Začlenenie prierezových tém do učebných
osnov
Príloha školského vzdelávacieho programu
Základná škola s materskou školou Voderady
2013/2014
Obsah
1
Prierezové témy......................................................................................................................................................................................................................... 3
1.1
Multikultúrna výchova....................................................................................................................................................................................................... 4
1.2
Mediálna výchova............................................................................................................................................................................................................ 15
1.3
Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) ................................................................................................................................................................................ 21
1.4
Environmentálna výchova ............................................................................................................................................................................................... 26
1.5
Dopravná výchova (DOV) ................................................................................................................................................................................................ 43
1.6
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti........................................................................................................................................................................ 46
1.7
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra ............................................................................................................................................................... 54
1.8
Ochrana života a zdravia ................................................................................................................................................................................................. 81
2
1 Prierezové témy
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa spravidla prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové tematiky je
možné uplatňovať viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov,
ako samostatný učebný predmet v rámci voliteľných hodín (pri profilácii školy). Vhodná je forma projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú
pridelené téme) alebo veľmi efektívnou formou kurzu. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je používanie
aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie prierezovej tematiky je v kompetencii každej školy. Na úrovni
primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania sú súčasťou ŠkVP tieto prierezové témy:
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
MEDIÁLNA VÝCHOVA
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ (PDF)
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
3
1.1 Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci
rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti ešte prehlbuje
vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej
miere sa budú dostávať do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní
rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných
aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania
a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich
príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto
smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom - pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.
Multikultúrnu výchovu možno prirodzene začleniť do humanitných a spoločenskovedných predmetov. Prvky multikultúrnej výchovy však
možno v obsahovej a metodickej rovine či s pomocou vhodných príkladov rozvíjať aj v prírodovedných predmetoch.
Hlavné ciele MUV pre primárne vzdelanie:
1. Viesť žiakov k uvedomeniu si povahy vlastného socio - kultúrneho prostredia a k chápaniu kultúrnej identity tohto prostredia.
2. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti najbližšieho okolia.
Hlavné ciele MUV pre nižšie sekundárne vzdelanie:
1. Viesť žiakov ku kultúrnej sebareflexii.
2. Viesť žiakov k mysleniu o kultúre.
3. Viesť žiakov k rešpektovaniu kultúrnej rozmanitosti blízkeho okolia.
4. Viesť žiakov k spolupráci s príslušníkmi iných kultúr.
4
Témy MUV:
1. Akceptovanie inej kultúry
prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si, že všetky etnické skupiny a kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je
nadradená inej
2. Rozvoj medziľudskej tolerancie
rozvíjať schopnosť spoznávať a tolerovať odlišnosti iných národnostných, etnických , náb ože nských , sociá ln ych skupín a
spo lupraco vať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín
3. Spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej kultúry
osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich v slovenskej a európskej spoločnosti
4. Poznať históriu, zvyky, tradície iných kultúr
5. Schopnosť chápať vzťahy vlastnej kultúry s inými kultúrami
schopnosť vidieť ich vzájomné ovplyvňovanie sa v histórii a snaha prijať toto ovplyvňovanie ako samozrejmosť
6.
Schopnosť chápať popri výhodách aj obmedzenia vlastnej kultúry a iných
kultúr
vnímať seba ako občana, ktorý sa aktívne spolupodieľa na utváraní vzťahu spoločnosti k minoritným skupinám
7. Spolupráca s inými kultúrami
komunikovať a žiť v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých,
chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých uvedomovať si nezlučiteľnosť rasovej (náboženskej alebo
inej) intolerancie s princípmi života v demokratickej spoločnosti
8. Boj proti neznášanlivosti, rasizmu, xenofóbii
5
rozvíjať schopnosti rozpoznať prejavy rasovej neznášanlivosti a napomáhať prevencii vzniku xenofóbie angažovať sa pri
potieraní prejavov intolerancie, xenofóbie, diskriminácie, rasizmu
9. Medziľudské vzťahy v škole, vzťah medzi učiteľmi a žiakmi
uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov
a pripravenosť niesť zodpovednosť za svoje správanie
rovnoprávny prístup k všetkým žiakom - pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia
Témy multikultúrnej výchovy začleňujeme do predmetov:
slovenský jazyk,
anglický jazyk,
geografia,
dejepis,
hudobná výchova,
občianska náuka,
náboženská výchova.
Spôsob realizácie prierezovej témy:
beseda s odborníkom,
rozhovor na triednických hodinách
projektové spracovanie
multimediálna prezentácia
výtvarné spracovanie témy
článok v školskom časopise
článok na webovej stránke
6
Využívané zdroje:
www.clovekvohrozeni.sk
www.multikulti.sk
www.nadaciamilanasimecku.sk
www.osf.sk
www.rozvojovevzdelavanie.sk
www.ruzovyamodrysvet.sk
www.skolainak.sk
Slovenský jazyk/MUV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej
kultúry
1.
2.
Svet je pestrý
Vieme sa
rozlúčiť
3.
Opis
predmetu,
Zámená,
Schovávačka
Vybrané
slová, Biela
ako sneh,
červená ako
krv
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
V triede,
Návšteva,
V byte, Doma
Komu
vykáme,
komu tykáme
Ľudia v a
zvieratá
3.
Spoznávanie iných
kultúr
Kto už počul
takú reč
Vieme sa
pozdraviť,
Svet je pestrý
Rozprávanie
príbehu podľa
osnovy
Prídavné
mená, Slová
s opačným
významom
4.
História, zvyky a
tradície iných kultúr
Vianoce,
Veľká noc
Materinská
reč, Fašiangy,
Svet je pestrý
Pozvánka
Ročníky ISCED 2
4.
M. Ďuríčková:
Aby
porozumenie
medzi ľuďmi
bolo čisté a
krásne
5.
Slovná
zásoba,
prirovnania,
porekadlá,
príslovia,
pranostiky
Opis obrázku,
ilustrácia,
ľudové
rozprávky
iných
národov,
Autorské
rozprávky
Pozvánka,
oznámenie,
Legendy
6.
7.
8.
9.
Výslovnosť a
pravopis slov
cudzieho
pôvodu
Prednášame
príhovor
Puškin: Slávik
a ruža
S. Chalupka:
Turčín
Poničan
7
Ročníky ISCED 1
5.
Témy MUV
Vzťah vlastnej kultúry
s inými kultúrami
1.
2.
3.
Vianoce
Materinská
reč
Vybrané
slová, Opis
ilustrácie,
Kapitán
Kukuk, Krista
Bendová
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
Koľko dní je
do Vianoc,
Fašiangy
Správa,
Reklama
7.
Boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
Vieme sa
pozdraviť
Podstatné
mená
Komár a
medveď
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
Veta, slovo,
slabika, hláska
Vybrané
slová,
Prídavné
mená,
Číslovky,
Rozprávanie
Škola,
V triede,
Karneval, Bola
raz jedna
trieda,
Najkrajší
darček, Čo je
rodina, Ako
rastú deti
Ročníky ISCED 2
4.
5.
Pozrime si
rozprávku,
Divadelná
hra, Bábková
rozprávka,
humorná
rozprávka
Pozdrav,
pohľadnica,
adresa
J. Horák:
Detvan,
Jánošíkov
poklad,
Zbojník Jurko
– animovaný
film
Pozvánka do
knižnice
6.
7.
8.
9.
Slová
cudzieho
pôvodu
Loe Alex:
Čierne koráby
Opakovanie
podstatných
mien
J. Skladaná:
Slová z hlbín
dávnych
vekov
8
Anglický jazyk/MUV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej
kultúry
1.
2.
Hello!
Zoznamujeme
sa s novou
učebnicou
Tracks
L7 - mám
rád/nemám
rád
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
L4 - zábava globalizácia,
vyjadrenie
názoru
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
3.
Spoznávanie iných
kultúr
4.
História, zvyky a
tradície iných kultúr
L9 - jedlá
5.
Vzťah vlastnej kultúry
s inými kultúrami
L10 - moja
rodina, Moje
zvieratko
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
7.
Boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
L5 - Moja
rodina
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
L1 - ako sa
voláš
L20 - Zuzkin
dáždnik
Ročníky ISCED 2
L5 - môj
priateľ Sam
L1 - ľudia v
našich
životoch,
šikanovanie
Vianoce zvyky a
tradície
L3 - Vianoce
L1 - Človek a
spoločnosť
L1 - Domov a
rodina
L8 - aké je jej
povolanie
L11 - deti
celého sveta
L1 - ľudia v
našich
životoch,
šikanovanie
9
Hudobná výchova/MUV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej kultúry
1.
2.
Počúvanie hudby
Ročníky ISCED 2
3.
4.
5.
6.
7.
Na Gregora
Menšiny na
Slovensku
Džez, country,
swing, šansón
Ako sa Mopkovia
vynašli
Menšiny na
Slovensku
Džez
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
3.
Spoznávanie iných kultúr
Muzikoterapia
Starý Donald
farmu mal..
4.
História, zvyky a tradície
iných kultúr
Prišiel k nám
Mikuláš
Karneval zvierat
5.
Vzťah vlastnej kultúry s
inými kultúrami
Číčence
Mikulášku dobrý
strýčku
Vianočné piesne a
koledy
Počítadlová
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
7.
Boj proti neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
Sprievody
k piesňam –
jednoduché
rytmické hry
Umelecké
spracovanie slo.
ľud. piesní od 19.
storočia
Poznávame
kultúru a hudbu
iných národov ČR, Poľsko,
Maďarsko
Český folklór
Hudba minulosti a
súčasnosti
Džez, country,
swing, šansón
Hudba minulosti a
súčasnosti
Džez, country,
swing, šansón
Znaky opery,
česká národná
opera
Hudba minulosti a
súčasnosti
Džez na Slovensku
Džez, country,
swing, šansón
Maličká som
Zlatá brána
Kuriatko a slon
Mám ručníček
mám
Prosil líšku vľčik
Hudobná
rozprávka
Šípová Ruženka
Džez
Triedne kolo Slávik Slovenska
Muzikál
10
Náboženská výchova/MUV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej
kultúry
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
3.
Spoznávanie iných
kultúr
4.
História, zvyky a
tradície iných kultúr
5.
Vzťah vlastnej kultúry
s inými kultúrami
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
7.
Boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
Čo dokážem
Prebudenie k
životu
Kto zato
môže?
Narodenie
Ježiša,
zmŕtvych
vstanie,
symboly
Veľkej noci
Hlavné učenie
svetových
náboženstviev
Povolanie
učeníkov
Kresťanstvo
a kultúry
života
8.
9.
Norimberský
proces nacizmus
Chceme byť
spolu
kamaráti
Autorita
a načo? Zažiť
odpustenie
11
Geografia/MUV
Ročníky ISCED 2
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej
kultúry
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
3.
Spoznávanie iných
kultúr
4.
História, zvyky a
tradície iných kultúr
5.
Vzťah vlastnej kultúry
s inými kultúrami
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
7.
Boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
5.
6.
7.
8.
9.
