PLÁN ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Mesiac
IX.
SEPTEMBER 2012
Činnosť
Náplň
Spoločensko-vedná
Organizácia žiakov, režim dňa, povinnosti služby, príchod
a odchod žiakov, pozdrav, oslovenie,
činnosť
správanie sa v škole, na ulici
Osobná hygiena a správne stolovanie v ŠJ
Prírodovedno- Expedícia salamander: vychádzka – pozorovanie ovocných
environmentálna činnosť stromov
Využitie ovocia – ich význam – vitamíny
Esteticko–výtvarná
Kde som prežil prázdniny – tuš a vod. farby
činnosť
Esteticko–literárna
Rozprávky a básničky o škole
činnosť
Hudobné nástroje – My sme malí muzikanti
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Športové a loptové hry na šk. dvore
Hry podľa záujmu detí
Pracovno–technická
Konštruktívne hry so stavebnicami (Merkur, Lego)
činnosť
Práca s papierom – strihanie, skladanie, lepenie - jesenná
výzdoba
Športová činnosť
Loptové hry na umelom ihrisku
Športové súťaže na školskom dvore (naháňačky)
Dopravná činnosť
Poznávanie dopravných značiek v okolí školy
Sledovanie dopravnej križovatky.
Príprava na vyučovanie
Hlasné čítanie
Didaktické hry
Príprava na vyučovanie
Vypracovanie domácich úloh
Poriadok v ŠKD
Samoobslužná
Starostlivosť o kvety a vybavenie ŠKD
a verejnoprospešná
činnosť
Čistota v škole a jej najbližšom okolí
OKTÓBER 2012
Mesiac
X.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Náplň
Úcta k starším. Ako pomáhať starším ľudom a nielen im.
Reálna pomoc, navštíviť starších ľudí u nich doma a
pomôcť im.
Prírodovedno- Expedícia salamander. Znaky jesene - vychádzka do
environmentálna činnosť prírody a pozorovanie prírody, zber listov a gaštanov
Esteticko–výtvarná
Vytváranie svetlonosov z tekvice
činnosť
Obtláčanie listov
Esteticko–literárna
Napíš rozprávku a básničku o jeseni
činnosť
Esteticko–hudobná
Ľudová pieseň a tance
činnosť
Rekreačný poldeň
Futbalový turnaj (družstvá vytvoria deti samé).
Hry na preliezačkách
Pracovno–technická
Zber gaštanov – výroba figúrok
činnosť
Výroba kŕmidiel
Športová činnosť
Loptové hry v telocvični
Stolný tenis – pravidlá a nácvik hry
Dopravná činnosť
Dopravné prostriedky a my
Dopravné nehody – prvá pomoc pri dopravnej nehode
Príprava na vyučovanie Hlasné čítanie
Príprava na vyučovanie
Písanie dom. úloh
Potrápme si hlavičku – kvíz, tajnička...
Poriadok v ŠKD, poriadok a čistota okolia školy
Samoobslužná
a verejnoprospešná
Starostlivosť o kvety
činnosť
NOVEMBER 2012
Mesiac
XI.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Náplň
Halloweenska párty
Správne stolovanie
Expedícia salamander – jesenné zmeny v prírode,
príprava na zimu
Maľovanie jesene
Pastelky a vod. farby - téma Halloween
Strašidelné rozprávky
My sme malí muzikanti – hra na hudobné nástroje
Súťaž v spoločenských hrách – pexeso, kvarteto
Hry podľa výberu detí v triede
Pracovno–technická
Výroba Halloweenskej výzdoby
činnosť
Skladanie, vystrihovanie, lepenie (práca s papierom)
Športová činnosť
Zdravotné cvičenie (správne držanie tela)
Kondičné cvičenie
Dopravná činnosť
Súťaž v kreslení dopravných značiek
Riešenie dopravných situácií na dopravnom ihrisku
Príprava na vyučovanie Hlasné čítanie
Potrápme si hlavičku – tajnička
Písanie a kontrola domácich úloh
Úprava priestorov ŠKD
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
DECEMBER 2012
Mesiac
XII.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
Vianoce – zvyky a tradície u nás a vo svete
Vianočná akadémia
Expedícia salamander: ako sa starať o zvieratá a vtáctvo
v zime
Voda – ľad (pokusy)
Zhotovovanie vianočných ozdôb a pozdravov
Nácvik vianočných básní a vinšov
Nácvik vianočných piesní a kolied
Vychádzka
Zimné hry na školskom dvore
Zábavné a kreatívne hry v triede
Vianočná výzdoba v ŠKD
Zhotovenie vianočného stromčeka
Príprava vianočných darčekov
Loptové hry v telocvični
Pravidlá cestnej premávky – test
Hlasné čítanie
Písanie domácich úloh
Dodržiavanie osobnej hygieny – prevencia voči chorobám
Úprava ŠKD
JANUÁR 2013
Mesiac
I.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarna
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
Prevencia voči chorobám – zdravo sa stravovať
Hodnotenia činnosti ŠKD za prvý polrok a odovzdanie
hodnotiacich listov
Polročná párty
Expedícia salamander: Kŕmenie vtákov na školskom dvore
Lesné zvieratá
Moje Vianoce – maľovanie
Maľovanky – zimná tematika
Čítanie príbehov so zimnou tematikou
Počúvanie piesní - vlastný výber detí
