MAGAZÍN OBCE TVRDOŠOVCE
|
|
Ročník XIII. číslo 3. december 2010
Jana Barillová:
Cena: 0,50 €
Už sa blíži
Už sa blíži, už sa blíži
narodenie Ježiška.
Už sa teším, keď pod stromkom
svoje deti postískam.
Keď im očká zažiaria
z tej vianočnej nádhery,
že Ježiško dary poslal,
každý večer uverí.
Je to kúzlo každých Vianoc,
srdce šťastím poskočí.
Láska hreje moju dušu,
slza vchádza do očí.
Kiežby každý na tej zemi
nebol v tú noc sám.
Ale sú tu veru takí...
...verte, pravdu mám...
’
ˇ
Príjemné prežitie vianocných
sviatkov a štastný
nový rok!
ZO ŽIVOTA OBCE
volebnom programe nášho
klubu, pre nás je v prvom
rade dôležitá otvorená komunikácia. Budeme sa usilovať
o otvorené informácie, aby
každý obyvateľ vedel, čo sa
v obci deje. Nemenej dôležité
je aj to, aby obecné zastupiteľstvo vedelo o problémoch,
ktoré trápia obyvateľov. Budem sa usilovať o pravidelné verejné fóra s obyvateľmi,
na ktorých by zástupcovia
jednotlivých ulíc v obci mohli
prezentovať svoje problémy,
ktoré ich trápia. Budem sa
tiež usilovať o zvýšenie úrovne vybavovania požiadaviek
na obecnom úrade, čo si ale
bude žiadať reorganizáciu.
Musíme dohliadať na procesy,
ktoré nás deň čo deň sprevádzajú, aby sme vedeli včas
konať. Mám na mysli ešte
nezabudnuté, avšak už opäť
hroziace povodne. Je potrebné vypracovať komplexnú
analýzu o stave podzemných
vôd v našej obci a plán, ktorým zabránime vzniku nových
škôd. Vediac, že „hospodárska kríza“ obrala viacero našich obyvateľov stratou zamestnania o jedinú možnosť
zárobku, je pre nich potrebné
zabezpečiť nové pracovné
príležitosti. Toto chcem docieliť v spolupráci s Úradom
práce a novými investormi.
Mnohí považujú tému využitia termálnej vody za ireálnu,
pokiaľ však tento „poklad“,
ktorý sme doteraz nechali len
tak nevyužitý odtiecť nevyužijeme, oberieme sa o obrovské možnosti tak po stránke
pracovných príležitostí, ako aj
po stránke turistických možností. Toto však vieme docieliť len dohodou s dotknutými.
Túto dohodu však musíme
dosiahnuť pre záujem našich
obyvateľov. Prirodzene, nemôžem nespomenúť už začaté, ale ešte nedokončené projekty, napr. rekonštrukcia ZŠ,
práce začaté v centre obce,
požiarna zbrojnica, ale aj neuhradené účty, alebo vybudovanie kanalizačného systému
v obci.
Ešte by som sa vrátila do minulosti. Sú také opatrenia
(investície, projekty a pod.),
ktoré sa vykonali v uplynulom volebnom období v našej obci a Vy by ste ich neuskutočnili resp. by ste ich
riešili iným spôsobom?
– S prihliadnutím na to, že vedenie predchádzajúcich štyroch rokov bolo v rukách iného „tímu“, nehodlám hodnotiť nimi prijaté rozhodnutia,
pretože každý rozmýšľa inak,
hodnotí veci inak a robí veci
inak. Určite sú veci, ktoré by
som ja riešil iným spôsobom.
Ešte pár dní a máme tu najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Čo by ste zaželali našim
čitateľom a občanom Tvrdošoviec z príležitosti blížiacich sa sviatkov?
– Každému milému čitateľovi
ale aj obyvateľovi by som touto cestou poprial požehnané
sviatky, v kruhu svojej rodiny
príjemne strávené Vianoce
a do nastávajúceho roka veľa
šťastia a úspechov. Verím, že
spoločne sa nám podarí dosiahnuť vytýčený cieľ.
Ďakujem, že ste si našli čas
na naše otázky. V mene čitateľov Tvrdošovského spravodaja Vám ešte raz prajem
veľa úspechov k Vašej práci
a nech sa Vám podarí uskutočniť všetky Vaše plány!
S.B.
VOĽBY DO SAMOSPRÁVY
OBCE TVRDOŠOVCE
Dňa 27. novembra 2010 sa uskutočnili na Slovensku voľby do samosprávy obce. V Tvrdošovciach sa skončili voľby nasledovným výsledkom:
Z celkového počtu oprávnených voličov 4 400
sa vo voľbách zúčastnilo 2 100 voličov, čo znamenalo 47 %-nú účasť. Vo voľbách na starostu obce
zvíťazil s celkovým počtom odovzdaných hlasov
1 107 Ing. Marián Tóth a stal sa novým starostom
našej obce. Druhý kandidát PaedDr. György Juhász, PhD. získal 955 hlasov.
Obecné zastupiteľstv vo volebnom období
2010-2014 budú tvoriť nasledovní 12-ti poslanci:
1.
RNDr. Michal Bara
1 067 hlasov
2.
Gabriela Halászová
911 hlasov
3.
MUDr. Zoltán Borbély
905 hlasov
4.
Zoltán Ágh
884 hlasov
5.
Ing. Peter Bíróczi
805 hlasov
6.
Jozef Csanda
763 hlasov
7.
Michal Bencze
743 hlasov
8.
Ing. Róbert Borbély
677 hlasov
9.
Bc. Nora Konecsná
671 hlasov
10.
PaedDr. Iveta Mészárosová
642 hlasov
11.
Lajos Kele
615 hlasov
12.
Ing. Rozália Szabóová
615 hlasov
Novému starostovi obce Tvrdošoviec a poslancom obecného zastupiteľstva blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v práci v ďalšom volebnom
období.
S.B.
Samospráva obce Tvrdošovce praje všetkým Citatelom
príjemné a radostné vianocné sviatky a úspešný nový rok!
3
ZO ŽIVOTA OBCE
ZMENA V KRESLE
STAROSTU OBCE
TVRDOŠOVCE
Dňa 27. decembra 2010 vyhral v Tvrdošovciach voľby do samosprávy obce
Ing. Marián Tóth, ktorý o niekoľko dní, 10. decembra 2010 na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva zložil sľub novozvoleného starostu
obce. V nasledujúcich riadkoch sa okrem iného môžete dočítať o jeho
plánoch a predstavách do budúcna.
Pán starosta, hneď na úvod
my dovoľte, aby som Vám
zablahoželala k Vášmu zvoleniu za starostu Tvrdošoviec a popriala Vám do ďalšieho 4-ročného volebného
obdobia veľa šťastia a úspechov.
– Ďakujem veľmi pekne.
Byť starostom nie je jednoduché a v dnešnej dobe je to
snáď ešte ťažšie ako kedysi.
Vy ste to napriek tomu skúsili, kandidovali ste na post
starostu obce a zvíťazili ste.
Dlho ste uvažovali nad kandidatúrou, veď pokiaľ viem,
mali ste dobrú pozíciu v pobočke istej banky v Dunajskej Strede?
– Áno, to je pravda. Po ukončení univerzity som dostal
príležitosť zamestnať sa v Slovenskej sporiteľni v Nových
Zámkoch. Tomu je už bezmála 13 rokov. Postupne som
sa vypracoval na pozíciu zástupcu riaditeľa tejto bankovej inštitúcie a v poslednom
období som zastával pozíciu
riaditeľa pobočky OTP Banky
Slovensko v Dunajskej Strede.
Paralelne s mojou činnosťou
sme na základe podnetu pána
Bélu Bugára, podpredsedu
parlamentu SR založili klub
politickej strany MOST – HÍD
v Tvrdošovciach. V priebehu
2
necelého roka sme sa zapísali medzi najúspešnejšie kluby
našej strany vďaka vynaloženému úsiliu členov nášho klubu a našim obyvateľom. Myslím si, že po tomto už bolo viac
než pravdepodobné očakávanie mojej kandidatúry.
verzity sú úspešní podnikatelia, uznávaní odborníci a ľudia
pôsobiaci vo vysokej politike.
Nie je bezpodmienečne dôležité, aby úspechy ovplyvňoval
vek. Veď nie jeden diplomat,
vodca alebo hoci aj spisovateľ
sa stal úspešným veľmi mlado.
Máte iba 33 rokov, ste najmladším starostom Tvrdošoviec, ktorý uspel vo voľbách.
Mnohí Vás považujú za príliš
mladého na túto funkciu.
Čo si o tom myslíte Vy?
– Myslím si, že dôležité nie je
to, kto má koľko rokov, ale čo
dosiahol. Moji spolužiaci z uni-
Ste prvý starosta našej obce, ktorý nepochádza z Tvrdošoviec. Nepovažujete to
za nevýhodu?
– Vôbec nie. Som rodák
z Pozby, pomaly 10 rokov žijem a pôsobím v Tvrdošovciach. Viaže ma sem rodina,
priatelia a dúfam, že aj moja
budúcnosť. V dnešnom svete, keď už človeka takmer nič
neohraničuje a neobmedzuje,
je ťažké zabrániť tomu, aby sa
do rodiny nedostal „rodinný
príslušník“ z inej obce alebo
mesta. Vo svete to tak chodí,
pre mňa je to prirodzené. Budem sa snažiť rozšíriť svoje
znalosti a poznatky o Tvrdošovciach.
Novozvolený starosta obce
na ustanovujúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva
Čo si myslíte o zložení nového obecného zastupiteľstva? Predstavovali ste si
približne takéto zastupiteľstvo?
– Úprimne? Zo štyridsaťjeden
kandidátov by bolo veľmi ťažké takýto výsledok odhadnúť.
Nové zloženie obecného za-
stupiteľstva je zmiešané, čo
nemusí byť vždy zlé znamenie.
Ako sa hovorí: „Koľko ľudí, toľko názorov!“, a keď to bude
mať budujúci charakter, tak to
môže potiahnuť obec vysoko.
Moje postavenie bude zaujímavé. Členmi obecného zastupiteľstva sú napríklad bývalí starostovia, takže prípadné
otázky smerujúce do minulosti
budeme môcť položiť priamo
im. Budem sa usilovať, aby
každý člen obecného zastupiteľstva hájil výhradne záujmy
obce, čím sa osobné záujmy,
proti ktorým chceme bojovať, dostanú do úzadia. Popri
tomu všetkému považujem
za pozitívne, že v obecnom zastupiteľstve nájdeme tak podnikateľov, ako aj dôchodcu,
pedagóga, finančného odborníka, ale aj lekára.
Aký bude prvý krok, ktorý
ako starosta Tvrdošoviec
podniknete v prospech našej obce?
– Odpoveď je veľmi jednoduchá. Keďže som ekonóm, zaujímať ma bude predovšetkým,
a preto si v prvom rade vyžiadam bankové výpisy so zostatkami účtov vedené na našu
obec, pozriem si pracovné náplne zamestnancov obecného
úradu a preštudujem si zmluvnú dokumentáciu každého zahájeného projektu.
Určite ste si vytýčili smer,
ktorým plánujete ísť v najbližších 4 rokoch. Prezradili by ste nám čosi o tomto
smere a o svojich plánoch?
– Ako sme deklarovali aj v pred-
ZO ŽIVOTA OBCE
TVRDOŠOVCE MAJÚ
NOVÉHO FARÁRA
skych krajinách a zapojilo sa
do neho viac ako 200 tisíc detí
a mladých ľudí. S realizáciou tohto projektu nás oslovil Dávid Bencze, nový vedúci 60.
skautského zboru Sándora
Síka. Spoločne sme sa zamerali na vyčistenie dvoch lokalít od smetí a nečistôt, a to
detského cintorína a okolia
termálneho vrtu. Skauti ešte
k tomu upratali a vyčistili dvor a záhradu obecného múzea.
U nás sa tento doteraz najväčší dobrovoľnícky projekt
určený deťom a mladým ľuďom na Slovensku uskutočnil
v termíne od 7. do 10. októbra
2010. Zúčastnilo sa na ňom
asi 35 skautov a 4 členovia
OZ Lucerna. Do projektu bola
zapojená aj samotná obec
a veríme, že akcia umožní, aby
sme všetci spoločne vlastnými nápadmi a šikovnosťou vo
svojom voľnom čase zmenili
prostredie, v ktorom žijeme
k lepšiemu. OZ Lucerna podporilo 60. skautský zbor S. Sí-
ka v Tvrdošovciach v organizovaní, realizácii a aj vo finančnom zabezpečení tohto
projektu, lebo len dobrovoľnícke projekty mladých ľudí môžu
Naša farnosť má od 1. júla 2010 v osobe dôstojného pána Mons. Vladimíra Oravského nového
farára. Mons. Oravský nám na našu požiadavku
prezradil, že sa narodil v roku 1963 v Trnave, kde
aj maturoval. Nakoľko po maturite nebol hneď prijatý na vysokú školu, rok pracoval ako predavač
v potravinách. Teologické štúdium absolvoval
na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave a v roku 1988 bol vysvätený za kňaza.
Ako kaplán pôsobil v Senci, v Bratislave v Konkatedrále sv. Martina a neskôr v Dunajskej Strede. Farárom bol vo farnosti Neded, v Hurbanove
a Marcelovej. 1.7.2010 prešiel do diecézy Nitra
a stal sa farárom našej obce.
Pánovi farárovi prajeme veľa síl a Božieho požehnania k jeho službe v Tvrdošovciach a úspešnú spoluprácu so všetkými obyvateľmi našej
obce.
S.B.
byť začiatkom posilňovania
vzťahov v miestnych komunitách, vytvárania dlhodobých
hodnôt a zaujímavých podnetov pre zmysluplné trávenie
voľného času.
Ing. František Buda
ROKU 2010 OZ LUCERNA - TVRDOŠOVCE
ZÍSKALO PODPORU OD NASLEDUJÚCICH
SUBJEKTOV:
Obec Tvrdošovce, Nitriansky samosprávny kraj,
PD Tvrdošovce. Zvláštne poďakovanie patrí nezištnej, dobrovoľnej pomoci nečlenom OZ Lucerna: pani
Magdaléne, Petrovi Benczemu, Štefanovi Benczemu,
Fridrichovi Horáčekovi, Gabrielovi Bratovi, Júliusovi Zahradníkovi, Štefanovi Csabaimu, Petrovi Birkušovi a firme Grafity - Lenka Fujasová. OZ Lucerna
vyslovuje svoje poďakovanie aj výtvarníčke Klaudii
Kosziba, ktorá sa zúčastnila a aktívne pomohla k zdarnému priebehu výtvarných dielní na Močiari 2010.
5
ZO ŽIVOTA OBCE
Trojčlenná delegácia združenia sa už tradične zúčastnila
na pietnom akte pri príležitosti
53. výročia úmrtia Jánosa Esterházyho v Budapešti, ktorá
sa konala dňa 13. 3. 2010.
