září
2013
Informační oběžník ECM Mikulov
Komenského mravoučné desatero
V muzeu liptovské dědiny v Pribylině
stojí mimo jiné i stará evangelická škola. Ve třídě mají pověšené mravoučné
desatero od J. A. Komenského. Začíná
nový školní rok a je dobré se ptát: „co je
cílem toho všeho snažení?“ Nejenom
děti, ale i my dospělí, kteří následujeme
Ježíše Krista, jsme jeho učedníky, a to
se školou určitou souvislost má. Můžeme se učit od toho nejlepšího mistra
a naše snaha má cíl. Jistě můžeme na
tento cíl nahlédnout z různých pohledů, ale podstatné je, že ne samotná
škola, ne samotné učení, ale výsledek je
důležitý – jak se naše učení projeví
v každodenním životě. Budiž nám Komenského desatero inspirací na cestě:
I. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu,
čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co
jsi povinen: a budeš opatrný.
II. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč,
když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí Páně!
III. Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný,
vystříhej se pochlebovati!
IV. Buď dále nadto spravedliv! Nežádej
ničeho cizího, nic sobě neosobuj!
V. Máš býti také udatný, ku prácem čilý,
zanechej prázdně lenochům!
VI. Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší
trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.
VII. Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo
tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu
prospěšno bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li.
VIII. Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty někomu, ukoj a ukroť
jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti
viníku a promíjeti odprošujícímu.
IX. Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk
se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se
všem dobrým lidem.
X. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti! „
Zdraví Ctirad Hrubý
Aktuálně
14. 9. Aby láska proudila – pokračování seminářů s Miluškou Šálkovou
(Řád a usmíření v rodině), 17 hod.
22. 9. Návštěva biskupa.
6. 10. Společná Bohoslužba, Mikulov, Díkuvzdání, 10.15 hod. Káže Jan
Zajíc. V sobotu přednáška J. Zajíce.
Celocírkevní sbírka na sociální fond.
18. 10. Sestry sestrám (zatím nepotvrzený termín – sledujte oznámení).
3. 11. Rodinná Bohoslužba, Mikulov,
10.15 hod.
Od října startují biblické hodiny a
Učedník I. (více dále v textu).
Strana 2
Učedník I.
Vzdělávací kurz Učedník patří do vzdělávání v rámci „Sborové biblické školy". Kurz je přeložen z angličtiny a prošlo jím na milion křesťanů z celého světa. V sedmnácti lekcích se probírá Starý zákon a v dalších sedmnácti lekcích
Nový zákon. Každá lekce vyžaduje přípravu studentů, která spočívá zejména
v soustavném čtení Bible a v přípravě
na diskusi v průběhu hodiny. Příprava
v každém týdnu je rozvržena do pěti
dní, šestý den je dvouhodinové setkání
(lekce), sedmý den je volno. Kurz končí
rozhovorem o tom, co účastníkům přinesl, co poznali, jaké dary v sobě odhalili a k jaké službě ve sboru nebo v církvi
se v průběhu kurzu rozhodli.
Hlavním motivem ke zpracování
Učedníka byla zkušenost, že mnozí
křesťané mají velkou touhu znát lépe
Bibli a hodnověrně následovat Pána
Ježíše. Kurs intenzivním biblickým
studiem vybízí účastníky k závaznému
následování. Ti, kdo se kursu účastní,
rostou ve víře. Čtou a objevují Bibli v
jejích souvislostech. Na pozadí Starého
zákona slyší docela nově a mnohem
bezprostředněji poselství o Ježíši. Je
jim nabídnuta pomoc, jak je lépe
uplatnit ve všedním životě. Vhledy a
zkušenosti z kursu pomáhají uvádět a
provázet jiné na cestě následování. Cíl
kursu Učedník lze popsat slovy Ef 4,12:
„ ...aby své vyvoleni dokonale připravit k
dílu služby - k budování Kristova těla.“
Informační oběžník ECM Mikulov
Podle skupiny zájemců domluvíme
místo i čas scházení. Prosím všechny,
kdo o účasti přemýšlejí, aby kontaktovali kazatele nejpozději do 15. září. „
Biblické hodiny
Od října obnovujeme biblické hodiny.
