pustili do debaty o všem možném (bylo nás celkem asi
20). Nevěřila jsem svým uším, když jedna sestra tvrdila, že hodně sokolů vůbec neví, co je to župa, k€čemu slouží
a jak vlastně funguje. Pokusím se objasnit pojem „župa“ trochu blíže, i když vím, že ti, kteří Župní zprávy čtou,
vysvětlení nepotřebují a ti, kteří by to potřebovali je nečtou, spíše se jim vůbec do rukou nedostanou, což je mi
velmi líto, znovu se potvrdilo, že Župní zprávy čte jen málo členů jednot a naše práce je víceméně zbytečná. Záleží
na jednotlivých jednotách. V€každé jednotě je někdo, kdo má doma počítač, Župní zprávy jsou na internetu, může
si je přečíst a taky je může vytisknout a předat k€přečtení těm, kteří počítač doma nemají. Jde tady jen o to, mít
dobrou vůli a věnovat vytisknutí, či rozmnožení trochu času. Pokud nám, sokolům, není jedno, co se v€našich
jednotách děje, pokud máme zájem o sokolské informace (a to bychom měli mít), měli bychom se postarat o to,
aby se Župní zprávy dostaly do rukou každého sokola ve Švýcarsku.
Byla jsem šokována zprávou, že ČOS pozastavuje vydávání časopisu Sokol. Necelé dva roky před sletem, kdy by
v€časopise mělo být co nejvíce zpráv a informací o nastávajícím sokolském svátku, se časopis přestane vydávat.
Kde budou prostí členové čerpat informace, povzbuzení ke cvičení, pozvání na různé společné nácvičné hodiny?
Nešetří se na nesprávném místě?
Ale, abych se vrátila ke svému původnímu úmyslu „župa“, zabrousím trochu do dávnověku. Slovo župa je
slovanský výraz hlavně mezi jižními a západními Slovany. Župa byla administrativní sdružení obcí. Župa mohla být
obec občanská, nebo náboženská. V€době kočovné znamenala župa rozšířenou rodinu. Později v€čele sdružených kočovných kmenů stál v€čele „župan“. Ve „Velké Moravě“ byly župy v€9. a 10. století. Tolik tedy o původu
slova župa.
Pro nás sokoly znamená župa dobrovolné sdružení sokolských jednot, které sdružuje ke společné práci a pomoci,
má v€patrnosti jejich stav a potřeby, dbá, aby plnily řádně sokolské poslání, podporuje je v€tom radou i skutkem......
Vyžaduje si od sdružených jednot zprávy o jejich stavu a činnosti, vysílá k€nim rádce.... Vybrala jsem pouze dva
základní paragrafy pro ty, kteří neví, co je župa a k€čemu ji máme. Jako každý řádný spolek máme své stanovy,
kterými se župa řídí a rovněž jednoty se při zakládání župy Švýcarské v r. 1976 zavázaly stanovy dodržovat.
Bohužel se stává, že ne všechny jednoty se řídí župními stanovami, což je neférové jednání vůči ostatním
jednotám i župě.
Naše župa byla součástí Ústředí československého Sokola v€zahraničí v€době, kdy v€Československé republice
byl Sokol zakázán. Po obnově České obce sokolské se Ústředí zrušilo a nyní jsou sokolské župy v€zahraničí členy
Zahraniční obce sokolské.
Eva Svobodová, vzdělavatelka župy Švýcarské
1
Kalendář akcí župy Švýcarské, jednot a jiných sokolských organisací
kdy
kdo
22.01.2011
05.03.2011
12.03.2011
16.-17.04.2011
Sokol Baden
Sokol Curych
Župa
ČOS
12.-15.05.2011
11.-13.06.2011
21.08.2011
?