Tento rok sme účastníkov
podujatia prekvapili zástavou
miestnej pobočky Krajinskej
kresťansko-socialistickej strany v Tvrdošovciach, ktorej
hlavným predstaviteľom bol
práve Esterházy.
Dňa 10. 4. 2010 členovia OZ
v spolupráci s vedením oboch
ZŠ odprezentovali v rámci otvorenej hodiny pre vyššie ročníky svoje aktivity a plány pre
rok 2010
LUCERNA
naja sa uskutočnilo dňa
31. 7. 2010 v pohostinstve Rozálka za prítomnosti pána
Jozefa Módera, ktorý spolu
so sponzormi podujatia odovzdal šťastným víťazom a oceV roku 2010 Občianske združenie (OZ) LUCERNA finančneným hodnotné ceny. Tento
ne podporilo vzdelávanie nadanej mládeže v celkovej
náš projekt v sebe zahrňoval
výške 1 340 Eur pre rodiny Karaindrosovú, Mészárosovú
ambíciu obnoviť v obci v mia Krupanskú. Peňažné dary boli poskytnuté na podporu
nulosti veľmi úspešnú súťaž
ďalšieho vzdelávania mladých a na zakúpenie ich športointerliga a zároveň zmysluplne
vého výstroja a oblečenia.
– aktívnym športovaním zabezpečiť pre naše deti voľnoV spolupráci s miestnym spol- sme na MDD uskutočnili spo- časovú aktivitu počas letných
kom železničiarov sme inšta- ločné rybárske preteky, kde bol prázdnin. Zároveň sme poklalovali novú informačnú tabuľu aj nafukovací hrad a deti sa dali za svoju povinnosť prinana budovu železničnej stani- mohli „povoziť“ na koníkoch vrátiť do všeobecného povece, ktomiestnej jazdiarne Palomino. domia obce a hlavne mládeže
Nafukovací hrad sme zabez- naše najúspešnejšie futbalové
pečili na začiatku mesiaca priezvisko bratov Móderovjún aj pre deti z MŠ na Hlbo- cov. Veď sa jedná o bývalých
kej ulici. Pre zlé počasie naša viacnásobných reprezentanakcia netrvala celý týždeň, tak tov a majstra republiky i víťaza
ako sme ju naplánovali a pre- Pohára. Jozef Móder je naviac
to sme všetky deti odškodnili majstrom Európy z roku 1976 sladkosťou z Cukrárne pod a Ladislav Móder víťazom PVP
z roku 1969. Pevne veríme, že
gaštanom.
V prvom polroku tohoto sa nám týmto projektom poroku bol našim najnáročnej- darilo naštartovať dlhodobú
ším projektom bezpochyby tradíciu, ktorá sa u nás udoprázdninový futbalový turnaj mácni a prispeje k ďalšiemu
bratov Móderovcov – Mó- rozvoju športu, ale aj k norder Cup, ktorý sa uskutočnil málnej slušnosti a kultúrneod 4. 7. 2010 do 31. 7. 2010. mu prejavu mládeže, hráčov
Móder Cup
a
aj
rn
tu
vo
st
Za pekný úspech považuje- i fanúšikov počas futbalových
Víťazné druž
zápolení. Odkaz a úspechy
našich rodákov si to priam
a zároveň podarovali obom
vyžadujú! Zvlášť ďakujeme
ZŠ novú knižnú publikáciu
sponzorom projektu Nitrianpre potreby školskej knižnice.
skemu samosprávnemu kraju,
Taktiež sme odovzdali obom
odboru športu, Samospráve
školám aj historické mapy
obce, PD Tvrdošovce, firmám
obce v slovenskom i maďarDesing Net s.r.o., Some sro.
skom jazyku s vyobrazením
Makostav sro., Stabil sro.,
a popismi historických pamiaLaviri, MVM plus sro., Kaviarni
tok a pamätihodností, ktoré
Rozálka a samozrejme dobroboli doplnené životopismi štyvoľníkom Petrovi Benczemu,
roch významných osobností
Štefanovi Benczemu, Fridrinašej obce. Zároveň sme odochovi Horáčekovi, Gabrielovi
vzdali 6 rybárskych lístkov pre
Bratovi, Júliusovi Zahradníkorok 2010 šťastným výhercom
vi, Štefanovi Csabaimu a Petnašej vlaňajšej rybárskej súrovi Birkušovi.
Cenu „Fair
C
F i play”
l ”d
dostal
t l Dá
Dávid
id L
Lebo
b
ťaže.
Projekt 72 hodín bez komNa miestnej úrovni sme rá bola slávnostne odhalená me tú skutočnosť, že sa nám promisu sa skladá zo 72 hov rámci našej dlhodobej spolu- v mesiaci jún pri príležitosti podarilo zabezpečiť hneď pre dinového
dobrovoľníckeho
práce s miestnou organizáciou osláv patrónky slovenských prvý ročník tohto turnaja muž- maratónu, tisícky detí a mlazväzu telesne postihnutých železničiarov a zastavenia mi- stvá v kategórii žiakov i do- dých ľudí, mimovládnych orspoluobčanov zorganizovali moriadnej vlakovej súpravy spelých. Do prvého ročníka sa ganizácií a neformálnych skudňa 8. 7. 2010 zájazd do Arbo- ťahanej parným rušňom Al- nám aj napriek počiatočným pín, ktoré podporujú myšlienréta v Tesárskych Mlyňanoch batros.
zaváhaniam prihlásilo celkom ku dobrovoľníctva. Projekt
a Nitry, ktorý sa stretol s poS miestnym rybárskym 5 dospelých mužstiev a 4 žiac- úspešne prebieha už viac ako
zitívnym ohlasom účastníkov. združením pri jazere Putnoki ke mužstvá. Vyhodnotenie tur- 10 rokov vo viacerých európ-
4
REPORTÁŽ
našich predkov, spoluorganizovala prvú výstavu tohto druhu
a v neposlednom rade v značnej miere pomáhala pri vzniku
Domu ľudových tradícií na Dolnej ulici.
Anne Benczeovej - ktorá
viac rokov zbiera starožitnosti,
úžitkové a podobné predmety
našich predkov, spoluorganizovala prvú výstavu tohto druhu
a významne pomáhala pri vzniku
Domu ľudových tradícií na Dolnej ulici.
Cenu pre najúspešnejšieho žiaka ZŠ J. A. Komenského
si prevzala Nikoleta Csandová
za úspešnú reprezentáciu školy
a obce na súťažiach, olympiádach a tiež za výborné učebné
výsledky.
Cena pre najúspešnejšieho žiaka ZŠ K. Szemerényiho
bola udelená Filipovi Jančíkovi za jeho výborné učebné výsledky a za reprezentáciu školy
a obce na rôznych súťažiach
a olympiádach.
Ďakovné listy si prevzali
dobrovoľníci: Ing. Peter Bíróczi,
Ing. Zoltán Kollár, Ladislav
Pál, Roland Mészáros, Anton
Vaňa, Ladislav Borbély, Kristián Tóth, Jozef Tóth, Zsolt
Kollár, Gabriel Vanya, Kristián
Marek, Ladislav Vincze, Arpád Szlávik, František Bugyík,
Juraj Borbély, Juraj Zelenka,
Marian Mažár, Attila Bíróczi,
Gabriel Varga, Ladislav Pšenák, Roman Masarovič, Attila
Vida, Martina Solárová, Štefan
Buják, Lóránt Birkus, Jozef
Puskás, Karol Mészáros, Jozef Bugyik, Štefan Vida, Rudolf Buják, Imrich Hegyi, Ladislav Modránszki, Ing.Tibor
Menyhárt, Aladár Oláh.
V ďalšej časti poobedňajšieho programu sa konalo zahájenie výstavy z diel drevorezbára
Jánosa Bruncza z MR. Meno
p. Bruncza a jeho diela nie sú
neznáme pre našich obyvateľov.
Pred niekoľkými rokmi už mal
v CVČ výstavu a bol aj účastníkom viacerých stretnutí drevorezbárov.
Večerný program sa konal v
uvoľnenejšej atmosfére. O 18.00
hod sa na miestnom amfiteátri
začala koncertná šnúra ama-
térskych a profesionálnych
interpretov. Ako prvá vystúpila tvrdošovská kapela Big If.
Po Tvrdošovčanoch nasledoval superstarista Marek Lacko
so svojou skupinou Fictive Marry. Nasledujúcimi vystupujúcimi boli Lagzi Lajcsi a Postás
Józsi so svojimi ľubozvučnými
pesničkami. Ako posledná sa
predstavila v Tvrdošovciach jedna z najúspešnejších súčasných
rockových kapiel v Maďarsku:
Hooligans. Z ich koncertu mala
najväčšiu radosť hlavne mladá
generácia. Medzi jednotlivými
koncertmi zabával divákov humorista József Ihos.
Čo sa týka sobotňajšieho
programu ten prebiehal takmer
celý v parku na Hornej ulici.
Do obľúbenej súťaži vo varení
guláša sa prihlásilo 19 družstiev,
ktoré varili od 8 hodiny rannej.
Mnohí z nich varili aj v 2 kotlíkoch a okrem rôznych druhov
to rok divadelné predstavenia.
Gyöngyi Écsi a Marcell Kováts
predniesli ľudovú rozprávku
v maďarskom jazyku a bábkové
divadielko ŽUŽU z Bratislavy zabávali našich najmenších v slovenskom jazyku.
Občania Tvrdošoviec mohli
byť v parku na Hornej ulici účastníkmi pokusu o rekord v opekaní
slaniny, ktorý usporiadal miestny klub strany MOST-HÍD za
účelom prekonania súčasného
rekordu na Slovensku. Aktuálny
rekord v opekaní slaniny je 250
osôb, tento počet chceli v Tvrdošovciach prekonať a podarilo
sa to. V našej obci sa zapojilo do
opekania 351 dospelých a spotrebovalo sa 38 kg slaniny, čo je
nový slovenský rekord.
O 12.00 hod sa 4-členná
porota (Monika Vadkertiová,
Aladár Oláh, Imrich Tóth a Tibor
Solár) ujala hodnotenia uvarených gulášov a špecialít. Nemali
Otvorenie
O
i nového
éh Ob
Obecného
éh d
domu
guláša pripravili aj iné špeciality.
Tento krát prialo počasie, atmosféra bola tiež skvelá, preto
súťažiaci varili s veľkým elánom.
Ostatní návštevníci sa poobzerali a držali palce súťažiacim
družstvám.
Paralelne so súťažou vo varení guláša sa vďaka Občianskemu združeniu Živé tradície
usporiadal v parku aj remeselnícky jarmok. Boli vystavené
a ponúkali sa na predaj vyrezané, prútené predmety a obrázky
zo servítok. Zároveň sa konalo
fúkanie zo skla a maľovanie
na tvár. Okrem toho si deti mohli
vyskúšať detské hry, ktoré hrali
ešte naši rodičia a nechýbala ani
obľúbená nafukovacia atrakcia.
Pre deti boli pripravené aj ten-
ľahkú úlohu, dlho ochutnávali
a rozhodovali, kým si vybrali
najlepšie jedlá. Cenu o najlepšiu
špecialitu vyhralo družstvo pod
vedením Tichomíra Szpeváka
a toto družstvo sa mohlo tešiť aj
z 3. miesta. 4. miesto sa ušlo
družstvu ČKO pod vedením
Mária Bogdánya a súťažiacim
z Környe, ktorí získali rovnaký
počet bodov. 2. sa stalo mužstvo mladých s názvom Hurikánová sezóna. 1. miesto a putovná varecha sa ušli miestnemu
Poľovníckemu združeniu.
Poobede sa začal tradičný sprievod folklórnych skupín,
ktorý nasledovalo slávnostné
uloženie vencov pri soche sv.
Štefana za prítomnosti viacerých
pozvaných hostí. Slávnostný prí-
hovor predniesol János Tóth,
rektor Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne.
Program folklórnych skupín sa konal prvý krát v parku
na Hornej ulici pod veľkým stanom. Bolo to potrebné vzhľadom na predchádzajúce 2 roky,
keď dážď narušil tento program
ako aj pouličnú zábavu. Program otvorili mažoretky našich
ZŠ. Okrem nich sa obecenstvu
predstavili tanečné súbory z Tardoša, Környe, Nagyatádu, Strekova, spevokoly z Tvrdošoviec
a tanečný súbor ZŠ K. Szemerényiho. Moderátorkou programu
bola Silvia Varagyová. Počas
pouličnej zábavy bola atmosféra
tiež veľmi dobrá, zásluhou hudobnej skupiny Atlantik. Počúvajúc ich hudbu sa viacerí pustili
do tanca.
Nedeľa prebiehala v znamení hodových slávností, jarmoku
a futbalu. Naše „A” mužstvo
odohralo majstrovský futbalový
zápas s mužstvom z Kalnej nad
Hronom, ktorý sa skončil remízou 0:0. Pondelok sa podobal
k nedeľňajšiemu programu s tým
rozdielom, že na futbalovom
ihrisku vystriedali „A“ mužstvo
naši starí páni, ktorí hrali s mužstvom zo Szákszendu. Večer
o 18.00 hod vystúpili na amfiteátri mladí umelci z Maďarska
spolu s Tvrdošovčanom Róbertom Vanyom a predviedli hudobno-tanečné predstavenie,
v ktorom odzneli nestarnúce
operety a známe retro pesničky.
Posledným programom tohtoročných svätoštefanských slávností bolo vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm z Bratislavy,
ktorý sa predstavil ctenému
obecenstvu tiež na amfiteátri.
Tanečný súbor pôsobí pri ekonomickej univerzite.
Dúfame, že sa občania našej obce a hostia cítili výborne
na oslavách Dní sv. Štefana
a prežili príjemné zážitky. Srdečne Vás očakávame aj na budúci rok.
Starosta obce Tvrdošovce
vyslovuje poďakovanie všetkým,
ktorí boli nápomocní a zapojili
sa do organizovania tohtoročných osláv.
Silvia Bračová
7
REPORTÁŽ
V dňoch od 19. do 23. augusta 2010 usporiadala obec
Tvrdošovce v spolupráci s MO
SMK, PD Tvrdošovce, MO Csemadok-u a Rímskokatolíckym
farským úradom Tvrdošovce
XII. ročník osláv Dní sv. Štefana.
Oslavy sa začali už 19. augusta,
vo štvrtok, keď sa o 18.00 hod
uskutočnilo odovzdanie 3 obnovených zadných priestorov
Ľudovítovi Vanyovi - za jeho
prácu, ktorú vykonáva ako dlhoročný vedúci Klubu dôchodcov
v Tvrdošovciach a člen speváckeho zboru Rozmarín. Svojou
aktívnou činnosťou sa dodnes
významným spôsobom pričiňuje
o kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu doma i v zahraničí.
Ondrejovi Vasovi - za dlhoročnú prácu, ktorú dodnes
XII. OSLAVY DNÍ SV. ŠTEFANA
obecného múzea a vyrezanej
drevenej brány. Rekonštrukcia
sa uskutočnila s finančnou podporou Nadácie Szülőföld Alap.