Južná Afrika
Južná Afrika
Obyvateľstvo a sídla
Austrálie
Najkrajšie miesta na Zemi,
ktoré vytvoril človek
Premeny Zeme, osídlenie
obyvateľstvom
Oblasti Európy
Európa, charakteristika
regiónu
Afrika - obyvateľstvo
Ázia - obyvateľstvo
Oblasti Európy
Regióny Slovenska,
obyvateľstvo
Európa - oblasti Európy
Regióny Slovenska,
obyvateľstvo
Južná Afrika
Rozmanité krajiny Zeme
Oblasti Ameriky - Mexiko
Južná Afrika
Oblasti Európy
Regióny Slovenska,
obyvateľstvo
12
Dejepis/MUV
Ročníky ISCED 2
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej
kultúry
5.
6.
7.
Duchovný život človeka
8.
9.
Slovenské národné hnutie
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
Vytváranie rodiny
Islam , Arabská ríša,
Franská ríša
3.
Spoznávanie iných
kultúr
Hmotné pamiatky
Obrazové pamiatky prvé
knihy
Civilizácia st. orientu,
Chetiti a Feničania, Grécko,
Rímska ríša
Obrazy novovekého sveta
4.
História, zvyky a
tradície iných kultúr
Sviatočné a pamätné dni
Písomné historické
pramene Ľudia v pohybe
Praveké umenie,
Mezopotámia, Babylon,
Starov. Egypt
Obrazy novovekého sveta
5.
Vzťah vlastnej kultúry
s inými kultúrami
Hmotné pamiatky
Staroveký Egypt, Islam,
Arabská ríša
Predkovia Slovákov
v Karpatskej kotline,
Slováci v Uhorskom
kráľovstve
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
Prvé písma Duchovný život
človeka
Rímska kultúra, Rimana na
Slovensku
7.
Boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
Detská práca Médiá
klasické Grécko,
Poloponézska vojna, Islam,
Arabská ríša
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
Zlyhanie komunikácie
Islam, Arabská ríša
Vznik Rakúsko-Uhorska
Francúzska revolúcia
Československo za
železnou oponou
Slovenská republika
Obrazy novovekého sveta
EU v medzivojnovom
období
13
Občianska náuka/MUV
Ročníky ISCED 2
1.
Témy MUV
Akceptovanie inej
kultúry
5.
6.
Moja rodina –
multikulturizmus
Európska únia
Moja škola –
individualizmus, osobnosti
v našej triede
Psychické procesy, ľudská
psychika, Komunikácia v
skupine
2.
Rozvoj medziľudskej
tolerancie
3.
Spoznávanie iných
kultúr
Moja obec, región, vlasť ,
EU, Historické pamiatky
4.
História, zvyky a
tradície iných kultúr
Európska únia
5.
Vzťah vlastnej kultúry
s inými kultúrami
Moja vlasť, môj región
Európska únia
6.
Spolupráca s inými
kultúrami
Ľudská psychika, Ľudská
osobnosť, Sociálne vzťahy
7.
Boj proti
neznášanlivosti,
rasizmu, xenofóbii
8.
Medziľudské vzťahy v
škole
7.
8.
9.
Sociálne vzťahy v
spoločnosti
Moja škola – komunikácia v
triede
14
1.2 Mediálna výchova
Rozvíja schopnosti zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, vytvoriť si vlastný názor na médiá na základe prijímaných
informácií.
V súčasnosti sa nanajvýš aktuálnou stáva problém ako naučiť deti a mládež aktívne a zodpovedne využívať prostriedky masovej komunikácie,
ktoré sú šíriteľmi poznatkov, posolstiev, hodnotových orientácií a to rôznej kvality.
Obzvlášť závažná sa ukazuje potreba formovať schopnosť detí a mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich
to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy
prednostne na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať.
Mediálna výchova ako prierezová téma vedie žiakov k tomu, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a
ich produktmi.
Cieľom mediálnej výchovy je rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciu zmysluplne t.j. reflektujúco, kriticky a selektívne využívať
médiá a ich produkty. Cieľom výučby je podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na
využívanie určitých obsahov (najmä s nadmerným a neprimeraným výskytom násilia, výskytom sexuality, či inými obsahmi
nerešpektujúcimi ochranu ľudskej dôstojnosti...).
Mediálna výchova zahrňuje prednostne výchovu k hodnotám vo vzťahu k médiám a ich obsahom, ktorá na jednej strane robí žiakov citlivých
pre kvalitné mediálne obsahy a na druhej strane im poskytuje pomoc pri účinnej ochrane pred negatívnymi vplyvmi médií. Učí žiakov správne
využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť.
Základom je naučiť žiakov chápať reálne, ale i možné mediálne vplyvy na jednotlivca, ale tiež na rôzne aspekty spoločenského diania, a to tak
pozitívne ako aj negatívne.
Žiaci by za pomoci výučby mediálnej výchovy mali postupne dokázať nájsť vlastný optimálny spôsob ako žiť v realite, ktorú médiá ovplyvňujú a
využívať médiá ako nástroje pozitívneho ovplyvňovania tejto reality.
Hlavným cieľom mediálnej výchovy: je získanie a rozvoj mediálnej gramotnosti a osvojenie mediálnych kompetencií - t. z. schopnosti prijímať,
analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu mediálnych obsahov.
15
Mediálnu výchovu začleňujeme do predmetov
výtvarná výchova,
slovenský jazyk a literatúra,
občianska náuka,
výchova umením,
informatika, informatická výchova.
Spôsob realizácie prierezovej témy:
beseda s mediálne známou osobou,
rozhovor, diskusia,
návšteva divadla, kina
vytvorenie multimediálnej prezentácie
článok v školskom časopise
výtvarné spracovanie – plagát
tvorba videa
Využívané zdroje:
http://www.medialnavychova.sk
PaedDr. Iveta Háberová: Mediálna výchova v edukačnom procese
16
Výtvarná výchova/MDV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MDV
Média v súčasnom svete
1.
Podnety hudby
2.
Druhy mediálnych
produktov
Línia
Podnety filmu a
videa
3.
Mediálny realita a jej
účinky na osobnosť
človeka
Výtvarný jazyk –
kompozičné
princípy
4.
Etika v médiách
5.
Tvorba mediálnych
produktov
Ročníky ISCED 2
2.
3.
Hra s písmom
a textom
Fotokoláž, montáž
z fotografie
Hra s písmom
a textom na PC
Podnet tradičných
remesiel bábkarstvo
Podnety filmu
a videa – film, trik,
kulisa
Filmová postava,
kostým, herectvo
Maľovaná hudba
Podnety
elektronických
médií – kreslenie
prostredníctvom
PC
4.
5.
6.
7.
Podnety hudby
Podnety
výtvarného
umenia
Podnety filmu
a videa – film, trik,
kulisa
Elektronické
médiá – úprava
digitálneho obrazu
Podnety
elektronických
médií
Podnety dizajnu –
obalový dizajn
Podnety
fotografie, filmu,
videa, architektúry
a dizajnu
Elektronické
médiá
Podnety
fotografie
Podnety fotografie
Podnety fotografie
Výtvarné hry –
spoločenská hra
Podnety filmu
a videa
Podnety filmu a
videa
Podnety fotografie
Podnety
fotografie, filmu
videa
Výchova umením/MDV
Ročník ISCED 2
8.
Témy MDV
1.
Média v súčasnom svete
2.
Druhy mediálnych produktov
3.
Mediálny realita a jej účinky na osobnosť človeka
4.
Etika v médiách
5.
Tvorba mediálnych produktov
Multimédiá – pohyb a dej, obraz a zvuk
Fotografický portrét spolužiaka
Multimédia – pohyb a dej
17
Občianska náuka/MDV
Ročníky ISCED 2
1.
Témy MDV
Média v súčasnom
svete
5.
6.
7.
8.
9.
Ľudská psychika
2.
Druhy mediálnych
produktov
3.
Mediálny realita a jej
účinky na osobnosť
človeka
Ľudská psychika
Spoločenské skupiny
4.
Etika v médiách
Ľudské emócie, city
Socializácia jednotlivca
5.
Tvorba mediálnych
produktov
Významné osobnosti obce
Metódy merania
sociálnych vzťahov v
skupine
Moja škola
Škola budúcnosti
Občiansky život ako proces
formovania demokracie
Výrobný proces
Výrobné zdroje
18
Informatika, informatická výchova/MDV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MDV
Média v súčasnom svete
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
Princípy
fungovanie IKT
Informačná
spoločnosť
Princípy
fungovania IKT
Projekt: Moja
reštaurácia
Netiketa,
autorské práva
2.
Druhy mediálnych
produktov
Informácie okolo
nás
Princípy
fungovania IKT
Informácie okolo
nás, informačná
spoločnosť
3.
Mediálna realita a jej účinky
na osobnosť človeka
Komunikácia
prostredníctvom
IKT, skúmame web
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
4.
Etika v médiách
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
5.
Tvorba mediálnych
produktov
Postupy a riešenia
problémov
Informácie okolo
nás
Informácie okolo
nás
Digitálna
fotografia
Tvorba webových
stránok
Tvorba
jednoduchých
animácií
Počítačová
kriminalita
Tvorba webových
stránok
7.
8.
Projekt: Moje
školské roky
Projekt: Moja
encyklopédia
Projekt: Moje
školské roky
19
Slovenský jazyk/MDV
Ročníky ISCED 1
1.
Témy MDV
Média v súčasnom
svete
1.
2.
Vieto to ? –
opytovacie
vety
Mäkké
spoluhlásky
Viacslabičné
slová
Slová s X –
hádanky,
krížovky
Mäkké
spoluhlásky
Blahoželanie
2.
Druhy mediálnych
produktov
3.
Mediálny realita a jej
účinky na osobnosť
človeka
4.
Etika v médiách
Začiatoknezačiatok
5.
Tvorba mediálnych
produktov
Ako rastú
deti,
O maliarovi
Jankovi
Vety podľa
melódie
Moja adresa
Svet je pestrý
ako dúha
Ročníky ISCED 2
3.
4.
Vybrané slová
Podstatné
mená Čítanie
z detského
časopisu
Reklama, Opis
ilustrácie,
Moja práv
kniha,
O počítačoch,
Zimné
pranostiky
Inzerát,
Pozvánka,
Malá, veľká
čitateľka
Vizitka,
Záverečné
opakovanie,
Telefón, Čo
vedeli naši
prarodičia
Kde bolo, tam
nebolo,
Abeceda Opis
predmetu
Vybrané slová
O divadle
Plagát
Interwiev
5.
6.
8.
Elektronické
slovníky
Reklama,
plagát.
Filmová
rozprávka
Rozhlasová
hra: Princezná
so zlatou...
Kde sa vzal,
Osmijanko
Prečo
televízia?
Prečo je
knižka
hranatá?
Elektronická
kniha
7.
9.
Ukážka filmu:
Červené víno
Pozeranie
filmu: Sokoliar
Tomáš
Publicistický
štýl
J. Bodnárová:
Starec a
počítačový
chlapec
Interwiev,
SMS, e-mail
Citoslovcia
Priame a
nepriame
pomenovania
Opakované
oznámenie,
reklama,
interwiew
Prezentácia
vlastných
príbehov
20
1.3 Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR)
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a
zodpovedný život. Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory,
potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať
sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. Dôležité je podporovať prevenciu sociálno-patologických javov v škole (prevenciu
šikanovania, agresivity, užívania návykových látok).Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskuto čňovaní
berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Vhodné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení,
modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych metód.. Témy budú realizované najmä na hodinách etickej výchovy, o bčianskej
náuky, slovenského jazyka a literatúry, vhodnou a osvedčenou formou je výchovný program (dlhodobý kurz) v spolupráci s CPPPaP.