(?)září
10.-11.09.2011
?
co
přihláška/info
Ples ve Wettingen
40. ples jednoty, Spirgarten Curych
Jarní schůze výboru ve Windisch
1. Nácvičný sraz slet. skladby, senioři/rky,
Praha
Župa
Nordic walking v Bürserberg, Vorarlberg
Sokol Vídeň
Tyršův Oetz
Sokol Lucern
Sjíždění řeky Reuss
Sokol St. Gallen Výlet „Po stopách dr. M. Tyrše“
ČOS
2. Nácvičný sraz slet. skladby, senioři/rky,
Praha
Sokol Lucern
Volejbalový turnaj
Župa Švýcarská Cvičební neděle, Windisch
11.11.2011
Slavnost l‘ Armictice v Cernay, Francie
(Výročí příměří 1. světové války, státní svátek Francie)
J. Krump, 056-442 40 93
V. Mika, 076-515 58 07
P. Chour, 062-723 30 86
B. Jordan,
041-260 98 58
B. Jordan, 041-260 98 58
Jednoty
J. Bachmann, 041-260 86 07
V. Št´astna, 071-278 32 65
B. Jordan,
041-260 98 58
B. Jordan,
041-260 98 58
V. Křepelka,
061-271 32 73
Adresa župy Švýcarské: Hr. Petr Chour, Äussere Mattenstr. 27, 5036 Oberentfelden
Česká škola bez hranic
(roční program)
Hezky česky pro děti od 3 do 6 let
*12. ledna:
19. ledna:
*26. ledna:
2. února:
* 9. ünora:
Tři králové
18. května:
Hry v€přírodě
Tvary
*25. května:
Rozkvetlá louka
Pohádky
Části obličeje
Zimní radovánky
* 2. března: Barvy
9. března:
Nakupování
*16. března: Březen – měsíc knihy
23. března: Jaro se zvířátky
1. června:
Den dětí
* 6. června:
Česká republika
15. června:
ZOO
* 22. června:
Léto
29. června:
Vltava
* 6. července: Prázdniny
*) 1. roč. ZŠ (16,00 – 17,30h)
*30. března: Aprílová škola
6. dubna:
*13. dubna:
Ptáci
Kdy: 14. 20 - 15.50h
Dny v€týdnu
Kde: Im Bachofen 9a, 8304 Wallisellen
20. dubna: Velikonoce
*11. května: Moje maminka
Info: Jana Vaňková, [email protected]
079 207 54 19
Župa
Na podzimní schůzi výboru župy Švýcarské se kromě zpráv z€jednot, finanční zprávy a zpráv jednotlivých činovníků, projednal a byl schválen návrh na prodloužení volebního období předsednictva o jeden rok. Vzhledem
k€tomu, že v€roce 2012 bude slet v€Praze a současní činovníci mají s€přípravou sletu již zkušenosti, nebylo by příliš
moudré volit na podzim nové předsednictvo, které tyto zkušenosti ještě nemá.
Sestra Jordánová přečetla následující informace o sletu 2012: Slet se bude konat ve dnech 30. 6. až 7. 7. 2012.
V€neděli, 1. července, bude průvod Prahou, čtvrtek, 5. července, je naplánováno večerní vystoupení a v€pátek, 6.
července, je vystoupení odpolední. Sletový nácvik povede bratr Mika.
2
Následovala delší informace a debata o situaci v€sokolské jednotě Curych. Dále byla vedena debata o tom, jak
zlepšit vztahy jednoty – župa, ne, že by nebyly dobré, ale
župa je velmi málo informována o dění v€jednotách.
O přestávce byly na návrh jednot předány pamětní listy
župy následujícím členům: sestrám Formánkové a
Jordánové, bratrům Hermanovi, Jordánovi a Svobodovi.
Eva Svobodová, vzdělavatelka
Přednáška senátora PhDr. Tomáše Grulicha
V€posledním týdnu měsíce září organizovala župa přednášku senátora Grulicha. Musím přiznat, že jsem měl
pochybnosti, jestli se pohybuji v€české menšinové společnosti. Nečekal jsem plný sál, ale tak málo posluchačů
také ne. Přesto, že se jednalo vyloženě o problémy českých menšin v€zahraničí. Pan senátor prošel celou historii
od založení republiky až po současnost. Přesto, že bylo málo přítomných, měl přednášející dostatek otázek, na
které musel odpovídat. Byly i otázky, na které mohl odpovědět pouze z€hlediska svého názoru, protože to byly
současné nevyřešené problémy. Atˇ již to byly otázky občanství, volební situace a mnoho jiných věcí. Tyto věci
zůstaly odpovězeny pouze v€tezích. Jejich řešení je připraveno, ale leží v€mnoha zásuvkách, není čas se jimi
zabývat a jejich řešení je asi pro politiky snad nezajímavé. Dle mého názoru to vyjadřuje i postoj nejenom politiků,
ale i řadových občanů vůči nám, Čechům v€zahraničí. Na druhé straně je nutno říci, že se dosti věcí již změnilo,
mění, ale není dosud pro politickou řevnivost mezi poslanci a i členy vlády úplně jasno.