Na otvorení privítal prítomných
PaedDr. György Juhász, PhD.,
starosta obce a vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa
pričinili o skrášľovanie nášho
domu ľudových tradícií, v prvom
rade Rozálii Baloghovej, Anne
Tradičný
T
dič ý sprievod
i d ffolklórnych
lkló
h skupín
k í
ce pri
Samospráva ob
Štefana
k soche sv. Š
uložení vencov
Benczeovej, Márii Csányiovej
a Júliusovi Csányimu, ktorí vykonávajú dodnes najviac prác
v prospech obecného múzea.
Neustále sa oň starajú a zveľaďujú ho. Ďakovné slová sa ušli aj
Štefanovi Nagyovi, podnikateľovi Tvrdošoviec za rekonštrukčné
práce a účastníkom tohtoročného stretnutia drevorezbárov.
Nasledujúci deň, v piatok
poobede pokračovali oslavy
s koncertom mládežníckeho dychového orchestra z Bonyhádu, ktorý hral pred obnoveným
6
Obecným domom známe piesne spracované v štýle dychovej
hudby. Následne o 15.30 hod
sa začala udalosť, na ktorú sa
čakalo v Tvrdošovciach už dlhú
dobu, a to slávnostné odovzdávanie Obecného domu v prítomnosti pozvaných hostí, poslancov obecného zastupiteľstva
(OZ) a obyvateľov obce. Starosta obce sa vo svojom príhovore zmienil o poslaní Obecného
domu a o tom, že by bolo dobré,
keby občania Tvrdošoviec prijali budovu za svoju a cítili by
sa v nej príjemne. Obnovenú
budovu oficiálne odovzdali prestrihnutím pásky starosta našej
obce a p. Peter Bick, konateľ
stavebnej firmy BP Bau s.r.o.,
ktorá vykonala rekonštrukciu.
Po odovzdaní sa prítomní mohli
poobzerať v budove až do začatia slávnostného zasadnutia OZ.
Zasadnutie OZ prebiehalo
aj tento krát v znamení motta
„Priateľstvo v srdci Európy”,
keďže boli prítomní aj zástupcovia našich družobných obcí.
Na slávnostnej schôdzi sa odovzdali Ceny obce Tvrdošovce,
Ceny starostu obce, Ceny pre
najúspešnejšieho žiaka školy
a tiež ďakovné listy pre dobrovoľníkov za ich pomoc pri záchranných prácach počas júnových povodní. O sprievodný
program zasadnutia sa postarali žiaci miestneho hudobného
kurzu Dávid Brenkus a Bálint
Lábadi.
Obecné
zastupiteľstvo
v zmysle § 35 Štatútu obce udelilo Cenu obce Tvrdošovce:
vykonáva ako predseda Spolku
tvrdošovských železničiarov Zástava v prospech obce. Svojou
aktivitou v značnej miere pomáha rozširovaniu dobrého mena
našej obce doma i v zahraničí,
pri udržiavaní medzinárodných
vzťahov a dobrej spolupráce
medzi základnými školami.
Jozefovi Vargovi - za šírenie
dobrého mena našej obce v oblasti baletného umenia v mnohých krajinách sveta. Už vyše
10 rokov účinkuje v zahraničí
a v súčasnosti je prvým sólistom
holandského národného baletu
v Amsterdame.
Starosta obce Tvrdošovce
v zmysle § 36 Štatútu obce udelil Cenu starostu obce:
Ing. Róbertovi Borbélyovi
– za jeho nezištnú pomoc pri
záchranárskych a zabezpečovacích prácach počas júnových
povodní, ktorý nepretržite pomáhal vo dne i v noci a vynaložil
veľké úsilie na záchranu majetku
obyvateľov ako aj obce.
Kolomanovi Gallóovi – za
jeho pomoc počas júnových povodní, ktorý dlhé dni a noci pomáhal na hrádzi, strážil čerpadlá
a nezištne poskytol svoj dom
i dvor všetkým dobrovoľníkom
pracujúcim na hrádzi.
Gabriele Halászovej – ktorá
počas júnových povodní spolu
so zamestnancami Reštaurácie
Kelly od prvého dňa dobrovoľne
a bezplatne poskytovala občerstvenie ľuďom na hrádzí.
Rozálii Baloghovej – ktorá
viac ako 40 rokov zbiera starožitnosti, úžitkové a iné predmety
ŠKOLA
Zo života ZŠ J. A. Komenského
ČO SA UDIALO V ŠKOLE
OD SEPTEMBRA?
Práve teraz nadišla chvíľa,
keď sa snažíme zastaviť neúprosný čas a zbilancovať si
rok, ktorý sme práve prežili.
Je tu i chvíľa, keď si zaspomíname na svoje detstvo,
na svojich najbližších a prichystáme pre rodinu vianočnú výzdobu. Preto nadišiel
čas upratovania a zháňania
darčekov, aby si každý pod
stromčekom niečo našiel.
Inak to nie je ani v našej veľkej školskej rodine.
Od septembra si 300 žiakov zasadlo do školských
lavíc a spolu s 23 pedagógmi začali písať školský
rok 2010/2011. V útulných
triedach pani učiteľky Mgr.
Zuzana Bujáková a Mgr. Klára Provodovská privítali 32
prváčikov. Na poschodí sa
udomácnilo 11 žiakov z Jatova za pomoci pána učiteľa
Mgr. Františka Pavúka a Mgr.
Lívie Vanyovej (staronová
pani učiteľka, ktorá v júni
ukončila štúdium na VŠ). Ani
sme sa neohriali a už sme tu
mali náš tradičný Beh zdravia a výstavu ovocia a zeleniny. Piataci, ôsmaci a deviataci si v rámci hodín dejepisu
a fyziky pozreli Mohylu M. R.
Štefánika na Bradle, rodný
dom v Košariskách a oblohu v hvezdárni v Hlohovci.
Okrem bežných aktivít sme
sa podriadili i projektu Rekonštrukcie objektu školy.
16. septembra pán starosta
spolu s firmami odštartovali premenu „starej školy na
novú“. Na škole pribudli robotníci, ktorí začali vymieňať
okná na triedach, chodbách
a v učebniach a zároveň zatepľovať vonkajší plášť budovy. V súčasnosti máme
vymenené okná, zateplenú
časť budovy a zafarbenú
školu. Jej príjemná farba
nenechá žiadne oko bez povšimnutia. V súčasnosti sa
pracuje i na havarijnom stave
kanalizácie. Ani menšie sťahovania nám neubrali na ďalších aktivitách školy. Tretiaci
a štvrtáci sa naučili základy
plávania v plavárni v Šali.
Za svoje výkony okrem pochvaly plavčíkov získali
i mokré vysvedčenie. Pani
učiteľky Mgr. Erika Juhošová, PaedDr. Judita Juhászová a Mgr. Eva Vinceová pripravili zaujímavé podujatia
pre naše deti i predškolákov k Medzinárodnému dňu
školských knižníc. Natálka
Baloghová a Paľko Belovič
nás úspešne reprezentovali
na recitačnej súťaži v Tardosi. Tu sa každoročne zúčastňujeme župnej súťaže
v SJL. Pani riaditeľka spolu
s Mgr. Erikou Juhošovou
boli porotkyňami. V novembri si žiaci vyrobili krásne
tekvičky na Festivale svetlonosov. Okrem žiakov sa
ho zúčastnili i rodičia a starí rodičia spolu s mladšími
súrodencami. Za veterného
počasia si zalietali nad školou šarkany. Aby sme sa
vyvarovali všetkých nepriaznivých vplyvov vonkajšieho
prostredia, žiaci sa stretli
s odborníkmi na trestné právo, AIDS a drogovú prevenciu. Vyvrcholením Týždňa
boja proti drogám boli i aktivity na miestnom futbalovom
ihrisku. Žiaci svojimi grafity
vyzdobili panely. Vyučovanie
sme si spestrili divadelnými predstaveniami – Dobrodružstvá Dona Chichota
a Rozprávky o kozliatkach
i koncertom vážnej hudby
v miestnom kostole. V súčasnosti sme vyzdobili triedy a chodby do vianočného
šatu, pretože všetky dobré
deti čakajú v škole Mikuláša. Pripravili sme si pre neho
bohatý program. Žiaci spolu
s pedagógmi sa pripravujú
na súťaže a olympiády. Poobedia trávia v krúžkoch,
ktoré si mohli sami vybrať
z ponuky 26 krúžkov rôzneho zamerania – športového,
spoločenského i prírodovedného. Je to len kúsok cesty, ktorú sme od septembra
prešli. Ešte máme do konca
školského roka pred sebou
množstvo aktivít, súťaží,
olympiád, ktoré sa určite nezaobídu bez pomoci.
Preto mi dovoľte v mene
svojom, pedagógov a žiakov poďakovať sa všetkým
dobrým ľuďom, ktorí si našli
počas celého roka 2010 čas
a pomohli nám finančne ale
hlavne materiálne zvládnuť
tak neľahkú situáciu. Pomohli
deťom, ktoré nás úspešne
reprezentovali nielen v okrese, ale i v kraji a v rámci Slovenska. Poďakovanie patrí
i pedagógom, ktorí počas
celého roka pracovali s deťmi nielen na vyučovacích
hodinách ale i v záujmových
krúžkoch, v prípravách na
rôzne aktivity a súťaže. Poďakovať sa musím i za realizáciu projektov a pani učiteľke Mgr. Eve Šrámkovej
za aktualizáciu www stránky
školy a za IŽK. Za celoročnú
pomoc škole poďakovanie
patrí ZR pri ZŠ, OcÚ v Tvrdošovciach pod vedením
PaedDr. Györgya Juhásza
PhD., OcÚ v Jatove pod vedením Jozefa Dubovského,
školskému úradu pod vedením PaedDr. Rozálie Barmošovej, MŠ pod vedením
Beaty Schniererovej, PD pod
vedením Ing. Rozálie Szabóovej, CVČ pod vedením
Bc. Ildikó Budovej, fa Grafiti, fa MVM Plus rolety s.r.o.,
fa G.i.m.p. – Erike Ivánovej
a Máriovi Geletovi, jazdiarni Palomino, tvrdošovským
citaristom, rodine Milana
Árendáša, Imrichovi Atkárimu, Terézii Baloghovej, rodine Ing. Štefana Bajlu, Zuzane
Bogdányovej, Ing. Františkovi Budovi, Vincentovi Bujákovi, Klaudii Bujákovej,
Bianke Csábiovej, Jozefovi
Csandovi, Petrovi Csandovi, rodine Tibora Czapárika,
Agáte Čirikovej, Gabriele Halászovej, Marte Horváthovej,
rodine Chmelovičovej, Kamile Kuruczovej, rodine Ing.
Róberta Majora, rodine Martinčekovej, Eve Mészárosovej, Imrichovi Mészárosovi,
rodine Eleonóry Mikulcovej,
Deziderovi Némethovi, rodine Evy Oršulíkovej, Ing. Alojzovi Pajdlhauserovi, Ladislavovi Schvábovi, rodine Ing.
Norberta Sztiszkalu, rodine Norberta Szaba, Ferdinandovi Szabóovi, Eve Šipošovej, rodine Vargovej,
Ondrejovi Vasovi a spolku
železničiarov, poľovníckemu združeniu a všetkým rodinám a obyvateľom obce,
ktorí prispeli do pokladne ZR
počas zberu papiera, plesu
rodičov a učiteľov a zabezpečení Trojstretnutia škôl.
Nech nový rok splní Vaše
tajné priania,
nech anjeli Vaše cesty
chránia,
problémy nech sa Vás
stránia.
Šťastný nový rok všetkým
prajú žiaci, pedagogickí a nepedagogickí
zamestnanci
školy.
Mgr. Jana Micsinaiová
9
REPORTÁŽ
UDRŽATEĽNÝ SPÔSOB ŽIVOTA
V Slovenskej akadémii vied v Bratislave sa 28.
októbra 2010 uskutočnilo
slávnostné odovzdávanie
ocenení 9. ročníka československej súťaže o najlepšiu študentskú esej na tému
stva SPU v Nitre.
Medzinárodná
porota
poro
ohodnotila jeho odbornú esej nesúcu
názov
náz
„Krajina
– naše životné
prostredie,
pro
ale i
zodpovednosť“
zo
Cenou
Ce
za odborný
bo
prínos.
Tematickým
zameraním
z
9.
ročníka
ro
súťaže
b
bola
problem
matika
ochran hodnôt kulny
túrnej krajiny
a udržateľného spôsobu
nášho života
v nej s dôran desaťročie,
zom na
ktoré práve uplynulo od
vzniku Európskeho dohovoru o krajine. Súťaž bola
vyhlásená
Geografickým
ústavom SAV, Spoločnosťou pre trvalo udržateľný
život v SR a ČR, Regio-
Attila si prevzal Cenu za najlepšiu študentskú esej
Udržateľný spôsob života.
Ocenený bol aj študent Bc.
Attila Tóth z Tvrdošoviec,
ktorý v súťaži reprezentoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu - odbor
krajinná a záhradná architektúra na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinier-
8
nálnym environmentálnym
centrom Slovensko, Slovenskou a Českou asociáciou Rímskeho klubu.
Súťažné eseje vyhodnotila
11-členná porota s medzinárodným zastúpením na
čele s profesorom Mikulášom Hubom. Členmi poro-
ty boli medzi inými Vladimír Ira, Eva Vavroušková,
Christina Manetti a Pavlína
Mišíková. Mottom súťaže
bol citát „Krajina podmieňuje vytváranie miestnych
kultúr, je základnou súčasťou európskeho prírodného a kultúrneho dedičstva,
prispieva k ľudskému blahu
a upevňovaniu európskej
identity.“ Autor touto cestou vyslovuje vďaku pani
prof. Ing. Ľubici Feriancovej, PhD., vedúcej Katedry
záhradnej a krajinnej architektúry FZKI za odbornú
konzultáciu a pani PhDr.
Anne Opálenej za literárnoštylistickú konzultáciu. (sb)
ĎALŠIE OCENENIA
PRE BC. ATTILU TÓTHA
Rektor Universität für Bodenkultur Wien, Univ. Prof. Dipl.
Ing. Dr. Martin H. Gerzabek, dňa 10. novembra 2010 v slávnostnej sále univerzity odovzdal ocenenia spojené s motivačnými štipendiami na podporu výskumných prác a študijných pobytov. Ocenení študenti boli vybraní na základe
vynikajúcich
študijných
h
výsledkov, kvalitného mo-tivačného listu a znalostiti
anglického a nemeckého
o
jazyka. Rozhodujúcim kri-tériom bol odborný prínoss
bakalárskej práce a kvalitný koncept pre diplomovú
prácu.
Zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre bol ocenený študent Bc. Attila Tóth, ktorý na BOKU absolvuje
študijný pobyt v rámci
vzdelávacieho programu Erasmus na Inštitúte
pre krajinnú architektúru
v odbore krajinné plánovanie a krajinná architektúra. Rektor
pri odovzdaní štipendia Verein der Freunde der BOKU (Spolok priateľov BOKU) Bc. Attilovi Tóthovi vyzdvihol humánny
prístup k tvorbe verejných priestranstiev s primárnym dôrazom na ich užívateľov vyplývajúci zo zámeru diplomovej
práce a taktiež vynikajúcu znalosť nemeckého jazyka ocenenú renomovanou nemeckou inštitúciou Goethe Institut
v Berlíne.
Za objavy, originálne výstupy či vedecký medzinárodný
prínos ocenili 7. decembra 2010 v Bratislave za prítomnosti prezidenta SR Ivana Gašparoviča 11 mladých vedcov
a vysokoškolákov prestížnou cenou Študentská osobnosť
Slovenska 2010/2011. Doktorandov a študentov ocenili
v 11 kategóriách. V kategórii Poľnohospodárstvo, lesníctvo
a drevárstvo bol prvý Bc. Attila Tóth z Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.
Attilovi srdečne blahoželáme k prestížnym oceneniam
a prajeme mu veľa podobných úspechov. Nech sa mu naďalej darí v štúdiách.
-sb-
ŠKOLA
ZÁKLADNÝ PLAVECKÝ VÝCVIK
V dňoch 5. až 8. októbra
2010 sa žiaci Základnej školy
J. A. Komenského Tvrdošovce
zúčastnili základného plaveckého výcviku v krytej plavárni
v Šali. Plaveckého výcviku sa
zúčastnili žiaci III.A triedy – 14
žiakov, III.B triedy – 11 žiakov
a IV.A triedy - 14 žiakov. Spolu
39 žiakov. Na plavecký výcvik
chodili obecným autobusom
spred základnej školy v sprievode pedagogického dozoru, ktorý tvorili pani učiteľky:
PaedDr. Iveta Mészárosová,
Mgr. Zuzana Ďuricová a Mgr.
Erika Juhošová.
Na výcviku boli žiaci inštruktormi plávania rozdelení
do dvoch skupín, kde každá
skupina mala svoj harmonogram práce. Žiaci sa počas
štvordňového kurzu venovali hrám na oboznámenie sa
s vodou a orientáciu vo vode,
cvičeniam na suchu i vo vode,
nácviku plaveckého spôsobu ako aj skokom do vody.
Posledný deň plaveckého výcviku všetci žiaci preplávali
minimálne 25m ľubovoľným
plaveckým štýlom. Niektorí
plávali bez pomôcok, niektorí použili plávaciu pomôcku.
Vo vode sa vedeli dobre orientovať a nebáli sa vody ani skokov do vody. Po poslednej hodine základného plaveckého
výcviku žiaci dostali „Mokré
vysvedčenie“, ktoré im vyhotovili pani učiteľky.
Základný plavecký výcvik
hradili rodičia (vstupné a poplatok inštruktorom). Pri platbe
za dopravu prispel aj neinvestičný fond Ďatelinka z dotácie
obce, za čo veľmi pekne ďakujeme.
Mgr. Zuzana Ďuricová
BEH ZDRAVIA
Dňa 24. septembra sa uskutočnil tradičný beh zdravia,
ktorého sa zúčastnili zvlášť žiaci z ročníkov 1-4. a zvlášť
z ročníkov 5- 9. Z vyšších ročníkov boli deti rozdelené
do 2 kategórii: mladší a starší žiaci a žiačky. Žiaci sa statočne pobili a všetci absolvovali určenú trasu. Aj necvičiaci
odkráčali trasu a tým prispeli k upevneniu svojho zdravia.
Najlepší a najrýchlejší žiaci boli odmenení diplomom. Z nižších ročníkov to boli:
Chlapci:
1. r. 1. Roman Chmelovič
2. Viktor Farkaš
3. Marek Divéky
4. r.
1. Sandra Farkašová
2. Iveta Kubatková
3. Rebeka Vanyová
Umiestnenie žiakov ročníky 5-9.:
2. r.
3. r.
4. r.
1. Adam Borbély
2. Erik Csányi
3. Patrik Toman
1. René Sztrecskó
2. Dávid Grnáč
3. Tomáš Mészáros
1. Tomáš Schváb
2. Marek Trúchly
3. Pavol Belovič
Dievčatá:
1. r. 1. Rebeka Borbélyová
2. Jarmila Oláhová
3. Kristína Kuruczová
2. r.
1. Mariana Kubatková
2. Veronika Kuruczová
3. Zora Rosková
3. r.
1. Alexa Igaz
2. Kristína Šimurdová
3. Dianka Borbélyová
Starší žiaci:
1. Daniel Žatko
2. Dominik Vasko
3. Erik Brenkus
Staršie žiačky:
1-2. Alexandra Kuruczová
3. Natália Bujáková
NA SVÄTÉHO
MIKULÁŠA
Ani sme sa od septembra nepristavili v každodennom
zhone práce a už nám znovu klopú na dvere najkrajšie
sviatky roka, Vianoce. Je to čas, keď sa naozaj oplatí zastaviť sa a potešiť sa z každodenných maličkostí a drobných úspechov.
Takým časom pre naše pobavenie a potešenie je aj
svätý Mikuláš. Už tradične so žiakmi našej školy, hlavne na 1. stupni pre uja Mikuláša, spolužiakov a rodičov
chystáme malé prekvapenie vo forme básní, spevov, hier
a tancov. Aj tento rok k nám zavítal ujo Mikuláš so svojou
družinou anjelikov, čertov a sobíkom. Priniesol nám sladké darčeky a my sme mu za to pripravili pekný program.
Na úvod anjelici pozažínali všetky hviezdy a zaviedli sobíka k našim žiakom. Prváci ho obdarovali veselými tančekmi, druháci básňami a tančekmi vianočných stromčekov, snežných víl a čertíkov. Pridali sa aj žiaci šiesteho
ročníka a mladšie mažoretky radostnými vianočnými
tancami. Tretiaci nás potešili piesňou a básňami o Mikulášovi, zahrali nám hru ako bratia koledníci prišli k Ježiškovi do Betlehema, vyrozprávali svoje koledy a na záver
štvrtáci zaspievali a zahrali na hudobných nástrojoch pieseň „Daj Boh šťastia tejto zemi.“ Veľmi milým spestrením
tohto dňa bola burza hračiek, kde sa za symbolické ceny
predávali hračky, ktorých sa naši žiaci vzdali. Výťažok
z predaja sme zaslali rodine s piatimi deťmi, ktorá si na
Vianoce nemôže dovoliť kupovať darčeky a aspoň trochu
sme ich chceli na Vianoce potešiť. Zároveň si naši žiaci
mohli vyskúšať zdobenie medovníčkov, ktoré predtým
deti v ŠKD vykrajovali a upiekli. Aj žiaci starších ročníkov sa chopili práce a vyrábali rôzne netradičné vianočné
ozdoby a dekorácie, ktoré ponúknu v rámci vianočných
trhov v našej obci. Program vianočných trhov spestria
svojim vystúpením aj žiaci našej školy z druhých, tretích
a šiestych ročníkov. Už teraz sa na vianočné trhy tešíme.
„Maličký anjelik v okne stál a krásne Vianoce všetkým
ľuďom prial. Aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku
mali a stále sa na seba usmievali.“
PaedDr. Iveta Mészárosová
Mladší žiaci:
1. Kevin Kele
2.Adam Szabó
3. Daniel Sós
Mladšie žiačky:
1. Réka Bogdányová
2. Nikoleta Weibelová
3. Veronika Olahová
Mgr. Gabriela Tóthová,
Mgr. Roman Ludas
11
ŠKOLA
MEDZINÁRODNÝ DEŇ BEZ FAJČENIA
Vzhľadom na to, že dátum
18. november je vyhlásený
za Medzinárodný deň bez fajčenia, chceli sa aj žiaci a učitelia Základnej školy Jána Amosa
Komenského pričiniť o to, aby
upozornili na škodlivosť fajčenia a drog pre život a zdravie
človeka. So žiakmi druhého
stupňa začali na triednických
hodinách a hodinách etickej
výchovy pripravovať plagáty zamerané proti používaniu
drog a najmä proti fajčeniu.
Následne v škole bola zhotovená nástenka.
Žiaci ôsmeho ročníka absolvovali v Nových Zámkoch
výstavu plagátov s protifajčiarskou tematikou pod názvom „Plagát roka“. Študenti
stredných odborných škôl
nitrianskeho regiónu prostredníctvom svojich plagátov zhotovených rôznymi výtvarnými
technikami prezentovali svoj
negatívny účinok fajčenia na
zdravie človeka. Následne si
pozreli film – Fajčenie – vraž-
diaci návyk. Film vyvolal diskusiu medzi žiakmi a veru
niektorí sa hlboko zamysleli
nad sebou. Či fajčeniu prepadnú, či fajčením skoncujú
ukáže čas. Jedno je však isté,
o tomto probléme so žiakmi
hovoriť treba. Keďže fajčeniu
holdujú aj dospelí, nech zostane varovaním pre všetkých
závislých výrok Abrahama
Lincolna – „Cigareta je smradľavá burina, ktorá má na jednom konci oheň a na druhom
blázna!“
Keďže každý z nás vyniká v nejakej inej oblasti a na
škole sa objavili mladí „sprejeri“, pani učiteľky sa rozhodli
podporiť ich talent. Umožnili žiakom namaľovať grafity
s protidrogovou tematikou na
biele steny pri ihrisku našej
školy. Zároveň chceli upriamiť
pozornosť žiakov na to, že aj
toto moderné umenie je možné realizovať legálnou formou.
Stačí len požiadať pána starostu a opýtať sa na miesto,
na ktorom by grafity vynikli,
ale nepoškodzovali súkromný
majetok. Žiakom bolo vysvetlené i to, že grafity sa za umenie považujú iba vtedy, keď
proti nim, neodsudzujme ich.
Skúsme sa na ne pozrieť očami mladých a spoločne hľadajme riešenia k ich realizácii
tak, aby nikomu neublížili, skôr
sú vkusné, estetické, vopred
premyslené a zobrazené na takom mieste, ktoré je povolené
a nie vtedy, keď sa poškodzuje cudzí majetok nevkusnými
„čarbanicami“.
Moderná doba prináša
rôzne druhy a typy výtvarného vyjadrovania. Nebojujme
naopak, aby boli prospešné
a najmä, aby z nich mali radosť naše deti. Sme radi, že
sa nám to skutočne podarilo
a to predovšetkým vďaka spolupráci školy a obce.
PaedDr. Judita Juhászová,
Mgr. Erika Juhošová
FESTIVAL SVETLONOSOV
Jeseň s nádhernými farbami, padajúcim lístím a dozrievajúcimi plodmi ponúka na školách pre pedagógov a ich tvorivých žiakov
množstvo priestoru na realizáciu kreatívnych nápadov.
Triedy a chodby nám aj tento
rok zdobili jesenné výtvarné práce,
dary prírody sme prezentovali na
výstave Plody jesene, vyrábali sme
a púšťali šarkanov.
K tomuto obdobiu patria neodmysliteľne aj tekvice. Veľké,
malé, okrúhle, podlhovasté, jedlé,
ozdobné, vyrezávané, vymaľované, akokoľvek vyzdobené, proste
tekvice. A tak sme tento rok využili šikovnosť a záujem našich detí
a netradične usporiadali Festival
svetlonosov. V školskej jedálni sa
v podvečer začali schádzať deti,
rodičia aj učitelia. Stoly sa postupne zapĺňali vyrezanými tekvicami a vlastnoručne vyrobenými
lampiónmi, každý netrpezlivo očakával zotmenie. Chvíle čakania sme
10
si krátili výrobou papierových tekvičiek a lampiónov. Postupne sme
pozažínali sviečky a v napätí sme sa premiestnili na školský dvor.
To bolo radosti! Z tmy na nás blikali nezbedné očká a štrbavé úsmevy svetlonosov, veselé plamienky
v lampiónoch rozvešaných na konároch starého orecha osvetľovali
rozšantené deti, ktoré si vychutnávali spoločné hry a zábavu. Počasie i nálada boli také vynikajúce,
že sa nikomu nechcelo ísť domov.
Na záver čakalo v jedálni každého
milé prekvapenie.
Teší nás, že aj toto podujatie sa
nieslo v znamení tvorivosti, radosti
a detského smiechu. K výbornej atmosfére prispeli aj chutné dobroty
od sponzorov a sladučký čaj, ktorý
nás v tento jesenný večer príjemne zahrial. Všetkým rodičom, ktorí
prispeli k skvalitneniu podujatia, aj touto cestou ďakujeme.
Andrea Borosová, vychovávateľka ZŠ J. A. Komenského
REPORTÁŽ
VYSTÚPENIA A ČINNOSŤ
SPEVÁCKEHO ZBORU
ROZMARÍN V ROKU 2010
30. január - Čajové posedenie
30. apríl - Deň matiek
1. máj - Majáles
10. júl - Pivný festival v Környi
(MR)
24. júl - Obecné slávnosti
v Andovciach
21. august - Hodové slávnosti
v Tvrdošovciach
16. október - Oslava pre tvrdošovských jubilantov, na
ktorú sme pozvali aj našich
priateľov z Tatabánya-Bánhidy
(MR), ktorí prekvapili tvrdošovkých oslávencov pestrým
programom
20. október – Slávnosť z príležitosti Mesiaca úcty k starším
v Szákszende (MR), kde sme
zabávali tamojších dôchodcov
veselým programom
13. november – Vystúpenie
na kampani miestneho klubu
strany Most-Híd
Okrem toho by som chcel
podotknúť, že 7. júla sme organizovali 1-dňový výlet na termálne kúpalisko v Komárne,
odkiaľ sme sa vrátili domov
svieži a oddýchnutí.
zbore Rozmarín a priložili ruku
k dielu. Preto patrí veľké ĎAKUJEM Márii (Valérii) Szabóovej, Magdaléne Mikócziovej, Anne Mészárosovej,
Irene a Vojtechovi Psenákovým za ich dlhoročnú a svedomitú prácu. Prajem im všetkým
veľa zdravia, šťastia a pokojný
život do ďalších rokov.
Považujem za dôležité poznamenať, že 23. septembra
2010 dostal spevácky zbor
Rozmarín pozvanie od Jozefa
Csandu a Petra Csandu, spolumajiteľov firmy Coopservis
v Nových Zámkoch na návštevu do ich podniku. Pozvanie
sme s radosťou prijali a v spoločnosti ďalších členov klubu
dôchodcov sme sa vydali na
cestu. V podniku nás privítali
veľmi srdečne a prívetivo. Najprv sme si pri dobrom obede
trošku podebatovali a následne sme sa poobzerali vo firme.
Spolumajitelia nás ochotne
sprevádzali a dozvedeli sme sa
od nich, že na budúci rok oslávi
podnik 20. výročie vzniku.