Cieľom jej uplatňovania je nasmerovať žiakov k:
porozumeniu sebe a iným
získavaniu pozitívneho postoja k sebe a druhým
zvládaniu vlastného správania
formovaniu dobrých medziľudských vzťahov v triede i mimo nej
rozvíjaniu základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce
získaniu základných sociálnych zručnosti pre riešenie rôznych situácií
akceptácii rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov
uplatňovaniu základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania
v každodennom živote
21
Osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do predmetov:
slovenský jazyk
náboženská výchova
telesná výchova
Spôsob realizácie prierezovej témy:
beseda s odborníkom s CPPPaP,
rozhovor,
kurz realizovaný pracovníkmi CPPPaP,
projekt,
multimediálna prezentácia,
didaktické hry a aktivity.
22
Slovenský jazyk/OSR
Ročníky ISCED 1
1.
2.
3.
Témy OSR
Rozvoj sociálnych
zručností v oblasti
komunikácie, verbálna
a neverbálna
komunikácia,
komunikácia v
každodennom živote
Sebapoznanie,
sebareflexia,
sebarozvoj,
sebamotivácia,
autoregulácia,
psychohygiena ,
jedinec a skupina,
jedinec a spoločnosť,
komunikácia a
medziľudské vzťahy,
vzťah ku spoločnosti,
zásady ľudského
spolužitia
Zdravý životný štýl,
psychohygiena,
odolnosť voči
záťažovým situáciám
Ročníky ISCED 2
1.
2.
3.
4.
Utvrdzovanie
preberaných
hlások, nácvik
plynulého
čítania
Vieme sa
predstaviť
Komu vykáme
Delenie
hlások
Reprodukcia
textu
Predpony
Diskusia
Priama reč
Správna
artikulácia
a dýchanie pri
čítaní.
Spoločná
komunikácia
o texte,
Dramatizácia
textu
Vokáň, dve
bodky, Vieme
sa Poďakovať
Samohlásky,
dvojhlásky
Píšeme listy
Ľudia a ich
zvieratá
Kde bolo, tam
nebolo
Správa
Obojaké
spoluhlásky
Vybrané slová
krásne
a múdre sú
ľudové
rozprávky
Mach
a Šebestová
Abeceda
Vybrané slová
Vlastné
podstatné
mená
Čítanie
z detských
časopisov
Zuby,
Športujeme
Denný režim
žiaka
Telovýchovné
chvíľky
Čo sme zažili
Keď je noc
Koľko dní je
do Vianoc
Keď slnce
zasvieti
Moja mama
Svet hore
nohami
Vlastné
podstatné
mená – názvy
obcí, miest,
pohorí...
5.
6.
7.
8.
Rozhovor a
dialóg
Neutrálne a
citovozafarbe
né slová
Asertívna a
efektívna
komunikácia.
Komunikačné
situácie.
Ľúbostná
poézia
Ľudová pieseň
Asertívna a
efektívna
komunikácia
Rečnícky štýl
Slová podľa
citového
zafarbenia
Vybrané slová
Umelecký
a vecný text
Opis osoby
Diskusia
Interwiev
Podstatné
mená Slovné
druhy O
bájkach
Charakteristik
a osoby vnútorná.
Analýza vstupné
previerky.
Analýza výstupné
previerky
M. Hlušíková:
Srdce v
ofsajde
G.
Futtová:Poško
láci
Ľ. Štúr:
Rozlúčenie
V. Mihálik:
Starý album
Exupéry:
Exupéryho
modlitba,
Malý princ
Slávnostný
prejav
Súkromný list
Z každého
rožka troška
Statický opis
j. Bednárová:
Starec a
počítačový
chlapec
D. Defoa:
Robinson
Crusoe
S.
Towsendová:
Tajný denník
13A
Frazeologizmy
Aforizmy
príslovia
porekadlá
autorské
rozprávky
9.
23
Náboženská výchova/OSR
Ročníky ISCED 1
1.
2.
3.
Témy OSR
Rozvoj sociálnych
zručností v oblasti
komunikácie, verbálna
a neverbálna
komunikácia,
komunikácia v
každodennom živote
Sebapoznanie,
sebareflexia,
sebarozvoj,
sebamotivácia,
autoregulácia,
psychohygiena ,
jedinec a skupina,
jedinec a spoločnosť,
komunikácia a
medziľudské vzťahy,
vzťah ku spoločnosti,
zásady ľudského
spolužitia
Zdravý životný štýl,
psychohygiena,
odolnosť voči
záťažovým situáciám
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
Hovoríme
spolu
Vidieť srdcom
Statočné
srdce
Autorita
a načo?
Moja rodina
0čakávanie
Rodostrom
Premena
kamenného
srdca
Stretnutie s
Alžbetou
Dar pre svet
Božia rodina
Otroctvo v
minulosti
a dnes
Rozhodnutie,
sloboda
a dôsledky
Chránim
prírodu
Cesta lásky
Vlastné
hranice a vina
Kresťanstvo
a kultúra
života
8.
9.
24
Telesná výchova/OSR
Ročníky ISCED 1
1.
2.
3.
Témy OSR
Rozvoj sociálnych zručností v oblasti
komunikácie, verbálna a neverbálna
komunikácia, komunikácia v každodennom
živote
Sebapoznanie, sebareflexia, sebarozvoj,
sebamotivácia, autoregulácia,
psychohygiena , jedinec a skupina, jedinec
a spoločnosť, komunikácia a medziľudské
vzťahy, vzťah ku spoločnosti, zásady
ľudského spolužitia
Zdravý životný štýl, psychohygiena,
odolnosť voči záťažovým situáciám
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
Kurz realizovaný pracovníkmi CPPPaP pre jednotlivé
ročníky zvlášť.
5.
6.
7.
8.
9.
Kurz realizovaný pracovníkmi CPPPaP pre jednotlivé ročníky zvlášť.
25
1.4 Environmentálna výchova
Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému
prostrediu. Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať
a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické
a sociálne.
Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (vyučovacie predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením ,
upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si už
osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou
podmienkou aktívneho prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia.
Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú sa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti
postojov a hodnôt.
Vzdelávacia oblasť „Príroda a spoločnosť“ poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo
vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého prostredia,
ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.
Vzdelávacia oblasť „Človek a príroda“ zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí
od ekosystémov po biosféru ako celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti.
Vzdelávacia oblasť „Človek a spoločnosť a „Človek a hodnoty“ sa zameriava na súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými
a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazuje na ďalšie princípy udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca
v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie dôstojného života ľudí.)
Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“ rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami
súčasného sveta poukazuje aj na dôležitosť starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.
26
Dôležitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno - komunikačné technológie, ktoré umožňujú využívať aktuálne údaje o stave
životného prostredia a možnosť simulovať určité udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických
problémov , umožňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci republiky, krajín EÚ a sveta.
Vzdelávacia oblasť „Umenie a kultúra“ poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa nad vzťahom človeka a životného prostredia, na
uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie
estetických kvalít životného prostredia.
Prínos environmentálnej výchovy k rozvoju osobnosti žiaka
V oblasti vedomostí, zručností a schopností
schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov , ktorými sa
riadi život na Zemi;
poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach sveta;
schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;
poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky , ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému prostrediu;
rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni;
pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah
človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu;
vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať
a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská;
schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii
vlastnej práce;
V oblasti postojov a hodnôt
vnímať život ako najvyššiu hodnotu
27
pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti;
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;
podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby;
posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia;
schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu;
prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému prostrediu;
rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť;
Tematické okruhy
1. Ochrana prírody a krajiny
Les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na
životné prostredie), pole ( význam, zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby hospodárenia na poli, okolie polí), vodné zdroje (ľudské
aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou), more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík,
cyklus oxidu uhličitého), tropický dažďový prales ( druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov a ich následky na ekologickú
rovnováhu Zeme);ľudské sídlo – mesto –dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia na miestne podmienky, urbanizácia vplyv na prírodu a krajinu), kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia
2. Zložky životného prostredia
Voda (význam vody, kolobeh vody ,ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás a vo svete ,čistenie odpadových vôd, spôsoby
riešenia), ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota ovzdušia), pôda ( význam pôdy pre život na Zemi,
ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy – odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo), zachovanie biodiverzity ( význam
druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej rovnováhy na Zemi a jej ochrana);
28
3. Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana
Význam prírodných zdrojov pre človeka, obnoviteľné prírodné zdroje, neobnoviteľné prírodné zdroje, racionálne využívanie prírodných zdrojov
vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, využívanie alternatívnych zdrojov energie;
4. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a životné prostredie (význam, vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie,
druhy dopravy a ekologická záťaž, doprava a globalizácia), priemysel a životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv
priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné prostredie, vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťah
priemyslu k ochrane životného prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti), odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi ( odpady
a príroda, princípy a spôsoby hospodárenia s odpadmi, druhy odpadu, likvidácia, triedenie, recyklovanie odpadu,), ochrana prírody
a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a kultúrnych pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového
dedičstva, právne riešenie u nás , v EÚ a vo svete), zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie –narušovanie prírodných ekosystémov, záber
poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného prostredia), dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie
ekologického vedomia ľudí (Agenda 21, Deň Zeme, Deň životného prostredia OSN...);
5. Vzťah človeka k prostrediu
Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej
ochrana), náš životný štýl(spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie), lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho
príčina, dôsledok , súvislosť ,možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia), prostredie a zdravie (kvalita života,
rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi
(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky globálnych ekologických problémov a princípy
udržateľnosti rozvoja);
29
Pravidelné dlhoročné aktivity školy podporujúce environmentálnu výchovu
KURZ: Deň Zeme – 22. apríl – aktivita zameraná na ochranu životného prostredia, tradične tematicky zameraná „Vyčisti si svoje
Voderady“. Aktivita je realizovaná formou besedy, súťaží a praktických aktivít v teréne zameraných na zber odpadkov, lokalizovaním
nelegálnych skládok v obci a výsadbou novej zelene.
Úprava areálu školy – tradičné sezónne práce na úpravu okolia školy, starostlivosť o kvetinové záhony, dreviny
Týždeň zdravia - aktivita zameraná na zdravý životný štýl, podporovanie pohybových aktivít, pobyt na čerstvom vzduchu, konzumáciu
zdravých potravín
Recyklácia – celoročná aktivita školy zameraná na recyklovanie odpadového materiálu, využívanie odpadového materiálu. V škole sú
umiestnené nádoby na recyklovanie papiera, plastov a hliníku. Každoročné organizovanie zberu papiera.
Ochrana vtáctva – zimná aktivita žiakov I. stupňa. Výroba kŕmidiel, prikrmovanie vtákov v areáli školy.
Čo dýchame – podpora pestovania izbových kvetov v triedach a ich význam pre život človeka.
Liečivé rastliny – osveta v zbere a pestovaní liečivých rastlín, ich význam pre človeka. Podporovať význam prírodných liečiv pred
umelými preparátmi. Zber šípok, zber lipy, pestovanie mäty, repíka lekárskeho. Ochutnávky čajov.