Vychádzka
Hry na snehu
Hry v telocvični
Zhotovenie snehuliaka – súťaž
Športové hry v snehu
Svetelné signály
Dopravné značky
Hlasné čítanie
Didaktické hry
Písanie domácich úloh
Starostlivosť o kvety
Úprava ŠKD
FEBRUÁR 2013
Mesiac
II.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
Fašiangy – ako sa slávia u nás doma a vo svete
Karneval
Expedícia salamander: môj miláčik, starostlivosť o domáce
zvieratá
Ako prežijú lesné zvieratá zimu
Zasnežená krajina - koláž
Báseň so zimnou tematikou
Piesne so zimnou tematikou a fašiangové piesne
Vychádzka
Hry na snehu
Hry v telocvični
Hry podľa voľby detí v ŠKD
Fašiangové masky – práca s papierom, látkou a vlnou
Karnevalová výzdoba, plagát a pozvánky
Valentínky a valentínska súťaž
Sánkovanie
Súťaž vo vybíjanej
Prvá pomoc
Hlasné čítanie
Písanie domácich úloh
Príprava karnevalovej miestnosti
MAREC 2013
Mesiac
III.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
Marec - mesiac knihy (návšteva obecnej knižnice)
Deň učiteľov – úcta k učiteľovi
Veľká noc – tradície
Expedícia salamader: prvý jarný deň (prebúdzanie prírody)
Znaky jari
Veľkonočné pozdravy a maľovanie kraslíc – rôzne techniky
Tvorba vlastnej knižky – rozprávky
Veľkonočné piesne a tance
Vychádzka
Hry na umelom ihrisku a v telocvični
Výroba knižky – obal a ilustrácie
Darčeky pre učiteľov
Príprava jarnej a veľkonočnej výzdoby ŠKD
Hádzanie basketbalovej lopty do koša
Skoky a preskakovanie
Bicykel – povinnosti cyklistu
Hlasné čítanie
Didaktické hry
Písanie domácich úloh
Úprava ŠKD
Starostlivosť o knihy
APRÍL 2013
Mesiac
IV.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko – hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
Apríl – mesiac lesov (ochrana a spoznávanie stromov)
Deň Zeme – ochrana životného prostredia deťmi
Expedícia salamander: Poznáš stromy? Rozpoznávanie
stromov podľa kmeňa a listu.
Jarné práce v záhrade a na poli
Bláznivé maľovanie
Program ku Dňu matiek
Piesne pre mamu
Vychádzka
Loptové hry na školskom dvore
Spoločenské hry
Pohľadnica pre mamu
Darček pre mamu
Štafetový a orientačný beh
Kto nakreslí najviac dopravných značiek? (súťaž)
Hlasné čítanie
Didaktické hry
Písanie domácich úloh – pomoc slabším
Úprava školského dvora, ihriska a pieskoviska
Vysadenie stromu ŠKD
MÁJ 2013
Mesiac
V.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť.
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
Deň matiek –úcta, láska, poďakovanie.
Starostlivosť o dieťa.
Vťah medzi dievčaťom a chlapcom.
Expedícia salamander: zvieracie mláďatá
Počasie a jeho rozmary
Moja mama – kreslenie
Rozprávky o mame.
My sme malí muzikanti - hudobné žánre
Nácvik piesne na program pre mamy
Vychádzka
Hry v pieskovisku
Loptové hry
Zvieratá– origami
Kvety – práca s cestovinami
Výzdoba na MDD
Zábavné hry vonku a v triede
Loptové hry na školskom dvore
Čo viem o dopravnej výchove? (test)
Hlasné čítanie
Zlepšenie prospechu – individuálna príprava podľa potreby
Písanie domácich úloh
Starostlivosť o kvety a rastliny
Čistota a poriadok v ŠKD
JÚN 2012
Mesiac
VI.
Činnosť
Spoločensko-vedná
činnosť
Prírodovedno- environmentálna
činnosť
Esteticko–výtvarná
činnosť
Esteticko–literárna
činnosť
Esteticko–hudobná
činnosť
Rekreačný poldeň
Pracovno–technická
činnosť
Športová činnosť
Dopravná činnosť
Príprava na
vyučovanie
Samoobslužná
a verejnoprospešná
činnosť
Náplň
MDD – súťažné a zábavné popoludnie
Rozlúčková párty s ŠKD
Prázdniny – ako ich prežiť bezpečne a zábavne
Expedícia salamander: ako sa správať v lese, turistické
značky a práca s mapou
Najkrajší kúsok chodníka – kreslenie kriedou
Letná rozprávka a ako tráviť leto s knižkou
Slávik ŠKD – spevácka súťaž
Vychádzka
Hry na školskom dvore
Vodné šantenie – hry s vodou
Stavebnice Lego a Merkur
Výroba pozvánok a výzdoby na párty a Slávika
Oprava a uloženie hračiek (kontrola inventára)
Súťažné popoludnie
Loptové hry na školskom dvore
Úrazy a ich prevencia počas prázdnin
Hlasné čítanie
Potrápme si hlavičku – osemsmerovka
Písanie domácich úloh
Zlepšenie prospechu
Vyhodnotenie činností v ŠKD
Odovzdanie diplomov a vecných cien
Úprava interiéru ŠKD
Vypracovala: Bc. Ľubica Cíferská
Schválila:
Tento dokument je otvorený a je možné ho počas školského roka dopĺňať a obmieňať. Exkurzie a
návštevy zaujímavých hostí sa budú priebežne uskutočňovať počas celého školského roku v
závislosti od časového harmonogramu hosťa a miesta exkurzie.
Download

Plan cinnosti SKD