70-roční jubilanti
Touto cestou by som chcel
vysloviť poďakovanie za neúnavnú prácu tým členom speváckeho zboru, ktorí sa pre
zdravotné problémy rozhodli
opustiť zbor a odovzdať svoje
miesto predstaviteľom mladšej
generácie. Jedná sa o členov,
ktorým dlhé roky záležalo na
spoločnej práci v speváckom
Jozef Csanda založil svoj
súkromný podnik v roku 1991
v Tvrdošovciach so 6-mi zamestnancami pod názvom
„Coopservis.” Vtedy vykonávali opravu chladničiek a elektronických domácich zariadení.
O rok neskôr sa presťahovali
do Nových Zámkov, prešli na
montáž chladiacich boxov pre
obchodné reťazce a odvtedy
sa firma stále rozvíja. Spočiatku dodávali pre Coop Jednota a dnes vykonajú montáž
a opravu chladiacich boxov pre
obchodný reťazec Tesco. Podnik má v súčasnosti vyše 120
zamestnancov, z čoho viac
ako polovica pochádza z Tvrdošoviec a pokiaľ je to možné,
s prepravou materiálov poveria
tiež tvrdošovských podnikateľov. Firma sa dodnes neustále
rozvíja. Tento rok sa vybudovali
2 obrovské dielne a na budúci
rok plánujú výstavbu ďalšieho
hangáru. Obchodné styky majú
vybudované po celej Európe,
najviac zmluvných partnerov
majú v Maďarsku, Turecku a vo
Veľkej Británii.
Pred niekoľkými rokmi sa
vo firme dali na ďalšie podnikanie, a to na výrobu moderných
kuchynských zariadení pre MŠ,
ZŠ a veľké závody. Tieto kuchyne sú vybavené s modernými, nehrdzavejúcimi prístrojmi
a zariadeniami. Okrem toho, že
sú tieto zariadenia pekné a estetické, sú trvácne, ich údržba
je jednoduchá a ľahká a čo je
snáď najdôležitejšie, v značnej
miere uľahčia prácu. Podnik
sa snaží prekonať stále nové
a nové ciele. Ich motto znie:
„Pracovať bezchybne z kvalitných, energeticky úsporných
materiálov a s modernou technológiou.“
Touto cestou by som sa
chcel poďakovať v mene svojom ale i v mene celého zboru Rozmarín za zaujímavý
deň plný zážitkov, ktorý sme
v podniku prežili. Ďakujeme
za milé pohostenie a za pozoruhodnosť, z ktorej sme mali
všetci veľkú radosť. Prajeme
vám v ďalšej práci veľa zdravia
a úspechov.
Ľudovít Vanya
predseda KD
ZOSTARNÚŤ
NIE JE UMENIE
– UMENIE JE
VYROVNAŤ SA S TÝM
Byť starým ešte neznamená,
že sa máme pripravovať na to najhoršie, veď skúsenosť a múdrosť
dosahujú svoje hranice v živote
človeka v staršom veku. Tento
stav vystihuje najlepšie krása mesiaca októbra a preto je október aj
Mesiacom úcty k starším.
Naša obec si pripomenie sviatok seniorov každý rok na oslave
organizovanej miestnym klubom
dôchodcov. Táto milá slávnosť
prebiehala tento rok 16. októbra
2010 v nových priestoroch, vo veľkej sále obecného domu, kde sa
dostavili jubilanti, oslavujúci svoje 70. a 80. narodeniny v hojnom
počte. Z 90-ročných obyvateľov
nebol nikto prítomný, ale vzhľadom na ich vek by to bolo pre
nich určite vyčerpávajúce. Napriek
tomu sa na slávnosti nezabudlo na
nich a zablahoželalo sa aj im.
O kultúrnu vložku pre oslávencov sa postaral spevácky zbor
Rozmarín a ako hostia vystúpili so svojím hudobno-zábavným
programom aj členovia klubu dôchodcov z Tatabánya-Bánhidy.
Prítomných jubilantov srdečne
pozdravil PaedDr. György Juhász,
starosta obce, ktorý pripomenul,
že obyvatelia našej obce, ktorí
oslávia 70 a 80 rokov zažili počas
svojho života toho skutočne veľa
- dobrého i zlého. Najdôležitejšie
je však to, že všetci majú svoju
rodinu, rodinných príslušníkov,
na ktorých sa môžu spoľahnúť aj
teraz, keď sa dožívajú vyššieho
veku. Dodal, že najkrajším znakom šťastne prežitého života je,
keď človek na jeseni svojho života
je obklopení láskou svojej rodiny,
priateľov a blízkych.
Po kultúrnom programe si
oslávenci v mene samosprávy
obce prevzali kvetinu a vecný dar
v podobe misky na ovocie. Potom
sa konalo spoločné fotenie, večera, spev a na záver aj tanec.
Tvrdošovským jubilantom srdečne blahoželáme, prajeme im
veľa zdravia a šťastia v kruhu svojich najbližších.
Silvia Bračová
13
ŠKOLA
SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIE
PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
Tento rok sa príprava na
Deň školských knižníc spustila
takmer so začiatkom školského roka. V priebehu septembra
a októbra žiaci prinášali do školy
svoje staré knihy, ktoré už nečítajú a vedia sa s nimi rozlúčiť. Týždeň pred Dňom školských knižníc
sme usporiadali burzu, na ktorej
si deti našej školy mohli kúpiť pre
nich novú, hoci už trochu „vyčítanú“ knižku iba za 0,30 alebo
0,50 €. Naším zámerom bolo dopriať možnosť kúpiť si knihu aj deťom zo sociálne znevýhodnených
rodín v rámci Európskeho roku
boja proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu. Kníh sa pozbieralo 133.
Predali sa takmer všetky. Tie, ktoré ostali, si budú môcť deti vypožičať v školskej knižnici.
Na začiatku školského roku sa
knižnica presťahovala do väčších
priestorov. Aby sme žiakov s vynovenou, ale najmä premiestnenou knižnicou zoznámili, rozhodli
sme sa zorganizovať podujatie
na Deň školských knižníc pre
všetky deti v nových knižničných
priestoroch. Pretože našich 300
žiakov by sa tam nezmestilo, podujatie sme rozdelili na dve časti.
Škola Jána Amosa Komenského sa nielen učí, ale i číta,
hrá a zabáva (25. október 2010)
Krásne knihy, zaujímavé bábky, veľa detí, zvieratká. Zdá sa
vám to nezlučiteľné? Na oslave
Dňa školských knižníc sa veru diali
všakovaké veci.
12
Prvotnou motiváciou pre aktivitu žiakov bolo divadelné predstavenie Dobrodružstvá dona
Chichota. Na návštevu sme pozvali aj budúcich žiakov našej
školy, najstarších škôlkarov. Spolu s prváčikmi ich v novej školskej
knižnici privítali a usadili rozprávkové bytosti Minie a ježibaba, ktoré nás sprevádzali celým programom.
Do rozprávky nás vtiahli žiaci
3.A, ktorí zahrali rozprávku Koza
odratá a jež. Prváci a druháci nám
predstavili svoje vlastnoručne vyrobené leporelá o ročných obdobiach, pamätihodnostiach našej
obce a známych ilustrátoroch detských kníh a časopisov. Školská
knižnica sa vďaka šikovným detským rukám obohatila o hodnotné
náučné knihy pre žiakov nižších
ročníkov, ktoré môžu využívať
na hodinách čítania a prvouky.
Žiaci z 3.B porozprávali všetkým
prítomným o svojich obľúbených
knihách. Tie si so sebou priniesli i naši najmenší diváci, škôlkari.
Tí smelší z nich nám prezradili,
ktorá kniha je pre nich tá najkrajšia
a kto im číta rozprávky. Podujatie
sa zavŕšilo bábkovým divadielkom
Žuvačkové kráľovstvo, ktoré si nacvičili žiaci zo 4.A. Štvrtáci si na literárno-dramatickom krúžku sami
vytvorili bábky aj kulisy.
Škola Jána Amosa Komenského sa nielen učí, ale aj číta,
vymýšľa, súťaží a vyhráva
(26. október 2010)
Naším cieľom bolo zapojiť čo
najviac žiakov školy, podporiť ich
záujem o návštevu našej školskej
knižnice a tým i čitateľskú aktivitu.
Z tohto dôvodu sme žiakov každej
triedy zapojili dvoma spôsobmi.
Jedna skupina žiakov pripravovala súťažnú úlohu, druhá skupina
žiakov súťažila.
Na úvod prezentovali piataci svoje projekty Knižnica mojich
snov a Knižnica budúcnosti, na
ktorých pracovali už od konca
septembra na hodinách slovenského jazyka a literatúry, mediálnej
a výtvarnej výchovy.
Po krásnych projektoch nasledovala súťaž, ktorej sa zúčastnilo
sedem päťčlenných družstiev. Súťaž pozostávala z piatich disciplín.
Šiestaci si pripravili dramatizáciu
štyroch Ezopových bájok. Súťažiaci mali na základe predvedených dramatizácií zistiť, aké poučenie vyplýva z jednotlivých bájok.
Žiaci VIII. ročníka v skupinách
vytvorili prezentáciu v programe
PowerPoint s názvom Uhádni,
kto som! Na základe fotografií
a údajov o živote a diele známych
spisovateľov mali súťažiaci zistiť
a napísať celé meno spisovateľa.
Každý deviatak vytvoril dve
otvorené a tri zatvorené úlohy.
S pomocou učiteľky SJL potom
vybrali 10 otázok vhodných pre
žiakov 6.-9. ročníka a zostavili
test. Tri týždne pred uskutočnením súťaže dostali 5-členné súťažné družstvá knihy z našej knižnice.
Každý súťažiaci mal na základe
poznatkov z prečítaných kníh odpovedať na 6 súťažných otázok,
ktoré slúžili na preverenie čítania
s porozumením.
Žiaci VII. ročníka týždeň pred
samotnou súťažou zostavovali vzorové časopisy z výstrižkov
novín a časopisov, aby nimi motivovali svojich kamarátov. Na túto úlohu boli prihlásené trojice šikovných „redaktorov“ z každej
triedy. Z výstrižkov starých novín
a časopisov zostavili nový časopis. Podmienkou bolo, aby obsahoval reportáž s fotografiou,
interview, správu, oznam, inzerát, recept, anekdotu, karikatúru,
aforizmus, krížovku – teda žánre,
ktoré by žiaci mali poznať z hodín
slovenského jazyka. Samozrejme,
dôležitá bola aj pútavá titulná strana s vlastným názvom časopisu,
ktorý mohli žiaci vlastnoručne dotvoriť kolážou či maľbou. Každý
časopis mal 6 strán a musel byť
zviazaný. Práca žiakov veľmi zaujala.
Z Dňa školských knižníc sme
si všetci odniesli nové poznatky
i úsmev na tvári. Škôlkarom sme
za ich návštevu poďakovali knižkami, ktoré si každý mohol vziať
domov. Všetky zapojené deti
dostali za svoju aktivitu sladkú
odmenu a pamätný list za účasť
v súťaži.
PaedDr. Judita Juhászová,
Mgr. Erika Juhošová,
Mgr. Eva Vinceová
VIANOCE
VEDELI
STE...
...prečo sa na Slovensku ujal ako sviatočné jedlo kapor?
Pretože je najdostupnejšia ryba. V minulosti sa
jedli zubáče, pstruhy, ktoré
sú dnes drahšie. No a ryba
je kresťanský symbol, prví
kresťania ju používali ako
poznávacie znamenie - najmä v časoch prenasledovania. Všimnite si, že niektorí
ľudia si na autá lepia znak
ryby, čo znamená, že osádka auta je kresťanská.
Ryby sa konzumovali
slané, údené, kyslé, čerstvé, ale pripravovali sa aj
varením a pečením. Obligátne vianočné jedlo, ako
vyprážaný kapor so zemiakovým šalátom je už záležitosť druhej polovice 20.
storočia. Predtým sa jedli
koláče z kysnutého cesta,
štedráky, sušené ovocie.
Symbolicky sa rozkrojovalo
jabĺčko, ktoré nesmelo byť
červivé, lebo niekto mohol umrieť, a nechýbali ani
oriešky. Počas Štedrej večere obsluhoval jeden človek, zvyčajne gazdiná.
...odkedy je súčasťou
Vianoc dávanie darčekov?
V predkresťanskom období boli tradičné dobropriania, lebo sa verilo na mágiu slova. Je možné domnievať sa, že aj v predkresťanskom období si
Slovania v čase zimného
slnovratu dávali drobné
dary a pozornosti či žartovné verše. Narodenie Ježiša
Krista ako syna Boha bol
dar pre ľudí. Spočiatku boli
darčeky skôr symbolické.
Rozmach v dávaní darčekov u nás na Slovensku priniesla druhá polovica dvadsiateho storočia.
Spracovanie
Legenda
Betlehemské
svetlo
Traduje sa, že na výzvu pápeža Urbana II.
sa na križiacku výpravu do
Jeruzalema vydala ešte jedna
skupina mladých rytierov
z
Florencie.
Títo mladí rytieri sa zaviazali, že domov
donesú plamienok svetla
z Betlehema
ako symbol nádeje pre obyvateľov Florencie. Tesne pred Vianocami v roku 1099, čiže po troch rokov bojov
a útrap sa rytieri vrátili domov. Plameň, ktorý preniesli z Betlehema, umiestnili v miestnej katedrále, odkiaľ si ho veriaci odpaľovali
do svojich domov.
Súčasnosť
Betlehemské svetlo
slovenskí skauti preberajú 16. decembra v Katedrále sv. Štefana vo
Viedni. V ten istý deň
sa koná vo Františkánskom kostole v Bratislave ekumenická bohoslužba a symbolicky
skauti ho odovzdávajú do rúk Slovákom.
Od 17. decembra ho skauti roznesú po celom Slovensku (do domovov, kostolov, nemocníc, domovov soc. a opatrovateľskej
starostlivosti). Skauti už po 13. rok (2006)
ho vyniesli na najvyššie položené obývané
miesto na Slovensku - na Lomnický štít.
Betlehemské svetlo slovenskí skauti odovzdávajú poľským skautom v Lysej Poľane,
aby ďalej putovalo až do Ruska. Spracovanie
ŠAMPANSKÉ – NAJROZŠÍRENEJŠÍ
NOVOROČNÝ PRÍPITOK
Vinše vrúcnych želaní a vítanie nového roka si
bez cvengotu štíhlych čaší so šampanským nevieme predstaviť. Aj keď šumivé víno stáva štýlovým
nápojom, ktorý dokáže vdýchnuť nezabudnuteľnú
atmosféru každodennej udalosti, predsa len tento
lahodný, perlivý a omamný mok je pre nás najmä novoročným prípitkom. Pritom väčšina z nás už vie, že
pravé šampanské, ktoré je kráľom medzi šumivými
vínami, pochádza z francúzskej oblasti Champagne.
Je vyrobené z vína z presne vymedzenej pestovateľskej oblasti okolo Remeša a Epernay v severnom
Francúzsku.
