UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU TECHNIKA
Názov predmetu:
Stupeň vzdelania:
Ročník:
Časový rozsah výučby:
Poznámka:
Vyučovací jazyk:
Časová dotácia:
7. ročník
ŠVP
0,5
ŠkVP
0
Spolu/rok
16,5
Technika
ISCED 2 – niţšie stredné
7. – 8.
33
povinný predmet
slovenský jazyk
8. ročník
0,5
0
16,5
9. ročník
–
-
Spolu:
1
0
33
Charakteristika učebného predmetu
Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií.
Vďaka tomuto vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností a to v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti. A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych
ľudských činnostiach prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov.
Celá koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných
situácií. V týchto jednotlivých situáciách ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou
činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách, ale aj širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky
a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka
v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich
určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov.
Ciele učebného predmetu
Cieľom predmetu technika je aj osvojovanie si návykov pracovať bezpečne
a schopnosť analyzovať moţné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Okrem
iného sa majú ţiaci naučiť i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr.
plánovanie času, spotreby a nákladov, rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo.
Mali by teda získať vedomosti a zručnosti nato aby dokázali zhotoviť jednoduché výkresy
a aby ich vedeli zároveň aj čítať. Ţiak by mal vedieť popísať jednotlivé etapy vzniku nejakého
výrobku, pri ktorom by mal byť schopný určiť aj jeho cenu podľa toho z čoho všetkého
vzniká cena. Sú to pre beţný ţivot ţiakov veľmi dôleţité informácie. Medzi dôleţité
schopnosti, ktoré by mal ţiak získať, patrí šetrenie elektrickej energie a mal by dokázať
prezentovať jednoduché opravy v domácnostiach.
Cieľom je pripraviť ţiakov na ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť
na trhu práce.
Obsah učebného predmetu
Obsah vzdelávania v 7. ročníku
Časová dotácia: 0,5 h /týţdeň (ŠVP - 0,5 h), 16,5 h/ rok
Predmet sa bude vyučovať v mesiacoch september– jún 1 hodinu kaţdý druhý týţdeň
1.Človek a technika - 6 h
Vysvetliť pojem technika, technické
prostredie a technické dielo ako produkt
ľudskej činnosti.
Oboznámiť sa s najvýznamnejšími objavmi
a vynálezmi 18. – 20. storočia.
Oboznámiť sa so slovenskými vynálezcami.
Vysvetliť pojem technologický postup
a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku.
Technika - základné pojmy, história techniky, vzťahy medzi
technikou a prírodou, technikou a spoločnosťou s vyuţitím osobných
skúseností.
Technické prostredie a technické dielo ako produkt ľudskej
činnosti.
Pozitívne a negatívne dôsledky techniky.
Najvýznamnejšie objavy a vynálezy 18. – 20. storočia.
História techniky na Slovensku, najvýznamnejší slovenskí
vynálezcovia.
Vznik výrobku, cesta: myšlienka – konštrukcia – výroba – vyuţitie.
Ţiak :
-vie vysvetliť pojem technika, technické prostredie
a technické dielo,
- vie vymenovať pozitívne a negatívne dôsledky
techniky,
-pozná najvýznamnejšie objavy a vynálezy 18. – 20.
storočia a pozná históriu techniky na Slovensku
a najvýznamnejších slovenských vynálezcov,
-vie vysvetliť pojem technologický postup a opísať
všeobecne cestu vzniku výrobku,
2.Grafická komunikácia - 5 h
Získať technické tvorivé myslenie.
Realizovať drobný projekt.
Popísať proces vzniku technického produktu.
Vyuţiť počítač na technické kreslenie.
Základy navrhovateľskej činnosti – technické tvorivé myslenie.
Základy technickej komunikácie – zobrazovanie, technický náčrt –
kreslenie, technický výkres – čítanie. Výkres, náčrt, druhy čiar,
rozmery výkresov.
Počítač a technické kreslenie (softvéry na kreslenie).