Environmentálna výchova je začlenená v predmetoch:,
prírodoveda,
výtvarná výchova,
vlastiveda,
matematika,
biológia,
geografia,
fyzika,
chémia,
technika,
slovenský jazyk,
svet práce,
pracovné vyučovanie.
30
Spôsob realizácie prierezovej témy:
beseda s odborníkom – poľovníci, včelár, lesoochranár,
zapojenie sa do Stromu života,
beseda so žiakmi,
kurz – v rámci Dňa Zeme, Účelových cvičení a Didaktických hier
projektové spracovanie témy,
vychádzka,
exkurzia – prírodovedné múzeum, geologické múzeum, arborétum, vinárske závody, park Voderady – vzácne stromy,
výlet s tematikou objavovania rozmanitosti a krás prírody,
škola v prírode,
multimediálne spracovanie environmentálnej témy – vytvorenie prezentácie,
výtvarné a priestorové spracovanie s využitím odpadového materiálu,
výroba herbáru – informatika,
článok v školskom časopise,
didaktické hry a hravé environmentálne aktivity na I. stupni,
riešenie slovných úloh z matematiky s danou tematikou v rámci voliteľných hodín,
vyučovanie v prírode – v parku, v areáli školy,
využívanie edukačných serverov s tematikou ENV.
31
Využívané zdroje:
http://www.mpc-edu.sk/library/files/frykova_environmentalna.pdf
http://www.zelenaskola.sk/
http://stromzivota.sk/
RNDr. Renáta Sýkorová : Environmentálna výchova v predmetoch biológia, matematika, svet práce
http://www.tanika.sk/web/matematika/env.htm
http://www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/aktivity
http://www.sopsr.sk/web/
http://www.enviro-edu.sk/?page=ochrana_prirody
Výtvarná výchova/ENV
Ročníky ISCED 1
Témy ENV
1.
2.
Ročníky ISCED 2
3.
1.
Ochrana prírody a krajiny
Jeseň na palete.
Zvieratá v cirkuse
Tvar, priestor,
lastovička
Porovnávanie,
kombinačné
a súhrnné
cvičenia
2.
Zložky životného
prostredia
Zasnežená nočná
krajina
Podnety prírody:
zaujímavá zbierka
Materiálny reliéf
3.
Prírodné zdroje, ich
využitie a ochrana
Búrka nad žitným
poľom
Asambláž,
akumulácia – veselé
figúrky s prírodných
materiálov
4.
Ľudské aktivity a
problémy životného
prostredia
5.
Vzťah človeka k
prostrediu
Zakvitnutý jarný
strom
Májová príroda
Línia – jesenné lístie
Land art – inštalácia
objektu v prírode
4.
5.
Krásy nášho
regiónu
6.
7.
Podnety
výtvarného
umenia – jeseň v
prírode
Výtvarné hry –
moje prázdniny
Význam a využitie
prírodných
zdrojov
Podnety
z rôznych oblastí.
Poznávanie sveta
Maľba krajiny
v rôznych
situáciách
Kompozičné
princípy
Porovnávacie,
kombinančé
a súhrnné
cvičenia
Podnety
prírodopisu
Výtvarné hry
s problematikou
zemepisu a
dejepisu
Podnety rôznych
oblastí
poznávania sveta
– v ríši zvierat
Podnety
fotografie –
fotografická
reportáž
32
Matematika/ENV
Ročníky ISCED 1
Témy ENV
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
1.
Ochrana prírody a
krajiny
2.
Zložky životného
prostredia
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh
3.
Prírodné zdroje, ich
využitie a ochrana
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh
4.
Ľudské aktivity a
problémy životného
prostredia
5.
Vzťah človeka k
prostrediu
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh
8.
9.
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh
Riešenie slovných úloh
Voliteľné hodiny v rámci predmetu matematika sú v značnej miere využívané na riešenie slovných úloh s tematikou environmentálnej výchovy
a globálnych rozvojových problémov.
Využívané zdroje na matematiku:
RNDr. Renáta Sýkorová : Environmentálna výchova v predmetoch biológia, matematika, svet práce
http://www.tanika.sk/web/matematika/env.htm
http://www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/aktivity
33
Prírodoveda/ENV
Ročníky ISCED 1
Témy ENV
1. Ochrana prírody a krajiny
2.
Zložky životného
prostredia
3.
Prírodné zdroje, ich
využitie a ochrana
4.
Ľudské aktivity a problémy
životného prostredia
5. Vzťah človeka k prostrediu
1.
2.
Zmeny v prírode
Voda
Voda a vzduch
3.
4.
Les
More
Ľudské sídlo
Vodné zdroje, Les
Voda
Ovzdušie
Zachovanie biodiverzity
Pôda, Ovzdušie, Voda, Zachovanie
biodiverzity
Využívanie alternatívnych zdrojov
energie
Stavba domu
Osobná hygiena a psychohygiena
Zdravie
Stavba domu
Tematika environmentálnej výchovy sa vyskytuje vo všetkých tematických celkoch učebného predmetu prírodoveda. Povinne a v najväčšej miere sa témy
ENV preberajú vo vyznačených tematických celkoch. Realizované sú primerane veku žiakov a to predovšetkým formou didaktických hier, vychádzok,
tvorivých aktivít a projektov. Vyučovanie vybraných tém prírodovedy sa v podľa možnosti realizuje priamo v prírode.
34
Vlastiveda/ENV
Ročníky ISCED 1
Témy ENV
2.
3.
Ako sa vyznať vo svojom okolí
Objavujeme Slovensko - lesy
4.
1.
Ochrana prírody a krajiny
2.
Zložky životného prostredia
3.
Prírodné zdroje, ich využitie a
ochrana
4.
Ľudské aktivity a problémy
životného prostredia
Objavujeme Slovensko
Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok,
Poľnohospodárstvo a životné prostredie,
Doprava a životné prostredie
5.
Vzťah človeka k prostrediu
Prostredie a zdravie, Naše mesto, Naša
obec
Krajina v ktorej žijeme: Naše mesto, obec,
Prostredie a zdravie, Lokálne a globálne
ekologické problémy
V súlade s prírodou
V súlade s prírodou
35
Biológia/ENV
Ročníky ISCED 2
Témy ENV
1. Ochrana prírody a krajiny
2.
Zložky životného
prostredia
5.
6.
Život vo vode a na brehu
9.
List. Fotosyntéza, dýchanie
Stavba tela stavovcov
Geologické procesy a dejiny
Zeme,
Podmienky života a vzťahy
organizmov
Ľudské aktivity a
4. problémy životného
prostredia
Vzťah človeka k
prostrediu
8.
Príroda a život okolo nás
Prírodné zdroje, ich
3.
využitie a ochrana
5.
7.
Život s človekom a v
ľudských sídlach
Život na poliach a lúkach
Životné prostredie
organizmov a človeka
Tematika environmentálnej výchovy sa vyskytuje vo všetkých tematických celkoch učebného predmetu biológia. Povinne a v najväčšej miere sa témy ENV
preberajú vo vyznačených tematických celkoch.
36
Geografia/ENV
Ročníky ISCED 2
Témy ENV
1.
Ochrana prírody a
krajiny
2.
Zložky životného
prostredia
3.
Prírodné zdroje, ich
využitie a ochrana
4.
5.
5.
7.
8.
9.
Prírodné krásy Slovenska
Ľudské aktivity a
problémy životného
prostredia
Vzťah človeka k
prostrediu
6.
Planéta Zem
Austrália a Oceánia
Amerika
Afrika
Ázia
Národné parky a pamiatky
zaradené do zoznamu
UNESCO
Európa
Obyvateľstvo a mestá
Cestovný ruch – pozitíva a
negatíva vo vzťahu k ŽP
Mapa a glóbus
Cestujeme a spoznávame
našu Zem
37
Fyzika/ENV
Ročníky ISCED 2
Témy ENV
6.
7.
8.
9.
1.
Ochrana prírody a krajiny
2.
Zložky životného prostredia
Teplota, Skúmanie premien
skupenstva látok
3.
Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana
Teplota, Skúmanie premien
skupenstva látok
Svetlo, Skúmanie vlastností
svetla
Odraz a lom svetla
Energia v prírode
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
Elektrická energia a jej
premeny
4.
Ľudské aktivity a problémy životného
prostredia
Vlastnosti kvapalín a plynov
Vlastnosti pevných látok
a telies
Teplo
Sila a pohyb, Skúmanie sily
Práca, Výkon, Energia
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
5.
Vzťah človeka k prostrediu
Správanie telies
v kvapalinách a v plynoch
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
Odraz a lom svetla
Energia v prírode
38
Chémia/ENV
Ročníky ISCED 2
Témy ENV
6.
7.
1.
Ochrana prírody a krajiny
Látky nevyhnutné pre náš
život : voda a vzduch
Voda a Vzduch
2.
Zložky životného prostredia
Látky nevyhnutné pre náš
život : voda a vzduch
Voda a Vzduch
3.
Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana
Látky nevyhnutné pre náš
život : voda a vzduch
4.
5.
Ľudské aktivity a problémy životného
prostredia
Objavovanie chémie
v našom okolí
Vzťah človeka k prostrediu
Skúmanie vlastností látok
Chemicky čisté látky a zmesi
Látky nevyhnutné pre náš
život : voda a vzduch
8.
9.
Zmesi, Chemické deje
Voda, Halogenidy, Oxidy
Chemická výroba, vlastnosti
látok, zmesi, oddeľovanie
zložiek zmesí
Chemické zlučovanie
a rozklad
Požiar
Energetické zmeny pri
chemických reakciách
Kyseliny, Hydroxidy, Soli
Neutralizácia, Redoxné
reakcie
Kovy, polokovy, nekovy ,
Významné biogénne prvky
Chemické výpočty
Vlastnosti jednoduchých
organických látok –
Uhľovodíky, Deriváty
uhľovodíkov
Organické látky v bežnom
živote
39
Technika/ENV
Ročníky ISCED 2
Témy ENV
1.
Ochrana prírody a krajiny
2.
Zložky životného prostredia
5.
6.
7.
8.
9.
Elektrická energia,
zdroje, využitie zdrojov
3.
Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana
4.
Ľudské aktivity a problémy životného
prostredia
5.
Vzťah človeka k prostrediu
Alternatívne zdroje
energie, Zdroje energie
a ekologické aspekty
40
Svet práce/ENV
Ročník ISCED 2
1.
2.
3.
4.
5.
Témy ENV
Ochrana prírody a krajiny
Zložky životného prostredia
Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana
Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
Vzťah človeka k prostrediu
7.
Vo všetkých tematických celkoch vyučovacieho predmetu Svet práce
Pracovné vyučovanie /ENV
Ročník ISCED 2
1.
2.
3.
4.
5.
Témy ENV
Ochrana prírody a krajiny
Zložky životného prostredia
Prírodné zdroje, ich využitie a ochrana
Ľudské aktivity a problémy životného prostredia
Vzťah človeka k prostrediu
4.
Starostlivosť o životné prostredie
Zásady konštruovania – elektrická energia
Tvorivé využitie technických materiálov - negatívny zásah človeka do prírody.
41
Slovenský jazyk/ENV
Ročníky ISCED 1
Témy ENV
1.
Ochrana prírody a
krajiny
1.
Rozprávanie
podľa
obrázka: škola
2.