Na Slovensku sa pije väčšinou sekt z domácej
produkcie, prípadne zo susedného Česka. Títo výrobcovia šumivých vín ponúkajú viac druhov kvalitného sektu, z ktorých si každý konzument môže
vybrať chuť, ktorá mu najviac vyhovuje. Podľa odborníkov v Európe sa čoraz viac presadzujú šumivé
vína, ktoré sú svieže a dokážu uhasiť smäd aj v horúcich dňoch. V porovnaní s európskym štandardom
sa na Slovensku pije sektu menej a jeho konzumácia sa spája s oslavami. Podľa výsledkov predaja sa
ukazuje, že Slováci majú naladené chuťové poháriky
na sekt polosladký. Sladké červené sekty sú obľúbené najmä na Orave a na východnom Slovensku.
Priemerná spotreba sektu na jedného obyvateľa
na Slovensku predstavuje ročne necelú jednu 0,75 l
fľašu, kým v Nemecku je to približne šesť fliaš. To hovorí za všetko, že v niektorých našich rodinách otvárajú skutočne len na Silvestra alebo pri významnom
jubileu. Z prieskumov vyplýva tiež zaujímavý poznatok, že sekt pijú muži väčšinou vtedy, keď sú v spoločnosti dámy.
Pár tipov na správne vychutnanie sektu:
1. Sekt skladujte na chladnom, pokojnom a tmavom mieste.
2. Sektu sa najlepšie darí, keď sa skladuje v stoji.
3. Sekt vyžaduje stabilnú teplotu, škodia mu časté
teplotné zmeny.
4. Neotvárajte sekt tesne po prevoze v aute, nechajte ho „oddýchnuť“.
5. Optimálna teplota pri konzumácii bieleho sektu
je 5-7°C, ružového 6-8 °C a červeného sektu
9-11 °C.
6. Na rýchle ochladenie sektu naplňte vedierko
na chladenie sektu kúskami ľadu, zalejte vodou
a prisypte 2 lyžice soli. Položte do neho sekt
a pomaly otáčajte fľašou. Po 10 minútach servírujte.
Spracovanie
15
VIANOCE
e
c
o
n
a
i
V
Vianoce sú kresťanským
sviatkom vtelenia a narodenia
Ježiša Krista. V rímskej cirkvi je
hlavným sviatkom Sviatok Narodenia Pána alebo Prvý sviatok vianočný, ktorý sa podľa
gregoriánskeho kalendára slávi
25. decembra. Od reformácie sa
Vianoce začínajú sláviť už deň
vopred, na Štedrý večer (24. decembra). Oslava narodenia Ježiša Krista sa takto rozkladá do
o ni
nniečo
e o dlhšiehoo ččasu.
eč
a u. Kým proas
testanti
test
te
ssttan
antit ssús
sústreďujú
ú treďujú sv
ssvoju
oju oslavu
na
n podvečerné
podvečern
p
r é bohoslužby
služ
sl
užby
žby počas Š
Štedrého
tedrého
te
dňa
dňňa a na ranné
d
né bohhoslužby
ho
s už
sl
u by nnaa 25
25.
decembra, tak rímski katolíci
sústreďujú svoju oslavu najmä
k času, keď odbije polnoc medzi
24. a 25. decembrom. Omša sa
takto slávi priamo o polnoci a
preto sa nazýva polnočná omša.
V mnohých krajinách sú 24.
a 25. december dňami pracovného pokoja. Niekde sa podobne slávi aj Druhý sviatok
vianočný (v cirkevnom kalendári
sviatok sv. Štefana, v anglosasBoxing
Day),
kých krajinách tzv. Boxi
xing
xi
ng D
pripadá
decembra.
ktorý pr
kt
p
ipadá na 26. decem
em
m
Obaa tieto
tietto dátumy sú tradičné
tradi
nepredstaa ani jeden z nich nepred
dátum
vuje skutočný historický dá
Ježiša
Krista.
narodenia Je
eži
ž ša K
rista. 25. de-
Slovo Vianoce pravdepodobne vzniklo z nemeckého
Weihnachten, a to doslovným preložením druhej polovice slova
a prevzatím prispôsobením prvej polovice. V nemčine je toto
slovo v podobe wîhe naht prvýkrát doložené až roku 1170.
Prvá časť slova (weih-) je odvodená od výrazu weich (svätý).
cember je ako cirkevný sviatok
po prvýkrát doložený vo Filokalovom kalendári z roku 354, ktorý čerpal z rímskych prameňov
z roku 336. Pôvod tohto dátumu
je sporný. Často sa poukazuje
na možnú súvislosť s rímskym
sviatkom slnečného božstva,
tzv. Dies Natalis Solis Invicti Sviatok zrodenia nepremožiteľného slnka, ktorý sa tiež slávil
25. decembra a prekrýval sa
s tradičným dátumom zimného
slnovratu. Aj niektorí raní kresťanskí autori spájali narodenie
Krista so sviatkom znovuzrodenia slnka.
Vianoce patria spolu s Veľkou
nocou a Turícami medzi hlavné
kresťanské sviatky. Vianočné
obdobie je jedným z období li-
turgického roka, trvá od Sviatku
Narodenia Pána až do nedele
po Sviatku Zjavenia Pána (ľudovo Traja králi).
Kresťania aj nekresťania slávia Vianoce vzájomným obdarovávaním sa. Tento zvyk je v protestantskom prostredí doložený
od 16. storočia. V katolíckych
rodinách sa darčeky naopak
rozdávali na sviatok sv. Mikuláša. Medzi ďalšie vianočné zvyky
a symboly patrí ľudová dramatizácia vianočného príbehu (od
11. storočia), stavanie jasličiek
(od 13. storočia - sv. František
z Assisi), adventný veniec (1839),
vyzdobený vianočný stromček
(od 19. storočia). Mnohé krajiny
majú ďalšie špecifické vianočné
zvyky.
Spracovanie
HISTÓRIA VIANOČNÉHO STROMČEKA
História
Histór
óriia
ia vvianočného
iano
ia
n čnéh
ho st
sstromčeromčeka
ka,
a, ob
obľúbe
obľúbeného
ené
ného
ho
o na
na ce
celo
celom
lo
om svete, sa zzač
začala
ačala pí
písa
písať
ať v ne
neme
nemeckom
m cckkom
me
o
protestantskom
protes
pr
esta
tant
ntskkom
om
p
prostredí.
ro
ost
stre
r dí
re
d.
Prvá
P váá písomná
Pr
píssom
p
o ná zzmienka
miien
e ka
k
o stav
stavaní
avan
aní oz
ozdo
ozdobeného
dobe
bee ého
bené
stromčeka
sttromččekka po
p
pochádza
c ádza
ch
z
z ro
rroku
ku 1
1507
507 od
507
50
o kkazaazaaz
a
teľa
teeľa
ľa Gei
Geislera
isl
sler
erra z Al
A
Alsaska.
saask
sask
skaa.
Johann
Joha
Jo
hann
nn W
Wol
Wolfgang
olfg
ol
fgan
ang
an
ang
Goethe
Go
oetthee
o
opisuje
pisu
pi
s je
stro
st
stromček
romč
mček
e u sstrýtrýtr
ýka v roku
rok
oku
u 17
1
1765.
6 .
65
V roku 1815 sa
spom
spomína
mín
na
prvý
stromček
stro
st
romč
mček
ek v G
Gda
Gdadaňsku,
v roku
1817 vo
o
Viedni,
v rroku
oku
1819
181 v Budíne, v roku 1837 v Paríži,
v roku
ro 1828 vo Westminsterskom
paláci
palá v Londýne a v roku 1833
v Ríme.
Pôvod vianočného stromR
čeka
če však nie je biblický ani kresťanský
- siaha azda až k rímskym
ť ns
ťa
n
oslavám
slnovratu - Saturnáliám.
o la
os
Akýmsi
Akýý
Ak
pokusom o jeho biblické
zdôvodnenie
zdô
zd
ô
boli slová proroka
Ozeáša
Oze
Oz
„Ja som ako zelený cyprus,
tvoje
tvojj ovocie pochádza odo mňa“.
Na
N naše územie sa tradícia zdobiť
biť vianočný stromček dostala až
koncom
kon
n
18. storočia z Nemecka.
Najprv
Najp sa udomácnil v mestskom
prostredí
pros
pr
a až koncom 19. storočia
začal
začča prenikať na vidiek. Na východza
né S
Slovensko sa dostal dokonca až
medzi
med vojnami. Dovtedy sa v izbách
vešali
v ša rôzne slamené predmeve
ty,
ty ssnopy obilia a zelené vetvičky.
Aj
Aj sstromček býval spočiatku zavesený
vese
ve
se v kúte alebo v strede izby
vrcholcom
k zemi. Jednoznačnú
vrcch
príčinu,
prečo sa práve ihličnatý
príč
pr
íč
stromček
stal symbolom Vianoc,
stro
st
nepoznáme.
Isté však je, že je
nep
s nimi
nim spätý veľmi pevne. Zdobia ho
aj aateisti, výnimku tvoria iba Svedkovia
kovv Jehovovi, ktorí neuznávajú
žiadne
žiiad sviatky.
V ľudových obradoch symbolizovala zeleň zrod nového života.
Stromy požívali veľkú úctu. Pripisovala sa im schopnosť zaháňať zlých
duchov, až do stredoveku sa pod
stromy pochovávalo, zelenými vetvičkami sa hľadali poklady a zaháňali bosorky. To však súviselo skôr
s poverami vo vidieckom prostredí,
kam vianočný stromček prenikol až
neskôr. Jeho tradíciu založilo mesto
ako výsledok estetizácie sviatočného obradu. Dedina obohatila
estetickú funkciu stromčeka stotožnením so svojimi magickými úkonmi. V ľudovom prostredí sa zdobil
najrôznejšími plodmi: jabĺčkami,
orechmi, venčekmi zo strukovín,
obilnými snopmi alebo koláčikmi.
Vo východných lokalitách vyjadroval blížiacu sa jar, a preto naň pripevňovali vtáčiky zo slamy alebo
cesta a výdušky vajíčok. Symboliku
bohatstva a hospodárskeho zdaru
prekryla v niektorých oblastiach liečebná funkcia. Na východnom Slovensku chránil prút z vianočného
stromčeka dobytok pred vorožilami
- strigami a zvieratá sa ním vyháňali
na prvú pašu.
Podľa Vianoce.sk
CESTOVANIE
Okrem našej
Ok
š j reprezentácie
tá i sme ffandili
dili ajj Š
Španielom
i l
dúfala, že nás zachytia aj kamery a TVRDOŠOVCE budú
známe na celom svete. To sa
aj podarilo i keď len na krátky
čas.
Podarilo sa vám za ten
čas spoznať aj život v Južnej
Afrike?
P: Prežili sme niekoľko zaujímavostí. Keď sme išli do Afriky, bola u nich zima. Ráno sme
sa zobudili o 8-ej a ako sme
išli na raňajky, všade bol mráz
a ľad a neskôr okolo obeda
bolo asi 20 °C stupňov. Pokojne sa dalo opaľovať, keďže je
tam slnko
ko nižšie. Poobede okolo 17-tejj sa opäť
zmen i l o
p o časie,
museli
sme saa
naoblie-kať, lebo
o
keď smee
išli
na
futbal, už
rzzase mrzkže
lo. Takže
ehu
v priebehu
ých
niekoľkých
hodín neľne
uveriteľne
a
klesali
stúpali teploty.
R: Navme aj
štívili sme
slonie mestečko, kde bolo každú pol hodinu umelé zemetrasenie. Nuž poviem vám,
nebolo nám vtedy všetko jedno. Navštívili sme aj najvyššiu
budovu v Johannesburgu.
Z 202 m vysokej budovy Carl-
ráston Panorama je krásesny výhľad na celé mesodto. Najvyšším prírodsta
ným bodom mesta
ge
je Northcliffe Ridge
da v tomto meste sídd.
li aj juhoafrický súd.
Johannesburg
jee
u
centrom obchodu
v.
zlata a diamantov.
Boli sme prekva-pení z ich peňazí..
Majú tam randy, a
100 randov vychádzalo na cca 10 €.
Čo sa vám najviac páčilo
počas vášho pobytu v Južnej
Afrike?
R: Najväčší zážitok bolo už
aj to, že sme sa dostali tak ďaleko od našej obce a na takú
významnú udalosť. Musím
podotknúť, že nás ubytovali
na krásnom mieste, aj keď je
Afrika sama o sebe dosť chudobná krajina.
Nemali ste strach, veď
v médiách sa všade hovorilo a písalo o kriminalite
a iných nebezpečenstvách?
R: Je to tam celkom iné
ako u nás a veľmi nebezpečné. Hneď po príchode nás
upozorňovali, aby sme ne
ne-
toho sme ochutnali aj ich
domácu klobásu. A z čoho
bola??? To sme radšej nechceli ani vedieť.
R: Ochutnali sme aj ich
tequilu, kávu z avokáda a ich
ovocia. Samozrejme, nedali
sme sa zahanbiť ani my a dali sme im ochutnať tú pravú
našu domácu. Ich reakcia bolo
„uuuuuu“ fire water (ohnivá
voda), ale po pár ohnivých vôd
im aj zachutila.
P: Takisto sme im uvarili
aj
ten náš
typický
guláš,
kktorý im
ttiež chutitil.
Máte
2 dcérky.
Nechýba
bali vám
vA
Afrike?
P: Chýbať nám
veľ
veľmi chýbal
bali a preto sme sa
snaž
snažili byť
Atmo
s nim
nimi v konossfffééru na
n št
štad
diiió
ónochh sa need
d
dáá opíísa
saťť
takte každý
vych
vychádzali z ranču
deň.
a kkeď sme išli do
Keby ste mali možnosť
mes
mesta, samozrejme opäť cestovať do Juhoafrics tr
transportom, vša- kej Republiky, išli by ste?
de b
bola patrične zvýR: Dobrá otázka. Spošen
šená bezpečnosť.
znali sme tam milých ľudí.
P: Keď sme Sme pozvaní naspäť do Joišli na prvý zápas, hannesburgu a do Austrápr
prechádzali sme lie ku KAITE a jej rodine.
tm
tmavými uličkami. Ale najprv musia prísť oni
B
Boli tam samé po- k nám do Tvrdošoviec, čo nám
u
uličné vyčíňania sľúbili na budúci rok.
a poviem vám,
Najbližšia podobná futban
nebolo to veľmi lovú udalosť – Majstrovstvá
p
príjemné. Led- Európy sa uskutoční v roku
va sme čakali, 2012 v Poľsku a na Ukrajine.
aby sme už boli Chystáte sa aj tam?
v cieli. SamoR: Tam nie, ale chceli by
zrejme strach sme vycestovať v roku 2014
tam bol a veľký. na MS do Brazílii.
vid aj tmavé uličTakže sme videli
Veľmi pekne vám ďakuky Afriky.
jem za rozhovor a za to, že
Ochutnali ste nejaké ta- ste s menom Tvrdošoviec
mojšie špeciality? Ako vám oboznámili ľudí aj na druchutili?
hom konci sveta. Držíme
P: Áno, ochutnali sme kro- palce, aby ste sa dostali aj
kodíla a mne osobne najviac do Brazílie.
chutil steak zo zebry. Okrem
Silvia Bračová
17
CESTOVANIE
TVRDOŠOVČANIA
NA MAJSTROVSTVÁCH
SVETA VO FUTBALE
Tento rok sa usporiadal v Juhoafrickej Republike v poradí XIX. ročník Majstrovstiev sveta
vo futbale. Určite aj mnohí z vás sledovali túto veľkolepú udalosť prostredníctvom televízie
alebo internetu a držali palce našej reprezentácii. Róbert Kurucz s manželkou Petronelou
z Tvrdošoviec však nesledovali majstrovstvá sveta iba v televízii ale niekoľko zápasov videli
priamo na mieste v Južnej Afrike. Keďže sa to stalo prvýkrát v histórii Tvrdošoviec, nemohli
sme nechať túto skutočnosť bez povšimnutia a preto sme ich požiadali, aby nám porozprávali o svojich zážitkoch z tejto ďalekej krajiny.