Počítač a internet pri konštruovaní.
-vie realizovať drobný projekt (zhotoviť technický
náčrt, aj na PC a vie vybrať vhodný materiál, zvoliť
konštrukčné riešenia a spoje, navrhnúť technológie),
-vie popísať proces vzniku technického produktu,
-vie vytvárať a realizovať technické myšlienky pre
vlastné potreby pre potreby školy,
3.Materiály a technológie – 5,5 h
Poznať základné druhy technických
materiálov a moţnosti ich vyuţitia.
Poznať základné technologické postupy
spracovania materiálov.
Osvojiť si elementárne zručnosti pri
opracovaní dreva, kovov a plastov.
Popísať proces vzniku výrobku zo suroviny.
Druhy technických materiálov (drevo, kovy, plasty), ich základné
vlastnosti a vyuţitie.
Základné technologické postupy pri spracovaní technických
materiálov.
Základné technické materiály – drevo, kovy, plasty – polotovary.
Náradie a pomôcky na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov.
Základy jednoduchého – ručného obrábania technických
materiálov
Proces vzniku výrobku zo suroviny. Surovina, materiál, polovýrobok,
výrobok.
-pozná základné druhy technických materiálov,
-vie rozlíšiť základné druhy technických materiálov
(drevo, kovy, plasty),
-vie definovať základné náradie na ručné
opracovanie dreva, kovu a plastov,
-vie popísať proces vzniku výrobku zo suroviny.
Metódy, formy a postupy vyučovania
Výchovné a vzdelávacie stratégie predmetu vychádzajú z potreby viesť ţiakov:
k pozitívnemu vz
ťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných
výsledkov práce,
k osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných
oblastiach,
k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov, náradia
a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote,
k vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh,
k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu
úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku,
k autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere ,
k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému
prostrediu,
k chápaniu práce a pracovnejčinnosti ako príleţitosti k sebarealizácii,sebavzdelávaniu
a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,
k orientácii v rôznych odborochľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce
a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenia,
pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú
orientáciu,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov
a produktov.
Kontrola a hodnotenie žiakov
Hodnotí sa:
- teoretická časť,
- praktická časť,
- projekt,
- samostatná práca,
- práca s knihou,
- aktivita,
- prístup k predmetu.
Ţiak je hodnotený podľa platných predpisov na hodnotenie ţiakov ZŠ. na základe známok z ústnych
odpovedí, známok z praktických aktivít v triede a v dielni.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
Učebné zdroje
Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu sú: učebnice, odborné časopisy, encyklopédie
a odborná literatúra, manuály. Prínosom pri vyučovaní je pouţívanie meotaru, PC, internetu
a prezentácii na IKT a vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (modely, obrazy,
fotografie, ....)
Učebnice : Technické práce pre 7. ročník
TECHNIKA
7. ROČ: Časová dotácia: 0,5h/týždeň
Počet
hodín
Tematický celok
Úvodná hodina
Obsahový štandard
( ŠVP – 0,5 h, ŠkVP – 0 h ), 16,5 h/rok
Výkonový štandard
Prierezová téma
1.
Bezpečnosť pri práci
Ţiak sa oboznámi s pokynmi na ochranu
zdravia
Ochrana života a zdravia
5.
Oboznámenie
sa
s pojmom
technika,
vzťahmi
medzi
technikou a prírodou, technikou
a spoločnosťou.
Základné
informácie
o slovenských vynálezcoch
História techniky všeobecne a na
Slovensku.
Človek,
príroda,
spoločnosť,
technika a ich vzťahy.
História techniky.
Vznik výrobku : myšlienka –
konštrukcia – výroba - vyuţitie
Má vedieť vysvetliť pojem technika,
technické dielo, technické prostredie Ţiak
sa oboznámi s poznatkami histórie na
Slovensku a so slovenskými vynálezcami
Vie vysvetliť pojem technologický postup
a opísať všeobecne cestu vzniku výrobku
Vplyv techniky na ţivotné prostredie
človeka
Budovanie vzťahu ku vlasti
Základné
uţívateľské
zručnosti
z rôznych oblastí ľudskej činnosti
Vytváranie profesijnej a ţivotnej
orientácie ţiakov
6.