Senátor Grulich napsal k€danému tématu knihu ve spolupráci s€PhDr. Broučkem, která je ještě k€dostání.
G. Jordan
Naši lípu jsme znovu zasadili
V roce 1988 sokolové zasadili na Lindenhofu v Curychu lípu.
Po úspěšných sletech v roce 1976 a
1986 se sokolové z Ústředí a župy rozhodli poděkovat městu Curych za sympatie, které nám město projevovalo, za umožnění dvou sletů a za finanční podporu a svůj dík projevili právě zasazením našeho
"národního" stromu. Po necelých dvaceti letech
strom onemocněl a byl skácen. V pátek, 29. října,
byla za hojné účasti (asi 90 lidí) na stejném místě zasazen lípa nová.
ES
Slovo náčelnice
Milé sestry, milí bratři
Všichni víme, jak Francouzi zdraví nového krále – král je mrtev, atˇ žije král. Starý rok končí, nový začíná. Na
Silvestra, anebo už předtím, si každý z€nás udělá bilanci, co se v minulém roce podařilo, co bylo dobrého a hned
budeme v€hlavě spřádat plány do nového roku. Kalendář se bude plnit novými termíny, novým programem.
V€Sokole to bude především příprava na XV. Všesokolský slet. V€Praze jsme 12. prosince viděli pracovní
3
předvedení sletových skladeb, byly to dvě hodiny
pohybu, barev a hudby. Mně se moc líbily
předškolní děti, které na cvičební ploše hrály
Člověče nezlob se. Rodiče a děti cvičili Muzikantovu písničku na melodie písniček, které
všechny děti znají ze školky a já se moc těším, že
se na Strahově objeví i několik rodičů s€dětmi
z€naší župy. Velmi vtipný a originální byl nový
nápad spojit rodiče a děti s€mladším žactvem. To
opravdu cvičí celá rodina. Mladší žákyně si
mohou vybrat hned ze tří skladeb – s€rodiči a
dětmi, s€mladšími žáky anebo jenom mladší
Skladba "Kontrasty"
žákyně. Paráda, že. Starší žactvo cvičí také
společně a dorostenky se ženami se mohou
představit ve velmi svižné skladbě se švihadly.
A co my, trochu strarší ročníky? Nabízí se skladba Kontrasty, ve které cvičí ženy a muži, ženy
mohou předvést taneční skladbu Česká suita na
hudbu Antonína Dvořáka, pro muže je tradičně
připravena skladba Chlapáci. Věrná garda má
možnost cvičit na staré filmové melodie skladbu
Jen pro ten dnešní den, kterou napsaly sestry
Kocmichovy.
Jak vidíte, máme z€čeho vybírat a já si moc přeji,
aby nás napřesrok byla v€Praze opět celá stovka.
Sestry a bratři, přeji vám všem radostné a spo-
Sladba "Jen pro ten dnešní den"
kojené vánoce v€kruhu rodiny, pevné zdraví,
mnoho elánu a stále dobrou náladu po celý nový
rok.
Beatrice Jordan
Mikulášská nadílka v České školičce "Hezky česky"
Dne 5. prosince jsem uspořádala historicky první českou „Mikulášskou nadílku“ ve Wallisellenu, které se zúčastnilo
20 rodin s€36 dětmi.
Po dlouhých a pečlivých přípravách jsem v€15.15 zahájila program. Povídali jsme si s€dětmi, proč jsme se zde sešli
a co vše patří k€předvánočnímu času. Náhle přišly na podium děti z€České školy bez hranic a zazpívaly píseň
„Mikuláš ztratil plášť“.
„Nechali jsme Mikuláše hledat pláštˇ a pustili jsme se do vánočního vyrábění. Děti v€doprovodu rodičů se s€chutí
daly do výroby vánočních svícnů z€jablíček a voňavých hřebíčků. Nechyběla ani výroba papírových řetězů pro
čertíka a vybarvování obrázků s€vánoční a mikulášskou tématikou.