Zložky životného
prostredia
Hláska f:
bublina, voda
3.
Prírodné zdroje,
ich využitie a
ochrana
Horná slučka:
púšťanie
šarkana
4.
Ľudské aktivity a
problémy
životného
prostredia
Slabiky, vety:
Na rybačke
Na lúke:
vlastná tvorba
5.
Vzťah človeka k
prostrediu
Hláska s,z
Motýľ: vlastná
reprodukcia
2.
Písanie ŕ, ĺ,
v slovách
Písmená v, u,
w
Ľ.
Podjavorinská:
Sánkovačka
Číslice a vety
M. Labuda:
Príprava na
zimný spánok
L. Friedová:
September
Hádanky
M. H aštová:
Záružlie
Tvrdé slabiky:
dy, ty, ny, ly.
Ročníky ISCED 2
3.
4.
5.
Podstatné
mená
Prídavné
mená
O filmoch O
rozhlase
Koledy: Do
hory, do
lesa....
Abeceda Práca
so slovníkom
Opis
predmetu
Š. Moravčík:
Čarovanie so
slovami
A.
Medňanský:
Čertova
brázda
Inzerát
Hra so
slovami:
Z našej prírody
V bábkovom
divadle...
Zážitok z
prázdnin
Bájky
Práca s
encyklopédia
mi
Vybrané slová
po s
Autorské
rozprávky
Opisujeme
živočíchy
6.
7.
8.
K. Peteraj:
Horehronie
9.
Jazykové štýly
R. Kipling:
Mauglí
Komunikácia,
debata,
diskusia
L. Zeman: V
dolinách
Témy environmentálnej výchovy sa v 1. – 4. ročníku využívajú aj pri mimočítankovom čítaní: R. Moric: Z poľovníckej kapsy, Ľ. Ondrejov:
Keď pôjdeš horou, J. C. Hronský: Smelý zajko, J.C. Hronský: Dubkáčik a Budkáčik, čítanie zo školských časopisov: Adamko, Fifík.
42
1.5 Dopravná výchova (DOV)
V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch
hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný j e počet
dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na
bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Úlohou dopravnej výchovy je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke ako chodcov alebo cyklistov, pričom je potrebné
mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.
Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú, ktoré je
potrebné proporcionálne rozvíjať.
Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií:
pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista,
cestujúci (spolujazdec),
naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej
premávke v praktickom živote,
zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy
údržby bicykla,
uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.
43
Spôsob realizácie prierezovej témy:
pre žiakov 1. - 4. ročníku najmä pohybom v objekte a areáli školy, mimo školy,
formou kurzu na detskom dopravnom ihrisku,
pre žiakov 5. - 9. ročníka je dopravná výchova realizovaná formou kurzu, počas Účelových cvičení,
pre žiakov 1. - 4. ročníka je dopravná výchova realizovaná formou kurzu, počas Didaktických hier,
beseda s políciou
riešenie slovných úloh z matematiky s tematikou dopravnej výchovy,
didaktické hry na školskom dvore – žiaci I. stupňa,
využívanie učebných textov k dopravnej výchove,
výtvarné spracovanie témy.
Využívané zdroje:
http://www.mpc-edu.sk/library/files/dopravna_vychova.pdf
http://www.datakabinet.sk/sk/Vyucbove-materialy-a-data/Dopravna-vychova/Vyucbove-tabulky/Dopravna-vychova-chodec.html
http://www.becep.sk/index.php/prevencia/dopravna-vychova-deti-a-mlade
44
1.
Témy DOV
Teoretické znalosti pravidiel cestnej
premávky
2.
Dopravné značky a zariadenia
3.
Praktické cvičenia
4.
Podmienky premávky na cestách
5.
Technické podmienky prevádzky
dopravných prostriedkov
6.
Taktika bezpečného správania a
jednania pri chôdzi a jazde v cestnej
premávke
1.
Ročníky ISCED 1
2.
3.
1. Kurz - súčasť didaktických hier - jún
2. Kurz - dopravné ihrisko
3. Riešenie slovných úloh z matematiky
s tematikou dopravnej výchovy
Beseda s políciou - jún
4.
5.
6.
Ročníky ISCED 2
7.
8.
9.
1. , 2. Kurz - súčasť Účelových cvičení - jeseň, leto
3. Riešenie slovných úloh z matematiky s tematikou
dopravnej výchovy
Beseda s políciou - jún
45
1.6 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť
problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých
predmetov.
Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác,
získavať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a
pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.
Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť
základné písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať
problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory,
vytvoriť plán prezentácie, naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie
aplikovať vhodnú formálnu štruktúru na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.
Prierezovú tému je možné začleniť do všetkých predmetov. V najväčšej miere je téma začlenená v predmetoch:
anglický jazyk,
prírodoveda,
vlastiveda,
biológia,
geografia,
informatika,
fyzika
Spôsob realizácie prierezovej témy:
vytvorenie multimediálne prezentácie na danú tému
verejné prezentovanie projektov – rodičom, učiteľom, spolužiakom, mladším žiakom,
výstava zhotovených projektov v priestoroch školy
výtvarné spracovanie tematiky – prezentácia na verejnosti, v školskom časopise, v priestoroch školy
článok na webovej stránke
46
tvorba webovej stránky
tvorivé priestorové projekty v rámci prírodovedných predmetov
tvorba encyklopédie
prezentácia vlastných pokusov, objavov, pozorovania a skúmania – vystupovanie pred publikom
tímová práca na projekte – rozdelenie úloh, argumentovanie, prezentácia výsledkov pred publikom
prieskum – zhodnotenie výsledkov prieskumu, vyhodnotenie formou grafov, tabuliek
Informatika/TBZ
Ročníky ISCED 2
Témy TBZ
1.
2.
3.
4.
Komunikácia a
argumentácia
Používanie informácií a
práca s nimi
Získania a spracovanie
potrebných informácií
Spolupráca v skupine,
prezentácia práce v
skupine
Prezentácia samého seba
5.
Interaktívna a
neinteraktívna
komunikácia
Word -pexeso
Word - herbár
Word - Moja vizitka
6.
Interaktívna a
neinteraktívna
komunikácia
7.
Interaktívna a
neinteraktívna
komunikácia
8.
História počítačov
Word - formátovanie textu
- Moja encyklopédia
Word – Moje školské roky
Tvorba webovej stránky
Word - formátovanie textu
a obrázkov - tvorba
ročenky
Power Point multimediálne spracovanie
témy: Moje školské roky
Power Point - rozprávka
pre kamaráta
47
Fyzika/TBZ
Ročníky ISCED 2
Témy TBZ
Komunikácia a
argumentácia
6.
Skúmanie vlastností
kvapalín, plynov a pevných
telies
7.
Skúmanie premien
skupenstva látok, Teplo
8.
Svetlo, Skúmanie vlastností
svetla Sila a pohyb
2.
Používanie informácií a
práca s nimi
Získanie a spracovanie
potrebných informácií
Skúmanie vlastností
kvapalín, plynov a pevných
telies
Skúmanie premien
skupenstva látok, Teplo
Svetlo, Skúmanie vlastností
svetla Sila a pohyb
3.
Spolupráca v skupine,
prezentácia práce v
skupine
Skúmanie vlastností
kvapalín, plynov a pevných
telies
Skúmanie premien
skupenstva látok, Teplo
Svetlo, Skúmanie vlastností
svetla Sila a pohyb
4.
Prezentácia samého
seba
Skúmanie vlastností
kvapalín, plynov a pevných
telies
Skúmanie premien
skupenstva látok, Teplo
Svetlo, Skúmanie vlastností
svetla Sila a pohyb
1.
9.
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
Elektrický prúd, vedenie
elektrického prúdu
Elektrická energia a jej
premeny
Astronómia
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
Elektrický prúd, vedenie
elektrického prúdu
Elektrická energia a jej
premeny
Astronómia
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
Elektrický prúd, vedenie
elektrického prúdu
Elektrická energia a jej
premeny
Astronómia
Magnetické a elektrické
vlastnosti látok
Elektrický prúd, vedenie
elektrického prúdu
Elektrická energia a jej
premeny
Astronómia
48
Anglický jazyk/TBZ
Ročníky ISCED 1
1.
2.
3.
4.
Témy TBZ
Komunikácia a
argumentácia
Používanie informácií
a práca s nimi
Získania a spracovanie
potrebných informácií
Spolupráca v skupine,
prezentácia práce v
skupine
Prezentácia samého
seba
1.
2.
3.
Viem, môžem
- nácvik
komunikačnýc
h rčností
Rodina,
členovia
rodiny
Rodina,
členovia
mojej rodiny
Toto je môj
domov
Môj režim
dňa
Čo je toto? tvorba
plagátu
Moja rodina
Opis ľudského
tela
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
Podávanie
návrhov
8.
9.
Zábava,
vyjadrenie
názoru
Voľný čas
Môj život
Môj režim
dňa
49
Biológia/TBZ
Ročníky ISCED 2
1.
Témy TBZ
Komunikácia a argumentácia
2.
Používanie informácií a práca s nimi
Získania a spracovanie potrebných
informácií
3.
Spolupráca v skupine, prezentácia
práce v skupine
4.
Prezentácia samého seba
5.
6.
7.
8.
9.
Systematický prehľad
organizmov
Život s človek
a v ľudských sídlach
Človek a jeho telo
Zdravie a život človeka
Geologické procesy
Zložky ŽP
Život v lese
Živo vo vode a na brehu
Život na poliach a
lúkach
Život v lese
Živo vo vode a na brehu
Život na poliach a
lúkach
Život v lese
Živo vo vode a na brehu
Život na poliach a
lúkach
Život s človek
a v ľudských sídlach
Človek a jeho telo
Zdravie a život človeka
Stavba Zeme,
Geologická história
Zeme
Faktory ovplyvňujúce
životné prostredie
Človek a jeho telo
Zdravie a život človeka
Geologická história
Zeme
Bunková stavba
Človek a jeho telo
Zdravie a život človeka
Životný štýl
Optimálne životné
prostredie
Život s človek
a v ľudských sídlach
50
Geografia/TBZ
Ročníky ISCED 2
1.
Témy TBZ
Komunikácia a argumentácia
5.
6.
Objavovanie Zeme
2.
Používanie informácií a práca s nimi
Získania a spracovanie potrebných
informácií
Mapa a glóbus
3.
Spolupráca v skupine, prezentácia
práce v skupine
Rozmanité krajiny
Zeme
4.
Prezentácia samého seba
7.
8.
9.
Obyvateľstvo a sídla Afrika
Európa, oblasti Európy
Slovensko naša vlasť
Zaujímavosti prírody
Ameriky
Obyvateľstvo a sídla Afrika
Európa, oblasti Európy
História, obyvateľstvo,
sídla
Hlavné problémy
Ameriky
Afrika - obyvateľstvo,
sídla, hospodárstvo
Európa, oblasti Európy
51
Prírodoveda/TBZ
Ročníky ISCED 1
1.
Témy TBZ
Komunikácia a argumentácia
1.
2.
3.
4.
Voda
Voda v prírode
Jeseň
Vzduch
Živočíchy - súčasť prírody
Opakovanie z minulého
roka
Živá a neživá príroda
Kvety v prírode
Počasie , Cyklus stromu,
Voda
Môj dom
Zdravie - uštipnutie,
popáleniny, úraz
Voda, ovocie a zelenina
Živá a neživá príroda - ročné
obdobia, počasie
Život rastliny
Cyklus stromu
Kvety v prírode
Veci okolo nás
Technika a technické objavy
Rastliny - súčasť prírody
Vesmír
2.