Základy navrhovateľskej činnosti technické tvorivé myslenie
Základy technickej komunikácie: –
zobrazovanie, technický náčrt –
kreslenie , technický výkres –
čítanie.
Počítač
a technické
kreslenie(softvéry na kreslenie)
Počítač a internet pri konštruovaní
projektov Projekt „Búdka pre
vtáčika“
Vie realizovať drobný projekt- zhotoviť
technický náčrt , vybrať vhodný materiál ,
zvoliť konštrukciu a technológiu.
Pozná proces vzniku technického
produktu.
Vie spracovať konkrétny projekt na
výrobu konkrétneho výrobku
Schopnosť vytvárať a realizovať
technické myšlienky pre vlastné
potreby, pre potreby školy, pre
komerčné aktivity.
Vyuţitie IKT pri tvorbe projektov
Človek a technika
Grafická komunikácia
Spájať teóriu a prax v školskej dielni,
dbať na bezpečnosť pri práci, na
hygienické návyky po vyučovacej
hodine
Materiály a technológie
4, 5
Základy jednoduchého ručného
obrábania technických materiálov
Pozná
základné druhy technických
materiálov, praktické činnosti.
Vie vytvoriť drobný projekt.
Pozná
a rozlišuje
základné
druhy
technických materiálov – drevo – kovy –
plasty.
Pozná základné ručné náradie .
Bezpečnostné pravidlá pri práci
v kolektíve, zodpovednosť za svoje
zdravie. BOP
Vedieť
pracovať
podľa
jednoduchého
technologického
postupu a technického výkresu –
spojenie teórie a praxe.
Sebarealizácia a sebahodnotenie.
Profesijná
orientácia,
vnesenie
prvkov praxe do vzdelávacieho
procesu
Učebné osnovy Štátneho vzdelávacieho programu z predmetu Technika pre VIII. ročník
Stupeň vzdelania: ISCED 2
Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce
Predmet: Technika
Počet hodín týždenne: ½
Ročník: ôsmy
1. Charakteristika učebného predmetu:
Vzdelávacia oblasť predmetu Technika zahŕňa širokú oblasť pracovných činností a technológií, vedie
ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, prispieva
k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú
do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších
súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na pracovné návyky a dopĺňa celé základné vzdelávanie o dôleţitú
zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od
ostatných vzdelávacích oblastí a je ich protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov.
Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je pripraviť
ţiakov na ţivot v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce (napr. aby dokázali
dodrţiavať pravidlá, povinnosti a záväzky, aby sa vedeli adaptovať sa na zmenené pracovné
podmienky). Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby ţiaci dokázali pristupovať k výsledkom
pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského
významu.
Ciele učebného predmetu
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií
ţiakov tým, ţe vede ţiakov k:
• pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných
výsledkov práce
• osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných
oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných nástrojov,
náradia a pomôcok pri práci i v beţnom ţivote
• vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a
vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie
kvalitného výsledku
• autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k
novému postoji a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a ţivotnému
prostrediu
• chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania
a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia.
• orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a
osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre moţnosť uplatnenie,
pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu ţivotnú a profesijnú
orientáciu
2. Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových kompetencií:
Výkonové a obsahové štandardy predmetu technika vytvárajú podmienky pre tvorivú prácu
učiteľa a ţiaka pre rozvoj uvádzaných kľúčových kompetencií. Sú koncipované tak, aby sa
ţiak rozvíjal všestranne. Pre osvojenie stanovených vedomostí je moţné vyuţívať internet ako
zdroj informácií, aplety, prípadne ďalšie moţnosti IKT. Vo vyučovacom procese je moţné
vyuţiť multimédiá a multimediálne prezentácie so zameraním na vzdelávanie v oblasti
techniky.