Okrem našich, ktorému
futbalovému mužstvu ste
držali palce?
R: Mali sme viac favoritov,
ale fandili sme Španielom,
keďže sme ich videli aj hrať
naživo. Sme spokojní aj s kovýnečným vý
sledkom majstrovstiev. Priali
sme si, aby vyhrali Španieli
a dostali sa na stupeň víťazov.
Stretli ste sa aj s nejakým
svetoznámym futbalistom?
R: Sedeli sme bezprostredne pri ihrisku a videli sme
z blízka svetových hráčov ako
napríklad: Torres, David Villa, Hamšík, Škrtel a mnohých
ďalších...
Porozprávajte nám o atmosfére, ktorá vládla počas
zápasov. Je to tam naozaj
iné, ako to vidíme v televízii?
P: Atmosféra je tam úplne
iná ako ju vidíme v televízii. To
sa nedá ani opísať. Už len keď
sme vchádzali na štadión to
bola nádhera. Ten dav ľudí, fanúšikovia, tie vuvuzely..., nuž
jednoducho neopísateľný pocit. A moment, keď futbalisti
vchádzali na ihrisko bol pre
mňa natoľko dojímavý, až sa
mi slzy tisli do očí.
Tie vuvuzely boli naozaj
také hlučné a neznesiteľné?
hroz
P: Nie, nebolo to také hrozné ako sme
Róbert s našou
Rób
š vlajkou
l jk
Ako vznikla myšlienka,
aby ste vycestovali na MS?
Predpokladám, že ste sa nerozhodli zo dňa na deň.
P: Bolo to skôr z minúty
na minútu, keďže sme mali to
šťastie a vyhrali sme zájazd
do Juhoafrickej republiky na
MS vo futbale. Zúčastnili sme
sa Dní otvorených dverí VW
v Bratislave, kde sme si obaja
kúpili lístok do tomboly. Ten
môj bol šťastný, vyhrala som
1. miesto, čo bol zájazd na MS
vo futbale.
Koľko dní ste pobudli
v Južnej Afrike a v ktorých
mestách ste boli?
P: Boli sme tam 7 dní a prezreli sme si Johannesburg, Pretóriu a okolité mestá.
Na ktorých zápasoch ste
boli prítomní a ktorý z nich
bol pre vás najnapínavejší?
R: Prvý zápas, na ktorom
sme boli bolo stretnutie Španielsko-Honduras. Druhý bol
16
Ghana-Nemecko ale najnapínavejší a nezabudnuteľný zápas bol pre nás tretí, na ktorom reprezentácia Slovenska
porazila majstrov sveta - Talianov.
Ako sa vám páčila hra našej reprezentácie?
P: V prvých zápasoch nepodávali taký výkon ako ku koncu ich pôsobenia na MS.
Peetttra
P
ra sa vv A
Affrik
A
ikee ajj bállaa
ik
Nezabudnuteľný
N
b d
ľ ý zápas
á
Sl
Slovensko
k –T
Taliansko
li k
to videli v televízii. Človek to
tam až tak nevníma. Ste v tom
obrovskom dave a keďže máte so sebou aj vy vuvuzelu, zapadne to do toho hluku a nevnímate ho.
Kto inicioval, aby ste si do
Afriky vzali aj vlajku s nápisom TVRDOŠOVCE? Bol to
skvelý nápad.
P: Ďakujem. Pomyslela
som si, že keď už som mala to
šťastie vyhrať zájazd, tak som
CESTOVANIE
STRETNUTIE NEBA A ZEME NA HORIZONTE
N
a úrovni rovníka sa
rozprestiera krajina, ktorá je známa
nielen svojou pestrofarebnosťou a gurmánskymi
špecialitami ale hlavne so
svojou divokou savanou.
Pred začatím daždivého
obdobia sme mali s manželom možnosť navštíviť túto
krajinu. Daždivé počasie prináša so sebou sťahovanie desať tisícov vtákov a zveri cez
Serengeti. Je to jeden z najkrajších pohľadov na svete. Po viac ako desať hodinovej ceste lietadlom sme konečne dorazili do cieľovej
destinácie, do tábora ležiaceho na brehu rieky Masai.
Vystúpili
Vyst
Vy
stúp
ú illi sm
úp
sme
me ss vozidla
vo
vozi
z dl
zi
dla a dla
a
a zhlzhl
zh
v srdci Afriky v
Safari so
svojimi
nebezpečenstvami. Žirafy, levy,
slony,
g n u ,
zebry,
antilopy,
čierne
byvoly
n i e kedy priateľským pohľadom, inokedy zas pohľadom
vyhladovaným na korisť. Mali
sme česť vidieť aj to, ako sa
dvaja levy pobili za čerstvo
získanú korisť. V tesnej blízkosti
kosstti
kost
ko
Keni
m zážitkom
bolo pre nás veľký
Pozorovanie zveri
už čakali hyeny a šakaly, ktoboka sme sa nadýchli. Zací- ré zavýjaním striehli na zanetili sme vôňu slobody, ticha chané kúsky lovu. Ozajstný
a energie krajiny. Rýchlo zážitok bol pozorovanie žisme si uložili veci v 4-hviez- ráf, čiernych byvolov a nadičkovom stane, poobzerali rodenie gnu. Nakoľko sme
sme sa, a vrhli sme sa do mali ubytovanie pri rieke Maspoznania tejto veľmi zaují- sai, dennodenne sme mali
mavej krajiny. Personál nás možnosť sledovať spolunačakal s navlhčeným uterá- žívanie hrochov, krokodílov
kom a občerstvením. Čakal a inej zveri. Kto by povedal,
nás týždeň, obohatený zá- že navonok lenivé hrochy pri
žitkami a dobrodružstvami. pocite nebezpečenstva vePoobede sme sa dali na túru dia byť agresívne a bežať až
s jedným veľmi dobre kvalifi- 70 km/h rýchlosťou? Hroch,
kovaným domorodcom, kto- inak bylinožravec pri útoku
rý nám porozprával všetko prehryzie obeť so svojimi
o flóre a faune, ktoré sa tu 40 cm hryzákmi.
Dostatočný energetický
nachádzajú.
Ani ďalší deň neprešiel prísun bol pre nás zabezpeničnerobením. Čakalo nás čený so zážitkami, oddychom
pri bazéne a gurmánskymi špecialitami. Navštívili sme Masaiskú dedinu,
kde nás privítali s tancom
a spevom. Nahliadli sme do
obydlia, ktoré je vyrobené
z prútia, popola a výkalov
kráv. Zaujímavé je, že tu bývajú spolu so svojimi zvieratami. Svetlo vniká len 20 cm
otvorom a ustlanú posteľ
tvorí kravia koža. A títo ľudia sú predsa šťastní. Nežijú v prepychu, neponáhľajú
sa nikam, nemajú hodinky,
permanentky ani elektrický
prúd. Tieto veci sú pre nich
neznáme. Sú ochotní dennodenne prejsť desiatky kilometrov do školy alebo pre
každodennú potravu. Toto je
skutočne iný svet!
Pomaly sa blížime ku koncu nášho potulovania sa Keňou. Samozrejme, nemôže
chýbať prehliadka hlavného
mesta Nairobi. Podobne ako
ostatné metropoly na svete,
aj tu je možné nájsť všetko,
k čomu je civilizovaný človek zvyknutý. Školy, divadlá,
štadióny, letiská, obchodné
V Keni sme zací
tili vô
ôňňu
slobody, ticha
a energie
krajiny
centrá. Bežný turista
možno prehliadne ostrú hranicu medzi chudobnými štvrťami a luxusnými vilami, ale
dobrý pozorovateľ si všimne
túto hranicu, ktorá je dobre
viditeľná. Na jednej strane je
príroda a divočina so svojimi
nepísanými zákonmi a pudom sebazáchovy. Na druhej
strane je egoizmus, miešaný
priateľstvom a neustály boj
medzi chudobnými a bohatými. Áno, toto je srdce Afriky, Keňa.
Pokiaľ by niekto plánoval
exotickú dovolenku, vrelo
odporúčam srdce čierneho
kontinentu – Keňu!
Mgr. Csilla Petrécs Tóth
Náš 4-hviezdičkový stan
19
REPORTÁŽ
OBECNÁ KNIŽNICA
MÁ NOVÉ SÍDLO
15. novembra 2010 sa po
takmer 2-mesačnom sťahovaní
slávnostne otvorila na poschodí nového Obecného domu
obnovená knižnica za prítomnosti viacerých pozvaných hostí
a obyvateľov. Prítomných, ktorí
sa dostavili na otvorenie privítal
PaedDr. György Juhász PhD.,
starosta obce a vyslovil radosť
nad tým, že sa knižnica presťahovala do nových priestorov.
Uviedol, že to považuje za veľmi
pozitívnu vec, veď knižnica má
v Tvrdošovciach dlhú tradíciu,
a dúfa, že táto tradícia bude pokračovať aj v budúcnosti. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí
sa pričinili o to, aby sa táto nová
knižnica vybudovala. V prvom
rade Ildikó Kecskés, metodičke Knižnice Antona Bernoláka
v Nových Zámkoch, Ildikó Budovej, vedúcej oddelenia kultúry
a športu, Márii Vanyovej a Kvete Héderváriovej, ktoré vykonali
najviac práce pri sťahovaní a tiež
Ferdinandovi Szabóovi, za rýchle vyhotovenie nových poličiek.
Marta Szilágyiová, riaditeľka Knižnice Antona Bernoláka
v Nových Zámkoch vo svojom
príhovore uviedla, že tvrdošovská knižnica sa v rámci regiónu
vedie už dlhé roky ako profesionálna knižnica. Dodala, že je
dôležité, aby knižnica nebola
len domovom kníh, ale aby v nej
prebiehal aktívny život s mnohými čitateľmi a návštevníkmi.
„Tvrdošovce majú MŠ, ZŠ, preto
je všetko dané, aby mala knižnica veľa čitateľov. Okrem toho
je dôležitý aj kladný postoj zriaďovateľa, dostatok výpožičných
hodín, podujatia pre čitateľov
a v dnešnej virtuálnej dobe aj
elektronické spracovanie knižného fondu.“ Na záver sa aj
ona poďakovala osobám, ktoré pomáhali pri realizácii novej
knižnice a v podobe knižného
daru prispela do nášho knižného
fondu. Podľa Gyulu Hodossyho,
z Vydavateľstva Lilium Aurum
18
a predsedu Združenia maďarských spisovateľov na Slovensku si treba vážiť, keď sa odovzdávajú knižnice, hlavne, ak sa
to koná krátko po hospodárskej
kríze, preto je to ušľachtilé gesto
od miestnej samosprávy obce.
Poznamenal, že počítač nemôže nahradiť knihy. „Knihy potrebujeme, a kde je veľa kníh, tam
treba mať dostatok priestorov,
a najvhodnejším miestom na
tento účel je knižnica. V dobre fungujúcej knižnici nejde iba
o vypožičiavanie kníh, ale konajú
sa tu aj iné podujatia, súvisiace
s čítaním“ – dodal na záver svojho príhovoru.
Ildikó Kecskés pripomenula,
že hoci je knižnica hotová, dielo ešte zďaleka nie je dokončené. „Sú potrebné ďalšie práce,
ktoré napomáhajú tomu, aby sa
čitateľom poskytli kvalitné služby“ – poznamenala. Poďakovala
sa starostovi obce za zabezpečenie všetkých podmienok na
realizáciu knižnice a nezabudla
ani na tých, ktorí najviac pomáhali, aby sa knižnica bez problémov presťahovala na svoje nové
sídlo.
Potom, ako starosta obce
vyhlásil knižnicu za otvorenú,
Mgr. Jana Micsinaiová, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského vyjadrila v mene celej školy radosť nad
jej realizáciou. V minulosti uskutočnili žiaci školy viac návštev
knižnice, či sa už jednalo o rôzne súťaže alebo iné udalosti.
Už sa tešia, že budú môcť pokračovať v týchto aktivitách.
Následne si všetci poobzerali
knižnicu, dokonca prví návštevníci si už aj vypožičali knižky.
Prajeme im príjemné čítanie.
Novej tvrdošovskej knižnici želáme, aby sa stala hojne
navštevovaným miestom v našej obci. Prajeme jej čo najviac
spokojných čitateľov, ktorí budú
s radosťou využívať jej služby.
Silvia Bračová
MATERSKÁ ŠKOLA MILÝ DOM.....
„Práca počká, kým ukážeš dieťaťu dúhu, ale dúha nepočká, kým dokončíš prácu.“
(„Joan O´Hara“)
Materská škola na Hlbokej ulici v septembri 2010
otvorila štyri triedy s počtom
detí 83. MŠ je obohatená
o nové hračky a učebné pomôcky. Najväčšie prekvapenie čakalo malé deti. Ich trieda bola vymaľovaná, pribudli
nové nábytky a vertikálne
žalúzie, ktoré delia herňu od
spálne. Zmyslom našej práce
je vytvorenie školy, do ktorej
deti radi chodia, navzájom si
pomáhajú, kde učiteľky sú im
kamarátky a druhé mamičky.
V MŠ úspešne funguje
krúžok anglického jazyka, hudobný krúžok, pohybový krúžok a každý týždeň vo štvrtok
pomáha deťom, ktoré to potrebujú p. logopedička Darinka. V rámci adaptačného
procesu môžu každú stredu
od 10.00 – 11.30 hod mamičky 2,5 ročných detí navštíviť
malú skupinu detí, kde sa
oboznámia s prostredím MŠ,
budúcimi kamarátmi a p. učiteľkami, aby sa po dovŕšení troch rokov bez väčších
problémov zaradili do nového prostredia. Okrem pedagogického kolektívu sa o deti starajú dve p. upratovačky
a štyri tety kuchárky, ktoré
na čele s p. vedúcou Betkou
denne varia v krásnej kuchyni zodpovedajúcej i najprísnejším normám EÚ zdravé
a výživné jedlá. Deti potešia
i ovocím, zeleninou, jogurtami i zdravými sladkosťami.