Používanie informácií a práca s nimi
Získania a spracovanie potrebných
informácií
Denný poriadok žiaka
Zostavenie jedálneho lístka
Zvieratá a človek
3.
Spolupráca v skupine, prezentácia práce v
skupine
Zmeny v prírode
4.
Prezentácia samého seba
Rodina
Moja rodina a ja
Moje zdravie
Pre šikovných bádateľov
52
Vlastiveda/TBZ
Ročníky ISCED 1
1.
Témy TBZ
Komunikácia a argumentácia
2.
Používanie informácií a práca s nimi
Získania a spracovanie potrebných informácií
3.
Spolupráca v skupine, prezentácia práce v skupine
4.
Prezentácia samého seba
2.
3.
4.
Bezpečná cesta do školy
Starostlivosť o zdravie
Rodina a príbuzní
História obce
Prírodniny a ľudské výtvory
Životné prostredie
Postavme si vlastivedkovo
Ako sa vyznať vo svojom okolí
Ako sa orientovať podľa svetových
strán
Cesta z BA do KE. Hľadanie cesty z
miesta bydliska do BA, KE
Ako prebieha jej školáka
Spomíname na našich predkov
Starostlivosť o zdravie
Rodina a príbuzní
Objavujeme Slovensko
Po turistických chodníkoch
Slovenska
Bezpečná cesta do školy
Ako sa vyznať vo svojom okolí
Ako vzniká mapa
Moje obľúbené miesto na
cestovanie.
53
1.7 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu
sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu,
prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo
región.
Regionálna kultúra zahŕňa v sebe lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v každodennom živote,
pri sviatkoch a slávnostiach.
Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo
regiónu.
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra obsahuje tri tematické celky:
1. Môj rodný kraj,
2. Objavujeme Slovensko,
3. Tradičná ľudová kultúra.
Prierezová téma je začlenená v učebných osnovách predmetov:
slovenský jazyk,
vlastiveda,
hudobná výchova,
biológia,
výtvarná výchova,
telesná výchova,
výchova umením,
geografia,
pracovné vyučovanie.
54
Spôsob realizácie prierezovej témy:
beseda odborníkom – pracovník múzea, historik
beseda so seniormi obce – pamätníci významných udalostí a dejín obce
tvorivé dielne so seniormi – tradičné remeslá, ručné práce
exkurzia za pamiatkami regiónu a obce – exkurzia Modra, Trnava, Smolenice....
návšteva regionálnych múzeí, galérií, pamiatok, pamätných izieb, ...
tvorivé dielne zamerané na tradičnú ľudovú kultúru – vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, darčeky ku Dňu matiek, k zápisu....
multimediálne spracovanie danej témy – prezentácia, video,
výtvarné spracovanie danej témy,
víkendový turistický krúžok – za pamiatkami obce a regiónu
rozhovor, beseda v triede,
realizácia triedneho a školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska v speve ľudovej piesne,
mimočítankové čítanie – povesti a báje o obci, regióne,
zapojenie sa do súťaže Šaliansky Maťko v prednese povesti – regionálna povesť,
účasť na aktivite obce: Ochutnávke jedál starých materí
Slovenský jazyk/RGV
Ročníky ISCED 1
1.1
1.2
1.3
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
Obec mesto v
ktorom žijem
Rozprávky, príbehy,
legendy spojené s
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Súkromný list
Prípravné
obdobie –
škola, trieda
Rodná zem
Janko Hraško
Rozprávame
ako vyzerá
svet okolo nás
Členenie
jazykovedy
O bohatom
palci Bebko
55
Ročníky ISCED 1
Témy RGV
históriou obce
1.4
Tradičné regionálna
zvyky
1.4
Kultúrne
pamätihodnosti obce
Regionálne múzeá,
galérie
Významné osobnosti
regiónu
1.5
1.6
1.7
Prírodné krásy
regiónu
1.8
Náučné chodníky
regiónu
Chránené rastliny a
živočíchy regiónu
1.9
1.10
Tradičné produkty a
zamestnania regiónu
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
z krásnej
hôrky
O bratislavsko
m Valdkerovi
Krásne
a múdre sú
ľudové
rozprávky
Jesenné práce
V parku
Fašiangy
Kopeme
v záhrade
Keď zasvieti
slnce
Koledy
Skloňovanie
podstatných
mien
Čítanie
z detského
časopisu
Na rybačke
V parku
V lese
Rozprávanie –
ako vyzerá
svet okolo nás
Gunár, Včely
na výzvedách,
Smelý ježko,
Vtáky, Čo ako
vonia, Popod
bučky
Rozprávanie –
ako vyzerá
svet okolo nás
Opisujeme
živočíchy
Rozprávky
o pánovi
starostovi
56
Ročníky ISCED 1
1.11
1.12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Témy RGV
Tradičné
ľudovoumelecké
remeslá regiónu
Miestne a regionálne
jazyky
2. Objavujeme
Slovensko
Spoznávanie
regionálnej kultúry a
najtypickejších
prejavov kultúr iných
regiónov Slovenska
Spoznávanie
základných znakov
ľudovej kultúry
národností na
Slovensku
Kultúrne
pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia
Slovenska
Ľudové piesne a
tance, výtvarné
umenie, tradičné
ľudovoumelecké
remeslá
Významné osobnosti
histórie Slovenska
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
8.
Slabiky de, te,
ne, le
Slabiky de, te,
ne, le
9.
Projekt.
Nárečie našej
obce
Počul som
raz, že...
L. Zeman: V
dolinách
Kratšie formy
ľudovej
slovesnosti
Tatry
Rodná zem
Tatry
Rodná zem
Karneval
Veľká noc
Správa
Povedal mi
jeden chlapec
Pomnožné
podstatné
mená
Zbojnícke,
regrútske,
vojenské
piesne
Jozef Murgaš
Matej Bel:
Zvolenská
stolica
57
Ročníky ISCED 1
3.1
3.2
3.3
Témy RGV
3. Tradičná ľudová
kultúra
Ľudové staviteľstvo
Domáce a tradičné
remeselné výrobky
História tradičných
remesiel
Produkcia potravín a
strava
1.
Veľká noc
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Keď slnce
zasvieti
Veľkonočné
korbáče
Janko Hraško
Nákupy, Kto
čo kúpil Zuby,
denný režim
žiaka
3.4
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
Svet je pestrý
ako dúha
3.6
Ľudová slovesnosť a
nárečie
Ľudová hudba,
piesne a tance, hry
Fašiangové
časy
3.7
3.
Ročníky ISCED 2
Hra pre tvoje
modré oči
Púšťanie
šarkana O
repe
Morena
3.8
Spoločenské praktiky
a zvyky
3.9
Rituály a slávnostné
udalosti
Veľká noc
Vianoce
3.10
Zvyky a obyčaje
súvisiace s prírodou
a vesmírom
Ufoškola
Prechádzka
S. Chalupka:
Kráľohoľská
Opisujeme
obrázok ilustráciu
Spisovný
jazyk, nárečie
Slovenské
nárečia
Škola
Fašiangové
časy Koľko dní
do Vianoc
Vianoce
Fašiangovéčas
y
Keď je noc
Č – ufák
Mesiac úseky
Strigôňska
oblievačka
Zamarovský:
Slová, slová,
slová
Obradové
piesne
Čo vedeli už
naši
prarodičia
Frazeologizmy
58
Ročníky ISCED 1
3.11
Témy RGV
Folklórne tradície
1.
Veľká noc
Vianoce
Morena
2.
Fašiangové
časy Keď
slnce zasvieti
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Obradové
pracovné
piesne
59
Výtvarná výchova/RGV
Ročníky ISCED 1
1.1
1.2
1.3
1.4
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
Obec mesto v ktorom
žijem
Rozprávky, príbehy,
legendy spojené s
históriou obce
Tradičné regionálna zvyky
1.4
Kultúrne pamätihodnosti
obce
1.5
Regionálne múzeá, galérie
1.6
1.7
Významné osobnosti
regiónu
Prírodné krásy regiónu
1.8
Náučné chodníky regiónu
1.9
Chránené rastliny a
živočíchy regiónu
Tradičné produkty a
zamestnania regiónu
1.10
1.
2.
Ročníky ISCED 2
3.
4.
5.
6.
7.
Podnety
architektúry
Podnety
architektúry
Podnety
architektúry
Tradícia
a identita,
kultúrna krajina
Symetria
a asymetria,
vianočný pozdrav
podnety
tradičných
remesiel
Podnety
architektúry
Tradícia
a identita,
kultúrna krajina
Socha v galérii
Tradícia
a identita,
kultúrna krajina
Škola v galérii,
galéria v škole
Tradícia, identita,
kultúrna krajina
Tradícia, identita,
kultúrna krajina
Výtvarná reakcia
na prírodniny
z okolia
podnety
architektúry
Tvar a priestorlastovička
60
Ročníky ISCED 1
1.11
1.12
Témy RGV
Tradičné ľudovoumelecké
remeslá regiónu
1.
2.
Klobučníctvo –
výroba
netradičného
klobúka
Ročníky ISCED 2
3.
4.
5.
6.
7.
Podnet
tradičných
remesiel.
Podnety
tradičných
remesiel
Miestne a regionálne
jazyky
2. Objavujeme Slovensko
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
Spoznávanie regionálnej
kultúry a najtypickejších
prejavov kultúr iných
regiónov Slovenska
Spoznávanie základných
znakov ľudovej kultúry
národností na Slovensku
Kultúrne pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia
Slovenska
Ľudové piesne a tance,
výtvarné umenie, tradičné
ľudovoumelecké remeslá
Významné osobnosti
histórie Slovenska
3. Tradičná ľudová
kultúra
Ľudové staviteľstvo
Domáce a tradičné
remeselné výrobky
Architektúra ako
skladačka – môj
vysnívaný dom
Klobučníctvo –
netradičný klobúk
Podnety
tradičných
remesiel – šperky
61
Ročníky ISCED 1
Témy RGV
1.
2.
Ročníky ISCED 2
3.
4.
5.
6.
Podnety
tradičných
remesiel drotárstvo
Podnety
tradičných
remesiel -
Podnety
tradičných
remesiel -
7.
z drôtu
3.2
História tradičných
remesiel
3.3
3.4
Produkcia potravín a
strava
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a
nárečie
Ľudová hudba, piesne a
tance, hry
Spoločenské praktiky a
zvyky
Rituály a slávnostné
udalosti
Zvyky a obyčaje súvisiace
s prírodou a vesmírom
Folklórne tradície
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Klobučníctvo –
netradičný klobúk
Vianočná ozdoba
Land art –
inštalácia objektu
v krajine
62
Telesná výchova/RGV
Ročníky ISCED 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
Obec mesto v
ktorom žijem
Rozprávky, príbehy,
legendy spojené s
históriou obce
Tradičné regionálna
zvyky
Kultúrne
pamätihodnosti obce
Regionálne múzeá,
galérie
Významné osobnosti
regiónu
Prírodné krásy
regiónu
1.
Aktivity v
prírode,
sezónne
pohybové
činnosti
2.