Ve Valticích na skupince u Javůrků
každý druhý čtvrtek v měsíci, v Lednici
na skupince každý třetí čtvrtek v měsíci
a v Mikulově na faře každý čtvrtý čtvrtek v měsíci. Čas začátku je stejný, jako
pravidelný začátek skupinky. Sledujte
prosím oznámení – bude upřesněno.
První čtvrtek v měsíci bude v Mikulově
(jako „pilotní“ projekt) „čajová párty“.
Kontaktní aktivita zaměřená hlavně na
veřejnost. Prostor pro diskusi nad různými tématy, promítání filmů atp.
Vzpomínka sestry Růženy Růžičkové
Dne 18. 5. 2013 to bylo 63 let, co jsme
se s rodiči a spoluobčany vystěhovali
z malé, ale nejkrásnější vesnice, troufám si říct, že pro mě pod sluncem,
vesnice Vojvodovy v Bulharsku.
Bylo mi 14 let a právě jsem v Bulharsku
dokončila základní školu. Nedovedla
jsem si představit, jaký bude můj nový
domov. Byla jsem zvyklá na stejný rituál, který se ve Vojvodovu stále udržoval. Chodili jsme do školy, rodiče měli
hospodářství. Jezdili s kravami a vozem
na pole a na vzdálenější pole používali
Pro vnitřní potřebu vydává mikulovská farnost Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A,
692 01 Mikulov, e-mail: [email protected], mikulov.umc.cz, bankovní spojení: 2800209872/2010,
pevná linka do kanceláře 530 330 779. Kopírujte, rozšiřujte, předávejte.
Strana 3
koňský povoz. Doma jsme měli malé
hospodářství. Po škole jsme měla za
úkol pást husy. Tam jsme se scházely
s kamarádkami a při pastvě jsme si
hrály kamínky, kačku, pletly jsme věnečky, prstýnky. Měla jsem překrásné
dětství. V sobotu se doma uklízelo, zametalo a v neděli ráno zvonil zvon a
svolával do kostela. Poprvé, když zazvonil, jsme byli na cestě do kostela, a
po druhém zvonění jsme už seděli
v kostele. Odpoledne jsme měli také
shromáždění a po shromáždění jsme
měli nedělní školu, kterou vedl bratr
kazatel. Jsou to nezapomenutelné zážitky.
V neděli 14. května 1950 nám zvon zazvonil naposledy. Ve čtvrtek, 18. května ráno, jsme s maminkou, pláčem a
v modlitbách šly z domova naposledy.
Odevzdaly jsme klíče od našeho domu
zmocněnci národního výboru. Na nádraží bylo velké loučení a pláč. Vlak,
který pro nás jel, už daleko před vesnicí
houkal. Když jsme nastoupili, tak nádraží zůstalo prázdné. Ti, co nás vyprovázeli, tak plakali s námi a běželi
s vlakem, dokud jim síly stačily a házeli
květiny na vlak, ten houkal až do sousední vesnice. Stále jsme nevěděli, kam
jedeme.
Měli jsme slíbeno, že zůstaneme celý
transport na jednom místě. Byla to lež,
protože nás po příjezdu do Mikulova
dne 24. května 1950 rozdělili do pohraničí celého Mikulovska. Nastěhova-
Informační oběžník ECM Mikulov
li nás do 11 obcí, do domků po odsunutých Němcích, které byly v hrozném
stavu. Rodiče i my jsme to těžce nesli.
Každou neděli jsme jezdili do Nového
Přerova do shromáždění, kde jsme se
scházeli. V roce 1955 jsem se tu vdávala (poznámka – ve sborovém domě ve
Valticích, Příční 31). Nikdy nezapomenu na moje dobré rodiče a moji rodnou Vojvodovu.