Po té nastal “Čertovský rej“ – diskotéka. Zazněly oblíbené písně Dády Patrasové. V€rytmu písně „Mašinka“ jsme
vytvořili dlouhý vlak, do kterého se zapojili i dospělí.
Po kratičké přestávce jsme si nacvičili báseň „Mikuláši příjdˇ dnes k€nám“ a zahráli hru „Čertík řekl“. Ve tři čtvrtě na
pět přišel, hlavně dětmi toužebně očekávaný, Mikuláš se svými pomocníky – andělem a čertem. Usadili se a
prostorem se začaly linout nádherné zpěvy vánočních koled, které s€dětmi po dobu čtyř týdnů nacvičoval náš
vzácný host z€Paříže, Ondřej Krbec. Děti i pan sbormistr sklidili zasloužený potlesk.
Děti už se nemohly dočkat nadílky a tak Mikuláš s€krásným Andělem a nezbedným čertíkem všechny děti
spravedlivě podělil. Po celou dobu programu bylo všem k€dispozici bohaté občerstvení, na němž se podílely
všechny příchozí rodiny.
4
Děkuji všem zúčastněným, kteří se podíleli na průběhu tohoto krásného večera, obzvláště Mikulášovi, čertovi a
andělovi a panu Ondřeji Krbci. Děkuji za finanční podpozu MZV a sokolské župě Švýcarské.
Jana Vaňková, učitelka
Ze sokolských jednot
Sokol Baden
Všechny jednoty již dostaly pozvánku na ples v Badenu. Pokud ale není někdo informován, tak tedy pár informací
níže:
35. sokolský ples jednoty Baden bude v sobotu, dne 22. ledna 2011, ve velkém sále sportovního střediska Tägerhard ve Wettingenu. Začátek plesu je ve 20.00 hodin. Informace: sestra J. Krump, tel. 056 442 40 93 ve všední
dny od 18 do 21.30 hodin, nebo e-mail: [email protected]
(Do sálu je vstup možný pouze ve společenském oblečení, žádné jeans, svetr, tenisky a pod.)
Sokol Bern
Když nechybí vůle, cit a zkušenosti, není na začátek nikdy pozdě
Dokladem pravdivosti tohoto tvrzení byla výstava v čáslavské galerii na Žižkově náměstí. Autor obrazů Zdeněk
Váša (1929), člen Sokola Bern, se začal malováním vážně zabývat ve svých pětasedmdesáti letech. Ve vystavené
kolekci jeho prací najdeme portréty, krajiny i abstrakci. Vzdor tomu, co je napsáno výše, jsou to díla vyzrálá, ze
kterých dýchá hluboký vztah k umění, bohaté životní zkušenosti a schopnost vyjadřovat city a pocity barvami.
Zdeněk Váša pochází ze Starkoče. Od mládí měl vztah k umění, zejména k hudbě, který ho přivedl i na pražskou
konzervatoř, kde vystudoval operní zpěv. Deset let byl dokonce členem Národního divadla. To mu umožnilo pohy5
bovat se mezi umělci různých oborů, malíře nevyjímaje. V tomto
světě se cítil šťastný a svobodný. Když v roce 1968 přišla "spřátelená" vojska, pochopil, že i s touto svobodou bude konec a rozhodl
se pro emigraci. Zakotvil ve Švýcarsku, odkud se do vlasti vrátil po
osmatřiceti letech. Ne však nadlouho, na pouhý rok. "Vrátil jsem
se jiný do úplně jiné země. Už bych tu nedokázal žít. Chybí mi tu
smysl pro spravedlnost, naopak přebývá závist a faleš. I vnímání
umění je tu jiné, v Čapkově a Vančurově zemi postrádám jazykovou kulturu, etiketa upadla."
Navzdory těmto kritickým slovům, se kterými by bylo možné polemizovat, z jeho obrazů neprýští zklamání a skepse. Ostatně sám autor rozhodně není zahořklý starý pán. Jen svoji
zkušenost převedl na plátna. Zkušenost, ve které nechybí ani naděje.
Jiří Dvořák, Sokol Bern
Sokol Curych
Jednota Curych srdečně zve na 40. reprezentační ples. Ples bude v sobotu, 5. března 2011,
v Kongresscentru Spirgarten, Lindenplatz, Curych - Altstetten. Informace, rezervace a dotazy
na e-mailové adresse: [email protected] Telefon 076 515 58 07.