Osobitná pozornosť sa kladie na medzi predmetové vzťahy hlave s predmetmi: fyzika,
matematika, prírodopis a informatická príprava.
V organizovaní vyučovacieho procesu je moţné vyuţívať viac tímovú prácu (projektové a
problémové vyučovanie) pred frontálnou prácou ţiakov. Práve tímová práca sa vyuţíva pri
riešení rôznych problémov v beţnom ţivote. Ţiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať v
tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení problému, učiť sa od ostatných,
niesť zodpovednosť za prácu celého tímu.
Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických okruhov s rozsahom vyučovania 16,6 hodiny
1. Elektrická energia / 6 h /
2. Technika- domácnosť- bezpečnosť / 6 h /
3. Praktické práce /4, 5 h /
Výchovné a vzdelávacie stratégie:
V tematickom okruhu Elektrická energia sa ţiak oboznamuje s poznatkami o zdrojoch elektrickej
energie, ich vyuţití poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a účinky
elektrického prúdu na ľudský organizmus. V tematickom okruhu Technika- domácnosť- bezpečnosť
je ţiak zameraný na základné informácie v oblasti bytovej inštalácie – kúrenie, rozvod studenej
a teplej vody, úspory energie, ekologické aspekty, malá údrţba v domácnosti. Pouţíva bezpečné a
účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní povinnosti a záväzky,
adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky Pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti
nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska
ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a
spoločenských hodnôt. Vyuţíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v
záujme vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené rozhodnutia o ďalšom
svojom vzdelávaní a profesionálnom raste. Orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať
k uskutočneniu podnikateľského zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a riziko podnikania,
rozvíja svoje podnikateľské myslenie.
3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy,
prepojenie s inými predmetmi
1. Elektrická energia


Poznať schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické práce.
Pracovať s elektrotechnickou stavebnicou pre ZŠ, poznať a pracovať s elektromontáţnym
materiálom.
 Oboznámiť sa s pravidlami bezpečnej práce a elektrickým prúdom a poskytovať prvú pomoc.
 Osvojiť si poznatky o výrobe, rozvode a zdrojoch elektrickej energie.
 Zostaviť jednoduchý elektrický obvod.
 Poznať základné a moderné elektrické spotrebiče, domovú inštaláciu.
Vedieť určiť spotrebu el. energie.
Technika- domácnosť- bezpečnosť
 Oboznámiť sa so systémom, základmi konštrukcie, údrţby prvkov bytovej inštalácie
 Ekonomicky a ekologicky hodnotiť jednotlivé systémy.
 Rozlíšiť kúrenie v domácnosti, centrálne, ústrednú, lokálne.
 Rozvod studenej a teplej vody, šetrenie vodou a teplom v domácnosti.
 Oboznámiť sa s konštrukciou kotla, princípom spaľovania vo vykurovacích zariadeniach.
 Výpočet spotreby energie na kúrenie.
 Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie – demontáţ, oprava, montáţ.
4. Požiadavky na výstup
Výstupy zahrňujú to, čo ţiak vie, chápe a je schopný vykonať, aby ukončil proces vzdelávania.
Vzdelávacie výstupy – sú zistenia k vedomostiam a pochopeniu učiva, ktoré vedú k zručnosti
a praktickej činnosti.
v oblasti komunikačných schopností: vedieť čítať jednoduché elektrické značky a schémy zapojenia,
na elektrotechnickej stavebnici zapájať jednoduché el. obvody. Poznať základný elektroinštalačný
materiál, jeho funkciu, pouţitie. Poznať funkciu, hlavné parametre a správne pouţitie základných el.