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána
Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh
veškerého potěšení! V každém našem
soužení nás potěšuje, abychom ty, kdo
mají jakékoli soužení, mohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami
přijali od Boha. (2 Kor 1,3–4)
„¶
Narozeniny
Omlouváme se všem „prázdninovým“,
za opožděné uvedení...
3. 7.
6. 7.
16. 7.
17. 7.
18. 7.
24. 7.
30. 7.
5. 8.
5. 8.
5. 8.
6. 8.
7. 8.
8. 8.
10. 8.
Maria Lehocká,
Michael Koutný,
Anna Gregová,
Františka Karbulová,
Růžena Varmužová,
Sylva Sejkorová,
Liliana Vasylyna Vitrová,
Dominika Müllerová,
Olga Burešová,
Prokop Tomek,
Kryštof Tomek,
Růžena Růžičková,
Kamil Čížek,
Věra Masaříková,
Pro vnitřní potřebu vydává mikulovská farnost Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A,
692 01 Mikulov, e-mail: [email protected], mikulov.umc.cz, bankovní spojení: 2800209872/2010,
pevná linka do kanceláře 530 330 779. Kopírujte, rozšiřujte, předávejte.
Strana 4
11. 8.
16. 8.
20. 8.
26. 8.
28. 8.
29. 8.
4. 9.
8. 9.
18. 9.
23. 9.
26. 9.
Štěpán Müller,
Jonáš Tomek,
Petr Konečný,
Olga Stoyová,
Dana Svobodová,
Kateřina Klepáčková,
Irena Hájková,
Pavel Stránský,
Irena Novotná,
Tomáš Javůrek,
Kateřina Filipová.
Elektronické sdílení informací
Kalendář akcí v elektronické podobě
najdete na mikulov.umc.cz/akce/ (akce
můžete kopírovat do svého Google kalendáře). „
Plánujeme
Tento měsíc musíme na Hospodářském výboru a staršovstvu rozhodnout
o investicích do nemovitostí, které provedeme do konce roku. Vše záleží na
stavu financí, prioritách i ochotě praktické pomoci. Jako nejnaléhavější se
jeví následující:
ƒ oprava zdi kolem zahrady Lodičky,
ƒ zateplení vstupní části modlitebny
v Mikulově a zakrytí stříšky nad
vchodem; montáž madla podél zdi
na vstupní plošině,
ƒ parapety a vrchní omítka na zateplených částech modlitebny v Mikulově.
Informační oběžník ECM Mikulov
K modlitbám
Martina Sýkorová je v očekávání porodu. Prosíme o Boží ochranu pro ni,
děťátko i posilu pro celou rodinu.
V lednu 2014 přijedou na návštěvu
Rev. Donna Goff a Dave Adams z partnerského sboru McEachern Memorial
UMC z USA. Budeme hovořit o možnostech spolupráce v rámci partnerství
v programu In Mission Together. Jde o
výbornou příležitost nechat se požehnat velkým sborem a být požehnáním
pro ně a společně sloužit hynoucímu
světu.
Podali jsme žádost o podporu z programu Connexio (v rámci metodistické
církve v Evropě) na úpravu dvoru mikulovské modlitebny. Cílem je vytvořit
zázemí (nejenom) pro skupinku maminek a rodiny s dětmi – prostor, který
umožní rozšiřování skupinky.
Krátce
ƒ 31. 8. proběhla brigáda na dvoře
mikulovské modlitebny – odkopali
jsme dva kontejnery sutě a zlikvidovali dřeviny, které jsme likvidovali
před prázdninami; do konce roku
plánujeme navezení zeminy, případně i částečný zásah do přístřešku
(rozebrání části střechy). Děkujeme
všem účastníkům za ochotné srdce.
Pro vnitřní potřebu vydává mikulovská farnost Evangelické církve metodistické, Purkyňova 1700/2A,
692 01 Mikulov, e-mail: [email protected], mikulov.umc.cz, bankovní spojení: 2800209872/2010,
pevná linka do kanceláře 530 330 779. Kopírujte, rozšiřujte, předávejte.
Download

Sborový časopis 2013/09