K tanci a poslechu hraje taneční orchestr "James Band", tombola, vystoupení národopisné taneční skupiny Folklor 75 obohatí program plesu. Úbor společenský, večerní.
Sokol Lucern
V jednotě Lucern slavilo několik členů jednoty svá životni jubilea:
Sestra Eva Vlčková, zakládající členka jednoty, cvrkot v jednotě ji zajímá, nechává si často referovat, když zdravotní stav dovolí, tak se zúčastňuje akcí mimo tělocvičnu, stále můžeme počítat s její podporou na různých akcích
pořádaných jednotou. Sestra Beatrice Jordan, dlouholetá náčelnice jednoty, organizátorka nespočetných akcí,
pro jednotu stále ještě aktivní jako nesrovnatelně svědomitá a průbojná pokladní, jedna z členek s nejvíce čárkami
v seznamu docházky v tělocvičně. Sestra Jana Homolková posílila naši členskou základnu teprve před
nedávnem, při volejbalu je ctižádostivá, pomáhá na mnohých akcích i mimo tělocvičnu. Pavel Suma je dlouholetý,
spolehlivý člen, který podporuje naši jednotu s celou rodinou. Sestra Radka Zmek, je na ní vidět, že nesportuje jen
v naší jednotě, je stále usměvavá, šíří dobrou náladu, ve volejbalu se pokaždé snaží vyhrát.
Všem jubilantům přejí ostatní členové jednoty vše dobré, zdraví a pohodu.
Jana Bachmann, Sokol Lucern
V sobotu, 4. prosince, přišel do lucernské jednoty
Mikuláš. Pro děti odpoledne, pro dospělé večer.
Na oblastních krasobruslařských závodech v Dübendorfu
získala členka jednoty Lucern, Tara Jordan, druhé místo.
6
Blahopřání
Bratr Luděk Král, 90
To není pohádka,
Ani tu však z mraků války klidně nemohl si žíti.
to přání k€jubileu je,
Tak osud chtěl
jehož prožití a oslava ne každému je přáno.....
on Evropou musel projít
kabát vojenský obléci, novým pánům sloužit,
Byl jednou jeden Král,
ani to jej nezlomilo.
ten s€osudem se celý život pral.
Když musel, pak léta později
On cesty života měl trnité
pod rudým jhem svůj názor tlumiti,
a jeho kroky celou životní poutí
příslušnost sokolskou zapříti,
ne vždy ho vedly tam kam chtěl,
i tak zůstal nezlomen, ni žalář mu páteř nezlomil.
však musel jít a osudu se podrobit.
Od mládí ač šikanován, snažil se vždy čestně žít,
Tak on z€rodičů českých
jak pro Sokol, tak společnost, své vědění uplatnit.
zavát až do samých hor karpatských,
Že cvičit již dávno nejde, že už nohy neslouží,
což vedlo jej k€tomu, že druhou řečí
ale perem dobře vládne, hlavně pro své sokoly.
skoro mateřskou on musel školy vychodit.
Oporou jsi St. Gallenu i v€Tvém věku žehnaném.
Východní Slovensko, kam rodiče šli svůj um šířit,
K němu Ti teď, milý Luďku,
však v€mraku války tvář jim ukázalo.
hodně zdraví spokojenosti
Pak v€témže mraku druhé války, hnalo je zas zpět
se vším nejlepším přejem.
až skoro tam, kde praotec Čech tu vlast založil
na ono místo jež se rodištěm všech Čechů stalo.
Za předsednictvo sokolské župy Švýcarské
Georg Jordan, starosta
Sestra Božena Jordánová
Začátkem prosince oslavila v€Lucernu sestra Boženka Jordánová sedmdesátiny.
Sestra Jordánová je dlouholetou náčelnicí župy Švýcarské, pod její taktovkou každoročně
v€listopadu poctivě cvičíme celou neděli, která je již neodmyslitelnou částí župního programu,
taktéž vládne železnou rukou na pravidelných návštěvách obce Oetzu v€Rakousku, kde se
stará o hladký průběh závodů u příležitosti sokolského setkání, pořádá-li setkání naše župa.