V dňoch 15.-16. októbra
2010 sa v Nových Zámkoch
konala odborno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účasťou pod záštitou
Ministerstva školstva vedy,
výskumu a športu SR. Odborná konferencia bola zameraná na oblasť predprimárneho vzdelávania. Odbornými
garantmi konf. boli PaedDr
Monika Miňová, PhD. a PhDr.
Viera Hajdúková, PhD. Našu
MŠ navštívili účastníčky kon-
ferencie, aby si prezreli ako je
MŠ vybavená po materiálnej
stránke na úspešnú realizáciu nového štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0
– predprimárne vzdelávanie.
Prítomných privítala p. riad.
B. Schniererová a v krátkosti
ich oboznámila s našou MŠ.
Pán starosta PaedDr. György
Juhász ,PhD. ich v niekoľkých bodoch oboznámil
so zaujímavosťami našej obce. Následne každý účastník
dostal malú pozornosť a informačné materiály, z ktorých sa môžu dozvedieť viac
o našej obci.
Prehliadku našej MŠ zahájili mažoretky svojim milým vystúpením, ktorým
zožali veľký úspech. Odborníčky z nitrianskeho kraja,
členky OMEPU, p.riad. ZŠ
a MŠ, p.uč. si potom prezreli najnovšie učebné pomôcky, estetickú výzdobu
všetkých tried. Každá z nich
je vybavená počítačom, dve
s multifunkčnými tlačiarňami
a jedna má prístup na internet. Pani inšpektorka Mgr.
M.Surányiová celkovo vysoko hodnotila MŠ, spoluprácu
s MŠ a ZŠ v obci. Deti sa
v takomto krásnom láskyplnom prostredí môžu všestranne rozvíjať.
Naša MŠ sa nachádza
v tichom prostredí, susedí
s detským ihriskom, kde sa
deti spolu s rovesníkmi môžu
pohrať i po odchode z MŠ.
Tu môžu nadväzovať nové
priateľstvá nielen deti, ale
i rodičia. Čas stratený s deťmi nikdy nie je premárnený
čas.
Ak sa chcete o našej MŠ
dozvedieť viac, navštívte nás
alebo si nás pozrite na www.
mshlbokatvrdosovce.w.bl.sk.
p. riad. Beata Schniererová
a kolektív MŠ
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MLADOMANŽELIA
19.6.
7.8.
14.8.
11.9.
František Bíróczi a Ľubica Hricová
Tomáš Seiner a Katarína Marencsáková
Tomáš Borovský a Nikoleta Ludasová
Dávid Lantos a Katalin Borbély
Zoltán Vincze a Renáta Borbélyová
28.8. Juraj Bédi a Silvia Oslanecová
23.9. Jaroslav Šimon a Bc. Klára Baloghová
9.10. Zoltán Gombík a Bc. Silvia Hegedűsová
Štefan Zahratka a Mgr. Eva Šareková
16.10. Július Ludas a Tatiana Demková
13.11. Tibor Márton a Mgr. Monika Borbélyová
20.11. Peter Chautur a Nikoleta Földesová
JUBILANTI
70
September:
Október:
November:
December:
75
September:
Október:
November:
December:
VITAJTE MEDZI NAMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Sahar Ebeidová
René Tornay
Tamara Takácsová
Zuzana Cingelová
Laura Obertášová
Edina Bugyíková
Viktória Rafaelová
Natália Brenkusová
Viktória Birkusová
Emily Kovácsová
Lenka Majorová
Lara Pintérová
Sophia Vasová
Debora Bogdányová
30.6.
6.
6.8..
12.8.
8.
19.8.
8.
15.9.
9.
17.9.
9.
29.9.
9.
9.10.
0.
1.11.
1.
3.11.
1.
6.11.
1.
22.11.
11.
25.11.
11.
12.6.
6.
September:
Október:
November:
December:
85
NAVŽDY NÁS OPUSTILI
1. Štefan Batyka
(1955)
2. Anton Vincze
(1941)
3. Vincent Csányi
(1942)
4. Jozef Buják
(1923)
5. Ján Vincze
(1930)
6. Jozef Tremboš
(1939)
7. Anna Jozefíková
(1932)
8. Eugen Czirok
(1940)
9. Ladislav Vanya
(1935)
10.Karol Mojzes
(1931)
11. Zoltán Ladics
(1941)
12. Valéria Vidová
(1953)
13. Anna Tóthová
(1938)
14. Ladislav Birkus
(1945)
15. Elemér Ludas
(1954)
16. Karol Vanya
(1936)
17. Emília Fugliová
(1927)
18. Karolína Lakatošová
(1951)
19. Alžbeta Czimmermannová (1918)
20. Mária Bujáková
(1946)
21. Imrich Taksonyi
(1957)
22. Mária Michalecová
(1929)
80
3.9.
7.9.
13.9.
14.9.
18.9.
24.9.
27.9.
1.10.
8.10.
15.10.
16.10.
16.10.
26.10.
29.10.
1.11.
7.11.
7.11.
13.11.
18.11.
30.11.
1.12
9.12.
90
September:
Október:
November:
S eptember:
November:
Anton Csányi (Gorkého ul.), Mária Konečná
Helena Czaniková (Rybárska ul.), Zuzana Mojzesová (Nová cesta), Marta Vojtušová, Fridrich Szőgyényi, Gejza Benkő, Jozefa Trembošová
Alžbeta Mojzesová (ul. J. Dózsu), Michal
Ágh, Terézia Modránszka
Alžbeta Sósová, Anna Gyureková, Irena
Borbélyová (Mlynská ul.)
Mária Borosová (Lipová ul.), Anna Vidová (Nám. sv. Štefana), Anna Banyárová,
Terézia Škulibová, Helena Jeneiová,
Aladár Oláh
Terézia Bugyíková (Železničná cesta),
Koloman Sós
Emma Benczeová
Terézia Dózsová (Čerešňová ul.), Julianna Baraová (Gorkého ul.), Zuzana Baloghová (Rákócziho ul.), František Vanya (Petőfiho ul.), Helena Antalecová
Katarína Vidová (Puškinova ul.), Ľudovít
Vincze (Bratislavská c.), Mária Szabóová
(Gorkého ul.), Jozef Szikora (Májova ul.),
Mária Baloghová (Hviezdoslavova ul.),
František Tóth (Lipový rad), Helena Tóthová (Ovocná ul.), Júlia Gyureková
Rozália Zahrádka
Štefan Balla (Orechová ul.), Ľudovít
Király, Anna Trúchla
Mária Vas (Slovenská ul.), Štefan Balog
(Puškinova ul.), Mária Mojzesová (Lipový rad)
Viktória Tóthová (Rybárska ul.)
Anna Mészárosová (Lipový rad), Terézia
Baloghová (Marhuľová ul.)
Štefan Kosziba
Helena Rybárová
Ján Buják (Záhradnícka ul.)
Manželské páry oslavujúce
striebornú a zlatú svadbu
25
Jozef Mészáros a Eleonóra Bujáková, Tibor Csányi a Alena
Vávrová, Štefan Bugyik a Rita Tóthová, Juraj Ruzsik a Mária Bugyiková,
Gabriel Hrubý a Anna Trembošová, Štefan Ölveczky a Monika Sósová,
Radovan Vích a Zuzana Bédiová, Jozef Brlai a Zuzana Keleová, Ing.
Ladislav Veres a Ing. Klára Veresová, Jaroslav Silesky a Gabriela
Szárazová, Anton Csikós a Marta Sósová, Štefan Balogh a Nóra Vanyová,
Tibor Bihari a Zdenka Lakatošová, Tibor Birkus a Iveta Baloghová, Karol Magyar a Eva Balkóová, Peter Major a Adriana Vanyová, Tibor Lebó
a Mária Ludasová, Aladár Farkaš a Alžbeta Karvaiová
50
Ľudovít Vanya a Margita Szabóová, Jozef Mészáros a
Anna Chmelovičová, Štefan Gyürősi a Ema Mézesová, Ladislav Makrai a
Margita Aghová, Ladislav Vanya a Helena Vanyová, Pavol Borbély a Irena
Hegedűsová, Vincent Bogdány a Terézia Brenkusová, László Fekete a Irén
Szalaiová, Ján Mojzes a Zuzana Vanyová, Július Bugyík a Irena Bédiová,
Vincent Juhász a Irena Szőgyényiová, Jozef Bugyík a Mária Baloghová,
Anton Varga a Margit Bogdánová, Jozef Czibulka a Mária Árendášová,
Koloman Sós a Alžbeta Bugyíková, Štefan Vanya a Zuzana Bogdányová,
Karol Zsilinszky a Ema Bogdányová, Tomáš Grochal a Anna Jansová.
21
ŠPORT
PUTOVNÝ POHÁR
SEDMOHRADSKA
Začiatkom septembra dostala naša obec pozvánku
do družobnej obce Zetelaka
na 17. ročník Putovného pohára Sedmohradska. Tento
futbalový turnaj vznikol v roku
1993 za spolupráce 4 družobných obcí Zetelaka, Kismaros,
Balatonfenyves a Balatonföldvár a usporiadal sa každý rok
v inom z uvedených obcí.
Tóth, Csaba Vanya, Gabriel
Vavreczky a Tomáš Fürdős hosťujúci hráč z Kolárova.
Naša delegácia dorazila
do Zetelaky v nočných hodinách po viachodinovej ceste,
kde našich privítal prednosta
a predseda ŠK v jednej osobe Csaba Sebestyén. V krátkosti ich oboznámil s histó-
Prvým súperom nášho mužstva bol Kismaros. Pred zápasmi ešte miestna dychovka
zahrala niekoľko piesní a následne hlavný organizátor
turnaja privítal všetkých prítomných. Csaba Sebestyén
vo svojom príhovore pripomenul 17 rokov Putovného pohára Sedmohradska a hovor o priateľstvách,
voril
kto
ktoré
vznikli počas
týc
týchto
rokov. Zvlášť
po
pozdravil
Tvrdošovce,
pr
pretože
sa naši zúča
častnili
tohto turnaja
p
prvý
krát. Vyzdvihol,
ž
že
zaujímavosťou
t
tohtoročného
turnaja
j že sa doň zapojili
je,
družstvá z 3 krajín,
z Maďarska, Slovenska a z Rumunska.
Mužstvo Kismaros
sme napokon zdos
ve
ny
lali v pomere 3:2
onfe
i mužstvo Balat
al
ol
zd
e
sm
le
a vďaka tomuto víVo finá
ťazstvu sme sa dostali do fináriou Pohára Sedmohradska, le. Po zápase uskutočnili naši
Keďže kvôli finančným s programom nasledujúcich
problémom sa tento rok Bala- 2 dní a zmienil sa aj samotnej
tonföldvár nemohol zúčastniť Zetelake. Jedná sa o veľkú
na turnaji, organizátori oslo- obec s počtom obyvateľov
vili Tvrdošovce. Naša obec 5 700, ktorá sa rozprestiera
s radosťou prijala nečaka- v srdci Sedmohradska v župe
né pozvanie a 3. septembra Hargita a tvorí ju spolu 6 obcí.
2010 tvrdošovská delegácia 100 % obyvateľov je maďarnasmerovala do Sedmohrad- skej národnosti a 99 % je
ska. Všetci boli vo veľkom rímskokatolíkom. Obec má
očakávaní a zároveň aj zveda- 2 hlavné príjmy, a to z vidiecví, pretože prvýkrát cestovali keho turizmu a ťažby dreva.
do Zetelaky. Členmi delegácie
Starosta našej obce po priboli PaedDr. György Juhász, vítaní v mene tvrdošovskej destarosta obce, Imrich Mészá- legácie poďakoval organizátoros, poslanec OZ, Ferdinand rom za milé pozvanie. Zároveň
Szabó, predseda Občian- dodal, že priateľstvo medzi
skeho združenia Živé tradície 2 obcami sa zachováva aj
a Rajmund Borbély, sprievod- vďaka takýmto stretnutiam prehliadku Zetelaky a jej okolia
ca družstva. Obec reprezento- a praje si, aby sa tento dobrý a o deň neskôr už hrali vo finávali hráči: Kristián Balogh, Ga- vzťah naďalej rozvíjal.
le s hráčmi z Balatonfenyves.
briel Brat, Róbert Buják, Attila
Na druhý deň sa začal tur- Aj toto stretnutie sme vyhrali,
Csanda, Karol Hegedűs, Viktor naj. Vtedy sa odohrali 2 zá- tento krát v pomere 6:4. MôLadics, Viktor Szpevák, Gabri- pasy a v nedeľu sa hralo žeme teda vyhlásiť, že sme
el Rybár, Attila Tóth, Csaba o 3. miesto resp. o víťazstvo. do Zetelaky prišli, videli a zví-
20
ťazili, veď sa prvá účasť našej obce na turnaji skončila
nad očakávanie: vyhrali sme
pohár. Vyhodnotenie turnaja
prebiehalo vo večerných hodinách vo veselej atmosfére.
Ceny odovzdal predseda samosprávy župy Hargita. Okrem toho vecné dary obdržali
všetci starostovia a členovia
futbalových mužstiev. Starosta obce Tvrdošovce prekvapil organizátorov tiež darom,
v mene našej obce im odovzdal grafiku o soche Sv. Štefana.
Umiestnenie jednotlivých
mužstiev:
1. miesto: Tvrdošovce
2. miesto: Balatonfenyves
3. miesto: Zetelaka
4. miesto: Kismaros
Mužstvá hrajúce o Putovný pohár Sedmohradska sa
o rok stretnú v Kismarosi.
Veríme, že sa naši vrátia domov s podobným úspechom
aj z 18. ročníka tohto futbalového turnaja. Silvia Bračová
TVRDOŠOVSKÝ SPRAVODAJ
TARDOSKEDDI HÍRMONDÓ
Vydavateľ/Kiadó: Obec Tvrdošovce – Tardoskedd község.
Adresa/Cím: Obecný úrad –
Községi Hivatal, Novozámocká
cesta 56, 941 10 Tvrdošovce.
Evidenčné číslo/Nyilvántartási szám: EV 3871/09 – Ministerstvo kultúry SR. Registrácia/Bejegyzés: 238/98 OŠaK
Nové Zámky. Redaktori/Szerkesztők: Bračo Szilvia, PaedDr.
Benkő Timea, Puskás Mária,
Kollár Mária, Csomó Magda.
Spolupracovali/Közreműködtek: Agáta Borbélyová,
PaedDr. Tóth Szilvia, Mgr. Bíróczi Renáta, PaedDr. Iveta
Mészárosová, Mészáros Imre.
Grafika a tlač/Tördelés és
nyomtatás: KORUND desktop, spol. s r., Považská 18,
940 67 Nové Zámky. Počet
výtlačkov/Példányszám: 650.
Redakcia si vyhradzuje právo zmien a redakčných úprav
publikovaných príspevkov. Obsah publikovaných príspevkov
sa nemusí stotožňovať s názormi redakcie.
A szerkesztőség fenntartja
a kéziratok lerövidítésének és
módosításának jogát. A közölt
cikkek tartalmáért a szerkesztőség nem vállalja a felelősséget.
Download

Už sa blíži - Tvrdošovce