spotrebičov v domácnosti. Vedieť opísať výrobu, rozvod el. energie, poznať ekologické aspekty výroby
el. energie. Poznať význam elektromeru, vypočítať spotrebu el. energie. Oboznámiť sa s modernými
el. spotrebičmi v domácnosti. Poznať pravidlá bezpečnosti pri práci s el. prúdom, vedieť poskytnúť
prvú pomoc pri úraze el. prúdom. Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenie v bytoch a jeho
funkciou. Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte. Poznať zloţenie a funkciu
vodovodného kohútika a vodovodnej batérie. Oboznámiť sa s opravou splachovača WC. Poznať
moţnosti šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby zamedzenia úniku tepla, spôsoby
zateplenia okien a dverí. Vedieť popísať konštrukciu kotla, princíp spaľovania vo vykurovacích
zariadeniach. Poznať výpočet spotreby energie na kúrenie. Ovládať opravu netesnosti vodovodného
kohútika alebo batérie výmenou tesnenia.
v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: riešiť úlohy zamerané
na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať
schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní, samostatne tvoriť závery na základe
zistení, skúmaní alebo riešení úloh,
v oblasti sociálnych kompetencií:vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach
alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo
skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,
v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: pouţívať správne postupy a
techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, vyuţívať
učebné, kompenzačné a iné pomôcky, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických
podmienkach.
Metódy a organizačné formy vyučovaní
Pre predmet technika v 8. ročníku základnej školy budú pouţité nasledovné metódy. Pre
teoretické získavanie poznatkov z príslušných tematických celkov výkladová metóda
(tematické celky – Elektrická energia, Technika- domácnosť- bezpečnosť).
Na precvičovanie a spätnú väzbu je vhodné pouţiť metódu precvičovania formou pracovných
listov v tlačenej alebo elektronickej podobe.
Pre nadobúdanie praktických zručností projektová metóda alebo problémové vyučovanie
(tematické celky Elektrická energia, Technika- domácnosť- bezpečnosť)
Pri pouţití projektovej metódy, prípadne problémového vyučovania budú realizované
prezentácie ţiakov na rozvoj ďalších kompetencií (komunikačné kompetencie).
Exkurzia – na poznávanie výroby a rozvodu elektrickej energie.
6. Učebné zdroje
učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, materiálno-technické a didaktické prostriedky:
obrazový materiál, internet, DVD, CD,
7. hodnotenie predmetu
Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika sa zameria na
nasledovné oblasti:
Zapamätanie si poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať,
nakresliť.
Porozumenie poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť
vlastnými slovami.
Pouţitie poznatkov (špecifický transfer) – ţiaci dokáţu poznatky: aplikovať, demonštrovať,
vyskúšať, vyriešiť.
Odporúčané formy hodnotenia pre predmet technika sú nasledovné:
Písomná (grafická) forma hodnotenia – odporúča sa pre tematický celok Elektrická energia
– kreslenie schematických značiek. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v
spôsoboch zobrazovania.
Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, kde má ţiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne
pracovné postupy hlavne v tematických celkoch: Elektrická energia – zapájanie jednoduchých
elektrických obvodov, práca s elektrotechnickými stavebnicami.
Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak ţiak prakticky
demonštruje, definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prípadne prezentuje vlastný
projekt (Príklady projektov: Výroba elektrickej energie, Rozvod teplej a studenej vody,
Elektrické spotrebiče v domácnosti).
Záverečné hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční klasifikáciou
predmetu technika.
Kritériá hodnotenia boli schválené na prvej predmetovej komisii v aktuálnom školskom roku.
8. Profil absolventa
Vzdelanostný model absolventa 8. ročníka niţšieho sekundárneho stupňa je zaloţený na
kľúčových spôsobilostiach, kompetenciách, ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, spôsobilostí
a hodnotových postojov, umoţňujúci jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumieť sa,
začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobne sa rozvíjať veku primeranej úrovni.