Aktivity v
prírode,
sezónne
pohybové
činnosti
3.
Aktivity v
prírode,
sezónne
pohybové
činnosti
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aktivity v
prírode,
sezónne
pohybové
činnosti
Náučné chodníky
regiónu
Chránené rastliny a
živočíchy regiónu
Tradičné produkty a
zamestnania regiónu
63
Ročníky ISCED 1
1.11
1.12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Témy RGV
Tradičné
ľudovoumelecké
remeslá regiónu
Miestne a regionálne
jazyky
2. Objavujeme
Slovensko
Spoznávanie
regionálnej kultúry a
najtypickejších
prejavov kultúr iných
regiónov Slovenska
Spoznávanie
základných znakov
ľudovej kultúry
národností na
Slovensku
Kultúrne
pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia
Slovenska
Ľudové piesne a
tance, výtvarné
umenie, tradičné
ľudovoumelecké
remeslá
Významné osobnosti
histórie Slovenska
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
Rytmická gymnastika,
taktovanie, základy tanečných
krokov, cvičenie podľa hudby
7.
8.
9.
Aerobik
64
Ročníky ISCED 1
3.4
Témy RGV
3. Tradičná ľudová
kultúra
Ľudové staviteľstvo
Domáce a tradičné
remeselné výrobky
História tradičných
remesiel
Produkcia potravín a
strava
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a
nárečie
Ľudová hudba,
piesne a tance, hry
3.1
3.2
3.3
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
1.
Rytmická
gymnastika,
tance
2.
Kreatívne a
estetické
pohybové
zručnosti
Ročníky ISCED 2
3.
4.
Relaxačná
činnosť,
Ľudové tance
Relaxačná
činnosť,
Ľudové tance
5.
6.
7.
8.
9.
Spoločenské praktiky
a zvyky
Rituály a slávnostné
udalosti
Zvyky a obyčaje
súvisiace s prírodou
a vesmírom
Folklórne tradície
65
Ročníky ISCED 1
Témy RGV
1.
2.
3.
Ročníky ISCED 2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Biológia/RGV
Ročníky ISCED 2
1.1
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
1.2
Obec mesto v ktorom žijem
1.3
1.4
Rozprávky, príbehy, legendy
spojené s históriou obce
Tradičné regionálna zvyky
1.4
Kultúrne pamätihodnosti obce
1.5
Regionálne múzeá, galérie
1.6
Významné osobnosti regiónu
1.7
Prírodné krásy regiónu
1.8
Náučné chodníky regiónu
5.
6.
7.
8.
9.
Zložky životného
prostredia
Minerály a horniny
Živá a neživá príroda
66
Ročníky ISCED 2
1.9
1.10
1.11
1.12
Témy RGV
Chránené rastliny a živočíchy
regiónu
Tradičné produkty a zamestnania
regiónu
Tradičné ľudovoumelecké remeslá
regiónu
Miestne a regionálne jazyky
5.
Život vo vode a na
brehu Život na poliach
a lúkach
6.
Život s človekom
a v ľudských sídlach
7.
8.
Vnútorná stavba tela
stavovcov
9.
Ochrana prírod,
chránené územia
Životný štýl
2. Objavujeme Slovensko
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Spoznávanie regionálnej kultúry a
najtypickejších prejavov kultúr
iných regiónov Slovenska
Spoznávanie základných znakov
ľudovej kultúry národností na
Slovensku
Kultúrne pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia Slovenska
Ľudové piesne a tance, výtvarné
umenie, tradičné ľudovoumelecké
remeslá
Významné osobnosti histórie
Slovenska
3. Tradičná ľudová kultúra
Ľudové staviteľstvo
Chránené územia
Minerály a horniny
Dedičnosť a jej
podstata
Premenené horniny
67
Ročníky ISCED 2
3.2
Témy RGV
Domáce a tradičné remeselné
výrobky
História tradičných remesiel
3.3
Produkcia potravín a strava
3.4
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a nárečie
3.7
Ľudová hudba, piesne a tance, hry
3.8
Spoločenské praktiky a zvyky
3.9
Rituály a slávnostné udalosti
3.10
Zvyky a obyčaje súvisiace s
prírodou a vesmírom
Folklórne tradície
3.1
3.11
5.
6.
7.
8.
Človek a jeho telo
9.
Príjem živín, baktérií,
rastlín a húb.
Katastrofické
geologické procesy
68
Výchova umením/RGV
Ročníky ISCED 2
1.1
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
1.2
Obec mesto v ktorom žijem
1.3
1.4
Rozprávky, príbehy, legendy
spojené s históriou obce
Tradičné regionálna zvyky
1.4
Kultúrne pamätihodnosti obce
1.5
Regionálne múzeá, galérie
1.6
Významné osobnosti regiónu
1.7
Prírodné krásy regiónu
1.8
Náučné chodníky regiónu
1.9
Chránené rastliny a živočíchy
regiónu
Tradičné produkty a zamestnania
regiónu
Tradičné ľudovoumelecké remeslá
regiónu
1.10
1.11
5.
6.
7.
8.
9.
Prostredie a situácia,
mestské a vidiecke
korene umenia
tradícia a identita
Vianočné koledy a
piesne
69
Ročníky ISCED 2
1.12
Témy RGV
Miestne a regionálne jazyky
5.
6.
7.
8.
9.
2. Objavujeme Slovensko
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Spoznávanie regionálnej kultúry a
najtypickejších prejavov kultúr
iných regiónov Slovenska
Spoznávanie základných znakov
ľudovej kultúry národností na
Slovensku
Kultúrne pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia Slovenska
Ľudové piesne a tance, výtvarné
umenie, tradičné ľudovoumelecké
remeslá
Významné osobnosti histórie
Slovenska
3.2
3. Tradičná ľudová kultúra
Ľudové staviteľstvo
Domáce a tradičné remeselné
výrobky
História tradičných remesiel
3.3
Produkcia potravín a strava
3.1
Obraz v hudbe, hudba
v obraze – Suchoň,
Benka, Bazovský
Obraz v hudbe, hudba
v obraze – Suchoň,
Benka, Bazovským,
Fulla
70
Ročníky ISCED 2
3.4
Témy RGV
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a nárečie
3.7
Ľudová hudba, piesne a tance, hry
3.8
Spoločenské praktiky a zvyky
3.9
Rituály a slávnostné udalosti
3.10
Zvyky a obyčaje súvisiace s
prírodou a vesmírom
Folklórne tradície
3.11
5.
6.
7.
8.
9.
Divadlo a tanec, návrh
kostýmov a masiek
Ľudové a umelé piesne
s tematikou lásky
71
Geografia/RGV
Ročníky ISCED 2
1.1
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
1.2
Obec mesto v ktorom žijem
1.3
1.4
Rozprávky, príbehy, legendy
spojené s históriou obce
Tradičné regionálna zvyky
1.4
Kultúrne pamätihodnosti obce
1.5
Regionálne múzeá, galérie
1.6
Významné osobnosti regiónu
1.7
Prírodné krásy regiónu
1.8
Náučné chodníky regiónu
1.9
Chránené rastliny a živočíchy
regiónu
1.10
Tradičné produkty a zamestnania
regiónu
Tradičné ľudovoumelecké remeslá
regiónu
1.11
5.
6.
7.
8.
9.
Trnavský kraj
Historické územia
a tradície
Trnavský kraj
Ochrana prírody,
kalamity, prírodné
hrozby
72
Ročníky ISCED 2
1.12
Témy RGV
Miestne a regionálne jazyky
5.
6.
7.
8.
9.
2. Objavujeme Slovensko
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Spoznávanie regionálnej kultúry a
najtypickejších prejavov kultúr
iných regiónov Slovenska
Spoznávanie základných znakov
ľudovej kultúry národností na
Slovensku
Kultúrne pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia Slovenska
3.2
Ľudové piesne a tance, výtvarné
umenie, tradičné ľudovoumelecké
remeslá
Významné osobnosti histórie
Slovenska
3. Tradičná ľudová kultúra
Ľudové staviteľstvo
Domáce a tradičné remeselné
výrobky
História tradičných remesiel
3.3
Produkcia potravín a strava
2.6
3.1
Pamiatky UNESCO Slovensko
Stredná Európa Slovensko
Ochrana prírody,
kalamity, prírodné
hrozby
73
Ročníky ISCED 2
3.4
Témy RGV
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a nárečie
3.7
Ľudová hudba, piesne a tance, hry
3.8
Spoločenské praktiky a zvyky
3.9
Rituály a slávnostné udalosti
3.10
Zvyky a obyčaje súvisiace s
prírodou a vesmírom
Folklórne tradície
3.11
5.
6.
7.
8.
9.
74
Hudobná výchova/RGV
Ročníky ISCED 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
Tém y RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
Obec mesto v ktorom
žijem
Rozprávky, príbehy,
legendy spojené s
históriou obce
Tradičné regionálna zvyky
1.7
1.8
Náučné chodníky regiónu
1.9
Chránené rastliny a
živočíchy regiónu
Tradičné produkty a
zamestnania regiónu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Adam v škole
nesedel
Vŕšok dolina
Vodzerady kraj
dzeziny
Prišiel k nám
Mikuláš
Fašiangy turíce
Fašiangy
Poslanie hudby
v našom živote
Vianoce, Fašiangy
Trenčianske
hodiny
Kultúrne pamätihodnosti
obce
Regionálne múzeá, galérie
Významné osobnosti
regiónu
Prírodné krásy regiónu
1.10
1.
Ročníky ISCED 2
Varila myšička
kašičku
Pôjdeme my do
lesíka
Labuť, kukučka
V kvetinovom
bufete
Čie sú to kone
75
Ročníky ISCED 1
1.11
Tém y RGV
Tradičné ľudovoumelecké
remeslá regiónu
1.
2.
Miestne a regionálne
jazyky
2. Objavujeme Slovensko
Bol jeden gajdoš
2.1
Spoznávanie regionálnej
kultúry a najtypickejších
prejavov kultúr iných
regiónov Slovenska
2.2
Spoznávanie základných
znakov ľudovej kultúry
národností na Slovensku
Spev vianočných
kolied
Zahrajte mi
muzikanti
Pletla som
pančuške
Spev vianočných
kolied
Zahrajte mi
muzikanti
Pletla som
pančuške
2.3
Kultúrne pamätihodnosti
Slovenska
Chránené územia
Slovenska
Ľudové piesne a tance,
výtvarné umenie, tradičné
ľudovoumelecké remeslá
2.5
2.6
Významné osobnosti
histórie Slovenska
3. Tradičná ľudová
kultúra
3.
4.
5.
6.
7.
Kováč kuje
My sme malí
muzikanti
1.12
2.4
Ročníky ISCED 2
Traja susedia
Prší, prší
Vlastenecké
piesne, piesne
nášho národa
Spievanky
Muzikál,
neofolklorizmus
Muzikál,
neofolklorizmus
Všade dobre,
doma naj..
Maličká som
Mám ručníček
mám
Káčer na doline
Zlatá brána
Krásna, krásna
Číčence, číčence
My sme sestry
veselé
Pýtala sa dcéra
mati
Jednoduché
ľudové tance
Hudobnopohybové
tanečné
hry(čardáš, valčík)
Muzikál
Muzikál, džez
76
Ročníky ISCED 1
Tém y RGV
Ľudové staviteľstvo
3.1
1.