Její hlas při nástupech nebo vyhlašování výsledků nelze přeslechnout, učitelské vzdělání má
něco do sebe, všichni dobrovolně poslouchají. Nemalou zásluhu má na sletech, na kterých
sama poctivě cvičí. Myslím si ale, že nejvíce chvály si zaslouží „její“ sokolské tábory. Letos byl
sokolský tábor v€Rakousku již po dvaadvacáté. Chata zaplněná, tedˇ již bývalí táborníci posílají na tábor své děti, pracují také v€táborovém sboru. Na sokolském táboře se nemluví jen česky, ale i německy
a francouzsky, vedoucí oddílů umí několik řečí, aby každému dítěti bylo porozuměno. Příprava takového tábora dá
spoustu práce, ale nejen práce, také láska a nadšení pro dobrou věc jsou nezbytné. Naštěstí všechny tyhle
vlastnosti sestra Jordánová má, dík a vděk všech táborníků si sestra náčelnice zaslouží.
Jménem župy děkuji sestře Jordánová jak za její obětavou práci při organizaci sokolských táborů, tak za její
dlouholetou práci pro Sokol a pro župu Švýcarskou.
Eva Svobodová, vzdělavatelka župy Švýcarské
7
Jubilanti Sokola Solothurn
Bratr Ludvík Herman, sestra Francina Formánková a bratr
Jiří Svoboda oslavili tento rok společně kulaté narozeniny.
70
Žalov
Bratr Karel Pischinger
zemřel po dlouhé nemoci 20. září ve věku 81 let. Karel byl dlouholetý člen jednoty Solothurn a
také dlouhá léta jejím náčelníkem. Cvičil na sletech Sokola v zahraničí a v tělocvičně své cvičence
pořádně proháněl. Pod vedením Karla jsme zdolali mnohou horu v Alpách, výlety do hor patřily k
pravidelné činnosti naší jednoty. Karel se svou ženou Danou žil poslední léta ve Šternberku, kde
také zemřel.
Karle, nezapomeneme na Tebe. Čest Tvé památce.
Členové jednoty Solothurn
Bratr Rudolf Němeček
V€minulých dnech jsme museli vzít na vědomí, že nás opustil bratr ing. Rudolf Němeček, který se zasloužil
nebývalou měrou o úspěch činnosti krajanských spolků i organizací.
Rudolf Němeček se narodil 18. července 1923 v€Lověšicích, na předměstí Přerova. Vystudoval
gymnasium a absolvoval obor elektrotechniky na ČVUT v€Praze.
Již od mládí se Ruda angažoval v€Sokole, ve studentských spolcích a od r. 1968 v€Klubu K€231.
V únoru 1948, během studií, se zúčastnil památného pochodu studentů na Pražský hrad, kde se
seznámil, tak jako ostatní studenti, s€obušky nových komunistických vládců. Odměnou za to mu
byl dlouholetý pobyt v€Jáchymově. Před 40 lety díky ruské okupaci Československa přišel
s€manželkou a dvěma syny, Pavlem a Tomášem, do Švýcarska. Br. Němeček se ihned zapojil aktivně do
krajanské činnosti, vedl Sokol Baden a byl několik let župním náčelníkem švýcarského Sokola. V€roce 1990
převzal exilový časopis Zpravodaj a to zprvu jako administrátor a záhy jako odpovědný redaktor.
Hned po listopadu 1989 založil se spolupracovníky ve Švýcarsku Občanské forum s€cílem, poskytnout pomoc při
obnově demokracie v€ČSR.
Na poslední cestě jej doprovodilo na hřbitov nedaleko Rudova bydliště Villigen velké množství krajanů a přátel,
Čechů, Slováků i Švýcarů. Všichni vzpomínali na Rudovo celoživotní dílo a na jeho obětavou práci pro krajany.
Bylo nám velmi
smutno, že zase jeden ze starých harcovníků proti komunismu a bojovníků za demokracii
v€republice, který byl mezi námi tak činny, obětavý a oblíbený, bude v€našem řídnoucím kruhu scházet.
Milý Rudo, nikdy na Tebe nazpomeneme. Čest Tvé památce.