Absolvent 8. ročníka má osvojené tieto kľúčové kompetencie:
k celoživotnému učeniu sa:
- uvedomuje si potrebu svojho učenia sa, ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja,
- kritický hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu
komunikačné kompetencie:
- dokáţe vyuţívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovaní a vyjadrovaní informácii
a vedomostí technického charakteru,
- dokáţe prezentovať svoje technické poznatky
kompetencie riešiť problémy:
- uplatňuje pri riešení problémov metódy zaloţené na analyticko - kritickom a tvorivom myslení
zodpovedajúce jeho vedomostnej úrovni technického charakteru,
kompetencie sociálne a personálne:
- dokáţe na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si samostatnosť,
ako člen celku,
nezávislosť
- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine.
Tematick
ý celok
Úvodná
Po
čet
ho
dín
1.
Obsahový
štandard
Výkonový
štandard
Prierezová
téma
Bezpečnosť
Ţiak sa
Ochrana
pri práci
hodina
Človek
a technik
a
Grafická
komunik
ácia
5.
Oboznámeni
e sa
s pojmom
technika,
vzťahmi
medzi
technikou
a prírodou,
technikou
a spoločnosť
ou.
Základné
informácie
o slovenskýc
h
vynálezcoch
História
techniky
všeobecne
a na
Slovensku.
Človek,
príroda,
spoločnosť,
technika
a ich vzťahy.
História
techniky.
Vznik
výrobku :
myšlienka –
konštrukcia –
výroba vyuţitie
6.
Základy
navrhovateľs
kej činnosti technické
tvorivé
myslenie
Základy
technickej
komunikácie:
–
zobrazovanie
, technický
náčrt –
oboznámi
s pokynmi
na
ochranu
zdravia
Má vedieť
vysvetliť
pojem
technika,
technické
dielo,
technické
prostredie
Ţiak sa
oboznámi
s poznatk
ami
histórie na
Slovensku
a so
slovenský
mi
vynálezca
mi
Vie
vysvetliť
pojem
technologi
cký
postup
a opísať
všeobecn
e cestu
vzniku
výrobku
Vie
realizovať
drobný
projektzhotoviť
technický
náčrt ,
vybrať
vhodný
materiál ,
zvoliť
konštrukci
u
ţivota a
zdravia
Vplyv techniky
na ţivotné
prostredie
človeka
Budovanie
vzťahu ku
vlasti
Základné
uţívateľské
zručnosti
z rôznych
oblastí ľudskej
činnosti
Vytváranie
profesijnej
a ţivotnej
orientácie
ţiakov
Schopnosť
vytvárať
a realizovať
technické
myšlienky pre
vlastné
potreby, pre
potreby školy,
pre komerčné
aktivity.
Vyuţitie IKT
pri tvorbe
projektov
Materiály
a
technoló
gie
4,
5
kreslenie ,
technický
výkres –
čítanie.
Počítač
a technické
kreslenie(soft
véry na
kreslenie)
Počítač
a internet pri
konštruovaní
projektov
Projekt
„Búdka pre
vtáčika“
a technoló
giu.
Pozná
proces
vzniku
technické
ho
produktu.
Vie
spracovať
konkrétny
projekt na
výrobu
konkrétne
ho
výrobku
Základy
jednoduchéh
o ručného
obrábania
technických
materiálov
Pozná
základné
druhy
technickýc
h
materiálov
, praktické
činnosti.
Vie
vytvoriť
drobný
projekt.
Pozná
a rozlišuje
základné
druhy
technickýc
h
materiálov
– drevo –
kovy –
plasty.
Pozná
základné
ručné
náradie .
Spájať teóriu
a prax
v školskej
dielni, dbať na
bezpečnosť
pri práci, na
hygienické
návyky po
vyučovacej
hodine
Bezpečnostné
pravidlá pri
práci
v kolektíve,
zodpovednosť
za svoje
zdravie.
Vedieť
pracovať
podľa
jednoduchého
technologické
ho postupu
a technického
výkresu –
spojenie
teórie a praxe.
Sebarealizáci
a
a sebahodnot
enie.
Profesijná
orientácia,
vnesenie
prvkov praxe
do
vzdelávacieho
procesu
Download

UO Technika.pdf