2.
3.4
Domáce a tradičné
remeselné výrobky
História tradičných
remesiel
Produkcia potravín a
strava
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a
nárečie
Ľudová hudba, piesne a
tance, hry
Bola babka
Maličká som
Dínom, dánom
Mám ručníček
mám...
Zlatá brána
Číčence
Pec nám spadla
Spoločenské praktiky a
zvyky
Rituály a slávnostné
udalosti
Vianočné koledy
Spev vianočných
kolied
Hymna SR
Koledy
Fašiangy
3.2
3.3
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
Zvyky a obyčaje súvisiace
s prírodou a vesmírom
Folklórne tradície
Kováč kuje..
Ročníky ISCED 2
3.
4.
5.
6.
7.
A ja som z Oravy
debnár...
Vianočný
program
Fašiangy, turíce
Fašiangy, turíce
Muzikál
Triedne kolo Slávik Slovenska
Jednoduché
ľudové tance,
hudobnopohybové
tanečné hry
Neofolklorizmus,
muzikál
Neofolklorizmus,
muzikál
Neofolklorizmus
Starosloviensky
rituál
VynášanieMoreny
Vynášanie
Moreny
Muzikál
Muzikál
77
Vlastiveda/RGV
Pracovné vyučovanie/RGV
Ročníky ISCED 1
2.
3.
1.1
Témy RGV
1. Môj rodný kraj:
Moja rodina
Škola, okolie školy
1.2
Obec mesto v ktorom žijem
1.3
1.4
Rozprávky, príbehy, legendy spojené s
históriou obce
Tradičné regionálna zvyky
1.4
Kultúrne pamätihodnosti obce
História obce
1.5
Regionálne múzeá, galérie
História obce
1.6
Významné osobnosti regiónu
Služby, kultúra, šport obce
Ako vznikol slovenský jazyk
1.7
Prírodné krásy regiónu
Domov
Objavujeme Slovensko - rieky dar
života, les naše pľúca...
1.8
Náučné chodníky regiónu
1.9
Chránené rastliny a živočíchy regiónu
1.10
Tradičné produkty a zamestnania regiónu
4.
Rodina a príbuzní
Domov
Naša trieda, Pozorujeme okolie
Ako sa vyznať v okolí
Domov, ľudia v mojom okolí
História obce, služby obce, kultúra.
Naša bezpečnosť a ochrana
História obce
Spoznávame dejiny - prečo chodíme
do školy
Mestá a dediny
Spoznávame dejiny - prečo sa ľudia
usadili na našom území
V súlade s prírodou
Spomíname na našich predkov
Vianoce, Veľká noc, tradičné zvyky
Naše starobylé pamiatky a ich krása
Kraj v ktorom žijeme
Kraj v ktorom žijeme, skanzeny,
múzeá
Služby, kultúra, šport
78
Ročníky ISCED 1
1.11
Témy RGV
Tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu
1.12
Miestne a regionálne jazyky
2.
3.
4.
Ľudové tradície
Ľudové tradície a remeslá
Predvianočný čas, Vianoce, Veľká
noc, ľudové tradície
Historické regióny Slovenska
2. Objavujeme Slovensko
2.1
2.3
Spoznávanie regionálnej kultúry a
najtypickejších prejavov kultúr iných
regiónov Slovenska
Spoznávanie základných znakov ľudovej
kultúry národností na Slovensku
Kultúrne pamätihodnosti Slovenska
2.4
Chránené územia Slovenska
2.5
2.6
Ľudové piesne a tance, výtvarné umenie,
tradičné ľudovoumelecké remeslá
Významné osobnosti histórie Slovenska
3.1
3. Tradičná ľudová kultúra
Ľudové staviteľstvo
Domáce a tradičné remeselné výrobky
3.2
História tradičných remesiel
3.3
Produkcia potravín a strava
2.2
Ľudové tradície
Zaujímavosti o Slovensku, baníctvo
79
Ročníky ISCED 1
2.
3.4
Témy RGV
Odev, kroje
3.5
Výtvarné umenie
3.6
Ľudová slovesnosť a nárečie
Ľudové tradície
3.7
Ľudová hudba, piesne a tance, hry
Ľudové tradície
3.8
Spoločenské praktiky a zvyky
Ľudové tradície
3.9
Rituály a slávnostné udalosti
3.10
Zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a
vesmírom
Folklórne tradície
3.11
3.
4.
Ľudové tradície
80
1.8 Ochrana života a zdravia
Ochrana života človeka a jeho zdravia rozvíja postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych
situáciách ako sú napr. priemyselné a ekologické havárie, dopravné nehody, živelné pohromy a prírodné katastrofy Podobne nepredvídané
udalosti môžu vzniknúť pri pobyte a pohybe v prírode.
Žiaci si v priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a schopnosti.
Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase
vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní
následkov mimoriadnych udalostí. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité
poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj
poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a
ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné
podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu.
Prierezová téma „Ochrana života a zdravia" sa realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom
samostatných organizačných foriem vyučovania - didaktických hier a účelových cvičení.
Spôsob realizácie prierezovej témy:
Účelové cvičenia (ÚC) v 5. - 9. ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC
vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 - 5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácie plánovaného ÚC.
Didaktické hry (DH) v 1 . - 4 . ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na
teoretickú časť v rozsahu 2-4 hodín podľa náročnosti plánovaných činností.
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom:
- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
- zdravotná príprava
- pohyb a pobyt v prírode
81
1. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
naša obec - všeobecná charakteristika
evakuácia školy v prípade ohrozenia - postup opustenia školy, miesto
zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru
signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení
horľaviny a ich následky
Zdravotná príprava
vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci
nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov
ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy privolanie pomoci k zranenému význam symbolu Červený kríž.
Pohyb a pobyt v prírode
orientácia v mieste školy a jej okolí určenie svetových strán podľa slnka
významné budovy a ich účel - zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón;
predajne, železničná a autobusová stanica, miestny úrad
historické objekty našej obce - pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky,
múzeá, galérie
poznávanie zelene v okolí obce
správanie sa k osamelým zvieratám
2. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch
zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou (DM-1, CM3-3/h), určenie veľkosti
druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného
signálu „Všeobecné ohrozenie"
82
evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom
protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob
jeho privolania
nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením
zápalky, zapaľovače a horľaviny
Zdravotná príprava
kedy a kadiaľ do zdravotného strediska
správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach
pomoc lekárov chorým a zraneným
ochrana pred chorobami, účelné obliekanie
ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou
Pohyb a pobyt v prírode
význam vody v prírode, pitie povrchovej vody
jedovaté rastliny, jedovaté huby
zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty značenie turistických
chodníkov
3. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia - prírodné katastrofy,
živelné pohromy a výhražné správy
varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení
druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania
poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia
Zdravotná príprava
všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; starostlivosť o chrup
83
hygiena tela, bielizne, šiat
správna životospráva -jedlo, spánok, oddych, učenie
ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy
Pohyb a pobyt v prírode
okolie našej obce, stanovište našej školy
orientácia podľa poludňajšieho tieňa
približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa
svetových strán
tvary zemského povrchu - rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora,
úbočie, svah, úpätie
chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí
4. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany,
prvá pomoc pri zasiahnutí organizmu
použitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi (DM-1,
CM3-3/h)
význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany protichemickej a protiradiačnej
ukážka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88) činnosť pri varovných signáloch CO
zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty
Zdravotná príprava
starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu
zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi
84
obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna
jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, prstov
Pohyb a pobyt v prírode
určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape určovanie nadmorských výšok na mape okolia jednoduchý odhad krátkych
vzdialeností
jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa - panoráma čítanie z mapy - podľa farieb a topografických značiek určovanie
svetových strán na mape a podľa mapy
starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo
význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu zásady uhasenia ohniska
5. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
varovné signály CO - činnosť na varovný signál „Všeobecné ohrozenie", „Ohrozenie vodou", „Koniec ohrozenia" ochranná poloha
ochranných prostriedkov (DM-1, CM3-/3h)
ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami kolektívna ochrana, evakuácia - vyhlasovanie evakuácie,
evakuačné zariadenia; spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina kolektívna ochrana
ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti
Zdravotná príprava
imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh znehybnenie poranených končatín improvizovanými
prostriedkami
uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy
privolanie lekára ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín
spôsoby odsunu poraneného - podľa druhu a závažnosti poranenia
Pohyb a pobyt v prírode
zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy
odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m
85
pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy
správne zakladanie ohňa
6. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie vyhlásenie varovných signálov CO
činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po ich vyhlásení
lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami
vyrozumenie a privolanie hasičov
dekontaminácia - hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu
evakuácia z ohrozeného priestoru
pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti
Zdravotná príprava
zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha - obväzová technika
prakové obväzy brady a nosa
šatkové obväzy - hlava, ruky, nohy
náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách
ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín - vyvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny
Pohyb a pobyt v prírode
mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne
pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti
zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky
zemepisný azimut
určenie vlastného stanovišťa podľa mapy
určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov
prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy preventívna ochrana pred bleskom
86
7. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
činnosť na varovné signály CO
ukladanie a skladovanie ochrannej masky (DM-1, CM-3-3/h) kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny
ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia
postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile
zbrane hromadného ničenia - ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana pred nimi
ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením
Zdravotná príprava
poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile
prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami
prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia
vytiahnutie poraneného z rokliny
znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka
ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny
umelé dýchanie z pľúc do pľúc (ústami, nosom), masáž srdca
zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového kRGVácania
Pohyb a pobyt v prírode
príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu
výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu
meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku
prekonávanie vodnej prekážky
správanie sa pri prietrži mračien a prívaloch vody
značenie mostov a prechodov cez vodné toky
87
8. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
jadrové zbrane a ich ničivé účinky
ochrana pre svetelným žiarením;
ochrana pred tlakovou vlnou (tlakovým nárazom)
ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou
hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu
lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými splodinami horenia nebezpečné látky v okolí školy - zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia
z ohrozeného územia
kolektívna ochrana - druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a
materiálu
Zdravotná príprava
hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených
postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia
praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe
technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom
prvá pomoc pri popáleninách
poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia
poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch
sterilizácia prostriedkov
nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie
alkoholizmus, drogy, toxikománia - škodlivé účinky, prevencia
Pohyb a pobyt v prírode
pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu
vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, bicyklom)
značkovanie turistických ciest a chodníkov
88
príprava jednoduchej teplej stravy s použitím ohňa, zásady bezpečnosti
odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode
9. ročník
Riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana
úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských dohovorov a dodatkových protokolov
civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie analýza územia obce, mesta, okresu
organizovanie jednotiek civilnej ochrany - štáby a odborné jednotky varovné signály CO - činnosť po ich vyhlásení činnosť pri záchrane
ľudí zo závalov a poškodených krytov
jódová profylaxia (v okolí AE)
Zdravotná príprava
preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania
prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie,
znehybňovanie častí tela
darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela
správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru
prevencia proti kliešťovej encefalitíde
Pohyb a pobyt v prírode
základný turistický výstroj
absolvovanie trasy primeranej veku
povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia
89
Download

Začlenenie prierezových tém do učebných osnov