Dr. Jaroslav Olšanský, Ing. Jiří Kraus
(Redakcí zkráceno)
8
Bratr Jan Dostalík
Krátce před uzávěrkou tohoto vydání Župních zpráv nás zastihla smutná zpráva, že v USA
zemřel náhle dlouholetý člen Sokola Winterthur, bratr Jan Dostalík, dne 7. prosince 2010, ve
věku 82 let. Bratr Jan Dostalík pocházel z Ostravy. Pracoval jako zubní technik nejprve v
ČSR, po roce 1968 se usadil v Gossau/ZH, kde soukromně pracoval ve svém oboru až do
svého pensionování. Před lety se se svou manželkou odstěhoval za jejich synem a vnučkou
do USA (Missouri). Byl přátelské povahy, družný a nápomocný mnoha lidem. Ti co ho znali,
jistě na něj budou vzpomínat v dobrém.
J.+E. Svoboda
Různé
Podzimní picknick jednoty Curych
Podzimní picknick 8. října v Schützenhaus in Oberengstringen se vydařil. Na kytaru hrál kytarista a zpěvák Ladislav Pochman trampské a národní písně, písně Jaroslava Ježka, Voskovce a Wericha. Výběr pití byl zajištěn. Sestry
upekly vynikající ovocné dortíky a přivezly vanilkové vaničky z Prahy. Na opekání buřtů přijela také sousední jednota Winterthur a pozvaní hosté. Sešlo se nás sedmnáct, takže se zpívalo, tančilo a vyprávěly se anekdoty. Bratr
Mika je v jistém slova smyslu zlatou truhlou vtipů. Také za perfektní organizaci mu patří největší dík. Náčelník je
právem považován za důvěryhodnou hlavu jednoty Curych a to neuvěřitelných 42 let. Srdečně zveme i další příznivce. Těšíme se na shledanou na podzimním picknicku v příštím roce.
(Info a přihlášky: v. [email protected] Tel. 078 716 26 90)
Jasmin Kudrnová, Sokol Curych
(Článek přišel po uzávěrce)
Svátek válečných veteránů
Jako každý rok tak i letos jsme se sešli 11. října v městečku Cernay, abychom uctili památku padlých vojáků v první světové válce. Na místním hřbitově jsou pochování i čeští a slovenští vojáci,
mezi nimi sokolové.
Letos nás, sokolů ze Švýcarska, nebylo mnoho. Slavnostní
průvod na hřbitov byl jako vždy veden místními hasiči, následovali
radní města Cernay a delegace různých vyslanectví a vojenští
zástupci. Z českého vyslanectví v Bernu byl přítomen pan Žára,
který spolu s jinými položil k pomníku s českými jmény věnec.
Naše župa byla zastoupena praporečníkem br. Jiřím Svobodou,
který nesl náš sokolský prapor spolu s dalšími praporečníky. Po
skončení pietního aktu jsme šli k památníku padlých vojáků ve
druhé světové válce. Rovněž tam byly položeny věnce a
květiny. Již tradičně jsme byli pozvání na aperitif do místní hasičské zbrojnice. Každý rok jsme dojati vřelým přivítáním,
spoustou dobrého jídla a pití. Doufám, že příští rok se nás v
Cernay sejde více než letos.
Jedna zajímavost, které jsme si všimli v Austrálii a v Anglii,
když jsme v těchto zemích byli náhodou v době uzavření
příměří. Mnoho lidí mělo na kabátě nebo saku květ vlčího
máku, zhotovený z látky nebo papíru. Bylo nám vysvětleno, že
v anglicky mluvících zemích je květ vlčího máku symbol
vzpomínky na padlé vojáky. Podle básně "Flanderská pole" vykvetly vlčí máky jako první květiny na čerstvě
navršených hrobech padlých vojáků.
Eva Svobodová, Sokol Solothurn
Kdo žije jenom pro sebe,
ochudí jiné o sebe,
ochudí sebe o jiné,
zakrní a zahyne.
Jan Werich
Všem sokolům, příznivcům Sokola a všem lidem dobré vůle
přejeme pěkné prožití vánočních svátků a do nového roku
zdraví, štěstí a chutˇ do cvičení.
Sletová skladba pro slet 2012 "Chlapáci",
Redakce ŽZ, Eva a Jiří Svobodovi
Praha, 12.12.2010
Praha, 12. prosince 2010
Uzávěrka příštího čísla Župních zpráv je 15. března 2011
Redakce:
Eva Svoboda, Eichenweg 1, CH-4528 - Zuchwil
Tel.+Fax.: +41-32-685 57 84, e-mail: [email protected]
www.sokol.ch
Download

2010-4 podzimní vydání - Sokolská Župa Švýcarská